REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER"

Transkript

1 SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF. C 1.2 Föreningstillhörighet C En spelare äger rätt att vara medlem i flera föreningar. C För att få spela i en badmintontävling måste denna vara sanktionerad av SBF och således måste spelaren tillhöra en badmintonförening. C Spelare får vid tävlingar (både individuella tävlingar som seriespel) samtidigt inte representera fler än en förening som är ansluten till SBF. Undantag från detta är lån av spelare för att kunna bilda serielag. Se nedan. C Om en spelare under pågående säsong byter förening för att representera en ny sådan, gäller särskilda bestämmelser. C För utländska spelare gäller särskilda bestämmelser för spel i dels individuella tävlingar och dels seriespel. C Med bosatt i reglerna menas varit skriven på adress i Sverige minst så lång tid som regeln nedan beskriver. Detta skall kunna styrkas med bostadskontrakt och eller ett uppehållstillstånd på minst samma period. C 2 SVENSKA MÄSTERSKAP (individuellt) C 2.1. I samtliga SM får endast spelare delta som tillhör en förening som är ansluten till SBF. C 2.2 Samtliga spelare måste inneha gällande spelarlicens. C 2.3 Om en utländsk spelare önskar delta i ett SM, individuellt, måste han/hon sedan minst två år, före sista anmälningsdag för aktuellt SM, ha varit bosatt i Sverige. Undantag: I ungdomsklasserna U13, U15 och U17 tillåts utländska ungdomar att delta i SM för dessa kategorier. Förutsättningen är dock att de är medlemmar i en svensk badmintonförening samt att de har varit bosatta i Sverige i minst sex månader före sista anmälningsdag för aktuellt SM.

2 C 2.4 Spelare som under säsongen tävlat i eller har för avsikt att tävla för ett annat lands mästerskap, får inte delta i ett SM. C 3 DISTRIKTSMÄSTERSKAP C 3.1 I DM får endast spelare delta som tillhör en förening som är ansluten till SBF. C 3.2 Respektive förenings hemort ska vara belägen inom det distrikt där mästerskapet spelas. C 3.3 Samtliga spelare måste inneha gällande spelarlicens. C 3.4 Medborgare i ett land som inte tillhör EU/EES måste sedan minst ett år,före sista anmälningsdag för aktuellt DM, ha varit bosatt i Sverige. C 4 SERIESPEL C 4.1 Föreningsrepresentation vid seriespel C I Elitserien och efterföljande slutspel (Lag-SM) får en spelare endast representera en elitserieförening under samma säsong. C Om en spelare i Division 1 önskar spela för en annan förening i seriespel, måste spelaren ifråga byta förening. C För deltagande i Elitseriekvalet så måste spelaren från elitserieförreningen ha spelat minst 5 grundspelsmatcher för aktuell förening för att få delta. Grundspelet omfattar första enkelomgången samt andra omgången med topp/nedre 4 omgången. C För deltagande i Elitseriekvalet så måste spelaren från division 1 föreningen ha spelat minst 5 grundspelsmatcher för aktuell förening för att få delta. Detta oavsett division. C 4.2 Lån av spelare C För samtliga lag i seriesystemet finns möjligheter att för seriespelet låna spelare från andra föreningar i Sverige, EU, ESS. Följande bestämmelser gäller: Om ett lag vill låna spelare från annan förening ska dispensansökan om lån av spelare skriftligen skickas in till SBF.

3 Efter det att ansökan kommit in till förbundets kansli och av SBF godkänts gäller tio dagars karens från det datum då dispensen beviljats. Under en och samma säsong gäller att max två spelare från annan förening får spela för laget. Lån av spelare är inte tillåtet för enstaka seriematcher. För en inlånad spelare till en elitserieförening måste ansökan om lån inkommit senast den 15 augusti. Förtydligande: En förening får inte hyra in/låna en eller flera spelare att använda i enstaka matcher (som exempel att förstärka laget inför en slutomgång). C Lån av spelare enligt ovan avser enbart seriespel. Inlånad spelare fortsätter att representera sin moderförening i individuella tävlingar. C 4.3 Lån av spelare utanför EU/EES C Vid lån av spelare från land/klubb utanför EU/EES gäller att måste spelaren måste inneha ett giltigt arbetstillstånd för att få representera den svenska föreningen. C 4.4 Seriespel både i Sverige och utomlands eller enbart utomlands C Det är tillåtet att spela seriespel både i Sverige och utomlands. Särskild blankett ska skickas till Badminton Sweden och finns förbundets hemsida. Detta kan göras löpande under säsongen. C 5 UTLÄNDSKA MEDBORGARE (från land utanför EU/EES) C 5.1 Utländska medborgare i Elitserien, Lag-SM och Elitseriekvalet C Generella regler - Medlem i svensk förening - Svensk tävlingslicens - Arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket Om en förening önskar använda en utländsk medborgare från land utanför EU/EES i seriespel i Elitserien, Lag-SM och Elit-seriekvalet måste följande kriterier vara uppfyllda: Spelaren måste vara bosatt i Sverige. (gäller ej lån) För spel gäller att ansökan om spel ska ha skickats in till förbundets kansli före den 15 augusti innevarande år. Spelaren får användas då ansökan har godkänts av förbundet. För deltagande i Lag-SM eller Elitseriekvalet så gäller att spelaren måste ha spelat minst 5 grundspelslagmatcher för aktuell förening för att få delta För lån och övergång gäller att följande dokument skall finnas hos förbundet senast 15 augusti: - låne- eller övergångsblankett, - arbetstillstånd, - passkopia, C 5.1.2

4 För seriespelet gäller att högst två spelare från länder som inte tillhör EU/EES får delta i en och samma lagmatch, såvida de aktuella spelarna inte i minst ett år före 15 augusti innevarande säsong har varit bosatta i något land inom EU/EES C 5.2 Utländska medborgare i seriespel i Division 1, 2, 3 och 4 C Generella regler - Medlem i svensk förening - Svensk tävlingslicens - Arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket C För seriespelet gäller att högst två spelare från länder som inte tillhör EU/EES får delta i en och samma lagmatch, såvida de aktuella spelarna inte i minst ett år före 15 augusti innevarande säsong har varit bosatta i något land inom EU/EES C 6 FÖRENINGSBYTE C 6.1 Allmänt C Spelåret omfattar i representationshänseende tiden 1 juli 30 juni. C Föreningsbyten för klasserna U17, U19, Senior och Veteran administreras av SBF. C Föreningsbyten för klasserna U15 och yngre administreras av respektive SDF. C Det åligger respektive SDF att löpande skicka information till förbundets kansli om samtliga föreningsbyten för klasserna U15 och yngre som sker och har skett under säsongen. C Spelare som gör föreningsbyte kan representera sin moderförening fram till dess att han/hon är spelklar för den nya föreningen. C Information om senaste datum för föreningsbyten finns på förbundets hemsida. C 6.2 Byte av förening C Om en spelare önskar byta förening måste spelaren själv kontakta både den förening som han/hon tillhör samt den nya föreningen och meddela att han/hon vill byta förening. C Varje byte av förening medför en avgift. C 6.2.3

5 Spelaren ska fylla i en särskild föreningsbytesblankett som sedan skickas in till förbundets kansli. Föreningsbyte behandlas endast om denna blankett är korrekt ifylld samt att kvitto på inbetalning av föreningsbytaravgift har bifogats. C Observera att det är en blankett för klasserna U17 och äldre och en annan blankett för klasserna U15 och yngre även om arbetsnamnet för båda är föreningsbytesblankett. C Under pågående säsong kan spelaren i en och samma serie inte representera fler än en förening. C 6.3 Ansökan om föreningsbyte C För ansökan från klasserna U 17, U19, seniorer och veteraner gäller att en särskild föreningsbytesblankett ska fyllas i och sedan skickas in till förbundets kansli. C Denna blankett ska ha samtliga uppgifter ifyllda samt underskrifter av dels spelaren, dels moderföreningen och dels den nya föreningen. C Vid föreningsbyte åligger det den nya föreningen att snarast möjligt kontakta spelarens moderförening och informera att en spelare önskar byta förening. C Om ekonomiska eller andra krav och/eller fordringar föreligger på spelaren, måste dessa kunna preciseras av moderföreningen inom två veckor. C Bekräftelse på föreningsbyte skickas inte till föreningarna. Däremot publiceras och uppdateras samtliga föreningsbyten på förbundets hemsida. C För klasserna U 15 och yngre gäller att en föreningsbytarblankett ska fyllas i och skickas in till respektive SDF, inte till SBF. C 6.4 Avgifter vid föreningsbyte C Samtliga avgifter nedan beslutas inför varje säsong vid förbundets årsmöte. C Ny avgift utgår varje gång som en spelare byter förening. C Samtliga betalningar av avgifter för föreningsbyten till SBF respektive SDF sker enligt de anvisningar som finns på föreningsbytesblanketten. C 6.5 Giltighet C 6.5.1

6 Vid föreningsbyte gäller att spelaren blir spelklar för den nya föreningen (både i individuella tävlingar och i seriespel) från det datum då både den fullständigt ifyllda blanketten med samtliga underskrifter inkommit till SBF och att avgiften betalts. C Karenstiden är i samtliga fall tio dagar efter att förbundet godkänt föreningsbytet. C 7 UPPEHÅLL I TÄVLANDE C 7.1 Allmänt C Spelare som under de två senaste säsongerna inte har representerat och inte heller har spelat för någon förening i såväl tävlings- som seriespel ska anses som föreningsfri, dvs. han eller hon är inte bunden till någon förening i tävlingssammanhang. C En ytterligare förutsättning är dessutom att spelaren inte löst någon tävlingslicens under sitt uppehåll i tävlingsspelandet. C 7.2 Återupptagande av tävlande C Om en spelare återupptar sitt tävlande (gäller både individuella tävlingar som seriespel) ska spelaren snarast se till att den förening som han/hon avser att spela för, ansöker om tävlingslicens för honom/ henne. C Den aktuella föreningen (moderföreningen eller en ny förening) ska även skicka information till förbundet om vilken förening som spelaren kommer att representera. C Från och med det datum då tävlingslicens är betald och övriga handlingar är godkända av SBF gäller att spelaren får spela både individuella tävlingar och seriespel för den aktuella föreningen.. C 8 ELITSERIEN C 8.1 Allmänt För att ha rätt att deltaga i Elitserien krävs att man tillhör en svensk förening och innehar giltig tävlingslicens. Dock kan man bli inlånad till en svensk förening från en utländsk, och detta är också giltigt, dock måste spelaren bli inskriven som medlem i den nya föreningen. Samtliga handlingar för en övergång till en förening som deltar i elitserien, samt om man skall ha rätt att spela i elitserien, krävs att dessa är SBF tillhanda senast 15 augusti: Icke EU/ESS Spelare - Arbetstillstånd* - Licens - Medlemskap i svensk förening - Lån eller föreningsbytesblankett

7 EU/ESS spelare - Licens - Medlemskap i svensk förening - Lån eller föreningsbytesblankett - Erlagt föreningsbytesavgift om en spelare byter förening inom Sverige *Arbetstillstånd för icke EU/ESS spelare kan kompletteras till senast 7 dagar innan första match för aktuell spelare

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad

Instruktion för studentbostadskön och. innehav av studentbostad Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad Antagen 2012-05-24 Gällande från 2012-12-01 1 Om instruktionen Denna instruktion innehåller föreskrifter om tillämpningen av Stadga för tilldelning

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer