Övergångsutredningen lämnar här sitt förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna kap 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergångsutredningen lämnar här sitt förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna kap 6."

Transkript

1 Övergångsutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att utreda hela kapitel 6 i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser. Utredningen ska presentera ett förslag att ta ställning till på Tävlingskongressen 16 november Det innebär att en eventuell förändring tidigast kan vara aktuell fr o m säsongen 2009/10. Övergångar och övergångshandlingar har under de senaste åren varit ett omdebatterat ämne. Enkelhet, tydlighet, lättare att följa/kontrollera är några av de argument som inkommit under årens lopp. Uppdrag gavs att se över befintliga bestämmelser och utreda om en nyordning krävdes för att andemeningen samt Tävlingsbestämmelserna ska korrelera enligt givna beslutsinriktningar. Efter de inledande mötesprocesserna gavs en första remiss ut i december Svaren presenterades i ett första utkast på Tävlingskonferensen i Uppsala i januari Efter att ha mottagit positiv och negativ kritik gällande utkastet, skrevs det till vissa delar om och en ny remiss gick ut i maj Övergångsutredningen lämnar här sitt förslag till förändringar av Tävlingsbestämmelserna kap 6. Först följer en sammanfattning av de förändringar som föreslås. Därefter följer förslaget till nya Tävlingsbestämmelser -vis där den nya texten finns överst, dessutom markerad med en svart linje till vänster. För att jämförelse med den gamla texten ska kunna göras finns denna efteråt i kursiv stil och i ett mindre typsnitt. Därefter följer ett kortare resonemang kring utredningens arbete. Till sist finns utredningens uppdragsbeskrivning som appendix. Solna i september Övergångsutredningen tävlingschef Anwar Samuelsson,

2 ÖVERGÅNGSUTREDNINGEN Övergångsutredningen föreslår ett antal förändringar av nu gällande regelverk samt förtydliganden. Ny övergångsperiod Övergångsutredningen föreslår en ny övergångsperiod. Den ska vara från den 1 februari - 31 januari. Den nu gällande övergångsperioden är uppdelad i två delar: dels 1 maj 15 augusti, dels 16 augusti 31 januari. Under den första övergångsperioden görs övergångar för de spelare som saknar kontrakt, d v s de görs spelklara oavsett om föreningarna är överens eller inte. Under den andra övergångsperioden görs spelare spelklara endast om föreningarna är överens. Överens I samband med att en ny övergångsperiod föreslås ska föreningarna alltid vara överens om en övergång. Är föreningarna överens genomförs övergången. Är föreningarna inte överens genomförs inte övergången. En förening kan inte stoppa en övergång när en spelare saknar spelaravtal. Om en moderförening inte skriver på övergångsanmälan får moderföreningen 10 dagar på sig att presentera ett bindande spelaravtal. B-licensierade spelare kan alltid göra övergång då de saknar spelaravtal. Spelklar En spelare som gör sin första övergång blir spelklar nästkommande onsdag kl oavsett när övergångsanmälan lämnas in. En spelare som gör sin andra, och därpå följande, övergång blir spelklar nästkommande onsdag kl den nästkommande månaden. Övergång efter 31 januari Övergång kan göras även efter den 31 januari och genomförs precis som en vanlig övergång. Den enda skillnaden är att spelaren inte kan delta i tävlingar som påbörjats. Samarbetsavtal De nu gällande samarbetsavtalen skrotas och ersätts med en annan typ av samarbetsavtal. Det innebär att en förening kan namnge upp till fem a-licensierade spelare som fritt kan flyttas mellan två föreningar under året t o m 31 januari. Den 31 januari återgår spelaren till moderföreningen. Vill spelaren fortsätt att spela med samarbetsavtalsföreningen måste denne göra en övergång. Ingen karens När en spelare håller på att göra en övergång, d v s perioden från det att övergångsanmälan lämnas in tills spelaren blir spelklar, kan spelaren fortsätta spela för moderföreningen. I nu gällande reglemente var spelaren i karens.

3 Kapitel 6 Övergång 1 Allmänna bestämmelser och definitioner a) Moderförening Moderförening är den senaste föreningen som spelaren har varit licensierad för föregående spelår och representerat i bindande match. b) Bindande match Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktioneras av SIBF/SDF. Spelare som upptagits på matchprotokoll enligt Regelhandboken Kap 3 anses ha representerat föreningen i bindande match. Avbruten match eller match som vunnits på WO anses som bindande match för de spelare som upptagits på matchprotokollet. Inställd match betraktas inte som bindande. Spelare som inte har spelat bindande match föregående säsong anses sakna Moderförening och måste söka ny licens. c) Undantag där spelare är fri att gå utan ordinarie övergång Spelare som på grund av ålder inte har lag att spela i. Detta avser spelarens åldersklass samt ett (1) år äldre. Spelare vars Moderförening inte har anmält lag till seriespel i ovan åldersklass/er. Spelare vars Moderförening har lagt ner lagets (ovan åldersklass/er) eller föreningens verksamhet Spelare som har haft åldersdispens men inte utnyttjat den. d) Undantag där spelare inte är fri att gå utan ordinarie övergång Spelare med åldersdispens som har spelat i det lag den fått dispens för. Spelare vars Moderförening tackar nej till vakanstillsättning i högre serie. e) Spelaravtal Om giltigt spelaravtal finns kan övergång endast göras om föreningarna är överens. Som giltigt spelaravtal gäller det av SIBF framtagna spelaravtalet. f) Speltillhörighet under pågående övergång Spelare inblandad i övergång kan spela i Moderföreningen tills det att spelaren är spelklar för den nya föreningen. 1 Allmänna bestämmelser och definitioner a) Moderföreningen Moderföreningen är den senaste föreningen spelaren varit licensierad för föregående spelår och för vilken spelaren spelat bindande match för. b) Bindande match Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av SIBF/SDF. Spelare som upptagits på matchprotokoll enligt Regelhandboken kapitel 3 anses ha representerat föreningen i bindande match. Avbruten match eller match som vunnits på WO anses som bindande match för de spelare som upptagits på matchprotokollet. Inställd match betraktas ej som bindande. Spelare som ej spelat bindande match föregående säsong anses sakna moderförening och måste söka ny licens. c) Undantag där spelaren är fri att gå Spelare som på grund av ålder alternativt ej har lag att spela i med anledning av att föreningen ej anmält lag till seriespel, är fria att lämna föreningen och representera vilken förening de vill. Detta gäller även spelare med dispens. Om spelare med dispens har spelat i det lag den fått dispens för, kan spelaren ej gå fritt till annan förening. Detsamma gäller om föreningen drar sig ur seriespel alternativt väljer att spela i en lägre division än föreningen är kvalificerad för. Det senare gäller ej om föreningen tackar nej till vakanstillsättning.

4 2 Övergångsförfarande a) Nya föreningen registrerar övergångsanmälan genom att skicka den till SIBF. Är övergångsanmälan korrekt ifylld (se 2 e) godkänns övergången av SIBF. b) Om övergångsanmälan inte är underskriven av Moderföreningen registrerar SIBF att en övergång har påbörjats. Moderföreningen meddelas via sin officiella mejladress om att en övergång har påbörjats. Föreningen ska inom tio dagar komma in med ett spelaravtal som styrker att en övergång enligt 1 e) inte kan genomföras. Har inte Moderföreningen kommit in med spelaravtal inom stipulerad tid godkänns övergången av SIBF. Spelare som innehar B-licens kan inte ha spelaravtal. B-licensspelare godkänns därför direkt. c) Övergångsanmälan enligt 2 a) ska vara SIBF tillhanda senast onsdag kl d) Förening som underlåter att lämna, eller lämnar oriktiga/felaktiga, uppgifter kan ådömas en tävlingsavgift. e) En korrekt ifylld övergångsanmälan ska vara undertecknad av: moderföreningens ordförande, kassör eller av styrelsen skriftligt utsedd person, och den nya föreningen, och spelaren eller målsman till spelaren om denne är omyndig Bevis på betalning (kvitto) ska bifogas övergångsanmälan. 2 Övergångsförfarande Vid spelarövergång ska en korrekt övergångsanmälan på en fullständigt ifylld övergångsblankett ske enligt direktiven. Ofullständig övergångsanmälan behandlas ej. a) Kompletta handlingar är: - Övergångsblankett undertecknad av moderföreningens ordförande/kassör eller av styrelsen skriftligt utsedd person, nya föreningen och spelaren samt målsman om spelaren är omyndig - Kopia på betalningskvittens. Det är den nya föreningens skyldighet att kontakta moderföreningen enligt direktiven på blanketten om övergångsanmälan. Om moderföreningen har för avsikt att stoppa övergång, måste övergångsanmälan undertecknas och skäl anföras enligt direktiven. Spelarlicens flyttas över till den nya föreningen vid beviljande av spelarövergång typ A. Vid övergång av typ B utlånas licensen tillfälligt till samarbetsföreningen under aktuell period. Då förening lämnar oriktiga eller felaktiga uppgifter kan föreningen ådömas en straffavgift om högst kronor per spelare. 3 Övergångsavgift Övergångsavgift ska betalas in enlighet med anvisningar på övergångsblanketten. Vid avslag av övergångsanmälan återbetalas inte övergångsavgiften. Om föreningarna kommer överens i ett senare skede ska övergångsavgift erläggas på nytt. 3 Övergångsavgift Övergångsavgift ska inbetalas enligt direktiven på övergångsblanketten (bilaga 9). Övergångsavgift ska ha bokförts på SIBFs plusgirokonto när insända handlingar av övergång görs. Denna ska vara betald senast den 15 augusti. Om den 15 augusti är en lördag, söndag eller helgdag gäller första (1: a) vardagen efter dessa dagar för bokförd övergångsavgift.

5 Vid avslag av spelarövergång återbetalas ej övergångsavgiften. Kommer föreningar överens i ett senare skede ska övergångsavgift erläggas på nytt. a) Kompletta handlingar är: - Övergångsblankett undertecknad av moderföreningens ordförande/kassör eller av styrelsen skriftligt utsedd person, nya föreningen och spelaren samt målsman vid omyndig. - Kopia på betalningskvittens. 4 Spelklar När en övergång är godkänd enligt 2 är spelaren spelklar enligt nedan. a) Första övergången under pågående spelår. Spelaren blir spelklar kl nästkommande onsdag. b) Från och med andra övergången under samma spelår. Spelaren blir spelklar första onsdagen kl i nästkommande månad. Finns ingen text att jämföra med. 5 Övergångsperiod a) Övergångsperioden sträcker sig från 1 februari till 31 januari b) Spelare som gör övergång mellan 1 februari och 30 juni får inte representera sin nya förening i tävlingar som påbörjats. 4 Ordinarie övergångsperiod Övergång från moderförening till ny förening ska ske under perioden 1 maj till 15 augusti. När en avtalsbunden spelare ska göra en övergång under ordinarie övergångsperiod måste avtal för spelare vara uppsagt i enlighet med avtalet och föreningarna överens om övergång. För att avtal för spelare ska gälla i övergångsärenden, ska spelaren tillhöra moderföreningen i enlighet med kapitel 6, 1. Endast en (1) övergång under ordinarie övergångsperiod kan beviljas per spelare och spelår. Spelaren tillhör den nya föreningen tidigast från och med den 1 juli, efter att korrekt övergångsanmälan inkommit till SIBF se Kapitel 6, 2. Därefter tillhör spelaren, det vill säga flyttas över till, den nya föreningen fem (5) dagar efter att korrekt övergångsanmälan inkommit till SIBF. 5 Övergång under pågående spelår Vid övergång under perioden 16 augusti till 31 januari ska ansökan ske enligt Kapitel 6, 2. Spelare tillhör, det vill säga flyttas över till, den nya föreningen fem (5) dagar efter att korrekt övergångsanmälan inkommit till SIBF enligt Kapitel 6, 2 och 3. Spelare tillhör den nya föreningen, efter att korrekt övergångsanmälan inkommit till SIBF enligt Kapitel 6, 2 och 3 och är spelklar från och med femte (5) dagen efter anmälan inkommit till SIBF. Under dessa dagar är spelaren i karens och kan ej delta i något lag. Exempel: Övergång med kompletta handlingar inkommer på tisdag. Spelaren är då spelklar på söndagen (dag 1 onsdag, dag 2 torsdag, dag 3 fredag, dag 4 lördag & dag 5 söndag) Spelarövergång under pågående spelår kan göras flera gånger, dock måste 30 dagar ha gått innan spelare kan göra ny övergång enligt nedan undantag under rubriken övergång typ A. a) Övergång av typ A: Om föreningarna är överens ska övergång tillåtas under perioden 16 augusti till och med 31 januari. Då föreningarna ej är överens kan övergång ändå medges, under perioden 16 augusti till och med 31 januari, om synnerliga skäl föreligger.

6 Som synnerliga skäl anses: - Flyttning på grund av arbete, studier eller annat. Med flyttning avses när spelare flyttar så långt att den nya bostadsorten omintetgör möjligheten att utöva innebandy i moderföreningen. Detta gäller ej för spel i förbundsserierna. - Starka skäl av personlig beskaffenhet. Vid B-licens ska i möjligaste mån spel tillåtas. För spelare kan dispensövergång medges även för perioden 1 februari till 30 april. Dock får ej spel ske i representationslag samt i SM. 6 Samarbetsavtal En förening äger rätt att teckna samarbetsavtal med andra föreningar. a) Samarbetsavtal omfattar maximalt fem namngivna spelare med A-licens. En förening kan ha alla fem avtalsspelare i samma förening eller ha dem i fem olika föreningar. En förening som har både dam- och herrlag kan ha upp till fem samarbetsföreningar vardera enligt ovan. b) Spelare som omfattas av samarbetsavtal kan fritt flyttas mellan föreningarna fram till och med 31 januari. Från och med 1 februari återgår spelaren till Moderföreningen om inte övergång har gjorts innan. För att en spelare ska kunna spela vidare i samarbetsavtalsföreningen efter den 31 januari måste övergångsanmälan göras enligt 2. Övergångsanmälan måste vara registrerad hos SIBF senast den 31 januari för att spelaren ska vara spelklar för den nya föreningen. c) Samarbetsavtal gäller endast spel i representationslag. Spelare får inte spela i junior-, reserv-, ungdomslag eller andra lag i annat än i Moderföreningen. d) Samarbetsavtal kan tecknas mellan 1 augusti och 15 september på av SIBF framtagen blankett och är giltigt till och med 31 januari innevarande spelår. Avtalet är endast giltigt med föreningarnas och spelarnas underskrifter samt att fastställd avgift är inbetald och registrerad på SIBF:s konto. Föreningarna och spelarna erhåller bekräftelse per brev på godkänt samarbetsavtal. e) För varje registrering av spelare som omfattas av samarbetsavtal tas en fastställd administrationsavgift ut. f) En förening kan inte teckna samarbetsavtal med annan förening som har samma divisionstillhörighet. g) I de fall spelare som omfattas av samarbetsavtal deltar i sanktionerad turnering kan spelaren endast representera den ena föreningen. Den första matchen är bindande för föreningstillhörigheten. 5 Övergång under pågående spelår b) Övergång av typ B - samarbetsavtal: Spelare kan fritt flyttas mellan föreningarna. Detta ska meddelas förbundet senast vardagen efter genomförd match. Detta gäller vid varje flyttning av spelare. Spelarlicensen tillhör under samarbetsavtalstiden moderföreningen. Samarbetsavtal gäller samtliga licenserade spelare i föreningen men endast deltagande i representationslagen i respektive förening. Båda föreningarna måste därmed ha representationslag för att kunna teckna samarbetsavtal.

7 Samarbetsavtalet gäller mellan 1 juli och 30 april, alternativt från det datum då avtalet tecknas till 30 april enligt bekräftelse från SIBF gällande godkänt samarbetsavtal. Avtalet är endast giltigt med båda föreningarnas underskrifter samt att fastställd avgift är inbetald på SIBFs plusgirokonto. I avgiften ingår övergångsavgift/er. Föreningarna erhåller bekräftelse per brev på godkänt samarbetsavtal. Förening äger rätt att teckna samarbetsavtal med en dam- och en herrförening. Förening kan ej teckna samarbetsavtal med förening som innehar samma divisionstillhörighet som sin egen förening. Detta gäller både på dam- och herrsidan. Med andra ord kan en förening, herr och dam, teckna två samarbetsavtal. Samarbetsavtal kan när som helst tecknas under tiden mellan 1 juli till och med 31 januari. Övergångar kan ej ske under perioden 1 februari till 30 april. 1 maj återgår spelarna till respektive moderförening. Vid samarbetsövergång från förening med lägre divisionstillhörighet, exempelvis division 1 till Elit, är spelaren spelklar direkt efter att korrekt registrering gjorts hos SIBF. Vid samarbetsövergång från förening med högre divisionstillhörighet, exempelvis Elit till division 1, ska spelaren stå över en match i Division 1 efter att korrekt registrering gjorts hos SIBF. Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till och från föreningen. Moderföreningen undertecknar alltid övergångarna gällande samarbetsavtal. 7 Internationellt Övergång till och från utländsk förening ska ske under övergångsperioden 1 maj till 31 december. Övergångsförfarandet regleras av IFF. 7 Internationellt Övergång till och från utländsk förening ska ske under övergångsperioden 1 maj till 31 december. Övergångsförfarandet regleras av IFF.

8 Appendix Övergångsutredningen, direktiv version 2. Sammanfattning av uppdraget Tävlingskongressen 2007 beslutade att utreda hela kapitel 6 i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser. Utredningen ska presentera ett förslag att ta ställning till på Tävlingskongressen 16 november Det innebär att en eventuell ändring tidigast kan vara aktuellt fr o m säsongen 2009/10. Utredningen består av personer valda av den extra Tävlingskongressen 2007, en person utsedd av SEI samt projektledare och projektansvarig utsedda av Svenska Innebandyförbundet. Övergångsutredningar har tidigare ej utförts. Utredningens utgångspunkt Tävlingskongressen 2007 beslutade att utreda hela kapitel 6 i Svenska Innebandyförbundet s Tävlingsbestämmelser. I samband med att besluten togs skickade Tävlingskongressen med att utredningarna ska vara så breda som möjligt och att de inte bara ska bestå av representanter från Svenska Innebandyförbundets organisation. Tävlingskongressen 2007 beslutade också: a) att handlingsplan ska presenteras vid den extra Tävlingskongressen 9 juni 2007 och att förslag ska lämnas till Tävlingskongressen För enkelhetens skull presenterades handlingsplan och sammansättning för samtliga utredningar på den extra Tävlingskongressen den 9 juni Uppdraget/omfattningen och de styrande parametrarna framställs i detalj av en arbetsgrupp för presentation, och beslut, på Tävlingskonferensen oktober Bakgrundsinformation Aldrig tidigare har utredning skett som handlar om övergångshanteringen. Utredningens syfte Utredningens syfte är att ta fram ett förslag till att förändra övergångsreglerna så att de motsvarar Svenska Innebandyförbundets huvudutmaningar och mål som Svenska Innebandyförbundet har satt upp. Utredningens omfattning, innehåll, styrande parametrar och förväntat resultat Den grupp som tillsattes på den extra Tävlingskongressen ska ta fram ett förslag på hur övergångsreglerna ska se ut i framtiden utifrån förening/spelare och även elit/bredd/ungdoms perspektiv. Och att stimulera kommunikation mellan förening Förslaget ska bygga på en bred förankring. Utredningens avgränsningar Utredningen kommer överhuvudtaget inte att ta ställning till övergångsavgifter och därmed ej ekonomiska konsekvenser. Inte heller kommer utredningen att titta på konsekvenser av eventuella ändringar i IDA. Utredningens personella resurser och hur dessa ska arbeta Utredningen består av: Anders Mörk, Svenska Innebandyförbundet. Projektledare utsedd av Svenska Innebandyförbundet. Linda Noppa, Upplands IBF, Utsedd av extra Vårkongressen 2007 Ulf Widell, Göteborgs IBF. Utsedd av extra Vårkongressen 2007.

9 Johan Råsbrink, Östergötlands IBF. Utsedd av extra Vårkongressen Mattias Linell, Skånes IBF. Utsedd av extra Vårkongressen Peter Öhman, Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelsegrupp. Utsedd av extra Vårkongressen Erik Nilsson, SEI. Utsedd av SEI. Projektansvarig från Förbundsstyrelsen är Martin Wolmhed. Gruppen kommer att arbeta i form av fysiska möten (ca fem st) samt telefonmöten. Varje enskild gruppdeltagare har ansvar att arbeta med och förankra frågor som gruppen kommer fram till. Arbete, möten och diskussioner kommer i huvudsak att ske på dagtid. Finansiering/budget Den totala budgeten för serieutredning samt övergångsutredning fram till Tävlingskongressen 16 november 2008 (exkluderat två Tävlingskonferenser under 2007/08) är: 2007/08: SEK 2008/09: SEK För arbetsgruppens deltagare utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst på maximalt 125 SEK/timme för fysiska möten. Rese-, logi och konferenskostnader ersätts. Det utgår ingen ersättning för övrig nedlagd tid i arbetsgruppen om det inte finns särskild överenskommelse om detta. Svenska Innebandyförbundets resereglemente gäller. Tidplan och avrapportering a) Handlingsplan och sammansättning fastställs på den extra Tävlingskongressen 9 juni 2007 b) Utredningens detaljuppdrag/omfattning och styrande parametrar fastställs på Tävlingskonferensen oktober 2007 c) Remissrunda till SDF och förbundsserieföreningar. d) Ett första utkast från utredningsgruppen presenteras på en extra Tävlingskonferens våren 2008 e) Förslag på nya övergångsregler remitteras SDF och förbundsserieföreningar under våren/sommaren f) Förslag till Tävlingskongressen 2008 lämnas senast 31 augusti Utredningsägare Förbundsstyrelsen är utredningsägare. Projektledare och projektansvarig ansvarar för löpande rapportering till Förbundsstyrelsen. Dessutom ska rapportering ske till SDF och förbundsserieföreningar minst vid avrapporteringstillfällena. Beslut om att starta projektet tas av den extra Tävlingskongressen 9 juni Budget fastställs av Förbundsstyrelsen, efter förslag av arbetsgruppen. Förbundsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta att avbryta projektet.

Proposition 2 förändringar och förtydliganden

Proposition 2 förändringar och förtydliganden Proposition 2 förändringar och förtydliganden Ärende: Proposition till tävlingskongressen 2010 gällande förändringar och förtydliganden i tävlingsbestämmelserna. Beskrivning av ärendet och bakgrund: Språk

Läs mer

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet.

Serieutredningen lämnar här sitt förslag till ny seriepyramid, förändring av serieadministrationen och förlängning av seriespelet. Serieutredningens förslag Tävlingskongressen 2007 beslutade att tillsätta en Serieutredning med uppdrag att till Tävlingskongressen 2008 utreda samt komma fram till eventuella förändringsåtgärder gällande

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Reviderat 2015-06-11 Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 6

2010-06-11 Sida 1 av 6 2010-06-11 Sida 1 av 6 Användarmanual Licens Alla föreningar, oavsett om ditt SDF använder IDA eller inte, ska licensiera/registrera alla spelare A- och B- licenser) i IDA. Om ditt SDF inte använder IDA

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening.

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening. C 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. C 2 MEDLEMSKAP En spelare

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongerna 2007/08 och 2008/09

Tävlingsbestämmelser säsongerna 2007/08 och 2008/09 Tävlingsbestämmelser säsongerna 2007/08 och 2008/09 Förkortningar... 4 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser... 5 1 Tävlings- och spelregler... 5 a) Regler... 5 b) Tolkning av bestämmelser... 5 c) Distriktens

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser 2013 års utgåva. Innehållsförteckning Kapitel 1 Förening... 5 1 Medlemskap... 5 2 Föreningsnamn... 5 3 Föreningsstatus... 5 4 Förenings rätt att deltaga

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13)

BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13) BLÅ BOKEN KAPITEL K Sid 1(13) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Administrativa regler för bowlingspel Innehåll K 1 Tävlingslicens K 2 Inregistrering av rikslicens K 3 Övergång, rikslicens K 4 Inaktivering av licenser

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Bilaga 5 Tävlingsbestämmelser Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Begrepp Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under en säsong uppbär lön

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 4 2 Spelares behörighet 4 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 5 4 Åldersdispenser 5 5 Representation fr.o.m.

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser

Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser 2016 års utgåva Uppdaterade efter Tävlingskongressen 7 december 2014 samt extra Tävlingskongress 18 april 2015. Ändrade paragrafer har markerats med (ändr.

Läs mer

Information inför spelåret , ver. 2

Information inför spelåret , ver. 2 Information inför spelåret 2014-2015, ver. 2 Nedan listas förändringar som införs till spelåret 2014-2015 efter beslut av förbundsmöte och SBTF. Stadgeändringar Förbundsmöte vartannat år Från och med 2015

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige.

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. INTERNATIONELLA TRANSFERKORT Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. Spelare som behöver internationellt transferkort när de ska spela ishockey

Läs mer

500 (max) effektiv tid 450 (max) rullande tid

500 (max) effektiv tid 450 (max) rullande tid Domarreglemente Svenska Innebandyförbundet 2007-2010 Gäller även för SDF avseende maximala belopp för domararvoden (skattepliktigt) och restidsersättning (skattepliktigt) i SDF-serier samt turneringsarvoden.

Läs mer

Serieinbjudan 2017/2018

Serieinbjudan 2017/2018 Serieinbjudan 2017/2018 VIKTIGA DATUM 19 maj: Serieanmälan/DM arrangör ska vara ÖIBF tillhanda 30 maj: Preliminär serieindelning presenteras 8 juni: Serieindelningsträff för ungdom Röd & Blå nivå 12 juni:

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

SBTF:s TÄVLINGSREGLER

SBTF:s TÄVLINGSREGLER SBTF:s TÄVLINGSREGLER FÖRORD Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlingsreglerna gäller

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Avgifter Föreningsavgift Div. 2 Utv. 2 000 kr Damer 11 000 kr 5 000 kr Herrar Div. 2 11 000 kr Div. 3 8 000 kr Utv. 5 000 kr 7 000 kr DM Avgift vid komplettering

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 1. ANMÄLAN 1.1.1 Så går anmälan till Det är endast föreningens Föreningsadministratör (FA) som kan anmäla lag till seriespelet. Detta görs via mail till

Läs mer

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Version 2.0 Sida 1 av (7) Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Projektet IT s innebandy är Svensk innebandys eget dataprojekt, anpassat och skräddarsytt för innebandy. Tillsammans med dataföretaget

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

Representationbestämmelser för Futsal Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal

Representationbestämmelser för Futsal Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal Representationbestämmelser för Futsal 2007-06-20 Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal Allmänna bestämmelser 1 Speltermin, licensår, m.m. 1.1

Läs mer

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Version 4.0 Sida 1 av (6) Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Inledning I och med IDA sköter Svenska Innebandyforbundet själva licenshanteringen av landets aktiva spelare. Det innebär att man

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Proposition 3 kapitel 10

Proposition 3 kapitel 10 Proposition 3 kapitel 10 Ärende: Proposition till tävlingskongressen 2010 att förändra tävlingsbestämmelserna kapitel 10 Särskilda bestämmelser för RIG Beskrivning av ärendet och bakgrund: Nedanstående

Läs mer

Representationsbestämmelser år 20142015

Representationsbestämmelser år 20142015 Representationsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Representationsbestämmelser 2015

Representationsbestämmelser 2015 Representationsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2006/07

Tävlingsbestämmelser säsongen 2006/07 Tävlingsbestämmelser säsongen 2006/07 Förord Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Ändringsblad till Tävlingsbestämmelser

Ändringsblad till Tävlingsbestämmelser Denna sammanställning syftar till att tydliggöra de större ändringar som är gjorda till säsongen 2015-2016 och ska ses som ett komplement till de aktuella Tävlingsbestämmelserna. Ändringar är markerade

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar.

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÅNSKA CUPEN Omfattning Speltid Deltagande Listade spelare Föreliggande bestämmelser reglerar spel i Skånska Cupen (SC) och Skånska Cupen för Damer (SCD). SC och SCD spelas årligen

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Seriebestämmelser,

Seriebestämmelser, Seriebestämmelser, 2015-2016 1 Matchtider Serie Matchtid Speldagar U16 Örebro/ 3 x 20 min. Lördagar seriespel U15 Örebro/ 3 x 20 min. Söndagar seriespel U14 Örebro/ 3 x 15 min. Lördagar seriespel U13 Örebro/

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 3 12 a) Distriktstävlingar Före match Förening äger rätt att delta med lag i seriespel, distriktsmästerskap

Läs mer

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Förslag på ny tävlingsstruktur för innebandy 6-16 år En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet 2011-09-26 Arbetsdokument Medverkande i arbetsgruppen:

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

*Dessa serier samadministreras med Bohuslän-Dals Innebandyförbund. ** serier samadministreras med både Hallands och Bohuslän-Dals innebandyförbund

*Dessa serier samadministreras med Bohuslän-Dals Innebandyförbund. ** serier samadministreras med både Hallands och Bohuslän-Dals innebandyförbund DOMAR-PM 2015-2016 1. Inrapportering av resultat Hemmalaget skall ringa in resultatet. Domaren som står i den vänstra kolumnen på matchprotokollet är också ansvarig för att protokollet skickas till GIBF.

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

Internationellt speltillstånd (ITC) och internationella transfers (övergångar)

Internationellt speltillstånd (ITC) och internationella transfers (övergångar) Bilaga 10 Internationellt speltillstånd (ITC) och internationella transfers (övergångar) 1. Allmänt 1.1 FIB:s internationella övergångsbestämmelser ska tillämpas på spelare som önskar övergå till en förening

Läs mer

UTBILDNINGSERSÄTTNING

UTBILDNINGSERSÄTTNING Beslut gällande UTBILDNINGSERSÄTTNING 2015-05-04 Förtydligande och ändringar inför 2015/2016 är markerade med röd kursiv fet stil Beslut SHF:s extra förbundsmöte den 24 april 2005 beslutade enligt förslaget

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON

TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON 1 Regler Varje set spelas till 21. Varje lagmatch spelas med enbart dubblar. Om lag som anmält intresse för att spela 1 dubbel + 2 singlar möter ett annat lag

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2016 Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande

Läs mer

Från den 1 juli 2011 är datarankingen officiell ranking för seniorklasser.

Från den 1 juli 2011 är datarankingen officiell ranking för seniorklasser. Datarankingen Från den 1 juli 2011 är datarankingen officiell ranking för seniorklasser. Observera att för ungdomsklasser 12-20 år är, under säsongen 2011-2012, datarankingen inte den officiella rankingen.

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2012

Representationsbestämmelser år 2012 Representationsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 Anmälan Alla seniorlag är föreslagna i de serier som de kvalificerat sig till. Dessa anmäls genom att föreningens FA accepterar platsen i aktuell serie. Juniorlag

Läs mer

Tävlingskonferens 2016 anteckningar

Tävlingskonferens 2016 anteckningar Tävlingskonferens 2016 anteckningar 2016-04-15 Quality Globe Hotel, Johanneshov Tävlingsplan och förbundsserierna Patrik Eklund, berättade om arbetet med Tävlingsplanen (TP). TP för 2016-17 är inte helt

Läs mer

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2016

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2016 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2016 Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter, arvoden och ersättningar inom föreskriven tid kan stängas av från seriespel och vägras speltillstånd

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund 1. Syfte Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den värmländska innebandyn i en positiv riktning. Seriesystemet är helt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2013-01-31 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2013-02-23 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

10.3 Förbundsstyrelsens Förslag: Förändringar av befintliga regelverk.

10.3 Förbundsstyrelsens Förslag: Förändringar av befintliga regelverk. 10.3 Förbundsstyrelsens Förslag: Förändringar av befintliga regelverk. Förslag: FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar att bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. Nuvarande lydelse Ingress

Läs mer

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter, arvoden och ersättningar inom föreskriven tid kan stängas av från seriespel och vägras speltillstånd

Läs mer

Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv

Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv Allmänna avgifter Paragraftext Årsavgift Årsavgift till SIBF, per förening ( årsmötesbeslut ) Övergångsavgifter

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2017. Följande inbjudningar och

Läs mer

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA SÄSONGEN 2011-2012 INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA Dags att anmäla lag till seriespel säsongen 11/12 Anmälningsavgifterna betalas i samband med anmälan senast den 13/5 2010 De föreningar som inte

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap

Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro Tisdagen den 15 november 2016, kl. 19.00 Program 18:00 Middag 18:45 Avprickning 19:00 Representantskapets

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 6 - Internationella bestämmelser

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 6 - Internationella bestämmelser Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 6 - Internationella bestämmelser Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser upphävs

Läs mer

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda 2014-03-21 81--102 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

Utökning av verksamheten De föreningar som planerar utökning av sin verksamhet måste förvissa sig om att tid i någon av våra lokaler finns att tillgå.

Utökning av verksamheten De föreningar som planerar utökning av sin verksamhet måste förvissa sig om att tid i någon av våra lokaler finns att tillgå. Bildningsnämnden Sofia Berglund Tel: 0225-341 56 lokalbokning@hedemora.se 2016-04-13 Till berörda föreningar och privatpersoner ANGÅENDE ANSÖKAN OM TIDER I SPORTHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Föreningar och

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Reglemente för Division 1- föreningar

Reglemente för Division 1- föreningar Division 1-licens. I olika steg har följande beslut tagits angående Division 1-licens. Division 1 ska vara en förbundsserie i samverkan med regionen. Division 1 ska bestå av 48-64 lag. Service ska ges

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01.

Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet Beslutad av Förbundsstyrelsen. Gäller från 2015-07-01. Utgångspunkten utgörs av den grundläggande principen om det ideella ledarskapet. Uppdraget

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo Sida 2 av 16 Innehållsförteckning Om Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo... 5 Förkortningar... 5 670.1 Allmänna

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2 SWEDISH ITF OPEN 2015 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Yngre Miniorer, Miniorer, Kadetter,Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer den 15 november 2015 i Sunnerbohallen

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

PRO Samorganisation Malmö. Boule. Spelprogram. veteranserien

PRO Samorganisation Malmö. Boule. Spelprogram. veteranserien PRO Samorganisation Malmö Boule Spelprogram veteranserien Utomhus 2016 Välkommen till PRO! PRO i Malmö omfattar 28 föreningar i olika stadsdelar, och är sammanslutna i en samorganisation med cirka 6 000

Läs mer