styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr 865000-9783 för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013"

Transkript

1 styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr får harmed avge Arsredovisning l för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013 Innehåll Sida Resultaträkning 1 Balansräkning 2 Noter 3 Underskrifter 4

2 styrelsen samt förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen Org nr får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll Verksam hetsberättelse Resultaträkning Balansräkning ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Sida

3 2 (17 Gustafsbergsstiftelsens verksamhetsberättelse för 2013 Direktionen för Gustafsbergsstiftelsen avger härmed nedanstående redovisning för stiftelsens verksamhet avseende verksamhetsåret Organisation mm Direktionen Ledamöter samt inom direktionen valda funktionärer har varit: Zeidi Ström (M Lennart Björk (S Gunnar Klasson Ordförande Vice ordförande Förvaltande direktör/sekreterare. Av Uddevall a kommunfullmäktige förordnade ledamöter har varit Zeidi Ström (M, Lennatt Björk (S, Lars Kalin (S, Inger Persson (S, Ingrid Påhlman-Steen (FP, Arne Wagersten (KD, t.o.m augusti, Martin Hellström (KD, fr o m september, Anita Linder (MP samt fö rvaltande direktören Gunnar Klasson. A v Länsstyrelsen förordnade ledamöter har varit Jan-Gunnar Lindgren, Göteborg samt Agneta Pettersson, Uddevall a. Arbetsutskottet - AU I AU har ingått ordförande Zeidi Ström, vice ordförande Lennrut Björk samt förvaltande direktören Gwmar Klasson. Firmatedming Gustafsbergsstiftelsens och Stiftelsens Gustafsbergares samfonds firma får i första hand tecknas av direktionen i dess helhet eller två i förening av förvaltande direktören Gunnar Klasson jämte ordföranden Zeidi Ström eller vice ordförande Lennart Björk. Förvaltande direktören Gwmar Klasson skall vara Gustafsbergsstiftelsens ställföreträdande i markägar- och arrendefrågor samt äga att ensam företräda stiftelsen i ärenden av löpande expeditionell art, däri inbegripet att i bank och postverk eller eljest utkvittera och utbekonuna stiftelsen tillkommande medel och handli ngar. Revisorer Av kommunen utsedda revisorer för 2013 års räkenskaper har varit Eva Carl sund (S samt Kristina Baaz (Ernst & Y o ung.

4 3 (17 Sammanträden Direktionen har hållit fyra protokollförda möten. Härutöver har arbetsutskottet sammanträtt fem gånger för att på uppdrag av direktionen behandla vissa frågor. Verksamheten - omfattning Stiftelsens verksamhet har i likhet med tidigare omfattat sex verksamhetsområden (Vo enligt följande: I. Förvaltning, underhåll och drift av Stiftelsens fastigheter. Tillgångar: En l stadgarna 14 p 1-3, Barnhusfonden, Barnhusets reservfond samt Barnhuskassan. Il. Förvaltning av Stiftelsens bankmedel och värdepapper. Tillgångar: Enl stadgama 14 p 1-3. III. Förvaltning av särskilda donationsfonder- stipendieverksamhet. Tillgångar: Stiftelsen Gustafsbergares Samfond. IV. Badortsrörelsen med Badhotell och vandrarhemmet. Omfattning, hotellverksamhet samt STF Vandrarhem. V. S ko gsv~hd e n Omfattning: Förvaltning och skötsel av Stiftelsens skogar. VI. Ad ministration Omfattni ng: Samordning och ledning av verksamheten samt personal tjänst. l. Förvaltning, underhåll och drift av Stiftelsens fastigheter. För skötsel och underhållsarbeten har stiftelsen under året haft fyra heltidsanställda fastighetsskötare/vaktmästare. Under året har underhålls- och reparationsarbeten utförts av egen personal i följande byggnader: Badrestaurangen. Ombyggnad av toaletter till en ny handikapptoalett och en vanlig. Måleriverkstad i Magasinet Målning av parkbänkar och Snäckans utemöbler Lägenheten i Direktörsvillan Arki vet - målning av dörrar och luckor Ladan - målning av portar Bygge av frostfritt rum för anslutningen till det kommunala vattnet

5 4 (17 Under första halvåret har Farmartjänst utfört reparations- och målningsarbeten på Skomakarbostaden, Annexet (Köksbyggnaden, Herrgården, Magasinet, Tvåan s an1t Direktörsvillan. Bror Ericssons måleri AB har målat Herrgården och konservator Maria Lagerqvist har restaurerat skyltarna på Herrgården samt fyllt i motsvarande devis med guldfärg på Skolhuset. Efter upphandling antogs Lindwalls bygg att restaurera Varmbadhuset (Vandrarhemmet. Restaureringen pågick fram till juli månad. Under våren genomfördes en grundligare ombyggnad av vägen förbi Clu istierninska kyrkogården om. Under å ret har arbetet med att ansluta stiftelsen till kommunens ledningsnät pågått. Planen var att det skulle vara klart före sommaren men det hanns inte med. Efter turistsäsongen återupptogs arbetet och kunde slutligen genomföras Kostnaderna för anslutningen och den fortsatta drifteniförbrukningen kommer att fördelas mellan stiftelsen och de fastighetsägare/arrendatorer som vill nyttja vattnet. Ett tiotal vitvaror har under årets bytts hos hyresgäster. Markisen på Skolhuset har bytts ut liksom den stora mattan i konferensrummet. I Skolhuset har datasystemet som styr lås och larm bytts ut. I övrigt har fastighetsunderhåll skett löpande och parken har vårdats som tidigare. Under året inleddes en byggnadsvårdskampanj då flera privatpersoner frågat efter möj ligheten att stödja stiftelsens arbete med byggnadsvården. Ett särskilt bankgirokonto för frivilliga bidrag har anskaffats och information och byggnadsvården har spridits genom en nytryckt broschyr. T.o.m hade kr kommit in till byggnadsvården. Miljöinformation Anmälningspliktig enligt miljöbalkens köldmedieförordning är den år 2005 installerade värmepumpen typ lu ft/vatten av märketclat med l O kg miljövänligt köldmedium R4l0A. Provtagningar av dricksvattnet har skett enligt egenkontrollprogrammet för dricksvatten. Milj ö & stadsbyggnad lade under september månad ett förbud för stiftelsen att distribuera icke godkänt vatten till boende och andra på Gustafsbergsområdet Exakt vad förbudet innebar var svårförståeli gt särskilt som det kom bara veckor innan stiftelsen skulle anslutas till det kommunala vattnet. Stiftelsen överklagade beslutet till Länsstyrelsen som äjmu inte avgjort frågan.

6 5 (17 Arrenden och hyror Hyrorna för åretmotboende har i huvudsak följt Fastighetsägarnas rekommendationer och har indexuppräknats från föregående års nivå. Nytt arrendeavtal har tecknats med Uddevalla kommun för en tomt runt Villa Lindesnäs. Nytt arrendeavtal för småbåtshamnen vid Rödön har tecknats med Promarina (MO Marinor. Direktionen beslutade under hösten, efter samråd med LRF-Konsult, att inte som planerat omfö rhandla bostadsatrendena utan dessa löper på ytterligare en femårsperiod. Ett fåtal arrendekontrakt har dock omförhandlats då dessa inte följde övrigas prisnivåer. Restaurangen har varit uthyrd till Gustafsbergs Badrestaurang AB, som tmder sommarsäsongen dagligen serverat ltmch. På badrestaurangen ägde sju studentbaler rum på försommaren. Ä ven detta år har det uppskattade julbordet serverats under november och december månad. Konditori Snäckan har under året varit uthyrd till Kanelsnäckan AB. Del av ladugården har under året varit uthyrd till Upplevelsebolaget AB. Verksamhetsårets resultat för Vo I Intäkter Kostnader Resultat Il. Förvaltning av Stiftelsens bankmedel samt värdepapper Förvaltningen av Stiftelsens bankmedel har under verksamhetsåret ombesörjts av Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Bohusbanken/Danske Bank. Verksamhetsårets resultat för Vo II Intäkter Kostnader Resultat!

7 6 (17 III. Förvaltning av särskilda donationsfonder - stipendieverksamhet. Gustafsbergsstiftelsen förvaltar enligt testamentariska bestämmelser och permutationsbeslut "Stiftelsen Gustafsbergm es Samfond" med anknuten förvaltning. För denna fond har särskild årsberättelse upprättats. Fondens medel är placerade i SEB stipendiefonder, Handelsbanken AK A och AK B (Nordea och Nordea Obligationsfond och räntefond. Enligt bokslut uppgick det totala marknadsvärdet till l kr. Gustafsbergsstiftelsen har en "portfölj" med 15 stipendiater kontinuerligt. Dessa kan fr o m 2013 få 7500 kr per termin. Under året utsågs fyra nya Gustafsbergstipendiater: Karl Magnus Andersson, Högskolan för scen och musik Göteborg, Alexandra Davidsson, Master i Global studies Göteborgs universitet, Michael Arvidsson, Läkarprogrammet Lunds universitet samt Julia Fri berg, Bachelor' s programe in business administration and political science, Stockholms universitet. Under året hm utbetalning av stipendier skett med kr. Ver ksamhetsområdets resultat for Vo III Intäkter Kostnader Resultat o IV. Badortsrörelsen Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommarsäsongen. Antalet gästnätter 2013 var 4284 vilket var en ökning från 2012 med 605 (3679. Ökningen beror till viss del på att Hotell Slottet var fårdigrenoverat och nu ktmde utnyttjas fullt ut. Men antalet gästnätter 2013 överstiger även gäster har varit utländska från i första hand Tyskland (I 33, Norge (123, Danmark (50 och Storbritannien ( 18. Under för- och eftersäsong har uthyrning skett till bröllopsgäster i ungefår samma omfattning som tidigare år. Utanför STF-säsongen har också Annexet hyrts ut företrädesvis till "långliggare", dvs personal från företag med bas på annan ort men som tillfålligt utför arbeten i Uddevalla. Dessa bor vanligen på Annexet måndag - torsdag. Societetshuset har som tidigare hyrts ut till arrangörer av olika familjehögtider, främst bröllop. Societetshuset är också viktigt för beläggningen av rum på hotell och vandrarhem då brö ll opsgäster ofta övernattat där.

8 7 (17 Under året har en ny infom1ations- och turistbroschyr tagits fram. Verksamhetsårets resultat för Vo IV Intäkter Kostnader Resultat l l v. skogsvården 331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Under året har en ny grön skogsbruksplan fårdigställts av Skogsstyrelsen. Som tidigare har Rolf Carlsson biträtt stiftelsen med skogsbruket. Några större avverkningar har inte genomförts under året, främst på grund av låga skogspriser. stiftelsen hade budgeterat intäkter på kr men dessa har således uteblivit. På Gullmarsberg l :124 har genomförts gallrings- och röjningsåtgärder av Derome Skog AB. Återplanteringen på Gustafsberg l: 19 genomfördes 2012 men har fakturerats Verksamhetsområdets resultat for Vo V Intäkter Kostnader Resultat VI. Administration Ledning, administration och planering av Gustafsbergsstiftelsens verksamhet har genomförts som tidigare år. Den fast anställda personalen har jän1te den förvaltande direktören bestått av en deltidsanställd (80% sekreterare/receptionist samt fyra vaktmästare/fastighetsskötare. På vandrarhemmet har två receptionister och tre städpersonal varit säsongsanställda med varierande tjänstgöringsgrad. En timanställd städare har skött städningen i Skolhuset. I början av juni skickades en permutationsansökan in till Kan1markollegiet. Bakgrunden är att stadgarna inte längre överensstämmer med stiftelselagen och att Länsstyrelsen i ett PM 20 l O

9 8 (17 påpekat för stiftelsen att flera av föreskrifterna i stadgarna har blivit inaktuella sedan stiftelselagen trädde i kraft. Stiftelsen tillsatte en arbetsgrupp som sammanträdde med Länsstyrelsens rättsenhet och diskuterade vilka föreskrifter som borde ändras eller utgå. Efter flera månaders handläggning beslutade Kammarkollegiet att stiftelsens direktion inte är behörig att ansöka om permutation. Det är stiftelsens förvaltare enligt stadgarna som är behörig. Frågan togs därför över av Uddevalla kommun men har sedan fastnat i byråkratins kvarnar och i början av 2014 avslutade Kammarkollegiet ärendet utan att några förändringar ens diskuterats. Kammarkollegiet underkänner dessutom Länsstyrelsens PM från 20 l O. Verksamhetsårets r esultat för Vo VI Intäkter o Kostnader Resultat Sammanfattning och förv~intningar avseende den kommande utvecklingen För att vårda stiftelsens 33 gamla hus, varav 26 är byggnadsmirmesförklarade, krävs kontinuerligt underhåll och i vissa fall omfattande renovering. Då stiftelsen är självförsörjande och inga fasta bidrag erhålls, är derma verksamhet mycket betungande. Under verksamhetsåret har underhålls- och reparationsarbeten genomförts av Skomakarbostaden, Köksbyggnaden, Magasinet, Herrgården och Direktörsvillan. Till restaureringen av Varmbadhuset (Vandrarhemmet har bidrag beviljats av Länsstyrelsen, Thordenstiftelsen, Herman letterbergs stiftelse samt Stiftelsen Miljöbostäder. Övriga underhållsarbeten och reparationer har utförts av egen personal. Med utgångspunkt i den 2007 framtagna byggnadsvårdsplanen fortsätter planeringen för att genomföra nödvändig byggnadsvård av främst byggnaderna i centrala badorten/skolområdet Planen är framåtsiktande fö r i första hand de kommande tio åren. Badrestaurangen har under året varit uthyrd till Gustafsberg Badrestaurang AB och Snäckan till Kanelsnäckan AB. Som tidigare konstaterats har tillkomsten av Strandpromenaden 2006 inneburit att alltfler hittat till Gustafsberg, såväl sommar som vinter. Vandrarhems- och hotell verksamheten har genomförts på samma sätt som tidigare år. Beläggningen har varit något högre.

10 9 (17 Den ekonomiska ställningen för stiftelsen är ansträngd, särskilt i beaktande av den an1bitiösa byggnadsvårdsplan som stiftelsen tagit fram under 2007 och som kommer att innebära stora kostnader även i framtiden. Förväntningar för framtiden är att stiftelsen främst genom en god förvaltning av bankmedel och värdepapper samt fast och lös egendom skall erhålla så stora intäkter att minst nuvarande nivå av stipendieutdelning och underhåll av kulturbyggnader och park skall kunna bibehållas.

11 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Resultaträkning Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är an läggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Slipendiefonder Bokslutsdispos itioner Not Resultat före skatt Skatt Arets skattekostnad Arets resultat o

12 Gustafsbergsstiftelsen Org nr ( 17 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggingstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggingstillgångar Omsättingstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR o

13 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital Fritt eget kapital Disponibla medel Arets resultat Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för stipendier Långfristiga skulder Lån Uddevalla Kummun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder övriga skulder Upplupna kostn. och förutbet intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

14 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Noter med redovisningsprincip och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas bland stiftelsens intäkter. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar (75% av anskaffn värdet Inventarier, verktyg och installationer 20 år 20 år 10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilket ingår i obeskattade reserver. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

15 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Man Kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader styrelse och förvaltande direktör Övriga anstalida Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader "( "( Av stiftelsens pensionskostnader avser O kr (f.å O gruppen styrelse och förvaltande direktör. Erhållet bidrag från AMV 690 tkr (f.ar 743tkr skall reducera lönekostnaderna ovan. Not 2 Övriga rörelseintäkter Försäljning fastighet Hyror, Sommar Aretrunt Soc.Salong mfl Arrenden statliga bidrag( arbetsmarknadsverket övriga bidrag o Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Not Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på aktier och andelar Försäljning fonder Ränteintakter obligationer och bank o Not 5 Bokslutsdispositioner, övriga Avsattning periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Avskrivning över plan Överavskrivningar o o o o

16 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Arets inköp Summa anskatfningsv::!rde Ackumularade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan på anskaffingsvarden Planenligt restvärde vid årets slut Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskatfningar Utrangering Ackumularade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan Utrangering Planenligt restvärde vid årets slut o o o Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav LM Ericsson AB Marknadsv::!rde per balansdagen Bokf(rt vtirde Bokf(rt vtirde

17 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 9 Eget kapital Utgående balans enligt balansräkning föregående år Arets resultat Vid årets slut Fritt eget kapital Not 1 O Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax 2012 Periodiseringsfond tax 2013 Ackumulerade avskrivningar över plan o o Not 11 Krediter Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterskuld inkl. sociala kostnader Förutbetalda hyror Övriga poster

18 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Uddevalla den 13 mars ~~11--r Anita Linder Ledamot ~~.B d- Ledamot Zeidi Ström Ordförande ~ Lars Kalin Ledamot Agneta Pettersson Ledamot ~'J'A1,{_/d(' ~.M-A v'.hotal ng rid Påhlman-Steen Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits {/_{i j Vl ~._ ~ c"' 1. Kristina Baaz Auktoriserad revisor ~ { c:--e- ----e Eva Carlsund Revisor

19 EV Building a better working world Revisionsberättelse Till styrelsen i Gustafsbergsstiftelsen, org.nr Rapport om årsbokslutet Vi har reviderat årsbokslutet för Gustafsbergsstiftelsen. för år styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Gustafsbergsstiftelsen för år styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen en ligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Uddevalla den ( Y flt\u-j 2 O { 1..-t Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga Kristina Baaz Eva Carlsund och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

KONSUM FÄRINGSÖ. Kallelse till stämma. Verksamhetsberättelse. Välkommen! Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula.

KONSUM FÄRINGSÖ. Kallelse till stämma. Verksamhetsberättelse. Välkommen! Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula. KONSUM FÄRINGSÖ 2014 Verksamhetsberättelse Kallelse till stämma Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula. Välkommen! Nu höjer vi!! Styrelse och dagordning Dagordning 1. Val av ordförande,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org Nr: 715200-0415 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg Org.nr: 715200-0415 får härmed avge årsredovisninq för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer