HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. SmallCut 300/23 Art SmallCut Plus 350/23 Art.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. SmallCut 300/23 Art. 9805 SmallCut Plus 350/23 Art."

Transkript

1 GB Operation Instructions D Betriebsanleitung F Mode d emploi Coupe-bordures NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DK Brugsanvisning FI Käyttöohje i N Bruksanvisning I Istruzioni per l uso E Instrucciones de empleo Recortabordes P Manual de instruções Aparador de relva PL Instrukcja obsługi Podkaszarka H Használati utasítás Damilos fűszegélynyíró CZ Návod k obsluze mallcut 300/23 Art mallcut Plus 350/23 Art K Návod na obsluhu GR Οδηγίες χρήσης Κουρευτικό πετονιάς RU Инструкция по эксплуатации Турботриммер LO Navodilo za uporabo Turbo obrezovalnik HR Upute za uporabu Turbo trimer za travu RB Uputstvo za rad BIH Turbo trimer-kosilica UA Інструкція з експлуатації Турботример RO Instrucţiuni de utilizare TR Kullanma Kılavuzu Turbo Tırpan BG Инструкция за експлоатация Турботример AL Manual përdorimi Kositëse bari turbo ET Kasutusjuhend LT Eksploatavimo instrukcija Turbo žoliapjovė LV Lietošanas instrukcija is HR LO RU GR K CZ H PL P E I N FI DK NL F D GB LV LT ET AL BG TR RO UA RB BIH

2 GARDENA mallcut 300/23 / mallcut Plus 350/23 Översättning av originalbruksanvisningen. Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår farorna som kan uppstå från användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt. Vi rekommenderar att apparaten används av ungdomar över 16 år. Använd aldrig apparaten när du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller medicin. Avsedd användning: GARDENA turbotrimmer är avsedd att trimma och klippa gräsmattor och gräsytor i villa- och hobbyträdgårdar. Apparaten får inte användas i allmänna inrättningar, parker, sportanläggningar, vid vägar eller inom lant- och skogsbruket. FARA! Kroppsskada! Apparaten får inte användas för att klippa häckar eller för sönderdelning med avsikten att kompostera. Innehållsförteckning: 1. ÄKERHET MONTERING HANDHAVANDE UNDERHÅLL LAGRING ÅTGÄRDA FEL TEKNIKA DATA TILLBEHÖR ERVICE / GARANTI ÄKERHET äkerhetsmärken på apparaten: Läs bruksanvisningen. 360 Fara! Risk att andra personer skadas! v Håll andra personer borta från faroområdet. Håll andra personer borta. Använd ögon- och hörselskydd. 40

3 Utsätt inte apparaten för regn eller annan fuktighet. Lämna inte apparaten utomhus i regn. Dra ut stickproppen om kabeln skadas eller trasslar sig. Viktigt Läs uppmärksamt innan användningen. para för senare användning. äker drift Träning a) Läs anvisningarna noggrant. Gör dig förtrodd med reglagen och korrekt användning av maskinen. b) Låt aldrig personer eller barn som inte är förtrodda med de här anvisningarna använda maskinen. Lokalt gällande föreskrifter kan begränsa användarens ålder. c) Observera att användaren själv är ansvarig för olyckor eller faror som händer med andra personer eller deras egendom. Förberedelse a) Kontrollera om anslutnings- och förlängningskabeln har tecken på skador eller åldrande innan användningen. Om kabeln skadas under användningen måste den frånskiljas från nätet omedelbart. BERÖR INTE KABELN INNAN DEN ÄR FRÅNKILD FRÅN NÄTET. Använd inte maskinen om kabeln är skadad eller sliten. b) Kontrollera maskinen optiskt innan användningen om skyddsanordningar eller -övertäckningar är skadade, saknas eller felaktigt ditsatta. c) Använd aldrig maskinen om det finns personer, särskilt barn, eller husdjur i närheten. Drift a) Håll anslutnings- och förlängningskabeln borta från skäranordningen. b) Hela tiden när maskinen används måste man använda ögonskydd och rejäla skor. c) Undvik att använda maskinen när det är dåligt väder, särskilt när det är risk för åska. d) Använd endast maskinen i dagsljus eller god konstgjord belysning. e) Använd aldrig maskinen med skadade övertäckningar eller skyddsanordningar eller utan övertäckningar eller skyddsanordningar. f) ätt endast på motorn när händer och fötter är utom räckhåll för skäranordningen. g) Frånskilj alltid maskinen från elförsörjningen (dvs. koppla bort stickproppen från elnätet, ta bort spärranordningen eller det borttagbara batteriet) 1) alltid när maskinen lämnas utan uppsikt; 2) innan en blockering tas bort; 3) innan kontroll, rengöring eller arbete på maskinen; 4) efter kontakt med ett främmande objekt; 5) alltid om maskinen börjar att vibrera onormalt. h) e upp med skador från skäranordningen på fötter och händer. i) e alltid till att ventilationsöppningarna hålls fria från främmande objekt. Underhåll och förvaring a) Maskinen skall frånskiljas från elförsörjningen (dvs. stickproppen skall frånskiljas från elnätet, ta bort spärranordningen eller det borttagbara batteriet) innan underhållet eller rengöringsarbetena genomförs. b) Endast de reserv- och tillbehörsdelar som tillverkaren rekommenderar får användas. c) Maskinen skall kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum. Låt endast en auktoriserad verkstad reparera maskinen. d) När maskinen inte används skall den förvaras utom räckhåll för barn. Rekommendation Maskinen bör matas via en jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström ej högre än 30 ma. Extra säkerhetsrekommendationer Fara! Håll småbarn borta vid monteringen. Vid monteringen kan småbarn svälja små delar och det finns risk av kvävas av plastpåsen. Fara! Eventuellt märker man inte att personer närmar sig när hörselskydden används och genom ljudet från apparaten. Om apparaten oväntat startar när man sätter i stickproppen, dra ut den igen direkt och låt GARDENA ervice kontrollera apparaten. Fara! Den här apparaten skapar ett elektromagnetiskt fält under driften. Det här fältet kan under vissa omständigheter växelverka med aktiva eller passiva medicinska implantat. För att undvika risken för allvarlig eller dödlig skada, rekommenderar vi att personer med medicinska implantat rådfrågar sin läkare eller tillverkaren av det medi cinska implantatet innan apparaten används. 41

4 Kabel Använd endast förlängningskablar som är godkända enligt HD 516. v Fråga din elektriker. Om apparaten har blivit varm vid användningen, låt den svalna innan den läggs in för förvaring. 2. MONTERING FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v e till att stickproppen är utdragen innan apparaten monteras. Montera trimmern: 3 1. ätt samman handtagets överdel 1 och trimmerhuvudet 2 så att det hörs att förbindelsen hakar in (klick). De båda pilarna ß A måste stämma överens. Kabeln får då inte sträckas eller bli klämd. 2. ätt på det extra handtaget 3 på handtagets överdel 1 så att det hörs att förbindelsen hakar in (klick). De båda pilarna ß M måste stämma överens. click 1 Mß click Aß ätt på övertäckningen 4 på trimmerhuvudet 2 och trä då trimmertråden 5 genom öppningen i övertäckningen ätt på övertäckningen 4 på trimmerhuvudet 2 så att det hör att alla snäpplås hakar in (klick). click click 2 42

5 3. HANDHAVANDE FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v Innan du ansluter, ställer in eller transporterar apparaten, dra ut stickproppen och bär apparaten i det extra handtaget. Ansluta trimmern: 1 7 FARA! Elektrisk stöt! trömkabeln 8 skadas om inte förlängningskabeln 6 är ilagt i kabelavlastningen 7. v Lägg in förlängningskabeln 6 i kabelavlastningen 7 innan användningen Lägg in förlängningskabeln 6 med en ögla i kabelavlastningen 7 och dra åt. 2. ätt in apparatens stickpropp 8 i anslutningen 9 på förlängningskabeln. 3. ätt in förlängningskabeln 6 i ett eluttag med 230 V. Arbetsposition: 1 v Håll apparaten i handtagets överdel 1 och det extra handtaget 3 så att trimmerhuvudet 2 är lutat framåt en aning. Undvik att tråden kommer i kontakt med hårda föremål (murar, stenar, staket osv.) för att förhindra att tråden svetsas samman eller bryts av. 3 2 tarta trimmern: 0 1 FARA! Kroppsskada! kaderisk om apparaten inte stängs av när man släpper startknappen! v Förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar (t. ex. genom att binda fast startknappen 0 på handtaget)! Påkoppling: v Tryck på startknappen 0 på handtagets överdel 1. Frånkoppling: v läpp startknappen 0. 43

6 Förlänga trimmertråden (markstöt): Markstöten utlöses när motorn går. Endast när tråden har maximal längd blir klippningen optimal. Vid första användningen måste ev. trimmertråden förlängas flera gånger. 1. tarta apparaten Håll trimmerhuvudet 2 parallellt mot marken och tryck kort trimmerhuvudet 2 mot fast underlag (undvik längre oavbrutet tryck). Trimmertråden 5 förlängs automatiskt med en mekanism som hörs och får rätt längd genom trådbegränsaren q. Tryck ev. flera gånger efter varandra. q 5 4. UNDERHÅLL FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v äkerställ att stickproppen är utdragen innan apparaten underhålls. Rengöra trimmern: w 4 FARA! Elektrisk stöt! Risk för person- och sakskador. v Rengör inte apparaten med vatten eller med vattenstråle (särskilt inte med högtryck). Ventilationsslitarna måste alltid vara rena. 1. Rengör ventilationsslitsar w med en mjuk borste (inte med en skruvmejsel). 2. Rengör alla rörliga delar efter varje användning. Ta särskilt bort gräs- och smutsrester från övertäckningen 4. Byta trådkassett: FARA! Kroppsskada! kaderisk genom skärelement av metall. v Använd aldrig skärelement av metall eller reserv- och tillbehörsdelar som inte är godkända av GARDENA. 44 Endast original GARDENA-trådkassetter får användas. Trådkassetterna finns hos din GARDENA-återförsäljare eller direkt hos GARDENA kundservice. För art mallcut 300/23 / Art mallcut Plus 350/23: GARDENA trådkassett för turbotrimmer art. 5307

7 r e r t 1. Tryck in kassettlocket e på det både snäppena r samtidigt och dra bort det. 2. Ta bort trådkassetten t. 3. Ta bort eventuell smuts. 4. Dra ut trimmertråden 5 från den nya trådkassetten t ur öglan på plastringen z ca. 15 cm. 5. Dra först trimmertråden 5 genom metallhylsan u. 6. Dra trimmertråden 5 runt styrstiftet i. 7. Lägg i trådkassetten t i trådkassetthållaren o. 8. ätt på kassettlocket e på trådkassetthållaren o så att det hörs att de båda snäppena r hakar in. När kassettlocket e sätts på måste trimmertråden 5 vara lagd kring styrstiftet i och får inte vara klämd. i 5u v Om det inte går att sätta på kassettlocket e, vrid på trådkassetten t fram och tillbaka tills trådkassetten t befinner sig helt i trådkassetthållaren o. t z o 5. LAGRING Urdrifttagning: Förvaringsplatsen får inte vara tillgänglig för barn. 1. Dra ut stickproppen. 2. Rengör apparaten (se 4. UNDERHÅLL). 3. Lagra apparaten på en torr, frostfri plats. Rekommendation: Apparaten går att hänga upp i handtaget. Vid hängande förvaring belastas inte skärhuvudet i onödan. Avfallshantering: (enligt EG-direktiv 2012/19) Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan måste avfallshanteras fackmässigt. v Viktigt: lämna in apparaten till kommunens återvinningsstation. 45

8 6. ÅTGÄRDA FEL FARA! Kroppsskada! kärskada om apparaten sätts på oavsiktligt. v e till att stickproppen är utdragen innan fel åtgärdas på apparaten. Dra ut trimmertråd ur trådkassetten: t t 5 z En trimmertråd som har dragits in i trådkassetten kan dras ut igen. 1. Ta ut trådkassetten t såsom beskrivs under 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett. 2. Håll plastringen z på trådkassetten t mellan tummen och pekfingret. 3. Tryck samman plastringen z och dra bort den (använd ev. en skruvmejsel). 4. Det går nu att komma åt den indragna trimmertråden. 5. Linda av trimmertråden 5 ca. 15 cm och trä in i öglan på plastringen z (lossa ev. en trimmertråd som har svetsats samman med en skruvmejseln och linda av och på helt igen). 6. Dra plastringen z igen över trådkassetten t. 7. ätt i trådkassetten t igen såsom beskrivs under 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett. z törning Möjliga orsaker Åtgärd Apparaten klipper inte längre liten eller för kort trimmertråd. v Förläng trimmertråden (se 3. HANDHAVANDE Förlänga trimmertråden (markstöt) ). Det går inte att förlänga trimmertråden eller tar trimmertråden slut snabbt lut på trimmertråd. Timmertråden indragen i trådkassetten eller sammansvetsad. För torr eller spröd tråd (t. ex. efter vintern). Trimmertråden kommer ofta i kontakt med hårda föremål. v Byt trådkassett (se 4. UNDERHÅLL Byta trådkassett ). v Dra ut trimmertråd ur trådkassetten (se ovan). v Lägg trådkassetten ca. 10 timmar i vatten. v Undvik att trimmertråden kommer i kontakt med hårda föremål. Om annat fel uppstår, vänligen kontakta GARDENA service. Reparationer får endast utföras av GARDENA ervice eller återförsäljare auktoriserade av GARDENA. 46

9 7. TEKNIKA DATA mallcut 300/23 (art. no. 9805) Effekt motor 300 W 350 W mallcut Plus 350/23 (art. no. 9806) Nätspänning / nätfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Trimmertråddiameter 1,6 mm 1,6 mm Klippbredd 230 mm 230 mm Längd trimmertråd 6 m 6 m Trimmertrådsförlängning Markstöt Markstöt Trådkassettens varvtal v/min v/min Vikt 1,6 kg 1,8 kg 1) Ljudtrycknivå L pa Osäkerhet k pa 2) Ljudeffektsnivå L WA Osäkerhet k WA 83 db (A) 3 db (A) 1) Hand-armvibration a vhw 4,3 m/s 2 Osäkerhet k a 2,2 m/s² uppmätt 92 db (A) / garanterad 94 db (A) 2,04 db (A) 83 db (A) 3 db (A) uppmätt 92 db (A) / garanterad 94 db (A) 2,32 db (A) 4,3 m/s 2 2,2 m/s² Mätförfarande enligt 1) EN ) RL 2000/14/EC Det angivna vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett standardiserat testförfarande och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Det kan även användas för en inledande uppskattning av exponeringen. Vibrationsemissionsvärdet kan vara annorlunda under den faktiska användningen av elverktyget. 8. TILLBEHÖR GARDENA trådkassett för turbotrimmer art. no ERVICE / GARANTI ervice: Garanti: Vänligen kontakta adressen på baksidan. GARDENA ger 2 års garant (fr.o.m. inköpsdatum) på den här apparaten. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats oss före garantitidens utgång. Garantin innebär utbyte mot en produkt med perfekt funktion eller gratis reparation av den insända produkten om följande villkor är uppfyllda: Produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen. Köparen eller någon annan får inte ha försökt reparera produkten. Garantin gäller inte för slitdelarna trådkassett och kassettlock. Tillverkarens garanti gäller ej särskilda överenskommelser mellan återförsäljare och köpare. Vid störningar ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GARDENA ervice. 47

10 GB Product Liability We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is because of improper repair or if parts replaced are not original GARDENA parts or approved parts, and, if the repairs were not done by a GARDENA ervice Centre or an approved specialist. The same applies to spare parts and accessories. D Produkthaftung Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene chäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA ervice oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör. F Responsabilité Nous vous signalons expressément que GARDENA n est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d un échange de pièces, les pièces d origine GARDENA n auraient pas été utilisées, ou si la réparation n a pas été effectuée par le ervice Après-Vente GARDENA ou l un des Centres AV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA. NL Productaansprakelijkheid Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ont staan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires. Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. amma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. DK Produktansvar Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENAservice eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. FI Tuotevastuu Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin. I Responsabilità del prodotto i rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori. E Responsabilidad de productos Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un ervicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios. P Responsabilidade sobre o produto Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios. PL Odpowiedzialność za produkt Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania. 248

11 H Termékszavatosság Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is. CZ Odpovědnost za výrobek Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství. K Predmet záruky Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo. GR Ευθύνη για το προϊόν Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα. LO Jamstvo za izdelek Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo. HR Odgovornost za proizvod Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor. RO Responsabilitatea legala a produsului Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de un Centru de evice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor. BG Отговорност за качество Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности. ET Tootevastutus Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. ama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta. LT Atsakomybė už produkciją Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDE- NA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba nejgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams. LV Produkta atbildība Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem. 249

12 GB CE Declaration The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, weden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. D CE-Konformitätserklärung Der Unterzeichnete Husqvarna AB, Huskvarna, weden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmo nisierten EU-Richtlinien, EU-icherheitsstandards und produktspezifischen tandards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, Huskvarna, weden déclare qu à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont appli cables dans le cadre de l Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat. NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende Husqvarna AB, Huskvarna, weden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in over een stemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheids standaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid. EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, weden i ntygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. DK EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, weden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikker heds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, weden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. H EU-Megfelelőségi nyilatkozat Alulírott, a Husqvarna AB, Huskvarna, weden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti. CZ Prohlášení o shodě EU Podepsaný Husqvarna AB, Huskvarna, weden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo vaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost. K EU-Vyhlásenie o zhode Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, Huskvarna, weden vyhlasuje, že uvedené zariadenia, ktoré uviedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných noriem EU a noriem špecifických pre výrobok. Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie platnosť. GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ Η υπογράφουσα Husqvarna AB, Huskvarna, weden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα. Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της. LO EV-izjava o skladnosti Podpisani proizvajalec»husqvarna AB, Huskvarna, weden«s podpisom potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov E-smernic, E-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost. HR Izjava o sukladnosti EU-a Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, Huskvarna, weden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju zahtjeve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili. RO UE-Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, Huskvarna, weden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele menţio nate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranţa UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră. I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta Husqvarna AB, Huskvarna, weden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercia lizzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione. E Declaración de conformidad de la UE El que subscribe Husqvarna AB, Huskvarna, weden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo logación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autori zación, esta declaración pierde su validez. P Certificado de conformidade da UE Os abaixo mencionados Husqvarna AB, Huskvarna, weden, por este meio certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação. PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej Husqvarna AB, Huskvarna, weden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają wymagania zharm onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficznego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania. BG EС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, Huskvarna, weden декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. ET ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, weden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LT E Atitikties deklaracija Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, Huskvarna, weden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų gamyklose atitinka E direktyvas, E saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. LV E-atbilstības deklaracija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, weden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām E direktīvām, E drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. 250

13 Description of the unit: Bezeichnung des Geräts: Désignation du matériel : Omschrijving van de apparaten: Produktbeskrivning: Beskrivelse af produktet: Laitteiden nimitys: Descrizione dei prodotti: Descripción de la mercancía: Descrição dos aparelhos: Nazwa urządzenia: A készülékek megnevezése: Označení přístrojů: Označenie zariadenia: Ονομασία της συσκευής: Opis naprave: Oznaka uređaja: Descrierea articolelor: Обозначение на уредите: eadmete nimetus: Prietaisų pavadinimas: Iekārtu apzīmējums: Product type: Typ-Bezeichnung: Désignation du modèle : Type-aanduiding: Typbeteckning: Type-betegnelse: Tyyppikuvaus: Tipologia: Designación del tipo: Designação do modelo: Oznaczenie typu: CE-Directives: CE-Richtlinien: Directives CE : CE-richtlijnen: CE-direktiv: CE-direktiver: CE-merkinnät: Direttive CE: Directivas CE: Diretivas CE: Dyrektywy CE: CE irányelvek: měrnice CE: Označenie CE: Οδηγίες CE: Coupe-bordures i Recortabordes Aparador de relva Podkaszarka Damilos fűszegélynyíró Κουρευτικό πετονιάς Turbo obrezovalnik Turbo trimer za travu Турботример Turbo žoliapjovė is CE-direktive: CE smjernice: Directivele CE: CE-Директиви: CE direktiivid: CE direktyvos: CE direktīvas: 2006/42/EC 2004/108/EC (valid to ) 2014/30/EC (valid from ) 2000/14/EC 2011/65/EC Harmonised EN: / Harmonisierte EN: EN EN EN IO Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler Ulm Hinterlegte Dokumentation: GARDENA- Technische Dokumentation, M. Kugler Ulm Documentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler Ulm Típus megnevezése: Typové označení: Typ-označenie: Ονομασία τύπου: Naziv tipa: Oznaka tipa: Denumirea tipului: Тип-наименование: Tüübi nimetus: Tipo pavadinimas: Tipa apzīmējums: mallcut 300/23 mallcut Plus 350/23 Article-Number: Cikkszám: Artikel-Nummer: Číslo výrobku: Référence : Číslo výrobku: Artikelnummer: Κωδικός: Artikelnummer: Številka artikla: Ref.-nummer: Broj artikla: Tuotenro: Număr articol: Numero articolo: Артикулен номер: Número de artículo: Artikli number: Número de referência: Gaminio numeris: Numer artykułu: Preces numurs: Conformity Assessment according to: 2000/14/EC Procedure: art. 14 Annex VI Konformitätsbewertungsverfahren: Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang VI Procédure d évaluation de la conformité: elon 2000/14/CE art. 14 Annexe VI Noise level: chall-leistungspegel: Puissance acoustique : Geluidsniveau: Ljudnivå: Lydtryksniveau: Melun tehotaso: Livello rumorosità: Nivel sonoro: Nível de ruido: Poziom natężenia dźwięku: Zajteljesítmény szint: Hluková hladina výkonu: Výkonová hladina hluku: Επίπεδο ισχύος ήχου: Nivo hrupa: Razina zvučne snage Nivel de putere acustică: Ниво на шума: Helivõimsuse tase: Garso stiprumo lygis: Trokšņu jaudas līmenis: Year of CE marking: Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Année d apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: Märkningsår: CE-Mærkningsår: CE-merkin kiinnitysvuosi: Anno di applicazione della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístění značky CE: Ulm, den Fait à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulmissa, Ulm, dnia Ulm, dana Улм, Ulme, measured / guaranteed gemessen / garantiert mesurée / garantie gemeten / gegarandeerd uppmätt / garanterad afmålt / garanti mitattu / taattu testato / garantito medido / garantizado medido / garantido zmierzone / gwarantowane mért / garantált naměřeno / garantováno meraná / garantovaná μετρήθηκαν / εγγυημένα izmerjeno / zagotovljeno izmjereno / garantirano măsurat / garantat измерено / гарантирано mõõdetud / garanteeritud išmatuotas / garantuotas izmērītais / garantētais db (A)/ 94 db (A) db (A)/ 94 db (A) Rok udelenia značky CE: Έτος σήματος CE: Leto namestitve CE-oznake: Godina dobivanja CE oznake: Anul de marcare CE: Година на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kada pažymėta CE-ženklu: CE-marķējuma uzlikšanas gads: Authorized representative: Der Bevollmächtigte Le mandataire De gevolmachtigde Auktoriserad representant Autoriseret repræsentant Valtuutettu edustaja Persona delegata La persona autorizada O representante Pełnomocnik Meghatalmazott Zplnomocněnec plnomocnený Ο εξουσιοδοτημένος Pooblaščenec Ovlaštena osoba Conducerea tehnică Упълномощен Volitatud esindaja Įgaliotasis atstovas Pilnvarotā persona Reinhard Pompe (Vice President)

14 Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central ervice Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT h.p.k. Rr. iri Kodra 1000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina.A. Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) ar.husqvarna.com Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev tr. 26A 1052 Baku Belgium GARDENA Belgium NV/A terrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina ILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, º andar ão Paulo P CEP: Tel: husqvarna.com.br Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / UA GARDENA Canada Ltd. 100 ummerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) antiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) Zipcode: Temuco, Chile Avda. Valparaíso # Phone: (+56) Zipcode: China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., hanghai Phone: (+86) Domestic ales Colombia Husqvarna Colombia.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel ext. 105 husqvarna.com.co Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al ur del Colegio aint Francis an José Phone: (+506) Croatia ILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box Nicosia Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products algsafdelning Danmark Box Malmö Dominican Republic BOQUEA,.R.L Carretera antiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. antiago Dominican Republic Phone: (+809) Ecuador Husqvarna Ecuador.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) husqvarna.com.ec Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELINKI France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes Gennevilliers Cedex France N AZUR: (Prix d un appel local) Georgia ALD Group Beliashvili Tleilisi Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ Ελλάδα Τηλ. (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Italy Husqvarna Italia.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. umitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo Phone: (+81) Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi tr Almaty IP chmidt Abayavenue 3B Kostanay Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD , unduk Bld., YangJae-dong, eocho-gu, eoul, (zipcode: ) Phone: (+82) (0) Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J Bishkek Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Rīga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques tas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Mexico AFOA Av. Lopez Mateos ur # 5019 Col. La Calma Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) Moldova Convel.R.L. 290A Muncesti tr Chisinau Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. ta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products algskontor Norge Kleverveien Vestby Peru Husqvarna Perú.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) ext. 416 husqvarna.com Poland Husqvarna Poland półka z o.o. ul. Wysockiego 15 b Warszawa Phone: (+48) Portugal Husqvarna Portugal, A Lagoa - Albarraque Rio de Mouro Tel.: (+351) Fax : (+351) Romania Madex International rl oseaua Odaii , RO Bucureşti, 1 Phone: (+40) Russia / Россия ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр Химки Бизнес Парк, помещение ОВ02_04 erbia Domel d.o.o. Autoput za Novi ad bb Belgrade Phone: (+381) ingapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building ingapore Phone: (+65) lovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: lovenia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com outh Africa Husqvarna outh Africa (Pty) Ltd Postnet uite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 outh Africa Phone: (+27) pain Husqvarna España.A. Calle de Rivas nº Madrid Phone: (+34) uriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) Pobox : 2006 Paramaribo uriname outh America weden Husqvarna AB Huskvarna witzerland / chweiz Husqvarna chweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. anayi Çad. Adil okak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) Uruguay FELI A Entre Ríos 1083 CP Montevideo Uruguay Tel: (+598) Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte Caracas. Tlf: (+58) /0915 / 0915 GARDENA Manufacturing GmbH D Ulm

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso GARDENA Art. 1490 D Betriebsanleitung Bohrmaschinenpumpe GB Operating Instructions Drill Pump F Mode d emploi Mini-pompe NL Instructies voor gebruik Voorzetpomp S Bruksanvisning Borrmaskinpump I Istruzioni

Läs mer

GARDENA. T 1030 D Art. 1825-28

GARDENA. T 1030 D Art. 1825-28 GARDENA T 1030 D Art. 1825-28 GB Operating Instructions Water Timer electronic FIN Käyttöohje Elektroninen kasteluajastin Bruksanvisning Bevattningstimer electronic DK Brugsanvisning Vandingsur electronic

Läs mer

GARDENA. 24V Art.1278. 9V Art.1251

GARDENA. 24V Art.1278. 9V Art.1251 GARDENA D NL F GB 9V Art.1251 24V Art.1278 D Betriebsanleitung Bewässerungsventil GB Operating Instructions Irrigation Valve F NL Mode d emploi Electrovanne Instructies voor gebruik Beregeningsventiel

Läs mer

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Läs mer

Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838. Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art.

Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838. Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art. Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838 Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art. 8837 D Betriebsanleitung Wechselaccu GB Operating Instructions

Läs mer

GARDENA. ES 500 Art. 4066

GARDENA. ES 500 Art. 4066 GARDENA D NL DK P E I F GB E 500 Art. 4066 D Gebrauchsanweisung Elektro-Rasenlüfter GB Operating Instructions Electric Lawn carifier F Mode d emploi Aérateur électrique NL Gebruiksaanwijzing Elektrische

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi Coupe-bordures NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DK Brugsanvisning FI Käyttöohje i N Bruksanvisning I Istruzioni per l uso E Instrucciones

Läs mer

GARDENA. PF 10000 S Art. 7872 PF 15000 S Art. 7873. D Betriebsanleitung UVC-Druckfilter-Set GB Operating Instructions UVC Pressure Filter Set

GARDENA. PF 10000 S Art. 7872 PF 15000 S Art. 7873. D Betriebsanleitung UVC-Druckfilter-Set GB Operating Instructions UVC Pressure Filter Set GARDENA NL F D GB PF 10000 Art. 7872 PF 15000 Art. 7873 D Betriebsanleitung UVC-Druckfilter-et GB Operating Instructions UVC Pressure Filter et F NL I E Mode d emploi Kit filtre à pression UVC Instructies

Läs mer

Manual de instrucciones Caja de válvulas GB. Instruções de utilização Boxe de válvulas F. EST Käitamisjuhend Klapikast NL

Manual de instrucciones Caja de válvulas GB. Instruções de utilização Boxe de válvulas F. EST Käitamisjuhend Klapikast NL GARDENA LT I D F E N DK NL GB V1 Art.1254 V 3 Art.1255 D Betriebsanleitung Ventilbox E Manual de instrucciones Caja de válvulas GB Operating Instructions Valve Box P Instruções de utilização Boxe de válvulas

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850 GB Operation Instructions Grass Shear D Betriebsanleitung Grasschere F Mode d emploi Cisaille à gazon NL Gebruiksaanwijzing Grasschaar S Bruksanvisning Grässax DK Brugsanvisning Græssaks FI Käyttöohje

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ErgoJet 3000 (EJ3000) Art ErgoJet 2500 (EJ2500) Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ErgoJet 3000 (EJ3000) Art ErgoJet 2500 (EJ2500) Art. ErgoJet 3000 (EJ3000) Art. 9332 ErgoJet 2500 (EJ2500) Art. 9334 D Betriebsanleitung Gartensauger/-Bläser GB Operating Instructions Electric Blower/Vac F Mode d emploi Aspirateur/Souffleur électrique NL

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Classic 3500/4E Art. 1757 Comfort 4000/5E Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Classic 3500/4E Art. 1757 Comfort 4000/5E Art. Classic 3500/4E Art. 1757 Comfort 4000/5E Art. 1758 D Betriebsanleitung Hauswasserautomat GB Operating Instructions Electronic Pressure Pump F Mode d emploi Station de pompage NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Läs mer

GARDENA. V1 Art V 3 Art.1255

GARDENA. V1 Art V 3 Art.1255 GARDENA D V1 Art.1254 GB NL F P E I N FIN DK V 3 Art.1255 D Betriebsanleitung Ventilbox GB Operating Instructions Valve Box F Mode d emploi Bloc-vanne NL Instructies voor gebruik Ventielbox Bruksanvisning

Läs mer

400 Art C Art. 4022

400 Art C Art. 4022 400 Art. 4018 400 C Art. 4022 D Betriebsanleitung Spindelmäher GB Operating Instructions Hand Cylinder Lawnmower F Mode d emploi Tondeuses hélicoïdales à main NL Gebruiksaanwijzing Kooimesmaaier S Bruksanvisning

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

BRUKSANVISNING BALLONGLAMPA VID BYGGARBETEN. ballong. stativ. Ballast

BRUKSANVISNING BALLONGLAMPA VID BYGGARBETEN. ballong. stativ. Ballast 12 avenue des Coquelicots 94380 BONNEUIL SUR MARNE - FRANKRIKE tel. +33 (0) 1 49 81 69 55 - fax. +33 (0) 1 48 98 40 88 e-post: sales@paclite-equip.com BALLONGLAMPA VID BYGGARBETEN ballong stativ Ballast

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ErgoJet 3000 (EJ3000) Art

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ErgoJet 3000 (EJ3000) Art ErgoJet 3000 (EJ3000) Art. 9332-20 D Betriebsanleitung Bläser/auger GB Operating Instructions Blower/vacuum F Mode d emploi ouffleur/aspirateur NL Gebruiksaanwijzing Bladblazer/bladzuiger Bruksanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. EasyCut 420/ EasyCut 450/ EasyCut 500/

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. EasyCut 420/ EasyCut 450/ EasyCut 500/ GB Operation Instructions Electric Hedge Trimmer D Betriebsanleitung Elektro-Heckenschere F Mode d emploi Taille-haies électrique NL Gebruiksaanwijzing Elektrische heggenschaar S Bruksanvisning Elektrisk

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art /4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art /4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer S Bruksanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art /4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art /4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer Bruksanvisning

Läs mer

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA WT 1030 Art. 1825 GB Operating Instructions Water Timer electronic Bruksanvisning Bevattningstimer electronic NL Gebruiksaanwijzing Elektronische watertimer D Operating Instructions Bewässerungsuhr

Läs mer

46 V Art. 4044 46 VD Art. 4046

46 V Art. 4044 46 VD Art. 4046 K DK CZ H PL P E I N FI NL F GB D 4 V Art. 4044 4 VD Art. 404 D Betriebsanleitung Benzin-Rasenmäher GB Operating Instructions Petrol Lawnmower F Mode d emploi Tondeuse thermique NL Gebruiksaanwijzing Benzine

Läs mer

Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838. Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art.

Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838. Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art. Li-Ion 18 V /2,6 Ah Art. 8835 Li-Ion 18 V /1,6 Ah Art. 8839 Li-Ion 25 V /3,2 Ah Art. 8838 Li-Ion 36 V /3,0 Ah Art. 8836 Li-Ion 36 V /4,5 Ah Art. 8837 D Betriebsanleitung Wechselaccu GB Operating Instructions

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/5 Art. 1732 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump

Läs mer

GARDENA Art D Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions F Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing S Bruksanvisning

GARDENA Art D Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions F Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing S Bruksanvisning GARDENA D NL DK LV LT ET P E I N FIN F GB Art. 1197 D Gebrauchsanweisung Wasserverteiler automatic GB Operating Instructions Water Distributor automatic F Mode d emploi électeur automatic NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/2 Art. 1740 D Betriebsanleitung Regenfasspumpe GB Operating Instructions Rain Water Tank Pump F Mode d emploi Pompe pour collecteur d eau de pluie NL Gebruiksaanwijzing Regentonpomp Bruksanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/5 Art. 1732 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump

Läs mer

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Läs mer

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso GARDENA NL D F DK P E I GB Art. 1188 D Betriebsanleitung Bodenfeuchtesensor GB Operating Instructions oil Moisture ensor F Mode d emploi onde d humidité NL Instructies voor gebruik Bodemvochtigheidssensor

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492 5500/5 inox Art. 1489 6000/5 inox Art. 1492 D Betriebsanleitung Tiefbrunnenpumpe GB Operating Instructions Deep Well Pump F Mode d emploi Pompe de forage NL Gebruiksaanwijzing Dieptebronpomp S Bruksanvisning

Läs mer

CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB

CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB AccuCut Li Art. 9851-20 GB Operation Instructions Shrub Shear D Betriebsanleitung Strauchschere F Mode d emploi Taille-buisson NL Gebruiksaanwijzing Buxusschaar S Bruksanvisning Häcksax DK Brugsanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet Li-18 Art

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet Li-18 Art D Betriebsanleitung Accu Bläser GB Operating Instructions Accu Blower F Mode d emploi Souffleur sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accublazer S Bruksanvisning Batteridriven blås DK Brugsanvisning Accu-blæser

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/2 Art. 1740 D Betriebsanleitung Regenfasspumpe GB Operating Instructions Rain Water Tank Pump F Mode d emploi Pompe pour collecteur d eau de pluie NL Gebruiksaanwijzing Regentonpomp S Bruksanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art Art Art Art. 8895

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art Art Art Art. 8895 Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895 D Betriebsanleitung Accu-chere GB Operating Instructions Accu hears F Mode d emploi Cisailles sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accuschaar Bruksanvisning Accu-sax DK

Läs mer

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG AK60 / AK00 / ( : AK7 / AK0/) Betriebsanleitung D 605 6_h

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

GARDENA. F 3000 Art. 7926 F 6000 Art. 7927. F 9000 Art. 7928 F 12000 Art. 7929

GARDENA. F 3000 Art. 7926 F 6000 Art. 7927. F 9000 Art. 7928 F 12000 Art. 7929 7926-20.960.04_28.12.2004.qxd 03.12.2004 08:49 eite 1 GARDENA NL D F GB F 3000 Art. 7926 F 6000 Art. 7927 F 9000 Art. 7928 F 12000 Art. 7929 D Gebrauchsanweisung UVC-Teichfilter GB Operating Instructions

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 eco Art. 1753

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 eco Art. 1753 D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning Husvandværk

Läs mer

GARDENA. 380 EC Art D Betriebsanleitung Elektro-Spindelmäher GB Operating Instructions Electric Cylinder Lawnmower

GARDENA. 380 EC Art D Betriebsanleitung Elektro-Spindelmäher GB Operating Instructions Electric Cylinder Lawnmower GARDENA D NL F GB 380 EC Art. 4028 D Betriebsanleitung Elektro-pindelmäher GB Operating Instructions Electric Cylinder Lawnmower F NL I E Mode d emploi Tondeuse hélicoïdale électrique Instructies voor

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868 GB Operation Instructions Telescopic Pruner D Betriebsanleitung Teleskop-Hochentaster F Mode d emploi Élagueuse sur perche NL Gebruiksaanwijzing Telescopische stokzaag S Bruksanvisning Teleskopkvistsåg

Läs mer

AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art SK Návod na použitie. Manual përdorimi Prerëse bari PL EST

AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art SK Návod na použitie. Manual përdorimi Prerëse bari PL EST LV GB I E H CZ PL P N FIN DK NL F D GARDENA AccuCut 450 Li Art. 8841 AccuCut 400 Li Art. 8840 D GB F NL DK FIN N Betriebsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Coupe bordures Instructies voor gebruik

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

GARDENA F NL S DK FIN I E GR RUS SLO AL EST SRB BIH

GARDENA F NL S DK FIN I E GR RUS SLO AL EST SRB BIH GB F NL DK FIN D GARDENA D Betriebsanleitung Hauswasserautomat mit Trockenlaufsicherung GB Operating Instructions Pressure Tank Unit with Dry-Running afety F Mode d emploi tation de pompage automatique

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art /5 eco Art /5 eco inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art /5 eco Art /5 eco inox Art. D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning Husvandværk

Läs mer

1. Användningsområdet för GARDENA dammluftare

1. Användningsområdet för GARDENA dammluftare S GARDENA Dammluftare AP 180 / AP 400 Välkommen i trädgården med GARDENA... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Gör Dig förtrogen med dammluftaren, den rätta användningen samt

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866 D Betriebsanleitung Accu-Hochentaster GB Operating Instructions Battery Pole Pruner F Mode d emploi Élagueuse sur perche sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accu-telescoopkettingzaag Bruksanvisning Batteridriven

Läs mer

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Högpresterande, extrakorta borr för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Egenskaper & Fördelar Material Tillverkade av koboltlegerat HSS-E stål (M35), som är

Läs mer

GARDENA Hydroforpump 3000/4, 4000/5, 5000/5

GARDENA Hydroforpump 3000/4, 4000/5, 5000/5 1770-20_Hauswasserwerk_sw 21.09.2005 7:34 Uhr eite 34 GARDENA Hydroforpump 3000/4, 4000/5, 5000/5 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar.

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

GARDENA D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi NL Instructies voor gebruik S Bruksanvisning

GARDENA D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi NL Instructies voor gebruik S Bruksanvisning GARDENA D GB F D Betriebsanleitung Bewässerungsventil GB Operating Instructions Irrigation Valve F Mode d emploi Electrovanne NL Instructies voor gebruik Beregeningsventiel Bruksanvisning Ventil DK Brugsanvisning

Läs mer

GARDENA FIN. EasyCut 48 PLUS Art. 8874 GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN. EasyCut 48 PLUS Art. 8874 GR RUS SLO AL EST D GARDENA GB F E P PL H CZ SK GR RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV I N FIN DK S NL EasyCut 48 PLUS Art. 8874 D Betriebsanleitung Elektro-Heckenschere GB Operating Instructions Electric Hedge

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art /5 eco Art /5 eco inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art /5 eco Art /5 eco inox Art. D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp S Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Classic 3500/4E Art Comfort 4000/5E Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Classic 3500/4E Art Comfort 4000/5E Art. Classic 3500/4E Art. 1757 Comfort 4000/5E Art. 1758 D Betriebsanleitung Hauswasserautomat GB Operating Instructions Electronic Pressure Pump F Mode d emploi tation de pompage NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Läs mer

TE DRS-M. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

TE DRS-M. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning TE DRS-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Comfort 5000/5E LCD Art Premium 6000/6E LCD Inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Comfort 5000/5E LCD Art Premium 6000/6E LCD Inox Art. MENU D Betriebsanleitung Hauswasserautomat GB Operating Instructions Electronic Pressure Pump F Mode d emploi Station de pompage NL Gebruiksaanwijzing Elektronische hydrofoorpomp S Bruksanvisning Pumpautomat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

GARDENA. 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465

GARDENA. 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465 GARDENA 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465 D Gebrauchsanweisung Handrasenmäher GB Operating Instructions Hand Lawn Mower F Mode d emploi Tondeuse à gazon NL Gebruiksaanwijzing Handmaaier

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com ÖVERSIKT 5,6" och 7" 1 9 VIDEO SRC OSD ON 7 5 3 8 6 4 2 10 11 1 TFT-flytkristallskärm (5,6" el. 7") för montering

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

GARDENA. Bruksanvisning. Instructions. EasyControl Art. 1881

GARDENA. Bruksanvisning. Instructions. EasyControl Art. 1881 GARDENA Bruksanvisning EasyControl Art. 1881 Instructions GARDENA Bevattningscomputer EasyControl Översättning av den tyska original instruktionen. Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess

Läs mer

GARDENA P FIN. ProCut 1000 Art ProCut 800 Art. 8851

GARDENA P FIN. ProCut 1000 Art ProCut 800 Art. 8851 GB E N P FIN I DK S LV LT EST BG RO TR HR UA SLO RUS GR SK CZ H PL NL F D GARDENA ProCut 800 Art. 885 ProCut 000 Art. 8852 D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi Coupe bordures NL

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. THS Li-18/42 Art. 8881

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. THS Li-18/42 Art. 8881 D Betriebsanleitung Accu-Teleskop-Heckenschere GB Operating Instructions Telescopic Accu Hedge Trimmer F Mode d emploi Taille-haies télescopique sur accu NL Gebruiksaanwijzing Telescopische accu-heggenschaar

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innehållsförteckning

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet?

Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet? Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet? Jenny Ferry, Innovationsrådgivare Almi Nord Christina Nordström, IPR-strateg Umeå universitet Varför är immaterialrätt (IP) viktigt?

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon Luftservo 005-04-9 38-5530b SWE-97 3995 33 Allmänt Ventillådesats, det. nr: 07-08000 Vriddonssats, det. nr: 07-07000 Vriddonssats VBG 575V/590V, det. nr: 07-08500 Konsol, det. nr: 07-06500 Konsol VBG 575V/590V,

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

GARDENA FIN. EVC 1000 Art GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN. EVC 1000 Art GR RUS SLO AL EST E GB F I N FIN DK P PL H CZ K GR RU LO HR RB BIH UA RO TR BG AL ET LT LV NL D GARDENA EVC 1000 Art. 4068 D Betriebsanleitung Elektro-Vertikutierer GB Operating Instructions Electric Aerator F Mode d emploi

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning MP3 GTP 01-MP3 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8 NEDERLANDS

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Certifikat nr. 8345-03/8346-03 har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen har ett ledningssystem i överensstämmelse med standarderna Certifieringen omfattar följande verksamhet Underhåll,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Set AccuCut Li Art

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Set AccuCut Li Art D Betriebsanleitung Grasschere / Strauchschere GB Operators Manual Grass Shear / Shrub Shear F Mode d emploi Cisaille à gazon / Taille-buisson NL Gebruiksaanwijzing Grasschaar / Buxusschaar S Bruksanvisning

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT December 1996 Rekommendation avseende TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 1. Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M

HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M P0015IVZ.fm HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M Betriebsanleitung.................... 8 Operating Instruction................ 14 Instructions d'utilisation..............

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Läs mer

GARDENA Pumpautomat 4000/4 LCD, 4000/5 LCD, 5000/5 LCD, 6000/5 Inox LCD

GARDENA Pumpautomat 4000/4 LCD, 4000/5 LCD, 5000/5 LCD, 6000/5 Inox LCD GARDENA Pumpautomat 4000/4 LCD, 4000/5 LCD, 5000/5 LCD, 6000/5 Inox LCD Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen

Läs mer

GARDENA. FP 500 Art FP 750 Art FP 1400 Art. 7649

GARDENA. FP 500 Art FP 750 Art FP 1400 Art. 7649 GARDENA NL D F GB FP 500 Art. 7647 FP 750 Art. 7648 FP 1400 Art. 7649 D Gebrauchsanweisung Wasserspielpumpen-et GB Operating Instructions Fountain Pump et F Mode d emploi Pompe pour jets d eau NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama,

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama, Hårdmetallgängfräsar Introduktion Dormers omfattande program av solida HM-gängfräsar innehåller högpresterande verktyg med en imponerande livslängd och ökad process säkerhet. Hårdmetallen är av premiumtyp

Läs mer

PMA 31. Printed: 19.01.2015 Doc-Nr: PUB / 5130175 / 000 / 01

PMA 31. Printed: 19.01.2015 Doc-Nr: PUB / 5130175 / 000 / 01 PMA 31 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Läs mer

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST SRB BIH. 7000 Art. 1780 7500 Art. 1795

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST SRB BIH. 7000 Art. 1780 7500 Art. 1795 GB F I E P PL H CZ K GR RU LO HR RB BIH UA RO TR N FIN DK NL D GARDENA 7000 Art. 1780 7500 Art. 1795 D GB F NL Betriebsanleitung Tauchpumpe / chmutzwasserpumpe Operating Instructions ubmersible Pump /

Läs mer

Power 380 * EN 60204-1, EN 60335-1, EN 1012-1 ** 98/73/EG, 73/23 EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG, 87/404EWG, 84/532/EWG, 84/533/EWG

Power 380 * EN 60204-1, EN 60335-1, EN 1012-1 ** 98/73/EG, 73/23 EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG, 87/404EWG, 84/532/EWG, 84/533/EWG K0011IVZ.fm Power 380 115 166 3687 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................8 Instructions d utilisation...............13 Manuale d istruzioni..................18

Läs mer