Årsredovisning Upplands Lokaltrafik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Upplands Lokaltrafik AB"

Transkript

1 Årsredovisning 21 Upplands Lokaltrafik AB

2 Styrelsen UL:s vision UL erbjuder så bra resmöligheter att alla vill vara vår kund I denna verklighet har UL lyckats anpassa utbudet av resmöjligheter så att upplänningarna vill lämna bilen hemma och resa med buss eller tåg varje gång det är möjligt och lämpligt, oavsett om det gäller en längre resa i regionen eller en resa inom Uppsala med Stadsbussarna. Kunderna upplever att de får bra service och att resa med UL upplevs som enkelt, pålitligt och tryggt. Vi under-lättar helt enkelt vardagen för alla som behöver resa i vår region. Vårt arbete med att involvera partners, det vill säga trafikföretag och ägare med flera, i utvecklingen av kundrelationen har lett fram till att frigöra och ta vara på de drivkrafter som medverkat till att UL hela tiden får fler som reser med oss. I den branschgemensamma kollektivtrafikbarometern får UL-trafiken bland de högsta betygen i landet, både när det gäller resor i regionen och i Uppsala. De satsningar på icke fossilt bränsle som UL utvecklat i samverkan med ägare och utomstående partners har resulterat i att kollektivtrafiken är den tydliga föregångaren när det gäller långsiktigt hållbara resmöjligheter. UL:s styrelse. Paul Sandberg, Börje Wennberg, Agneta Gille, Anna-Lena Holmström, Fredrik Ahlstedt, Christina Sandström, Ulla Pettersson, Gunnar Hedberg och Rolf Edlund. (Foto: Bernth Johansson) Revisorer Marianne Stohr, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Calle Åkerstedt, lekmannarevisor Birger Pettersson, suppleant lekmannarevisor Verkställande direktör Malte Burwick Innehåll Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Noter...15 Revisionsberättelse...24 Granskningsrapport UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 3

3 Förvaltningsberättelse 21 Räkenskapsåret 21 Styrelsen och verkställande direktören för Upplands Lokaltrafik AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under år 21. Allmänt om verksamheten Upplands Lokaltrafik AB (UL) bildades 1978 och är trafikhuvudman för kollek tiv trafiken i Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). Bolaget styrs av tydliga ägardirektiv samt genom aktiebolagslagens krav på styrelsen. Utifrån ägardirektiven ska bolaget vidta åtgärder som omsätts i strategisk och operativ verk samhet med syfte att tillgodose såväl ägarnas som resenärernas behov och önske mål. UL:s uppdrag är att skapa goda resmöjligheter för länets invånare. För detta upphandlas trafik från fristående trafik företag i konkurrens. Trafiken omfattar regional busstrafik, skolskjuts trafik, servicelinjer och tågtrafik. Förutom den egna tågtrafiken med Upptåget finns samarbetsavtal med andra tågoperatörer, t.ex. SL och SJ. UL ska också marknadsföra och sälja de resmöjligheter som skapas genom samordning av tid tabeller och ett kundanpassat utbud av färdbevis. UL anlitar och samverkar med sex bussentreprenörer varav Nobina och KR Trafik är de största. SJ AB är entreprenör för Upptåget. För trafikens genom förande har över 8 personer varit verksamma under 21. Den största yrkesgruppen är bussförare. Övriga personalgrupper är tågförare, trafik- och personal planerare, fordonsmekaniker, städpersonal, kontorspersonal m.fl. För den regionala busstrafiken har totalt cirka 27 bussar använts. Trafiken med Upptåget kördes under året med tio stycken 2-vagnars Reginatåg. Tågtrafik Resandeökningen på Upptåget har fortsatt under året, se ovan. Det har medfört att vissa avgångar i rusningstrafik har körts dubbelkopplade tåg för att undvika kapacitetsproblem. Under 21 har diskussioner förts med Landstinget om ytterligare kapacitetshöjande åtgärder för att klara en fortsatt positiv resandeutveckling. Beslut har fattats att satsa på en ombyggnad av ett antal tåg från två till tre vagnar. Det är dock lång leveranstid och det är tveksamt om något trevagnarståg kommer att vara i UL-trafik under 211. Biljetter och priser Under 21 gjordes inga generella prishöjningar på biljetter. En mindre justering av det gemensamma UL/SL-kortet genomfördes. I december blev busstrafiken i länet kontantfri efter ett regeringsbeslut sommaren 29. För kunderna innebar det inledningsvis att biljett måste köpas innan resan påbörjas. Redan i början av 211 infördes möjlighet att betala biljett ombord med bankkort. En intensiv informationskampanj genomfördes inför att busstrafiken skulle bli kontantfri och resenärerna bedöms ha funnit sig väl tillrätta med den nya ordningen. Flera betalautomater har placerats ut i Uppsala, i några större orter i länet och vid några stationer utmed Upptågets sträckning. Utbyggnaden av automater kommer att fortsätta de kommande åren. Resegaranti Antalet resegarantiärenden ökade kraftigt under året och uppgick till totalt ca 33 4 ärenden vilket är nära en fördubbling jämfört med 29. Den stora skillnaden är att Upptågstrafiken drabbats av stora störningar under de snörika och kyliga vintermånaderna. Samtliga ärenden har registrerats i UL:s databas för kundärendehantering, Boomerang. Gamla Uppsala Buss är en naturlig samarbetspart avseende Stadstrafiken i Uppsala: UL har ett separat åtagande för Stadstrafiken, inom ramen för trafikhuvudmannens ansvar, som innebär att UL planerar, marknadsför och till viss del följer upp trafikens utförande. Resandeutveckling och trafikutbud Under 21 har resandet ökat i förhållande till året innan med 2,9 procent, ca 312 resor. Resandet med regionbusstrafiken ökade med 1,8 procent och Upptåget visar på en fortsatt stark ökning med 5,2 procent. Sammantaget innebär det att ca 12,3 miljoner resor (ca 12 miljoner resor 29) gjordes med UL:s regionbussar och Upptåget under 21. Den konjunkturåterhämtning som skett under året i kombination med ovanligt strängt vinterväder bedöms vara starkt bidragande till resandeökningen. En ytterligare bidragande faktor till resandeökningen är satsningar i starka stråk och marknadsföring av kollektivtrafiken samt de biljetterbjudanden som UL har. I de nya ägardirektiv som fastställdes vid UL:s ordinarie årsstämma den 17 maj finns ett övergripande mål om att fördubbla antalet resor till år 22, jämfört med 29. För att nå fördubblingsmålet krävs en större årlig resandeutveckling än 21 års ökning. Det innebär att kraftfulla satsningar behövs från alla parter som på olika sätt påverkar kollektivtrafikens förutsättningar och att tillräckliga medel avsätts för marknadsföring. Busstrafik Den resandeökning som nämns ovan har framför allt skett i högtrafiktid, morgon och eftermiddag. För att möta denna ökade efterfrågan på resmöjligheter och undvika att resenärer ska resa stående har förstärkningsbussar satts in på flera linjer. I Norduppland finns anropsstyrd trafik på flera linjer. Det innebär att en tur körs om någon ringt och beställt en timme innan den tid som anges i tidtabellen. Genom detta undviks att bussar körs när ingen behöver resa, samtidigt som flera turer erbjuds på kvällar och helger. 4 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 5

4 MÄLAB I Mälardalstrafik AB, MÄLAB, samverkar UL med de fyra andra länstrafikbolagen i Mälardalen för gemensamma kollektivtrafiklösningar i regionen, i första hand med tåg. MÄLAB och SJ har tillsammans ett marknadsbolag, Trafik i Mälardalen (TiM), som har till uppgift att marknadsföra den biljettsamverkan som är grunden i TiM. Samarbetet har fortsatt mellan UL och SL om ett gemensamt pendeltåg på sträckan Uppsala Arlanda Stockholm C Älvsjö. Målet är att starta den nya trafiken i december 212. Bussgods Under 29 träffades avtal med SmartPak som från 1 april 21 tog över bussgodsverksamheten från UL. Avtalet är utformat så att bussgodsverksamheten garanteras för länets invånare och företag samtidigt som UL får del av eventuella överskott från verksamheten. Upphandlingar 21 kan i hög grad karaktäriseras som ett upphandlingsår för UL, då i stort sett all buss- och tågtrafik var föremål för upphandling. Busstrafiken delades upp i två stora upphandlingar, dels landsbygdstrafik som omfattar de busslinjer som i de flesta fall i första hand är inrättade för skolbarns resor, dels regionlinjer som utgör busstrafiken i de större stråken. Upphandlingen av landsbygdstrafiken startades redan i slutet av 29 och avslutades under mars månad 21. KR Trafik vann alla nio anbudspaketen. Det nya avtalet gäller från 13 juni 211. Regionlinjeupphandlingen genomfördes under våren men överklagades efter att tilldelningsbeslut fattats. Under pågående juridisk process avseende denna överklagan framkom att en UL-anställd lämnat ut sekretessbelagd information till en av anbudsgivarna. UL fattade med anledning av detta beslut om att avbryta upphandlingen. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen måste göras om. Eftersom en ny upphandling inte skulle vara möjlig att genomföra i tid för att de nya avtalen skulle kunna gälla från 13 juni 211 gjorde UL en interimsupphandling för att säkra busstrafiken på de större linjerna under perioden juni 211 juni 212. Ovan nämnda avbrytandebeslut överklagades av Keolis och KR Trafik. Keolis inkom strax före årsskiftet med ett skadeståndsanspråk om 245 mnkr relaterat till kalkylerad utebliven handelsvinst då de hävdade att de skulle ha fått kontraktet. UL har avvisat detta krav då vi anser att kravet är utan grund och har därför inte heller reserverat för detta i bokslutet. Keolis har i februari 211 aviserat att de kommer att stämma UL på samma belopp. Efter räkenskapsårets slut har även KR Trafik inkommit med ersättningskrav. De begär en mindre summa i ersättning för sina anbudskostnader, men har även angett att de kan komma att återkomma senare med krav på ersättning för förlorad handelsvinst. UL har erbjudit ersättning för anbudskostnaderna enligt KR:s begäran, men som villkor för detta krävt att KR i så fall inte inkommer med något ytterligare krav. KR har i skrivande stund inte accepterat detta förlikningsförslag. Under slutet av året genomfördes förberedelser för att göra om upphandlingen av regionbusstrafiken, och i mitten av januari 211 var allt klart för att på nytt starta om processen - för planerad trafikstart i juni 212. Upptågstrafiken upphandlades under sommaren och hösten. Upphandlingen vanns av DSB Uppland AB som tar över uppdraget från SJ 13 juni 211. Även andra upphandlingar genomfördes under året, till exempel flera delupphandlingar för byggandet av en operatörsneutral bussdepå i Uppsala, ramavtal för reklambyråtjänster och en rad mindre upphandlingar. Tillgänglighet De Reginatåg som UL har i trafik sedan 23 har god tillgänglighet för funktionshindrade resenärer genom att en av entréerna är nedsänkt och försedd med hiss för rullstol (och barnvagnar) samt att alla tåg har en handikappanpassad toalett. Tågen har automatiska stationsutrop och information om nästa stopp på ljusskyltar. Totalt är 156 bussar i UL-trafik utrustade med lyft eller ramp, vilket innebär att god åkkomfort kombineras med god tillgänglighet för bl.a. rullstolsburna och resenärer med barnvagn. Vidare körs i UL:s trafik 78 lågentrébussar i vilka den främre delen av fordonet kan nås utan trappsteg. Vid den bakre dörren finns oftast en lätt utfällbar ramp för att göra det möjligt för resenärer i rullstol, eller med barnvagn att enkelt komma ombord. Automatiska hållplatsutrop finns sedan slutet av 21 i nästan alla regionbussar. UL har en plan för tillgänglighetsarbete, Färdplan 214, och från 211 kommer arbetet med att genomföra denna att intensifieras. Miljö Fyra Volvobussar som är stationerade vid Nobinas depå i Enköping drivs på lokalt producerat rapsbränsle, RME, och körs i huvudsak sträckan Enköping Bålsta Arlanda. De beräknas minska utsläppet av koldioxid med ca 6 ton/år jämfört med om bussarna körts på diesel. Utvärderingen som gjorts visar på enbart positiva erfarenheter. Ett försök med bussar som körs på flytande biogas startade under hösten 21 och pågår fortfarande. Bussarna körs i huvudsak på sträckan Uppsala Arlanda och försöket kommer enligt planen att utökas från två till totalt sex bussar under 211. Fordonssystemet FRIDA som UL använder är ett viktigt stöd vid löpande miljörevisioner av fordonens utsläppsnivåer och övrig miljöstandard. Systemet används av UL:s samtliga entreprenörer. Ägarna ställer sedan 27 krav på redovisning och sänkning av CO 2 -halten från trafiken, och måttet gram CO 2 per passagerarkilometer infördes med 26 som basår med basvärdet.9 g/paxkm. Första uppföljning skedde 27 och utfallet blev då.8 g/paxkm vilket också är värdet för såväl 28, 29 och UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 7

5 UL:s styrelse fattade under 28 beslut om att satsa på biogas som det framtida drivmedlet för regionbussar. För att möjliggöra övergången till icke-fossil drift enligt ägardirektivet bildades under året tillsammans med en industriell partner ett bolag, Biogas Uppland AB, för produktion och leverans av flytande biogas. Den första produktionsanläggningen för flytande biogas kommer att byggas i Enköping. För att kontrollera infasningen och dessutom bl.a. främja bästa möjliga konkurrens i region bussupphandlingen påbörjade UL under året byggandet av en operatörsneutral depå i östra Fyrislund, Uppsala. Denna dimensioneras för 8 bussar och beräknas kosta ca 45 mnkr. Kvalitet Kollektivtrafikbarometern, som samordnas av Svensk Kollektivtrafik, är det vedertagna kvalitetsinstrumentet för branschen. Nöjdkundindex (NKI) ligger nu på 66% (65%) för Regionbussarna och Upptåget. Även Stadsbussarna i Uppsala har förbättrat NKI-värdet till 66% (64%) vilket är mycket positivt. Det gör att kollektivtrafiken i länet får bättre betyg än medelvärdet, 63% (68%), för riket. På frågan om hur nöjd man är med senaste resan är 8% (82%) nöjda med Regionbuss/Upptåget och 78% (8%) med Stadsbussarna. UL har sedan 1998 ett antaget kvalitetsprogram. Programmet omfattar all personal som är engagerad i ULtrafiken, dvs. såväl UL:s egen personal som entreprenörernas anställda. Med entreprenörerna hålls regelbundna uppföljningsmöten där bland annat synpunkter från resenärer följs upp. Under Allmänna bestämmelser i UL:s förfrågningsunderlag för upphandling av trafiktjänster ställs krav på att trafikföretagen löpande ska redovisa sin personalpolicy samt program för medarbetarutveckling. Även alkohol- och drogpolicy följs upp inom ramen för detta. Marknadsföring 21 Den mest omfattande insatsen under 21 var kontantfrittkampanjen som sträckte sig från oktober december. För att stimulera till ändrat köpbeteende genomfördes också en kampanj med erbjudande om 2 % rabatt på förköpsbiljetter. Andra stora aktiviteter var två värvningskampanjer under våren 21, dels i Alsike, dels i Årsta med gott resultat. I övrigt har följande marknadsaktiviteter genomförts; lansering av UL/SL-kortet, uppdaterad miljöinformation på hemsidan, introduktion av företagsförsäljning, nya UL Center i Uppsala Resecentrum och kampanj för ökat användande av biljettautomater. UL har under 21 samarbetat med en rad aktörer och evenemang för att öka resandet till aktiviteter. Bland dessa kan nämnas Bandy-SM, Fyrishov, Furuvik, Uppsala Stadsteater, UKK, Uppsala tourism och Gitarrfestivalen. Under sommaren genomfördes en kampanj för ökat resande i lågtrafiktid med halva priset på SMS-biljetter. Dessutom genomfördes fritids- och turistaktiviteter i bl.a. Öregrund. I Uppsala lanserades Mjuka linjen som ersatte Flexbussen. Dessutom genomfördes en värdekortskampanj för ungdomar och en kampanj för att uppmärksamma seniorkortet. Den fortsatt viktigaste kanalen för UL:s marknadsföring och information är hemsidan ul.se. Även UL Center samt gratistidningen 18 minuter är viktiga kanaler. Den senare distribueras ombord på bussar och tåg. På hemsidan har UL en återkommande kundundersökning för att fortsätta förbättringsarbetet med bl.a. sökfunktioner, navigering och design. Under hösten lanserades en iphone-applikation för att förbättra den mobila informationen mot kund. Den interaktiva digitala kundtidningen Upplevelser bytte namn till UL Ofta och har blivit en integrerad del av vår kundklubb på hemsidan och i mobilen. Profilförändringen med byte av logotyp har pågått under 21 men är ännu inte helt genomförd och fortsätter under 211. Den upphandling av reklambyråtjänster som genomfördes under hösten 21 ledde fram till att ett nytt avtal tecknades med reklambyrån Zellout i Uppsala från och med januari 211. Tidtabellerna var uppdelade i en sommar- och vintertidtabell som delades ut på bussar, tåg och fasta försäljningsställen samt på UL Center. UL särtrycker även vissa linjesträckningar i behändigt fickformat. Den fortsatta ökningen av internetanvändningen i samhället ger allt fler sökningar för att få tidtabells- och prisuppgifter via hemsidan. Det gör att UL fortsätter att se över om upplagan tryckta tidtabeller successivt kan minskas. Genom minskning av antalet tryckta tidtabeller uppnås både en ekonomisk besparing och, i linje med UL:s miljöpolicy, minskad miljöpåverkan med mindre pappersåtgång. Investeringar Bolaget har under året investerat för 122,42 mnkr (5,5 mnkr),varav 19,2 mnkr avser byggandet av den operatörsneutrala bussdepå i Fyrislund i Uppsala för regionbussar som startade under 21 och beräknas pågå till mars 212. Övriga investeringar fördelas i stort på det framtida biljettsystemet BIMS 6,7 mnkr, ATR-utrustning 1,7 mnkr, realtidssystemet INIT 2,1 mnkr, samt övriga verksamhetsrelaterade investeringar 3,2 mnkr. Framtid UL fortsätter arbetet med satsningar för att öka antalet resor med bussar och tåg för att nå det övergripande målet i ägardirektivet med fördubblat antal resor 22. En viktig del i detta är en kraftfullare marknadsföring och att i samverkan med trafikföretagen ta vara på de målstödjande affärsmässiga drivkrafterna i de nya trafikavtalen för ett ökat engagemang hos dessa. Den upphandling av tågtrafik som nämns ovan kommer att öka kostnaderna för Upptåget med ca 2 mnkr/år jämfört med tidigare avtal. För busstrafikens ettåriga interimsavtal ökar kostnaderna med 24 mnkr jämfört med tidigare avtal. Cirka hälften av kostnadsökningen bedöms bero på ett bussbranschavtal från 24, som utlöses i samband med att nuvarande avtal löper ut. Denna kostnad hade UL fått även om inte regionbussupphandlingen fått avbrytas enligt ovan. Prisutvecklingen för diesel är även under 211 en osäkerhetsfaktor som kan påverka UL:s ekonomi. Det nya betalsystemet BIMS har ytterligare förskjutningar i tidplanen och kommer inte att kunna börja installeras i UL-trafik under 211. Pilottester genomförs i början av 211 hos andra huvudmän som ingår i BIMS och enligt den tidplan som nu gäller kommer systemet att tas i drift i UL-trafiken under 212. Den operatörsneutrala depå som för närvarande är under uppförande i Fyrislund i Uppsala ökar möjligheten för nya aktörer att vara med och konkurrera om trafiken och etablera sig i länet. Samtidigt skapas bra förutsättningar för tankning av biogas. I den upphandling av busstrafik som genomförs 211 ingår att en kommande entreprenör ska använda depån. Finansiering av byggnationen sker genom ett banklån om 45 mnkr. Canbus i Uppland AB Det av UL helägda dotterbolaget Canbus i Uppland AB redovisar under 21 ett nollresultat. Bolaget är vilande. Årets resultat Skattefinansieringen via driftsbidrag från UL:s ägare uppgick till 4,4% (42,5%) av den totala omsättningen. Förbättringen med 2,1 % beror framförallt på betydligt högre biljettintäkter och en gynnsam utveckling av de index som reglerar ersättningen till trafikföretagen samt lägre kostnader för upptågstrafiken. Upplands Lokaltrafik AB:s ekonomiska ställning den 31 december 21 och resultatet för verksamhetsåret framgår av följande resultat- och balansräkning med därtill hörande bokslutskommentarer. Koncernredovisning omfattande moder bolaget Upplands Lokaltrafik AB och Canbus i Uppland AB har upprättats. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att kr överförs i ny räkning. 8 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 9

6 Upplands Lokaltrafik AB 8 Org nr RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) Not Moderbolaget Koncernen Rörelsens intäkter Biljett- och godsintäkter Skolkortsintäkter Ägarnas driftsbidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter , 7, 8 9, 1 11, Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets Resultat Rörelsens kostnader Ersättning till trafikföretag Trafikkostnader och administration Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat 21 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster 1 UL årsredovisning UL årsredovisning 21 11

7 Upplands Lokaltrafik AB Org nr BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) 9 Upplands Lokaltrafik AB Org nr BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Moderbolaget Koncernen Not Materiella anläggningstillgångar Spåranläggningar och inventarier pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Moderbolaget Koncernen Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Omsättningstillgångar Summa eget kapital Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar aktieägarna Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Skulder koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Skulder aktieägarna Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 12 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 13

8 Upplands Lokaltrafik AB Org nr KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) Moderbolaget Koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Realisationsvinster / förluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/minskning(+)av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-)av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Långfristiga värdepappersinnehav Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna ägartillskott Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets början Vid årets slut Årets kassaflöde Upplands Lokaltrafik AB Org nr BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Belopp anges i tkr. Belopp inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om ej annat anges. Redovisningsprinciper för koncernen. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Inga köp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag. Rörelseintäkter UL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän linjetrafik, dvs sådan trafik som UL bedriver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Intäkterna från periodkort redovisas över den period giltigheten avser. Intäkter från försäljning av skolkort redovisas linjärt över periodens löptid. Ägarnas driftsbidrag är det tillskott från ägarna som skall täcka verksamhetens underskott och redovisas linjärt över året. Övriga rörelseintäkter består bl a av trafikintäkter enligt särskilda avtal både med ägarna och med angränsande län och redovisas i enlighet med avtalen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Spåranläggningar 5 år Realtid- och biljettsystem 1 år Övriga inventarier 5 år Spåranläggningar skrevs t o m 1997 av på 3 år. För att anpassa avskrivningstiden till gällande avtal med Banverket om trafikering med Upptåget ändrade bolaget avskrivningstiden till 5 år. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 14 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 15

9 Upplands Lokaltrafik AB Org nr Upplands Lokaltrafik AB Org nr NOT 1 Biljett- och godsintäkter Biljettintäkter Intäkter godstrafik Summa NOT 3 Ägarnas driftsbidrag För att fördela uppkommet resultatunderskott i Upplands Lokaltrafik mellan bolagets ägare, så har bolaget en modell för underskottsfördelning som är antagen hos respektive ägares fullmäktige. Nuvarande modell gäller fr o m 1 jan 24. Principerna för modellen är att bolagets ägare, d v s både kommunerna och landstinget, är beställare av trafik från bolaget. Landstinget tar ekonomiskt ansvar för och beställer buss- och tågtrafik över kommun- och länsgräns. Kommunerna, enskilt eller i samverkan, tar ekonomiskt ansvar för och beställer trafik inom egen kommungräns. NOT 2 Skolkort Intäkter för grund- och förskoleelevers skolkort under räkenskapsåret fördelar sig enligt följande: VT/HT 21 VT/HT 29 Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Enköpings kommun Håbo kommun Heby kommun Övrigt 1 8 Summa intäkter grundskoleelever Kommunerna, gymnasieelever Summa skolkort Ägarförhållanden i Upplands Lokaltrafik AB Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört Bokfört Moderbolag aktier i procent i procent värde 21 värde 29 Aktieägare är enligt nedan: Älvkarleby kommun ,3% 6 6 Knivsta kommun ,3% 6 6 Heby kommun ,3% 6 6 Tierps kommun ,9% 9 9 Håbo kommun ,9% 9 9 Östhammars kommun ,9% 9 9 Enköpings kommun ,8% Uppsala kommun ,8% Landstinget i Uppsala län ,8% Summa ,% 3 3 Underskottsfördelning samt övrig avräkning för ägarna år 21 Ägare Busstrafik Avgår köp Tågtrafik Totalt Särskild Totalt A conto Reglering av skolkort driftsbidrag trafik belopp Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Enköpings kommun Håbo kommun Heby kommun Landstinget i Uppsala län Summa "Särskild trafik" omfattar stadstrafik i Håbo, vilket ej är att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare. Således har bolaget avräkning med ägarna enligt följande: Att återbetala Att fakturera Netto att återbetala Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Enköpings kommun Håbo kommun Heby kommun Landstinget i Uppsala län Summa aktieägarnas avräkning UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 17

10 Upplands Lokaltrafik AB Org nr Upplands Lokaltrafik AB Org nr NOT 4 Avtal angränsande län UL har under räkenskapsåret haft avtal om trafik- och taxesamarbete med X-Trafik AB, Länstrafiken i Sörmland AB, AB Storstockholms Lokaltrafik och Västmanlands Lokaltrafik AB. Intäkterna uppgick under år 21 till tkr ( tkr). NOT 5 Ersättning trafikföretag Linjetrafik med buss Linjetrafik med tåg Summa NOT 9 Anställda och personalkostnader Antal årsarbetare i medeltal Kvinnor 5% 49% Män 5% 51% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Summa personalkostnader Varav pensionskostnader, styrelse o VD Varav pensionskostnader, övriga anställda NOT 6 Trafikkostnader och administration Trafikkostnader omfattas av ersättning till andra trafikhuvudmän för att UL:s periodkort ska gälla, kostnader för biljettryck, tidtabellsinformation och marknadsföring av både regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Även kostnader för driften av trafikrelaterade system omfattas. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 9 56% 9 56% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 1 1% 1 1% NOT 7 Ersättning till revisorer Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers 15 1 Övrigt Öhrlings PricewaterhouseCoopers NOT 1 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,8% 5,8% varav långtidssjukfrånvaro * 28,% 48,4% - sjukfrånvaro för män 2,2% 6,3% - sjukfrånvaro för kvinnor 5,4% 5,2% NOT 8 Leasing * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 6 dagar eller mer. Under året betalda leasingavgifter uppgår i koncernen tillika moderbolaget till tkr ( tkr). Merparten av leasingavgifterna avser tågleasing. 18 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 19

11 Upplands Lokaltrafik AB Org nr Upplands Lokaltrafik AB Org nr NOT 11 Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar Spåranläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ack avskrivningar utöver plan Bokfört värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar -125 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 125 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 13 Aktier i dotterbolag och främmande bolag. Aktier och andelar i dotterföretag Dotterbolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent Canbus i Uppland AB Uppsala län Uppsala kommun Andelar i intresseföretag Intresseföretag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent BIMS KB BIMS AB Biogas Uppland AB Aktier i främmande bolag Främmande bolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent Mälardalstrafik MÄLAB AB ,5 2,5 1 1 Samtrafiken i Sverige AB , 2, 1 1 AB Transitio ,5,5 1 1 NOT 12 Pågående nyanläggning Bussdepån vid Fyrislund Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ack avskrivningar utöver plan Bokfört värde UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 21

12 Upplands Lokaltrafik AB Org nr NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa NOT 15 Eget kapital Aktiekapitalet består av 1 2 aktier med kvotvärdet 2 5 kronor. Moderbolaget Aktiekapital Reserv- Fritt eget Årets fond kapital resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Utgående balans I bolagets egna kapital ingår villkorade aktieägartillskott om totalt 11 3 kronor. Koncernen Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Utgående balans NOT 16 Checkräkningskredit Beviljat belopp 45 Utnytjat belopp Syftet med checkkrediten är att finansiera byggnationen av bussdepån vid Fyrislund. NOT 17 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Semester- och övertidsskuld Övriga upplupna kostnader Summa UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 23

13 24 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 25

14

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 1(28) Länstrafiken Örebro AB Org nr 556184-3334 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 61 Au 87 Dnr KS/2012-0128 Årsredovisning för Västtrafik AB Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2012

Västtrafiks årsredovisning 2012 Västtrafiks årsredovisning 2012 VI TROR PÅ FRAMTIDEN NU SATSAR VI STORT 22 nya pendeltåg Nya spårvagnar 12 nya regiontåg Fler busskörfält Längre tåg 3 nya expressbusslinjer Realtidsinformation vid pendelparkeringar

Läs mer

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka 390 000 personer reser med Västtrafik Cirka 940 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka 7 000 resor med anropsstyrd

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll:

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll: Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Länstrafiken i Västerbotten AB Besöksadress: Storgatan s 36 resultaträkning 921 31 Lycksele Postadress: Box 134 921 23 Lycksele Telefon: 0950-239 00 www.tabussen.nu

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2010 1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Länstrafiken i Norrbotten

Läs mer

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Innehåll: Länstrafiken i Västerbotten AB Storgatan 36 921 31 Lycksele Tel 0950-239 00 www.tabussen.nu Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0 Årsredovisning2010 Innehåll VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11-12 Noter 13-17 Revisionsberättelse 18 Personal 19 2 Affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer