ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2005-01-01--2005-12-31"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Flerårsöversikt 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter 11

2 - 1 - Org.nr. ÅRSREDOVISNING för SWEDEN-CHINA TRADE COUNCIL EKONOMISK FÖRENING Styrelsen och verkställande direktören för Sweden-China Trade Council Ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE År 2005 var Sweden-China Trade Councils 25:e verksamhetsår och dess 10:e som ekonomisk förening. Under året lämnade 41 medlemmar föreningen, medan 39 tillkom. Den 31 december var 221 företag medlemmar. Nettoomsättningen för året blev SEK och rörelseresultatet före finansiella intäkter och kostnader blev SEK. Verksamhetens art och inriktning Sweden-China Trade Council driver en verksamhet som skall underlätta medlemmarnas strategival och höja deras kunskap om Kina. Verksamheten omfattar också affärsskapande kontakter och den ger tillfälle till utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna. Verksamheten bedrevs framför allt från kansliet i Stockholm. En liten del utfördes av ett liaison office i Shanghai.

3 - 2 - Org.nr. Serviceutbudet Information KinaNytt Sweden-China Trade Councils viktigaste uppgift är att hålla medlemmarna informerade om utvecklingen i Kina. Det mest betydelsefulla mediet är KinaNytt, som under året utkom med 6 nummer. Under året har också föreningens hemsida uppdaterats och arbetet med en för medlemmarna exklusiv medlemslogin har påbörjats. Symposier Under året hölls sex arrangemang i egen regi i Stockholm, Göteborg och Malmö. SCTC samarbetade också vid arrangemang tillsammans med Exportrådet, Svensk Handel, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö, Generalkonsulaten i Kanton och Hongkong, Kinas ambassad, föreningen Svenskar i Världen samt Veckans Affärer. I samband med föreningens stämma i Stockholm den 13 maj uppmärksammades 25- årsjubileet med ett jubileumsprogram för medlemmarna på Operaterrassen. Ett 100- tal medlemmar och speciellt inbjudna deltog i aktiviteterna. SCTC var också delaktigt vid vice handelsminister, Gao Huchengs besök i Sverige i oktober med en närmare 100 man stor affärsdelegation. I samarbete med Exportrådet arrangerades en lunch och ett affärsseminarium med Mr. Gao. Kontakter Sverige Kansliet hade möten med delegationer från provinserna Gansu, Liaoning, Yunnan och Guangxi, samt städerna Nanjing,och Kanton samt med China National Handcraft Industry Corporation. Övrigt Stämman Årets stämma hölls i Stockholm den 13 maj. KinaIndex På grund av för låg svarsfrekvens avstod föreningen att presentera resultatet av årets enkät.

4 - 3 - Org.nr. Sweden-China Forum Sweden-China Forum, med representanter för Sweden-China Trade Councils styrelse, ledd av ordföranden, och Kinas ambassad under ledning av ambassadören, är ett forum för informella diskussioner om affärsklimatet i Sverige och Kina samt den svensk-kinesiska handeln. Sedan våren 1994 träffas Sweden-China Forum vanligen ett par gånger om året och 2005 blev det tre möten. Samarbetsavtal och uppdrag Exportrådet Med Exportrådet i Stockholm hade Sweden-China Trade Council ett avtal, innebärande att föreningen erhöll ersättning för uppdrag rörande exportfrämjande verksamhet. Importrådet I samarbete med Svensk Handel/Importrådet arrangerades ett frukostmöte i Stockholm på temat Kantonmässan. Kinarådet En representant för Kinarådet i Göteborg sitter i SCTC:s styrelse. Kinarådet är en lokal sammanslutning för myndigheter, organisationer och större företag i Göteborgsregionen med inriktning på samarbete mellan regionen och Kina. UD Föreningen fick 2003 av utrikesdepartementet ett uppdrag benämnt Särskild exportfrämjande satsning i Kina med anledning av OS i Peking Detta uppdrag har inte helt genomförts ännu. Makramé Reklambyrå Makramé fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil för SCTC. Samarbetet med Makramé var mycket lyckat och den nya grafiska profilen presenterades för

5 - 4 - Org.nr. medlemmarna i mars 2005 tillsammans med en ny folder för föreningen. I september utkom KinaNytt i ny utformning i det fortsatta samarbetet med Makramé. Personal och lönekostnader En person var anställd. Ekonomi- och kontorsservicetjänster köptes av Exportrådet i Stockholm. IT-tjänster levererades av Agadem i Göteborg.

6 - 5 - FLERÅRSÖVERSIKT Omsättning, resultat och ställning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat e. finansiella poster Balansomslutning Soliditet 74,5% 75,2% 75,6% 84,6% Avkastning på eget kapital 0,1% 2,4% 8,1% 31,2% Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till reservfonden avsättes 100 i ny räkning balanseras Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

7 - 6 - RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner ÅRETS RESULTAT

8 - 7 - BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 - 8 - BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Insatskapital 221 andelar á nom. 100 SEK Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 - 9 - TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Inventarier 20 % Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning Deloitte & Touche AB revisionsuppdrag övriga uppdrag Allegretto Revision AB revisionsuppdrag övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Kvinnor 1,0 1,0 Män 0,0 0,5 Totalt 1,0 1,5 Löner och ersättningar uppgår till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (hela beloppet avser styrelse och verkställande direktör) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

11 Not 3 Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 5 Förändring eget kapital Insatskapital Reserv-fond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Nya medlemsinsatser Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma Överföring av insatskapital för medlemmar som utträtt Årets resultat Utgående balans

12 Stockholm den 16 mars 2006 Elisabet Söderström Verkställande Direktör Finn Adolfsson Peter Ahlgren Per-Olov Björk Gunnar Bäck Per Camenius Jacob Broström Frédéric Cho Thomas Lagerqvist Bo Landin Tommy Liu Christoffer Ljungner Lars Ingvar Nilsson Hans Odsberg Ravindra Parasnis Börje Risninggård Lars-Åke Skager Stefan Ahlén Ulf Carlsson Per Engström Stefan Kuhn Björn Aschan Min revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2006 Hans Gustavsson Auktoriserad revisor

13

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hammarby Bandy AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-05-01 -- 2009-04-30. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB Årsredovisning för Älvsborgsvind AB 556508-4448 Räkenskapsåret 2009 Älvsborgsvind AB 556508-4448 Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer