Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:"

Transkript

1 Page 1 of 20 Samlat dokument gällande Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 8 Kursplaner sid 9

2 Page 2 of 20

3 Page 3 of 20 Sid 1 av 5 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Magisterprogram i musikterapi, 60 högskolepoäng, UNTE1 (Programkoden ersätter den tidigare benämningen MTer fr.o.m. höstterminen 2011.) 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för lärarutbildning vid KMH den 12 maj Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 augusti 2010 enligt senaste revideringen av KMH examensrätt och tillämpning. Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 september 2010 enligt riktlinjer om Kodsättningen av program i Ladok fr.o.m. ht Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 29 oktober 2010 samt den 14 december 2010 enligt Bilaga 1 till Antagningsordningen. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 7 april 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011:2. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 26 maj 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011: Ändringsuppgifter Utbildningsplanen ersätter delvis tidigare studiegång med kurserna Magisterkurs inriktning musikterapi, etapperna Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

4 Page 4 of 20 Sid 2 av 5 2. Programbeskrivning Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet gentemot kontexter med och utan anknytning till undervisning. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner. Inom ramen för programmets magisternivå erbjuds också en utbildningsprofil i musikterapi. Utbildningsprofilens målgrupp, innehåll och upplägg Utbildningsprofilen skall utgöra en viktig möjlighet för kompetensutveckling i ett livslångt lärande och syftar till integrering av musikalisk, terapeutisk och vetenskaplig kompetens. Studierna har som övergripande mål att vidga studentens möjligheter att verka i yrkeslivet samt att bedriva fortsatta studier. Musikterapeutisk kunskap och kompetens används i samhället inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg, socialt arbete och friskvård. Musikterapi innebär användning av musik i terapeutiskt perspektiv och verksamhetsområdet rymmer flera olika metoder, teorier och utbildningar. Utbildningen vid KMH vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och med minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller inom vård/hälsa, pedagogik, psykologi eller socialt arbete. Som särskild behörighet till programmet gäller dessutom godkänt resultat i kurs Musik och hälsa 30 hp vid KMH (MPS ) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov. Teoretiskt har musikterapi här nära anknytning till ämnen som pedagogik, filosofi, psykologi och psykoterapi och har som vetenskapsområde tvärvetenskaplig karaktär med förankring inom både humanvetenskap och naturvetenskap. Inom en referensram av humanistisk musiksyn och modern psykodynamisk och kognitiv teoribildning aktualiserar utbildningen många frågor som rör musik, människosyn, existentiella frågor, hälsa och sjukdom. Studenten skall under utbildningstiden utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att yrkesmässigt planera, genomföra och utvärdera musikterapi. Utbildningen är processinriktad och att skriftligt reflektera över sin kunskapsutveckling löper som en röd tråd för studenten genom programmets samtliga kurser. Verksamhetsförlagd utbildning, musikterapipraktik under handledning, ingår i kurserna under hela utbildningstiden. Studierna bedrivs med 50 % studietakt, 15 hp per termin under fyra terminer. 3. Mål (förväntade studieresultat) Inom ramen för de nationella målen för magisterexamen i examensordningen (Högskoleförordningen, bil 2) och i enlighet med gällande lokala regler för examen vid KMH gäller följande preciserade mål för studenten:

5 Page 5 of 20 Sid 3 av 5 Kunskap och förståelse För magisterexamen skall studenten: visa goda kunskaper om musikterapi som kunskapsfält ur ett nutida och historiskt perspektiv samt dess relation till angränsande discipliner, visa goda kunskaper om musikterapeutiska metoder samt fördjupad kunskap inom minst två aktuella musikterapeutiska tillämpningsområden, visa goda kunskaper om centrala vetenskapliga teoribildningar med relevans för musikterapi och förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen. Färdighet och förmåga För magisterexamen skall studenten: visa goda färdigheter att planera, genomföra, granska och utvärdera musikterapeutiska insatser för både individer och grupper, visa god förmåga att under handledning bedriva musikterapi samt på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och musikterapeutisk tillämpning, visa god förmåga att kontinuerligt vidareutveckla och fördjupa sådana musikaliska kunskaper och färdigheter som har avgörande betydelse för det musikterapeutiska uppdraget. Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten: visa god förmåga till ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, visa förmåga att identifiera etiska aspekter såväl i musikterapeutisk lämpning som i forskning, visa insikt om betydelsen av samverkan med andra relevanta yrkesgrupper, visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

6 Page 6 of 20 Sid 4 av 5 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) har möjlighet att ansöka om Filosofie Magisterexamen i Musikpedagogik med profil Musikterapi, 60 hp, Master of Arts in Music Education (60 credits) profile Music Therapy * utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. * Ersätter den tidigare benämningen Degree of Master (One Year) of Arts in Music Education profile Music Therapy 60 ECTS. 5. Kursuppgifter I utbildningsprogrammet ingår följande obligatoriska kurser: Termin 1 Musikterapiteori och metod Termin 2 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde 15 hp 15 hp 15 hp Termin 4 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 hp 6. Förkunskaper och urvalsgrunder För studier på utbildningen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 28 och 30 ) och särskild behörighet motsvarande: godkänt antagningsprov LS 28.1, godkänt resultat i kursen Musik och hälsa 30 hp vid KMH, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte, minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller annat relevant yrkesområde, t.ex. psykolog, socionom, arbetsterapeut eller lärare. Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen (enligt Högskoleförordningen 78 kap.32 ). 7. Övrigt Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Kvalitetssäkring av utbildningen ska utföras dels i enlighet med den generella kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bedrivs inom utbildningen, dels genom samarbete med forskarutbildningen i musikpedagogik dels med masterutbildningar och forskarutbildningar i musikterapi vid andra lärosäten i Norden. Dessutom säkras och utvecklas kvalitén i magisterprogrammet genom samarbete med externa aktörer inom utbildning, hälsa och kultur.

7 Page 7 of 20 Sid 5 av 5 Examination Betyg på de obligatoriska kurserna som ingår i utbildningen ges i två grader, godkänd (G) och underkänd (U), till dess att andra riktlinjer har beslutats vid KMH.

8 Page 8 of 20 TERMINSPLANERING Magisterprogam i musikterapi 60 hp, UNTE1! Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1011 Musikterapiteori och metod MPS FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1013 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde MPS FA1015 Självständigt arbete - musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 15

9 Kursplan FA1011 Page 9 of 20 Musikterapiteori och metod, 15 högskolepoäng Music Therapy Theory and Methodology, 15 credits Kurskod: FA1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: AXX Beslutad av: LU 2010:5 Senast ändrad: LU-ordförande UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapiteori och metod, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: redogöra för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, observera och beskriva interaktionella skeenden, visa kunskap och färdighet att planera, genomföra, observera och utvärdera musikterapeutiska insatser inom ett musikterapeutiskt tillämpningsområde, visa färdighet och förmåga att i verksamhetsförlagd utbildning bedriva musikterapi under handledning, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Neuropsykiatri Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning

10 Kursplan FA1011 Page 10 of 20 Vetenskapsteori Individuella utvecklingssamtal Kursen innehåller seminarier med musikterapeutiska tillämpningsövningar, verksamhetsförlagd utbildning, grupphandledning, utvecklingssamtal, föreläsningar och litteraturstudier. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009) Utvecklingspsykologi. Sthlm: Liber Kjørup, S. (2009) Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur Malloch, S., & Trevarthen, C. (2010) Musicality: Communicating the vitality and interest of life. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Mcferran, K., & Wigram, T. (2010) Adolescents, Music and Music Therapy. Methods and Techniques for Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Paulander, A-S. (2011) Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Sthlm: KMH-förlaget Pavlicevic, M., & Ansdell, G. (2010) Between communicative musicality and collaborative musicing: A perspective from community music therapy. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Ridder, H.M. (2005) Musik & Demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte Danmark: Klim Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., Bonde, L.-O., Nygaard-Pedersen, I. (2002) A Comprehensive Guide to Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., & Elefant, C. (2010) Therapeutic dialogues in music: Nurturing musicality of communication in children with autistic spectrum disorder and Rett syndrome. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Wrangsjö, B. & Winberg Salomonsson, M. (2007) Tonårstid: utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling. Stockholm: Natur och kultur

11 Kursplan FA1011 Page 11 of 20 Valbar litteratur Aigen, K. (2005) Music-Centered Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008) Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund: Studentlitteratur Eschen, J., ed. (2002) Analytical Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Garred, R. (2006) Music as therapy: A Dialogical Perspective. Gilsum NH: Barcelona Publ. Gillberg, C. & Hellgren, L (2000) Barn och ungdomspsykiatri: Andra reviderade utgåvan. Sthlm: Natur och Kultur Lee, C. ( 2003) Architecture of Aesthetic Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Priestley, M. (1994) Essays on Analytical Music Therapy. Phoenixville, PA: Barcelona Publications Smeijsters, H. (2005) Sounding the Self: Analogy in Improvisational Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, muntligt och skriftligt redovisar genomförd barnobservationsuppgift, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska vetenskapsteoretiska synsätt samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt.

12 Kursplan FA1011 Page 12 of 20 Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Page 13 of 20 Kursplan FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Interdisciplinary Field of Expertise, 15 credits Kurskod: FA1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: AXX Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: sammanfatta en musikterapeutisk process grundad på centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, observera och beskriva interaktionella musikaliska skeenden, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Psykopatologi Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Individuella utvecklingssamtal

14 Page 14 of 20 Kursplan FA1012 Kurslitteratur och övriga läromedel Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Sthlm: Natur och kultur Gerge, A., Ranch, M., & Rudstam, G. (2010) Kreativt gestaltande psykoterapi. Vaxholm: Insidan Gordan, K. (2004) Professionella möten: om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal. Sthlm: Natur och Kultur Grocke, S. & Wigram, T. (2000) Receptive Methods in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Lindblad, K. (2012) Magisteruppsats Norman, J. & Ylander, F. (1999) Motöverföring. Om omedveten kommunikation. Sthlm: Natur och Kultur (kompendium) Rolvsjord, R. (2010) Resource-Oriented Music Therapy in Mental Health Care. NH: Barcelona Publishers Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wrangsjö, B. (2002) Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Valbar litteratur Cullberg, C. (2003) Dynamisk psykiatri. Sthlm: Natur och Kultur Cullberg, C. (2005) Psykoser: ett integrerat perspektiv. Sthlm: Natur och Kultur Igra, L. (2003) Inre värld och förändring. Lund: Studentlitteratur Sutton, J. (2002) Music, Music Therapy and Trauma. International Perspectives. London: Jessica Kingsley Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH.

15 Page 15 of 20 Kursplan FA1012 Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper på 8-10 sidor sammanfattar en musikterapeutisk process grundat i centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, musikaliskt, muntligt och skriftligt redovisar minst en improvisationsteknik ur Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Redovisningen ska pågå i 30 minuter och den skriftliga inlämningsuppgiften skall omfatta minst en A-4sida, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

16 Kursplan FA1013 Page 16 of 20 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Practice and Scientific Subject, 15 credits Kurskod: FA1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: A1N Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Musikterapi som verksamhet, 7,5 hp (1001) Musikterapi som vetenskapsområde, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna skriftligt, muntligt och musikaliskt reflektera över grupprocesser i musikterapi, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra interterapi under handledning samt observera, beskriva och analysera interaktionella skeenden, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och praktik, samt kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt och vetenskapsmetodiska tillvägagångssätt. Innehåll Musikterapiteori och metodik inriktning gruppterapi Interterapi Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Vetenskapsteori och metod

17 Kursplan FA1013 Page 17 of 20 Kurslitteratur och övriga läromedel Bergström-Isacsson, M. (2011) Music and Vibroacoustic Stimulation in People With Rett Syndrome A Neurophysiological Study. Danmark: Aalborg University Crafoord, C. (2005) Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Sthlm: Natur och Kultur Davies, A., & Richards, E. (2002) Music Therapy and Group work. London: Jessica Kingsley Publ. Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L. (2012) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sthlm: Norstedts Juridik AB Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur Holm, U. (2009) Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken. Sthlm: Natur och Kultur May, R. (2005) Modet att skapa. Sthlm: Natur och Kultur Stige, B., & Aarø, L. E. (2011) Invitation to Community Music Therapy. New York and London: Routledge Wrangsjö, B. (2010) Mötas och växa. Reflexioner kring psykoterapiyrket. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Valbar litteratur Baker, F., Uhligh, S., & Austin, D. (2011) Voicework in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Baker, F., & Wigram, T. (2005) Songwriting: Methods, Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten: muntligt, skriftligt och musikaliskt redovisar uppgifter i ämnet gruppmetodik, genomför interterapi under handledning, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i

18 Kursplan FA1013 Page 18 of 20 handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i ett paper om 8-10 sidor sammanfattar områdets vetenskapsteoretiska synsätt och metodiska tillvägagångssätt. Betygsgrader Godkänt, Underkänd.

19 Kursplan FA1015 Page 19 of 20 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi, 15 högskolepoäng. Independent Project Music Pedagogy, Specialisation Music Therapy, 15 credits Kurskod: FA1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: A1E Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Uppsats på magisternivå, 15 hp (1003) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra och rapportera vetenskapliga undersökningar på ett för området relevant sätt, samt kritiskt granska och bedöma rapporter och uppsatser. Innehåll Uppsatsskrivning (vetenskaplig rapport) Handledning Seminarier Kurslitteratur och övriga läromedel Jarrick, A. & Josephson, O. (1998) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Sthlm: Natur och Kultur Wheeler, B., & Wheeler, R. (2005) Music Therapy Research. Gilsum, NH: Barcelona Publ.

20 Kursplan FA1015 Page 20 of 20 Valbar litteratur Aldridge, D. (2004) Case Study Designs in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur Trost, J. (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Färdigställd uppsats (vetenskaplig rapport) Respondent och opponent på uppsatsseminarium Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG

PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-192/2007 Sida 1 (8) PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG Master s Programme in Professional Psychology, 300 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR LOGOPEDPROGRAMMET 240 HÖGSKOLEPOÄNG SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY PROGRAMME 240 CREDITS Dnr LiU-2014 00387 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points

UTBILDNINGSPLAN. PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PSYKOLOGPROGRAMMET, 200 POÄNG Psychologist Program, 200 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.psykoterapi.org.umu.se Utbildningsplan Dnr 513-4567-06 2008-08-01 Sid 1 (7) Psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Dnr HS 2013/164 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut om inrättande:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer 1 (8) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) Mall för avancerad nivå 2011-03-17/BS Förslag: Reviderad: XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer (Fyll i eng titel i tabellen på sista sidan) 30 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer