Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet"

Transkript

1 Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier. Som doktorand kan du lätt riskera att hamna i ett läge mellan att vara anställd men samtidigt forskarstuderande. I detta häfte ger vi Dig därför förhoppningsvis en ökad insikt i vilka rättigheter Du har som doktorand och vilket stöd kåren och Din sektion kan vara för dig. Om du upplever att något är oklart eller saknas, tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till.

2 Sidan 1 av 23

3 Tiden som doktorand är både utvecklande och intressant och innebär ett stort kliv från student- eller yrkeslivet till forskningen och en ny syn på utbildning och studier. Som doktorand kan du lätt riskera att hamna i ett läge mellan att vara anställd men samtidigt forskarstuderande och där oklarheter kan uppstå kring vilka som är dina rättigheter och vad du kan kräva av din handledare, prefekt osv. I detta häfte ger vi dig därför en ökad insikt i vilka rättigheter du har som doktorand och vilket stöd kåren och kan vara för dig. Häftet innehåller dels en översikt över de förändringar som genomförts de senaste åren för doktorander i samband med att högskolelagen och högskoleförordningen reviderats i syfte att lämna över fler beslut till de enskilda lärosätena. Dessutom berättar vi lite om vad Umeå studentkår, DokSek och doktorandföreningarna är och gör och vilken hjälp du kan ha av oss som medlemsorganisation. Umeå universitet har ett stort ansvar för dig och din utbildning. Det är därför viktigt för dig att veta vem du ska kontakta om du har frågor/funderingar. Det är också viktigt att veta hur formen för din anställning påverkar din tid vid sidan av utbildningen och vilka trygghetssystem som träder i kraft i händelse av exempelvis sjukdom eller vård av barn. Sidan 2 av 23

4 Som doktorand kan du vara anställd under olika finansieringsformer: i form av en vanlig anställning, i form av stipendiefinansiering eller med utbildningsbidrag. Sättet med vilken din anställning finansieras påverkar också i hur hög grad du omfattas av de svenska trygghetssystemen. Anställning som doktorand: Sjuklön 14 dagar, därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Behåller utbildningsbidraget. Sjuklön 14 dagar, därefter sjukpenning från Försäkringskassan baserat på inkomsten som assistent. Doktorand med utbildningsbidrag: Behåller utbildningsbidraget. Doktorand med stipendium: Behåller stipendiet. Anställning som doktorand: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan och tillfällig sjukpension från Statens Tjänstepensionsverk (SPV) baserat på inkomsten. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan och tillfällig sjukpension från SPV baserat på inkomsten som assistent. Doktorand med utbildningsbidrag: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan baserad på eventuellt tidigare inkomster. Doktorand med stipendium: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan baserad på eventuellt tidigare inkomster. Sidan 3 av 23

5 Anställning som doktorand: Föräldrapenning från Försäkringskassan samt föräldralön från universitetet. För mer information, kontakta Försäkringskassan respektive Umeå universitet. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Behåller utbildningsbidraget. Föräldrapenning från Försäkringskassan samt föräldralön från universitetet på anställningen som assistent. För mer information, kontakta Försäkringskassan respektive Umeå universitet. Doktorand med utbildningsbidrag: Behåller utbildningsbidraget alternativt föräldrapenning från Försäkringskassan. Doktorand med stipendium: Behåller stipendiet alternativt föräldrapenning från Försäkringskassan. Anställning som doktorand: Omfattas av Trygghetsavtalet om anställningen är mer än 3 år. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Omfattas av Trygghetsavtalet om anställningen som assistent är mer än 3 år. Doktorand med utbildningsbidrag: Omfattas inte av Trygghetsavtalet. Doktorand med stipendium: Omfattas inte av Trygghetsavtalet. Anställning som doktorand: Pensionsgrundande för både allmän- och tjänstepension. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Pensionsgrundande för allmän pension. Assistentanställningen är dessutom pensionsgrundande för tjänstepension. Doktorand med utbildningsbidrag: Pensionsgrundande för allmän pension. Doktorand med stipendium: Inte pensionsgrundande. Sidan 4 av 23

6 Anställning som doktorand: Kvalificerar för a-kassa. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Kvalificerar inte för a-kassa. Doktorand med utbildningsbidrag: Kvalificerar inte för a-kassa. Doktorand med stipendium: Kvalificerar inte för a-kassa. Anställning som doktorand: Omfattas av personskadeavtalet för statligt anställda. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Omfattas av personskadeavtalet för statligt anställda. Doktorand med utbildningsbidrag: Omfattas av personskadeförsäkring för studenter. Doktorand med stipendium: Omfattas av personskadeförsäkring för studenter. Sidan 5 av 23

7 Umeå studentkår är en studentfacklig organisation baserad på frivilligt medlemskap där medlemmarna formar verksamheten och arbetet med studenträttigheter. Umeå studentkår har i sitt uppdrag att ständigt verka för att stärka dina rättigheter som studerande på forskarnivå och visa på vilken kraft vi kan vara då vi är en samlad röst. Vår absoluta kärnverksamhet ligger i att bevaka dina rättigheter. Vi gör detta i huvudsak genom att tillsätta doktorander som företrädare för forskarutbildningen i så många organ som möjligt. Även om vi med åren arbetat fram förmåner i form av förlängning av tjänst för studentfackliga uppdrag och fler platser i organ i syfte att möjliggöra en bredare representation, är det inte alltid lätt att finna personer till alla poster. Om du är intresserad, tveka inte att kontakta oss! Uppdragen innebär alltid förlängning av tjänst, du får intyg på ditt engagemang och stöd av kåren under hela tiden du sitter som förtroendevald. Doktorandsektionen, DokSek, bildades i syfte att samordna doktoranderna inom humaniora, samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap. Sektionen har de senaste åren växt till en allt starkare röst för doktoranderna och vi jobbar för att fortsätta utvecklas i framtiden. Utöver Umeå studentkår och DokSek, kan du som doktorand engagera dig i din lokala doktorandförening. Syftet med dessa är att flytta kåren som medlemsorganisation närmre dig som enskild studerande. Doktorandföreningarna vid Umeå studentkår är tre till antalet: HumDok för humanister, SamDok för samhällsvetare och DUV för doktorander inom utbildningsvetenskap. Dessa tre föreningar är de som i sin tur styr DokSek och därmed innebär Ditt engagemang i en doktorandförening också att sektionen blir starkare. Doktorandföreningarna utgörs av doktorander vid institutionerna. Under viktiga nummer och kontakter finner du kontaktinformation till de olika föreningarna. Umeå studentkår tillsätter varje år utbildningsbevakare studenter som gör en paus från sina studier för att, på heltid, jobba med de studerandes rättigheter. Varje fakultet/lärarhögskolan har minst en utbildningsbevakare och som forskarstuderande kan du alltid nå dem via ett besök, e-post eller telefon. Sidan 6 av 23

8 I början av 60-talet fick Umeå studentkår ett antal donationer från familjen Kempe i syfte att främja forskarutbildningen vid Umeå universitet. Med tiden utvecklades fonden till en stiftelse som en gång per termin delar ut stipendier till doktorander med spännande, intressanta och väl formulerade projekt. För att kunna söka krävs att du är medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet, är skriven i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbottens län samt antagen till forskarutbildningen (även studerande på grund/avancerad nivå kan i vissa fall erhålla stipendier). Stiftelsen delar ut totalt runt ca 1,5 miljoner kronor varje år. Du kan läsa mer om ansökningsperioder och hur du gör för att söka genom att besöka Umeå studentkårs ordförande: Central utbildningsbevakare Utbildningsbevakare SamFak Utbildningsbevakare Lärarhögskolan Utbildningsbevakare HumFak Organisationssekreterare/handläggare Kempe Stefan Brattlöf Planeringssamordnare/doktorandkoordinator Lena Holm Umeå universitets regelverk: Högskoleförordningen: Försäkringskassan: Sidan 7 av 23

9 Vid Umeå universitet baseras utbildningen på forskarnivå på både nationella och lokala regler. De nationella föreskrifterna, i detta fall framför allt högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) fastställer ramarna för utbildningen (samt anställningen som doktorand). Reglerna för utbildningen vid Umeå universitet bygger vidare på dessa. Handledare och doktorander ska vara förtrogna med både nationella och lokala regler. Antagning till utbildning på forskarnivå styrs av Umeå universitets antagningsordning (Dnr: ) som fastställs av universitetsstyrelsen (den inkluderas inte i detta dokument). Antagningsordningen är övergripande och reglerar ansökan och antagning, behörighet och urval samt finansiering för examina med doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. Dessutom specificeras krav för individuell studieplan och handledning i samband med antagning. Förutom dessa regler omfattas utbildning på forskarnivå även av övrig lokal reglering, som t.ex. examensordningen, tillgodoräknandeordningen, handläggningsordningen för indragande av resurser och policydokument som t.ex. Open Acess-policy för vetenskaplig publicering, men även Plan för jämställdhet och jämlikhet. Regler för utbildning på forskarnivå ersätter samtliga tidigare rektorsbeslut om regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Rektors delegationsordning för Umeå universitet (Dnr: ) styr beslutsprocesser och delegation. Utbildningen regleras dessutom av fakulteternas och andra enheters delegationsordningar. De regler som kan vara särskilt relevanta för din vardag har sammanställts i denna folder. Observera att detta endast är en sammanställning och att revideringar av det gällande regelverket kan ha skett. UmUs regelverk hittar du här: Sidan 8 av 23

10 Nationell reglering 6 kap 26 högskoleförordningen: För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. Förordning (2010:1064). 6 kap. 27 högskoleförordningen: I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till fakultetsnämnd Kap Besluta om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. (Får ej delegeras vidare) Kap Fastställa särskilda behörighetsvillkor för forskarutbildningsämnen. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för allmän studieplan. Innehåll Allmän studieplan inom ett ämne på forskarnivå ska ha följande grundläggande innehåll som är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Datum för fastställande. Datum för giltighetstid. Mål för utbildningen när det gäller kunskap, förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. De nationella målen för respektive examen är specificerade i högskoleförordningens examensordning, bilaga 2. Därutöver lärandemål för eventuella olika ämnesinriktningar. Förkunskapskrav och andra villkor för grundläggande behörighet och särskild behörighet som gäller för att bli antagen. Nationella krav för grundläggande och särskild behörighet är specificerade i högskoleförordningen 7 kap Eventuella övriga preciserade krav i examensbeskrivningen för viss inriktning. Vad som gäller i fråga om urval och de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Huvudsaklig uppläggning av utbildningen fram till licentiat- och/eller doktorsexamen. Fördelning mellan kurs- och avhandlingspoäng. Obligatoriska kurser. Krav för doktorsavhandling och vetenskaplig uppsats för licentiatexamen som slutmål. Examenskrav. Möjlighet att i förekommande fall avsluta studierna till doktorsexamen med en licentiat examen. Hänvisning till gällande bestämmelser för utbildningen. Sidan 9 av 23

11 Nationell reglering 6 kap 29 högskoleförordningen: För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta om riktlinjer för fastställande och uppföljning av individuell studieplan. (Får ej delegeras vidare) Kap Fastställa och följa upp individuell studieplan. Förutom nationell reglering och rektorsdelegation gäller följande för individuell studieplan Fastställande För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas av doktorand och huvudhandledare i enlighet med den universitetsgemensamma mallen. Den individuella studieplanen ska upprättas i samband med ansökan eller i anslutning till antagning till utbildning på forskarnivå. Dekan beslutar om riktlinjer för fastställande och uppföljning. Dekan eller den det är delegerat till beslutar om fastställande av varje enskild individuell studieoch finansieringsplan Uppföljning Huvudhandledare och doktorand genomför en uppföljning av den individuella studieplanen minst en gång per år. Dekan eller den det är delegerat till ansvarar för att den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen är genomförd. Dekan ska tillse att en skriftlig fakultetsvis sammanställning över samtliga individuella studieplaner finns tillgänglig senast 20 januari varje år, där avvikelse från uppföljningskravet motiveras särskilt. Sidan 10 av 23

12 3.3. Övrigt Formerna och frekvensen för handledning ska framgå i den individuella studieplanen. Varje doktorands lärandemål ska anges i den individuella studieplanen. De individuella lärandemålen ska utgå från de lärandemål som anges i den allmänna studieplanen och de nationella examensmålen. En finansieringsplan för hela studietiden ska biläggas den individuella studieplanen vid antagningen. De internationella erfarenheter som doktoranden förväntas erhålla ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Samtliga förlängningar till följd av särskilda skäl enligt högskoleförordningen ska årligen föras in i den individuella studieplanen för att kunna åberopas som skäl till förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag i slutet av studietiden. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av särskilda skäl åberopas ska uppdrag, uppdragets omfattning och förlängningens tidslängd årligen skrivas in i den individuella studieplanen. När doktoranden antas till utbildning på forskarnivå med en licentiatexamen som slutmål ska en särskild motivering till skälen för detta införas i den individuella studieplanen. Dekan kan när det är motiverat upprätta en enskild individuell studieplan. Dekan kan där det är motiverat göra ändringar i individuella studieplaner. Sidan 11 av 23

13 Nationell reglering 6 kap. 28 högskoleförordningen: För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Förordning (2010:1064). 6 kap. 30 högskoleförordningen: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064). 6 kap. 31 högskoleförordningen: Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att uppvisa ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (2010:1064). 6 kap. 36 högskoleförordningen: Rektor får inte delegera beslut enligt 30 och 31. Förordning 2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Utseende av handledare och biträdande handledare. (Får ej delegeras vidare längre än till prefekt) Kap Besluta om byte av handledare efter doktorands begäran. (Får ej delegeras vidare). Kap Upprätta avtal med andra lärosäten och aktörer när extern handledning anlitas. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för handledning Krav för handledning Fakultetsnämnden ansvarar för att kraven för handledning uppfylls. Fakultetsnämnden ansvarar för att handledare ska ha genomgått handledarutbildning vid Umeå universitet. Dekanen eller den det är delegerat till utser minst två handledare, varav en till huvudhandledare, vid antagning av varje ny doktorand. För varje doktorandsom antas efter ska denna/denne ha tillgång till en referensgrupp. I normalfallet ska minst 2 av handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens forskningsprojekt ingå. Referensgruppen träffar doktoranden vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen, dvs. minst en gång per år. Huvudhandledare och biträdande handledare ska ha doktorsexamen och minst en av dem ska vara docentkompetent. Minst en av handledarna ska ha tillsvidareanställning som lärare vid Umeå universitet vid den institution där handledning sker. Sidan 12 av 23

14 Minst en av handledarna för varje doktorand ska ha genomgått den av Umeå universitet anordnade utbildningen för handledare eller ha bedömts ha motsvarande kompetens eller styrkta motsvarande pedagogiska meriter från annat lärosäte Ansvar Huvudhandledaren ansvarar för att avhandlingsprojektet upprättas i samråd med doktoranden, att kurser och andra moment genomförs, och att de specificerade lärandemålen bedöms som det är specificerat i både allmän och individuell studieplan. Huvudhandledare och biträdande handledare ansvarar för att förmedla och ge råd till nationella och internationella kontakter och verka för att doktoranden ges möjlighet till studiebesök och deltagande vid konferenser Handledningstid En heltidsdoktorand har rätt till kontinuerlig och behovsanpassad handledning under minst 100 klocktimmar per år under motsvarande 4 års heltidsstudier. En deltidsdoktorand har rätt till handledning i motsvarande omfattning under längst 8 år. Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare under terminerna och minst en gång per år ska huvudhandledare och doktorand följa upp och planera utbildningen. Tid för handledning ska inkluderas i handledarnas ordinarie arbetstid och dokumenteras i bemanningsplanen. I handledningstiden inkluderas den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, t.ex. forskningsprojektet, kurser och utvecklingssamtal. I handledningstiden ingår även arbete med textgranskning, upprättande och uppföljning av individuell studieplan samt planering av seminarier och disputation/licentiatseminarium Byte av handledare m. m. En universitetsgemensam blankett ska användas när doktorand begär att få byta handledare. Dekan eller den det är delegerat till beslutar om byte av handledare. Dekanen ansvarar för att utreda och vidta eventuella åtgärder i de fall doktorand och handledare inte är överens om att de uppfyller sina åtaganden enligt den individuella studieplanen Indragning av handledning och andra resurser Rektor beslutar om indragning av handledning och andra resurser enligt högskoleförordningen 6 kap. 30 efter utredning enligt Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet, dnr Rektor beslutar om att doktoranden kan få tillbaka rätten till handledning och andra resurser efter ansökan hos rektor enligt högskoleförordningen 6 kap. 31. Sidan 13 av 23

15 Nationell reglering 5 kap. 7 högskoleförordningen: En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933). 4 förordning om utbildningsbidrag: Utbildningsbidrag får lämnas för sammanlagt högst fyra bidragsår och 10 månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och 5 månader. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte haft utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag får dock lämnas för längre tid än som sägs i första stycket, om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2002:140). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag. (Får ej delegeras vidare). Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på central eller fakultetsnivå. (Får ej delegeras vidare). Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på institutionsnivå. Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet. Kap Besluta om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av vård av sjukt barn. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag Sjukdom Sjukledighet ska alltid anmälas till arbetsgivaren enligt gällande lag och avtal. När sjukdom åberopas som särskilt skäl för förlängning för anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska det styrkas med läkarintyg. När sjukdomen styrkts med intyg kan förlängningen bedömas retroaktivt från sjukanmälningsdagen. När förlängning till följd av sjukdom åberopas som särskilt skäl ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. Sidan 14 av 23

16 5.2. Tjänstgöring inom totalförsvaret När tjänstgöring inom totalförsvaret åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska detta överenskommas med den det är delegerat till. Förlängningen utgår för maximalt ett års uppdrag i taget eller annan tid enligt överenskommelse. Dekan beslutar i denna fråga Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer En doktorand kan i normalfallet få förlängning för maximalt 40 arbetsdagar per år och ej överstigande 120 arbetsdagar för hela studietiden för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer. I de fall ett enskilt uppdrag tar mer tid i anspråk avtalas tillgodoräknandet med dekan. När förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer åberopas som särskilt skäl till förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag får förlängning medges för den tid som ledighet erhållits inom de ramar som angivits ovan. Samtliga förlängningar till följd av särskilda skäl för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer enligt högskoleförordningen ska årligen föras in i den individuella studieplanen för att kunna åberopas som skäl till förlängning. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av särskilda skäl för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer åberopas ska uppdrag, uppdragets omfattning och förlängningens tidslängd årligen skrivas in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. När förtroendeuppdrag inom studentorganisation på central universitetsnivå åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ersätts dessa för maximalt ett års uppdragstid i taget, eller den kortare tid som faktiskt uppdrag utförts, inom de ramar som här anges: Strategiska råd, ledningsråd Övriga råd, kommittéer och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 10 arbetsdagar normalfallet 5 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning ska beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan doktoranden åtar sig uppdraget och uppdraget påbörjas. Dekan beslutar i ovanstående frågor. Sidan 15 av 23

17 När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag åberopas som särskilt skäl till följd av förtroendeuppdrag inom studentorganisation på fakultetsnivå eller inom studentfacklig organisation ersätts dessa för maximalt ett års uppdrag i taget eller den tid som här anges: Fakultetsnämnd och forskarutbildningsnämnd normalfallet 10 arbetsdagar Råd, kommittéer och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 5 arbetsdagar Ordförande/styrelseledamot i studentkår normalfallet 30 arbetsdagar Annan post i studentkår normalfallet 10 arbetsdagar Ordförande i doktorandsektion/-förening Annan post i doktorandsektion/-förening normalfallet 25 arbetsdagar normalfallet 10 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan uppdraget beslutas och påbörjas. Dekan beslutar i ovanstående frågor. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag åberopas som särskilt skäl till följd av förtroendeuppdrag inom studentorganisation på institutionsnivå ersätts dessa för maximalt ett års uppdrag i taget eller den tid som anges enligt följande: Kommittéer, samverkans- och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 5 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan uppdraget beslutas och påbörjas. Kostnader Dekan beslutar i ovanstående frågor. De ökade kostnader som uppstår till följd av förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag för förtroendeuppdrag inom studentorganisation eller fackliga uppdrag ska i normalfallet täckas med fakultetsmedel. I de fall förtroendeuppdrag inom studentorganisation inom institutioner åberopas som skäl till förlängning täcks de ökade kostnaderna med medel från berörda institutioner. Ledamot i universitetsstyrelse ersätts enligt Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Sidan 16 av 23

18 5.4. Föräldraledighet Föräldraledighet ska anmälas till arbetsgivaren enligt gällande lag och avtal. När föräldraledighet åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag räknas tiden som föräldraledig tidigast från dagen då ledigheten gäller. När föräldraledighet för vård av barn åberopas som särskilt skäl till förlängning av anställning eller tid med utbildningsbidrag ska kompensation ges i motsvarande omfattning. När partiell tjänstledighet för vård av barn åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska kompensation ges motsvarande beviljad tjänstledighetsperiod. När förlängning till följd av föräldraledighet åberopas som särskilt skäl ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga Vård av sjukt barn Tillfällig föräldrapenning vid ersättning för vård av sjukt barn ska anmälas till Försäkringskassan. När tid med tillfällig föräldrapenning som erhållits för vård av sjukt barn åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag kan personer som är berättigade till föräldrapenning tillgodoräkna sig samtliga frånvarodagar som av denna anledning anmälts till Försäkringskassan. När vård av sjukt barn åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag kan kompensation ges för motsvarande arbetsdagar. När förlängning till följd av vård av sjukt barn åberopas som särskilt skäl för förlängning ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. Sidan 17 av 23

19 Samtliga doktorander som undervisar eller kommer att undervisa på grund- eller avancerad nivå ska ha relevant högskolepedagogisk kompetens. Samtliga doktorander ska erbjudas utbildning för att utveckla relevant högskolepedagogisk kompetens. Utbildningen ska genomföras inom anställningen som doktorand eller dokumenteras med motsvarande högskolepoäng enligt planering i den individuella studieplanen. När doktoranden undervisar ska den högskolepedagogiska utbildningen genomföras och finansieras inom ramen för institutionsanställningen. När den högskolepedagogiska utbildningen genomförs inom ramen för forskarutbildningen ska den dokumenteras med motsvarande högskolepoäng enligt planering i den individuella studieplanen. Sidan 18 av 23

20 Nationell reglering 6 kap. 33, högskoleförordningen: Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Förordning (2010:1064) 6 kap. 34, högskoleförordningen: Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Ärenden som rektor avgör Kap Besluta om disputation på annat lärosäte än Umeå universitet. Rektors delegation till dekan Kap Fastställa tid och plats för disputation. Kap Medge undantag från elektronisk publicering av doktorsavhandling då upphovsrättsliga skäl föreligger. Kap Besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild disputation. (Får ej delegeras vidare) Rektors delegation till överbibliotekarien Kap Fatta beslut om elektronisk spikning av doktorsavhandling. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för tid och plats för disputation, tillkännagivande av disputation, publicering av doktorsavhandling, disputation, ordförande, opponent, betygsnämnd och betyg på doktorsavhandling Tid och plats för disputation Senast 12 veckor före planerad disputation preliminärbokas tid för disputation, samtidigt lämnas förslag på fakultetsopponent och betygsnämndens sammansättning samt preliminär avhandlingstitel. Preliminärbokningen sker till dekanus enligt respektive fakultets rutiner. Preliminärbokningen vidarebefordras vid behov till andra berörda parter. Doktoranden ansöker om tid och plats för disputation genom den universitetsgemensamma blanketten senast 8 veckor innan avsedd disputation. Disputation ska i normalfallet äga rum på kontorsarbetstid under terminstid, i undantagsfall under perioden från 15 augusti till terminsstart och från terminsslut till 15 juni. Disputationen ska i normalfallet äga rum vid Umeå universitet. Den kan om särskilda skäl föreligger i enstaka fall äga rum vid annat lärosäte under förutsättning att doktoranden har bedrivit större delen av utbildningen vid detta lärosäte och under förutsättning att det sker i en vetenskaplig miljö som säkerställer en tillfredsställande vetenskaplig granskning. Om det bedöms föreligga särskilda skäl ansöker doktoranden hos rektor om disputation vid annat lärosäte och bifogar utlåtande av dekanen att sådant skäl föreligger. Dekan beslutar om tid och plats för disputation. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Sidan 19 av 23

21 7.2. Tillkännagivande Tillkännagivandet om disputation sker genom elektronisk spikning i god tid, senast 3 veckor, innan disputation på arbetsdagar under perioden 15/8 till 15/6. Vid tillkännagivandet ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig i ett tillräckligt antal exemplar, för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Tillkännagivandet sker när doktorsavhandlingen publiceras i Umeå universitets publikationsdatabas. Samtliga doktorsavhandlingar skyltas vid Universitetsbiblioteket från dagen för tillkännagivandet. Den elektroniska spikningen sker genom instruktioner från Universitetsbiblioteket Publicering av doktorsavhandling Doktorsavhandlingar ska publiceras elektroniskt och i tryckt form. Information om doktorsavhandlingar registreras i Umeå universitets publikationsdatabas. I normalfallet ska doktorsavhandlingar publiceras elektroniskt i fulltext i publikationsdatabasen. Information och publicering i publikationsdatabasen görs enligt instruktioner från Universitetsbiblioteket. Ett tryckt exemplar ska arkiveras på respektive institution av arkivrättsliga skäl Ordförande För varje enskild disputation ska en ordförande utses. Till ordförande vid disputation ska utses en disputerad lärare vid Umeå universitet, i normalfallet inte handledaren. Ordförande har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte att delta i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av ordförande. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Opponent Till opponent ska en vetenskapligt meriterad, i normalfallet minimum motsvarade docentkompetent, person utses. Opponenten ska i normalfallet inte vara verksam vid Umeå universitet. Opponenten har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte att delta i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av opponent. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Sidan 20 av 23

22 7.6. Betygsnämnd För varje enskild disputation ska en betygsnämnd utses. I normalfallet utses även en suppleant. Betygsnämnden beslutar om betyg för varje enskild doktorsavhandling och försvaret av denna. Betygsnämnden ska bestå av 3 eller 5 vetenskapligt meriterade, i normalfallet minimum motsvarande docentkompetenta, ledamöter. Minst en person i betygsnämnden ska inte vara verksam vid Umeå universitet. Om betygsnämnden består av 3 ledamöter kan högst 1 person vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam. Om betygsnämnden består av 5 ledamöter kan högst 2 personer vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam. Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Handledare har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte i dess beslut. En fördelning med båda könen bör eftersträvas när betygsnämnd utses. Dekan beslutar om utseende av betygsnämnd. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Betyg Betyg för doktorsavhandling beslutas av betygsnämnd som utses för varje enskild disputation. Doktorsavhandlingen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till både innehållet i och det offentliga försvaret av doktorsavhandlingen. Som betygsnämndens beslut om betyg ska gälla den mening som de flesta enar sig om. Betygsnämnden beslutar om betyget ska motiveras. Om betygsnämnden är oenig i sitt beslut om betyget ska detta alltid motiveras. Om avhandlingen bedöms underkänd ska detta alltid motiveras Sidan 21 av 23

23 Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta om ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent vid licentiatseminarium. Förutom rektors delegation gäller följande för tid och plats för licentiatseminarium, tillkännagivande och publicering av den vetenskapliga uppsatsen för licentiatexamen, ordförande, opponent och betygsnämnd vid licentiatseminarium och betyg på den vetenskapliga uppsatsen Tid och plats för licentiatseminarium Senast 12 veckor före planerat licentiatseminarium preliminärbokas tid för detta, samtidigt lämnas förslag till ordförande, eventuell fakultetsopponent och betygsnämndens sammansättning. Preliminärbokningen sker till dekanus enligt respektive fakultets rutiner. Preliminärbokningen vidarebefordras vid behov till andra berörda parter. Licentiatseminariet ska i normalfallet äga rum på kontorsarbetstid under terminstid, i undantagsfall under perioden från 15 augusti till terminsstart och från terminsslut till 15 juni. Dekan beslutar om tid och plats för licentiatseminarium. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Tillkännagivande Den vetenskapliga uppsatsen ska finnas tillgänglig vid den institution där doktoranden är verksam senast 2 veckor innan försvaret. Tid och plats för licentiatseminariet anslås senast en vecka innan det äger rum Publicering av vetenskaplig uppsats Vetenskapliga uppsatser för licentiatexamen ska i normalfallet registreras och arkiveras i Umeå universitets publikationsdatabas. I normalfallet ska även texten publiceras i publikationsdatabasen. Beslut om fulltextpublicering fattas av respektive fakultet och institution. Den vetenskapliga uppsatsen kan även publiceras i tryckt form. Information om hur de vetenskapliga uppsatserna ska registreras i Umeå universitets publikationsdatabas görs enligt instruktioner från Universitetsbiblioteket. Sidan 22 av 23

24 8.4. Licentiatseminarium och ordförande Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium på den institution där doktoranden är verksam. Till ordförande utses en disputerad och vetenskapligt meriterad lärare vid Umeå universitet. Dessutom kan en fakultetsopponent utses. I de fall ingen opponent utses och ordförande är diskussionsledare ska denne i normalfallet inte vara verksam vid den institution där doktoranden varit verksam. Ordförande har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar, men inte i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av ordförande. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Opponent I de fall en opponent utses ska det vara en disputerad och vetenskapligt meriterad person. I de fall en opponent utses ska denne i normalfallet inte vara verksam vid den institution där doktoranden varit verksam. Opponenten har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte i dess beslut Betygsnämnd Dekan beslutar om utseende av fakultetsopponent. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Betygsnämnden ska bestå av 3 disputerade och vetenskapligt meriterade ledamöter. I normalfallet utses även en suppleant från Umeå universitet. Högst 1 person kan vara från den institution där doktoranden är verksam. Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde, men inte i dess beslut. En fördelning med båda könen bör eftersträvas när betygsnämnd utses. Dekan beslutar om utseende av betygsnämnd. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Betyg Betyg för den vetenskapliga uppsatsen ska beslutas av betygsnämnd. Den vetenskapliga uppsatsen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till både innehållet i och det offentliga försvaret av den vetenskapliga uppsatsen. Som betygsnämndens beslut om betyg ska gälla den mening som de flesta enar sig om. Betygsnämnden beslutar om bedömningen ska motiveras och om en reservation ska redovisas. Om betygsnämnden är oenig i sitt beslut eller om licentiatuppsatsen bedöms underkänd ska detta alltid motiveras. Sidan 23 av 23

25

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller för forskarstuderande antagna från 2011-01- 01 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen är utfärdad den 3 maj 1977 (dnr CF 62-240/2007). 1 Den har senast ändrats den 10 november 2014 (dnr

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Studieplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-16. Organisationen av forskarutbildningen inom textil och mode

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer