Stämmohandlingar. Förbundsstämma Lördagen den 18 april, Kungsbacka Teater, Kungsbacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stämmohandlingar. Förbundsstämma 2015. Lördagen den 18 april, Kungsbacka Teater, Kungsbacka"

Transkript

1 Stämmohandlingar Förbundsstämma 2015 Lördagen den 18 april, Kungsbacka Teater, Kungsbacka

2 Stämmoprogram Tid Programpunkt Från Incheckning, kaffe Stämman öppnas Förhandlingar Lunch Möjlighet till tipspromenad utomhus Stämmoanförande av 2. vice partiordförande Elisabeth Svantesson Fortsa förhandlingar Beräknad avslutning, kaffe. Bra veta om stämman Förändringar i röstlängden Anmäls till senast 16 april. Kaffe och mat Matallergier anmäls till i god tid före stämman. Kaffe och lunch intas i teaterns entré. Gatu- och webbadress Gatuadressen till stämmolokalen är Gymnasiegatan 42. Webb Innehållsförteckning Se föredragningslistan, sid 3! - 2 -

3 Föredragningslista Punkt Sid Ärende 1 Stämman öppnas Val av stämmopresidium. 3 Val av stämmosekreterare. 4 3 Godkännande av föredragningslistan. 5 Val av två justerare. 6 Val av fyra rösträknare. 7 4 Fastställande av röstlängd och procedurregler. 8 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 9 5 Styrelsens årsredovisning för 2013 samt utdelning av premier. 10 Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkningar Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens årsredovisning för 2014 samt utdelning av premier. 13 Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkningar Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Propositioner Motioner Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 18 Val av förbundsordförande. 19 Val av förste vice förbundsordförande. 20 Val av andre vice förbundsordförande. 21 Val av ledamöter i styrelsen. 22 Val av ordförande samt ersättare för moderatkvinnorna. 23 Val av revisorer och ersättare. 24 Val av sju ombud jämte ersättare till partistämman. 25 Val av två ombud jämte ersättare till partirådet. 26 Val av två ombud jämte ersättare till Medborgarskolans regionstämma Val av valberedning och ordförande för denna. 28 Övriga ärenden. 29 Stämman avslutas

4 Ombudsfördelning Stämman utgörs av 125 personer, ombud från föreningarna baserat på medlemsantalet samt förbundsstyrelsen. Förening etc Ombud Falkenberg 14 Fjärås 1 Halmstad 32 Himledalen 1 Hylte 3 Kungsbacka 9 Laholm 7 Löftadalen 4 Onsala 6 Särö 11 Tvååker 1 Ullaredsorten 2 Varberg 11 Varberg norra 5 Årstad 1 Förbundsstyrelsen 17 Totalt 125 Procedurregler 1. Samtliga medlemmar i förbundet äger närvaro- och yttranderätt. 2. Styrelsens ledamöter och ombuden har yrkande- och rösträtt. 3. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 4. Beslut fas med acklamation, dock skall votering i valfråga vara sluten. Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om personval, i övrigt har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning skall valsedel för vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen som valet avser. 5. Vid votering skall röstkort användas. Röstkortet är personligt och får ej överlåtas. 6. Begäran om ordet sker skriftligt till stämmopresidiet. 7. Yrkanden sker skriftligt till stämmopresidiet. 8. Reservation sker skriftligt till stämmopresidiet. 9. Alla yttranden skall göras från talarstolen. 10. Yttranden begränsas till fem minuter med rätt till replik och kontrareplik om vardera två minuter. Styrelsens yrkanden är huvudförslag. Stämmans utlysning Enligt gällande stadgar skall kallelse till stämman utfärdas till förbundets partiföreningar senast åtta veckor före stämman. Kallelse har utfärdats till föreningarna den 13 december 2014 samt i föreningarnas årsmöteskallelser

5 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Moderaterna i Halland, , avger härmed årsredovisning innehållande: 1. Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Noter Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Förvaltningsberättelse 2013 Verksamheten Syfte och ändamål Moderaternas i Halland syfte och ändamål är vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Förbundets uppgift är därför målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn. Förbundet är det centrala organet för partiets arbete inom verksamhetsområdet. Inom detta ska förbundet planlägga och leda partiets organisation och politik, ansvara för valarbetet samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. Särskilda insatser ska göras för kampanjer, föreningsverksamhet och utbildning. Förbundsstämma Under 2013 har, i enlighet med våra stadgar som föreskriver förbundsstämma vartannat år, en förbundsstämma avhållits. Förbundsstämma hölls den 20 april på Tylebäcks kursgård, Halmstad. När deltagarna samlats och intagit förmiddagskaffe hälsade Halmstadsmoderaternas ordförande Dag Hultefors deltagarna välkomna till Halmstad och höll ett kort anförande. Detta åtföljdes av ett inledningsanförande av förbundsordförande Mats Eriksson vilket avslutades med Eriksson förklarade förbundsstämman öppnad. Under en paus i stämmoförhandlingarna höll partisekreterare Kent Persson ett stämmoanförande och svarade därefter på frågor. Stämman gästades även av moderaternas västsvenska kandidat till Europaparlamentet, Cecilie Tenfjord-Toftby som presenterade sig och sina frågor. Hallandskandidaten Mikael S. Persson höll därefter ett anförande och presenterade sig och sina frågor

6 Stämman behandlade och fastställde därefter årsredovisningarna för 2011 och 2012 och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för de bägge verksamhetsåren. Insändarskribenter, enskilda värvare och föreningar uppmärksammades och belönades för sina insatser under åren 2011 och Stämman hade ta ställning till fyra inkomna motioner. Förbundsstämman beslutade beträffande motion A, ang behovsanpassat barnbidrag i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen. Beträffande motion B, ang ett rättvisare ROT-avdrag, beslutade förbundsstämman i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen. I fråga om motion C, ang en modernisering och en demokratisering av det svenska ordensväsendet, beslutade stämman bifalla första -satsen samt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå andra -satsen. Därefter beslutade förbundsstämman beträffande motion D, ang avkriminalisering och kontrollerad distribution av cannabis, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen. Stämman hade ta ställning till tre propositioner. Förbundsstämman beslutade beträffande proposition 1, ang, medlemsavgifter , i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa förbundets andel av den årliga medlemsavgiften för åren till 5 (fem) kronor per år, samt fastställa medlemsavgiften för enskild medlem för åren till 200 kronor per år. Beträffande proposition 2, ang sjukvårds- och regionprogram , beslutade stämman i enlighet med förbundsstyrelsens förslag uppdra åt regionfullmäktigegruppen senast återkomma med förslag till ett moderat sjukvårds- och regionprogram för mandatperioden , samt uppdra åt förbundsrådet fastställa programmet. Slutligen beslutade förbundsstämman beträffande proposition 3, stadgar för moderaterna i Halland, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa stadgar för länsförbundet, krets och partiförening samt arbetsordning för fullmäktigegrupper. Förbundsstämman förrättade därefter följande val: Förbundsstyrelse Ordförande för moderatkvinnorna Revisorer Partistämmoombud Partirådsombud Medborgarskoleombud Valberedning inför förbundsstämman Valen redovisas under rubriken Förvaltning

7 Efter valen förrättats avtackas avgående förbundsordförande Mats Eriksson, avgående ledamöter och övriga valda med blommor och presenter. Stämman avslutades med ett kort anförande av förbundsordförande Michael Svensson följt av nationalsången. Förbundsråd Den 19 september genomfördes ett förbundsråd vilket hölls på Medborgarskolan i Falkenberg. På agendan fanns två frågor, dels de kommande valen, dels fyllnadsval med anledning av 1. vice förbundsordförandens avsägelse från uppdrag. Förbundsrådet inleddes med en genomgång av centrala planeringen inför valen Partiets presschef AnnaCharlotta Johansson och plolicychefen Mias Keresztesi svarade för denna genomgång. Förbundsrådet beslutade i valfrågor som förste vice förbundsordförande utse Elisabet Babic, som andre vice ordförande utse Ulrika Jörgensen, som ledamot av styrelsen utse Anders Ekström samt som ersättare i partirådet utse Ulrika Jörgensen. Beslut i förbundsstyrelsen Arbetsfördelningen mellan förbundsstyrelsen och arbetsutskottet har fram till förbundsstämman följt tidigare uppdragna riktlinjer. Det innebär förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och har huvudsakligen tre arbetsområden; politik, fastställande av planer samt fastställande budget. Den nyvalda förbundsstyrelsen valde vid sin konstituering ersätta arbetsutskottet med en beredning bestående av presidiet. Förbundsstyrelsen har haft nio sammanträden, vilka i huvudsak har hållits i moderaternas hus i Falkenberg. Årets första sammanträde hölls den 27 januari i moderaternas hus. På sammanträdet behandlades bl a nomineringsfrågor inför EP-valet med anledning av den tilltänkte kandidaten från Västsverige inte längre stod till förfogande. Tidpunkt för nomineringsstämma inför riksdagsvalet 2014 fastställdes till den 9 november. Andra sammanträdet för verksamhetsåret hölls den 11 mars i moderaternas hus och var det sista för den utgående styrelsen. Det huvudsakliga syftet var avrapportera de politiska utvecklingsgrupperna. Cirka hälften av de utsedda grupperna lämnade vid detta tillfälle rapport och övriga uppmanades lämna sina rapporter direkt efter sommaren. Vid detta sammanträde fastställdes också de förslag som lämnas till förbundsstämman beträffande bl a årsredovisning och propositioner. Styrelsens yttranden över inkomna motioner fastställdes. Slutligen fastställdes personvalspolicy mm inför valåret Tredje sammanträdet för året hölls den 4 maj efter ett styrelseinternat den 3 maj på Örenäs slott som behandlade remisser inför partistämman. Sammanträdet inleddes med en översiktlig genomgång av den antagna verksamhetsinriktningen för samt en anmälan av instruktion för partiombudsmannen. Styrelsen utsåg därefter presidiet som beredningsfunktion och fad beslut om firmateckning, esträtt och - 7 -

8 liknande. Ansvariga för olika politikområden och nätverk utsågs. Likaså utsågs en nomineringskommitté för riksdagsvalet Fjärde sammanträdet hölls den 16 maj i moderaternas hus, Falkenberg. Remissyttranden till partistyrelsen inom partistämman färdigställdes. Partiombudsmannen gör därefter en genomgång av valplaneringen. Beslut fades om byte ut garageporten, installera en vikvägg på konferensvåningen samt anskaffa en kopiator som ersättning för den tidigare svart-vita kopiatorn. Femte sammanträdet hölls den 3 juni på Medborgarskolan i Falkenberg. Beslöts kalla till förbundsråd den 19 september med anledning av avsägelse, av samma skäl fades ett antal beslut beträffande konstituering. Som ny ordförande för riksdagsnomineringskommittén utsågs Ann-Charlotte Westlund. Kontaktpersoner med föreningarna utsågs. Statusrapporter lämnades beträffande det politiska utvecklingsarbetet. Sjätte sammanträdet hölls den 20 augusti i moderaternas hus, Falkenberg. Ett antal rapporter lämnades från de politiska utvecklingsgrupperna och från de kontaktpersoner som utsetts med föreningarna. Partiombudsmannen rapporterar ang planer inför valet 2014 samt de lärdomar som finns med från tidigare framgångsrika val. Nomineringsläget i Halland som helhet redovisades. Sjunde sammanträdet hölls den 30 september på Medborgarskolan i Falkenberg. Ytterligare redovisning från utvecklingsgrupper sker på detta möte. Ett nytt arbetssätt anmäls och fastställs, redovisning ska ske på decembermötet. En arbetsgrupp tillsätts för behandla frågan om stöd till riksdagskandidater. Åttonde sammanträdet genomfördes tillsammans med tjänstgörande partistämmoombud den 10 oktober. Respektive ombud lämnade redogörelse från sina respektive utskott. Nionde sammanträdet hölls den 9 december på Grand hotell i Falkenberg. Frågor som behandlades var bl a det regionala handlingsprogrammet som tas upp på nyåret, materialet från utvecklingsgrupperna samt kandidatutbildning på webben mm inför valet. Budget för 2014 fastställdes. Dispenser vad gäller antalet presentationskandidater anmäls och beviljas. Sammanträdet avslutades med en välsmakande jultallrik. Vid samtliga sammanträden har partiombudsmannen lämnat rapporter om bl a genomförd och planerad verksamhet. Rapporter har vid olika tillfällen lämnats av områdesansvariga, riksdagsledamöterna samt föreningarnas kontaktpersoner. Beslut i arbetsutskottet Arbetsutskottet, som verkade fram till förbundsstämman, har haft uppgifter av organisatorisk karaktär vilket innebär ekonomi, utbildning, kampanjer mm. Arbetsutskottet har haft ett sammanträde under verksamhetsåret. Efter stämman erses av arbetsutskottet av ett beredningsorgan, detta har under perioden haft ett sammanträde

9 Digitala sammanträden För öka snabbheten i beslutsgången och för spara in på förtroendevaldas restider finns ett regelverk för digitala sammanträden. Arbetsgång vid digitala sammanträden fungerar på följande sätt: Underlag mailas till ledamöterna tillsammans med tydliga svarsalternativ, typ ja/nej/avstår. Ledamöterna svarar på frågan eller frågorna och mailar svar till Inkomna svar skrivs ut och sparas tills protokoll från e-sammanträdet upprättats och påtecknats av ledamöterna alternativ beslutet bekräftats vid ett fysiskt sammanträde. Här utöver finns i Moderaternas hus konferenstelefonanläggning för ge möjlighet delta i möten utan fysiskt vara på plats i möteslokalen. Genomförda aktiviteter Utbildning och konferenser Följande konferenser och utbildningar har moderaterna i Halland genomfört eller deltagit i: Valkonferens, Stockholm Kommuninternat, Stockholm Regional valkonferens 1, Göteborg Sverigemötet, Karlstad Rådskonferens, Stockholm Valkonferens, Stockholm Framtidens jobb, Falkenberg Kommuninternat, Stockholm Rådskonferens, Stockholm Valkonferens 2, Norrköping Utbildning för nya kandidater, Varberg Valledarkonferens, Falkenberg Valkonferens 3, Stockholm Insändare och artiklar i Hallandspress Ett drygt 60-tal medlemmar har under året bidragit till sprida det moderata budskapet på insändar- och debsidorna. Antalet införanden är drygt 400 styck! Skribenterna belönas med en lott för varje införande i de tidningar som utges i Halland. I den följande topplistan redovisas de personer som publicerats fyra gånger eller fler under året

10 Skribent Jenny Petersson 63 AnneMarie Brodén 43 Michael Svensson 42 Henrik von Sydow 22 Mats Eriksson 18 CarlFredrik Graf 17 Gösta Bergenheim 13 Bo-Gunnar Åkesson 13 Mikaela Waltersson 12 Christer Bergendahl 11 Tomas Jönsson 11 Christofer Lundholm 10 Claes Ljung 8 Harald Pleijel 8 Jörgen Warborn 8 Axel Storchenfeldt 6 Herman Fältström 6 Lena Ekman 6 Franklin Eck 5 Jonas Bergman 5 Margareta Bengtsson 5 Ann-Charlotte Mankell 4 Dag Hultefors 4 Filip Bertilsson 4 Ingvar Orrelid 4 Mikael S Persson 4 Per Ödman 4 Ulrika Jörgensen 4 Införanden Samtalskampanjen Samtalskampanj har under perioden bedrivits i fem av Hallands sex kommuner. De lokala samtalsledarna, en i varje kommun, har inbjudit till kvällar och eftermiddagar där det varit knacka dörr kampanj. Tillsammans har det gjorts 6000 samtal inom Halland. Då är bara de samtal som vi för i knacka dörr sammanhang räknade, dvs. inte torgsamtal eller andra. Möten för samtalsledarna har genomförts två gånger under 2013, för peppa varandra, för planera inför de två valrörelserna 2014, mm. Projektledare för samtalskampanjen har varit Ulrika Ericsson

11 Inför Europaparlamentsvalet 2014 Arbetet inför valet till Europaparlamentet 2014 som inleddes under 2012 har under denna period forts i syfte få starka kandidater nation och för Hallandsmoderaternas del tillsammans med övriga förbund i Västsverige få en kandidat på valbar plats. Nationella nomineringskommittén sänder ut kandidatlistan till bl a förbundsstyrelserna för den förberedande prioriteringen vilket låg till grund för provvalet. Rådgivande provval utsändes till bl a partiföreningarnas ordförande och partistämmoombuden samt till lika många ersättare. Med ledning av bl a provvalet framlade nomineringskommittén ett förslag till valsedel som behandlades på arbetsstämman i Norrköping i oktober Stämman fastställde en valsedel med 30 kandidater och följande rangordningordning: 1. Gunnar Hökmark, Stockholm 2. Christofer Fjellner, Stockholm 3. Anna Maria Corazza Bildt, Stockholm 4. Carl-Oskar Bohlin, Borlänge 5. Cecilie Tenfjord-Toftby, Borås Därutöver fanns två kandidater från Halland med på valsedeln: 22. Mikael S Persson, Halmstad 28. Jörgen Warborn, Varberg Val till Svenska kyrkan 2013 Partistämman hösten 2011 beslutade moderaterna som parti inte ska ställa upp i valen till Svenska kyrkans beslutande församlingar. På initiativ av moderaternas kyrkliga samrådsgrupp bildades därför en nomineringsgrupp med namnet Borgerligt alternativ, i syfte samla intresserade från bl a Alliansens partier. Förberedelser inför allmänna valen i september 2014 Rekryterings- och nomineringsarbetet inför valet 2014 har genomförts efter ett i några avseenden uppdaterat regelverk, utifrån de erfarenheter som fåtts vid senaste valet. Bl a har rekryteringsarbetet har fått en mer framskjuten position och vägarna in i partiet har breddats. Mer tid har anslagits för intervjuer och samtala med kandidaterna. Under våren gavs samtliga medlemmar möjlighet anmäla sig som kandidat i de tre valen. Bl a via webben gavs intresserade sympatisörer samma möjlighet. I några av kretsarna har lokala rekryteringsaktiviteter genomfört vilket fallit mycket väl ut

12 Inkomna anmälningar överlämnades vid anmälningstidens utgång till respektive nomineringskommitté. I inledningen av året utsåg förbundsstyrelsen en nomineringskommitté för riksdagsvalet. I kommittén har ingått: Kjell-Åke Andersson, ordförande till 16 maj, Ann-Charlotte Westlund, ordförande från 3 juni, Kjell Wåxnäs, Jonas Marting, Lena Drott (MQ), Cassandra Bäckström (MUF), Malin Krantz, John Löfstedt, samt Jan Österdahl. Inför nomineringsstämman den 9 november, som genomfördes i Sparbankshallen, Varberg, utsåg kommittén elva personer göra presentationer och blev rangordnade genom en beslutande omröstning. Valsedeln till Riksdagen i 2014 års val fick följande sammansättning: 1. Jörgen Warborn, kommunalråd, 45 år, Varberg 2. Michael Svensson, riksdagsledamot, 57 år, Falkenberg 3. Jenny Petersson, riksdagsledamot, 33 år, Halmstad 4. Lars Püss, civilekonom, 48 år, Vilshärad 5. Hravn Forsne, statsvetare, 25 år, Kullavik 6. Ann-Charlotte Stenkil, chefsrekryterare, 60 år, Varberg 7. Christian Johansson, instruktör, 36 år, Åsa 8. Guitta Atallah Hajj, beteendevetare, 50 år, Falkenberg 9. Christofer Lundholm, student, 27 år, Halmstad 10. Marianne Pleijel, församlingspedagog, 47 år, Onsala 11. Elisabet Babic, frisör, 47 år, Laholm 12. Erland Linjer, med dr, 66 år, Varberg 13. Filip Bertilsson, student, 19 år, Falkenberg 14. Mikael Kahlin, egen företagare, 50 år, Laholm 15. Franklin Eck, herr, 69 år, Särö 16. Bengt Olof Kjellgren, universitetsadjunkt, 44 år, Halmstad 17. Ulrika Ericsson, fil kand, 48 år, Varberg 18. Andreas Bergman, jur kand, 34 år, Halmstad 19. Michael Cassaras, entreprenör, 52 år, Frillesås 20. Jonas Hellsten, fastighetsskötare, 42 år, Laholm 21. Lena Ardhe, advokat, 62 år, Falkenberg 22. Lars Wagner, beteendevetare, 58 år, Kungsbacka 23. Anders Hellström, lantmästare, 57 år, Falkenberg

13 24. Bo Barknertz, skeppsklarerare, 60 år, Åsa 25. Dorothea Nilsson, undersköterska, 55 år, Unnaryd 26. Kenneth Viberg, konsult, 57 år, Halmstad 27. Håkan Andersson, process operatör, 39 år, Halmstad 28. Ingrid Stjernerberg, statsvetare, 48 år, Kullavik Inkomna anmälningar till kommun- och landstingsvalen överlämnades efter anmälningstidens utgång till berörda kommittéer samtidigt som genom förbundets försorg lämnades information om bl a regelverket. Arbetet har därefter följts upp av förbundet i syfte ge hjälp och stöd. Inför varje nomineringsstämma för kommun och regionvalet iordningställde förbundskansliet bl a handlingar och röstlängder. Förbundskansliet, tillsammans med några intresserade medlemmar, svarade även för större den av de lokala stämmornas genomförande samt sammanräkning av omröstningsresultaten. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska ställning är stark, vilket framgår av den ekonomiska redovisningen. Detta ger goda förutsättningar för ett utvecklingsarbete för ytterligare stärka moderaterna i Halland inför valet Perioden har i hög grad präglats av förberedelsearbetet inför de kommande valen. Översyn och underhåll har gjorts i kansliets maskinella utrustning för under mellanvalsperioden hålla hög servicenivå gentemot förtroendevalda, kandidater och partiorganisationen. Ett antal underhållsåtgärder på förbundets fastighet har upphandlats och genomförts under perioden. Visst underhåll på fastighet och datorutrustning har dessutom utförts i egen regi, därmed har behovet av externt underhåll kunnat minskas samtidigt som fastigheten hålls i fullgott skick. Genom tidigare genomfört byte av värmekälla har driftskostnaden för förbundets fastighet forts kunnat hållas på en låg nivå. En beräkning visar energikostnaderna mer än halverats jämfört med om fastigheten forts varit oljeuppvärmd. Genom placering av förbundets likvida medel i säkra räntepapper har de finansiella intäkterna kunna ökas i viss grad. Uppföljning av planer Förbundets verksamhet har följt såväl den av förbundsstämman antagna verksamhetsplanen. Verksamheten har vidare följt de riktlinjer som fastställts av partistämman och riksorganisationen

14 Projekt och aktiviteter Kommunal samordning Representanter för kommunledningarna har träffas ofta genom flertalet kommuner har ledande representanter i regionstyrelsen. Därutöver träffas de moderata kommunal- och regionråden i samband med kommunberedningens möten som äger rum var femte till sjätte vecka under vår och höst. Utöver dessa möten har två särskilda träffar ägt rum med representanter för moderater i kommunledningarna. Ekonomi, bredband, kollektivtrafik, infrastruktur, framtidens hemsjukvård, samordning, miljö- och hälsa, utbildning, arbetsmarknad och flyktingmottagning är exempel på frågor som diskuterats vid dessa träffar. Sammankallande i kommunala samordningsgruppen är Gösta Bergenheim. Regiongruppen I många avseenden höll Halland ställningarna väl under För tredje året i rad visade SKL:s sammanvägda vårdkvalitetsindex Halland låg bäst till i Sverige. Vi har forts hög förvärvsfrekvens och arbetslöshetssiffrorna ligger flera procentenheter under riksgenomsnittet såväl generellt som för ungdomar. Dock är siffrorna ändå för höga och vi bör ha forts fokus på medverka till få ner dem. En forts inflyttning tillsammans med positiva födelsetal gjorde alla kommuner utom Hylte ökade sin befolkning. Regionens raktionskraft är således forts hög. Kollektivtrafikresandet fortse öka med Öresundstågtrafiken som viktig ryggrad. En ny station i Åsa invigdes och trafikeras med det tåg som vänder i Halmstad. Starten har varit mycket positiv och upptagningsområdet för trafikanterna är norra Varberg och södra Kungsbacka. Erfarenheterna från Åsa station kommer vara viktiga för en framtida station i Värö. Även om många pilar pekar i positiv riktning finns problem. Ekonomin har varit ansträngd och resultatet blev negativt för regionen som helhet. Främst finns det obalanser inom den halländska sjukvården, som håller hög kvalitet men där kostnadsutvecklingen är oroande. Där har vi en utmaning. Att åstadkomma en forts bra kvalité och utveckling inom ramen för en kostnadsökningstakt som matchar intäktsökningarna är en central fråga de närmaste åren. Påfrestningen på ekonomin underlättas inte heller av regeringen 2013 beslutade genomföra den utredda förändringen av kostnadsutjämningen vilket innebär regionens ekonomi försämras med 75 plus 64 miljoner på två år, vilket motsvarar ett skeuttag på ca 25 öre. Samarbetet inom alliansen plus mp har i huvudsak fungerat väl med några undantag. Oron över negativa opinionssiffror har ibland resulterat i utspel och ställningstaganden som stör helhetsintrycket. Gruppledare under perioden har varit Gösta Bergenheim

15 Moderata seniorer, MSS Under verksamhetsåret 2013 har seniorrådet anordnat respektive deltagit i ett stort antal aktiviteter: 20 februari, seniorrådet sammanträder på Förbundslokalen 18 mars, vid Varbergkretsens månadsmöte den 18 mars hölls en information om seniorernas betydelse för valframgången samt en redogörelse för seniorverksamheten april, höll MSS nationellt årsmöte i Uppsala, detta bevistades av två personer från seniorrådet 4 oktober, det regionala Götalandsmötet i Nässjö den 4 oktober samlade ett trettiotal personer varav fyra från vårt Halland 21 november, nationella temadagen i Stockholm samlade 142 personer varav två från vårt seniorråd 2 december, seniorrådet sammanträder på Förbundslokalen På seniorrådets sammanträden i förbundslokalen har redogjort, diskuterats och i viss mån deberats de frågor, som mötena Uppsala och Stockholm gett anledning till. Exempel på detta är De stora svenska framtidsfrågorna med professor Jesper Strömbäck, Svensk välfärdspolitik med Ulf Kristersson, Ålderismen med professor Göran Hermerén, Patientens pris med DN:s Meciej Zaremba, An agefriendly society med EU:s An Hermans samt En värld i teknisk-ekonomisk omvandling med professor Stefan Fölster. I slutet av året har planering för kommande period genomförts. Projektledare för seniorprojektet är Carl-Erik Backman. Moderata Ungdomsförbundet Moderata ungdomsförbundet i Halland ska vara den starkaste rösten för individens frihet bland unga i länet. Moderata Ungdomsförbundet i Halland ska ge sina medlemmar möjligheten utvecklas och växa som individer. Moderata Ungdomsförbundet i Hallands medlemmar tar ställning för Moderata Ungdomsförbundets fyra ställningstaganden: Fo r individens frihet mot politiskt förtryck och tvång För varje människas ansvar för sin framtid mot förmynderi och politisk klåfingrighet För mångfald och respekt för olikheter mot intolerans och likriktning För en fri marknad och en värld utan gränser mot murar och regleringar

16 Moderata Ungdomsförbundet i Halland har till uppgift målmedvetet utveckla och bilda opinion fo r moderata idéer bland unga ma nniskor. Distriktsstyrelse Distriktsordfo rande Sara Cedergren, Halmstad 1:e vice distriktsordfo rande Filip Bertilsson, Falkenberg 2:e vice distriktsordfo rande Mikael Persson, Halmstad Ledamoẗer Johanna Persson, Halmstad Michael Lindblom, Kungsbacka Miki Subotic, Halmstad Hanna Tangen, Halmstad MSU ansvarig Ansvarsområden Sara Cedergren, Halmstad Filip Bertilsson, Falkenberg Mikael Persson, Halmstad Johanna Persson, Halmstad Michael Lindhblom, Kungsbacka Miki Subotic, Halmstad Hanna Tangen, Halmstad Revisorer Övergripande verksamhetsansvar samt ekonomiskt ansvar Gruppen för unga förtroendevalda Gruppen för politisk utveckling Gruppen för organisatorisk utveckling Kommunikationsgruppen Utbildningsgruppen Ansvarig för Moderat skolungdoms verksamhet i distriktet. Till revisorer valdes på stämman Jonas Marting och Michael Svensson. Kassaförvaltare Moderaternas i Halland kansli har under året skött distriktets in- och utbetalningar. Arbetsutskott Moderata Ungdomsförbundet i Halland har under året haft ett arbetsskott bestående av: Sara Cedergren, Mikael Persson och Johanna Persson. Arbetsutskottet har sammanträtt och tagit beslut då det inte varit möjlig samla distriktsstyrelsen. Arbetsutskottet har under året haft fem protokollförda sammanträden. Moderat skolungdoms verksamhet Ansvarig för MSU:s verksamhet har under året varit Hanna Tangen. Under året har MSU i Halland genomfört en mängd utbildningar, medlemsvärvning samt en stor representation på Moderat skolungdoms nationella evenemang. Representation Sara Cedergren har under året ingått som ledamot i Moderaternas i Halland länsförbundsstyrelse. Distriktsforum har arrangerats fyra gånger under året. Sara Cedergren, Mikael Persson, Filip Bertilsson, Hanna Tangen samt Cassandra Bäckström har närvarat vid vardera ett tillfälle

17 Vid MSU:s Rikskonferens deltog Hanna Tangen och Cassandra Bäckström som ombud. Vid Sverigemötet deltog Hanna Tangen, Filip Bertilsson, Mikael Persson, Johanna Persson, Mathilda Hjelm, Christofer Lundholm, Dawid Gulua mfl. Vid MUFs Arbetsstämma deltog Sara Cedergren, Filip Bertilsson och Mikael Persson som ombud. Som ersaẗtare deltog Miki Subotic, Hanna Tangen och Michael Lindblom. Som observatörer deltog Cassandra Bäckström, Frida Schill, Emilia Sandström, Hravn Forsne, Mathilda Hjelm, Philip Syrén samt Axel Storckenfeldt. I övrigt har distriktet varit representerat vid många aktiviteter och utbildningar runt om i landet. Organisation Distriktet har under perioden bestått av fyra MUF-föreningar; Falkenberg, Varberg, Halmstad och Kungsbacka. Arbetet med lokalföreningarna har i de flesta fall gått bra, det har visat sig finnas mycket intresse från medlemmar hålla uppe lokalföreningarna och välja nya styrelser. Moderata Studenter Högskolan Halmstad, MSTHH, riktar sig till studenter på Högskolan i Halmstad. Föreningen sysslar huvudsakligen med studentpolitik och utvecklandet av densamma. I länet finns det två lokala MSU-föreningar: MSU Elof Lindälv och MSU Falkenbergs gymnasieskola som huvudsakligen riktar sig till gymnasieskolans elever. Medlemsutveckling En av distriktsstyrelsen målsättningar har varit öka medlemsmässigt. Målet för året ses till 700 medlemmar. Antalet medlemmar vid årsskiftet 13/14 var 389 medlemmar vilket var mycket mindre än målet, målet må ha varit högt s men optimismen var stor. En stor nöt finns knäcka vad gäller en effektivare återvärvning tidigare på året och komma igång ordentligt med medlemsvärvningen direkt och framförallt hålla ända ut. Med stort tapp på föregående års medlemmar blir gapet stort ta igen, distriktet måste därför bli bättre på ge medlemskapet ett innehåll. Organisatoriskt En annan av distriktets målsättningar var bygga starka och stabila föreningar som kan hjälpa till och dra det tunga lasset i en valrörelse. Med en nysatsning i Varberg och fler intresserade i Laholm ser det ut som det grundliga arbetet gett resultat. Dessutom noteras fler nyvärvningar väljer engagera sig vilket är mycket positivt för både lokalföreningarnas och distriktets verksamhet. Jämställdhetsarbetet Distriktet har under året diskuterat kring förhållningssättet i jämställdhetsfrågan med anledning av en negativ trend kan noteras på hur jämställdheten ser ut i länets

18 styrelser och bland de aktiva medlemmarna. Noteras kan även en utveckling där man ofta glömmer bort om moderaterna ska kunna representera hela Sverige måste alla känna sig välkomna i MUF och få frågan ifall man vill bli medlem. Rekrytering av tjejer och ungdomar med utländsk bakgrund måste bli bättre. Ett medskick till kommande styrelse. Moderatkvinnorna, MQ Under året 2013 har byte skett både vad gäller ordförande och de bägge vice ordförandena. Nya är Marianne Pleijel ordförande, Dorothea Nilsson vice ordförande och Nevrie Suleyman andra vice ordförande Under året har MQ träffats tre gånger. Då har även kommunansvariga m-kvinnorna varit inbjudna. Under 2013 har MQ arbetat med ta fram en vision för MQ i Halland. Den kommer distribueras till alla medlemmar. MQ från Halland har även kampanjat på Gothenburg Horse show. En planerad kampanj i Varberg fick ställas in tyvärr pga. stormväder. Socialpolitiskt nätverk Halland Sedan ett par år träffas de moderata ordförande för socialnämnderna i Halland för diskussion och kunskapsutbyte. Under det gång året har träffarna ägt rum i Falkenberg och Varberg. Gruppen har diskuterat en mängd områden och här följer ett axplock: Mat till äldre. Vilken typ av mat erbjuder kommunen, varm, kyld eller fryst mat? Vem ansvarar för produktionen och hur många erhåller matdistribution i kommunen? Har antalet ändras med annan leverantör och distributionsform? Mötesplatser och aktivitetstillbud för äldre. Hur ser det ut i de olika kommunerna och hur tänker man framöver? Valfrihet, LOV, inom hemtjänsten. För och nackdelarna med de olika avräkningssystem, planerad tid eller utförd tid. Hur stor andel brukare väljer aktivt och hur många olika företag har etablerat sig i kommunerna? Hur har konkurrensen påverkat den egna regin? LOV inom daglig sysselsättning inom psykiatrin. Hur ser behovet ut i kommunerna och vad erbjuder de olika kommunerna målgruppen. Äldreboende på entreprenad. Vad är erfarenheterna av ha särskild boende på entreprenad? Hur många procent av kommunernas särskilda boende finns i dag ute på entreprenad och vilken typ av boenden finns? För och nackdelar med olika upphandlingsmodeller. Har kommunerna utmaningsrätt?

19 Valfrihet fritt välja särskild boende. Erbjuder kommunerna målgruppen fritt välja vilket boende de vill flytta till? Hur många använder sig av erbjudandet? Framtidens hemsjukvård. Gruppen diskuterar hur länet ska möta framtidens behov och hur samarbetet mellan regionen och kommunerna bäst tillgodoser behoven. Sammankallande socialpolitiska nätverket Halland är Rie Boulund. Sveriges riksdag Sedan valet 2010 representeras moderaterna i Halland av Henrik von Sydow, Anne Marie Brodén, Jenny Petersson och Michael Svensson. Anne Marie Brodén Anne Marie har gjort många besök under året. Bland annat har hon besökt Uppsala, Göteborgs och Stockholms stadsmission som alla verkligen har imponerande verksamheter. Där har hon sett vad kultur kan göra för många som lever i utanförskap och hur många som bidrar till göra livet lite bättre för både barn och vuxna. Hon har även besökt City psykologhus i Stockholm, där hon samtalade med verksamhetschefen om hur deras privata verksamhet expanderar och vad som kan förbättras för föräldrar och barn som mår dåligt. Andra besök har varit på Härjedalens Kulturcentrum, Svenskt näringsliv i Halland, Högskolan i Halland där Anne Marie samtalade med forskare angående projektet - Halland forskar om kultur för äldre. Flera besök i landet har varit just inom äldreomsorgen där Anne Marie följt vad man gör inom området kultur för äldre och de 70 miljoner som regeringen avs för detta. Kungsbacka äldreomsorg med många träffpunkter och moderna boende är ett föredöme inom detta område. Man är först ut med en kulturplan för äldreomsorgen vilket är oerhört intressant. Under året har Anne Marie haft ett särskilt ansvar för barn och ungas psykiska ohälsa. Detta var ett uppdrag från Partistyrelsen och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Under ett halvår undersökte hon vad som behövs av samhället för förebygga barns ökade psykiska ohälsa i Sverige. Slutrapporten innehöll många av hennes förslag som ska ligga till grund för Moderaternas framtida barn politik. Brodén genomförde även möten med nyckelpersoner inom BUP, Fryshuset, BRIS och Unicef. Gäster med lång erfarenhet från sjukvård, socialtjänst och praktiskt arbete med barn och unga bjöds in till rundabordssamtal i Riksdagen. Hon har även deltagit i seminarier om utsa barn och gjort besök på behandlingshem på Gotland och Hölö för lyssna på erfarenheter och idéer av förbättringar inom området. Anne Marie har deltagit i många deber i riksdagen och i andra sammanhang bl a deberade hon betänkandet kultur för alla där hon underströk betydelsen aldrig stå stilla i tänkandet kring göra kulturen tillgänglig för alla, med särskild vikt på ökad tillgänglighet, jämställdhet, kultur och hälsa och kulturella och kreativa näringar. Det har även varit deber om folkbildning, hälsooch sjukvård, bibliotekslagen, kultur och hälsa och kultur för äldre, kultur på recept

20 och förskolans utveckling. Anne Marie har vidare ansvarat för två propositioner i riksdagsdeber; Lättläst och Folkbildningspropositionen. Under detta riksmöte har hon lagt många viktiga motioner med bl.a. gör LOV lagen obligatorisk, fokus på framtidens sjukvård, mer jämlik sjukvård genom statlig styrning, forts utveckling av kultur och hälsa, kultur på recept, införande av ett BOT avdrag, förbättrad arbetsmiljö och elevhälsa i skolan, barn och unga psykiska hälsa och utökat innehåll på socialt innehåll inom äldreomsorgen. Många av dessa fick hon bra press på i media t.ex. Nyttja kulturens läkande kraft och krav på statlig vård som blev publicerad i Dagens medicin. Ett av hennes fokusområde har sedan 2007 varit kulturens betydelse för hälsan där hon lagt åtskilliga förslag för lyfta fram betydelsen av se kulturen som en oerhört viktig fråga för inlärning, kreativitet och hälsa. Anne Marie har även haft möjligheten medverka på forskningskonferenser och prata om vad Kultur och hälsa betyder. Flera filmer har gjorts där hon medverkat i bl.a. från Tällberg forum för hälsa. Kulturrådet har en längre intervju med AM på hennes hemsida. Extra glad är AM över hon har fått en egen profilsida på Göteborgs universitets hemsida för Centrum för kultur och hälsa. Där beskriver hon sitt engagemang i kultur och hälsa området och sitt arbete som ordförande i Föreningen kultur och hälsa i Sveriges riksdag. AM är även ordförande i en nationell förening för Kultur och hälsa som arbetar tillsammans forskare från KI, Lunds och Göteborgs universitet för utveckla detta område. Föreningen delar ut ett stipendium till minne av Gunilla von Bahr som var med från allra första början i arbetet. De har arrangerat flera stora seminarier under året bland annat om Kultur på recept och kultur för äldre. Det har även varit rundabordssamtal med forskare, artister och, läkare och riksdagspolitiker för få fram fakta och politiska förslag. AM har haft ca 100 pressklipp i bl.a. Hallandsmedia, Dagens medicin, Dagens samhälle, GT, Skolvärlden, Skånska dagbladet, Enköpings-Posten, Östersundsposten, Svenska Dagbladet, Dagens nyheter och Sydsvenskan. Ett mycket bra år med bra räckvidd nationellt. Även på Sverigemötet i Göteborg kommer räckvidden vara bra genom AM genomför ett seminarium om Kultur och hälsa. Hon presenterar då rapporten Use it or lose it om människans behov av stimulans genom hela livet som den moderata kulturkommittén tagit fram. Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, professor Gunnar Bjursell, professor Ola Sigurdsson och musikern Marie Bergman kommer delta på seminariet. Jenny Petersson Jenny Petersson, riksdagsledamot för Hallands län, lämnar härmed en rapport över sitt arbete i riksdagen för Jennys uppdrag under 2013 i korthet: Arbetande 1:e suppleant i Arbetsmarknadsutskottet med ansvar för frågor som rör jämställdhet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

21 Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet Nya Moderaternas representant i talmannens tvärpolitiska referensgrupp för jämställdhetsfrågor Ledamot i politikutvecklingsgruppen Ett hälsosammare Sverige, ledd av Filippa Reinfeldt avslutat 2013 Lokal politikutvecklingsgrupp för Jobb och Företagande avslutat Jenny i riksdagen Med fokus på jobb, fler företagande och ökad sysselsättning från moderaterna är arbetet i arbetsmarknadsutskottet intensivt. Arbetsmarknadsutskottet är ett motionstungt utskott med många yrkanden för moderaterna och alliansen kontrollera. Under 2013 som tidigare år har det varit utskottsarbete, deber i kammaren, resor och möten. Vid motionsperioden, hösten 2013 väckte Jenny 13 motioner. En del av riksdagsarbetet innebär skriva motioner, interpellationer, skriftliga frågor och hålla anföranden detta arbete finns ta del av på riksdagens hemsida. Jenny är en ambitiös debör och frågeställare i kammaren. Under 2013 har Jenny arrangerat och medverkat i seminarium, konferenser och möten i och utanför Sveriges Riksdag, främst angående arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet. Jenny har bland annat representerat Sverige på FN:s Kvinnokommissions (CSW) 57:e möte som behandlade huvudtemat eliminering och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor. På Almedalsveckan medverkade Jenny i deber och seminarium på ämnen som jämställdhet, jobben, sysselsättning och arbetslöshet. Jenny anordnade 2013 en resa för hela arbetsmarknadskommittén (alltså de moderata riksdagsledamöterna i utskottet) för en rad besök runt om i Halland. Jenny fick 2012 förtroendet delta i gruppen ett Hälsosammare Sverige som leds av Filippa Reinfeldt, ett arbete som avslutades under våren Gruppen fokuserade bland annat på hur samarbetet kan förbättras mellan hälso- och sjukvården och andra delar av samhället för nå målet om ett friskare och mer hälsosamt Sverige. Rapporten från gruppens arbete låg till grund för propositioner på området som behandlades på moderaternas arbetsstämma i oktober Jenny i Halland Även på lokal nivå arbetade Jenny med politikutveckling under 2013, Jenny var med i gruppen Jobb och Företagande. Gruppen utreder hur de halländska kommunerna kan skapa bättre förutsättningar för ett gott företagande- och näringslivsklimat. Resultatet blev en rapport jobb och företagande i Hallands län. Jenny har under 2013 tagit emot praktikanter som följt henne i riksdagsuppdraget, Därutöver försöker hon i möjligaste mån ta emot besökare från Halland under sina dagar i Stockholm

22 Jenny Petersson har under året gjort besök runt om i hela Halland hos företag, organisationer, och verksamheter. Vid flera tillfällen har gemensamma besök gjorts med de moderata riksdagskollegerna eller moderata företrädare i de halländska kommunerna, samt med Moderata Ungdomsförbundet. En självklar del i arbetet som riksdagsledamot är träffa och diskutera med moderata företrädare i Sverige och Halland. Jenny har medverkat på årsmöten, olika aktiviteter och kampanjer med moderatföreningar i Halland. Att finnas tillgänglig lokalt är högt prioriterat av Jenny. Jenny kommer forts arbeta för hela Halland och halländska frågor tar plats i riksdagen. Jenny i media Jenny är en tydlig budbärare av regeringens förslag till invånarna i Halland. Hon har under året förekommit frekvent i halländsk media i form av artiklar, insändare, reportage, radiointervjuer och deber. Att finnas tillgänglig och synas i halländsk media är prioriterat. Jenny har utöver detta varit aktiv i nationell media och branschspecifik media. En del av riksdagsarbetet innebär skapa ett intresse och ett nyhetsvärde kring moderaternas politik. I detta arbete använder Jenny sig även av sociala medier dagligen. Kontakt med Jenny Politik handlar om utveckla och förbättra, för detta krävs ett ständigt ett lyssnande uppdrag kring människors tankar, idéer, synpunkter och deras verklighet. En oerhört viktig del i förtroendeuppdraget som riksdagsledamot är därför möta väljare och föra politiska samtal och diskussioner med människor utanför riksdagshusets väggar. I uppdraget som förtroendevald är Jenny alltid nåbar och hon tar gärna emot idéer eller feedback. För följa Jenny Peterssons uppdrag i riksdagen går det bl a läsa bloggen på jennypetersson.se. Föreningar och medlemmar Förbundet omfade vid periodens utgång 15 partiföreningar. Inom förbundet finns dessutom fyra ungdomsföreningar. Det totala medlemsantalet i förbundet, inkl MUF, var vid utgången av perioden personer, minskning med 183 personer jämfört med föregående verksamhetsår. Motsvarande siffror exklusive MUF är 1 500, en minskning med 135 personer. Under perioden har 93 personer nyvärvats till partiföreningarna

23 Hallandsmoderater som värvat två eller fler nya medlemmar till förbundet under perioden är: Kenth Holmberg 4 Mikael Kahlin 4 Axel Storckenfeldt 2 Christian Wahl 2 Karin Fahlström Augustsson 2 Marita Andreasson 2 Thomas Jönsson 2 För personligen värvade medlemmar premieras värvaren av förbundet med trisslott för varje värvad medlem. Partiföreningar som medlemsmässigt utvecklats som förbundets genomsnitt eller bättre under 2013 är följande: Förening Himledalen 1,08 Ullaredsorten 1,06 Laholm 0,99 Årstad 0,95 Falkenberg 0,95 Särö 0,94 Kungsbacka 0,92 Utveckling Förvaltning Förbundsstyrelsen Vid förbundsstämman den 20 april i Halmstad valdes förbundsstyrelse, för den kommande tvåårsperioden: Förbundsordförande Michael Svensson, Falkenberg Nyval 1. vice förbundsordförande Kjell-Åke Andersson, Kungsbacka Omval 2. vice förbundsordförande Elisabet Babic, Laholm Omval Ulrika Ericsson, Varberg Thomas Jönsson, Laholm Christofer Lundholm, Halmstad Per Stenberg, Kungsbacka Jörgen Warborn, Varberg Hravn Forsne, Kungsbacka Charlotta Jonson, Falkenberg Ulrika Jörgensen, Kungsbacka Johanna Persson, Halmstad Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Nyval Nyval Nyval

24 Jenny Petersson, Halmstad Nyval Mikaela Waltersson, Halmstad Bo-Gunnar Åkesson, Hylte Nyval Nyval Efter en avsägelse från 1. vice ordföranden beslöt förbundsrådet den 19 september göra fyllnadsval. Detta innebär styrelsen under återstoden av perioden haft följande sammansättning: Förbundsordförande Michael Svensson, Falkenberg Nyval 1. vice förbundsordförande Elisabet Babic, Laholm Nyval 2. vice förbundsordförande Ulrika Jörgensen, Kungsbacka Nyval Ulrika Ericsson, Varberg Omval Thomas Jönsson, Laholm Omval Christofer Lundholm, Halmstad Omval Per Stenberg, Kungsbacka Omval Jörgen Warborn, Varberg Omval Anders Ekström, Kungsbacka Nyval Hravn Forsne, Kungsbacka Nyval Charlotta Jonson, Falkenberg Nyval Johanna Persson, Halmstad Nyval Jenny Petersson, Halmstad Nyval Mikaela Waltersson, Halmstad Nyval Bo-Gunnar Åkesson, Hylte Nyval Därutöver ingår MUF:s distriktsordförande, som självskriven ledamot av styrelsen. Partiombudsmannen är ständigt adjungerad till förbundsstyrelsen och är dess föredragande. Arbetsutskott - beredning Förbundsstyrelsen valde vid sin konstituering inte utse arbetsutskott. I stället för detta utskott utsågs presidiet som förbundsstyrelsens beredningsutskott. Moderatkvinnorna Förbundsstämman förrättade följande val till moderatkvinnorna: Ordförande Marianne Pleijel, Kungsbacka Nyval 1. vice ordförande Dorothea Nilsson, Hylte Nyval 2. vice ordförande Nevrie B Sulyman, Varberg Nyval Partistämmoombud Representation till partistämman utsågs av förbundsstämman enligt följande: Ombud 1 Michael Svensson 2 Marianne Pleijel, MQ 3 Sara Cedergren, MUF

25 4 Mikaela Waltersson 5 Lena Andersson 6 Hans Forsberg 7 Gösta Bergenheim 8 Jörgen Warborn Ersättare 1 Bo-Gunnar Åkesson 2 Thomas Jönsson 3 Claes L Ljung 4 Lisa Andersson 5 Ulrika Ericsson 6 Christofer Lundholm 7 Dorothea Nilsson, MQ 8 Filip Bertilsson, MUF 9 Partiombudsman Kåge Johansson Förbundsstämman beslutar vidare ersättarna träder in i den ordning de valts, utom vad gäller MUF och MQ där ersättaren är personlig. Ombud och ersättare till partirådet Förbundsstämman beslutade utse följande representation till partirådet: Ombud Ersättare Medborgarskolan Michael Svensson Elisabet Babic Kjell-Åke Andersson Sara Cedergren Förbundsstämman beslutade välja följande representation till Medborgarskolans regionstämma: Ombud Ersättare Valberedning Angela Malmgren Elisabet Babic Per Stenberg Christofer Lundholm Förbundsstämman utsåg följande valberedning: Organisation etc Ledamot Ersättare Falkenberg Angela Malmgren Knut-Arne Kareld Halmstad Johan Rydén Ann-Charlott Mankell Hylte Bo Larsson Bertil Larsson Kungsbacka Jan Österdahl Hans Forsberg Laholm Christer Jonsson Marita Andreasson

26 Varberg Margit Kastberg Johan Högberg MUF Sara Cedergren Filip Bertilsson MQ Dorothea Nilsson Gun-Marie Stenström Förbundsstämman beslutar vidare välja Gösta Bergenheim som valberedningens ordförande. Revisorer Förbundsstämman utsåg följande revision: Revisorer Tommy Jacobson, Laholm Omval Kjell Wåxnäs, Halmstad Nyval Varbergs revisionsbyrå, Kjell Johansson Omval Ersättare Ingemar Stridh, Falkenberg Omval Jonas Marting, Falkenberg Nyval Förbundskansli Förbundets kansli har under perioden varit inrymt i den av förbundet ägda fastigheten på Rörbecksgatan 21 i Falkenberg, tel , fax Kansliets öppettider är under måndag fredag normalt När kansliet är obemannat finns en jourtelefon. Kanslipersonalen har under perioden bestått av följande personer: Partiombudsman Assistent Projektledare och assistent Kåge Johansson Håkan Sjögestam Ulrika Ericsson Förbundskansliets uppgifter är i huvudsak organisatoriska men även politiska. Rådgivning och anvisning av vägar söka information och kontakter är viktiga uppgifter för kansliet. Vid arbetstoppar såsom större utskick har frivilliga medlemmar engagerats, vilka utfört ett utomordentligt värdefullt arbete. Information och service Förbundets och allt mer av partiets information och kommunikation sänds och sker via . Detta ger ökad snabbhet, är bra för miljön och ger även portobesparingar. Under perioden har gjorts kontinuerliga insatser för öka andelen medlemmar som kan nås via . Webben Moderaterna i Halland presenterar politik, organisation och förtroendevalda på webbplatsen med adressen Där läggs in material som

27 kan vara intressant för våra sympatisörer och medborgarna i allmänhet. Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda samt Kalendern är andra viktiga del av denna webbplats. Webbplatsen ingår i Riksorganisationens webbsystem. Förbundswebben underhålls av partiombudsmannen. Avsikten är även kretsar, föreningar och förtroendevalda och kandidater ska på ett enkelt sätt kunna presentera sig på moderat.se-domänen. Målsättningen är samtliga folkvalda ska finnas lättillgängliga på webben, antingen med eller telefonnummer och antingen i förbundets regi eller på kretsarnas webbsidor. First Class - BBS-moderat Genom First Class, tidigare kallad BBS-moderat, kan förtroendevalda i föreningar och kommuner runt om i förbundet snabbt hämta politisk och organisatorisk information. I en särskild Hallandsmapp på BBS-en läggs information som kan vara av intresse för såväl våra förtroendevalda som medlemmar i allmänhet. Mappen har såväl en intern del samt delar som är öppna för alla. Underhållet av Hallandmapparna sker genom förbundskansliet försorg. På First Class finns särskilda mappar för bl a förbundsstyrelse, regiongrupp och gruppledare. Föreningsservice I förbundets föreningsservice ingår såväl registerhållning av medlemmar och förtroendevalda som distribution av inbjudningar och kallelser till medlemmar och grupper av medlemmar. Prissättningen har varit oförändrad under den gångna delen av 2000-talet. Materiallager och utrustning Förbundskansliet tillhandahåller ett lager av partiets standardmaterial. Vidare finns möjlighet för kretsar och kretsar vid kampanjer och andra aktiviteter, utan kostnad, låna bokbord, torgställningar, ljudanläggningar mm. Uppvaktning Medlemmar som fyller jämna tiotal år uppvaktas av förbundsordföranden och partiombudsmannen med ett personligt kort

Nomineringsstämma inför riksdagsvalet

Nomineringsstämma inför riksdagsvalet Stämmohandlingar Nomineringsstämma inför riksdagsvalet Lördagen den 9 november 2013, Varberg Event, Sparbankshallen, Varberg Stämmoprogram Tid Programpunkt Fr 08.30 Incheckning a) disk A för föreningar

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer