TIMRA KOMMUN. Protokoll KPR Socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMRA KOMMUN. Protokoll KPR 2011-10-03. Socialtjänsten"

Transkript

1 TIMRA KOMMUN Socialtjänsten Protokoll KPR Närvarande: Bengt Axelsson Inger Hansson Britt Nordkvist Sven Bergqvist Inger Hellbacher Ebon Andersson Karin Isaksson Kerstin Högberg Nils Österman Lars Bohlin Ingmar Andersson Bo Nordqvist Jan Norberg Anna-Lena Fjellström Per-Arne Frisk Birgitta Andersson RPG SPF SPF SKPF SKPF KS KoT ordf KPR sekr KPR 1 Ordförande öppnade mötet. 2 Fastställande av dagordning. G3 Biträdande Förvaltningschef Ingeborg Melin redogjorde kortfattat om Äldreomsorgens Boendeplan som skall tas i Socialnämnden. Planen ät nu ute på remiss. Planen delades ut organisationer, möjligheter finns att lämna synpunkter på planen. (4 Biträdande Förvaltningschef Ingeborg Melin redogjorde angående kommunens handläggnin vid ansökan om särskilt boende. Dc riktlinjer som socialnämnden fastställt innebär att sär boende beviljas när behovet av omvårdnad ej går att tillgodose med hemtjänst. Ingeborg refererade till två i ston sett identiska överklagningsärenden där det ena gav den enskilde särskilt boende medan man i det andra ärendet gick på förvaltningens linje att avslå ansök rs Inglid Hassel, informerade om 100lappen som slagit väl ut bland pensionärerna i Sundsva kommun. KPR medlemmama berörde dock att 100-lappen endast gäller inom en kommun vilket ställer till det om man vill resa utanför kommunen. KPR medlemmarna vill även art lappen eller fikande lösningar skall gälla kompletteringstrafik med taxi vilket inte är fallet id KPR- beslutat att Ingrid Hassel får ta tillbaka frågan till KS framför allt för att lyfta frågan så att vi kan få till en länsövergripande överenskommelse.

2 TIMRA KOMMUN Socialtjänsten 56 Nils Osterman SPF, redogjorde för KPR,s svar till Kultur och teknikförvaltningen gällande förslaget om ny Hastighetsplan. KPR beslutar att ställa sig bakom yttrandet gällande ny hastighetsplan. 67 Per-Arne Frisk, informerade ang budget Rambudgeten ät beslutad av Socialnämnden, vilka konsekvenser det kan bh för de olika verksamhetsområdena kommer på nästa KPR, möte december. tg Per-Arne Frisk, informerade om att en finasiell värdering har genomförts av kommunens ekonomi, vilken var positiv. Timrå kommun får nu behålla sin Elitlicens för välskött ekonomi för andra året i rad. Information om Kommun Diagnos delades ut på mötet. 69 Birgitta Andersson, verksamhetschef äldreomsorgeninformerade om planerna att starta aktiviteter på Hagatid tre eftermidagar/vecka för äldre som fortfarande bor i ordinärt boende. Syftet är att öka möjligheterna för äldre som bor hemma att få social aktivering. `id uppstart kommer vi att annosera i dagspressen. Slår det väl ut kan nämnden komma att undersöka möjligheterna att starta upp verksamhet på Strandbo. 10 Träffpunkten är tills vidare stängd efter inspektion av Räddningstjänsten. Fötrvaltningen undersöker möjligheterna till att ev tillskapa en utrymningsväg till alternativt flytta till andra lokaler. G1I Per-Arne Frisk, informerade om planerade höjningar av högkostnadsskyddet inom Landstingets verksamheter. Informationsmaterial delades ut. ji2 Per-Arne Frisk, informerade om senaste mötet inom Samverkan Syd. Tyvärr kommer inte länssjukhuset att få ta del av regeringens kömiljarder, vilket år negativt med tanke på att det sku ha blivit ett tillskott eftersom verksamheten går med underskott. j13 Brev har inkommit från Träpatronerna - kopia skickas med protokollet. j,i4 Övrig fråga från Kerstin Högberg RPG, finnsdet möjlighet att genom en linje dela nottanten mellan gång och cykeltraflkanter' Anna -Lena Fjellström, KoT repr tar med sig frågan. 13 Fråga från Inger Hellbacher, ang att det saknas ett vindskydd på busskuren i södergående riktning i Torsboda. Skrivelsen skickas vidare till KS, y16

3 TIMRA KOMMUN Socialtjänsten Per-Arne Frisk, refererade till artikel i Kommunalarbetaren som placerar Timtå kommun lågt på listan när det gäller möjligheter till heltidsarbete för omvårdnadspersonalen. Lena Tengerström ordf i Kommunal Timrå, har enligt tidningen uppgett att Timra kommun dragit ner heltidstjänster till deltidstjänster. Uppfattning har inte kunnat bekräftas och delas därför inte av kommunen. Over tid har inga MBL förhandlingar genomförts där vi sänkt sysselsättningsgraden för personal med heltidstjänster i botten. Per Ame Frisk betonar att det politiska beslutet om att "ambitionen skall vara heltid en rättighet och deltid en möjlighet" gäller. F,l Nästa möte 15/12 på Strandbo. Vi börjar mötet men möjlighet finns för organisationerna att träffas från Mötet avslutas med julgröt ca Per ne Frisk BBrgtta Andersson Ordf KPR Sekr KPR

4 HÄSSJÖ TYNDERO. C / 0 Iris Vallin Vindskydd vid Torsboda. Jag har under ett par år drivit frågan om ett väderskydd utefter E 4 vid Torsboda i riktning mot Sundsvall utan något gehör. Vid min första kontakt med Timrå Kommun Kultur och Teknik så hade man en kur som sto på deras gård och tjänstemannen noterade detta och lovade en åtgärd. Trots påminnelser händer ingenting. Jag har även varit i kontakt med ansvarig för kollektivtrafiken i Timrå Ingrid Hassel ett par gånger utan resultat. Hon hänvisade även till Vägverket eller var dom heter nu. Även ansvarig för kollektivtrafiken Din Tur som hänvisar till kommunen. Det är hur otrevligt som helst att stå där och vänta i den hårda trafiken i regn, snö, blåst Ska Timrå locka och vara en miljökommun så lockar inte det att åka buss att stå där och vänta, Mitt förslag är att en S - formad kur ställs dar, så att man får skydd för blåst och vinddrag men med tak samt att man kan se när bussen kommer. Eftersom jag har kört huvudet i väggen föreslår jag att våra ombud vill driva detta i KPR för att våra folkvalda i Kommunen får kännedom om önskemålet. Meed hälsning Allen Johansso

5 Ju fler vi är tillsammans I Du är långt ifrån ensam ju starkare vi blir i Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation och består Idag av 26 lokalföreningar med sammanlagt cirka medlemmar. Men vi behöver bli fler) Du skall komma ihåg att det är män som dör varje år i prostatacancer. Du kan med ditt medlemskap bidraga till att den siffran inte ökan Som medlem i Träpatronerna far Du, förutom Prostata-cancerförbundets medlemstidning, tillfälle att vara med p6 våra medlemsträffar och chans att diskutera och lyssna till vad andra personer i liknande situation har att berätta om. Hjälp oss genom Ditt medlemsskap!, Vill du hedra minnet av någon nära? Skänk dä en minnesgåva 1111 Träpatronerna som stöder kampen mot prostatacancer. PlusGiro: ana-r. Rom-d, Reklam Fe Il i] III r amlmwram Rane Lindgren Iryck Pnnro- ccldene4yomatlel i9-uwbd Till oss är du välkommen att l ringa och ställo alla de frågor som berör din prostatacancer. Vi är alla patienter, som genomgår eller har genomgått olika former av behandling samt har tystnadsplikt. Vi får dessutom lartlöpande information samt viss utbildning genom urologerna. Vi bidrager med ett årligt stipendium, mod stod till bland annat forskningen om prostatacancer. Vi har även varit drivande I insamlingskampanjen får en andra strålkanon i Sundsvall. Våt styrelse och dess konluktpersonei presenteras, denna folder. Tag gärna kontakt med dem med dina frågor Seplenrrer radnod klassificeras internationellt som prostata - cancormänaden, Månaden symboliseras av det Blå Bandel, som är en internationell symbol för kampen mot prostata cancer. Den har använts i USA setlon 1999 och i september 2004 användes den för första gången i Sverige, Det var ursprungligen omorlkanska brösicancerpatienter, vers syrribol ur det rosa bandet, som förstod hur viktigt det var att öka kunskapen has oil, rönlleleri am en sjukdom många tidigare inta velat tala om. öppenheten är viktig för den lär allmänheten aft förstå båda vikleri av att undersöka sig, vidta preventiva åtgärder och förstå vad som hände, med denn som drabbats. Syftet är att öka medvetenheten om pseslatocancer som är den vaeioasle cancerformen hos mön. Initiativet till Blå Bandetkampansen korneter [rån Prostatas ancerforbundet i samarbete med Aula Ze,,ecr, Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. : A ', \ 1,1 A.: '. : k A Prostatacancerförenin en i Västernorrlands län Det kan kännas mycket ensamt. Tillsammans dock kraftfulla blir vi och kan hjälpa och skydda varandra. Och på "vårt bräde " - får vi plats med fler.

6 DU ÄR INTE ENSAM I uppglftorna gallor don Varje dag får man i Sverige beskedet att de har prostatocancer. Man anser att mer an hälften av svenska man i 70-årsåldern bär på denna cancerform, ofta utan att känna av den, Den utvecklas 1 allmänhet rnycket långsamt, och är alltså inte dan omodclbara och definitiva kolastrof, sam vi befarar, när diagnosen ges Tyv arr (ii del clock så att. prostatacancern drabbar en vital del av vår manlighet, Diagnosen ger upphov till mycket ångest, osäkerhet och funderingar. Frågorna är många: Hur farlig är sjukdomen? Hur påverkas min livslängd? Hur allvarlig är cancern i mitt fall? Vilka behandlingsformer står till buds och vilka passar bäst för mig? Hur har andra reagerat på strålning, operation, hormoner? Hur påverkas min livskvalitet nu och i framtiden? Hur kommer min omgivning att reagera på beskedet? P APÅTP4NFPN ~ q,ryannnqglgrr:$ilvmsnwmb_m Läkarna slår under stark tidspress- Ofta räcker inte tiden vid läkarbosökon till for att ge svar på de många frågorna, Patlentfdreningon är tänkt som ett komplement till vad sjukvålden och de enskilda lökarna kan erbjuda, och dess medlemmar hur allo an personlig, praktisk erfarenhet av prostatacancer och dess olika behcjtidliiigsloirriei CirAa NVOVPoq. _ ;_ihyli OV TaNBer 1 4;+m481P6iJJfiä:,E86 Träpatronerna Prostatacancertöreningen i Västernorrlands län finns lår dig som fåll (Lagnosen prostatacancer och ger dig någon att tala med. Möta andra med samma diagnos. Samtal man och man oroslian kan starka din Individuella trygghet put finner mer Informationpå hemsidan! Medlemsmöten (med Intounation av narvarande urologläkare) samt gruppmöten kommer alt ge dig och dina anhöriga tillfällen ort, med andra drabbade medmänniskor, dryfta gemensamma erfarenheter- Träpatronerna Re e e e..-.. :e.;. Prostatacancedöreningen Västernorrlands i län Postadress'. Box 74 8,51 02 Sundsvall PlusGiro'

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Ung pensionär! s. 14 Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Socialnämndens öppna samanträden 4 Fakta om kommunen

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Socialpsykiatriskt Forum. Stigma. ett hinder för återhämtning och livskvalitet

Socialpsykiatriskt Forum. Stigma. ett hinder för återhämtning och livskvalitet Socialpsykiatriskt Forum Stigma ett hinder för återhämtning och livskvalitet Rapport från idéseminarium 27 januari 2004 1 Inledning Ordföranden för Socialpsykiatriskt Forum Olle Östman informerade om att

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer