Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013

3 Ord från VD i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab 13 Fysiska laboratorier 14 Virtuella laboratorier 15 Testanläggningar 16 Pilotanläggningar 17 Notiser 18 SWEREAS DOTTERBOLAG Swerea IVF 20 Swerea MEFOS 21 Swerea SICOMP 22 Swerea SWECAST 23 Swerea KIMAB 24 Institut de la Corrosion 25 Notiser 26 Medarbetare och kompetens 28 Nätverk och arenor 30 Styrelse och ledningsgrupp 32 Resultat- och balansräkning 34 Hållbart företagande (CSR) 35 Medlemsföretag 36 ÅRSBERÄTTELSE

4 Forskning, test och demo för hållbarhet och konkurrenskraft Swereas positiva utveckling fortsätter och kunderna visar verksamheten stort intresse. Antalet medlemsföretag, ett viktigt nätverk för Swereas framgång, har ökat med både nationella och internationella företag. Som ett resultat av utvecklingen har antalet medarbetare också ökat och uppgick till 532 personer vid årets slut. Intresset för att börja arbeta inom Swerea är stort, både nationellt och internationellt, och vi har idag medarbetare från ett 20-tal länder. 4 ÅRSBERÄTTELSE 2013

5 "Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter." MEDARBETARNAS ENGAGE- MANG och drivkraften att verka tillsammans i en grupp, med andra avdelningar eller med medarbetare i andra dotterbolag, skapar basen för Swereas framgång och nöjda kunder. Intresset för att skapa industrinytta, och i förlängningen samhällsnytta, är en stark gemensam nämnare för Swereas medarbetare. Deras nätverk med nationella och internationella kunniga forskare och produktionsledare är en stor tillgång för Swereas kunder. Forsknings- och utvecklingsarbete bygger på både lyhördhet för kundens krav och integritet. Genom väl genomförda projekt och därmed nöjda kunder, skapar Swerea ett viktigt förtroendekapital hos kunderna. Under 2013 introducerade Vinnova en ny form av forskningssatsning, så kallade strategiska innovationsområden. Swereas forskare var under våren mycket aktiva i arbetet med att ta fram ansökningar för strategiska innovationsområden, och Vinnovas beslut i juni var en framgång för Swerea. Koncernen utsågs att vara värd för satsningen rörande lättviktsmaterial, samt har även stor verksamhet inom de övriga fyra beviljade innovationsområdena. Modellen med strategiska innovationsområden skapar möjlighet för Swerea att ha en kontinuerlig och långsiktig kompetensuppbyggnad inom områden som är strategiskt viktiga för svensk industri. SWEREA HAR EN STÄNDIGT PÅ- GÅENDE utveckling av den experimentella verksamheten. Under 2013 investerades omkring 40 miljoner kronor i anläggningar och lokaler. Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av både ny produktionsteknik och nya produkter. Under året tog Swerea MEFOS i drift en fluidbäddsreaktor i pilotskala som erbjuder en rad olika behandlingsmöjligheter, exempelvis förbehandling av komplexa malmer. Swerea IVF har investerat i ett FTIRinstrument, ett instrument för avancerad materialanalys, vilket är en del i utvecklingen av textil och plast. v MODERNISERINGEN AV Swerea SWECASTs test- och demogjuteri slutfördes under Industrin har visat stort intresse för anläggningen och beställningarna har ökat. Swerea SICOMP kan med sin nya injektionsutrustning för högtemperaturepoxi verifiera simulerade tillverkningsprocesser för temperaturtåliga kompositer, något som till exempel flygindustrin efterfrågar. Swerea KIMAB utvecklar ständigt sina testbäddar för provning i korrosiva miljöer. Den senaste investeringen är en klimatkammare för att studera elektronikkomponenter utsatta för korrosiva gaser, samt cyklisk provning av större komponenter. Vinnova satsar under en fyraårsperiod på test- och demonstrationsanläggningar vid RISE-gruppens institut, dels för att förstärka de experimentella verksamheterna, dels för att göra anläggningarna mer lättillgängliga för små och medelstora företag. Att genom försök i lämplig skala visa att en ny tillverkningsteknik fungerar, en produkts egen skaper kan nås repetitivt, eller randvillkor för simuleringsberäkningar kan fastställas, kan vara till stor nytta för företagens produkt- eller tjänsteerbjudande. Swereas utbildningsverksamhet fortsätter att växa. Externt erbjuds kurser inom ett stort antal tekniska områden, både för den som vill lära sig mer om teoretiska samband och hur dessa tillämpas i produktion och för forskare som vill få mer teoretisk spetskunskap. Swereas medarbetare har en stor del av sin kunskapsutveckling under genomförandet av projekten. Detta kompletteras med specialdesignade tekniska kurser. I Swerea Academy har koncernen gemensam kompetensutveckling inom ledarskap, affärsmannaskap och kommunikation, och medarbetarna kan parallellt med lärandet också utveckla sitt Swerea-nätverk. Swereas dotterbolag har sitt ursprung i industrins behov av samsyn och gemensamt utvecklingsarbete, och vissa kan spåras tillbaka till 1920-talet. Industrin har ständigt varit med och utvecklat verksamheten mot spetskompetens. Swerea MEFOS firade 50 år under 2013 med att titta bakåt hur det hela började, men man tittade också in i framtiden vad är aktuellt 2063? I ett samhälle med robotar, mobilitet och informationsteknik kommer metaller att vara avgörande. JORDENS BEFOLKNING VÄXER stadigt och ökningen kommer enligt FN att fortsätta i några decennier framöver. Detta faktum kräver en allt effektivare och hållbarare användning av tillgängliga resurser. Här spelar forskning och utveckling en väsentlig roll. Swerea verkar utifrån vetenskaplighet för att skapa konkret industrinytta och arbetar starkt för ett framtidssäkrat samhälle. GÖRAN CARLSSON, VD OCH KONCERNCHEF ÅRSBERÄTTELSE

6 Swerea IVF Produktionseffektivitet, industriell produkframtagning och ekodesign. Process- och materialutveckling inom områdena textil, polymerer, metaller och keramer. Swerea KIMAB Process- och legeringsutveckling, materialens egenskaper vid tillverkning och användning samt korrosion och korrosionsskydd på metaller, polymerer och ytbeläggningar. Swerea SICOMP Kompositmaterial materialteknik, processoch tillverkningsteknik, dimensioneringsteknik. Swerea MEFOS Processmetallurgi, värmning, bearbetning, återvinning, miljöteknik och energieffektivisering för järn- och basmetallindustrin. Swerea SWECAST Gjutna material produkter, processer, miljöteknik och energieffektivisering. 6 ÅRSBERÄTTELSE 2013

7 2013 i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-koncernens omsättning uppgick till 666 Mkr, en ökning med 2,9 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 52 (58) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (12) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 36 (30) procent. Swerea-koncernens rörelseresultat uppgick till 6,6 (2,9) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster blev 15,7 (13,7) miljoner kronor. Totalt antal anställda i koncernen är 532 (527) personer. I december 2013 lämnade Tomas Thorvaldsson sitt uppdrag som vd och koncernchef för Swerea. Koncernen går nu in i ett nytt skede med ett förstärkt fokus på utveckling av dotterbolagens och koncernens affärer. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 210 Swerea KIMAB 210 Swerea MEFOS 146 Swerea SICOMP 48 Swerea SWECAST 65 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF ÅRSBERÄTTELSE

8 Swerea Swerea arbetar med tillämpad forskning, med stort industriellt kunnande och erfarenhet av hur forskningsresultat omsätts praktiskt. Swerea-koncernen består av moder bolaget Swerea AB och fem forskningsinstitut. Swerea är en viktig del i Sveriges innovationssystem. Våra virtuella och experimentella laboratorier och pilotanläggningar är unika. Medarbetarnas spets- och projekt ledarkompetens är av avgörande betydelse. Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världsledande inom valda områden. Affärsidé Swerea-koncernen ska skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Relationer bygger affärer och verklighetsförankring bygger hållbar framtid. Swerea-insti tutens goda näringslivskontakter är basen i vår verksamhet. I medlemsprogrammen har ungefär 600 företag inflytande. Projekten leder till konkreta förbättringar i företagens processer, produktion och produkter. Swereas världskarta Våra kunder gör affärer i hela världen. Swerea är en viktig del i Sveriges innovationssystem och det internationella samarbetet är omfattande. EU är Swereas hemmamarknad. Vi deltar i över 100 Europaprojekt och har samarbetsavtal med flera internationella forskningsinstitut och företag. Swerea KIMAB har ett dotterbolag i Frankrike, och Swerea IVF har kontor i Oslo. Swerea växer kontinuerligt, och intäkterna från näringslivet utgör den stora delen. Det tyder på att industrin verkligen ser nyttan med att ha Swerea som strategisk partner. Med omsorg om miljön Vi har bara en jord. Hållbarhet är centralt i alla projekt där Swerea är med. Det finns inga genvägar. Vi måste ta in hela livscykeln för produkten eller processen och hela den ekologiska och sociala kedja som den ingår i. Industrin är en del av lösningen på jordens utmaningar, och Swerea är en engagerad och kunnig partner på den resan. Swerea ingår i RISE RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforskningsinstitut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället. I RISE-gruppen ingår Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea. Omsättningen i hela RISE-gruppen uppgår till 2,76 miljarder kronor och antal anställda till drygt Verksamheten per programblock, 2013 Finansdepartementet 100 % RISE AB Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar* 43 % 57 % Swerea Medlemsprogram 15 % Nationella program 32 % EU-program 12 % Industriprogram m.m. 41 % 100 % Swerea IVF Programråd 100 % Swerea KIMAB Programråd 100 % Swerea MEFOS Programråd 100 % Swerea SICOMP Programråd 100 % Swerea SWECAST Programråd * Intressentföreningen för Korrosionsforskning, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå, Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning, Swerea IVFs Intressentförening och Svenska Gjuteriföreningen. 8 ÅRSBERÄTTELSE 2013

9 Swerea-koncernen 84 Pågående EU-/RFCSprojekt Swerea SICOMP Piteå Swerea MEFOS Luleå Swerea IVF Oslo Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea SICOMP Linköping Swerea SWECAST Jönköping Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Därav koordinator i Föredrag presenterade vid konferenser Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB Brest Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB St Etienne 104 Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Utbildningsnivå Forskande personal Åldersfördelning Procent av totalt 532 personer Antal anställda 532 st 379 Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler Högskoleingenjör eller motsvarande 16 % Civilingenjör 41 %* Licentiat 7 % Doktor 33 % Docent 3 % 29 år 10 % år 26 % år 28 % år 25 % 60 år 11 % Kvinnor/män Omnämningar i radio/tv Av ovanstående är 12 personer utnämnda till professor. *Varav 34 är forskarstuderande. ÅRSBERÄTTELSE

10 Vi stärker svensk industri Swerea är en strategisk samarbetspartner till svensk industri. Med de fem institutens specialistkompetenser, kontaktnät, fysiska och virtuella anläggningar skapar Swerea nytta och hållbar utveckling. Vi stärker svensk industri, och vi är med och formar morgondagens samhälle, säger Göran Carlsson, vd, Swerea. STRATEGISKA INNOVATIONS- OMRÅDEN (SIO) är en av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Ett strategiskt innovationsprogram kopplas till en strategisk agenda och koordineras av en oberoende organisation med mandat att förvalta planen och definiera vilka insatser som krävs. Koordinatorn är den sammanhållande länken för alla som vill bidra till programmets mål. Swerea är projektledare i SIO Lättvikt LIGHTer. Därutöver representeras Swerea i fyra av programmens styrelser, Metalliska material, Gruv- och metallutvinning, Produktion samt Processindustriell IT och Automation. Området Lättvikt är speciellt intressant för det har Swerea byggt upp från början. Redan 2009 satsade Swerea på att kraftsamla inom lättvikt eftersom vi insåg att många utvecklingsbehov har sin springande punkt just där. Lättare konstruktioner sparar både råvara och energi, men det finns många vitt skilda problem att lösa på vägen och en kombination av kompetenser är helt nödvändig. SWEREA-INSTITUTEN har utrustning och kompetens inom många av de områden som är väsentliga för en hållbar utveckling. Vinnovas val av strategiska innovationsområden är ett kvitto på det eftersom så många av dem jackar in i Swereas inriktningar. Industriell återvinning är ett annat sådant område där Swerea är ledande i arbetet för en framtida större nationell satsning. KREATIVITET GYNNAS av kompetensmix. Det är i mötet mellan människor som saker händer, det märks i Swereas koncerngemensamma utvecklingsområden. Många av framtidens utmaningar kräver ett sådant helhetsgrepp. SIO Produktion Swerea driver sedan många år ett omfattande arbete med att utveckla verktyg och metoder för att höja produktionseffektiviteten hos svenska tillverkande företag. Det sker i nära samarbete med industri, akademiska forskningspartners samt Teknikföretagen och IF Metall. Ett resultat är den strategiska innovationsagendan för svensk produktion, Made in Sweden SIO Produktion är programmet där sex centrala områden har pekats ut och flera aktiviteter redan har påbörjats. Swerea är en viktig projektaktör inom samtliga dessa områden. Utöver det tillkommer en rad upp gifter för Swerea, som att göra resultaten tillgängliga för industrin och att koppla SIO Produktion till internationella nätverk. Swerea arbetar också med att engagera SME inom SIO produktion. SIO Produktion projektleds av Teknikföretagen. SIO Processindustriell IT och Automation Viktiga verktyg för att vidareutveckla en industriell verksamhet är att kunna mäta parametrar, analysera mätdata och baserat på detta vidta rätta åtgärder. Programmet Processindustriell IT och Automation (PiiA) är en kraftsamling för att skapa unika, innovativa lösningar. PiiA ska bidra till ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och radikalt höjd innovationskraft. Swerea har flera forskargrupper som är verksamma inom mätteknik, dataöverföring och dataanalys, forskningsområden som är centrala inom PiiA. PiiA, som leds av SICS Västerås, syftar till att skapa excellenta forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med världsledande processindustrier. 10 ÅRSBERÄTTELSE 2013

11 SIO Lättvikt LIGHTer Strategiska Innovationsområden (SIO) Med SIO vill Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas bidra till kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samt stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker. Inom satsningen görs dels en rad strategiska forsknings- och innovationsagendor för att definiera behov och strategier för utveckling av viktiga innovationsområden, dels strategiska innovationsprogram för genomförande av agendorna. SVERIGES FÖRSTA branschöverskridande lättviktsagenda möter de stora samhällsutmaningarna genom att sätta utmanande mål för Det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt kallas LIGHTer. Swerea är projektledare för LIGHTer och har därmed fått ansvaret att leda svensk utveckling av världsledande kompetens inom lättviktsteknik. Det innebär bransch överskridande utveckling för att minska resursbehov, öka energi effektivitet, skapa fler jobb och höja innovationsgraden inom tillverkande industri. Programmets övergripande mål LIGHTers styrelse från vänster: Dan Zenkert (KTH), Bengt Nilsson (Lamera), Anders Sundin (Semcon), Ingegerd Annergren (Scania), Stefan Gustafsson Ledell (Swerea SWECAST, sittande, programchef), Henrik Runnemalm (GKN Aerospace, ordförande), Cecilia Ramberg (Swerea IVF, sittande, vice programchef), Fredrik Winberg (Biteam), Tomas Ireman (Saab), Kaj Fredin (Volvo Cars) och Leif Asp (Swerea SICOMP, adjungerad representant för Hans Hansson). Frånvarande: Jan Strid (Sapa Technology). är att mer än 75 procent av de lättviktstekniker (material, produkter och tjänster) som utvecklas inom programmet industrialiseras. Andra exempel på mål är att svenska industri företag uppfyller eller överträffar nationella/internationella miljö- och energimål, att svensk lättviktsexport ökar med mer än tio procent per år, att mer än 50 procent av svensk lättviktsinnovation baseras på bransc höverskridande teknikutveckling och att 5 10 groddföretag utvecklas till globala företag. FÖRTROENDET att leda LIGHTer visar att Swerea har stark ställning hos såväl industri som finansiärer. Swerea kommer att kunna bidra med bred teknisk kompetens inom en mängd olika branscher och ytterligare utveckla programledarkompetensen som nationell koordinator för en genomgripande strategiskt satsning. SIO Gruv- och metallutvinning STRIM Inom programmet planeras insatser för nya tekniska landvinningar och innovationsprojekt inom utvinningsteknik, teknik för återanvändning av material och energi, strategier och teknik för utveckling av attraktiva arbetsplatser och strukturell utveckling för jämställdhet i gruvsektorn. Programmet projektleds av Luleå tekniska universitet via dess kompetenscentrum CAMM, Centre of Advanced Mining and Metallurgy. Medverkar gör de ledande svenska gruvföretagen, gruvteknikföretag, akademi, forskningsinstitut, myndigheter och organisationer. Swereas medverkan i programmet kommer att stärka det goda samarbetet med svensk gruvindustri och Luleå tekniska universitet, samt initiera samarbete med nya partners. SIO Metalliska material Avancerade metalliska material är ett strategiskt innovationsområde där den samlade svenska metallindustrin utvecklat en gemensam, strategisk forsknings- och innovationsagenda. Programmet för Metalliska material projektleds av Jernkontoret tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium. Samverkan sker i sju steg för förnyelse och konkurrenskraft: utveckla erbjudandet, öppna värdekedjan, öka materialutvecklingstakten, öka flexibiliteten, öka resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan samt öka kompetensen och attraktiviteten. Swerea kommer att vara en nyckelaktör tack vare institutens samverkan med såväl materialtillverkare som materialanvändare och med akademisk forskning. Redan i den inledande utlysningen 2013 var fyra Swerea-institut med som forskningsutförare i åtta av elva beviljade projekt. ÅRSBERÄTTELSE

12 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Fysiska och virtuella anläggningar Swerea har en särskild styrka i kombinationen av pilotanläggningar, fysiska testutrustningar och virtuella laboratorier. Erbjudandet bygger på både kompetens och experimentell utrustning inom respektive instituts område, och i deras väntade och oväntade skärningspunkter. Kundnyttan stärks också av att fysiska och virtuella metoder kan användas i relation till varandra. DET SKER SPÄNNANDE utveckling nu när beräkningstakten i datorer blir allt högre. Den experimentella utrustningen gör det möjligt att fastställa verifierade värden som underlag för datorernas beräkningar. Experiment visar sedan att beräkningarna är korrekta. Kombinationen är effektiv och förkortar utvecklingstiden. Swerea som samhällsbyggare Vinnova har tagit ut riktningen i ett antal strategiska innovationsområden för Sverige. Det har gett oss kvitto på att institutens inriktningar, kompetens och utrustning fyller en viktig funktion i samhällsutvecklingen och för industrins konkurrenskraft. Swerea-instituten har också betydande roller inom samtliga fem innovationsområden. Framtidens komplexa produkter ökar kraven på kompetens och effektiv samverkan. Kopplingen mellan virtuella och fysiska försök blir allt mer integrerad och instituten inom Swerea bygger vidare på varandras kunskaper. Swerea har startat en koncerngemensam grupp som kallas Virtual Lab. Där inventerar instituten resurser och analyserar behoven för att bättre utveckla och nyttja kombinationen av kompetens och utrustning. Det finns exempelvis ett beräkningskluster på Swerea MEFOS, hur kan de andra instituten dra nytta av det? State of the art Swereas utrustning och kompetens har hög internationell standard och instituten investerar kontinuerligt. Swereas samlade utbud av experimentell utrustning ger Swerea Virtual Lab en unik möjlighet att karakterisera material och verifiera resultat. Swerea har tillräckligt med uppdrag för att bära kostnaderna för hög standard och ständig utveckling, det är svårt för enskilda företag att göra det. Dessutom är det en fördel att korsbefruktning av kompetens mellan uppdragen och kombinationen av beräkningar, simuleringar, experiment och försök gör att Swerea kan komma längre och bidra med ny kunskap. Just nu utvecklar och förfinar jag metoder och verktyg för rationell och kvalitetssäkrad tillverkning av högkvalitativa kompositstrukturer. Det innebär till viss del användande av automatiserad utrustning, bl.a. industrirobotar, vilket möjliggör större produktionsvolymer till rimlig kostnad. Efterfrågan på kompositprodukter ökar kraftigt så tillverkningstekniken måste anpassas och utvecklas för större produktionsvolymer med rätt kvalitet och kostnad. DANIEL EKLUND, SWEREA SICOMP 12 ÅRSBERÄTTELSE 2013

13 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Swerea Virtual Lab För att hjälpa företag med deras material- och produktutveckling har Swerea nyligen startat Swerea Virtual Lab. Satsningen kombinerar hela koncernens djupa och breda kunskap inom simulering av avancerade material. SETT UR ETT MATERIALS livscykel erbjuder Swerea-instituten tjänster från materialutveckling fram till återvinning. Genom att samla alla institutens enskilda kompetenser i ett gemensamt fokusområde kan Swerea nu erbjuda bättre och bredare lösningar till kunder inom virtuell material-, process- och produktutveckling. Swerea Virtual Lab har ett helhetsperspektiv och ska ge kunderna tillgång till rätt personer och rätt verktyg inom koncernen, så att de kan utföra numeriska simuleringar, göra modeller samt ta fram numeriska metoder. Inom Swerea finns ett brett utbud av både expertis och verktyg inom material och virtuell utveckling. Det är en kombination som är unik för Swerea Virtual Lab, och som hjälper de företag som inte själva har den interna expertkunskapen som krävs när komplexa produkter och material tillverkas. SWEREA VIRTUAL LAB ger också kun derna möjlighet att verifiera de framtagna resultaten samt att ta fram nya materialdata, tack vare en stark koppling till Swereas maskinpark. Swereas avancerade simulerings- och modelleringsverktyg gör det möjligt att till exempel förutsäga en komponents eller ett systems egenskaper och kapacitet. Ett illustrerande användningsområde är vid tillverkning av komplicerade detaljer, det kan handla om en bilkaross vars krockegenskaper simuleras virtuellt. Resultatet kan då tas fram utan tillgång till verkliga produkter eller material, vilket sparar både tid och pengar. SATSNINGEN KOMMER att omfatta såväl rena forskningsprojekt som mer tillämpade uppdrag. Virtual Lab kommer att ytterligare utveckla fördelarna med Swereas kompetensmix och kompletterande utrustning. För svensk industri behövs en aktör som står med det ena benet i avancerad forskning och det andra i den industriella verkligheten. Swerea fyller den rollen på ett utmärkt sätt. Ola Asplund, Utredningschef, IF Metall Det är ett nöje att arbeta med Swerea KIMAB. Moderna anläggningar och framsynta medarbetare säkerställer en professionell växelverkan av högsta klass. Jag vill också lyfta fram den mötesplats som man skapar för olika grenar inom svensk och internationell industri. Göran Nyström, Senior Vice President, Head of Group Marketing and Technology, Ovako AB. Genom sina spetskompetenser spelar Swerea en viktig och i vissa fall till och med en strategisk roll för stora delar av den svenska industrin. Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret ÅRSBERÄTTELSE

14 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Fysiska laboratorier mäter och analyserar KEMISK ANALYS aanvänds för att karakterisera stål-, koppar-, aluminium- och nickellegeringar, men även för att analysera gaser, vätskor och fasta material. I Swerea KIMABs laboratorium för materialanalys kan vi göra alltifrån svetsbarhetsbedömningar till att analysera extremt låga halter av spårämnen i en metall (ner på ppt-nivå). Metallografi- och mikroanalyslaboratoriet är ett centrum för avancerad materialkarakterisering och kemisk analys i mikroskala. Med högupplösande elektronmikroskopi och hög materialkompetens är vi ett viktigt stöd till svensk industri. I LASERLABORATORIET på Swerea KIMAB utvecklas och verifieras materialegenskaper i industriella processer. Stålindustrin som använder skrot i tillverkningen kan få detaljerad information om skrotets sammansättning i realtid innan nedsmältning. Det ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan. Tekniken kan också användas vid till exempel avfallshantering i förbränningsanläggningar och inom gruvindustrin. SWEREA IVF har omfattande textila laboratorier med ackrediterad verksamhet. Här testas bland annat slitstyrka, brandhärdighet, kemikalieinnehåll, mekanisk komfort, regnskydd samt funktion vid hetta och kyla. Vid produkt- och processutvecklingslaboratoriet utvecklas prototyper i polymera, textila, keramiska och metalliska material. PROCESSIMULERINGSLABO- RATORIET vid Swerea KIMAB möjliggör simuleringar för tillverkningsprocesser vid framställning av avancerade metalliska material, processer som varm- och kallvalsning, smide, glödgning, pulverframställning, gjutning och pressning. Genom att göra försök i mindre skala kan stora försöksmatriser framställas. Verksamheten är viktig för stål- och metallindustrin, verkstads- och fordonsindustri. SWEREA SICOMP har utrustningar för experimentell karakterisering av kompositmaterial och produkter. Det är exempelvis hydrauliska provningsmaskiner för mekanisk provning av allt från provstavar till långa kompositprodukter. I det fysiska tillverkningslaboratoriet kan tillverkningskoncept testas och prototyper tas fram med olika tillverkningsmetoder. I laboratoriet finns också ett optiskt 3D-skanningssystem för att bestämma formavvikelser före och efter härdning. SWEREA SWECAST har ett av få test- och demogjuterier i Europa, där nya gjutna material, processer och insatsvaror kan utvecklas och utvärderas. Kunderna är förutom gjuterier även produktutvecklare inom transport-, verkstads- och flygindustri. I laboratoriet för form- och kärnteknik utvärderas nya miljöanpassade bindemedel som gör gjutning till en miljömässigt hållbar tillverkningsmetod. Ett nytt område under utveckling är så kallad 3D-printing som innebär att såväl gjutformar som komponenter snabbt kan tas fram i samarbete med gjuterier och slutkunder. 14 ÅRSBERÄTTELSE 2013

15 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Virtuella laboratorier simulerar verkligheten Swerea IVF spelar för industrin en avgörande roll i att agera brygga mellan akademins behovsstyrda forskning och den direkt användbara tillämpningen i industrin. Johan Ancker, fristående konsult, tidigare Teknikföretagen KOMPOSITERS LÅNGTIDSEGENSKAPER samt deras strukturella egenskaper utvecklas och utvärderas med materialmodellering vid Swerea SICOMPs virtuella laboratorium. Ett exempel är en teknik för tillverkning av strukturella batterier för energilagring i kolfiberkompositer. En teknik som är patenterad av Swerea SICOMP. VID SWEREA MEFOS används ofta virtuella simuleringar för att spåra orsaker till problem och kvalitetsbrister i produktionen hos kunder. Det förkortar vägen från teori till praktik. Resultaten används för att justera och förbättra processer, men också som vägledning vid kommande investeringar. SWEREA SICOMP kombinerar fysiska experiment med virtuella simuleringar för att förutsäga deformationer och brott. Med virtuella tester minskas antalet fysiska experiment. Laboratoriet erbjuder också avancerad optisk utvärdering av produkter. I den virtuella testanläggningen utförs simuleringar av många olika processteg. VID SWEREA SWECAST genomförs praktiska gjutförsök i kombination med datorsimuleringar, och nya satsningar planeras för att utveckla institutets test- och demonstrationsgjuteri till en unik och strategisk tillgång i framtida EU-projekt. Förmågan att kombinera befintlig kunskap, ny kunskap och entreprenörskap är nyckeln till framgångsrika innovationer. Vi har identifierat Swerea som en viktig partner i detta sammanhang. Hans Klang, Vice President, Product Development, SSAB EMEA Jag arbetar i Swerea KIMABs virtuella laboratorium med att utveckla simuleringsverktyg för att ge bättre förståelse och kontroll av legeringssammansättning, mikrostrukturutveckling och process parametrar för design och produktion av verktygsstål. Beräkningarna ska användas för att utveckla nya, samt optimera befintliga verktygsstål. ELEONORA HERVESTAD, SWEREA KIMAB ÅRSBERÄTTELSE

16 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Testanläggningar med många variabler VID SWEREA IVF bedrivs provning och analys inom en mängd områden. Till exempel analyseras mikrostruktur, kemisk sammansättning och fassammansättning med olika typer av mikroskop. Med fraktografi bestäms brottsorsaker på brottytor, och för keramiska material analyseras densitet, porositet och porstorleksfördelning. Inom området pulver mäts partikelstorleksfördelning, densitet och viskositet, liksom flybarhet och kompaktbarhet hos pulver och pulvergranulat. Material- och felanalys görs på elektronikhårdvara, liksom miljötester, stresstester samt processvalidering för att säkra kvalitet i underleverantörskedjan. TESTANLÄGGNINGEN för lättviktsteknik vid Swerea KIMAB bidrar till att lösa frågor om lätta och höghållfasta konstruktioner baserade på hybridteknik. Testanläggningen kombinerar många tekniker och metoder; fogning, korrosion, hållfasthet, geometri, mikroskopering, oförstörande provning. Anläggningen är viktig för fordonsindustrin, stål- och metallindustrin samt för tillverkande industrier inom nya material, verkstad samt kraft- och processindustri. EFFEKTIVARE ROBOTLACK- ERING utvecklas vid Swerea IVF i samarbete med kemikalie- och utrustningsleverantörer, färgtillverkare och slutanvändare. I testanläggningen Paint Center kontrolleras temperatur, luftfuktighet och lufthastighet i tester och simuleringar av olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger, i både pilot- och fullskala. Paint Center är 400 m 2 och rymmer två sprutboxar, ugnar och en anläggning för förbehandling. SWEREA KIMAB och Institut de la Corrosion erbjuder korrosionsprovning av produkter för exempelvis fordons- och byggindustrin. Testerna sker under fältmässiga förhållanden i flera teststationer i marina och industriella miljöer och i stadsmiljöer i olika delar av världen. Resultaten ger data om materials livslängd och nedbrytning i olika miljöer och kan också användas för verifiering av resultat från provningar i klimatskåp. Den marina testanläggningen har flera bassänger samt laboratorium med testriggar vid Atlantkusten i Frankrike. Kunderna kommer främst från branscher som arbetar med olja, gas, avsaltning eller komponenter för marina tillämpningar. INOM TEXTILINDUSTRIN är ytbehandling en resurskrävande process och plasmabehandling som metod möter ökande intresse tack vare teknisk utveckling som nu möjliggör större volymer och implementering i befintliga processer. Plasmabehandling är en torr metod och i kombination med exempelvis spraytekniker för kemikalier kräver den betydligt mindre vatten, kemikalier och energi. Swerea IVF har utrustning för atmosfärplasmabehandling av främst textila material, men även en del kompositer. MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA processer för bättre och mer hållbara textilier för bilinteriörer är målet i samarbetet LOTEX med Swerea IVF, Volvo Car Group och Borgstena Group. Behandlingen koncentreras till textilens yta vilket minskar användningen av fluorkarboner, vatten och energi. 16 ÅRSBERÄTTELSE 2013

17 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Pilotanläggningar för skarpa försök i stor skala Swerea MEFOS försökshallar är unika resurser som stålindustrin kan dra enorm nytta av för att utveckla våra tillverkningsprocesser men även vid utveckling av nya produkter. Fredrik Sandberg, chef Metallurgisk forskning, Sandvik Materials Technology I SWEREA MEFOS pilotanläggning finns utrustning för framställning, värmning och bearbetning av metaller. Kunderna är företag inom stål- och metallindustrin som förbättrar sina tillverkningsprocesser eller utvecklar nya. Målet är ofta att minska energianvändningen, minska klimatpåverkan eller förbättra utbytet. En ny unik pilotanläggning för utveckling av fluidbäddprocesser skapar goda förutsättningar för effektiv användning av alltmer komplexa råvaror med högre halter föroreningar i råvaran. Pilotanläggningen i kombination med kunskapscentret FLUBET förstärker Swerea MEFOS världsledande position inom utveckling av metallurgiska processer i stor pilotskala. I DEN EGENUTVECKLADE stränggjutningssimulatorn studeras kombinationen av flödesoch termodynamik i den komplexa stränggjutningsprocessen genom att simulatorn kan ge en fullständig bild av flödet. VID SWEREA SWECASTS testanläggning för gjutna material kan både virtuella försök och försök i laboratorie- och pilotskala utföras. Testanläggningen är en av de största i Europa. När skiftet från metalliska material till kompositmaterial sker för svenska produkter kommer Swerea SICOMP att stå för överföringen av kunskap och erfarenhet till och från före tagen, skapa samverkan och internationell konkurrenskraft. Bengt-Olof Elfström, Strategy & Technology Management, GKN Aerospace Engine Systems Sweden I RFCS-projektet Roll Gap Sensors använde vi vår pilotanläggning för att mäta förhållanden inne i valsgapet vilket gav intressanta resultat för våra medlemsföretag, men det gav också användbara resultat för publiceringar i tidskrifter. ANNIKA NILSSON, SWEREA MEFOS ÅRSBERÄTTELSE

18 NOTIS ERNO TISER NOTIS ERNO TISER NOTIS Solceller ger grön el till kontor För att banbrytande miljöteknik ska komma till praktisk användning krävs forskning, utveckling och implementeringsstudier. Swerea IVF testar dagens solcellsteknik och utvecklar morgondagens. I ett implementeringsprojekt har konventionella kiselsolceller monterats på fastigheten för generering av kontorsel. Swerea IVFs solcellsfokus är Grätszelsolceller, en solcellsteknik med unika estetiska egenskaper. Forskningen på Grätzelsolceller förädlar teknik från våra kollegor på Uppsala universitet och KTH samt utvecklar modullösningar som kan exploateras av verksamhetens kommersiella partner Dyenamo AB. Det här projektet är typiskt för det vi sysslar med. Vi fungerar som problemlösare, ser till att tekniken fungerar och skapar förutsättningar för industriell produktion, säger Mats Lundin, vd på Swerea IVF. Mindre slöseri i gjuteriet Det finns en stor potential att minska energianvändningen hos de flesta gjuterier genom optimering av ingjutsystemen. Det visar ett projekt i Swerea SWECASTs regi där utbytet i processen kunde ökas väsentligt. I projektet har fem fall med olika aluminium- och stålkomponenter studerats. Utbytet har i genomsnitt ökat med 34 procent genom optimerade ingjut- och matningssystem. CIC Foundry Technology Forum I november 2013 hölls CIC Foundry Technology Forum i Jönköping. Konferensen, som är årligen återkommande, arrangerades av Casting Innovation Centre (CIC) och lockade ett 60-tal deltagare från Europa och USA. CIC Foundry Technology Forum har blivit ett internationellt forum inom gjuteriteknik, där svenska och internationella experter utbyter erfarenheter och initierar långsiktiga samarbeten. Internationella föredrag varvas med presentationer av projekt inom CICs fokusområden; höghållfasta gjutjärn, lättviktskomponenter och nya tekniker. Kinas miljödepartement besöker Swerea IVF Representanter för Kinas miljödepartement besökte Swerea IVF i Mölndal den november. Vid besöket deltog också representanter för FN-organet Unido. Mötet syftade till att de kinesiska myndigheterna ska få del av Swerea IVFs världsunika kompetens kring utfasning av långlivade organiska föreningar. Swerea IVF har lång erfarenhet av att ersätta toxiska och miljöskadande kemikalier i processer och produkter. Exempel på detta är ersättning av sexvärt krom, införande av blyfri lödning, substitution av skadliga fluorkemikalier i textil- och läderproduktion, ersättning av asbest eller utfasning av freoner vid tvättning av elektronik. Spännande diskussioner har förts mellan den kinesiska delegationen och forskarna på Swerea IVF. Vi hoppas att det leder till en effektiv utfasning av ämnesgruppen PFOS och också till stärkta relationer mellan länderna med nya kanaler för utbyte av expertkunskap. Swerea MEFOS ger expertråd i Bryssel Göran Carlsson har blivit inbjuden att delta i Europeiska kommissionens nybildade High Level Expert Group on Steel. Uppdraget kommer att vara att diskutera och ge kommissionen råd i stålrelaterade policyfrågor, att följa upp genomförandet av Steel Action Plan och att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla egna strategier för stålindustrin. Det känns otroligt roligt att ha fått det här uppdraget, säger Göran Carlsson. Det här visar hur viktigt det är att jobba strategiskt internationellt och skapa kontakt med olika aktörer och beslutsfattare. Swerea MEFOS har länge varit engagerade och framgångsrika inom RFCS och ESTEP och vi har de senaste åren ökat vårt engagemang på flera områden inom EU. Vi har ett stort kontaktnät inom den europeiska stål- och metallforskningen och hoppas med det här uppdraget kunna bidra till att synliggöra stålindustrin i Norden. 18 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Kommersialisering av kolfiberbatterier Swerea SICOMP har utvecklat en patentsökt teknologiplattform för batterier. Konceptet ger mycket goda prestanda och möjlighet att forma batterierna till nästan helt valfria geometrier. Nu har Swerea SICOMP inlett kommersialisering av teknologin, och söker partners för framtida industrialisering av batterikonceptet. Ambitionen är att konceptet industrialiseras i Sverige. Tunnfilmsbatterier för uppkopplade elektroniska enheter (sensorer etc.) blir det första området för kommersialisering. Teknologin gör det också möjligt

19 att tillverka mekaniskt lastbärande batterier genom att använda kolfiber som aktiv batterielektrod och samtidigt bära mekanisk last. Intresset för konceptet är stort, även från media. Till hjälp har Swerea SICOMP Olle Stenberg som leder ett kommersialiseringsprojekt med finansiellt stöd av Vinnova via programmet VINN-Verifiering. SICOMP-konferensen års SICOMP-konferens Manufacturing and Design of Composites ägde rum den maj i Linköping med närmare hundra deltagare från sex nationer. Under de två dagarna hölls föredrag om bland annat biomaterial, nya kärnmaterial, LCA-analyser, materialoch processval inom fordonsindustrin samt material, tillverkning och trender inom flyg och rymd. Miljövinster och kostnadsbesparingar med Stålkretsloppet Efter åtta år är nu forskningsprogrammet Stålkretsloppet avslutat. Forskningen har bland annat lett till minskad energianvändning och bättre miljö. Avancerade stål, lättare konstruktioner och nya verktyg för att förenkla industrins arbete är några resultat som gett positiva effekter på både miljö och kostnader. Programmet startade 2004 och målet var att skapa resurssnål tillverkning av stål, smartare konstruktionsmetoder för nya stålsorter samt att underlätta användningen av skrot och restprodukter. Resultaten har i många av projekten inom Stålkretsloppet varit över förväntan. Forskningskoncernen Swerea har varit delaktig i ett flertal projekt, bland annat i utveckling av en metod för laseranalys av skrot. Ett annat projekt har handlat om att utvinna vanadin ur slagg samt att utnyttja slaggen inom cementindustrin och vid vägbyggen. Ytterligare ett projekt har fokuserat på att ta fram en miljövänlig metod för samtidig ytrening och förvärmning av stålskrot. att modellerna ska användas vid dimensionering av skadetåligheten inom flygindustrin. För att verifiera modellerna ska kompositlaminat utsättas för slag. Därefter kontrolleras laminatens resthållfasthet som sedan jämförs med resultaten från simuleringarna. Projektet är ett samarbete mellan Swerea SICOMP och Oxeon i Sverige samt det spanska företaget Aernnova, en betydande tillverkare av komponenter och delstrukturer till alla ledande flygplanstillverkare. University of Girona deltar som underleverantör till Aernnova. Swerea MEFOS firade 50 år! Swerea MEFOS firade 50-årsjubileum 2013, och den 3 oktober kulminerade firandet med en fullspäckad seminariedag och stor fest i Stadshotellets Festivitetssal. Det var 1963 som Jernkontoret, LKAB, NJA och ytterligare 21 svenska stålföretag via en ny stiftelse beslutade att uppföra en metallurgisk forsknings- och försöksstation i Luleå med stöd av Norrlandsfonden. Två år senare stod bygget klart. I dag har Swerea MEFOS fler anställda än någonsin, 98 medarbetare. 50-årsfirandet präglades av en lättsam och överraskande blandning av forskning och magi. Det blev en fantastisk dag och vi har fått massor av bevis på att firandet uppskattats av alla inbjudna gäster från när och fjärran, säger en glad Göran Carlsson. Korrosionsskydd av stål i betong Drygt 100 personer deltog i seminariet som Swerea KIMAB har hållit i Stockholm och Malmö. Deltagarna fick en introduktion till handboken Korrosionsskydd av stål i betongskonstruktioner, kunskap om korrosionsorsaker på stål i betong, materialet betong ur korrosionssynpunkt, katodiskt skydd samt hur man bedömer korrosionstillståndet hos ingjuten armering. En av talarna var Adriano Maglica från Trafikverket som berättade om hur man skyddat kantbalkarna på Ölandsbron. Svenskt-spanskt samarbete om skademodeller Det svenska företaget Oxeon tillverkar och marknadsför vävar av tunna kolfiberband under varumärket TeXtreme som är av stort intresse inom flygindustrin. I projektet Damtex ska simuleringsmodeller utvecklas för att beräkna skadetillväxt i kompositskikt som är tillverkade med tunna kolfibervävar. Målet är ÅRSBERÄTTELSE

20 Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Material analys, provning och certifiering. Nya industriella möjligheter ATT KUNNA UTNYTTJA våra klassiska svenska råvaror inom nya industriella tillämpningar skapar många möjligheter. Under 2013 har Swerea IVF drivit en rad forskningsoch utvecklingsprojekt med detta syfte, i nära samarbete med svenskt näringsliv. Inte minst har arbetet med att utveckla metoder för framställning av högkvalitativa textila material utgående från cellulosafibrer varit högprioriterat. Här har en nära forskningssamverkan också skett mellan Swerea IVF och skogsindustrin såväl som textilindustrin. Swerea IVF driver ett omfattande arbete med att utveckla verktyg och metoder för att höja produktionseffektiviteten hos tillverkande företag. Den fleråriga satsningen Produktionslyftet har utvecklats ytterligare under året, och erbjuder nu ett än mer omfattande stöd till företag som ytterligare vill vässa sina produktionssystem. Produktionslyftet erbjuder både utbildningsinsatser och direkt coachning i företag över hela landet, genom det nära samarbete som finns mellan programmets aktörer. Resultaten är hittills mycket goda, vilket också styrks av de utvärderingar som gjorts. Ett kvitto på detta är att satsningen nu förlängs till att omfatta även kommande år. DET BLIR ALLT VIKTIGARE för Swerea IVFs kundföretag att kunna erbjuda produkter med minimal påverkan på såväl hälsa som omgivande natur. Bolaget erbjuder därför ett ständigt vidareutvecklat stöd till företagen med detta syfte, där kemisk analys och textil provning är typiska exempel på tjänster. Swerea IVFs positionering inom livscykelbaserad produktframtagning, nya industriella tillverkningsmetoder och effektiv produktion talar för att verksamheten kommande år har goda förutsättningar att utvecklas vidare. Det understryks också av att 2013 verksamhetsmässigt och ekonomiskt varit ett tillfredsställande år för bolaget. ATT TA VARA PÅ våra inhemska naturtillgångar, och använda dem för nya industriella verksamheter, är ett exempel på verksamheter där bolaget har höga ambitioner inom forskning och utveckling kommande år. Givetvis sker arbetet här i nära samarbete med näringslivet, med syfte att snabbt omsätta resultat till industriella möjligheter. MATS LUNDIN, VD FAKTA OMSÄTTNING 210 miljoner kronor ANSTÄLLDA 154 MEDLEMSFÖRETAG 397 GRUNDAT 1964 VERKSAMHETSORTER Mölndal, Stockholm, Linköping, Eskilstuna och Oslo STYRELSE Göran Carlsson, ord förande, Swerea AB Tor Ahlbom, Ahlbom Invest AB Johan Ancker, Ordf. Tekniska högskolan i Jönköping Ola Asplund, IF Metall Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola Hans Persson, Volvo Group Trucks Technology Mikael Eriksson, Arbetstagar representant Lars-Olof Ingemarsson, Arbetstagarrepresentant 20 ÅRSBERÄTTELSE 2013

21 Utveckling och konsultverksamhet inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för mineral-, stål- och metall industrin. Stora pilotprojekt (ledning, anläggning, drift), reduktions metallurgi, mätteknik och pro cessanalys, datormodellering/-simulering med avancerad processkunskap, miljö- och restproduktteknik, process integration. 50 år med industrin KUNDERNA FORTSÄTTER att visa stort intresse för Swerea MEFOS, och härigenom har bolaget kunnat fortsätta att växa. I juni, efter drygt ett års investeringsarbete, invigdes Swerea MEFOS fluidbäddsanläggning. Denna anläggning kompletterar bolagets pilotanläggningar på ett bra sätt. Det behandlade materialet kan exempelvis processas vidare i Swerea MEFOS ljusbågsugnar eller konverter om behov finns. Intressanta kundgrupper finns inom basmetalltillverkare och då främst för rostning av material. Installationen har skett i samarbete med Boliden, Energitekniskt Cent rum i Piteå och LTU Energiteknik, och anläggningen har konstruerats så att förgasning av biomassa kan genomföras. Swerea MEFOS har deltagit i en FAKTA OMSÄTTNING 146 miljoner kronor ANSTÄLLDA 98 MEDLEMSFÖRETAG 41 GRUNDAT 1963 VERKSAMHETSORT Luleå STYRELSE Jarl Mårtenson, ordförande, Ovako Hofors AB Göran Carlsson, Swerea AB Jarmo Lilja, Rautaruukki Oyj Kerstin Konradsson, Boliden Commercial AB Johan Sterte, Luleå tekniska universitet Carl Orrling, SSAB AB Fredrik Sandberg, AB Sandvik Materials Technology Tomas Jonsson, Arbetstagar representant Roger Nielsen, Arbetstagar representant Lars-Erik From, Arbetstagar representant förstudie rörande en teststation för vindkraftverk i kallt klimat. Bolagets kunskap om uppförande och drift av stora demonstrationsanläggningar har här kommit väl till pass. Förstudien slutfördes i juni och en enig förstudiegrupp rekommenderade att Swerea MEFOS blir ansvarig för genomförande av en förprojektering. Under hösten har ett intensivt arbete bedrivits för att identifiera lämpliga markområden och att diskutera förutsättningarna med markägarna. INOM DEN GEMENSAMMA forskningen har vi identifierat ett antal intressanta utmaningar där vi tror att vi kan göra skillnad. Swerea MEFOS har därför varit aktiva i bakgrundsarbetet till några av de nya strategiska innovationsområdena, och då främst Metalliska material. Här hoppas vi kunna medverka i flera viktiga projekt som verkar för stålindustrins överlevnad. Det nya Energiforskningsprogrammet för stålindustrin har också prioriterats, liksom forskningen inom Research Fund for Coal and Steel, RFCS. Vi vill vara en del i Europas framtida utveckling, och vi har engagerat oss aktivt inom såväl SPIRE som i EIP Raw Materials. Detta arbete har bland annat resulterat i att Swerea MEFOS nu är en känd och efterfrågad forskningspartner och vår förhoppning är att vi kan delta i ett flertal viktiga projekt. DEN 3 OKTOBER fyllde Swerea MEFOS 50 år. Det firades den dagen tillsammans med kunder och vänner med ett inspirationsprogram på temat "Tid" på dagen och en galamiddag på kvällen. De första 50 åren uppmärksammas på olika sätt i Swerea MEFOS vardag. Festmiddagen i Stadshotellets Festivitetssal med magi, god mat och dans var höjdpunkten i firandet. Swerea MEFOS har expanderat de senaste åren och vi är nu nära 100 medarbetare. Under 2014 kommer vi att satsa ytterligare på att utveckla och marknadsföra våra resurser, personella och tekniska, så att vi kan fortsätta att vara ett världsledande pilotforskningsinstitut. MATS SUNDGREN, VD ÅRSBERÄTTELSE

22 Polymera fiberkompositer inkluderande materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, prototyptillverkning och provning samt företags anpassade utbildningar. Ökande intresse för kompositer ÅR 2013 var ett mycket bra år för Swerea SICOMP. Vår tillväxt var över 20 procent vad gäller både omsättning och antal anställda. Vi är nu över 50 anställda varav 26 personer med forskarutbildning, de flesta disputerade inom kompositteknologi. Det multikulturella inslaget har också förstärkts och vi har nu 13 nationaliteter representerade bland medarbetarna. UNDER 2012 öppnade vi ett kontor i Linköping för att möta flyg- och rymdindustrins ökade behov av kvalificerade nya lättviktsmaterial. Målet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att bidra med vår specialistkompetens. Under 2013 har verksamheten utvecklats med intensiva kundkontakter med framförallt Saab Aeronautics, RUAG Space, Exova och GKN Aerospace Applied Composites och vi är nu fem forskare i Linköping. Fokus för Linköpingskontoret är utveckling av produktionsteknik för kompositer, och flera projekt med denna inriktning har planerats och påbörjats under året. Vi har en överenskommelse med industrin att starta ett medlemsprogram på temat kompositproduktion under Vår ambition är att detta program ska locka medlemmar från andra delar av Sverige, och då även från andra branscher som exempelvis fordonsindustrin. Kolfiberbatterier är ett relativt nytt forskningsområde för Swerea SICOMP och bygger på upptäckten att kommersiella kolfibrer kan användas som aktiv batterielektrod. Vårt batterikoncept gör det möjligt att tillverka kolfiberstrukturer som samtidigt kan bära mekanisk last och lagra elektrisk energi, ett så kallat multifunktionellt material. Det finns många möjliga användningsområden, från tunnfilmsbatterier till lastbärande strukturer som samtidigt fungerar som batteri, till exempel i en bil. Konceptet är patentsökt av Swerea SICOMP i både Sverige och USA. Under 2013 startade vi ett projekt för att kommersialisera konceptet med syfte att industriali sera tekniken och sätta det i produktion. Vi söker nu kvalificerade partners för industrialiseringen. Vår forskning på kolfiberbatterier har fått stor medial uppmärksamhet under året. VI SER ATT INTRESSET för kompositer ökar i de flesta branscher, inte minst inom fordonsindustrin, vilket innebär att vi ser fram emot 2014 med fler utmanande projekt, nya kunder och inte minst, nya medarbetare till våra tre kontor. HANS HANSSON, VD FAKTA OMSÄTTNING 48 miljoner kronor ANSTÄLLDA 51 MEDLEMSFÖRETAG 35 GRUNDAT 1988 VERKSAMHETSORTER Piteå, Mölndal och Linköping STYRELSE Göran Carlsson, ord förande, Swerea AB Ingela Bonnevier, Swerea AB Erik Persson, Piteå kommun Bengt-Olof Elfström, GKN Aerospace Engine Systems Sweden Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet Jonas Engström, Arbetstagar representant Peter Mannberg, Arbetstagar representant 22 ÅRSBERÄTTELSE 2013

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter. Forskning och

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2014 Forskning för industrinytta Swerea har drygt 3 000 kunder, både nationella och internationella. Tillsammans med dem och offentliga finansiärer genomförs

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852 Stålkretsloppet En sluten tillverkning och användning av stål i samhället MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING ANVÄNDNING TILLVERKNING ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

Läs mer

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 Svensk kraftsamling kring numerisk simulering Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 1 Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska Innovationsområden,

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

Komplexiteten i produkter

Komplexiteten i produkter INNEHÅLL 4 Rektor om året 2010 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Styrkeområden ett sätt att göra skillnad 18 Vår drivkraft är en hållbar framtid 20 FORSKNING FÖR EN HÅLLBAR

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT FOTO:

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor.

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Årsredovisning 2011 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Antalet anställda vid kontoren i Stockholm,

Läs mer