HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. SmallCut 300/23 Art SmallCut Plus 350/23 Art.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. SmallCut 300/23 Art. 9805 SmallCut Plus 350/23 Art."

Transkript

1 GB Operation Instructions D Betriebsanleitung F Mode d emploi Coupe-bordures NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DK Brugsanvisning FI Käyttöohje i N Bruksanvisning I Istruzioni per l uso E Instrucciones de empleo Recortabordes P Manual de instruções Aparador de relva PL Instrukcja obsługi Podkaszarka H Használati utasítás Damilos fűszegélynyíró CZ Návod k obsluze mallcut 300/23 Art mallcut Plus 350/23 Art K Návod na obsluhu GR Οδηγίες χρήσης Κουρευτικό πετονιάς RU Инструкция по эксплуатации Турботриммер LO Navodilo za uporabo Turbo obrezovalnik HR Upute za uporabu Turbo trimer za travu RB Uputstvo za rad BIH Turbo trimer-kosilica UA Інструкція з експлуатації Турботример RO Instrucţiuni de utilizare TR Kullanma Kılavuzu Turbo Tırpan BG Инструкция за експлоатация Турботример AL Manual përdorimi Kositëse bari turbo ET Kasutusjuhend LT Eksploatavimo instrukcija Turbo žoliapjovė LV Lietošanas instrukcija is HR LO RU GR K CZ H PL P E I N FI DK NL F D GB LV LT ET AL BG TR RO UA RB BIH

2 GARDENA mallcut 300/23 / mallcut Plus 350/23 Översättning av originalbruksanvisningen. Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår farorna som kan uppstå från användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt. Vi rekommenderar att apparaten används av ungdomar över 16 år. Använd aldrig apparaten när du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller medicin. Avsedd användning: GARDENA turbotrimmer är avsedd att trimma och klippa gräsmattor och gräsytor i villa- och hobbyträdgårdar. Apparaten får inte användas i allmänna inrättningar, parker, sportanläggningar, vid vägar eller inom lant- och skogsbruket. FARA! Kroppsskada! Apparaten får inte användas för att klippa häckar eller för sönderdelning med avsikten att kompostera. Innehållsförteckning: 1. ÄKERHET MONTERING HANDHAVANDE UNDERHÅLL LAGRING ÅTGÄRDA FEL TEKNIKA DATA TILLBEHÖR ERVICE / GARANTI ÄKERHET äkerhetsmärken på apparaten: Läs bruksanvisningen. 360 Fara! Risk att andra personer skadas! v Håll andra personer borta från faroområdet. Håll andra personer borta. Använd ögon- och hörselskydd. 40

3 Utsätt inte apparaten för regn eller annan fuktighet. Lämna inte apparaten utomhus i regn. Dra ut stickproppen om kabeln skadas eller trasslar sig. Viktigt Läs uppmärksamt innan användningen. para för senare användning. äker drift Träning a) Läs anvisningarna noggrant. Gör dig förtrodd med reglagen och korrekt användning av maskinen. b) Låt aldrig personer eller barn som inte är förtrodda med de här anvisningarna använda maskinen. Lokalt gällande föreskrifter kan begränsa användarens ålder. c) Observera att användaren själv är ansvarig för olyckor eller faror som händer med andra personer eller deras egendom. Förberedelse a) Kontrollera om anslutnings- och förlängningskabeln har tecken på skador eller åldrande innan användningen. Om kabeln skadas under användningen måste den frånskiljas från nätet omedelbart. BERÖR INTE KABELN INNAN DEN ÄR FRÅNKILD FRÅN NÄTET. Använd inte maskinen om kabeln är skadad eller sliten. b) Kontrollera maskinen optiskt innan användningen om skyddsanordningar eller -övertäckningar är skadade, saknas eller felaktigt ditsatta. c) Använd aldrig maskinen om det finns personer, särskilt barn, eller husdjur i närheten. Drift a) Håll anslutnings- och förlängningskabeln borta från skäranordningen. b) Hela tiden när maskinen används måste man använda ögonskydd och rejäla skor. c) Undvik att använda maskinen när det är dåligt väder, särskilt när det är risk för åska. d) Använd endast maskinen i dagsljus eller god konstgjord belysning. e) Använd aldrig maskinen med skadade övertäckningar eller skyddsanordningar eller utan övertäckningar eller skyddsanordningar. f) ätt endast på motorn när händer och fötter är utom räckhåll för skäranordningen. g) Frånskilj alltid maskinen från elförsörjningen (dvs. koppla bort stickproppen från elnätet, ta bort spärranordningen eller det borttagbara batteriet) 1) alltid när maskinen lämnas utan uppsikt; 2) innan en blockering tas bort; 3) innan kontroll, rengöring eller arbete på maskinen; 4) efter kontakt med ett främmande objekt; 5) alltid om maskinen börjar att vibrera onormalt. h) e upp med skador från skäranordningen på fötter och händer. i) e alltid till att ventilationsöppningarna hålls fria från främmande objekt. Underhåll och förvaring a) Maskinen skall frånskiljas från elförsörjningen (dvs. stickproppen skall frånskiljas från elnätet, ta bort spärranordningen eller det borttagbara batteriet) innan underhållet eller rengöringsarbetena genomförs. b) Endast de reserv- och tillbehörsdelar som tillverkaren rekommenderar får användas. c) Maskinen skall kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum. Låt endast en auktoriserad verkstad reparera maskinen. d) När maskinen inte används skall den förvaras utom räckhåll för barn. Rekommendation Maskinen bör matas via en jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström ej högre än 30 ma. Extra säkerhetsrekommendationer Fara! Håll småbarn borta vid monteringen. Vid monteringen kan småbarn svälja små delar och det finns risk av kvävas av plastpåsen. Fara! Eventuellt märker man inte att personer närmar sig när hörselskydden används och genom ljudet från apparaten. Om apparaten oväntat startar när man sätter i stickproppen, dra ut den igen direkt och låt GARDENA ervice kontrollera apparaten. Fara! Den här apparaten skapar ett elektromagnetiskt fält under driften. Det här fältet kan under vissa omständigheter växelverka med aktiva eller passiva medicinska implantat. För att undvika risken för allvarlig eller dödlig skada, rekommenderar vi att personer med medicinska implantat rådfrågar sin läkare eller tillverkaren av det medi cinska implantatet innan apparaten används. 41

4 Kabel Använd endast förlängningskablar som är godkända enligt HD 516. v Fråga din elektriker. Om apparaten har blivit varm vid användningen, låt den svalna innan den läggs in för förvaring. 2. MONTERING FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v e till att stickproppen är utdragen innan apparaten monteras. Montera trimmern: 3 1. ätt samman handtagets överdel 1 och trimmerhuvudet 2 så att det hörs att förbindelsen hakar in (klick). De båda pilarna ß A måste stämma överens. Kabeln får då inte sträckas eller bli klämd. 2. ätt på det extra handtaget 3 på handtagets överdel 1 så att det hörs att förbindelsen hakar in (klick). De båda pilarna ß M måste stämma överens. click 1 Mß click Aß ätt på övertäckningen 4 på trimmerhuvudet 2 och trä då trimmertråden 5 genom öppningen i övertäckningen ätt på övertäckningen 4 på trimmerhuvudet 2 så att det hör att alla snäpplås hakar in (klick). click click 2 42

5 3. HANDHAVANDE FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v Innan du ansluter, ställer in eller transporterar apparaten, dra ut stickproppen och bär apparaten i det extra handtaget. Ansluta trimmern: 1 7 FARA! Elektrisk stöt! trömkabeln 8 skadas om inte förlängningskabeln 6 är ilagt i kabelavlastningen 7. v Lägg in förlängningskabeln 6 i kabelavlastningen 7 innan användningen Lägg in förlängningskabeln 6 med en ögla i kabelavlastningen 7 och dra åt. 2. ätt in apparatens stickpropp 8 i anslutningen 9 på förlängningskabeln. 3. ätt in förlängningskabeln 6 i ett eluttag med 230 V. Arbetsposition: 1 v Håll apparaten i handtagets överdel 1 och det extra handtaget 3 så att trimmerhuvudet 2 är lutat framåt en aning. Undvik att tråden kommer i kontakt med hårda föremål (murar, stenar, staket osv.) för att förhindra att tråden svetsas samman eller bryts av. 3 2 tarta trimmern: 0 1 FARA! Kroppsskada! kaderisk om apparaten inte stängs av när man släpper startknappen! v Förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar (t. ex. genom att binda fast startknappen 0 på handtaget)! Påkoppling: v Tryck på startknappen 0 på handtagets överdel 1. Frånkoppling: v läpp startknappen 0. 43

6 Förlänga trimmertråden (markstöt): Markstöten utlöses när motorn går. Endast när tråden har maximal längd blir klippningen optimal. Vid första användningen måste ev. trimmertråden förlängas flera gånger. 1. tarta apparaten Håll trimmerhuvudet 2 parallellt mot marken och tryck kort trimmerhuvudet 2 mot fast underlag (undvik längre oavbrutet tryck). Trimmertråden 5 förlängs automatiskt med en mekanism som hörs och får rätt längd genom trådbegränsaren q. Tryck ev. flera gånger efter varandra. q 5 4. UNDERHÅLL FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v äkerställ att stickproppen är utdragen innan apparaten underhålls. Rengöra trimmern: w 4 FARA! Elektrisk stöt! Risk för person- och sakskador. v Rengör inte apparaten med vatten eller med vattenstråle (särskilt inte med högtryck). Ventilationsslitarna måste alltid vara rena. 1. Rengör ventilationsslitsar w med en mjuk borste (inte med en skruvmejsel). 2. Rengör alla rörliga delar efter varje användning. Ta särskilt bort gräs- och smutsrester från övertäckningen 4. Byta trådkassett: FARA! Kroppsskada! kaderisk genom skärelement av metall. v Använd aldrig skärelement av metall eller reserv- och tillbehörsdelar som inte är godkända av GARDENA. 44 Endast original GARDENA-trådkassetter får användas. Trådkassetterna finns hos din GARDENA-återförsäljare eller direkt hos GARDENA kundservice. För art mallcut 300/23 / Art mallcut Plus 350/23: GARDENA trådkassett för turbotrimmer art. 5307

7 r e r t 1. Tryck in kassettlocket e på det både snäppena r samtidigt och dra bort det. 2. Ta bort trådkassetten t. 3. Ta bort eventuell smuts. 4. Dra ut trimmertråden 5 från den nya trådkassetten t ur öglan på plastringen z ca. 15 cm. 5. Dra först trimmertråden 5 genom metallhylsan u. 6. Dra trimmertråden 5 runt styrstiftet i. 7. Lägg i trådkassetten t i trådkassetthållaren o. 8. ätt på kassettlocket e på trådkassetthållaren o så att det hörs att de båda snäppena r hakar in. När kassettlocket e sätts på måste trimmertråden 5 vara lagd kring styrstiftet i och får inte vara klämd. i 5u v Om det inte går att sätta på kassettlocket e, vrid på trådkassetten t fram och tillbaka tills trådkassetten t befinner sig helt i trådkassetthållaren o. t z o 5. LAGRING Urdrifttagning: Förvaringsplatsen får inte vara tillgänglig för barn. 1. Dra ut stickproppen. 2. Rengör apparaten (se 4. UNDERHÅLL). 3. Lagra apparaten på en torr, frostfri plats. Rekommendation: Apparaten går att hänga upp i handtaget. Vid hängande förvaring belastas inte skärhuvudet i onödan. Avfallshantering: (enligt EG-direktiv 2012/19) Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan måste avfallshanteras fackmässigt. v Viktigt: lämna in apparaten till kommunens återvinningsstation. 45

8 6. ÅTGÄRDA FEL FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v e till att stickproppen är utdragen innan fel åtgärdas på apparaten. Dra ut trimmertråd ur trådkassetten: t t 5 z En trimmertråd som har dragits in i trådkassetten kan dras ut igen. 1. Ta ut trådkassetten t såsom beskrivs under 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett. 2. Håll plastringen z på trådkassetten t mellan tummen och pekfingret. 3. Tryck samman plastringen z och dra bort den (använd ev. en skruvmejsel). 4. Det går nu att komma åt den indragna trimmertråden. 5. Linda av trimmertråden 5 ca. 15 cm och trä in i öglan på plastringen z (lossa ev. en trimmertråd som har svetsats samman med en skruvmejseln och linda av och på helt igen). 6. Dra plastringen z igen över trådkassetten t. 7. ätt i trådkassetten t igen såsom beskrivs under 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett. z törning Möjliga orsaker Åtgärd Apparaten klipper inte längre liten eller för kort trimmertråd. v Förläng trimmertråden (se 3. HANDHAVANDE Förlänga trimmertråden (markstöt) ). Det går inte att förlänga trimmertråden eller tar trimmertråden slut snabbt lut på trimmertråd. Timmertråden indragen i trådkassetten eller sammansvetsad. För torr eller spröd tråd (t. ex. efter vintern). Trimmertråden kommer ofta i kontakt med hårda föremål. v Byt trådkassett (se 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett ). v Dra ut trimmertråd ur trådkassetten (se ovan). v Lägg trådkassetten ca. 10 timmar i vatten. v Undvik att trimmertråden kommer i kontakt med hårda föremål. Om annat fel uppstår, vänligen kontakta GARDENA service. Reparationer får endast utföras av GARDENA ervice eller återförsäljare auktoriserade av GARDENA. 46

9 7. TEKNIKA DATA mallcut 300/23 (art. no. 9805) Effekt motor 300 W 350 W mallcut Plus 350/23 (art. no. 9806) Nätspänning / nätfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Trimmertråddiameter 1,6 mm 1,6 mm Klippbredd 230 mm 230 mm Längd trimmertråd 6 m 6 m Trimmertrådsförlängning Markstöt Markstöt Trådkassettens varvtal v/min v/min Vikt 1,6 kg 1,8 kg 1) Ljudtrycknivå L pa Osäkerhet k pa 2) Ljudeffektsnivå L WA Osäkerhet k WA 83 db (A) 3 db (A) 1) Hand-armvibration a vhw 4,3 m/s 2 Osäkerhet k a 2,2 m/s² uppmätt 92 db (A) / garanterad 94 db (A) 2,04 db (A) 83 db (A) 3 db (A) uppmätt 92 db (A) / garanterad 94 db (A) 2,32 db (A) 4,3 m/s 2 2,2 m/s² Mätförfarande enligt 1) EN ) RL 2000/14/EC Det angivna vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett standardiserat testförfarande och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Det kan även användas för en inledande uppskattning av exponeringen. Vibrationsemissionsvärdet kan vara annorlunda under den faktiska användningen av elverktyget. 8. TILLBEHÖR GARDENA trådkassett för turbotrimmer art. no ERVICE / GARANTI ervice: Garanti: Vänligen kontakta adressen på baksidan. GARDENA ger 2 års garant (fr.o.m. inköpsdatum) på den här apparaten. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats oss före garantitidens utgång. Garantin innebär utbyte mot en produkt med perfekt funktion eller gratis reparation av den insända produkten om följande villkor är uppfyllda: Produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen. Köparen eller någon annan får inte ha försökt reparera produkten. Garantin gäller inte för slitdelarna trådkassett och kassettlock. Tillverkarens garanti gäller ej särskilda överenskommelser mellan återförsäljare och köpare. Vid störningar ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GARDENA ervice. 47

10 GB Product Liability We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is because of improper repair or if parts replaced are not original GARDENA parts or approved parts, and, if the repairs were not done by a GARDENA ervice Centre or an approved specialist. The same applies to spare parts and accessories. D Produkthaftung Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene chäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA ervice oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör. F Responsabilité Nous vous signalons expressément que GARDENA n est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d un échange de pièces, les pièces d origine GARDENA n auraient pas été utilisées, ou si la réparation n a pas été effectuée par le ervice Après-Vente GARDENA ou l un des Centres AV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA. NL Productaansprakelijkheid Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ont staan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires. Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. amma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. DK Produktansvar Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENAservice eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. FI Tuotevastuu Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin. I Responsabilità del prodotto i rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori. E Responsabilidad de productos Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un ervicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios. P Responsabilidade sobre o produto Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios. PL Odpowiedzialność za produkt Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania. 248

11 H Termékszavatosság Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is. CZ Odpovědnost za výrobek Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství. K Predmet záruky Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo. GR Ευθύνη για το προϊόν Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα. LO Jamstvo za izdelek Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo. HR Odgovornost za proizvod Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor. RO Responsabilitatea legala a produsului Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de un Centru de evice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor. BG Отговорност за качество Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности. ET Tootevastutus Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. ama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta. LT Atsakomybė už produkciją Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDE- NA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba nejgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams. LV Produkta atbildība Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem. 249

12 GB CE Declaration The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, weden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. D CE-Konformitätserklärung Der Unterzeichnete Husqvarna AB, Huskvarna, weden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmo nisierten EU-Richtlinien, EU-icherheitsstandards und produktspezifischen tandards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, Huskvarna, weden déclare qu à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont appli cables dans le cadre de l Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat. NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende Husqvarna AB, Huskvarna, weden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in over een stemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheids standaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid. EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, weden i ntygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. DK EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, weden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikker heds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, weden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. H EU-Megfelelőségi nyilatkozat Alulírott, a Husqvarna AB, Huskvarna, weden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti. CZ Prohlášení o shodě EU Podepsaný Husqvarna AB, Huskvarna, weden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo vaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost. K EU-Vyhlásenie o zhode Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, Huskvarna, weden vyhlasuje, že uvedené zariadenia, ktoré uviedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných noriem EU a noriem špecifických pre výrobok. Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie platnosť. GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ Η υπογράφουσα Husqvarna AB, Huskvarna, weden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα. Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της. LO EV-izjava o skladnosti Podpisani proizvajalec»husqvarna AB, Huskvarna, weden«s podpisom potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov E-smernic, E-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost. HR Izjava o sukladnosti EU-a Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, Huskvarna, weden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju zahtjeve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili. RO UE-Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, Huskvarna, weden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele menţio nate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranţa UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră. I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta Husqvarna AB, Huskvarna, weden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercia lizzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione. E Declaración de conformidad de la UE El que subscribe Husqvarna AB, Huskvarna, weden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo logación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autori zación, esta declaración pierde su validez. P Certificado de conformidade da UE Os abaixo mencionados Husqvarna AB, Huskvarna, weden, por este meio certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação. PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej Husqvarna AB, Huskvarna, weden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają wymagania zharm onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficznego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania. BG EС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, Huskvarna, weden декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. ET ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, weden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LT E Atitikties deklaracija Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, Huskvarna, weden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų gamyklose atitinka E direktyvas, E saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. LV E-atbilstības deklaracija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, weden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām E direktīvām, E drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. 250

13 Description of the unit: Bezeichnung des Geräts: Désignation du matériel : Omschrijving van de apparaten: Produktbeskrivning: Beskrivelse af produktet: Laitteiden nimitys: Descrizione dei prodotti: Descripción de la mercancía: Descrição dos aparelhos: Nazwa urządzenia: A készülékek megnevezése: Označení přístrojů: Označenie zariadenia: Ονομασία της συσκευής: Opis naprave: Oznaka uređaja: Descrierea articolelor: Обозначение на уредите: eadmete nimetus: Prietaisų pavadinimas: Iekārtu apzīmējums: Product type: Typ-Bezeichnung: Désignation du modèle : Type-aanduiding: Typbeteckning: Type-betegnelse: Tyyppikuvaus: Tipologia: Designación del tipo: Designação do modelo: Oznaczenie typu: CE-Directives: CE-Richtlinien: Directives CE : CE-richtlijnen: CE-direktiv: CE-direktiver: CE-merkinnät: Direttive CE: Directivas CE: Diretivas CE: Dyrektywy CE: CE irányelvek: měrnice CE: Označenie CE: Οδηγίες CE: Coupe-bordures i Recortabordes Aparador de relva Podkaszarka Damilos fűszegélynyíró Κουρευτικό πετονιάς Turbo obrezovalnik Turbo trimer za travu Турботример Turbo žoliapjovė is CE-direktive: CE smjernice: Directivele CE: CE-Директиви: CE direktiivid: CE direktyvos: CE direktīvas: 2006/42/EC 2004/108/EC (valid to ) 2014/30/EC (valid from ) 2000/14/EC 2011/65/EC Harmonised EN: / Harmonisierte EN: EN EN EN IO Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler Ulm Hinterlegte Dokumentation: GARDENA- Technische Dokumentation, M. Kugler Ulm Documentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler Ulm Típus megnevezése: Typové označení: Typ-označenie: Ονομασία τύπου: Naziv tipa: Oznaka tipa: Denumirea tipului: Тип-наименование: Tüübi nimetus: Tipo pavadinimas: Tipa apzīmējums: mallcut 300/23 mallcut Plus 350/23 Article-Number: Cikkszám: Artikel-Nummer: Číslo výrobku: Référence : Číslo výrobku: Artikelnummer: Κωδικός: Artikelnummer: Številka artikla: Ref.-nummer: Broj artikla: Tuotenro: Număr articol: Numero articolo: Артикулен номер: Número de artículo: Artikli number: Número de referência: Gaminio numeris: Numer artykułu: Preces numurs: Conformity Assessment according to: 2000/14/EC Procedure: art. 14 Annex VI Konformitätsbewertungsverfahren: Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang VI Procédure d évaluation de la conformité: elon 2000/14/CE art. 14 Annexe VI Noise level: chall-leistungspegel: Puissance acoustique : Geluidsniveau: Ljudnivå: Lydtryksniveau: Melun tehotaso: Livello rumorosità: Nivel sonoro: Nível de ruido: Poziom natężenia dźwięku: Zajteljesítmény szint: Hluková hladina výkonu: Výkonová hladina hluku: Επίπεδο ισχύος ήχου: Nivo hrupa: Razina zvučne snage Nivel de putere acustică: Ниво на шума: Helivõimsuse tase: Garso stiprumo lygis: Trokšņu jaudas līmenis: Year of CE marking: Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Année d apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: Märkningsår: CE-Mærkningsår: CE-merkin kiinnitysvuosi: Anno di applicazione della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístění značky CE: Ulm, den Fait à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulmissa, Ulm, dnia Ulm, dana Улм, Ulme, measured / guaranteed gemessen / garantiert mesurée / garantie gemeten / gegarandeerd uppmätt / garanterad afmålt / garanti mitattu / taattu testato / garantito medido / garantizado medido / garantido zmierzone / gwarantowane mért / garantált naměřeno / garantováno meraná / garantovaná μετρήθηκαν / εγγυημένα izmerjeno / zagotovljeno izmjereno / garantirano măsurat / garantat измерено / гарантирано mõõdetud / garanteeritud išmatuotas / garantuotas izmērītais / garantētais db (A)/ 94 db (A) db (A)/ 94 db (A) Rok udelenia značky CE: Έτος σήματος CE: Leto namestitve CE-oznake: Godina dobivanja CE oznake: Anul de marcare CE: Година на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kada pažymėta CE-ženklu: CE-marķējuma uzlikšanas gads: Authorized representative: Der Bevollmächtigte Le mandataire De gevolmachtigde Auktoriserad representant Autoriseret repræsentant Valtuutettu edustaja Persona delegata La persona autorizada O representante Pełnomocnik Meghatalmazott Zplnomocněnec plnomocnený Ο εξουσιοδοτημένος Pooblaščenec Ovlaštena osoba Conducerea tehnică Упълномощен Volitatud esindaja Įgaliotasis atstovas Pilnvarotā persona Reinhard Pompe (Vice President)

14 Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central ervice Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT h.p.k. Rr. iri Kodra 1000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina.A. Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) ar.husqvarna.com Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev tr. 26A 1052 Baku Belgium GARDENA Belgium NV/A terrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina ILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, º andar ão Paulo P CEP: Tel: husqvarna.com.br Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / UA GARDENA Canada Ltd. 100 ummerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) antiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) Zipcode: Temuco, Chile Avda. Valparaíso # Phone: (+56) Zipcode: China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., hanghai Phone: (+86) Domestic ales Colombia Husqvarna Colombia.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel ext. 105 husqvarna.com.co Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al ur del Colegio aint Francis an José Phone: (+506) Croatia ILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box Nicosia Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products algsafdelning Danmark Box Malmö Dominican Republic BOQUEA,.R.L Carretera antiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. antiago Dominican Republic Phone: (+809) Ecuador Husqvarna Ecuador.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) husqvarna.com.ec Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELINKI France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes Gennevilliers Cedex France N AZUR: (Prix d un appel local) Georgia ALD Group Beliashvili Tleilisi Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ Ελλάδα Τηλ. (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Italy Husqvarna Italia.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. umitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo Phone: (+81) Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi tr Almaty IP chmidt Abayavenue 3B Kostanay Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD , unduk Bld., YangJae-dong, eocho-gu, eoul, (zipcode: ) Phone: (+82) (0) Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J Bishkek Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Rīga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques tas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Mexico AFOA Av. Lopez Mateos ur # 5019 Col. La Calma Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) Moldova Convel.R.L. 290A Muncesti tr Chisinau Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. ta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products algskontor Norge Kleverveien Vestby Peru Husqvarna Perú.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) ext. 416 husqvarna.com Poland Husqvarna Poland półka z o.o. ul. Wysockiego 15 b Warszawa Phone: (+48) Portugal Husqvarna Portugal, A Lagoa - Albarraque Rio de Mouro Tel.: (+351) Fax : (+351) Romania Madex International rl oseaua Odaii , RO Bucureşti, 1 Phone: (+40) Russia / Россия ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр Химки Бизнес Парк, помещение ОВ02_04 erbia Domel d.o.o. Autoput za Novi ad bb Belgrade Phone: (+381) ingapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building ingapore Phone: (+65) lovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: lovenia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com outh Africa Husqvarna outh Africa (Pty) Ltd Postnet uite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 outh Africa Phone: (+27) pain Husqvarna España.A. Calle de Rivas nº Madrid Phone: (+34) uriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) Pobox : 2006 Paramaribo uriname outh America weden Husqvarna AB Huskvarna witzerland / chweiz Husqvarna chweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. anayi Çad. Adil okak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) Uruguay FELI A Entre Ríos 1083 CP Montevideo Uruguay Tel: (+598) Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte Caracas. Tlf: (+58) /0915 / 0915 GARDENA Manufacturing GmbH D Ulm

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

GARDENA. T 1030 card Art. 1830

GARDENA. T 1030 card Art. 1830 GARDENA GB T 1030 card Art. 1830 GB H CZ Operating Instructions Water Timer Bruksanvisning Bevattningstimer Hasznбlati ъtmutatу Vнzprogramozу уra Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн hodiny FIN RU CZ H RU Инструкция

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning Innehåll CE märking 2 Teknisk data 3 Presentation 4 Förberedelser för kapning 5 Instruktioner för kapning 8 Instruktioner för nockning 11 Förflyttning

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400)

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400) Rapid REB ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI REB 044 M 4 x (600 x 400) FUNKTION Konvektion 70-300 C Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel Timerstyrd eller kontinuerlig drift Timer upp till 120 minuter

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

GARDENA Betriebsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Betriebsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones GARDENA D NL F GB P E I S Art. 1189 D GB F NL S I E P Betriebsanleitung Regensensor electronic Operating Instructions Rain Sensor Electronic Mode d emploi Pluviomètre électronique Instructies voor gebruik

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor

Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor Produktkatalog 2013 LED downlight spots och ljuskällor Lysande lösningar Innehåll Sedan starten 2006 har Nordtronics produkter varit bland de bästa på marknaden. En konstant utveckling utifrån den feedback

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Bruksanvisning MMC Driver MMC-Driver 01 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 63 Systeminstallation... 63 Systemkrav... 63 Ansluta MMC-diskenhet... 63 Anpassa BIOS... 64 Installera programvara... 64 Manövrering...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT IDC-A09. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT IDC-A09 instruktionsbok

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 6 May 2002

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

VIBRASTAR Elektriska Stavvibratorer

VIBRASTAR Elektriska Stavvibratorer CONCRETE EQUIPMENT VIBRASTAR Elektriska Stavvibratorer Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Reservsdelkatalog Nummer: 4812050389_SE_NO.DOC Revision : 1 File: 4812050389_SE_NO.doc Page 2 / 15 Originalinstruktioner

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Lär känna YOYOCam PUD. SNABBSTARTSGUIDE YOYOCam Pro Nätverkskamera för dolt montage Modell PUD. www.yoyomotion.com. Antenn (löstagbar) Kontrollenhet

Lär känna YOYOCam PUD. SNABBSTARTSGUIDE YOYOCam Pro Nätverkskamera för dolt montage Modell PUD. www.yoyomotion.com. Antenn (löstagbar) Kontrollenhet Lär känna YOYOCam PUD SNABBSTARTSGUIDE YOYOCam Pro Nätverkskamera för dolt montage Modell PUD Antenn (löstagbar) Kontrollenhet Nätadapter In: 220V/50Hz Ut: 12V DC Nätverkskabel (Ethernet RJ45) Kamera med

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet EU:s sjunde ramprogram Små och medelstora företag kan delta i hela programmet Programmet Kapacitet (Capacities): Research for the benefit of SMEs Avsett för low-tech/medium-tech SMF utan egen forskningskapacitet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Innehåll. ! Viktigt: 01/2013

Innehåll. ! Viktigt: 01/2013 sv Tack för att du har valt en TASSIMO enhet. Med TASSIMO kan du dricka din favoritdryck precis när du vill. Välj mellan väldoftande kaffe, stark espresso, ljuvlig café crèma, krämig cappuccino och latte

Läs mer

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding

Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice d utilisation Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso Bedieningshandleiding Kaffeemühle CM 80 / CM 81 Kaffekvarn CM 80 / CM 81 Moulin à café CM 80 / CM 81 Molino de café CM 80 / CM 81 Macinacaffè CM 80 / CM 81 Koffiemolen CM 80 / CM 81 Bedienungsanleitung Bruksanvisning Notice

Läs mer

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt Greece Japan Germany USA Finland Sweden Estonia South Africa Brazil Russia Poland Kenya Philippines Turkey Indonesia Vietnam India China Angola BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

PM 2-P. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық

PM 2-P. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық PM 2-P Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Gymnaestradan 2015 Helsingfors

Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 12-18 juli 2015 Welcome to Helsinki! 1 000 Gymnastikuppvisningar med över 20.000 deltagare från upp till 50 länder under en vecka Genomförs vart 4:år Sverige

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Cronholm & Magnusson Teknik AB TURBO SCRAPING TOOL Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Denna handledning är en översättning och anpassning av originalmanualen på engelska

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Profilerad plåtsäkerhetsankare SA 113-153

Profilerad plåtsäkerhetsankare SA 113-153 www.ruukki.se Profilerad plåtsäkerhetsankare SA 113-153 Bruksanvisning Kontaktinformation Lokal kontaktinformation hittar du på: www.ruukki.se Bild 1. Tvärsnitt av säkerhetsankaren. Ruukki har utvecklat

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Agenda Presentation av VIA Egencia Vad är bäst pris? Varför finns det så många olika priser?

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Palliativ vård i livets slutskede - högsta prioritet!

Palliativ vård i livets slutskede - högsta prioritet! Palliativ vård i livets slutskede - högsta prioritet! Carl-Magnus Edenbrandt Docent, Leg.läkare Institutionen för kliniska vetenskaper Lunds Universitet Ordförande Svensk Förening för Palliativ Medicin

Läs mer

Europeiskt arvsintyg. Till er, som efterfrågat en fransk version.

Europeiskt arvsintyg. Till er, som efterfrågat en fransk version. Sent from Leif AXELSSON, with best regards, For full information of addresses; www.axelsson.org laila,leifbaxelsson (Skype address) Temporarily in Portugal. Cell phone +351 918 559 811 New land line number

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Oras Electra 6661FT, 6661GT, 6661ST, 6662FT, 6662GT, 6662ST, 6664FT, 6664GT, 6664ST. Installations och arbetsbeskrivning

Oras Electra 6661FT, 6661GT, 6661ST, 6662FT, 6662GT, 6662ST, 6664FT, 6664GT, 6664ST. Installations och arbetsbeskrivning Oras Electra 6661FT, 6661GT, 6661ST, 6662FT, 6662GT, 6662ST, 6664FT, 6664GT, 6664ST Installations och arbetsbeskrivning ON/OFF Oras Electra Oras Electra 199099 6661FT, 6661GT, 6661ST, 157 22 6662FT, 6662GT,

Läs mer