Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i"

Transkript

1 Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång :1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Stockholm Ansökningsomgången är öppen: 23 mars Sista dag för ansökan: 10 april Prioritering sker: 18 juni Ansökningsomgången omfattar: Insatsområde 1 Huvudstadsregionens särskilda utmaningar Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser. Utlyst belopp: 80 Mkr Tidsperiod för nyinvesteringar: Från tidpunkt för undertecknande av finansieringsavtal till och med 31 december Förvaltningsperiod: 1 januari 2022 till och med 31 december 2027 Styrande dokument för utlysning av finansieringsinstrument Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013 Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013 Kommissionens delegerade förordning 480/2014 Kommissionens förordning 651/2014 Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder SFS 2014:1383 A. Erbjudande Genom denna utlysning erbjuds finansieringsaktörer härmed att med delfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital) till nya och växande små och medelstora företag. B. Bakgrunden till och syfte med utlysningen I Tillväxtverkets förhandsbedömning konstateras att det finns marknadsproblem i relation till externt ägarkapital i Sverige och i de åtta programområdena. Antalet aktiva fonder som investerar i små tillväxtföretag i tidig fas har minskat kraftigt de senaste åren. I synnerhet små företag i tidiga faser med svårbedömd potential för affärsutveckling och/eller verksamhet löper särskilda risker att drabbas av brister beträffande tillgången till externt riskkapital. I förhandsbedömningen har det också 1 (14)

2 pekats på att riskkapitalinvesteringar är starkt koncentrerade till storstadsområdena, vilket kan medföra utmaningar för företag i geografiska områden med sämre tillväxtförutsättningar. Ett marknadsmisslyckande beträffande riskkapital i relation till bolag verksamma inom energitekniksektorn har också konstaterats. Tillväxtverket anser det därför motiverat att satsa på insatser för regionala riskkapitalfonder som erbjuder externt riskkapital till företag i tidiga skeden inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Med denna utlysning fortsätter den satsning som har genomförts under perioden , det vill säga en satsning på regionala riskkapitalfonder. Investeringar i enskilda företag sker tillsammans med privata aktörer. Syftet med denna satsning är att öka utbudet av riskkapital och bygga regionala strukturer av investerare och affärsänglar. Investeringarna ska ske i tidig fas, det vill säga företagen ska vara relativt unga och/eller stå inför en betydande expansion. Målgrupp för insatsen är onoterade små och medelstora 1 företag som befinner sig i någon av följande utvecklingsfaser, Sådd - Företaget har inte varit verksamt på någon marknad. Start - Företaget har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning, eller små företag upp till fem år efter deras registrering, som ännu inte delat ut vinst och som inte har bildats genom en företagskoncentration. Expansion - Företaget är äldre än 7 år och kräver en första investering som, på grundval av en affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in i en produktmarknad eller geografisk marknad, är högre än 50% av deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren. C. Om finansieringsinstrument i det regionala strukturfondsprogrammet för (programområde) En väl fungerande kapitalförsörjning är avgörande för start av företag och för en hållbar tillväxt. Företags behov av externt kapital ska i första hand tillgodoses på den privata marknaden, men det finns områden där det kan finnas behov av marknadskompletterande finansiering, bl.a. i tidiga utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa affärsidéer. Implementering av finansieringsinstrument under programperioden kommer belysas inom ramen för de erfarenheter som redan finns. De så kallade fondprojekten som implementerats inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen under perioden och som syftar till att öka det regionala utbudet av ägarkapital har mött stor efterfrågan. Satsningen har omfattat totalt 2,4 miljarder SEK och motsvarar cirka en femtedel av hela riskkapitalmarknaden i Sverige år Inledningsvis fanns en osäkerhet om det skulle finnas privata medfinansiärer som var villiga att medinvestera. Resultat tom juli 2013 visar att varje investerad fondkrona i genomsnitt har växlats upp med 1,9 kronor privata medel. Finansieringsinstrumenten skapar således en hävstångseffekt på den regionala fonden. Den första investeringsfasen har enligt följeforskare och genomförare varit lyckosam genom att man från idébärare fått in tillräckligt bra idéer att investera och intresserade privata medinvesterare att investera med. Inte minst när det gäller etablering av en regional infrastruktur för riskkapital har satsningen varit drivande. 1 Små företag är företag som har högst 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är företag som har högst 249 anställda och vars årliga omsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. 2 (14)

3 Mot bakgrund av detta Ska programmet ge utrymme för implementering av finansieringsinstrument inom det tematiska mål 3 Öka små och medelstora företags konkurrenskraft Ska insatserna inriktas mot att stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar tillfredsställande Ska vid implementering av Finansieringsinstrument resultaten av den förhandsbedömning av finansieringsinstrument som Tillväxtverket har tagit fram beaktas Ska instrument med inriktning ägarkapital genomföras inom ramen för befintlig struktur och med beaktande av erfarenheter från de så kallade fondprojekten som genomförts under programperioden För mer information om Fondprojekt se Ska långsiktigheten i denna typ av insatser beaktas Ska de horisontella kriterierna integreras i insatserna Ska kunskaper och erfarenheter tillvaratas från följeforskning och utvärdering på området, Ska samordning av alla insatser för finansieringsinstrument eftersträvas D. Krav på sökande om att få ett uppdrag att genomföra ett finansieringsinstrument Sökanden måste ha en annan finansiering som är minst lika stor som den finansiering som söks i denna utlysning. Sådan finansiering ska, vid sidan av de utlysta medlen, vara säkerställd senast den 28 april. Av det sammanlagda beloppet av sökt och annan finansiering ska minst 15 % utgöras av egen finansiering. Sökanden ska vidare ha för avsikt att verka i hela det geografiska område som programmet omfattar samt rikta sig till aktuell målgrupp. För att komma ifråga ska sökanden därutöver uppfylla följande formella minimikrav som bl.a. även återfinns i Artikel 7a (EU) nr 480/ Sökanden ska vara behörig att utföra relevanta genomförandeuppgifter i enlighet med unionslagstiftning och nationell lagstiftning. - Sökanden ska ha tillräcklig ekonomisk bärkraft. - Sökanden ska ha tillräcklig kapacitet för att genomföra de tänkta investeringarna, inklusive en organisation och en styrning som ger den förvaltande myndigheten en tillräcklig säkerhetsgrad. - Sökanden ska ha ett effektivt internt kontrollsystem. - Sökanden ska använda ett redovisningssystem som ger korrekta, fullständiga och tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga i tid. - Sökanden ska gå med på att revideras av medlemsstatens revisionsorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten. - Sökanden skall vara en affärsmässigt orienterad aktör, där ansvaret för beslut om investering i portföljbolag ska ske inom ramen för fondförvaltning med långtgående självständighet. Styrande ledningsgrupp skall vara oberoende samt ändamålsenligt sammansatt med avseende på medlemmarnas fackkunskap, färdigheter samt erfarenheter. Dessa krav ställs bl.a. för att uppfylla de uppgifter, skyldigheter och ansvar som framgår av bilaga 1 och de dokumentationskrav som framgår av bilaga 2. 3 (14)

4 E. Ansökans innehåll Utöver vad som i tillämpliga delar framgår av Min ansökan ska ansökan kompletteras med följande: 1. Basfakta a. Namn på ägare samt medfinansiärer i fonden och storleken på deras respektive insatser. b. Legal struktur över ägande till sökanden. c. Sökanden och dess lednings och personals kompetens och erfarenheter av att finansiera nya, växande små och medelstora företag med ägarkapital samt erfarenhet av att hantera ERUF medel. d. Redovisning av sökandens organisation för den administrativa och ekonomiska förvaltningen och kontrollen av fonden inklusive internkontroll och revision. 2. Investeringsstrategi e. Beskrivning av målgrupp, finansieringsfas, investeringsbelopp, och eventuella övriga kriterier för att investering ska genomföras med beaktande av investeringsstrategin för de regionala fonderna i förhandsbedömningen avsnitt 9.4. f. Redovisning av en indikativ budget över de förvaltningskostnader som avses belasta fonden under programperioden och hur dessa har beräknats. I bilagda budgetmall, bilaga 3, finns även inlagt de kostnadstak för förvaltningskostnader som gäller och som beskrivs i bilaga 4. g. Resultatbudget för investeringarna. h. Medfinansieringsplan. När utbetalningar av medfinansiering beräknas att ske. i. Riskanalys som inkluderar en plan för hur hantering av eventuell återbetalningsskyldighet ska hanteras. j. Exitplan för investeringarna i portföljbolagen. 3. Verksamhetsplan k. Hävstångseffekt dvs. hur stort belopp som det investerade kapitalet beräknas generera i privat investerat kapital. l. Antal portföljbolag fonden beräknas investera i. m. Antal anställda som detta kommer att leda till i portföljbolagen. n. Beskrivning av hur de horisontella kriterierna ska tillgodoses, dvs strategi för hur företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska nås samt hur man avser att främja miljö och resurseffektivitet (artikel 7 och 8 i EU nr 1303/2013). o. Strategi för att hitta och engagera medinvesterare i portföljbolagen. p. Plan för hur sökanden tänker organisera arbetet med att nå portföljbolag. q. Urvalsförfarande avseende portföljbolag för att säkerställa öppenhet och objektivitet. r. Plan för avveckling av finansieringsinstrumentet. F. Prioritering och beslut Ansökan kommer att bedömas utifrån de krav och förutsättningar som anges i detta dokument. Prövningen kommer att ske i tre steg. I det första steget kommer ansökan att prövas i förhållande till hur väl den uppfyller kraven på sökande enligt ovan, inklusive en laglighetsprövning. Urvalet kommer då 4 (14)

5 även göras relaterat till det aktuella programmets skrivningar ovan under rubriken Mot bakgrund av detta. I det andra steget görs en bedömning av i vilken grad ansökan kommer att uppfylla utlysningens mål samt en kvalitativ bedömning avseende följande urvalskriterier som bl.a. återfinnas i förordning (EU) 480/2014 art.7: - Typen av finansieringsinstrument som ska genomföras inom ramen för ägarkapital. - Sökandens tidigare erfarenhet och kompetens av att genomföra liknande finansieringsinstrument riktade till små och medelstora företag i tidiga skeden. - Medarbetarnas fackkunskaper och erfarenhet. - Sökanden operativa och ekonomiska kapacitet. - Närvaro i verksamhetsområdet. - Tillförlitlighet och trovärdighet för metoden för att identifiera och bedöma slutmottagarna. - Nivån på förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter för genomförandet av finansieringsinstrumentet och metoden för att beräkna dem. - Förmågan att skaffa fram medel för investeringar i slutmottagarna som går utöver programbidragen. - Förmågan att visa extra verksamhet utöver nuvarande verksamhet. - De åtgärder som föreslås för att jämka samman intressen och minska effekten av eventuella intressekonflikter. - Hur väl investeringsstrategin bedöms kunna ge hållbar avkastning med hänsyn till vald risknivå och förvaltningskostnader. - Huruvida storleken på fondens storlek (medel från ERUF, egen insats och övriga finansiärer) bedöms kunna ge tillräcklig riskspridning och underlag för rimliga förvaltningskostnader. - Hur väl satsningen bedöms bidra till en balanserad och hållbar riskkapitalmarknad. - En samlad bedömning av insatsens förutsättningar att bida till utlysningens syfte och målsättningar. I det tredje steget kommer strukturfondspartnerskapet att få avgöra om det projekt som av Tillväxtverket bedöms vara det mest fördelaktiga ska prioriteras. Strukturfondspartnerskapen har till uppgift att prioritera mellan projekt som den förvaltande myndigheten bedömt som valbara efter att ha granskat dem mot det svenska och EU:s regelverk. Med aktuell aktör kommer det efter prioritering att skrivas ett finansieringsavtal med ett huvudsakligt innehåll enligt bilaga 5 och som i huvudsak grundar sig på bil IV i förordning (EU) 1303/2013. Arbetet med att upprätta ett finansieringsavtal kommer att slutföras efter det att strukturfondspartnerskapet har genomfört prioritering. Mer information Läs i Tillväxtverkets handbok i tillämpliga delar och kontakta gärna våra kontaktpersoner enligt nedan: Helen Curry, , Erik Malmström, , Tillväxtverket rekommenderar en första kontakt redan innan ansökan börjar formuleras. 5 (14)

6 Bilageförteckning: Bil 1. Uppgifter, skyldigheter och ansvar på utförare av finansieringsinstrument Bil 2. Dokumentationskrav Bil 3. Budgetmall (finns även i excelformat) Bil 4. Tröskelvärden för möjlig ersättning av förvaltningskostnader Bil 5. Huvudsakligt innehållet i ett finansieringsavtal 6 (14)

7 Ansökan om finansieringsinstrument, Bilaga 1 Uppgifter, skyldigheter och ansvar på utförare av finansieringsinstrument enl Artikel 6 i förordning (EU) nr 480/214. De organ som genomför finansieringsinstrument ska uppfylla sina skyldigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning och de ska agera med den professionella omsorg, effektivitet, öppenhet och noggrannhet som kan förväntas av ett professionellt organ med erfarenhet av att genomföra finansieringsinstrument. De ska säkerställa följande: 1 a) Att de slutmottagare som får stöd från finansieringsinstrument väljs ut med vederbörlig hänsyn till typen av finansieringsinstrument och den potentiella ekonomiska bärkraften hos de investeringsprojekt som ska finansieras. Urvalet ska göras öppet, motiveras objektivt och inte riskera att ge upphov till en intressekonflikt. b) Att slutmottagarna informeras om att finansieringen tillhandahålls inom program som samfinansieras av strukturfonderna 2. Eftersom den förvaltande myndighetens direkta ekonomiska ansvar gentemot organ som genomför finansieringsinstrumenten liksom dess ansvar i fråga om andra skulder eller skyldigheter för finansieringsinstrumentet inte får överstiga det belopp som anslagits av den förvaltande myndigheten till finansieringsinstrumentet enligt relevanta finansieringsavtal ska de organ som genomför finansieringsinstrument säkerställa att inga krav kan ställas på den förvaltande myndigheten utöver det belopp som den anslagit för finansieringsinstrumentet. 3. De organ som genomför finansieringsinstrumenten ska ansvara för att återbetala de programbidrag som påverkas av oriktigheter, med räntor och andra vinster som genererats av bidragen. De organs som genomför finansieringsinstrumenten ska dock inte vara ansvariga för att återbetala de belopp som avses i första stycket, om de kan visa att samtliga följande villkor är uppfyllda för en viss oriktighet: a) Oriktigheten uppstod hos slutmottagarna b) De organ som genomför finansieringsinstrumenten uppfyllde punkt A-B ovan vad gäller de programbidrag som påverkades av oriktigheten. c) De belopp som påverkades av oriktigheten kunde inte återvinnas trots att de organ som genomför finansieringsinstrumenten vidtog alla tillämpliga avtalsmässiga och rättsliga åtgärder med vederbörlig omsorg. 7 (14)

8 Ansökan om finansieringsinstrument, Bilaga 2 Dokumentationskrav i enlighet med Artikel 9 i förordning (EU) nr 480/2014 och Artikel 40.4 i förordning (EU) nr 1303/ Verifikationer för utgifter som deklarerats som stödberättigande ska i) bevaras för insatsen av den förvaltande myndigheten och den finansiella intermediären för att bevisa att medlen använts för avsett syfte, i enlighet med tillämplig lagstiftning och i överensstämmelse med kriterier och villkor för finansiering inom de relevanta programmen, ii) vara tillgängliga för att göra det möjligt att kontrollera lagligheten och korrektheten hos de utgifter som deklarerats till kommissionen. 2. Verifikationer som gör det möjligt att kontrollera överensstämmelsen med unionslagstiftningen och nationell lagstiftning samt med finansieringsvillkoren ska omfatta åtminstone i) handlingar om inrättandet av finansieringsinstrumentet, ii) handlingar som visar bidragsbeloppen från varje program och inom varje prioriterat område till finansieringsinstrumentet, de utgifter som är stödberättigande inom programmen samt de räntor och andra vinster som genererats av strukturfondens stöd och återanvändning av medel som kan härledas från strukturfonderna, i enlighet med artiklarna 43 och 44 i förordning (EU) nr 1303/2013(villkoren för användningen av revolverade medel under nyinvesteringsperioden), iii) handlingar om finansieringsinstrumentets funktion, inklusive sådana som gäller övervakning, rapportering och kontroller, iv) handlingar som visar överensstämmelsen med artiklarna 43, 44 och 45 i förordning (EU) nr 1303/2013, (villkoren för användningen av revolverade medel under och efter nyinvesteringsperioden), v) handlingar som rör uttag av programbidrag och avveckling av finansieringsinstrumentet, vi) handlingar som rör förvaltningskostnader och avgifter, vii) ansökningsblanketter eller motsvarande som lämnats in av slutmottagarna med underlag, inklusive affärsplaner och, i förekommande fall, tidigare årsräkenskaper, viii) checklistor och rapporter från organ som genomför finansieringsinstrumentet, om de finns tillgängliga, ix) förklaringar i samband med stöd av mindre betydelse, i förekommande fall, x) överenskommelser som undertecknats i samband med stöd från finansieringsinstrumentet, inklusive till eget kapital, lån, garantier eller andra former av investering som tillhandahållits slutmottagarna, xi) bevis för att stöd som getts via finansieringsinstrumentet har använts för avsett syfte, 8 (14)

9 xii) dokumentation av kapitalrörelser mellan den förvaltande myndigheten och finansieringsinstrumentet och inom finansieringsinstrumentet på alla nivåer när till slutmottagarna, samt när det gäller garantier bevis för att underliggande lån betalats ut, xiii) separat redovisning eller redovisningskoder för programbidrag som betalats ut eller garantier som avsatts av finansieringsinstrumentet till förmån för slutmottagarna. 9 (14)

10 Ansökan om finansieringsinstrument, Bilaga 3 Kostnadsbudget i projektet Kostnader Personal Extern sakkunskap och externa tjänster Resor och logi Investeringar, materiel och externa lokaler Schablonkostnader Intäkter (avgår) Förvaltningskostnad Investeringar i portföljbolag Summa Budgeterade ränteintäkter Ränteintäkter budget Ränta hänförd till EU-medel Ränta hänförd till nationell medfinansiering Finansieringsplan Strukturfondsstöd Regionala fonden Nationell offentlig finansiering Medfinansiär X Summa nationell finansiering (14)

11 Privat finansiering Privat medfinansiär X Summa privat finansiering Summa total finansiering Privat Medinvestering Prognos ATT INVESTERA TOTALT (off+privat) Summa total omslutning Beräkning av preliminärt tröskelvärde för förvaltningskostnad Grundläggande kapitalbas ,5% i årsgenomsnitt/år av kapitalbas de första 24 månaderna % i årsgenomsnitt/år av kapitalbas därefter Resultatbaserad kapitalbas ,5% av genomsnittliga utbetalningar till slutmottagare Totalt tröskelvärde för förvaltningskostnader (14)

12 Ansökan om finansieringsinstrument, Bilaga 4 Tröskelvärden för möjlig ersättning till förvaltningskostnader för att genomföra finansieringsinstrumenten En grundersättning som beräknas på följande sätt: 2,5 % per år för de första 24 månaderna efter undertecknandet av finansieringsavtalet och därefter 1 % per år av de programbidrag som anslagits till finansieringsinstrumentet inom relevant finansieringsavtal, beräknat tidsproportionellt från dagen för undertecknande av det relevanta finansieringsavtalet och till slutet av stödberättigandeperioden, återbetalning av bidragen till den förvaltande myndigheten eller fondandelsfonden eller dagen för avslutande, beroende på vilken dag som infaller först En resultatbaserad ersättning som beräknas på följande sätt: 2,5 % per år av de programbidrag som betalats ut till portföljbolagen i form av eget kapital samt av återinvesterade medel som kan härledas från programbidrag, vilka ännu inte betalats tillbaka till finansieringsinstrumentet, beräknat tidsproportionellt från dagen för utbetalning till slutmottagaren och till återbetalningen av investeringen, slutet på återkravsförfarandet vid nedskrivningar eller slutet på stödberättigandeperioden, beroende på vilken dag som infaller först. Sammanlagt kostnadstak Summan av förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter under den stödberättigandeperiod kan dock inte överstiga 20 % av summan av de programbidrag som betalats till finansieringsinstrumentet. 12 (14)

13 Ansökan om finansieringsinstrument, Bilaga 5 Huvudsakligt innehållet i ett FINANSIERINGSAVTAL avseende finansieringsinstrument inriktat på riskkapital, referens bil. IV förordning (EU) nr 1303/ När ett finansieringsinstrument genomförs enligt med denna utlysning ska finansieringsavtalet inbegripa villkor för att lämna bidrag från det operativa programmet till finansieringsinstrumentet och ska inbegripa åtminstone följande element: a) Investeringsstrategin eller investeringspolicyn, inbegripet genomförandearrangemangen, de finansiella produkter som ska erbjudas, slutmottagarna och planerad kombination med bidragsstöd (i förekommande fall). b) En verksamhetsplan eller likvärdiga handlingar för det finansieringsinstrument som ska genomföras, inklusive den förväntade hävstångseffekt som avses i artikel D.v.s. hur mycket privat och offentligt kapital som finansieringsinstrumentet lyckas attrahera utöver sin egen insats. c) De målresultat som det berörda finansieringsinstrumentet förväntas uppnå för att bidra till de specifika målen och resultaten av den relevanta prioriteringen som framgår av programdokumentet och i den aktuella utlysningen. d) Bestämmelser om övervakning av genomförandet av investeringarna och av investeringsflöden (deal flows), inbegripet rapportering genom finansieringsinstrumenten till fondandelsfonden och/eller den förvaltande myndigheten för att säkerställa att artikel 46 följs. Artikeln beskriver de uppgifter den förvaltande myndigheten skall rapportera till kommissionen, bla finansieringsinstrumentens resultat och investeringar. e) Revisionskrav, såsom minimikrav för dokumentation som ska bevaras på finansieringsinstrumentsnivå (och i förekommande fall på fondandelsfondsnivå) och krav i anslutning till separat bokföring för de olika stödformerna i överensstämmelse med artikel 37.7 och 37.8 (i tillämpliga fall), inbegripet bestämmelser och krav rörande de nationella revisionsmyndigheternas, kommissionens revisorers och Europeiska revisionsrättens tillgång till handlingar för att säkerställa en tydlig verifieringskedja i enlighet med artikel och 37.8 innehåller bestämmelser om kombination av andra stöd och bidrag och artikel 40 förutsättningarna för tillgängliggörandet av verifikat och underlag för granskning och kontroll. f) Krav och förfaranden för förvaltning av det bidrag i etapper som tillhandahålls av det operativa programmet i enlighet med artikel 41 och för prognosen för investeringsflöden, inbegripet kraven på förvaltningskonton/separat bokföring enligt artikel 38.8(ej aktuellt här i denna utlysning). Artikel 41 beskriver förutsättningar för förskott och lyftningsplaner av beviljade medel till finansieringsinstrumentet. 13 (14)

14 g) Krav och förfaranden för förvaltning av räntor och andra vinster som genereras i den mening som avses i artikel 43, dvs räntor m.m. på medel hänförliga till finansieringsinstrumentet, inbegripet godtagbara likvida transaktioner/investeringar och de berörda parternas ansvar och skadeståndsskyldighet. h) Bestämmelser om beräkning och betalning av ådragna förvaltningskostnader eller förvaltningsavgifter för finansieringsinstrumentet. i) Bestämmelser om återanvändning av medel som kan härledas från de europeiska strukturoch investeringsfondernas stöd fram till utgången av stödberättigandeperioden i överensstämmelse med artikel 44. D.v.s. villkoren för användandet av medel som revolverat från gjorda investeringar och placeringar i instrumentet. j) Bestämmelser om användning av medel som kan härledas från de europeiska struktur- och investeringsfondernas stöd efter utgången av stödberättigandeperioden i överensstämmelse med artikel 45 och en exitstrategi för att få ut bidraget från de europeiska struktur- och investeringsfonderna ur finansieringsinstrumentet. Avser villkor för användningen av revolverade medel efter att fonden stängt för nyinvesteringar. k) Villkoren för ett eventuellt fullständigt eller partiellt tillbakadragande av programbidragen från programmen till finansieringsinstrumenten, i tillämpliga fall inbegripet fondandelsfonden. l) Bestämmelser för att säkerställa att organ som genomför finansieringsinstrumenten förvaltar finansieringsinstrumenten på ett oberoende sätt och i överensstämmelse med relevanta yrkesstandarder och uteslutande agerar i de parters intresse som lämnar bidrag till finansieringsinstrumentet. m) Bestämmelser för avveckling av finansieringsinstrumentet. 14 (14)

Utlysning. Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Utlysning. Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Utlysning för genomförande av finansieringsinstrumentet Offentligt riskkapital i Operativprogram Entreprenörskap och kompetens - Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 med stöd från Europeiska regionala

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5. Bilaga 2 till N1015E10_12052015 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.2015 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2012 COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 5568644537. Detta prospekt

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP009 Titel Nationellt regionalfondsprogram Version 1.2 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Allmänna utskottet 2008-06-09 2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Carina Åkerberg Kerstin Oremark

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Rapport 0183 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer