Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:"

Transkript

1 Page 1 of 20 Samlat dokument gällande Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 8 Kursplaner sid 9

2 Page 2 of 20

3 Page 3 of 20 Sid 1 av 5 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Magisterprogram i musikterapi, 60 högskolepoäng, UNTE1 (Programkoden ersätter den tidigare benämningen MTer fr.o.m. höstterminen 2011.) 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för lärarutbildning vid KMH den 12 maj Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 augusti 2010 enligt senaste revideringen av KMH examensrätt och tillämpning. Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 september 2010 enligt riktlinjer om Kodsättningen av program i Ladok fr.o.m. ht Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 29 oktober 2010 samt den 14 december 2010 enligt Bilaga 1 till Antagningsordningen. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 7 april 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011:2. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 26 maj 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011: Ändringsuppgifter Utbildningsplanen ersätter delvis tidigare studiegång med kurserna Magisterkurs inriktning musikterapi, etapperna Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

4 Page 4 of 20 Sid 2 av 5 2. Programbeskrivning Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet gentemot kontexter med och utan anknytning till undervisning. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner. Inom ramen för programmets magisternivå erbjuds också en utbildningsprofil i musikterapi. Utbildningsprofilens målgrupp, innehåll och upplägg Utbildningsprofilen skall utgöra en viktig möjlighet för kompetensutveckling i ett livslångt lärande och syftar till integrering av musikalisk, terapeutisk och vetenskaplig kompetens. Studierna har som övergripande mål att vidga studentens möjligheter att verka i yrkeslivet samt att bedriva fortsatta studier. Musikterapeutisk kunskap och kompetens används i samhället inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg, socialt arbete och friskvård. Musikterapi innebär användning av musik i terapeutiskt perspektiv och verksamhetsområdet rymmer flera olika metoder, teorier och utbildningar. Utbildningen vid KMH vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och med minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller inom vård/hälsa, pedagogik, psykologi eller socialt arbete. Som särskild behörighet till programmet gäller dessutom godkänt resultat i kurs Musik och hälsa 30 hp vid KMH (MPS ) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov. Teoretiskt har musikterapi här nära anknytning till ämnen som pedagogik, filosofi, psykologi och psykoterapi och har som vetenskapsområde tvärvetenskaplig karaktär med förankring inom både humanvetenskap och naturvetenskap. Inom en referensram av humanistisk musiksyn och modern psykodynamisk och kognitiv teoribildning aktualiserar utbildningen många frågor som rör musik, människosyn, existentiella frågor, hälsa och sjukdom. Studenten skall under utbildningstiden utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att yrkesmässigt planera, genomföra och utvärdera musikterapi. Utbildningen är processinriktad och att skriftligt reflektera över sin kunskapsutveckling löper som en röd tråd för studenten genom programmets samtliga kurser. Verksamhetsförlagd utbildning, musikterapipraktik under handledning, ingår i kurserna under hela utbildningstiden. Studierna bedrivs med 50 % studietakt, 15 hp per termin under fyra terminer. 3. Mål (förväntade studieresultat) Inom ramen för de nationella målen för magisterexamen i examensordningen (Högskoleförordningen, bil 2) och i enlighet med gällande lokala regler för examen vid KMH gäller följande preciserade mål för studenten:

5 Page 5 of 20 Sid 3 av 5 Kunskap och förståelse För magisterexamen skall studenten: visa goda kunskaper om musikterapi som kunskapsfält ur ett nutida och historiskt perspektiv samt dess relation till angränsande discipliner, visa goda kunskaper om musikterapeutiska metoder samt fördjupad kunskap inom minst två aktuella musikterapeutiska tillämpningsområden, visa goda kunskaper om centrala vetenskapliga teoribildningar med relevans för musikterapi och förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen. Färdighet och förmåga För magisterexamen skall studenten: visa goda färdigheter att planera, genomföra, granska och utvärdera musikterapeutiska insatser för både individer och grupper, visa god förmåga att under handledning bedriva musikterapi samt på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och musikterapeutisk tillämpning, visa god förmåga att kontinuerligt vidareutveckla och fördjupa sådana musikaliska kunskaper och färdigheter som har avgörande betydelse för det musikterapeutiska uppdraget. Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten: visa god förmåga till ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, visa förmåga att identifiera etiska aspekter såväl i musikterapeutisk lämpning som i forskning, visa insikt om betydelsen av samverkan med andra relevanta yrkesgrupper, visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

6 Page 6 of 20 Sid 4 av 5 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) har möjlighet att ansöka om Filosofie Magisterexamen i Musikpedagogik med profil Musikterapi, 60 hp, Master of Arts in Music Education (60 credits) profile Music Therapy * utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. * Ersätter den tidigare benämningen Degree of Master (One Year) of Arts in Music Education profile Music Therapy 60 ECTS. 5. Kursuppgifter I utbildningsprogrammet ingår följande obligatoriska kurser: Termin 1 Musikterapiteori och metod Termin 2 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde 15 hp 15 hp 15 hp Termin 4 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 hp 6. Förkunskaper och urvalsgrunder För studier på utbildningen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 28 och 30 ) och särskild behörighet motsvarande: godkänt antagningsprov LS 28.1, godkänt resultat i kursen Musik och hälsa 30 hp vid KMH, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte, minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller annat relevant yrkesområde, t.ex. psykolog, socionom, arbetsterapeut eller lärare. Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen (enligt Högskoleförordningen 78 kap.32 ). 7. Övrigt Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Kvalitetssäkring av utbildningen ska utföras dels i enlighet med den generella kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bedrivs inom utbildningen, dels genom samarbete med forskarutbildningen i musikpedagogik dels med masterutbildningar och forskarutbildningar i musikterapi vid andra lärosäten i Norden. Dessutom säkras och utvecklas kvalitén i magisterprogrammet genom samarbete med externa aktörer inom utbildning, hälsa och kultur.

7 Page 7 of 20 Sid 5 av 5 Examination Betyg på de obligatoriska kurserna som ingår i utbildningen ges i två grader, godkänd (G) och underkänd (U), till dess att andra riktlinjer har beslutats vid KMH.

8 Page 8 of 20 TERMINSPLANERING Magisterprogam i musikterapi 60 hp, UNTE1! Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1011 Musikterapiteori och metod MPS FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1013 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde MPS FA1015 Självständigt arbete - musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 15

9 Kursplan FA1011 Page 9 of 20 Musikterapiteori och metod, 15 högskolepoäng Music Therapy Theory and Methodology, 15 credits Kurskod: FA1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: AXX Beslutad av: LU 2010:5 Senast ändrad: LU-ordförande UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapiteori och metod, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: redogöra för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, observera och beskriva interaktionella skeenden, visa kunskap och färdighet att planera, genomföra, observera och utvärdera musikterapeutiska insatser inom ett musikterapeutiskt tillämpningsområde, visa färdighet och förmåga att i verksamhetsförlagd utbildning bedriva musikterapi under handledning, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Neuropsykiatri Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning

10 Kursplan FA1011 Page 10 of 20 Vetenskapsteori Individuella utvecklingssamtal Kursen innehåller seminarier med musikterapeutiska tillämpningsövningar, verksamhetsförlagd utbildning, grupphandledning, utvecklingssamtal, föreläsningar och litteraturstudier. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009) Utvecklingspsykologi. Sthlm: Liber Kjørup, S. (2009) Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur Malloch, S., & Trevarthen, C. (2010) Musicality: Communicating the vitality and interest of life. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Mcferran, K., & Wigram, T. (2010) Adolescents, Music and Music Therapy. Methods and Techniques for Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Paulander, A-S. (2011) Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Sthlm: KMH-förlaget Pavlicevic, M., & Ansdell, G. (2010) Between communicative musicality and collaborative musicing: A perspective from community music therapy. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Ridder, H.M. (2005) Musik & Demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte Danmark: Klim Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., Bonde, L.-O., Nygaard-Pedersen, I. (2002) A Comprehensive Guide to Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., & Elefant, C. (2010) Therapeutic dialogues in music: Nurturing musicality of communication in children with autistic spectrum disorder and Rett syndrome. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Wrangsjö, B. & Winberg Salomonsson, M. (2007) Tonårstid: utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling. Stockholm: Natur och kultur

11 Kursplan FA1011 Page 11 of 20 Valbar litteratur Aigen, K. (2005) Music-Centered Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008) Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund: Studentlitteratur Eschen, J., ed. (2002) Analytical Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Garred, R. (2006) Music as therapy: A Dialogical Perspective. Gilsum NH: Barcelona Publ. Gillberg, C. & Hellgren, L (2000) Barn och ungdomspsykiatri: Andra reviderade utgåvan. Sthlm: Natur och Kultur Lee, C. ( 2003) Architecture of Aesthetic Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Priestley, M. (1994) Essays on Analytical Music Therapy. Phoenixville, PA: Barcelona Publications Smeijsters, H. (2005) Sounding the Self: Analogy in Improvisational Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, muntligt och skriftligt redovisar genomförd barnobservationsuppgift, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska vetenskapsteoretiska synsätt samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt.

12 Kursplan FA1011 Page 12 of 20 Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Page 13 of 20 Kursplan FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Interdisciplinary Field of Expertise, 15 credits Kurskod: FA1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: AXX Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: sammanfatta en musikterapeutisk process grundad på centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, observera och beskriva interaktionella musikaliska skeenden, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Psykopatologi Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Individuella utvecklingssamtal

14 Page 14 of 20 Kursplan FA1012 Kurslitteratur och övriga läromedel Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Sthlm: Natur och kultur Gerge, A., Ranch, M., & Rudstam, G. (2010) Kreativt gestaltande psykoterapi. Vaxholm: Insidan Gordan, K. (2004) Professionella möten: om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal. Sthlm: Natur och Kultur Grocke, S. & Wigram, T. (2000) Receptive Methods in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Lindblad, K. (2012) Magisteruppsats Norman, J. & Ylander, F. (1999) Motöverföring. Om omedveten kommunikation. Sthlm: Natur och Kultur (kompendium) Rolvsjord, R. (2010) Resource-Oriented Music Therapy in Mental Health Care. NH: Barcelona Publishers Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wrangsjö, B. (2002) Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Valbar litteratur Cullberg, C. (2003) Dynamisk psykiatri. Sthlm: Natur och Kultur Cullberg, C. (2005) Psykoser: ett integrerat perspektiv. Sthlm: Natur och Kultur Igra, L. (2003) Inre värld och förändring. Lund: Studentlitteratur Sutton, J. (2002) Music, Music Therapy and Trauma. International Perspectives. London: Jessica Kingsley Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH.

15 Page 15 of 20 Kursplan FA1012 Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper på 8-10 sidor sammanfattar en musikterapeutisk process grundat i centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, musikaliskt, muntligt och skriftligt redovisar minst en improvisationsteknik ur Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Redovisningen ska pågå i 30 minuter och den skriftliga inlämningsuppgiften skall omfatta minst en A-4sida, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

16 Kursplan FA1013 Page 16 of 20 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Practice and Scientific Subject, 15 credits Kurskod: FA1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: A1N Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Musikterapi som verksamhet, 7,5 hp (1001) Musikterapi som vetenskapsområde, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna skriftligt, muntligt och musikaliskt reflektera över grupprocesser i musikterapi, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra interterapi under handledning samt observera, beskriva och analysera interaktionella skeenden, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och praktik, samt kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt och vetenskapsmetodiska tillvägagångssätt. Innehåll Musikterapiteori och metodik inriktning gruppterapi Interterapi Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Vetenskapsteori och metod

17 Kursplan FA1013 Page 17 of 20 Kurslitteratur och övriga läromedel Bergström-Isacsson, M. (2011) Music and Vibroacoustic Stimulation in People With Rett Syndrome A Neurophysiological Study. Danmark: Aalborg University Crafoord, C. (2005) Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Sthlm: Natur och Kultur Davies, A., & Richards, E. (2002) Music Therapy and Group work. London: Jessica Kingsley Publ. Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L. (2012) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sthlm: Norstedts Juridik AB Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur Holm, U. (2009) Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken. Sthlm: Natur och Kultur May, R. (2005) Modet att skapa. Sthlm: Natur och Kultur Stige, B., & Aarø, L. E. (2011) Invitation to Community Music Therapy. New York and London: Routledge Wrangsjö, B. (2010) Mötas och växa. Reflexioner kring psykoterapiyrket. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Valbar litteratur Baker, F., Uhligh, S., & Austin, D. (2011) Voicework in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Baker, F., & Wigram, T. (2005) Songwriting: Methods, Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten: muntligt, skriftligt och musikaliskt redovisar uppgifter i ämnet gruppmetodik, genomför interterapi under handledning, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i

18 Kursplan FA1013 Page 18 of 20 handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i ett paper om 8-10 sidor sammanfattar områdets vetenskapsteoretiska synsätt och metodiska tillvägagångssätt. Betygsgrader Godkänt, Underkänd.

19 Kursplan FA1015 Page 19 of 20 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi, 15 högskolepoäng. Independent Project Music Pedagogy, Specialisation Music Therapy, 15 credits Kurskod: FA1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: A1E Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Uppsats på magisternivå, 15 hp (1003) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra och rapportera vetenskapliga undersökningar på ett för området relevant sätt, samt kritiskt granska och bedöma rapporter och uppsatser. Innehåll Uppsatsskrivning (vetenskaplig rapport) Handledning Seminarier Kurslitteratur och övriga läromedel Jarrick, A. & Josephson, O. (1998) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Sthlm: Natur och Kultur Wheeler, B., & Wheeler, R. (2005) Music Therapy Research. Gilsum, NH: Barcelona Publ.

20 Kursplan FA1015 Page 20 of 20 Valbar litteratur Aldridge, D. (2004) Case Study Designs in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur Trost, J. (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Färdigställd uppsats (vetenskaplig rapport) Respondent och opponent på uppsatsseminarium Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2015-10-06 Sidan 2(10) 1. Basdata 1.1. Programkod 2PT16 1.2. Programmets

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-02-06 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3,

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP12, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP15, Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 högskolepoäng Basic Systems-Theoretical and Interactionist Psychotherapy

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-12-13 Sidan

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad grund, 45 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Cognitive-Behavioral Therapy, 45 credits

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv, 15 högskolepoäng

Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv, 15 högskolepoäng Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv, 15 högskolepoäng Musical Knowledge Formation in a Scientific Perspective, 15 credits Kurskod: FA2002 Utbildningsområde: Undervisning Huvudområde:

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, Advanced Course, 13 Credits

Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, Advanced Course, 13 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2000-01-14. Reviderad

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet, 300 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Psykologprogrammet, 300 hp Master in Psychology, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SPYGA Grundnivå Miun 2014/1708 Högskolepoäng 300

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs. Samhällsvetenskapliga fakulteten PEDN22, Pedagogik: Pedagogiska perspektiv på utbildningspolicy i teori och praktik, 15 högskolepoäng Pedagogy: Pedagogical Perspectives on Educational Policy in Theory

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Nämnd för Internationellt arbete 2011-01-11 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-12-01

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Internationellt masterprogram i socialt arbete, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Internationellt masterprogram i socialt arbete, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationellt masterprogram i socialt arbete, 120 högskolepoäng International

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2014.

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2014. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP02, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Master s Programme in Global Health, 120 credits

Master s Programme in Global Health, 120 credits SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2015/132 Utbildningsplan för masterprogram i global hälsa, 120 högskolepoäng Master s Programme in Global Health, 120 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2015-09-23

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME IN PSYCHOTHERAPY, SPECIALIZATION FAMILY THERAPY 90 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU13, 2B113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Sid 2 (7) 1. Basdata

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp Nursing Sciences MA, Women s reproductive health and Midwifery profession, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Bachelor s Programme in Composition

Bachelor s Programme in Composition UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i komposition, KKKN1 Bachelor s Programme in Composition 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i komposition (KKKN1) med profilerna: elektroakustisk

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Specialpedagogisk forskning

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Historia IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History IIIb, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 30 Credits

Historia IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History IIIb, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng History IIIb, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced

Läs mer

Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits

Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits 1(5) Kursplan Hälsoakademin Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits Kurskod: AT1701 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Health Promoting Working Life II, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer