Nationella medicinska indikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella medicinska indikationer"

Transkript

1 Nationella medicinska indikationer UPPDRAG Utarbeta tydliga medicinska indikationer för behandling inom de stora diagnosområdena med långa väntetider till planerad vård SYFTE Minska variationen i medicinsk praxis för att därmed kunna erbjuda vård på lika villkor i hela landet CBqt 0609

2 Operation vid urininkontinens (kvinnor) per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Norrbotten (69,7) Halland (67,3) Dalarna (58,2) Gävleborg (56,4) Jönköping (47,7) Västra Götaland (46,5) Värmland (44,5) Västernorrland (43,8) Västmanland (40,8) Skåne (39,4) RIKET (39,2) Blekinge (39) Östergötland (38) Stockholm (31) Uppsala (28) Jämtland (27,9) Kronoberg (25,8) Kalmar (23,9) Sörmland (21,1) Örebro (16,8) Västerbotten (16,7) Gotland (7,7) Antal per inv

3 Tonsillektomier per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gävleborg (179,3) Gotland (171,2) Norrbotten (167,1) Dalarna (153,8) Kronoberg (148,4) Västernorrland (140,8) Västmanland (125,2) Västerbotten (119,5) Kalmar (119,5) Blekinge (117,6) Jönköping (113,8) Skåne (109,2) Västra Götaland (102,1) RIKET (102) Östergötland (94,9) Jämtland (93,4) Värmland (79,1) Halland (78,1) Stockholm (76,1) Uppsala (70,8) Sörmland (68,8) Örebro (42,7) Antal per inv.

4 Behov Resurser D. Geddis, Ministry of Health, NZ

5 Hur skall allt rymmas? Körensning, Effektivisering, Skärpta indikationer?/ begränsat offentligt uppdrag? Köer till behandling Behandling inom 3 mån

6 Nationella medicinska indikationer SKL Socialstyrelsen Svenska Läkaresällskapet Sektionerna Sektionerna Sektionerna Sektionerna

7 Styrgrupp för Nationella medicinska indikationsarbetet Christer Bergqvist Marianne Hanning Christina Kärvinge Gunnar Moa Roger Molin Britt Nordlander Jan-Gunnar Sjödin Västra Götalandsregionen SKL, SoS Socialstyrelsen Landst i Jämtland SKL Svenska Läkaresällskapet Västerbottens läns landsting

8 Nationella medicinska indikationer Redovisade resultat Kataraktoperation Urininkontinens Livmoderframfall Höft- och knäartros Diskbråck, spinal stenos, segmentell ryggsmärta Menisk- och korsbandsskador Fotkirurgi Axelkirurgi Godartad prostataförstoring Gallstenssjukdom Åderbråck Reumatologi (nybesök)

9 ÅTGÄRD / TILLSTÅND indikationsområde indikationsgräns ingen indikation Gunnar Moa

10 Nationella medicinska indikationer Aktuella specialitetsområden 2007 Psykiatri (bipolär sjukdom) Plastikkirurgi (bröstreduktion, hängbuk) Gynekologi (hysterektomi +/- ov.) ÖNH (tonsillektomi, öronkirurgi) Hörselvård Ögon (skelning hos barn) Urologi (prostatacancer) Allmänkirurgi (obesitaskirurgi) Reumatologi (tillgänglighet/kontinuitet)

11 Nationella medicinska indikationer forts. UPPDRAG Vad åtgärda (diagnos/åtgärd) Hur åtgärda (behandlingsform) Volymberäkningar Variation i behandlingspraxis Evidens, effekt/nytta, QALY Kompetensnivå (Högspec.vård, Länssjv, PV) Remissmall Uppföljning Implementering av rapport Tidsram Budget C Bqt 0609

12 Arbetet med nationella indikationer bör främjas av ett systematiskt arbetssätt med samma utgångspunkter som den nationella modellen för vertikal prioritering

13 Det finns visst stöd för att evidensbaserade riktlinjer förbättrar resultaten Systematisk litteraturundersökning Förbättringar ses för patienter personal (stöd i daglig verksamhet) organisationerna (minskade vårdkostnader, kortare vårdtider) Bahtsevani, Willman m fl 2004

14 Vilka spridningsmetoder har effekt? Metod Utbildningsmaterial Föreläsningar Audit och feed back Lokala opinionsbildare Åtgärder riktade mot patienten Påminnelser Interaktiv utbildning Genombrottsmetodik Effekt av åtgärd Ringa Ringa Ej entydig Ej entydig Ej entydig Effekt visad Effekt visad Effekt visad

15 När har implementering störst chans att lyckas? Budskapet är lätt att förstå Budskapet stämmer med mottagarens personliga uppfattning Informationskällan är respekterad Mottagarens kollegor och överordnade är positiva till budskapet Organisationen värdesätter fortbildning Grol 1998, Burgers 2003

16 Sammanfattning Nationella medicinska indikationer skall från en professionell utgångspunkt ange vid vilken grad av ett visst tillstånd en åtgärd är indicerad att erbjuda patienten. Dessa faktaunderlag utarbetas utan hänsyn till vare sig vertikala eller horisontella prioriteringar eller politiska överväganden. CBqt 0709

17 Sammanfattning forts. Vertikala och horisontella prioriteringar kommer först in i bilden efter det att nationella medicinska indikationer fastställts och om utbudsbegränsningar måste göras p.g.a. exempelvis ekonomiska eller politiska överväganden. CBqt 0709

18 Sammanfattning slut Nationella vårdgarantin träder i kraft först efter det att beslut om besök eller behandling fattats och reglerar då hur länge en patient maximalt skall behöva vänta. CBqt 0709

19 Ansvaret för god vård Professionen Kunskapen Landstingen Förutsättningarna Socialstyrelsen Uppföljningen

20 Utvärdering av Nationella Medicinska indikationer för Kataraktextraktion (NIKE).

21 Bakgrund vidgade indikationer Den gyllene triangeln för kataraktoperation, dvs. relationen mellan olika tröskelvärden för synskärpa (=indikation) och operationsfrekvens. Synskärpa Operationsfrekv ens per miljon inv. Sverige,1980 (964) Kvot 6/ / / Sverige,1992 2,5 (4 528) 6/ Sverige,2006 (8 333) 6/ / Source: Br J of Ophtalmology,2000;84:1-2

22 Nationella Indikationer för KataraktExtraktion (NIKE) Patienterna klassas med hjälp av uppgifter från två standardiserade formulär: 1. Priquest-formulär som patienten fyller i. 2. NIKE-formulär för läkaren

23 Nationella Indikationer för KataraktExtraktion, NIKE 4 indikationsgrupper. Hänsyn tas till: Synskärpa på båda ögon Patientens svårigheter att utföra dagliga synkrävande aktiviteter (Priquest) Besvär av bländning och sidoskillnad (Priquest) Förmåga till oberoende leverne (arbete, bilkörning, hemhjälp, färdtjänst etc) (Priquest) Ögonmedicinska skäl till snar operation

24 Medelväntetid och medianväntetid i månader, nov feb 2007 Väntetid (medelvärde Väntetid (median) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

25 Enkät angående rutiner och implementering av indikationsgruppering till alla klinikchefer samt insamling av NIKE-blanketter från kliniker under januari 2007.

26 Hur har NIKE påverkat? Ämne Ökat Varken eller Minskat Operationsvolymer - 63,2 % 21,1 % Väntetider - 63,2 % 28,9 % Patientflöde över landstingsgränser 26,3 % 44,7 % 15,8 % Bedömningsvariation mellan kirurger - 52,6 % 28,9 %

27 Hur har NIKE påverkat? Ämne Förbättrat Varken Försämrat eller Arbetsmiljön 13,2 % 42,1 % 34,2 % Patientmedverkan 52,6 % 39,5 % - Kommunikation med andra kliniker 28,9 % 57,9 % 5,3 % Kommunikation med andra landsting 15,8 % 68,4 % -

28 Hur gör kliniken med grupp 4? Opereras inte på enheten i dagsläget 79 % Registreras som en 4:a och opereras 10,5 % Annat sätt 10,5 % Op i undantagsfall Kommer ej på fråga, får söka igen Opereras i regel ej, dock inte förbud Opereras eller avstyrs(?)

29 Sammanfattning De flesta klinikchefer tycker idén med nationella gemensamma medicinska indikationer är god. Svårigheten har varit att inkludera nya formulär i praktiken och ändra rutiner. Många påpekar att det alltid finns patienter för vilka NIKE ger fel utslag. Några klinikchefer har uppfattat NIKE enbart som ett prioriteringsinstrument för kliniker som har dålig tillgänglighet och har ej förstått syftet att ha ett gemensamt synsätt på vilka som skall opereras i landet.

30 RR-GRUPPENS UPPDRAG Västra Götaland Modell för prognos och behovsbedömning av planerad vård

31 RR-GRUPPENS UPPDRAG forts Underlag för nämndernas beställningar Underlag för Vårdslussen Underlag för garanti/valfrihetsfrågor Underlag för regionala och nationella jämförelser

32 RR-GRUPPENS UPPDRAG forts Information till HSU och Hälso - och sjukvårdsnämnder Medicinska indikationer och prioriteringar Fortsatt metodutveckling Projektgrupp från HSK och Regionkansliets Hälso- och sjukvårdsavdelning

33 RR-GRUPPENS UPPDRAG forts Underlag till RR-tabeller: Vårddatabasen VEGA SKL (EpC) Väntetidsuppföljning (HSA månadsrapport) Beställningsunderlag från sjukvårdsnämnder Befolkningsregistret

34 Innehållsförteckning Tabell 1 Prostataoperationer Tabell 2 Gallstensoperationer Tabell 3 Ljumskbråcksoperationer Tabell 4 b Primära höftplastiker, planerade Tabell 4 c Primära knäplastiker Tabell 5 Ryggoperationer Tabell 6 Kataraktoperationer Tabell 7 Livmoderframfall, operation av Tabell 8 Urininkontinens, operation av Tabell 9 Hysterektomier, benign indikation Tabell 10 Tonsillektomier Tabell 11a PCI, samtliga Tabell 11 b PCI, planerade Tabell 12 Kranskärlsoperatoner Tabell 13 Hörselförbättrande operationer Tabell 14 Septumplastik

35 Primära knäledsplastiker KKÅ NGB Bef.tal 31 dec resp år Källa: Vårddatabasen Vega/SKL via An- AL FSS KS NU SkaS SU Säs Summa Summa Ref.tal Väntande, totalt VS nan per inv. År 2001 antal utförda År 2002 antal utförda År 2003 antal utförda År 2004 antal utförda År 2005 antal utförda År 2006 antal utförda Norra Bohuslän Dalsland Trestad M Bohuslän Göteborg CentrumVäster Göteborg Hisingen Göteborg Nordost Väntande >3 mån 7 Södra Bohuslän Mitten-Älvsborg Sjuhärad Västra Skaraborg Östra Skaraborg År 2006 Planeringstal, antal 1) Tilläggsbeställning, antal 75 1) Antal väntande > 3 m Totalt antal väntande SKL 2002 Referenstal 371/ inv 60+ Köproduktionskvot: 65 Annan: Halmstad ) inkl höftplastiker och oplanerade och sekundära

36 Operationer av urininkontinens hos kvinnor KKÅ KDGxx, LEGxx Bef.tal 31 dec resp år Källa: Vårddatabasen Vega/SKL via LU AL NU SkaS SU Säs Summa Summa Ref.tal Väntande, totalt VS sv öv sv öv sv öv sv öv sv öv per inv. År 2001, antal utförda År 2002, antal utförda År 2003, antal utförda År 2004 antal utförda År 2005 antal utförda År 2006 antal utförda Norra Bohuslän Dalsland Trestad M Bohuslän Göteborg CentrumVäster Göteborg Hisingen Göteborg Nordost Södra Bohuslän Väntande >3 mån Mitten-Älvsborg Sjuhärad Västra Skaraborg Östra Skaraborg År 2006 Planeringstal, antal Tilläggsbeställning, antal Antal väntande > 3 m Totalt antal väntande i u SKL 2002 Referenstal 219 per kv Köproduktionskvot: 16

37 Kolumnen Summa: Anger totala antalet operationer/åtgärder för VGR eller angivet nämndområde.

38 Kolumnen Summa per invånare: Anger antalet operationer/åtgärder uttryckt per befolkningsmängd. Det kan t.ex. vara per individer. Vilken befolkningsmängd det är, anges nederst på sidan.

39 Kolumnen Referenstal: antalet operationer/åtgärder för angivet geografiskt område, som det skulle varit, om konsumtionen varit densamma som referenstalet för riket.

40 RR-gruppens sammanställning av operationer/väntande VGR operationer väntande Genomsnittligt antal operationer per år (geometriskt medelvärde) och antal väntande vid slutet samma år.

41 RR-gruppens sammanställning av operationer/väntande VGR operationer väntande Antalet kataraktoperationer på Västragötalänningar och antal väntande.

42 Index Procedurfrekvenser i VGR Katarakt Prolaps Urininkontinens Hysterektomi Prostata

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset. Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation

Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset. Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset 1 Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation 2 Gemensamma medicinska indikationer för behandling av katarakt. Kompetenscentrum EyeNet

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Nationellt kompetenscentrum för ortopedi Lund 2006 Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tonsilloperation. Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Tonsilloperation. Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi Nationella Medicinska Indikationer Tonsilloperation Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Gör sjukhusen framsteg?

Gör sjukhusen framsteg? Gör sjukhusen framsteg? skillnader i resurser och kvalitet KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 Gör sjukhusen framsteg? 1 KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 2 Förord Den här rapporten ger inte svaren på

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården Utveckling och utmaningar Upplysningar om innehållet: Agneta Rönn, agneta.ronn@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer