Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlat dokument gällande. Magisterprogram i musikterapi 60 hp. Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS. Innehåll:"

Transkript

1 Page 1 of 20 Samlat dokument gällande Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 8 Kursplaner sid 9

2 Page 2 of 20

3 Page 3 of 20 Sid 1 av 5 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i musikterapi 60 hp Master (One Year) in Music Therapy 60 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Magisterprogram i musikterapi, 60 högskolepoäng, UNTE1 (Programkoden ersätter den tidigare benämningen MTer fr.o.m. höstterminen 2011.) 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för lärarutbildning vid KMH den 12 maj Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 augusti 2010 enligt senaste revideringen av KMH examensrätt och tillämpning. Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 september 2010 enligt riktlinjer om Kodsättningen av program i Ladok fr.o.m. ht Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 29 oktober 2010 samt den 14 december 2010 enligt Bilaga 1 till Antagningsordningen. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 7 april 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011:2. Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 26 maj 2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011: Ändringsuppgifter Utbildningsplanen ersätter delvis tidigare studiegång med kurserna Magisterkurs inriktning musikterapi, etapperna Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

4 Page 4 of 20 Sid 2 av 5 2. Programbeskrivning Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet gentemot kontexter med och utan anknytning till undervisning. Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har förståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner. Inom ramen för programmets magisternivå erbjuds också en utbildningsprofil i musikterapi. Utbildningsprofilens målgrupp, innehåll och upplägg Utbildningsprofilen skall utgöra en viktig möjlighet för kompetensutveckling i ett livslångt lärande och syftar till integrering av musikalisk, terapeutisk och vetenskaplig kompetens. Studierna har som övergripande mål att vidga studentens möjligheter att verka i yrkeslivet samt att bedriva fortsatta studier. Musikterapeutisk kunskap och kompetens används i samhället inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg, socialt arbete och friskvård. Musikterapi innebär användning av musik i terapeutiskt perspektiv och verksamhetsområdet rymmer flera olika metoder, teorier och utbildningar. Utbildningen vid KMH vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och med minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller inom vård/hälsa, pedagogik, psykologi eller socialt arbete. Som särskild behörighet till programmet gäller dessutom godkänt resultat i kurs Musik och hälsa 30 hp vid KMH (MPS ) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov. Teoretiskt har musikterapi här nära anknytning till ämnen som pedagogik, filosofi, psykologi och psykoterapi och har som vetenskapsområde tvärvetenskaplig karaktär med förankring inom både humanvetenskap och naturvetenskap. Inom en referensram av humanistisk musiksyn och modern psykodynamisk och kognitiv teoribildning aktualiserar utbildningen många frågor som rör musik, människosyn, existentiella frågor, hälsa och sjukdom. Studenten skall under utbildningstiden utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att yrkesmässigt planera, genomföra och utvärdera musikterapi. Utbildningen är processinriktad och att skriftligt reflektera över sin kunskapsutveckling löper som en röd tråd för studenten genom programmets samtliga kurser. Verksamhetsförlagd utbildning, musikterapipraktik under handledning, ingår i kurserna under hela utbildningstiden. Studierna bedrivs med 50 % studietakt, 15 hp per termin under fyra terminer. 3. Mål (förväntade studieresultat) Inom ramen för de nationella målen för magisterexamen i examensordningen (Högskoleförordningen, bil 2) och i enlighet med gällande lokala regler för examen vid KMH gäller följande preciserade mål för studenten:

5 Page 5 of 20 Sid 3 av 5 Kunskap och förståelse För magisterexamen skall studenten: visa goda kunskaper om musikterapi som kunskapsfält ur ett nutida och historiskt perspektiv samt dess relation till angränsande discipliner, visa goda kunskaper om musikterapeutiska metoder samt fördjupad kunskap inom minst två aktuella musikterapeutiska tillämpningsområden, visa goda kunskaper om centrala vetenskapliga teoribildningar med relevans för musikterapi och förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen. Färdighet och förmåga För magisterexamen skall studenten: visa goda färdigheter att planera, genomföra, granska och utvärdera musikterapeutiska insatser för både individer och grupper, visa god förmåga att under handledning bedriva musikterapi samt på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och musikterapeutisk tillämpning, visa god förmåga att kontinuerligt vidareutveckla och fördjupa sådana musikaliska kunskaper och färdigheter som har avgörande betydelse för det musikterapeutiska uppdraget. Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten: visa god förmåga till ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, visa förmåga att identifiera etiska aspekter såväl i musikterapeutisk lämpning som i forskning, visa insikt om betydelsen av samverkan med andra relevanta yrkesgrupper, visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

6 Page 6 of 20 Sid 4 av 5 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) har möjlighet att ansöka om Filosofie Magisterexamen i Musikpedagogik med profil Musikterapi, 60 hp, Master of Arts in Music Education (60 credits) profile Music Therapy * utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. * Ersätter den tidigare benämningen Degree of Master (One Year) of Arts in Music Education profile Music Therapy 60 ECTS. 5. Kursuppgifter I utbildningsprogrammet ingår följande obligatoriska kurser: Termin 1 Musikterapiteori och metod Termin 2 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde 15 hp 15 hp 15 hp Termin 4 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 hp 6. Förkunskaper och urvalsgrunder För studier på utbildningen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 28 och 30 ) och särskild behörighet motsvarande: godkänt antagningsprov LS 28.1, godkänt resultat i kursen Musik och hälsa 30 hp vid KMH, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte, minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller annat relevant yrkesområde, t.ex. psykolog, socionom, arbetsterapeut eller lärare. Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen (enligt Högskoleförordningen 78 kap.32 ). 7. Övrigt Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Kvalitetssäkring av utbildningen ska utföras dels i enlighet med den generella kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bedrivs inom utbildningen, dels genom samarbete med forskarutbildningen i musikpedagogik dels med masterutbildningar och forskarutbildningar i musikterapi vid andra lärosäten i Norden. Dessutom säkras och utvecklas kvalitén i magisterprogrammet genom samarbete med externa aktörer inom utbildning, hälsa och kultur.

7 Page 7 of 20 Sid 5 av 5 Examination Betyg på de obligatoriska kurserna som ingår i utbildningen ges i två grader, godkänd (G) och underkänd (U), till dess att andra riktlinjer har beslutats vid KMH.

8 Page 8 of 20 TERMINSPLANERING Magisterprogam i musikterapi 60 hp, UNTE1! Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1011 Musikterapiteori och metod MPS FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt aktivitet Ladok MPS FA1013 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde MPS FA1015 Självständigt arbete - musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 15

9 Kursplan FA1011 Page 9 of 20 Musikterapiteori och metod, 15 högskolepoäng Music Therapy Theory and Methodology, 15 credits Kurskod: FA1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: AXX Beslutad av: LU 2010:5 Senast ändrad: LU-ordförande UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapiteori och metod, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: redogöra för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, observera och beskriva interaktionella skeenden, visa kunskap och färdighet att planera, genomföra, observera och utvärdera musikterapeutiska insatser inom ett musikterapeutiskt tillämpningsområde, visa färdighet och förmåga att i verksamhetsförlagd utbildning bedriva musikterapi under handledning, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Neuropsykiatri Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning

10 Kursplan FA1011 Page 10 of 20 Vetenskapsteori Individuella utvecklingssamtal Kursen innehåller seminarier med musikterapeutiska tillämpningsövningar, verksamhetsförlagd utbildning, grupphandledning, utvecklingssamtal, föreläsningar och litteraturstudier. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009) Utvecklingspsykologi. Sthlm: Liber Kjørup, S. (2009) Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur Malloch, S., & Trevarthen, C. (2010) Musicality: Communicating the vitality and interest of life. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Mcferran, K., & Wigram, T. (2010) Adolescents, Music and Music Therapy. Methods and Techniques for Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Paulander, A-S. (2011) Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Sthlm: KMH-förlaget Pavlicevic, M., & Ansdell, G. (2010) Between communicative musicality and collaborative musicing: A perspective from community music therapy. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Ridder, H.M. (2005) Musik & Demens: Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte Danmark: Klim Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., Bonde, L.-O., Nygaard-Pedersen, I. (2002) A Comprehensive Guide to Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Wigram, T., & Elefant, C. (2010) Therapeutic dialogues in music: Nurturing musicality of communication in children with autistic spectrum disorder and Rett syndrome. In: Malloch, S., & Trevarthen, C. Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford & New York: Oxford University Press. Wrangsjö, B. & Winberg Salomonsson, M. (2007) Tonårstid: utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling. Stockholm: Natur och kultur

11 Kursplan FA1011 Page 11 of 20 Valbar litteratur Aigen, K. (2005) Music-Centered Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008) Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Lund: Studentlitteratur Eschen, J., ed. (2002) Analytical Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Garred, R. (2006) Music as therapy: A Dialogical Perspective. Gilsum NH: Barcelona Publ. Gillberg, C. & Hellgren, L (2000) Barn och ungdomspsykiatri: Andra reviderade utgåvan. Sthlm: Natur och Kultur Lee, C. ( 2003) Architecture of Aesthetic Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Priestley, M. (1994) Essays on Analytical Music Therapy. Phoenixville, PA: Barcelona Publications Smeijsters, H. (2005) Sounding the Self: Analogy in Improvisational Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, muntligt och skriftligt redovisar genomförd barnobservationsuppgift, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, i ett paper om 3-4 sidor redogör för centrala musikterapeutiska vetenskapsteoretiska synsätt samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt.

12 Kursplan FA1011 Page 12 of 20 Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Page 13 of 20 Kursplan FA1012 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Interdisciplinary Field of Expertise, 15 credits Kurskod: FA1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr.o.m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: AXX Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 7,5 hp (1001) VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: sammanfatta en musikterapeutisk process grundad på centrala musikterapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och tillämpning, observera och beskriva interaktionella musikaliska skeenden, samt i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Innehåll Psykopatologi Musikterapiteori Musikterapimetodik Improvisation Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Individuella utvecklingssamtal

14 Page 14 of 20 Kursplan FA1012 Kurslitteratur och övriga läromedel Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Sthlm: Natur och kultur Gerge, A., Ranch, M., & Rudstam, G. (2010) Kreativt gestaltande psykoterapi. Vaxholm: Insidan Gordan, K. (2004) Professionella möten: om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal. Sthlm: Natur och Kultur Grocke, S. & Wigram, T. (2000) Receptive Methods in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Lindblad, K. (2012) Magisteruppsats Norman, J. & Ylander, F. (1999) Motöverföring. Om omedveten kommunikation. Sthlm: Natur och Kultur (kompendium) Rolvsjord, R. (2010) Resource-Oriented Music Therapy in Mental Health Care. NH: Barcelona Publishers Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Wrangsjö, B. (2002) Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Valbar litteratur Cullberg, C. (2003) Dynamisk psykiatri. Sthlm: Natur och Kultur Cullberg, C. (2005) Psykoser: ett integrerat perspektiv. Sthlm: Natur och Kultur Igra, L. (2003) Inre värld och förändring. Lund: Studentlitteratur Sutton, J. (2002) Music, Music Therapy and Trauma. International Perspectives. London: Jessica Kingsley Publ. Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH.

15 Page 15 of 20 Kursplan FA1012 Examination Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musikaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: i ett paper på 8-10 sidor sammanfattar en musikterapeutisk process grundat i centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, musikaliskt, muntligt och skriftligt redovisar minst en improvisationsteknik ur Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley Publ. Redovisningen ska pågå i 30 minuter och den skriftliga inlämningsuppgiften skall omfatta minst en A-4sida, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

16 Kursplan FA1013 Page 16 of 20 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde, 15 högskolepoäng Music Therapy as Practice and Scientific Subject, 15 credits Kurskod: FA1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp (SCB): UV3 Fördjupning: A1N Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Musikterapi som verksamhet, 7,5 hp (1001) Musikterapi som vetenskapsområde, 7,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna skriftligt, muntligt och musikaliskt reflektera över grupprocesser i musikterapi, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra interterapi under handledning samt observera, beskriva och analysera interaktionella skeenden, visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verksamhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflektera och utvärdera musikterapeutiska insatser, redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera terapeutisk teori och praktik, samt kunna skriftligt och muntligt redogöra för områdets vetenskapsteoretiska synsätt och vetenskapsmetodiska tillvägagångssätt. Innehåll Musikterapiteori och metodik inriktning gruppterapi Interterapi Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) Grupphandledning Vetenskapsteori och metod

17 Kursplan FA1013 Page 17 of 20 Kurslitteratur och övriga läromedel Bergström-Isacsson, M. (2011) Music and Vibroacoustic Stimulation in People With Rett Syndrome A Neurophysiological Study. Danmark: Aalborg University Crafoord, C. (2005) Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Sthlm: Natur och Kultur Davies, A., & Richards, E. (2002) Music Therapy and Group work. London: Jessica Kingsley Publ. Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L. (2012) Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sthlm: Norstedts Juridik AB Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur Holm, U. (2009) Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken. Sthlm: Natur och Kultur May, R. (2005) Modet att skapa. Sthlm: Natur och Kultur Stige, B., & Aarø, L. E. (2011) Invitation to Community Music Therapy. New York and London: Routledge Wrangsjö, B. (2010) Mötas och växa. Reflexioner kring psykoterapiyrket. Sthlm: Natur och Kultur. E-bok Nordic Journal of Music Therapy (artiklar i urval om sammanlagt minst 40 sidor) Valbar litteratur Baker, F., Uhligh, S., & Austin, D. (2011) Voicework in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Baker, F., & Wigram, T. (2005) Songwriting: Methods, Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessica Kingsley Publ. Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten: muntligt, skriftligt och musikaliskt redovisar uppgifter i ämnet gruppmetodik, genomför interterapi under handledning, genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) under handledning, genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i

18 Kursplan FA1013 Page 18 of 20 handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeutisk teori och tillämpning, samt i ett paper om 8-10 sidor sammanfattar områdets vetenskapsteoretiska synsätt och metodiska tillvägagångssätt. Betygsgrader Godkänt, Underkänd.

19 Kursplan FA1015 Page 19 of 20 Självständigt arbete musikpedagogik, inriktning musikterapi, 15 högskolepoäng. Independent Project Music Pedagogy, Specialisation Music Therapy, 15 credits Kurskod: FA1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musikpedagogik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig fr. o. m.: ht 2011 Beslutad av: LU 2010:8 Ämnesgrupp: UV3 Fördjupning: A1E Senast ändrad: UUA giltig fr.o.m. ht 2012 Eventuell Oden-kod: Prov och provkoder: Uppsats på magisternivå, 15 hp (1003) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra och rapportera vetenskapliga undersökningar på ett för området relevant sätt, samt kritiskt granska och bedöma rapporter och uppsatser. Innehåll Uppsatsskrivning (vetenskaplig rapport) Handledning Seminarier Kurslitteratur och övriga läromedel Jarrick, A. & Josephson, O. (1998) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Sthlm: Natur och Kultur Wheeler, B., & Wheeler, R. (2005) Music Therapy Research. Gilsum, NH: Barcelona Publ.

20 Kursplan FA1015 Page 20 of 20 Valbar litteratur Aldridge, D. (2004) Case Study Designs in Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publ. Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur Trost, J. (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur Behörighet Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. Examination Färdigställd uppsats (vetenskaplig rapport) Respondent och opponent på uppsatsseminarium Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Psykologprogrammet

Utbildningsplan Psykologprogrammet Dnr HS 2014/484 Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Psykologprogrammet Programkod: VAPSY Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 300 Beslut om inrättande: Psykologprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer