Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013

3 Ord från VD i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab 13 Fysiska laboratorier 14 Virtuella laboratorier 15 Testanläggningar 16 Pilotanläggningar 17 Notiser 18 SWEREAS DOTTERBOLAG Swerea IVF 20 Swerea MEFOS 21 Swerea SICOMP 22 Swerea SWECAST 23 Swerea KIMAB 24 Institut de la Corrosion 25 Notiser 26 Medarbetare och kompetens 28 Nätverk och arenor 30 Styrelse och ledningsgrupp 32 Resultat- och balansräkning 34 Hållbart företagande (CSR) 35 Medlemsföretag 36 ÅRSBERÄTTELSE

4 Forskning, test och demo för hållbarhet och konkurrenskraft Swereas positiva utveckling fortsätter och kunderna visar verksamheten stort intresse. Antalet medlemsföretag, ett viktigt nätverk för Swereas framgång, har ökat med både nationella och internationella företag. Som ett resultat av utvecklingen har antalet medarbetare också ökat och uppgick till 532 personer vid årets slut. Intresset för att börja arbeta inom Swerea är stort, både nationellt och internationellt, och vi har idag medarbetare från ett 20-tal länder. 4 ÅRSBERÄTTELSE 2013

5 "Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter." MEDARBETARNAS ENGAGE- MANG och drivkraften att verka tillsammans i en grupp, med andra avdelningar eller med medarbetare i andra dotterbolag, skapar basen för Swereas framgång och nöjda kunder. Intresset för att skapa industrinytta, och i förlängningen samhällsnytta, är en stark gemensam nämnare för Swereas medarbetare. Deras nätverk med nationella och internationella kunniga forskare och produktionsledare är en stor tillgång för Swereas kunder. Forsknings- och utvecklingsarbete bygger på både lyhördhet för kundens krav och integritet. Genom väl genomförda projekt och därmed nöjda kunder, skapar Swerea ett viktigt förtroendekapital hos kunderna. Under 2013 introducerade Vinnova en ny form av forskningssatsning, så kallade strategiska innovationsområden. Swereas forskare var under våren mycket aktiva i arbetet med att ta fram ansökningar för strategiska innovationsområden, och Vinnovas beslut i juni var en framgång för Swerea. Koncernen utsågs att vara värd för satsningen rörande lättviktsmaterial, samt har även stor verksamhet inom de övriga fyra beviljade innovationsområdena. Modellen med strategiska innovationsområden skapar möjlighet för Swerea att ha en kontinuerlig och långsiktig kompetensuppbyggnad inom områden som är strategiskt viktiga för svensk industri. SWEREA HAR EN STÄNDIGT PÅ- GÅENDE utveckling av den experimentella verksamheten. Under 2013 investerades omkring 40 miljoner kronor i anläggningar och lokaler. Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av både ny produktionsteknik och nya produkter. Under året tog Swerea MEFOS i drift en fluidbäddsreaktor i pilotskala som erbjuder en rad olika behandlingsmöjligheter, exempelvis förbehandling av komplexa malmer. Swerea IVF har investerat i ett FTIRinstrument, ett instrument för avancerad materialanalys, vilket är en del i utvecklingen av textil och plast. v MODERNISERINGEN AV Swerea SWECASTs test- och demogjuteri slutfördes under Industrin har visat stort intresse för anläggningen och beställningarna har ökat. Swerea SICOMP kan med sin nya injektionsutrustning för högtemperaturepoxi verifiera simulerade tillverkningsprocesser för temperaturtåliga kompositer, något som till exempel flygindustrin efterfrågar. Swerea KIMAB utvecklar ständigt sina testbäddar för provning i korrosiva miljöer. Den senaste investeringen är en klimatkammare för att studera elektronikkomponenter utsatta för korrosiva gaser, samt cyklisk provning av större komponenter. Vinnova satsar under en fyraårsperiod på test- och demonstrationsanläggningar vid RISE-gruppens institut, dels för att förstärka de experimentella verksamheterna, dels för att göra anläggningarna mer lättillgängliga för små och medelstora företag. Att genom försök i lämplig skala visa att en ny tillverkningsteknik fungerar, en produkts egen skaper kan nås repetitivt, eller randvillkor för simuleringsberäkningar kan fastställas, kan vara till stor nytta för företagens produkt- eller tjänsteerbjudande. Swereas utbildningsverksamhet fortsätter att växa. Externt erbjuds kurser inom ett stort antal tekniska områden, både för den som vill lära sig mer om teoretiska samband och hur dessa tillämpas i produktion och för forskare som vill få mer teoretisk spetskunskap. Swereas medarbetare har en stor del av sin kunskapsutveckling under genomförandet av projekten. Detta kompletteras med specialdesignade tekniska kurser. I Swerea Academy har koncernen gemensam kompetensutveckling inom ledarskap, affärsmannaskap och kommunikation, och medarbetarna kan parallellt med lärandet också utveckla sitt Swerea-nätverk. Swereas dotterbolag har sitt ursprung i industrins behov av samsyn och gemensamt utvecklingsarbete, och vissa kan spåras tillbaka till 1920-talet. Industrin har ständigt varit med och utvecklat verksamheten mot spetskompetens. Swerea MEFOS firade 50 år under 2013 med att titta bakåt hur det hela började, men man tittade också in i framtiden vad är aktuellt 2063? I ett samhälle med robotar, mobilitet och informationsteknik kommer metaller att vara avgörande. JORDENS BEFOLKNING VÄXER stadigt och ökningen kommer enligt FN att fortsätta i några decennier framöver. Detta faktum kräver en allt effektivare och hållbarare användning av tillgängliga resurser. Här spelar forskning och utveckling en väsentlig roll. Swerea verkar utifrån vetenskaplighet för att skapa konkret industrinytta och arbetar starkt för ett framtidssäkrat samhälle. GÖRAN CARLSSON, VD OCH KONCERNCHEF ÅRSBERÄTTELSE

6 Swerea IVF Produktionseffektivitet, industriell produkframtagning och ekodesign. Process- och materialutveckling inom områdena textil, polymerer, metaller och keramer. Swerea KIMAB Process- och legeringsutveckling, materialens egenskaper vid tillverkning och användning samt korrosion och korrosionsskydd på metaller, polymerer och ytbeläggningar. Swerea SICOMP Kompositmaterial materialteknik, processoch tillverkningsteknik, dimensioneringsteknik. Swerea MEFOS Processmetallurgi, värmning, bearbetning, återvinning, miljöteknik och energieffektivisering för järn- och basmetallindustrin. Swerea SWECAST Gjutna material produkter, processer, miljöteknik och energieffektivisering. 6 ÅRSBERÄTTELSE 2013

7 2013 i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-koncernens omsättning uppgick till 666 Mkr, en ökning med 2,9 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 52 (58) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (12) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 36 (30) procent. Swerea-koncernens rörelseresultat uppgick till 6,6 (2,9) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster blev 15,7 (13,7) miljoner kronor. Totalt antal anställda i koncernen är 532 (527) personer. I december 2013 lämnade Tomas Thorvaldsson sitt uppdrag som vd och koncernchef för Swerea. Koncernen går nu in i ett nytt skede med ett förstärkt fokus på utveckling av dotterbolagens och koncernens affärer. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 210 Swerea KIMAB 210 Swerea MEFOS 146 Swerea SICOMP 48 Swerea SWECAST 65 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF ÅRSBERÄTTELSE

8 Swerea Swerea arbetar med tillämpad forskning, med stort industriellt kunnande och erfarenhet av hur forskningsresultat omsätts praktiskt. Swerea-koncernen består av moder bolaget Swerea AB och fem forskningsinstitut. Swerea är en viktig del i Sveriges innovationssystem. Våra virtuella och experimentella laboratorier och pilotanläggningar är unika. Medarbetarnas spets- och projekt ledarkompetens är av avgörande betydelse. Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världsledande inom valda områden. Affärsidé Swerea-koncernen ska skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Relationer bygger affärer och verklighetsförankring bygger hållbar framtid. Swerea-insti tutens goda näringslivskontakter är basen i vår verksamhet. I medlemsprogrammen har ungefär 600 företag inflytande. Projekten leder till konkreta förbättringar i företagens processer, produktion och produkter. Swereas världskarta Våra kunder gör affärer i hela världen. Swerea är en viktig del i Sveriges innovationssystem och det internationella samarbetet är omfattande. EU är Swereas hemmamarknad. Vi deltar i över 100 Europaprojekt och har samarbetsavtal med flera internationella forskningsinstitut och företag. Swerea KIMAB har ett dotterbolag i Frankrike, och Swerea IVF har kontor i Oslo. Swerea växer kontinuerligt, och intäkterna från näringslivet utgör den stora delen. Det tyder på att industrin verkligen ser nyttan med att ha Swerea som strategisk partner. Med omsorg om miljön Vi har bara en jord. Hållbarhet är centralt i alla projekt där Swerea är med. Det finns inga genvägar. Vi måste ta in hela livscykeln för produkten eller processen och hela den ekologiska och sociala kedja som den ingår i. Industrin är en del av lösningen på jordens utmaningar, och Swerea är en engagerad och kunnig partner på den resan. Swerea ingår i RISE RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforskningsinstitut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället. I RISE-gruppen ingår Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea. Omsättningen i hela RISE-gruppen uppgår till 2,76 miljarder kronor och antal anställda till drygt Verksamheten per programblock, 2013 Finansdepartementet 100 % RISE AB Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar* 43 % 57 % Swerea Medlemsprogram 15 % Nationella program 32 % EU-program 12 % Industriprogram m.m. 41 % 100 % Swerea IVF Programråd 100 % Swerea KIMAB Programråd 100 % Swerea MEFOS Programråd 100 % Swerea SICOMP Programråd 100 % Swerea SWECAST Programråd * Intressentföreningen för Korrosionsforskning, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå, Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning, Swerea IVFs Intressentförening och Svenska Gjuteriföreningen. 8 ÅRSBERÄTTELSE 2013

9 Swerea-koncernen 84 Pågående EU-/RFCSprojekt Swerea SICOMP Piteå Swerea MEFOS Luleå Swerea IVF Oslo Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea SICOMP Linköping Swerea SWECAST Jönköping Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Därav koordinator i Föredrag presenterade vid konferenser Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB Brest Institut de la Corrosion Dotterbolag Swerea KIMAB St Etienne 104 Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter Utbildningsnivå Forskande personal Åldersfördelning Procent av totalt 532 personer Antal anställda 532 st 379 Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler Högskoleingenjör eller motsvarande 16 % Civilingenjör 41 %* Licentiat 7 % Doktor 33 % Docent 3 % 29 år 10 % år 26 % år 28 % år 25 % 60 år 11 % Kvinnor/män Omnämningar i radio/tv Av ovanstående är 12 personer utnämnda till professor. *Varav 34 är forskarstuderande. ÅRSBERÄTTELSE

10 Vi stärker svensk industri Swerea är en strategisk samarbetspartner till svensk industri. Med de fem institutens specialistkompetenser, kontaktnät, fysiska och virtuella anläggningar skapar Swerea nytta och hållbar utveckling. Vi stärker svensk industri, och vi är med och formar morgondagens samhälle, säger Göran Carlsson, vd, Swerea. STRATEGISKA INNOVATIONS- OMRÅDEN (SIO) är en av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Ett strategiskt innovationsprogram kopplas till en strategisk agenda och koordineras av en oberoende organisation med mandat att förvalta planen och definiera vilka insatser som krävs. Koordinatorn är den sammanhållande länken för alla som vill bidra till programmets mål. Swerea är projektledare i SIO Lättvikt LIGHTer. Därutöver representeras Swerea i fyra av programmens styrelser, Metalliska material, Gruv- och metallutvinning, Produktion samt Processindustriell IT och Automation. Området Lättvikt är speciellt intressant för det har Swerea byggt upp från början. Redan 2009 satsade Swerea på att kraftsamla inom lättvikt eftersom vi insåg att många utvecklingsbehov har sin springande punkt just där. Lättare konstruktioner sparar både råvara och energi, men det finns många vitt skilda problem att lösa på vägen och en kombination av kompetenser är helt nödvändig. SWEREA-INSTITUTEN har utrustning och kompetens inom många av de områden som är väsentliga för en hållbar utveckling. Vinnovas val av strategiska innovationsområden är ett kvitto på det eftersom så många av dem jackar in i Swereas inriktningar. Industriell återvinning är ett annat sådant område där Swerea är ledande i arbetet för en framtida större nationell satsning. KREATIVITET GYNNAS av kompetensmix. Det är i mötet mellan människor som saker händer, det märks i Swereas koncerngemensamma utvecklingsområden. Många av framtidens utmaningar kräver ett sådant helhetsgrepp. SIO Produktion Swerea driver sedan många år ett omfattande arbete med att utveckla verktyg och metoder för att höja produktionseffektiviteten hos svenska tillverkande företag. Det sker i nära samarbete med industri, akademiska forskningspartners samt Teknikföretagen och IF Metall. Ett resultat är den strategiska innovationsagendan för svensk produktion, Made in Sweden SIO Produktion är programmet där sex centrala områden har pekats ut och flera aktiviteter redan har påbörjats. Swerea är en viktig projektaktör inom samtliga dessa områden. Utöver det tillkommer en rad upp gifter för Swerea, som att göra resultaten tillgängliga för industrin och att koppla SIO Produktion till internationella nätverk. Swerea arbetar också med att engagera SME inom SIO produktion. SIO Produktion projektleds av Teknikföretagen. SIO Processindustriell IT och Automation Viktiga verktyg för att vidareutveckla en industriell verksamhet är att kunna mäta parametrar, analysera mätdata och baserat på detta vidta rätta åtgärder. Programmet Processindustriell IT och Automation (PiiA) är en kraftsamling för att skapa unika, innovativa lösningar. PiiA ska bidra till ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och radikalt höjd innovationskraft. Swerea har flera forskargrupper som är verksamma inom mätteknik, dataöverföring och dataanalys, forskningsområden som är centrala inom PiiA. PiiA, som leds av SICS Västerås, syftar till att skapa excellenta forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med världsledande processindustrier. 10 ÅRSBERÄTTELSE 2013

11 SIO Lättvikt LIGHTer Strategiska Innovationsområden (SIO) Med SIO vill Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas bidra till kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samt stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker. Inom satsningen görs dels en rad strategiska forsknings- och innovationsagendor för att definiera behov och strategier för utveckling av viktiga innovationsområden, dels strategiska innovationsprogram för genomförande av agendorna. SVERIGES FÖRSTA branschöverskridande lättviktsagenda möter de stora samhällsutmaningarna genom att sätta utmanande mål för Det strategiska innovationsprogrammet för lättvikt kallas LIGHTer. Swerea är projektledare för LIGHTer och har därmed fått ansvaret att leda svensk utveckling av världsledande kompetens inom lättviktsteknik. Det innebär bransch överskridande utveckling för att minska resursbehov, öka energi effektivitet, skapa fler jobb och höja innovationsgraden inom tillverkande industri. Programmets övergripande mål LIGHTers styrelse från vänster: Dan Zenkert (KTH), Bengt Nilsson (Lamera), Anders Sundin (Semcon), Ingegerd Annergren (Scania), Stefan Gustafsson Ledell (Swerea SWECAST, sittande, programchef), Henrik Runnemalm (GKN Aerospace, ordförande), Cecilia Ramberg (Swerea IVF, sittande, vice programchef), Fredrik Winberg (Biteam), Tomas Ireman (Saab), Kaj Fredin (Volvo Cars) och Leif Asp (Swerea SICOMP, adjungerad representant för Hans Hansson). Frånvarande: Jan Strid (Sapa Technology). är att mer än 75 procent av de lättviktstekniker (material, produkter och tjänster) som utvecklas inom programmet industrialiseras. Andra exempel på mål är att svenska industri företag uppfyller eller överträffar nationella/internationella miljö- och energimål, att svensk lättviktsexport ökar med mer än tio procent per år, att mer än 50 procent av svensk lättviktsinnovation baseras på bransc höverskridande teknikutveckling och att 5 10 groddföretag utvecklas till globala företag. FÖRTROENDET att leda LIGHTer visar att Swerea har stark ställning hos såväl industri som finansiärer. Swerea kommer att kunna bidra med bred teknisk kompetens inom en mängd olika branscher och ytterligare utveckla programledarkompetensen som nationell koordinator för en genomgripande strategiskt satsning. SIO Gruv- och metallutvinning STRIM Inom programmet planeras insatser för nya tekniska landvinningar och innovationsprojekt inom utvinningsteknik, teknik för återanvändning av material och energi, strategier och teknik för utveckling av attraktiva arbetsplatser och strukturell utveckling för jämställdhet i gruvsektorn. Programmet projektleds av Luleå tekniska universitet via dess kompetenscentrum CAMM, Centre of Advanced Mining and Metallurgy. Medverkar gör de ledande svenska gruvföretagen, gruvteknikföretag, akademi, forskningsinstitut, myndigheter och organisationer. Swereas medverkan i programmet kommer att stärka det goda samarbetet med svensk gruvindustri och Luleå tekniska universitet, samt initiera samarbete med nya partners. SIO Metalliska material Avancerade metalliska material är ett strategiskt innovationsområde där den samlade svenska metallindustrin utvecklat en gemensam, strategisk forsknings- och innovationsagenda. Programmet för Metalliska material projektleds av Jernkontoret tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium. Samverkan sker i sju steg för förnyelse och konkurrenskraft: utveckla erbjudandet, öppna värdekedjan, öka materialutvecklingstakten, öka flexibiliteten, öka resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan samt öka kompetensen och attraktiviteten. Swerea kommer att vara en nyckelaktör tack vare institutens samverkan med såväl materialtillverkare som materialanvändare och med akademisk forskning. Redan i den inledande utlysningen 2013 var fyra Swerea-institut med som forskningsutförare i åtta av elva beviljade projekt. ÅRSBERÄTTELSE

12 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Fysiska och virtuella anläggningar Swerea har en särskild styrka i kombinationen av pilotanläggningar, fysiska testutrustningar och virtuella laboratorier. Erbjudandet bygger på både kompetens och experimentell utrustning inom respektive instituts område, och i deras väntade och oväntade skärningspunkter. Kundnyttan stärks också av att fysiska och virtuella metoder kan användas i relation till varandra. DET SKER SPÄNNANDE utveckling nu när beräkningstakten i datorer blir allt högre. Den experimentella utrustningen gör det möjligt att fastställa verifierade värden som underlag för datorernas beräkningar. Experiment visar sedan att beräkningarna är korrekta. Kombinationen är effektiv och förkortar utvecklingstiden. Swerea som samhällsbyggare Vinnova har tagit ut riktningen i ett antal strategiska innovationsområden för Sverige. Det har gett oss kvitto på att institutens inriktningar, kompetens och utrustning fyller en viktig funktion i samhällsutvecklingen och för industrins konkurrenskraft. Swerea-instituten har också betydande roller inom samtliga fem innovationsområden. Framtidens komplexa produkter ökar kraven på kompetens och effektiv samverkan. Kopplingen mellan virtuella och fysiska försök blir allt mer integrerad och instituten inom Swerea bygger vidare på varandras kunskaper. Swerea har startat en koncerngemensam grupp som kallas Virtual Lab. Där inventerar instituten resurser och analyserar behoven för att bättre utveckla och nyttja kombinationen av kompetens och utrustning. Det finns exempelvis ett beräkningskluster på Swerea MEFOS, hur kan de andra instituten dra nytta av det? State of the art Swereas utrustning och kompetens har hög internationell standard och instituten investerar kontinuerligt. Swereas samlade utbud av experimentell utrustning ger Swerea Virtual Lab en unik möjlighet att karakterisera material och verifiera resultat. Swerea har tillräckligt med uppdrag för att bära kostnaderna för hög standard och ständig utveckling, det är svårt för enskilda företag att göra det. Dessutom är det en fördel att korsbefruktning av kompetens mellan uppdragen och kombinationen av beräkningar, simuleringar, experiment och försök gör att Swerea kan komma längre och bidra med ny kunskap. Just nu utvecklar och förfinar jag metoder och verktyg för rationell och kvalitetssäkrad tillverkning av högkvalitativa kompositstrukturer. Det innebär till viss del användande av automatiserad utrustning, bl.a. industrirobotar, vilket möjliggör större produktionsvolymer till rimlig kostnad. Efterfrågan på kompositprodukter ökar kraftigt så tillverkningstekniken måste anpassas och utvecklas för större produktionsvolymer med rätt kvalitet och kostnad. DANIEL EKLUND, SWEREA SICOMP 12 ÅRSBERÄTTELSE 2013

13 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Swerea Virtual Lab För att hjälpa företag med deras material- och produktutveckling har Swerea nyligen startat Swerea Virtual Lab. Satsningen kombinerar hela koncernens djupa och breda kunskap inom simulering av avancerade material. SETT UR ETT MATERIALS livscykel erbjuder Swerea-instituten tjänster från materialutveckling fram till återvinning. Genom att samla alla institutens enskilda kompetenser i ett gemensamt fokusområde kan Swerea nu erbjuda bättre och bredare lösningar till kunder inom virtuell material-, process- och produktutveckling. Swerea Virtual Lab har ett helhetsperspektiv och ska ge kunderna tillgång till rätt personer och rätt verktyg inom koncernen, så att de kan utföra numeriska simuleringar, göra modeller samt ta fram numeriska metoder. Inom Swerea finns ett brett utbud av både expertis och verktyg inom material och virtuell utveckling. Det är en kombination som är unik för Swerea Virtual Lab, och som hjälper de företag som inte själva har den interna expertkunskapen som krävs när komplexa produkter och material tillverkas. SWEREA VIRTUAL LAB ger också kun derna möjlighet att verifiera de framtagna resultaten samt att ta fram nya materialdata, tack vare en stark koppling till Swereas maskinpark. Swereas avancerade simulerings- och modelleringsverktyg gör det möjligt att till exempel förutsäga en komponents eller ett systems egenskaper och kapacitet. Ett illustrerande användningsområde är vid tillverkning av komplicerade detaljer, det kan handla om en bilkaross vars krockegenskaper simuleras virtuellt. Resultatet kan då tas fram utan tillgång till verkliga produkter eller material, vilket sparar både tid och pengar. SATSNINGEN KOMMER att omfatta såväl rena forskningsprojekt som mer tillämpade uppdrag. Virtual Lab kommer att ytterligare utveckla fördelarna med Swereas kompetensmix och kompletterande utrustning. För svensk industri behövs en aktör som står med det ena benet i avancerad forskning och det andra i den industriella verkligheten. Swerea fyller den rollen på ett utmärkt sätt. Ola Asplund, Utredningschef, IF Metall Det är ett nöje att arbeta med Swerea KIMAB. Moderna anläggningar och framsynta medarbetare säkerställer en professionell växelverkan av högsta klass. Jag vill också lyfta fram den mötesplats som man skapar för olika grenar inom svensk och internationell industri. Göran Nyström, Senior Vice President, Head of Group Marketing and Technology, Ovako AB. Genom sina spetskompetenser spelar Swerea en viktig och i vissa fall till och med en strategisk roll för stora delar av den svenska industrin. Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret ÅRSBERÄTTELSE

14 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Fysiska laboratorier mäter och analyserar KEMISK ANALYS aanvänds för att karakterisera stål-, koppar-, aluminium- och nickellegeringar, men även för att analysera gaser, vätskor och fasta material. I Swerea KIMABs laboratorium för materialanalys kan vi göra alltifrån svetsbarhetsbedömningar till att analysera extremt låga halter av spårämnen i en metall (ner på ppt-nivå). Metallografi- och mikroanalyslaboratoriet är ett centrum för avancerad materialkarakterisering och kemisk analys i mikroskala. Med högupplösande elektronmikroskopi och hög materialkompetens är vi ett viktigt stöd till svensk industri. I LASERLABORATORIET på Swerea KIMAB utvecklas och verifieras materialegenskaper i industriella processer. Stålindustrin som använder skrot i tillverkningen kan få detaljerad information om skrotets sammansättning i realtid innan nedsmältning. Det ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan. Tekniken kan också användas vid till exempel avfallshantering i förbränningsanläggningar och inom gruvindustrin. SWEREA IVF har omfattande textila laboratorier med ackrediterad verksamhet. Här testas bland annat slitstyrka, brandhärdighet, kemikalieinnehåll, mekanisk komfort, regnskydd samt funktion vid hetta och kyla. Vid produkt- och processutvecklingslaboratoriet utvecklas prototyper i polymera, textila, keramiska och metalliska material. PROCESSIMULERINGSLABO- RATORIET vid Swerea KIMAB möjliggör simuleringar för tillverkningsprocesser vid framställning av avancerade metalliska material, processer som varm- och kallvalsning, smide, glödgning, pulverframställning, gjutning och pressning. Genom att göra försök i mindre skala kan stora försöksmatriser framställas. Verksamheten är viktig för stål- och metallindustrin, verkstads- och fordonsindustri. SWEREA SICOMP har utrustningar för experimentell karakterisering av kompositmaterial och produkter. Det är exempelvis hydrauliska provningsmaskiner för mekanisk provning av allt från provstavar till långa kompositprodukter. I det fysiska tillverkningslaboratoriet kan tillverkningskoncept testas och prototyper tas fram med olika tillverkningsmetoder. I laboratoriet finns också ett optiskt 3D-skanningssystem för att bestämma formavvikelser före och efter härdning. SWEREA SWECAST har ett av få test- och demogjuterier i Europa, där nya gjutna material, processer och insatsvaror kan utvecklas och utvärderas. Kunderna är förutom gjuterier även produktutvecklare inom transport-, verkstads- och flygindustri. I laboratoriet för form- och kärnteknik utvärderas nya miljöanpassade bindemedel som gör gjutning till en miljömässigt hållbar tillverkningsmetod. Ett nytt område under utveckling är så kallad 3D-printing som innebär att såväl gjutformar som komponenter snabbt kan tas fram i samarbete med gjuterier och slutkunder. 14 ÅRSBERÄTTELSE 2013

15 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Virtuella laboratorier simulerar verkligheten Swerea IVF spelar för industrin en avgörande roll i att agera brygga mellan akademins behovsstyrda forskning och den direkt användbara tillämpningen i industrin. Johan Ancker, fristående konsult, tidigare Teknikföretagen KOMPOSITERS LÅNGTIDSEGENSKAPER samt deras strukturella egenskaper utvecklas och utvärderas med materialmodellering vid Swerea SICOMPs virtuella laboratorium. Ett exempel är en teknik för tillverkning av strukturella batterier för energilagring i kolfiberkompositer. En teknik som är patenterad av Swerea SICOMP. VID SWEREA MEFOS används ofta virtuella simuleringar för att spåra orsaker till problem och kvalitetsbrister i produktionen hos kunder. Det förkortar vägen från teori till praktik. Resultaten används för att justera och förbättra processer, men också som vägledning vid kommande investeringar. SWEREA SICOMP kombinerar fysiska experiment med virtuella simuleringar för att förutsäga deformationer och brott. Med virtuella tester minskas antalet fysiska experiment. Laboratoriet erbjuder också avancerad optisk utvärdering av produkter. I den virtuella testanläggningen utförs simuleringar av många olika processteg. VID SWEREA SWECAST genomförs praktiska gjutförsök i kombination med datorsimuleringar, och nya satsningar planeras för att utveckla institutets test- och demonstrationsgjuteri till en unik och strategisk tillgång i framtida EU-projekt. Förmågan att kombinera befintlig kunskap, ny kunskap och entreprenörskap är nyckeln till framgångsrika innovationer. Vi har identifierat Swerea som en viktig partner i detta sammanhang. Hans Klang, Vice President, Product Development, SSAB EMEA Jag arbetar i Swerea KIMABs virtuella laboratorium med att utveckla simuleringsverktyg för att ge bättre förståelse och kontroll av legeringssammansättning, mikrostrukturutveckling och process parametrar för design och produktion av verktygsstål. Beräkningarna ska användas för att utveckla nya, samt optimera befintliga verktygsstål. ELEONORA HERVESTAD, SWEREA KIMAB ÅRSBERÄTTELSE

16 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Testanläggningar med många variabler VID SWEREA IVF bedrivs provning och analys inom en mängd områden. Till exempel analyseras mikrostruktur, kemisk sammansättning och fassammansättning med olika typer av mikroskop. Med fraktografi bestäms brottsorsaker på brottytor, och för keramiska material analyseras densitet, porositet och porstorleksfördelning. Inom området pulver mäts partikelstorleksfördelning, densitet och viskositet, liksom flybarhet och kompaktbarhet hos pulver och pulvergranulat. Material- och felanalys görs på elektronikhårdvara, liksom miljötester, stresstester samt processvalidering för att säkra kvalitet i underleverantörskedjan. TESTANLÄGGNINGEN för lättviktsteknik vid Swerea KIMAB bidrar till att lösa frågor om lätta och höghållfasta konstruktioner baserade på hybridteknik. Testanläggningen kombinerar många tekniker och metoder; fogning, korrosion, hållfasthet, geometri, mikroskopering, oförstörande provning. Anläggningen är viktig för fordonsindustrin, stål- och metallindustrin samt för tillverkande industrier inom nya material, verkstad samt kraft- och processindustri. EFFEKTIVARE ROBOTLACK- ERING utvecklas vid Swerea IVF i samarbete med kemikalie- och utrustningsleverantörer, färgtillverkare och slutanvändare. I testanläggningen Paint Center kontrolleras temperatur, luftfuktighet och lufthastighet i tester och simuleringar av olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger, i både pilot- och fullskala. Paint Center är 400 m 2 och rymmer två sprutboxar, ugnar och en anläggning för förbehandling. SWEREA KIMAB och Institut de la Corrosion erbjuder korrosionsprovning av produkter för exempelvis fordons- och byggindustrin. Testerna sker under fältmässiga förhållanden i flera teststationer i marina och industriella miljöer och i stadsmiljöer i olika delar av världen. Resultaten ger data om materials livslängd och nedbrytning i olika miljöer och kan också användas för verifiering av resultat från provningar i klimatskåp. Den marina testanläggningen har flera bassänger samt laboratorium med testriggar vid Atlantkusten i Frankrike. Kunderna kommer främst från branscher som arbetar med olja, gas, avsaltning eller komponenter för marina tillämpningar. INOM TEXTILINDUSTRIN är ytbehandling en resurskrävande process och plasmabehandling som metod möter ökande intresse tack vare teknisk utveckling som nu möjliggör större volymer och implementering i befintliga processer. Plasmabehandling är en torr metod och i kombination med exempelvis spraytekniker för kemikalier kräver den betydligt mindre vatten, kemikalier och energi. Swerea IVF har utrustning för atmosfärplasmabehandling av främst textila material, men även en del kompositer. MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA processer för bättre och mer hållbara textilier för bilinteriörer är målet i samarbetet LOTEX med Swerea IVF, Volvo Car Group och Borgstena Group. Behandlingen koncentreras till textilens yta vilket minskar användningen av fluorkarboner, vatten och energi. 16 ÅRSBERÄTTELSE 2013

17 TEMA: FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR Pilotanläggningar för skarpa försök i stor skala Swerea MEFOS försökshallar är unika resurser som stålindustrin kan dra enorm nytta av för att utveckla våra tillverkningsprocesser men även vid utveckling av nya produkter. Fredrik Sandberg, chef Metallurgisk forskning, Sandvik Materials Technology I SWEREA MEFOS pilotanläggning finns utrustning för framställning, värmning och bearbetning av metaller. Kunderna är företag inom stål- och metallindustrin som förbättrar sina tillverkningsprocesser eller utvecklar nya. Målet är ofta att minska energianvändningen, minska klimatpåverkan eller förbättra utbytet. En ny unik pilotanläggning för utveckling av fluidbäddprocesser skapar goda förutsättningar för effektiv användning av alltmer komplexa råvaror med högre halter föroreningar i råvaran. Pilotanläggningen i kombination med kunskapscentret FLUBET förstärker Swerea MEFOS världsledande position inom utveckling av metallurgiska processer i stor pilotskala. I DEN EGENUTVECKLADE stränggjutningssimulatorn studeras kombinationen av flödesoch termodynamik i den komplexa stränggjutningsprocessen genom att simulatorn kan ge en fullständig bild av flödet. VID SWEREA SWECASTS testanläggning för gjutna material kan både virtuella försök och försök i laboratorie- och pilotskala utföras. Testanläggningen är en av de största i Europa. När skiftet från metalliska material till kompositmaterial sker för svenska produkter kommer Swerea SICOMP att stå för överföringen av kunskap och erfarenhet till och från före tagen, skapa samverkan och internationell konkurrenskraft. Bengt-Olof Elfström, Strategy & Technology Management, GKN Aerospace Engine Systems Sweden I RFCS-projektet Roll Gap Sensors använde vi vår pilotanläggning för att mäta förhållanden inne i valsgapet vilket gav intressanta resultat för våra medlemsföretag, men det gav också användbara resultat för publiceringar i tidskrifter. ANNIKA NILSSON, SWEREA MEFOS ÅRSBERÄTTELSE

18 NOTIS ERNO TISER NOTIS ERNO TISER NOTIS Solceller ger grön el till kontor För att banbrytande miljöteknik ska komma till praktisk användning krävs forskning, utveckling och implementeringsstudier. Swerea IVF testar dagens solcellsteknik och utvecklar morgondagens. I ett implementeringsprojekt har konventionella kiselsolceller monterats på fastigheten för generering av kontorsel. Swerea IVFs solcellsfokus är Grätszelsolceller, en solcellsteknik med unika estetiska egenskaper. Forskningen på Grätzelsolceller förädlar teknik från våra kollegor på Uppsala universitet och KTH samt utvecklar modullösningar som kan exploateras av verksamhetens kommersiella partner Dyenamo AB. Det här projektet är typiskt för det vi sysslar med. Vi fungerar som problemlösare, ser till att tekniken fungerar och skapar förutsättningar för industriell produktion, säger Mats Lundin, vd på Swerea IVF. Mindre slöseri i gjuteriet Det finns en stor potential att minska energianvändningen hos de flesta gjuterier genom optimering av ingjutsystemen. Det visar ett projekt i Swerea SWECASTs regi där utbytet i processen kunde ökas väsentligt. I projektet har fem fall med olika aluminium- och stålkomponenter studerats. Utbytet har i genomsnitt ökat med 34 procent genom optimerade ingjut- och matningssystem. CIC Foundry Technology Forum I november 2013 hölls CIC Foundry Technology Forum i Jönköping. Konferensen, som är årligen återkommande, arrangerades av Casting Innovation Centre (CIC) och lockade ett 60-tal deltagare från Europa och USA. CIC Foundry Technology Forum har blivit ett internationellt forum inom gjuteriteknik, där svenska och internationella experter utbyter erfarenheter och initierar långsiktiga samarbeten. Internationella föredrag varvas med presentationer av projekt inom CICs fokusområden; höghållfasta gjutjärn, lättviktskomponenter och nya tekniker. Kinas miljödepartement besöker Swerea IVF Representanter för Kinas miljödepartement besökte Swerea IVF i Mölndal den november. Vid besöket deltog också representanter för FN-organet Unido. Mötet syftade till att de kinesiska myndigheterna ska få del av Swerea IVFs världsunika kompetens kring utfasning av långlivade organiska föreningar. Swerea IVF har lång erfarenhet av att ersätta toxiska och miljöskadande kemikalier i processer och produkter. Exempel på detta är ersättning av sexvärt krom, införande av blyfri lödning, substitution av skadliga fluorkemikalier i textil- och läderproduktion, ersättning av asbest eller utfasning av freoner vid tvättning av elektronik. Spännande diskussioner har förts mellan den kinesiska delegationen och forskarna på Swerea IVF. Vi hoppas att det leder till en effektiv utfasning av ämnesgruppen PFOS och också till stärkta relationer mellan länderna med nya kanaler för utbyte av expertkunskap. Swerea MEFOS ger expertråd i Bryssel Göran Carlsson har blivit inbjuden att delta i Europeiska kommissionens nybildade High Level Expert Group on Steel. Uppdraget kommer att vara att diskutera och ge kommissionen råd i stålrelaterade policyfrågor, att följa upp genomförandet av Steel Action Plan och att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla egna strategier för stålindustrin. Det känns otroligt roligt att ha fått det här uppdraget, säger Göran Carlsson. Det här visar hur viktigt det är att jobba strategiskt internationellt och skapa kontakt med olika aktörer och beslutsfattare. Swerea MEFOS har länge varit engagerade och framgångsrika inom RFCS och ESTEP och vi har de senaste åren ökat vårt engagemang på flera områden inom EU. Vi har ett stort kontaktnät inom den europeiska stål- och metallforskningen och hoppas med det här uppdraget kunna bidra till att synliggöra stålindustrin i Norden. 18 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Kommersialisering av kolfiberbatterier Swerea SICOMP har utvecklat en patentsökt teknologiplattform för batterier. Konceptet ger mycket goda prestanda och möjlighet att forma batterierna till nästan helt valfria geometrier. Nu har Swerea SICOMP inlett kommersialisering av teknologin, och söker partners för framtida industrialisering av batterikonceptet. Ambitionen är att konceptet industrialiseras i Sverige. Tunnfilmsbatterier för uppkopplade elektroniska enheter (sensorer etc.) blir det första området för kommersialisering. Teknologin gör det också möjligt

19 att tillverka mekaniskt lastbärande batterier genom att använda kolfiber som aktiv batterielektrod och samtidigt bära mekanisk last. Intresset för konceptet är stort, även från media. Till hjälp har Swerea SICOMP Olle Stenberg som leder ett kommersialiseringsprojekt med finansiellt stöd av Vinnova via programmet VINN-Verifiering. SICOMP-konferensen års SICOMP-konferens Manufacturing and Design of Composites ägde rum den maj i Linköping med närmare hundra deltagare från sex nationer. Under de två dagarna hölls föredrag om bland annat biomaterial, nya kärnmaterial, LCA-analyser, materialoch processval inom fordonsindustrin samt material, tillverkning och trender inom flyg och rymd. Miljövinster och kostnadsbesparingar med Stålkretsloppet Efter åtta år är nu forskningsprogrammet Stålkretsloppet avslutat. Forskningen har bland annat lett till minskad energianvändning och bättre miljö. Avancerade stål, lättare konstruktioner och nya verktyg för att förenkla industrins arbete är några resultat som gett positiva effekter på både miljö och kostnader. Programmet startade 2004 och målet var att skapa resurssnål tillverkning av stål, smartare konstruktionsmetoder för nya stålsorter samt att underlätta användningen av skrot och restprodukter. Resultaten har i många av projekten inom Stålkretsloppet varit över förväntan. Forskningskoncernen Swerea har varit delaktig i ett flertal projekt, bland annat i utveckling av en metod för laseranalys av skrot. Ett annat projekt har handlat om att utvinna vanadin ur slagg samt att utnyttja slaggen inom cementindustrin och vid vägbyggen. Ytterligare ett projekt har fokuserat på att ta fram en miljövänlig metod för samtidig ytrening och förvärmning av stålskrot. att modellerna ska användas vid dimensionering av skadetåligheten inom flygindustrin. För att verifiera modellerna ska kompositlaminat utsättas för slag. Därefter kontrolleras laminatens resthållfasthet som sedan jämförs med resultaten från simuleringarna. Projektet är ett samarbete mellan Swerea SICOMP och Oxeon i Sverige samt det spanska företaget Aernnova, en betydande tillverkare av komponenter och delstrukturer till alla ledande flygplanstillverkare. University of Girona deltar som underleverantör till Aernnova. Swerea MEFOS firade 50 år! Swerea MEFOS firade 50-årsjubileum 2013, och den 3 oktober kulminerade firandet med en fullspäckad seminariedag och stor fest i Stadshotellets Festivitetssal. Det var 1963 som Jernkontoret, LKAB, NJA och ytterligare 21 svenska stålföretag via en ny stiftelse beslutade att uppföra en metallurgisk forsknings- och försöksstation i Luleå med stöd av Norrlandsfonden. Två år senare stod bygget klart. I dag har Swerea MEFOS fler anställda än någonsin, 98 medarbetare. 50-årsfirandet präglades av en lättsam och överraskande blandning av forskning och magi. Det blev en fantastisk dag och vi har fått massor av bevis på att firandet uppskattats av alla inbjudna gäster från när och fjärran, säger en glad Göran Carlsson. Korrosionsskydd av stål i betong Drygt 100 personer deltog i seminariet som Swerea KIMAB har hållit i Stockholm och Malmö. Deltagarna fick en introduktion till handboken Korrosionsskydd av stål i betongskonstruktioner, kunskap om korrosionsorsaker på stål i betong, materialet betong ur korrosionssynpunkt, katodiskt skydd samt hur man bedömer korrosionstillståndet hos ingjuten armering. En av talarna var Adriano Maglica från Trafikverket som berättade om hur man skyddat kantbalkarna på Ölandsbron. Svenskt-spanskt samarbete om skademodeller Det svenska företaget Oxeon tillverkar och marknadsför vävar av tunna kolfiberband under varumärket TeXtreme som är av stort intresse inom flygindustrin. I projektet Damtex ska simuleringsmodeller utvecklas för att beräkna skadetillväxt i kompositskikt som är tillverkade med tunna kolfibervävar. Målet är ÅRSBERÄTTELSE

20 Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Material analys, provning och certifiering. Nya industriella möjligheter ATT KUNNA UTNYTTJA våra klassiska svenska råvaror inom nya industriella tillämpningar skapar många möjligheter. Under 2013 har Swerea IVF drivit en rad forskningsoch utvecklingsprojekt med detta syfte, i nära samarbete med svenskt näringsliv. Inte minst har arbetet med att utveckla metoder för framställning av högkvalitativa textila material utgående från cellulosafibrer varit högprioriterat. Här har en nära forskningssamverkan också skett mellan Swerea IVF och skogsindustrin såväl som textilindustrin. Swerea IVF driver ett omfattande arbete med att utveckla verktyg och metoder för att höja produktionseffektiviteten hos tillverkande företag. Den fleråriga satsningen Produktionslyftet har utvecklats ytterligare under året, och erbjuder nu ett än mer omfattande stöd till företag som ytterligare vill vässa sina produktionssystem. Produktionslyftet erbjuder både utbildningsinsatser och direkt coachning i företag över hela landet, genom det nära samarbete som finns mellan programmets aktörer. Resultaten är hittills mycket goda, vilket också styrks av de utvärderingar som gjorts. Ett kvitto på detta är att satsningen nu förlängs till att omfatta även kommande år. DET BLIR ALLT VIKTIGARE för Swerea IVFs kundföretag att kunna erbjuda produkter med minimal påverkan på såväl hälsa som omgivande natur. Bolaget erbjuder därför ett ständigt vidareutvecklat stöd till företagen med detta syfte, där kemisk analys och textil provning är typiska exempel på tjänster. Swerea IVFs positionering inom livscykelbaserad produktframtagning, nya industriella tillverkningsmetoder och effektiv produktion talar för att verksamheten kommande år har goda förutsättningar att utvecklas vidare. Det understryks också av att 2013 verksamhetsmässigt och ekonomiskt varit ett tillfredsställande år för bolaget. ATT TA VARA PÅ våra inhemska naturtillgångar, och använda dem för nya industriella verksamheter, är ett exempel på verksamheter där bolaget har höga ambitioner inom forskning och utveckling kommande år. Givetvis sker arbetet här i nära samarbete med näringslivet, med syfte att snabbt omsätta resultat till industriella möjligheter. MATS LUNDIN, VD FAKTA OMSÄTTNING 210 miljoner kronor ANSTÄLLDA 154 MEDLEMSFÖRETAG 397 GRUNDAT 1964 VERKSAMHETSORTER Mölndal, Stockholm, Linköping, Eskilstuna och Oslo STYRELSE Göran Carlsson, ord förande, Swerea AB Tor Ahlbom, Ahlbom Invest AB Johan Ancker, Ordf. Tekniska högskolan i Jönköping Ola Asplund, IF Metall Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola Hans Persson, Volvo Group Trucks Technology Mikael Eriksson, Arbetstagar representant Lars-Olof Ingemarsson, Arbetstagarrepresentant 20 ÅRSBERÄTTELSE 2013

21 Utveckling och konsultverksamhet inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för mineral-, stål- och metall industrin. Stora pilotprojekt (ledning, anläggning, drift), reduktions metallurgi, mätteknik och pro cessanalys, datormodellering/-simulering med avancerad processkunskap, miljö- och restproduktteknik, process integration. 50 år med industrin KUNDERNA FORTSÄTTER att visa stort intresse för Swerea MEFOS, och härigenom har bolaget kunnat fortsätta att växa. I juni, efter drygt ett års investeringsarbete, invigdes Swerea MEFOS fluidbäddsanläggning. Denna anläggning kompletterar bolagets pilotanläggningar på ett bra sätt. Det behandlade materialet kan exempelvis processas vidare i Swerea MEFOS ljusbågsugnar eller konverter om behov finns. Intressanta kundgrupper finns inom basmetalltillverkare och då främst för rostning av material. Installationen har skett i samarbete med Boliden, Energitekniskt Cent rum i Piteå och LTU Energiteknik, och anläggningen har konstruerats så att förgasning av biomassa kan genomföras. Swerea MEFOS har deltagit i en FAKTA OMSÄTTNING 146 miljoner kronor ANSTÄLLDA 98 MEDLEMSFÖRETAG 41 GRUNDAT 1963 VERKSAMHETSORT Luleå STYRELSE Jarl Mårtenson, ordförande, Ovako Hofors AB Göran Carlsson, Swerea AB Jarmo Lilja, Rautaruukki Oyj Kerstin Konradsson, Boliden Commercial AB Johan Sterte, Luleå tekniska universitet Carl Orrling, SSAB AB Fredrik Sandberg, AB Sandvik Materials Technology Tomas Jonsson, Arbetstagar representant Roger Nielsen, Arbetstagar representant Lars-Erik From, Arbetstagar representant förstudie rörande en teststation för vindkraftverk i kallt klimat. Bolagets kunskap om uppförande och drift av stora demonstrationsanläggningar har här kommit väl till pass. Förstudien slutfördes i juni och en enig förstudiegrupp rekommenderade att Swerea MEFOS blir ansvarig för genomförande av en förprojektering. Under hösten har ett intensivt arbete bedrivits för att identifiera lämpliga markområden och att diskutera förutsättningarna med markägarna. INOM DEN GEMENSAMMA forskningen har vi identifierat ett antal intressanta utmaningar där vi tror att vi kan göra skillnad. Swerea MEFOS har därför varit aktiva i bakgrundsarbetet till några av de nya strategiska innovationsområdena, och då främst Metalliska material. Här hoppas vi kunna medverka i flera viktiga projekt som verkar för stålindustrins överlevnad. Det nya Energiforskningsprogrammet för stålindustrin har också prioriterats, liksom forskningen inom Research Fund for Coal and Steel, RFCS. Vi vill vara en del i Europas framtida utveckling, och vi har engagerat oss aktivt inom såväl SPIRE som i EIP Raw Materials. Detta arbete har bland annat resulterat i att Swerea MEFOS nu är en känd och efterfrågad forskningspartner och vår förhoppning är att vi kan delta i ett flertal viktiga projekt. DEN 3 OKTOBER fyllde Swerea MEFOS 50 år. Det firades den dagen tillsammans med kunder och vänner med ett inspirationsprogram på temat "Tid" på dagen och en galamiddag på kvällen. De första 50 åren uppmärksammas på olika sätt i Swerea MEFOS vardag. Festmiddagen i Stadshotellets Festivitetssal med magi, god mat och dans var höjdpunkten i firandet. Swerea MEFOS har expanderat de senaste åren och vi är nu nära 100 medarbetare. Under 2014 kommer vi att satsa ytterligare på att utveckla och marknadsföra våra resurser, personella och tekniska, så att vi kan fortsätta att vara ett världsledande pilotforskningsinstitut. MATS SUNDGREN, VD ÅRSBERÄTTELSE

22 Polymera fiberkompositer inkluderande materialvetenskap, mekaniska beräkningar och simuleringar, skadetålighet, processvetenskap och tillverkningsteknik, prototyptillverkning och provning samt företags anpassade utbildningar. Ökande intresse för kompositer ÅR 2013 var ett mycket bra år för Swerea SICOMP. Vår tillväxt var över 20 procent vad gäller både omsättning och antal anställda. Vi är nu över 50 anställda varav 26 personer med forskarutbildning, de flesta disputerade inom kompositteknologi. Det multikulturella inslaget har också förstärkts och vi har nu 13 nationaliteter representerade bland medarbetarna. UNDER 2012 öppnade vi ett kontor i Linköping för att möta flyg- och rymdindustrins ökade behov av kvalificerade nya lättviktsmaterial. Målet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att bidra med vår specialistkompetens. Under 2013 har verksamheten utvecklats med intensiva kundkontakter med framförallt Saab Aeronautics, RUAG Space, Exova och GKN Aerospace Applied Composites och vi är nu fem forskare i Linköping. Fokus för Linköpingskontoret är utveckling av produktionsteknik för kompositer, och flera projekt med denna inriktning har planerats och påbörjats under året. Vi har en överenskommelse med industrin att starta ett medlemsprogram på temat kompositproduktion under Vår ambition är att detta program ska locka medlemmar från andra delar av Sverige, och då även från andra branscher som exempelvis fordonsindustrin. Kolfiberbatterier är ett relativt nytt forskningsområde för Swerea SICOMP och bygger på upptäckten att kommersiella kolfibrer kan användas som aktiv batterielektrod. Vårt batterikoncept gör det möjligt att tillverka kolfiberstrukturer som samtidigt kan bära mekanisk last och lagra elektrisk energi, ett så kallat multifunktionellt material. Det finns många möjliga användningsområden, från tunnfilmsbatterier till lastbärande strukturer som samtidigt fungerar som batteri, till exempel i en bil. Konceptet är patentsökt av Swerea SICOMP i både Sverige och USA. Under 2013 startade vi ett projekt för att kommersialisera konceptet med syfte att industriali sera tekniken och sätta det i produktion. Vi söker nu kvalificerade partners för industrialiseringen. Vår forskning på kolfiberbatterier har fått stor medial uppmärksamhet under året. VI SER ATT INTRESSET för kompositer ökar i de flesta branscher, inte minst inom fordonsindustrin, vilket innebär att vi ser fram emot 2014 med fler utmanande projekt, nya kunder och inte minst, nya medarbetare till våra tre kontor. HANS HANSSON, VD FAKTA OMSÄTTNING 48 miljoner kronor ANSTÄLLDA 51 MEDLEMSFÖRETAG 35 GRUNDAT 1988 VERKSAMHETSORTER Piteå, Mölndal och Linköping STYRELSE Göran Carlsson, ord förande, Swerea AB Ingela Bonnevier, Swerea AB Erik Persson, Piteå kommun Bengt-Olof Elfström, GKN Aerospace Engine Systems Sweden Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet Jonas Engström, Arbetstagar representant Peter Mannberg, Arbetstagar representant 22 ÅRSBERÄTTELSE 2013

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft LIGHTer - för svensk konkurrenskraft Energirelaterad fordonsforskning 4 april 2016 Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare LIGHTer Vice programchef Strategiskt innovationsprogram för lättvikt En

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Magnus Svensson 10:25 Varför Läkare utan gränser

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Pilotprojekt Testbäddar för lättviktsteknologi

Pilotprojekt Testbäddar för lättviktsteknologi Piltprjekt Testbäddar för lättviktsteknlgi Karl Fahlström Eva Lindh-Ulmgren Åsa Lauenstein Bel Wadman Bengt Wälivaara Christpher Camern Anders Sjunnessn LIGHTer En natinell branschöverskridande lättviktsarena

Läs mer

LIGHTer en nationell branschöverskridande lättviktsarena

LIGHTer en nationell branschöverskridande lättviktsarena LIGHTer en nationell branschöverskridande lättviktsarena En verksamhetsbeskrivning Version 3 2015 10 07 LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag, forskningsinstitut,

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Innovation för stärkt konkurrenskraft. Margareta Groth Vinnova

Innovation för stärkt konkurrenskraft. Margareta Groth Vinnova Innovation för stärkt konkurrenskraft Margareta Groth Vinnova 23 maj 2016 Varför innovationspolitik? Stärka Sveriges konkurrenskraft i den globala kunskapsekonomin VINNOVA är en viktig pusselbit i innovationspolitiken

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Metalliska material Sammanfattande bedömning Ämnet metalliska material som huvudsakligen omfattar metalliska konstruktionsmaterial till exempel stål, aluminium och nickelbaslegeringar är mycket starkt

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Bakgrund Området viktigt för Sverige och ett svenskt styrkeområde. Bekräftat i fakta från fler källor. Både regionala, nationella

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how

Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how Dr. Eva-Lis Odenberger IUC i Olofström AB/OSAS Luleå tekniska universitet Agenda Bakgrund till plåtformning inom

Läs mer

LIGHTer en strategisk satsning för Sveriges framtid

LIGHTer en strategisk satsning för Sveriges framtid LIGHTer en strategisk satsning för Sveriges framtid En kort beskrivning över 2014 För mer information, se verksamhetsberättelse i tryckt format. Stefan Gustafsson Ledell, Verksamhetsledare LIGHTer En nationell

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta.

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta. PiiA Värdekjedjor Utrusta INNOVATIONER Konkurrenskraft Processindustri Processindustriell IT och Automation Produkter och tjänster SME S-kurvan Långsiktiga miljöer Tempo 2020 Förmåga Affärsmodeller Uthållighet

Läs mer

Från Spill till guld. Cecilia Groth Swerea IVF

Från Spill till guld. Cecilia Groth Swerea IVF Från Spill till guld Cecilia Groth Swerea IVF Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Produktionseffektivitet, Industriell produktframtagning och ekodesign. Process- och materialutveckling

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Smart Built Environment Välkomna! Programmet börjar kl 10.30 #smartbuilt Ronny Andersson Chef FoI Cementa Adj. Professor LTH #smartbuilt Ronny

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Utlysningar 2015 och aktuella

Utlysningar 2015 och aktuella Utlysningar 2015 och aktuella finansieringsverktyg Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare för LIGHTer Våren 2015 LIGHTer industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer innovationscheckar och gränsgångare

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer