styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr 865000-9783 för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013"

Transkript

1 styrelsen samt förvaltande direktören för stiftelsen Gustafsbergares Samfond Org nr får harmed avge Arsredovisning l för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013 Innehåll Sida Resultaträkning 1 Balansräkning 2 Noter 3 Underskrifter 4

2 styrelsen samt förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen Org nr får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll Verksam hetsberättelse Resultaträkning Balansräkning ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Sida

3 2 (17 Gustafsbergsstiftelsens verksamhetsberättelse för 2013 Direktionen för Gustafsbergsstiftelsen avger härmed nedanstående redovisning för stiftelsens verksamhet avseende verksamhetsåret Organisation mm Direktionen Ledamöter samt inom direktionen valda funktionärer har varit: Zeidi Ström (M Lennart Björk (S Gunnar Klasson Ordförande Vice ordförande Förvaltande direktör/sekreterare. Av Uddevall a kommunfullmäktige förordnade ledamöter har varit Zeidi Ström (M, Lennatt Björk (S, Lars Kalin (S, Inger Persson (S, Ingrid Påhlman-Steen (FP, Arne Wagersten (KD, t.o.m augusti, Martin Hellström (KD, fr o m september, Anita Linder (MP samt fö rvaltande direktören Gunnar Klasson. A v Länsstyrelsen förordnade ledamöter har varit Jan-Gunnar Lindgren, Göteborg samt Agneta Pettersson, Uddevall a. Arbetsutskottet - AU I AU har ingått ordförande Zeidi Ström, vice ordförande Lennrut Björk samt förvaltande direktören Gwmar Klasson. Firmatedming Gustafsbergsstiftelsens och Stiftelsens Gustafsbergares samfonds firma får i första hand tecknas av direktionen i dess helhet eller två i förening av förvaltande direktören Gunnar Klasson jämte ordföranden Zeidi Ström eller vice ordförande Lennart Björk. Förvaltande direktören Gwmar Klasson skall vara Gustafsbergsstiftelsens ställföreträdande i markägar- och arrendefrågor samt äga att ensam företräda stiftelsen i ärenden av löpande expeditionell art, däri inbegripet att i bank och postverk eller eljest utkvittera och utbekonuna stiftelsen tillkommande medel och handli ngar. Revisorer Av kommunen utsedda revisorer för 2013 års räkenskaper har varit Eva Carl sund (S samt Kristina Baaz (Ernst & Y o ung.

4 3 (17 Sammanträden Direktionen har hållit fyra protokollförda möten. Härutöver har arbetsutskottet sammanträtt fem gånger för att på uppdrag av direktionen behandla vissa frågor. Verksamheten - omfattning Stiftelsens verksamhet har i likhet med tidigare omfattat sex verksamhetsområden (Vo enligt följande: I. Förvaltning, underhåll och drift av Stiftelsens fastigheter. Tillgångar: En l stadgarna 14 p 1-3, Barnhusfonden, Barnhusets reservfond samt Barnhuskassan. Il. Förvaltning av Stiftelsens bankmedel och värdepapper. Tillgångar: Enl stadgama 14 p 1-3. III. Förvaltning av särskilda donationsfonder- stipendieverksamhet. Tillgångar: Stiftelsen Gustafsbergares Samfond. IV. Badortsrörelsen med Badhotell och vandrarhemmet. Omfattning, hotellverksamhet samt STF Vandrarhem. V. S ko gsv~hd e n Omfattning: Förvaltning och skötsel av Stiftelsens skogar. VI. Ad ministration Omfattni ng: Samordning och ledning av verksamheten samt personal tjänst. l. Förvaltning, underhåll och drift av Stiftelsens fastigheter. För skötsel och underhållsarbeten har stiftelsen under året haft fyra heltidsanställda fastighetsskötare/vaktmästare. Under året har underhålls- och reparationsarbeten utförts av egen personal i följande byggnader: Badrestaurangen. Ombyggnad av toaletter till en ny handikapptoalett och en vanlig. Måleriverkstad i Magasinet Målning av parkbänkar och Snäckans utemöbler Lägenheten i Direktörsvillan Arki vet - målning av dörrar och luckor Ladan - målning av portar Bygge av frostfritt rum för anslutningen till det kommunala vattnet

5 4 (17 Under första halvåret har Farmartjänst utfört reparations- och målningsarbeten på Skomakarbostaden, Annexet (Köksbyggnaden, Herrgården, Magasinet, Tvåan s an1t Direktörsvillan. Bror Ericssons måleri AB har målat Herrgården och konservator Maria Lagerqvist har restaurerat skyltarna på Herrgården samt fyllt i motsvarande devis med guldfärg på Skolhuset. Efter upphandling antogs Lindwalls bygg att restaurera Varmbadhuset (Vandrarhemmet. Restaureringen pågick fram till juli månad. Under våren genomfördes en grundligare ombyggnad av vägen förbi Clu istierninska kyrkogården om. Under å ret har arbetet med att ansluta stiftelsen till kommunens ledningsnät pågått. Planen var att det skulle vara klart före sommaren men det hanns inte med. Efter turistsäsongen återupptogs arbetet och kunde slutligen genomföras Kostnaderna för anslutningen och den fortsatta drifteniförbrukningen kommer att fördelas mellan stiftelsen och de fastighetsägare/arrendatorer som vill nyttja vattnet. Ett tiotal vitvaror har under årets bytts hos hyresgäster. Markisen på Skolhuset har bytts ut liksom den stora mattan i konferensrummet. I Skolhuset har datasystemet som styr lås och larm bytts ut. I övrigt har fastighetsunderhåll skett löpande och parken har vårdats som tidigare. Under året inleddes en byggnadsvårdskampanj då flera privatpersoner frågat efter möj ligheten att stödja stiftelsens arbete med byggnadsvården. Ett särskilt bankgirokonto för frivilliga bidrag har anskaffats och information och byggnadsvården har spridits genom en nytryckt broschyr. T.o.m hade kr kommit in till byggnadsvården. Miljöinformation Anmälningspliktig enligt miljöbalkens köldmedieförordning är den år 2005 installerade värmepumpen typ lu ft/vatten av märketclat med l O kg miljövänligt köldmedium R4l0A. Provtagningar av dricksvattnet har skett enligt egenkontrollprogrammet för dricksvatten. Milj ö & stadsbyggnad lade under september månad ett förbud för stiftelsen att distribuera icke godkänt vatten till boende och andra på Gustafsbergsområdet Exakt vad förbudet innebar var svårförståeli gt särskilt som det kom bara veckor innan stiftelsen skulle anslutas till det kommunala vattnet. Stiftelsen överklagade beslutet till Länsstyrelsen som äjmu inte avgjort frågan.

6 5 (17 Arrenden och hyror Hyrorna för åretmotboende har i huvudsak följt Fastighetsägarnas rekommendationer och har indexuppräknats från föregående års nivå. Nytt arrendeavtal har tecknats med Uddevalla kommun för en tomt runt Villa Lindesnäs. Nytt arrendeavtal för småbåtshamnen vid Rödön har tecknats med Promarina (MO Marinor. Direktionen beslutade under hösten, efter samråd med LRF-Konsult, att inte som planerat omfö rhandla bostadsatrendena utan dessa löper på ytterligare en femårsperiod. Ett fåtal arrendekontrakt har dock omförhandlats då dessa inte följde övrigas prisnivåer. Restaurangen har varit uthyrd till Gustafsbergs Badrestaurang AB, som tmder sommarsäsongen dagligen serverat ltmch. På badrestaurangen ägde sju studentbaler rum på försommaren. Ä ven detta år har det uppskattade julbordet serverats under november och december månad. Konditori Snäckan har under året varit uthyrd till Kanelsnäckan AB. Del av ladugården har under året varit uthyrd till Upplevelsebolaget AB. Verksamhetsårets resultat för Vo I Intäkter Kostnader Resultat Il. Förvaltning av Stiftelsens bankmedel samt värdepapper Förvaltningen av Stiftelsens bankmedel har under verksamhetsåret ombesörjts av Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Bohusbanken/Danske Bank. Verksamhetsårets resultat för Vo II Intäkter Kostnader Resultat!

7 6 (17 III. Förvaltning av särskilda donationsfonder - stipendieverksamhet. Gustafsbergsstiftelsen förvaltar enligt testamentariska bestämmelser och permutationsbeslut "Stiftelsen Gustafsbergm es Samfond" med anknuten förvaltning. För denna fond har särskild årsberättelse upprättats. Fondens medel är placerade i SEB stipendiefonder, Handelsbanken AK A och AK B (Nordea och Nordea Obligationsfond och räntefond. Enligt bokslut uppgick det totala marknadsvärdet till l kr. Gustafsbergsstiftelsen har en "portfölj" med 15 stipendiater kontinuerligt. Dessa kan fr o m 2013 få 7500 kr per termin. Under året utsågs fyra nya Gustafsbergstipendiater: Karl Magnus Andersson, Högskolan för scen och musik Göteborg, Alexandra Davidsson, Master i Global studies Göteborgs universitet, Michael Arvidsson, Läkarprogrammet Lunds universitet samt Julia Fri berg, Bachelor' s programe in business administration and political science, Stockholms universitet. Under året hm utbetalning av stipendier skett med kr. Ver ksamhetsområdets resultat for Vo III Intäkter Kostnader Resultat o IV. Badortsrörelsen Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommarsäsongen. Antalet gästnätter 2013 var 4284 vilket var en ökning från 2012 med 605 (3679. Ökningen beror till viss del på att Hotell Slottet var fårdigrenoverat och nu ktmde utnyttjas fullt ut. Men antalet gästnätter 2013 överstiger även gäster har varit utländska från i första hand Tyskland (I 33, Norge (123, Danmark (50 och Storbritannien ( 18. Under för- och eftersäsong har uthyrning skett till bröllopsgäster i ungefår samma omfattning som tidigare år. Utanför STF-säsongen har också Annexet hyrts ut företrädesvis till "långliggare", dvs personal från företag med bas på annan ort men som tillfålligt utför arbeten i Uddevalla. Dessa bor vanligen på Annexet måndag - torsdag. Societetshuset har som tidigare hyrts ut till arrangörer av olika familjehögtider, främst bröllop. Societetshuset är också viktigt för beläggningen av rum på hotell och vandrarhem då brö ll opsgäster ofta övernattat där.

8 7 (17 Under året har en ny infom1ations- och turistbroschyr tagits fram. Verksamhetsårets resultat för Vo IV Intäkter Kostnader Resultat l l v. skogsvården 331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Under året har en ny grön skogsbruksplan fårdigställts av Skogsstyrelsen. Som tidigare har Rolf Carlsson biträtt stiftelsen med skogsbruket. Några större avverkningar har inte genomförts under året, främst på grund av låga skogspriser. stiftelsen hade budgeterat intäkter på kr men dessa har således uteblivit. På Gullmarsberg l :124 har genomförts gallrings- och röjningsåtgärder av Derome Skog AB. Återplanteringen på Gustafsberg l: 19 genomfördes 2012 men har fakturerats Verksamhetsområdets resultat for Vo V Intäkter Kostnader Resultat VI. Administration Ledning, administration och planering av Gustafsbergsstiftelsens verksamhet har genomförts som tidigare år. Den fast anställda personalen har jän1te den förvaltande direktören bestått av en deltidsanställd (80% sekreterare/receptionist samt fyra vaktmästare/fastighetsskötare. På vandrarhemmet har två receptionister och tre städpersonal varit säsongsanställda med varierande tjänstgöringsgrad. En timanställd städare har skött städningen i Skolhuset. I början av juni skickades en permutationsansökan in till Kan1markollegiet. Bakgrunden är att stadgarna inte längre överensstämmer med stiftelselagen och att Länsstyrelsen i ett PM 20 l O

9 8 (17 påpekat för stiftelsen att flera av föreskrifterna i stadgarna har blivit inaktuella sedan stiftelselagen trädde i kraft. Stiftelsen tillsatte en arbetsgrupp som sammanträdde med Länsstyrelsens rättsenhet och diskuterade vilka föreskrifter som borde ändras eller utgå. Efter flera månaders handläggning beslutade Kammarkollegiet att stiftelsens direktion inte är behörig att ansöka om permutation. Det är stiftelsens förvaltare enligt stadgarna som är behörig. Frågan togs därför över av Uddevalla kommun men har sedan fastnat i byråkratins kvarnar och i början av 2014 avslutade Kammarkollegiet ärendet utan att några förändringar ens diskuterats. Kammarkollegiet underkänner dessutom Länsstyrelsens PM från 20 l O. Verksamhetsårets r esultat för Vo VI Intäkter o Kostnader Resultat Sammanfattning och förv~intningar avseende den kommande utvecklingen För att vårda stiftelsens 33 gamla hus, varav 26 är byggnadsmirmesförklarade, krävs kontinuerligt underhåll och i vissa fall omfattande renovering. Då stiftelsen är självförsörjande och inga fasta bidrag erhålls, är derma verksamhet mycket betungande. Under verksamhetsåret har underhålls- och reparationsarbeten genomförts av Skomakarbostaden, Köksbyggnaden, Magasinet, Herrgården och Direktörsvillan. Till restaureringen av Varmbadhuset (Vandrarhemmet har bidrag beviljats av Länsstyrelsen, Thordenstiftelsen, Herman letterbergs stiftelse samt Stiftelsen Miljöbostäder. Övriga underhållsarbeten och reparationer har utförts av egen personal. Med utgångspunkt i den 2007 framtagna byggnadsvårdsplanen fortsätter planeringen för att genomföra nödvändig byggnadsvård av främst byggnaderna i centrala badorten/skolområdet Planen är framåtsiktande fö r i första hand de kommande tio åren. Badrestaurangen har under året varit uthyrd till Gustafsberg Badrestaurang AB och Snäckan till Kanelsnäckan AB. Som tidigare konstaterats har tillkomsten av Strandpromenaden 2006 inneburit att alltfler hittat till Gustafsberg, såväl sommar som vinter. Vandrarhems- och hotell verksamheten har genomförts på samma sätt som tidigare år. Beläggningen har varit något högre.

10 9 (17 Den ekonomiska ställningen för stiftelsen är ansträngd, särskilt i beaktande av den an1bitiösa byggnadsvårdsplan som stiftelsen tagit fram under 2007 och som kommer att innebära stora kostnader även i framtiden. Förväntningar för framtiden är att stiftelsen främst genom en god förvaltning av bankmedel och värdepapper samt fast och lös egendom skall erhålla så stora intäkter att minst nuvarande nivå av stipendieutdelning och underhåll av kulturbyggnader och park skall kunna bibehållas.

11 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Resultaträkning Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är an läggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Slipendiefonder Bokslutsdispos itioner Not Resultat före skatt Skatt Arets skattekostnad Arets resultat o

12 Gustafsbergsstiftelsen Org nr ( 17 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggingstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggingstillgångar Omsättingstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR o

13 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital Fritt eget kapital Disponibla medel Arets resultat Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för stipendier Långfristiga skulder Lån Uddevalla Kummun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder övriga skulder Upplupna kostn. och förutbet intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

14 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Noter med redovisningsprincip och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas bland stiftelsens intäkter. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar (75% av anskaffn värdet Inventarier, verktyg och installationer 20 år 20 år 10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilket ingår i obeskattade reserver. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

15 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Man Kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader styrelse och förvaltande direktör Övriga anstalida Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader "( "( Av stiftelsens pensionskostnader avser O kr (f.å O gruppen styrelse och förvaltande direktör. Erhållet bidrag från AMV 690 tkr (f.ar 743tkr skall reducera lönekostnaderna ovan. Not 2 Övriga rörelseintäkter Försäljning fastighet Hyror, Sommar Aretrunt Soc.Salong mfl Arrenden statliga bidrag( arbetsmarknadsverket övriga bidrag o Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Not Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på aktier och andelar Försäljning fonder Ränteintakter obligationer och bank o Not 5 Bokslutsdispositioner, övriga Avsattning periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Avskrivning över plan Överavskrivningar o o o o

16 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Arets inköp Summa anskatfningsv::!rde Ackumularade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan på anskaffingsvarden Planenligt restvärde vid årets slut Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskatfningar Utrangering Ackumularade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivning enligt plan Utrangering Planenligt restvärde vid årets slut o o o Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav LM Ericsson AB Marknadsv::!rde per balansdagen Bokf(rt vtirde Bokf(rt vtirde

17 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Not 9 Eget kapital Utgående balans enligt balansräkning föregående år Arets resultat Vid årets slut Fritt eget kapital Not 1 O Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax 2012 Periodiseringsfond tax 2013 Ackumulerade avskrivningar över plan o o Not 11 Krediter Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterskuld inkl. sociala kostnader Förutbetalda hyror Övriga poster

18 Gustafsbergsstiftelsen Org nr (17 Uddevalla den 13 mars ~~11--r Anita Linder Ledamot ~~.B d- Ledamot Zeidi Ström Ordförande ~ Lars Kalin Ledamot Agneta Pettersson Ledamot ~'J'A1,{_/d(' ~.M-A v'.hotal ng rid Påhlman-Steen Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits {/_{i j Vl ~._ ~ c"' 1. Kristina Baaz Auktoriserad revisor ~ { c:--e- ----e Eva Carlsund Revisor

19 EV Building a better working world Revisionsberättelse Till styrelsen i Gustafsbergsstiftelsen, org.nr Rapport om årsbokslutet Vi har reviderat årsbokslutet för Gustafsbergsstiftelsen. för år styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Gustafsbergsstiftelsen för år styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen en ligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Uddevalla den ( Y flt\u-j 2 O { 1..-t Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga Kristina Baaz Eva Carlsund och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer