Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade"

Transkript

1 Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade Den 15 oktober 2014

2

3 1 När kriget är allt jag minns hur hjälper vi traumatiserade äldre? Föreläsningssal Henry Dunant, klockan Föreläsare: Frida Johnsson Metso, leg. psykolog Institution/affiliering: Röda Korsets Center för torterade flyktingar Syfte Hur hjälper vi dem som utan försvar återupplever sina krigstrauman om och om igen? Hur förstår vi minnesförsämringar hos en äldre traumatiserad flykting - kan vi upptäcka tidig demens eller tar vi för givet att det är traumatiseringen som påverkar minnet? Misstar vi förvirring för demens, när det rör sig om posttraumatiskt stressyndrom? Vi behöver utveckla vår förståelse för skillnaden mellan de minnessvårigheter som uppstår på grund av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och de som uppstår på grund av demens för att kunna erbjuda patienten en så god behandling och ett så gott bemötande som möjligt. Vi behöver också förstå samspelet dem emellan, hur de kan maskera och förändra varandras uttryck och symptom, vilket kan göra differentialdiagnosticering svårt och lämna många traumatiserade flyktingar utan den vård de behöver. Föreläsningen redogör för en kunskapsöversikt av relevanta delar av den tillgängliga psykologiska forskningen på området, som bland annat visar att skadade minnesfunktioner, demensutveckling och åldrande påverkar utvecklingen av vissa PTSD-symptom samt att PTSD-patienter har förhöjd risk att utveckla demens. Bakgrund När en traumatiserad person åldras och drabbas av demens är motståndskraften mot traumaminnen mycket svag. PTSD betraktas vanligtvis som en ångestdiagnos men är i hög utsträckning också en minnessjukdom och anses också accelerera det naturliga åldrandet. Hittills består den svenska erfarenheten av att upptäcka och hantera dessa patienter framför allt av arbetet vid judiska äldreboenden och forskningen är begränsad. När nu många av de flyktingar som kom till Sverige på och 80-talet blir äldre behöver vi förbereda oss på att kunna ge dem bästa möjliga omsorg - och vi behöver blir skickligare på att ställa tidiga och riktiga diagnoser och förstå hur PTSD och demens påverkar varandras sjukdomsförlopp.

4 2 Att möte och rehabilitera traumatiserade flyktingar Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Tuire Toivanen, leg. läkare Medförfattare: Susanna Toivanen, fil. doktor Institution/affiliering: Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar Bakgrund Tortyr förekommer i alla delar av världen och används som förhörsmetod och bestraffning i syfte att bryta ned en människas kropp och psyke. Nästan alla flyktingar som idag kommer till Sverige bär på svåra upplevelser av tortyr eller andra trauman. Syfte Det finns ett stort behov i samhället och arbetsmarknaden av kunskap om tortyrens konsekvenser. Studien vill svara på följande frågor: Hur möter man en traumatiserad person? Hur hjälper och bemöter man traumatiserade personer som vill ha stöd att klara sin vardag i ett nytt land? Hur stödjer man bäst deras integration i det nya samhället? Metod Författaren har arbetat på Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar sedan 1992 med både social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunskap av möten med drygt tre tusen torterade människor har samlats. De erfarenhetsmässigt och samhällsekonomiskt bästa rehabiliteringsinsatser har valts. Resultat Studien pekar på fördelarna med rehabilitering ur ett psykofysiskt och socioekonomiskt helhetsperspektiv. Den poängterar också vikten av att öka samordningen mellan olaika myndigheter och vårdinsatser. Slutsats Studien har resulterat i en bok Utsatt för tortyr - att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar (Gothiafortbildning 2014).

5 3 A study of the life world of the spouses to persons with Alzheimer s disease Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Mette Bergman 1,2, doktorand Medförfattare: Caroline Graff 1,2, Maria Eriksdotter 1,2, Marja Schuster 3 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Karolinska University Hospital, 3 Swedish Red Cross University College. Background Few studies focus on the life world of a spouse to a person who is affected by early-onset Alzheimer s disease (AD). There is no evidence for how healthcare professionals can ease their situation. The aim of the study was to explore the meaning of being a spouse to a person with AD. The lived experiences of spouses were focused. Methods The study had an existential phenomenological hermeneutic perspective. The theoretical underpinnings consist of life world experiences explored by means of four life existentials: lived space, lived body, lived time and lived relation. Ten narrative interviews were performed with five women and five men at age between 40 and 64. The interviews were recorded and transcribed and the analysis of the texts evolved through phenomenological hermeneutical reflection, following the four life existentials. Results The results showed that the spouses being-in- the world changed with the diagnosis. The weakness of the person affected by AD was compensated by the spouse and their life became tightly interlaced. The spouses feeling of responsibility and dependence, on one hand, and the longing for freedom and independence on the other hand, was apparent in the texts. The future made the spouses feel deprived of their dreams, their beloved, and all their plans and they remained fixed in the moment to ease their existential anxiety. The role of a secure home became central while it was perceived as limiting at the same time. Conclusions The results of the study indicate an ambivalent and complex picture of the existential conditions of the spouses. It therefore appears to be important for healthcare professionals to get a deeper understanding of these conditions in order to be able to support spouses in their struggle for new meaning in their lives.

6 4 Flyktingar med krigs- och tortyrskador datainsamling för beskrivning av patientgrupper på Röda Korsets Behandlingscenter (RKC) Malmö Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Henrik Nilsson, leg. sjukgymnast Medförfattare: Andreas Malm, leg. psykolog Institution/affiliering: Röda Korsets Behandlingscenter Malmö Bakgrund RKC Malmö bedriver sedan 1988 multimodal behandling (psykologisk, sjukgymnastisk, kurativ, medicinsk) för flyktingar som traumatiserats genom upplevelser av krig och/eller tortyr. Följderna av den typen av upplevelser är alltid komplexa, och påverkar inte bara individen, utan också hennes familj och det samhälle hon lever i. Sedan 2010 gör RKC systematiskt skattningar av patienters självupplevda hälsa och hur den påverkas under behandlingens gång. Syfte Att fånga komplexiteten i den problematik som finns bland flyktingar i Sverige som traumatiserats genom upplevelser av krig och tortyr och som får behandling på RKC Malmö. Att bättre förstå hur individens hälsa påverkas av såväl behandlingsspecifika faktorer som pre- och postmigratoriska faktorer. Att insamlad data ska kunna ligga till grund för fortsatta studier av både kvantitativ och kvalitativ art, metodutveckling inom RKC, ökad samverkan med andra delar inom SRK samt samhällelig informationsspridning - för att totalt sett öka förutsättningarna för en mer gynnsam anpassnings- och återhämtningsprocess för målgruppen. Metod Självskattningsformulär med avsikt att mäta ett flertal av de vanligast förekommande besvären för målgruppen har administrerats till nya patienter innan behandlingsstart och därefter med 6 månaders intervall så länge behandling pågått. Aktuella formulär gäller PCL-C (Posttraumatic Checklist, civilian version), HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist), SCL-90 somatiseringslista (Symptom Checklist Somatization Items), WHO-5 (WHO-5 Well-Being Index) samt SDQ-5 (Somatoform Dissociation Questionnaire). Formulären har administrerats på arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, svenska och engelska, beroende på patientens modersmål och språkkunskaper. Mindre språkgrupper samt funktionell analfabetism har i vissa fall försvårat administreringen och frågorna har i dessa fall lästs upp för patienten med hjälp av tolk. Språklig och kulturell validering har gjorts för vissa formulär, andra under pågående arbete. Kompletterande data gällande personuppgifter, trauma- anamnes, ankomst till Sverige, familjeförhållande etc., har samlats in under bedömningsfas med behandlare på RKC. En strukturerad mall för denna bedömning är under pågående arbete. Resultat Från januari 2010 till juni 2014 har data från 530 unika individer samlats in, totalt har 925 självskattningar utförts med en variation på 1-7 upprepade tillfällen. Heterogeniteten i gruppen har varit stor, varierande demografi, traumabakgrund, tid i Sverige, familjesituation etc. Dominerande ursprungsland och språk har varit Irak respektive arabiska, ca 1/3 kvinnor och 2/3 män, ålder Slutsats Data som samlats in på RKC sedan 2010 har varit av stort kliniskt värde på individnivå, det har dock saknats verktyg och kunskap för att kunna använda materialet i ett större perspektiv. För detta behöver i första hand en databas upprättas, statistiska analyser genomföras och fortsatta studier/forskningsansatser formuleras.

7 5 Intersektionella perspektiv på äldreboende anhörigas sociala position som mellanförskap Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Jessica Holmgren 1, doktorand Medförfattare: 1 Azita Emami, Lars E Eriksson 1, Henrik Eriksson 2 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Röda Korsets Högskola Bakgrund Att vara anhörig till någon som bor på äldreboende har tidigare beskrivits som ibland både komplext och utmanande. Trots att anhöriga vill vara delaktiga i vården kring sina äldre familjemedlemmar och närstående stöter de på bekymmer i mötet med vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Detta har visat sig beror bland annat på bristande kommunikation och information, brist på kunskap och resurser. Trots omfattande forskning har man i liten utsträckning beskrivit anhörigas sociala position på äldreboende utifrån olika intersektionella maktordningar. Syfte Syftet var att beskriva anhörigas delaktighet och sociala position utifrån föreställningar om genus, etnicitet, ålder och klass vid tre äldreboenden. Metod Femton anhöriga intervjuades kvalitativt om sitt resonemang kring sin delaktighet på äldreboende. Materialet analyserades temaanalytiskt med hänsyn till de intersektionella perspektiven. Resultat Det första temat av tre; Inklämd mellan generationella genusfierade familjeansvar och ombytta vårdarroller, beskriver att de anhöriga upplever att de socialt sett befinner sig i ett mellanförskap. Mellanförskapet representerar känslan av att vara inklämd mellan olika konkurrerande sociala måsten från de äldre familjemedlemmarna, vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Nästa tema; Att vara en förfrämligad talesperson en komplex position i egenskap av den Andre mellan familjemedlemmar och institutioner, belyser hur anhöriga fungerar som språkrör mellan sina familjemedlemmar och äldreboendena. Detta blev extra tydligt när de boende inte kunde tala svenska och hade en annan etnisk bakgrund än den svenska. Det sista temat; Att uppnå hegemonisk ömsesidighet mellan vårdpersonal och anhöriga, illustrerar en mer priviligierad position för somliga anhöriga som kunde kopplas till socialt kapital. De anhöriga som hade utbildning och ett nätverk såg till att de hade inflytande och kunde vara delaktiga i det som rörde deras äldre familjemedlemmar på äldreboendena. Slutsats Anhörigas delaktighet villkoras av att de upplever att de befinner sig i ett mellanförskap där de är inklämda mellan olika sociala förväntningar från sina äldre familjemedlemmar, vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Anhöriga tillskrivs olika sociala identiteter som är kopplade till maktordningar rörande genus, etnicitet, ålder och klass vilka skapar förväntningar på anhöriga som ibland får dem att känna sig förfrämligade och maktlösa. Dessa intersektionella maktordningar bidrar till en känsla av annanhet.

8 6 Possibilities to understand men s health in forensic psychiatric care a challenge for the new millennium Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Per Ekstrand 1, docent Medförfattare: Esa Kumpula 2 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Mälardalen University Background Forensic psychiatric care in Sweden constitutes a specific institutional environment in health care in terms of gender and power relationships. The project focuses on challenges and possibilities to understand men s health in forensic psychiatric care. Health is a welfare issue with implications for gender equality, age, ethnicity and other dimensions of power. From the standpoint of equality it is possible to interpret that constructions of gender could influence caregivers view on health and activities of health promotion for the patients. Aim Is to explore and discover the interplay between gender and men s health in forensic psychiatric care (fpc). Method: the research project has an ethnographic approach and in this paper the main focus is to problematize men s health in fpc from some theoretical standpoints. Result When men together constitute a majority of staff and patients, there are complex relationships between men s health and constructions of masculinities. When contextualizing gender it help us to describe what constitutes the core of patient s experiences of health and factors that influence caregiver s views on health and activities that promote health. When patients lack freedom and their social life is limited and controlled by rules and regulation, it indicates that caregiver s definitions of health and health promotion activities are of practical importance for their caring work. We also find that questions of men s health in fpc not are a single issue that can be separated from patterns and structures in the environment. Conclusion If the overall objective in forensic psychiatric care is to prevent criminal recidivism, it is relevant to argue that this could be related to differences in men s health and the constructions of masculinities in caregiver s everyday work.

9 7 Extension of labels within the EQ-5D-Y Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Mimmi Åström 1, MSc. Medförfattare: Ann-Charlotte Egmar 2, Kristina Burström 1 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Swedish Red Cross University College Background Patients health-related quality of life (HRQoL) has over the last century gained more value as an outcome measure in healthcare than traditional measures such as mortality and other clinical parameters. EQ-5D is a well-known generic measure, which makes it possible to compare HRQoL among different disease groups. In 2010, EQ-5D was adapted to be suitable for children and adolescents, known as the EQ-5D-Y. The EQ-5D-Y consist likewise the EQ- 5D of a descriptive system with five dimensions; mobility, looking after myself, doing usual activities, having pain or discomfort and feeling worried sad or unhappy, where each dimension is defined with three level of severity; no problems some problems and a lot of problems. Additionally to the dimensions the EQ-5D-Y consist of a visual analogue scale (VAS). In 2011, a five level of the EQ-5D adult version was introduced, as a more sensitive measure of HRQoL. The purpose with increasing the number of severity levels was to avoid ceiling effects. Since the development of the adult 5-level version the interest in also developing a version with more than three levels of severity for children and adolescents has increased. Aim The aim of the study is to extent the labels within the EQ-5D-Y and to develop and test a four- and five level version of the instrument. Methods The study is conducted parallel in four different countries; Sweden, United Kingdom, Germany and Spain, from March 2014 until June A literature review of existing HRQoL instrument for children and adolescents was conducted to generate a pool of possible labels of severity. For the first phase of the study, children and adolescents will be recruited from the general population of school children. Interviews will be held with each participant to assess the labels. The younger children, 8-10 years, will sort the labels according to the severity for each dimension along a scale with smileys and for the older children, years, the participants will be asked to rate the severity levels along a VAS scale. For the second phase one sample of children and adolescents will be recruited from general population of school children and one sample from Karolinska Hospital. Focus groups interviews will be held to assess the comprehensibility and interpretation of the potential labels. All participants will self-complete one of the potential alternatives of new EQ-5D-Y versions, and afterwards there will be a discussion regarding the participant s preferences. Preliminary results Preliminary results will be presented at the conference in 15th of October 2014.

10 8 Virtual invisible men: privacy and invisibility as forms of privilege in online venues for fathers during early parenthood Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Henrik Eriksson 1, professor Medförfattare: Martin Salzmann-Erikson 2, Keith Pringle 3 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Dalarna University, 3 Uppsala University Given the proliferation of support technology for men entering parenthood in virtual forums this project s aim was to explore a virtual forum exclusively for fathers and elaborate on gendered questions for men s parenthood within that milieu. An archival forum study was undertaken using principles for nethnography. The categories presented in the results overall indicate that the online venue creates a privileged invisibility from experiences in real life gender relations. This suggests that both horizontal and vertical homo-social dimensions are present in the forum support/negotiations which occur among the forum posters, whereby issues of invisibility and entitlement in some cases take a central position. The result suggest that being virtual invisible men entails participation in both a marketplace of opinions and a homo-social competition. Key words Parental practice, internet forum, nethnography, invisible masculinity, parenthood.

11 9 Coping effectiveness training in patients with chronic heart failure a randomized controlled study Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Catarina Nahlén Bose 1,2, doktorand Medförfattare: G Björling 1, ML Elfström 2, H Persson 2, F Saboonchi 1 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Karolinska Institutet (KI DS) Background Chronic heart failure (CHF) is an illness that affects 2-3 percent of the population and the prevalence increases sharply with age, above 70 years old 10 percent have CHF. It is one of the major healthcare costs and it is a challenge for healthcare to take care of all the patients. Individuals with CHF do not only suffer from the physical limitations caused by the illness, but anxiety and depression are more prevalent in this group compared to other conditions. They also experience worse quality of life. Depression has been shown to be an independent predictor of mortality in patients with CHF. Psychosocial intervention could be a possible approach to help people with CHF to cope with their illness better. Purpose To develop, implement and evaluate a stress management program to improve emotional well-being, health-related quality of life and to reduce readmission to hospital. Method A randomized controlled study design was employed in which the intervention consisted of Coping Effectiveness Training (CET), a manual-based group intervention based on a cognitive transactional theory of stress and coping. The purpose of CET is to improve skills to appraise stress, teach a number of techniques to cope with stress, and to give an opportunity to interact with other people with similar experiences of living with CHF. The CET program was, in this study, modified for patients with CHF. The intervention consisted of seven, 90- minute weekly sessions. The control group (n= 50) received standard health care. The intervention group (n= 50) received CET intervention led by a nurse with a Master s degree in nursing science and extensive experience in heart failure care in collaboration with a professional psychologist. Each group consisted of 8 to 12 patients. Assessments of the outcome variables were performed before the intervention, directly after the intervention, six weeks, six months and one year after the intervention period. The following outcome variables were included: emotional well-being, depression and anxiety, illness perception, health-related quality of life, coping strategies and social support. The participants in the intervention group also filled in a written evaluation directly after the intervention. The clinical variable that will be included is readmission to hospital. Results Preliminary results from the written evaluation forms indicate that most of the participants considered they benefited from the intervention, and that they would recommend it to a friend. The majority were pleased with the logistics and organisation of the CET intervention. Conclusion Stress management intervention for patients with CHF is feasible and appears to provide important support to this patient group.

12 10 Women s voices in a shifting global health landscape a journalistic analytical approach: A step behind a leap forward Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Stéphanie Paillard-Borg, med. dr. Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College Background Japan is facing a super-aged society, a steady birth decline resulting in a major population decline and very-low female employment rate compared to other industrialized countries. The most important structural reforms proposed by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe, include increase in international labor mobility and Japanese women s participation in the labor force. The first reform implies the immigration to Japan of female foreign domestic help and the second one an increase in Japan s GDP through Japanese women employment. These two matters are highly correlated and their economic and socio-cultural impact massive for the country. Currently without enough feasible options to manage child and elderly care and work responsibilities, many Japanese women will continue to bail out of the employment force. In order to find this equilibrium between a better work-life balance in general, the use of foreign domestic helpers is an obvious case option. However, this alternative is source of major dilemma such as multiculturalism, challenged traditional role of wives and mothers, exploitation etc. Aim To describe one Japanese woman s reflections about immigration, foreign "domestic help" and women's employment in the midst of a country facing a super-aged society, demographic shrinkage and major social changes. Method A single case study with one open-ended interview was performed and analyzed by content analysis with a methodological departure in journalistic interviewing. Preliminary results Motherhood, privacy, pride, criminality, morality and stereotype were identified as the main elements maintaining the Japanese society with one foot in the past and propelling the other one in a global future.

13 11 Approaching adjustment through a proxy: The example of a latent analysis of change in anxiety in breast cancer Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Fredrik Saboonchi, docent. Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College, Karolinska Institutet Conceptualisations of health, wellbeing, quality of life, and adjustment display substantive overlaps. These overlaps have important implications for research, assessment, clinical work, and health promotion. Furthermore, there are inherent difficulties in approaching these constructs as directly observable. Latent variable modelling and latent modelling of change provide efficient methods to address these issues. These topics will be illustrated by the results of an investigation about the trajectories of anxiety in breast cancer.

14 12 Clinical use and material wear of silver tracheostomy tubes six-month study Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Gunilla Björling 1,2, med. dr. Medförfattare: Minoodohkt Arzpeima 3, Claes Frostell 2, Aune Ragnhild 3,4 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College; 2 Karolinska Institutet; 3 The Royal Institute of Technology, 4 The Norwegian University of Sciences and Technology. Background Studies have shown severe degradation of polymeric tracheostomy tubes in long-term use. Silver tracheostomy tubes are often used in long-term care, as they are believed to be less prone to material degradation and less associated to complications. Aim The aim was to study material degradation of silver tracheostomy tubes. Methods A six-month clinical study was conducted including six patients using silver tracheostomy tubes. The tube material was characterised by Scanning Electron Microscopy (SEM) before and after exposures. The release of metals from the tube material was studied in-vitro after exposure to synthetic body fluids using Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS). Results/Conclusion The in-vitro study showed high release of silver, far above the recommended exposure limits. New tubes revealed irregularities and defects on the surface origin from the manufacturing processes. Severe degradation was observed in case of the clinically exposed tube. The tip of the tubes was the area with the most attachment of secretion and showed the highest degree of degradation in all cases (Figure 1). The surface defects on the new tubes can host microorganisms and have an important role in initiation and acceleration of material degradation. Toxicity measurements in patients using silver tubes are recommended. Figure 1. SEM micrographs of samples from silver tubes used for six months. (a) biofilm attached around holes in the material (b) organic substances found inside the grooves around the fenestration site (c) biofilm covers the surface (d) a bacterial colony covered in biofilm attached to a rough and porous surface (e) condition as in (b) (f) the surface is very porous and organic substances is attached to the surface. (the bars show 10 µm)

15 13 In-vitro study of surface alterations of subcutaneous venous access ports exposed to antineoplastic drugs and whole blood Posterpresentation kl (L4) Författare: Gunilla Björling 3,4, med. dr. Medförfattare: Maren K. Fossum 1, Emma Strömberg 2, Javier Sanchez 3, Charlotta Tegnestedt 3,4, Samuel Rotstein 3, Ragnhild E. Aune 1 Institution/affiliering: 1 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 2 The Royal Institute of Technology, 3 Karolinska Institutet, 4 Swedish Red Cross University College Subcutaneous Venous Access Ports (SVAPs) are commonly used during long-term placement for administration of antineoplastic drugs used in chemotherapy. A significant number of complications that can lead to implantation failure have over the years been reported, i.e. thrombosis and infections. These complications subsequently also increases patient suffering and health care costs. The main aim of the present in-vitro study was to monitor the inner surface alterations of polyurethane SVAPs exposed to antineoplastic drugs over a prolonged period of time (6 cycles during 18 weeks). The chemical stability and mechanical properties of the material were analysed both before and after each exposure to the drugs, and the changes in surface structure and topography recorded. Moreover, the thrombogenicity of the catheters was evaluated by exposing the outer surface of the drug-exposed catheters to whole blood. The results clearly indicate an association between the observed surface alterations and an increased thrombogenicity. Figure 1. The picture clearly shows fibrin on the surface of the SVAP after exposure for 60 min ex vivo in native human blood, in a Chandler loop. (After 6 treatments with FE 100C in-vitro.) Blood clot in detail Figure 2. The outer surface of a SVAP Reference Figure 3. The outer surface of 6 sessions of Catherer (SEM. Magnification: 4000X) 6 treatments with cytostatica, FE 100C, (SEM. Magnification: 4000X). Keywords: Subcutaneous Venous Access Port (SVAP), polyurethane, antineoplastic drugs, blood, alterations, thrombogenicity.

16 14 An international university college in the era of globalization of health Posterpresentation kl (L4) Författare: Sofia Larsson, MSc. Medförfattare: Jenny Cadstedt Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College Background The Swedish Red Cross University College has belonged to the international humanitarian Red Cross organisation for over a century. This association means that students who want to work with global health issues and to reduce human suffering internationally choose to study at the Swedish Red Cross University College. Internationalisation has always been a prioritised area for the university college, this includes not only student- and teacher exchange and international collaborations in research and education, but also global perspectives in the curriculum. In an increasingly globalising world the pressure for universities and university colleges to focus on internationalisation is high. This is seen in the Swedish government's directives and legislation. In the Swedish Higher Education Act (Högskolelagen) it is stated that university education shall aim to increase students' knowledge of other countries and of international conditions (the Swedish Higher Education Act chapter 1, section 5). Aim The overall aim of the project "An international University college in the era of globalisation of health" is to educate students about global perspectives on health conditions, health systems and health challenges. An important part is to develop the students' capacity to think critically and reflect upon different health- and knowledge discourses, power relations and social positions, as well as upon politics of health in the world. Methods In order to fulfil the aim above the whole university college must be involved in various ways. There is a need to develop the curriculum, the pedagogy and teaching in a coherent and systematic way. To do this the overall aim must be translated into measurable objectives that the different staff categories can work with. In order to strengthen the relations with the Swedish Red Cross organisation this work should be conducted in close cooperation with them. Expected results This project is expected to result in nurses and other health professionals prepared to meet the health challenges in a globalising world. As graduates of the Swedish Red Cross University College our students will be able to critically reflect upon the inequalities of health and thereby be ready to work for social justice in line with the values of the Red Cross organisation. Conclusion The project "An international University college in the era of globalisation of health" will be an extensive long term project requiring resources of different kinds such as capacity building, time and commitment. These efforts will make the Swedish Red Cross University College an even more attractive higher education institution within the health sector.

17 15 Tools for subject integrated teaching and the formation of vocational knowledge in a Swedish upper-secondary health and social care program Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Christidis, doktorand Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College, Stockholm University, Södertörn University The aim of the main study was to investigate subject integrated teaching in an uppersecondary Health and Social Care program and the vocational knowledge that was shaped in teaching. The aim of this presentation is to highlight a teacher-constructed case report as a tool for subject integration, the use of the tool for integration and the kind of vocational knowledge that is shaped through the use of the tool. The material was collected ethnographically and comprised of observation on teaching, with the case report as a base, during a theme unit called Professional language. The material further comprised of field-notes on teaching, interviews and informal discussions, soundrecording of teaching and material handed out during teaching. The material was analysed according to Activity-Theoretical concepts of actions, goals and tools. The results identified that the case report had a vocational origin but had been modified to an educational context. This qualified the case report as a boundary object. It was used by a teacher of core-subjects in teaching to highlight content related to Swedish and to vocational subjects, but also content that related to the theme unit. In conclusion, the use of the teacher-constructed case report in subject integrated teaching helped shape additional vocational knowledge compared to subject-specific teaching. Keywords: Activity-theory, subject integration, vocational education, vocational knowledge

18 16 Allogeneic stem cell transplantation patients and family members experiences from two different caring contexts Posterpresentation kl (L4) Författare: Karin Bergkvist 1, doktorand Medförfattare: Joacim Larsen 2 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Swedish Red Cross University College, Background Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a well-established treatment for mainly haematological diseases and has lately been offered to elderly patients and patients with co-morbidities. During the last decade, toxicity and mortality associated with HSCT have been reduced due to several improvements such as better pre-treatment, genomic tissue typing, improved supportive care and treatment of infections. These advances have led to development of HSCT programs in outpatient and home care (HC). Since 1998 it has been possible for patients at the transplantation center at Karolinska University Hospital, to choose between hospital care and home care after HSCT. Home care has shown to be safe with medical positive outcomes. Aim The aim of this PhD-project is to investigate and compare how patient s and family members experiences care from two different caring contexts, in home or at hospital. Patient s satisfaction with care and support from the healthcare staff will be evaluated ( study 1+4) and the family members experiences during the acute post-transplant phase will be described and explored (study 3). A comparison regarding general health and symptom occurrence between patients treated in hospital or at home will be performed post HSCT (study 2). Methods Data have been collected with different instruments; the SAUC measures self-rated satisfaction with care and support, General health (SF-12), symptom occurrence (SFID-SCT), anxiety and depression (HADS) and self-efficacy (GSE). To gain a deeper understanding for patients and family members own experiences interviews have been conducted. Results In study 1, the patients were highly satisfied with the care and support. Patients in home care were found to be more satisfied with care in general than patients in hospital care. The importance of safety, empathy, and encouragement from healthcare staff were expressed regardless of where care was given. In study 3, the majority of all patients in both hospital and home care rated their health as good, despite a median of fourteen ongoing symptoms; the most common symptom was fatigue. A high self-efficacy was also identified. There were no statistically significant differences between the two study groups, hospital or home care. Analysis are ongoing regarding study 3 and 4. Conclusions The main findings are that in comparison to hospital care, home care does not appear to have a significant negative effect on patients experiences of care and support. There are no longterms difference in general health and symptom occurrence between hospital and home care. Based on these results and earlier experiences we encourage other centers to start home care for patients who prefer it.

19 17 Patients thoughts regarding their consent to HPV vaccinate their young daughter in a school-based vaccination programme Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Gottvall 1, PhD Medförfattare: M Grandahl, A Höglund 2, Larsson M 2, C Stenhammar 2, B Andrae 2, T Tydén 2 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Uppsala University Objectives The objective of this study was to explore parents thoughts regarding their consent to HPV vaccinate their year old daughter in a recently started school-based vaccination programme in Sweden. The objective was also to explore their views on HPV-related information. Methods Individual interviews with parents (n=27) who had accepted HPV vaccination for their year-old daughter were conducted in the spring of The interviews were recorded, transcribed verbatim and analysed using thematic content analysis. Conclusions The parents expressed trust in the recommendations from authorities and a wish to protect their daughter from a severe disease. A school-based vaccination programme was considered convenient by the parents. All this outweighed their concerns about vaccine safety and potential side effects. The school nurse was found to have an important role; the parents wished for a dialogue with her/him to bridge the information gaps.

20 18 Time trends in prevalence of medication use in older adults (aged 78 years and older): a comparison of three elderly cohorts living in Stockholm, Sweden Posterpresentation kl (L4) Författare: Åsa Gransjö Craftman 1,2, doktorand Medförfattare: Kristina Johnell 1, Johan Fastbom 1, Eva von Strauss 3 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Sophiahemmet University, 3 Swedish Red Cross University College Background Older adults may suffer from several diseases and disorders and therefore often take multiple medications. This could be due to problems like temporary pain, anxiety, or an infection that needs treatment. It can also involve chronic illnesses that require treatment for a longer time. Medication use in older adults may bring significant opportunities but also involves risks. During the past decades there has also been an increased development of new drugs for the elderly, i.e. against pain, depression and dementia. How has this affected the consumption of medication in the elderly population? Aim To study time trends in prevalence of medication use and polypharmacy over 20 years ( ) by comparing three cohorts of older adults living in central Stockholm, Sweden. Method This study was based on three population-based cross-sectional surveys of older adults aged 78 years or over carried out in central Stockholm: the Kungsholmen Project in (n = 1,517), and the Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen in (n = 1,581) and in (n=1,206). All were clinically examined by physicians and interviewed by nurses using standardized protocols. Information about drug use was collected by the physician during the clinical examination. Drug prescriptions and medical containers were inspected when available (i.e. when the interview was carried out in the participant s own home). Both prescribed and over-the-counter drugs were recorded. Polypharmacy was defined as the use of five drugs or more. Univariate analyses was implemented (chi-square tests for proportions and one-way analyses of variance for means), and multivariate logistic models presented as odds ratios (OR) to compare prevalence, controlling for major confounders. Results The gender specific use of medication (mean number of drugs) in 1987 was 2.6 (±2.2) for men and 3.4 (±2.6) for women. The corresponding figures in 2001 was 4.5 (±3.4) and 5.5 (±3.4), and in (±4.0) and 6.6 (±3.9). The prevalence figures of polypharmacy had also increased significantly from 27.0% in 1987, to 53.9% in 2001, and 65.3% in After adjusting for age, gender, education and cognition, the odds of using analgesics and psychotropic were significantly higher in the year 2007 as compared to 1987, with an OR (and 95% Confidence Interval) for all of 3.3 ( ) and 1.3 ( ) respectively. Conclusion Prevalence of medication use in older adults has increased dramatically from the late 1980s to the mid-2000s in central Stockholm, Sweden. This was also true for polypharmacy and specifically for the use of analgesics.

21 19 Experiences of living with asthma a focus group study with adolescents and parents of children with asthma Posterpresentation kl (L4) Författare: Marina Jonsson 1,2, doktorand Medförfattare: Ann-Charlotte Egmar 3, Eva Hallner 1, Inger Kull 2 Institution/affiliering: 1 Stockholm County Council, 2 Karolinska Institutet, 3 Swedish Red Cross University College Objective The goal for asthma treatment is that every individual, so far as possible, shall live without symptoms and exacerbations. Patients and health care professionals sometimes have different perceptions of what is important for achieving good quality of life. Aim To describe the experiences among adolescents as well as those of parents with young children living with asthma. Methods Four focus group interviews were performed, two with parents of young children and two with adolescents. The data were qualitatively analyzed, using Systematic Text Condensation. Results Three themes relevant to the participants' experiences of living with asthma were presented; strategies, frustrations and expectations. The adolescents wanted to be like their peers and developed their own strategies for self-management of asthma, which included not always taking medication as prescribed. The parents emphasized frustration regarding not being believed, lack of understanding feelings of loneliness, or anxiety. One identified expectation was that the participants wanted to be met with competence and understanding in asthma care from health care professionals. Another expectation expressed among parents was that teachers in nursery and primary schools should have more knowledge and understanding on how to care for children with asthma. Conclusion Living with asthma leads to developing personal strategies in self-management of asthma. Moreover both parents and adolescents had expectations of being met by competent and understanding health care professionals. Developing a partnership between patients and health care professionals could be a successful way to improve the care of patients with asthma.

22 20 Patients in the forensic psychiatric setting and their nursing care needs Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Åling, MSc. Institution/affiliering: The Swedish Red Cross University College Three hundred (300) persons are sentenced to forensic psychiatric care/year. Thousand (1000) hospital beds out of 4300 in total in psychiatric care, are occupied by patients sentenced to forensic psychiatric care. The median length of stay for patients in forensic psychiatry is 3.5 years. In 2002 the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) pointed out that there is a lack of knowledge of the content of nursing care in forensic psychiatry. The care in the forensic psychiatric setting is a dual and conflicting mission that involves nursing of patients with complex mental illness when at the same time civic protection aspects must be considered. The overall scientific aim with this research project is to describe different aspects of nursing care in a forensic psychiatric setting (from a patient- and nursing relationship perspective). With the long-term clinical purpose of creating a nursing care intervention program for patients in forensic psychiatric setting. The aim of study I is to describe the nursing care needs and the experiences of being a patient in the forensic psychiatric setting. In this study interviews will be performed with around 20 patients and analysed with qualitative content analyses. The aim of study II is to identify and categorize the nursing care needs of patients in the forensic psychiatric setting. The method used in study II will be semi structured individual interviews with around 60 patients. The analyses will be made by identifying and categorizing the data according to the international taxonomy of NANDA. Descriptive statistics will be used as well. The aim of study III is to describe interactions in the daily nursing care performed in the forensic psychiatric setting. The method used in this study is observations along with informal interviews. The participants will be staff and patients in the psychiatric forensic setting and the method for analysing data will be content analyses with an ethnographic approach. The aim of study IV is to outline a nursing care intervention program for patients in the forensic psychiatric setting. Data collection will be done with a Delphi technique prospect based on the results of study I, II and III, and followed by questionnaires. Participants included in this study will be nursing care researchers, Registered Nurses and patient organizations. The analysis of data will be made with descriptive statistics, and qualitative and quantitative content analyses.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

- en bild på aktuell situation

- en bild på aktuell situation Hur uppfattar och kartlägger allmänläkare patienter med långvarig smärta? Disposition: - en bild på aktuell situation - långvarig smärta i ett patientperspektiv, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 1 Disposition Tillbakablick. Folkhälsorapporten 2005 Svensk folkhälsostatistik om unga vuxna och studerandes psykiska hälsa (2014;

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer