Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning. Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade"

Transkript

1 Abstraktsamling muntliga föredrag och postervisning Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade Den 15 oktober 2014

2

3 1 När kriget är allt jag minns hur hjälper vi traumatiserade äldre? Föreläsningssal Henry Dunant, klockan Föreläsare: Frida Johnsson Metso, leg. psykolog Institution/affiliering: Röda Korsets Center för torterade flyktingar Syfte Hur hjälper vi dem som utan försvar återupplever sina krigstrauman om och om igen? Hur förstår vi minnesförsämringar hos en äldre traumatiserad flykting - kan vi upptäcka tidig demens eller tar vi för givet att det är traumatiseringen som påverkar minnet? Misstar vi förvirring för demens, när det rör sig om posttraumatiskt stressyndrom? Vi behöver utveckla vår förståelse för skillnaden mellan de minnessvårigheter som uppstår på grund av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och de som uppstår på grund av demens för att kunna erbjuda patienten en så god behandling och ett så gott bemötande som möjligt. Vi behöver också förstå samspelet dem emellan, hur de kan maskera och förändra varandras uttryck och symptom, vilket kan göra differentialdiagnosticering svårt och lämna många traumatiserade flyktingar utan den vård de behöver. Föreläsningen redogör för en kunskapsöversikt av relevanta delar av den tillgängliga psykologiska forskningen på området, som bland annat visar att skadade minnesfunktioner, demensutveckling och åldrande påverkar utvecklingen av vissa PTSD-symptom samt att PTSD-patienter har förhöjd risk att utveckla demens. Bakgrund När en traumatiserad person åldras och drabbas av demens är motståndskraften mot traumaminnen mycket svag. PTSD betraktas vanligtvis som en ångestdiagnos men är i hög utsträckning också en minnessjukdom och anses också accelerera det naturliga åldrandet. Hittills består den svenska erfarenheten av att upptäcka och hantera dessa patienter framför allt av arbetet vid judiska äldreboenden och forskningen är begränsad. När nu många av de flyktingar som kom till Sverige på och 80-talet blir äldre behöver vi förbereda oss på att kunna ge dem bästa möjliga omsorg - och vi behöver blir skickligare på att ställa tidiga och riktiga diagnoser och förstå hur PTSD och demens påverkar varandras sjukdomsförlopp.

4 2 Att möte och rehabilitera traumatiserade flyktingar Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Tuire Toivanen, leg. läkare Medförfattare: Susanna Toivanen, fil. doktor Institution/affiliering: Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar Bakgrund Tortyr förekommer i alla delar av världen och används som förhörsmetod och bestraffning i syfte att bryta ned en människas kropp och psyke. Nästan alla flyktingar som idag kommer till Sverige bär på svåra upplevelser av tortyr eller andra trauman. Syfte Det finns ett stort behov i samhället och arbetsmarknaden av kunskap om tortyrens konsekvenser. Studien vill svara på följande frågor: Hur möter man en traumatiserad person? Hur hjälper och bemöter man traumatiserade personer som vill ha stöd att klara sin vardag i ett nytt land? Hur stödjer man bäst deras integration i det nya samhället? Metod Författaren har arbetat på Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar sedan 1992 med både social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunskap av möten med drygt tre tusen torterade människor har samlats. De erfarenhetsmässigt och samhällsekonomiskt bästa rehabiliteringsinsatser har valts. Resultat Studien pekar på fördelarna med rehabilitering ur ett psykofysiskt och socioekonomiskt helhetsperspektiv. Den poängterar också vikten av att öka samordningen mellan olaika myndigheter och vårdinsatser. Slutsats Studien har resulterat i en bok Utsatt för tortyr - att möta och rehabilitera traumatiserade flyktingar (Gothiafortbildning 2014).

5 3 A study of the life world of the spouses to persons with Alzheimer s disease Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Mette Bergman 1,2, doktorand Medförfattare: Caroline Graff 1,2, Maria Eriksdotter 1,2, Marja Schuster 3 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Karolinska University Hospital, 3 Swedish Red Cross University College. Background Few studies focus on the life world of a spouse to a person who is affected by early-onset Alzheimer s disease (AD). There is no evidence for how healthcare professionals can ease their situation. The aim of the study was to explore the meaning of being a spouse to a person with AD. The lived experiences of spouses were focused. Methods The study had an existential phenomenological hermeneutic perspective. The theoretical underpinnings consist of life world experiences explored by means of four life existentials: lived space, lived body, lived time and lived relation. Ten narrative interviews were performed with five women and five men at age between 40 and 64. The interviews were recorded and transcribed and the analysis of the texts evolved through phenomenological hermeneutical reflection, following the four life existentials. Results The results showed that the spouses being-in- the world changed with the diagnosis. The weakness of the person affected by AD was compensated by the spouse and their life became tightly interlaced. The spouses feeling of responsibility and dependence, on one hand, and the longing for freedom and independence on the other hand, was apparent in the texts. The future made the spouses feel deprived of their dreams, their beloved, and all their plans and they remained fixed in the moment to ease their existential anxiety. The role of a secure home became central while it was perceived as limiting at the same time. Conclusions The results of the study indicate an ambivalent and complex picture of the existential conditions of the spouses. It therefore appears to be important for healthcare professionals to get a deeper understanding of these conditions in order to be able to support spouses in their struggle for new meaning in their lives.

6 4 Flyktingar med krigs- och tortyrskador datainsamling för beskrivning av patientgrupper på Röda Korsets Behandlingscenter (RKC) Malmö Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Henrik Nilsson, leg. sjukgymnast Medförfattare: Andreas Malm, leg. psykolog Institution/affiliering: Röda Korsets Behandlingscenter Malmö Bakgrund RKC Malmö bedriver sedan 1988 multimodal behandling (psykologisk, sjukgymnastisk, kurativ, medicinsk) för flyktingar som traumatiserats genom upplevelser av krig och/eller tortyr. Följderna av den typen av upplevelser är alltid komplexa, och påverkar inte bara individen, utan också hennes familj och det samhälle hon lever i. Sedan 2010 gör RKC systematiskt skattningar av patienters självupplevda hälsa och hur den påverkas under behandlingens gång. Syfte Att fånga komplexiteten i den problematik som finns bland flyktingar i Sverige som traumatiserats genom upplevelser av krig och tortyr och som får behandling på RKC Malmö. Att bättre förstå hur individens hälsa påverkas av såväl behandlingsspecifika faktorer som pre- och postmigratoriska faktorer. Att insamlad data ska kunna ligga till grund för fortsatta studier av både kvantitativ och kvalitativ art, metodutveckling inom RKC, ökad samverkan med andra delar inom SRK samt samhällelig informationsspridning - för att totalt sett öka förutsättningarna för en mer gynnsam anpassnings- och återhämtningsprocess för målgruppen. Metod Självskattningsformulär med avsikt att mäta ett flertal av de vanligast förekommande besvären för målgruppen har administrerats till nya patienter innan behandlingsstart och därefter med 6 månaders intervall så länge behandling pågått. Aktuella formulär gäller PCL-C (Posttraumatic Checklist, civilian version), HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist), SCL-90 somatiseringslista (Symptom Checklist Somatization Items), WHO-5 (WHO-5 Well-Being Index) samt SDQ-5 (Somatoform Dissociation Questionnaire). Formulären har administrerats på arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, svenska och engelska, beroende på patientens modersmål och språkkunskaper. Mindre språkgrupper samt funktionell analfabetism har i vissa fall försvårat administreringen och frågorna har i dessa fall lästs upp för patienten med hjälp av tolk. Språklig och kulturell validering har gjorts för vissa formulär, andra under pågående arbete. Kompletterande data gällande personuppgifter, trauma- anamnes, ankomst till Sverige, familjeförhållande etc., har samlats in under bedömningsfas med behandlare på RKC. En strukturerad mall för denna bedömning är under pågående arbete. Resultat Från januari 2010 till juni 2014 har data från 530 unika individer samlats in, totalt har 925 självskattningar utförts med en variation på 1-7 upprepade tillfällen. Heterogeniteten i gruppen har varit stor, varierande demografi, traumabakgrund, tid i Sverige, familjesituation etc. Dominerande ursprungsland och språk har varit Irak respektive arabiska, ca 1/3 kvinnor och 2/3 män, ålder Slutsats Data som samlats in på RKC sedan 2010 har varit av stort kliniskt värde på individnivå, det har dock saknats verktyg och kunskap för att kunna använda materialet i ett större perspektiv. För detta behöver i första hand en databas upprättas, statistiska analyser genomföras och fortsatta studier/forskningsansatser formuleras.

7 5 Intersektionella perspektiv på äldreboende anhörigas sociala position som mellanförskap Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Jessica Holmgren 1, doktorand Medförfattare: 1 Azita Emami, Lars E Eriksson 1, Henrik Eriksson 2 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Röda Korsets Högskola Bakgrund Att vara anhörig till någon som bor på äldreboende har tidigare beskrivits som ibland både komplext och utmanande. Trots att anhöriga vill vara delaktiga i vården kring sina äldre familjemedlemmar och närstående stöter de på bekymmer i mötet med vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Detta har visat sig beror bland annat på bristande kommunikation och information, brist på kunskap och resurser. Trots omfattande forskning har man i liten utsträckning beskrivit anhörigas sociala position på äldreboende utifrån olika intersektionella maktordningar. Syfte Syftet var att beskriva anhörigas delaktighet och sociala position utifrån föreställningar om genus, etnicitet, ålder och klass vid tre äldreboenden. Metod Femton anhöriga intervjuades kvalitativt om sitt resonemang kring sin delaktighet på äldreboende. Materialet analyserades temaanalytiskt med hänsyn till de intersektionella perspektiven. Resultat Det första temat av tre; Inklämd mellan generationella genusfierade familjeansvar och ombytta vårdarroller, beskriver att de anhöriga upplever att de socialt sett befinner sig i ett mellanförskap. Mellanförskapet representerar känslan av att vara inklämd mellan olika konkurrerande sociala måsten från de äldre familjemedlemmarna, vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Nästa tema; Att vara en förfrämligad talesperson en komplex position i egenskap av den Andre mellan familjemedlemmar och institutioner, belyser hur anhöriga fungerar som språkrör mellan sina familjemedlemmar och äldreboendena. Detta blev extra tydligt när de boende inte kunde tala svenska och hade en annan etnisk bakgrund än den svenska. Det sista temat; Att uppnå hegemonisk ömsesidighet mellan vårdpersonal och anhöriga, illustrerar en mer priviligierad position för somliga anhöriga som kunde kopplas till socialt kapital. De anhöriga som hade utbildning och ett nätverk såg till att de hade inflytande och kunde vara delaktiga i det som rörde deras äldre familjemedlemmar på äldreboendena. Slutsats Anhörigas delaktighet villkoras av att de upplever att de befinner sig i ett mellanförskap där de är inklämda mellan olika sociala förväntningar från sina äldre familjemedlemmar, vårdpersonalen och äldreboendena som institutioner. Anhöriga tillskrivs olika sociala identiteter som är kopplade till maktordningar rörande genus, etnicitet, ålder och klass vilka skapar förväntningar på anhöriga som ibland får dem att känna sig förfrämligade och maktlösa. Dessa intersektionella maktordningar bidrar till en känsla av annanhet.

8 6 Possibilities to understand men s health in forensic psychiatric care a challenge for the new millennium Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Per Ekstrand 1, docent Medförfattare: Esa Kumpula 2 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Mälardalen University Background Forensic psychiatric care in Sweden constitutes a specific institutional environment in health care in terms of gender and power relationships. The project focuses on challenges and possibilities to understand men s health in forensic psychiatric care. Health is a welfare issue with implications for gender equality, age, ethnicity and other dimensions of power. From the standpoint of equality it is possible to interpret that constructions of gender could influence caregivers view on health and activities of health promotion for the patients. Aim Is to explore and discover the interplay between gender and men s health in forensic psychiatric care (fpc). Method: the research project has an ethnographic approach and in this paper the main focus is to problematize men s health in fpc from some theoretical standpoints. Result When men together constitute a majority of staff and patients, there are complex relationships between men s health and constructions of masculinities. When contextualizing gender it help us to describe what constitutes the core of patient s experiences of health and factors that influence caregiver s views on health and activities that promote health. When patients lack freedom and their social life is limited and controlled by rules and regulation, it indicates that caregiver s definitions of health and health promotion activities are of practical importance for their caring work. We also find that questions of men s health in fpc not are a single issue that can be separated from patterns and structures in the environment. Conclusion If the overall objective in forensic psychiatric care is to prevent criminal recidivism, it is relevant to argue that this could be related to differences in men s health and the constructions of masculinities in caregiver s everyday work.

9 7 Extension of labels within the EQ-5D-Y Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Mimmi Åström 1, MSc. Medförfattare: Ann-Charlotte Egmar 2, Kristina Burström 1 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Swedish Red Cross University College Background Patients health-related quality of life (HRQoL) has over the last century gained more value as an outcome measure in healthcare than traditional measures such as mortality and other clinical parameters. EQ-5D is a well-known generic measure, which makes it possible to compare HRQoL among different disease groups. In 2010, EQ-5D was adapted to be suitable for children and adolescents, known as the EQ-5D-Y. The EQ-5D-Y consist likewise the EQ- 5D of a descriptive system with five dimensions; mobility, looking after myself, doing usual activities, having pain or discomfort and feeling worried sad or unhappy, where each dimension is defined with three level of severity; no problems some problems and a lot of problems. Additionally to the dimensions the EQ-5D-Y consist of a visual analogue scale (VAS). In 2011, a five level of the EQ-5D adult version was introduced, as a more sensitive measure of HRQoL. The purpose with increasing the number of severity levels was to avoid ceiling effects. Since the development of the adult 5-level version the interest in also developing a version with more than three levels of severity for children and adolescents has increased. Aim The aim of the study is to extent the labels within the EQ-5D-Y and to develop and test a four- and five level version of the instrument. Methods The study is conducted parallel in four different countries; Sweden, United Kingdom, Germany and Spain, from March 2014 until June A literature review of existing HRQoL instrument for children and adolescents was conducted to generate a pool of possible labels of severity. For the first phase of the study, children and adolescents will be recruited from the general population of school children. Interviews will be held with each participant to assess the labels. The younger children, 8-10 years, will sort the labels according to the severity for each dimension along a scale with smileys and for the older children, years, the participants will be asked to rate the severity levels along a VAS scale. For the second phase one sample of children and adolescents will be recruited from general population of school children and one sample from Karolinska Hospital. Focus groups interviews will be held to assess the comprehensibility and interpretation of the potential labels. All participants will self-complete one of the potential alternatives of new EQ-5D-Y versions, and afterwards there will be a discussion regarding the participant s preferences. Preliminary results Preliminary results will be presented at the conference in 15th of October 2014.

10 8 Virtual invisible men: privacy and invisibility as forms of privilege in online venues for fathers during early parenthood Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Henrik Eriksson 1, professor Medförfattare: Martin Salzmann-Erikson 2, Keith Pringle 3 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Dalarna University, 3 Uppsala University Given the proliferation of support technology for men entering parenthood in virtual forums this project s aim was to explore a virtual forum exclusively for fathers and elaborate on gendered questions for men s parenthood within that milieu. An archival forum study was undertaken using principles for nethnography. The categories presented in the results overall indicate that the online venue creates a privileged invisibility from experiences in real life gender relations. This suggests that both horizontal and vertical homo-social dimensions are present in the forum support/negotiations which occur among the forum posters, whereby issues of invisibility and entitlement in some cases take a central position. The result suggest that being virtual invisible men entails participation in both a marketplace of opinions and a homo-social competition. Key words Parental practice, internet forum, nethnography, invisible masculinity, parenthood.

11 9 Coping effectiveness training in patients with chronic heart failure a randomized controlled study Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Catarina Nahlén Bose 1,2, doktorand Medförfattare: G Björling 1, ML Elfström 2, H Persson 2, F Saboonchi 1 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Karolinska Institutet (KI DS) Background Chronic heart failure (CHF) is an illness that affects 2-3 percent of the population and the prevalence increases sharply with age, above 70 years old 10 percent have CHF. It is one of the major healthcare costs and it is a challenge for healthcare to take care of all the patients. Individuals with CHF do not only suffer from the physical limitations caused by the illness, but anxiety and depression are more prevalent in this group compared to other conditions. They also experience worse quality of life. Depression has been shown to be an independent predictor of mortality in patients with CHF. Psychosocial intervention could be a possible approach to help people with CHF to cope with their illness better. Purpose To develop, implement and evaluate a stress management program to improve emotional well-being, health-related quality of life and to reduce readmission to hospital. Method A randomized controlled study design was employed in which the intervention consisted of Coping Effectiveness Training (CET), a manual-based group intervention based on a cognitive transactional theory of stress and coping. The purpose of CET is to improve skills to appraise stress, teach a number of techniques to cope with stress, and to give an opportunity to interact with other people with similar experiences of living with CHF. The CET program was, in this study, modified for patients with CHF. The intervention consisted of seven, 90- minute weekly sessions. The control group (n= 50) received standard health care. The intervention group (n= 50) received CET intervention led by a nurse with a Master s degree in nursing science and extensive experience in heart failure care in collaboration with a professional psychologist. Each group consisted of 8 to 12 patients. Assessments of the outcome variables were performed before the intervention, directly after the intervention, six weeks, six months and one year after the intervention period. The following outcome variables were included: emotional well-being, depression and anxiety, illness perception, health-related quality of life, coping strategies and social support. The participants in the intervention group also filled in a written evaluation directly after the intervention. The clinical variable that will be included is readmission to hospital. Results Preliminary results from the written evaluation forms indicate that most of the participants considered they benefited from the intervention, and that they would recommend it to a friend. The majority were pleased with the logistics and organisation of the CET intervention. Conclusion Stress management intervention for patients with CHF is feasible and appears to provide important support to this patient group.

12 10 Women s voices in a shifting global health landscape a journalistic analytical approach: A step behind a leap forward Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Stéphanie Paillard-Borg, med. dr. Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College Background Japan is facing a super-aged society, a steady birth decline resulting in a major population decline and very-low female employment rate compared to other industrialized countries. The most important structural reforms proposed by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe, include increase in international labor mobility and Japanese women s participation in the labor force. The first reform implies the immigration to Japan of female foreign domestic help and the second one an increase in Japan s GDP through Japanese women employment. These two matters are highly correlated and their economic and socio-cultural impact massive for the country. Currently without enough feasible options to manage child and elderly care and work responsibilities, many Japanese women will continue to bail out of the employment force. In order to find this equilibrium between a better work-life balance in general, the use of foreign domestic helpers is an obvious case option. However, this alternative is source of major dilemma such as multiculturalism, challenged traditional role of wives and mothers, exploitation etc. Aim To describe one Japanese woman s reflections about immigration, foreign "domestic help" and women's employment in the midst of a country facing a super-aged society, demographic shrinkage and major social changes. Method A single case study with one open-ended interview was performed and analyzed by content analysis with a methodological departure in journalistic interviewing. Preliminary results Motherhood, privacy, pride, criminality, morality and stereotype were identified as the main elements maintaining the Japanese society with one foot in the past and propelling the other one in a global future.

13 11 Approaching adjustment through a proxy: The example of a latent analysis of change in anxiety in breast cancer Föreläsningssal HD, klockan Föreläsare: Fredrik Saboonchi, docent. Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College, Karolinska Institutet Conceptualisations of health, wellbeing, quality of life, and adjustment display substantive overlaps. These overlaps have important implications for research, assessment, clinical work, and health promotion. Furthermore, there are inherent difficulties in approaching these constructs as directly observable. Latent variable modelling and latent modelling of change provide efficient methods to address these issues. These topics will be illustrated by the results of an investigation about the trajectories of anxiety in breast cancer.

14 12 Clinical use and material wear of silver tracheostomy tubes six-month study Föreläsningssal L3, klockan Föreläsare: Gunilla Björling 1,2, med. dr. Medförfattare: Minoodohkt Arzpeima 3, Claes Frostell 2, Aune Ragnhild 3,4 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College; 2 Karolinska Institutet; 3 The Royal Institute of Technology, 4 The Norwegian University of Sciences and Technology. Background Studies have shown severe degradation of polymeric tracheostomy tubes in long-term use. Silver tracheostomy tubes are often used in long-term care, as they are believed to be less prone to material degradation and less associated to complications. Aim The aim was to study material degradation of silver tracheostomy tubes. Methods A six-month clinical study was conducted including six patients using silver tracheostomy tubes. The tube material was characterised by Scanning Electron Microscopy (SEM) before and after exposures. The release of metals from the tube material was studied in-vitro after exposure to synthetic body fluids using Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS). Results/Conclusion The in-vitro study showed high release of silver, far above the recommended exposure limits. New tubes revealed irregularities and defects on the surface origin from the manufacturing processes. Severe degradation was observed in case of the clinically exposed tube. The tip of the tubes was the area with the most attachment of secretion and showed the highest degree of degradation in all cases (Figure 1). The surface defects on the new tubes can host microorganisms and have an important role in initiation and acceleration of material degradation. Toxicity measurements in patients using silver tubes are recommended. Figure 1. SEM micrographs of samples from silver tubes used for six months. (a) biofilm attached around holes in the material (b) organic substances found inside the grooves around the fenestration site (c) biofilm covers the surface (d) a bacterial colony covered in biofilm attached to a rough and porous surface (e) condition as in (b) (f) the surface is very porous and organic substances is attached to the surface. (the bars show 10 µm)

15 13 In-vitro study of surface alterations of subcutaneous venous access ports exposed to antineoplastic drugs and whole blood Posterpresentation kl (L4) Författare: Gunilla Björling 3,4, med. dr. Medförfattare: Maren K. Fossum 1, Emma Strömberg 2, Javier Sanchez 3, Charlotta Tegnestedt 3,4, Samuel Rotstein 3, Ragnhild E. Aune 1 Institution/affiliering: 1 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 2 The Royal Institute of Technology, 3 Karolinska Institutet, 4 Swedish Red Cross University College Subcutaneous Venous Access Ports (SVAPs) are commonly used during long-term placement for administration of antineoplastic drugs used in chemotherapy. A significant number of complications that can lead to implantation failure have over the years been reported, i.e. thrombosis and infections. These complications subsequently also increases patient suffering and health care costs. The main aim of the present in-vitro study was to monitor the inner surface alterations of polyurethane SVAPs exposed to antineoplastic drugs over a prolonged period of time (6 cycles during 18 weeks). The chemical stability and mechanical properties of the material were analysed both before and after each exposure to the drugs, and the changes in surface structure and topography recorded. Moreover, the thrombogenicity of the catheters was evaluated by exposing the outer surface of the drug-exposed catheters to whole blood. The results clearly indicate an association between the observed surface alterations and an increased thrombogenicity. Figure 1. The picture clearly shows fibrin on the surface of the SVAP after exposure for 60 min ex vivo in native human blood, in a Chandler loop. (After 6 treatments with FE 100C in-vitro.) Blood clot in detail Figure 2. The outer surface of a SVAP Reference Figure 3. The outer surface of 6 sessions of Catherer (SEM. Magnification: 4000X) 6 treatments with cytostatica, FE 100C, (SEM. Magnification: 4000X). Keywords: Subcutaneous Venous Access Port (SVAP), polyurethane, antineoplastic drugs, blood, alterations, thrombogenicity.

16 14 An international university college in the era of globalization of health Posterpresentation kl (L4) Författare: Sofia Larsson, MSc. Medförfattare: Jenny Cadstedt Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College Background The Swedish Red Cross University College has belonged to the international humanitarian Red Cross organisation for over a century. This association means that students who want to work with global health issues and to reduce human suffering internationally choose to study at the Swedish Red Cross University College. Internationalisation has always been a prioritised area for the university college, this includes not only student- and teacher exchange and international collaborations in research and education, but also global perspectives in the curriculum. In an increasingly globalising world the pressure for universities and university colleges to focus on internationalisation is high. This is seen in the Swedish government's directives and legislation. In the Swedish Higher Education Act (Högskolelagen) it is stated that university education shall aim to increase students' knowledge of other countries and of international conditions (the Swedish Higher Education Act chapter 1, section 5). Aim The overall aim of the project "An international University college in the era of globalisation of health" is to educate students about global perspectives on health conditions, health systems and health challenges. An important part is to develop the students' capacity to think critically and reflect upon different health- and knowledge discourses, power relations and social positions, as well as upon politics of health in the world. Methods In order to fulfil the aim above the whole university college must be involved in various ways. There is a need to develop the curriculum, the pedagogy and teaching in a coherent and systematic way. To do this the overall aim must be translated into measurable objectives that the different staff categories can work with. In order to strengthen the relations with the Swedish Red Cross organisation this work should be conducted in close cooperation with them. Expected results This project is expected to result in nurses and other health professionals prepared to meet the health challenges in a globalising world. As graduates of the Swedish Red Cross University College our students will be able to critically reflect upon the inequalities of health and thereby be ready to work for social justice in line with the values of the Red Cross organisation. Conclusion The project "An international University college in the era of globalisation of health" will be an extensive long term project requiring resources of different kinds such as capacity building, time and commitment. These efforts will make the Swedish Red Cross University College an even more attractive higher education institution within the health sector.

17 15 Tools for subject integrated teaching and the formation of vocational knowledge in a Swedish upper-secondary health and social care program Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Christidis, doktorand Institution/affiliering: Swedish Red Cross University College, Stockholm University, Södertörn University The aim of the main study was to investigate subject integrated teaching in an uppersecondary Health and Social Care program and the vocational knowledge that was shaped in teaching. The aim of this presentation is to highlight a teacher-constructed case report as a tool for subject integration, the use of the tool for integration and the kind of vocational knowledge that is shaped through the use of the tool. The material was collected ethnographically and comprised of observation on teaching, with the case report as a base, during a theme unit called Professional language. The material further comprised of field-notes on teaching, interviews and informal discussions, soundrecording of teaching and material handed out during teaching. The material was analysed according to Activity-Theoretical concepts of actions, goals and tools. The results identified that the case report had a vocational origin but had been modified to an educational context. This qualified the case report as a boundary object. It was used by a teacher of core-subjects in teaching to highlight content related to Swedish and to vocational subjects, but also content that related to the theme unit. In conclusion, the use of the teacher-constructed case report in subject integrated teaching helped shape additional vocational knowledge compared to subject-specific teaching. Keywords: Activity-theory, subject integration, vocational education, vocational knowledge

18 16 Allogeneic stem cell transplantation patients and family members experiences from two different caring contexts Posterpresentation kl (L4) Författare: Karin Bergkvist 1, doktorand Medförfattare: Joacim Larsen 2 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Swedish Red Cross University College, Background Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a well-established treatment for mainly haematological diseases and has lately been offered to elderly patients and patients with co-morbidities. During the last decade, toxicity and mortality associated with HSCT have been reduced due to several improvements such as better pre-treatment, genomic tissue typing, improved supportive care and treatment of infections. These advances have led to development of HSCT programs in outpatient and home care (HC). Since 1998 it has been possible for patients at the transplantation center at Karolinska University Hospital, to choose between hospital care and home care after HSCT. Home care has shown to be safe with medical positive outcomes. Aim The aim of this PhD-project is to investigate and compare how patient s and family members experiences care from two different caring contexts, in home or at hospital. Patient s satisfaction with care and support from the healthcare staff will be evaluated ( study 1+4) and the family members experiences during the acute post-transplant phase will be described and explored (study 3). A comparison regarding general health and symptom occurrence between patients treated in hospital or at home will be performed post HSCT (study 2). Methods Data have been collected with different instruments; the SAUC measures self-rated satisfaction with care and support, General health (SF-12), symptom occurrence (SFID-SCT), anxiety and depression (HADS) and self-efficacy (GSE). To gain a deeper understanding for patients and family members own experiences interviews have been conducted. Results In study 1, the patients were highly satisfied with the care and support. Patients in home care were found to be more satisfied with care in general than patients in hospital care. The importance of safety, empathy, and encouragement from healthcare staff were expressed regardless of where care was given. In study 3, the majority of all patients in both hospital and home care rated their health as good, despite a median of fourteen ongoing symptoms; the most common symptom was fatigue. A high self-efficacy was also identified. There were no statistically significant differences between the two study groups, hospital or home care. Analysis are ongoing regarding study 3 and 4. Conclusions The main findings are that in comparison to hospital care, home care does not appear to have a significant negative effect on patients experiences of care and support. There are no longterms difference in general health and symptom occurrence between hospital and home care. Based on these results and earlier experiences we encourage other centers to start home care for patients who prefer it.

19 17 Patients thoughts regarding their consent to HPV vaccinate their young daughter in a school-based vaccination programme Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Gottvall 1, PhD Medförfattare: M Grandahl, A Höglund 2, Larsson M 2, C Stenhammar 2, B Andrae 2, T Tydén 2 Institution/affiliering: 1 Swedish Red Cross University College, 2 Uppsala University Objectives The objective of this study was to explore parents thoughts regarding their consent to HPV vaccinate their year old daughter in a recently started school-based vaccination programme in Sweden. The objective was also to explore their views on HPV-related information. Methods Individual interviews with parents (n=27) who had accepted HPV vaccination for their year-old daughter were conducted in the spring of The interviews were recorded, transcribed verbatim and analysed using thematic content analysis. Conclusions The parents expressed trust in the recommendations from authorities and a wish to protect their daughter from a severe disease. A school-based vaccination programme was considered convenient by the parents. All this outweighed their concerns about vaccine safety and potential side effects. The school nurse was found to have an important role; the parents wished for a dialogue with her/him to bridge the information gaps.

20 18 Time trends in prevalence of medication use in older adults (aged 78 years and older): a comparison of three elderly cohorts living in Stockholm, Sweden Posterpresentation kl (L4) Författare: Åsa Gransjö Craftman 1,2, doktorand Medförfattare: Kristina Johnell 1, Johan Fastbom 1, Eva von Strauss 3 Institution/affiliering: 1 Karolinska Institutet, 2 Sophiahemmet University, 3 Swedish Red Cross University College Background Older adults may suffer from several diseases and disorders and therefore often take multiple medications. This could be due to problems like temporary pain, anxiety, or an infection that needs treatment. It can also involve chronic illnesses that require treatment for a longer time. Medication use in older adults may bring significant opportunities but also involves risks. During the past decades there has also been an increased development of new drugs for the elderly, i.e. against pain, depression and dementia. How has this affected the consumption of medication in the elderly population? Aim To study time trends in prevalence of medication use and polypharmacy over 20 years ( ) by comparing three cohorts of older adults living in central Stockholm, Sweden. Method This study was based on three population-based cross-sectional surveys of older adults aged 78 years or over carried out in central Stockholm: the Kungsholmen Project in (n = 1,517), and the Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen in (n = 1,581) and in (n=1,206). All were clinically examined by physicians and interviewed by nurses using standardized protocols. Information about drug use was collected by the physician during the clinical examination. Drug prescriptions and medical containers were inspected when available (i.e. when the interview was carried out in the participant s own home). Both prescribed and over-the-counter drugs were recorded. Polypharmacy was defined as the use of five drugs or more. Univariate analyses was implemented (chi-square tests for proportions and one-way analyses of variance for means), and multivariate logistic models presented as odds ratios (OR) to compare prevalence, controlling for major confounders. Results The gender specific use of medication (mean number of drugs) in 1987 was 2.6 (±2.2) for men and 3.4 (±2.6) for women. The corresponding figures in 2001 was 4.5 (±3.4) and 5.5 (±3.4), and in (±4.0) and 6.6 (±3.9). The prevalence figures of polypharmacy had also increased significantly from 27.0% in 1987, to 53.9% in 2001, and 65.3% in After adjusting for age, gender, education and cognition, the odds of using analgesics and psychotropic were significantly higher in the year 2007 as compared to 1987, with an OR (and 95% Confidence Interval) for all of 3.3 ( ) and 1.3 ( ) respectively. Conclusion Prevalence of medication use in older adults has increased dramatically from the late 1980s to the mid-2000s in central Stockholm, Sweden. This was also true for polypharmacy and specifically for the use of analgesics.

21 19 Experiences of living with asthma a focus group study with adolescents and parents of children with asthma Posterpresentation kl (L4) Författare: Marina Jonsson 1,2, doktorand Medförfattare: Ann-Charlotte Egmar 3, Eva Hallner 1, Inger Kull 2 Institution/affiliering: 1 Stockholm County Council, 2 Karolinska Institutet, 3 Swedish Red Cross University College Objective The goal for asthma treatment is that every individual, so far as possible, shall live without symptoms and exacerbations. Patients and health care professionals sometimes have different perceptions of what is important for achieving good quality of life. Aim To describe the experiences among adolescents as well as those of parents with young children living with asthma. Methods Four focus group interviews were performed, two with parents of young children and two with adolescents. The data were qualitatively analyzed, using Systematic Text Condensation. Results Three themes relevant to the participants' experiences of living with asthma were presented; strategies, frustrations and expectations. The adolescents wanted to be like their peers and developed their own strategies for self-management of asthma, which included not always taking medication as prescribed. The parents emphasized frustration regarding not being believed, lack of understanding feelings of loneliness, or anxiety. One identified expectation was that the participants wanted to be met with competence and understanding in asthma care from health care professionals. Another expectation expressed among parents was that teachers in nursery and primary schools should have more knowledge and understanding on how to care for children with asthma. Conclusion Living with asthma leads to developing personal strategies in self-management of asthma. Moreover both parents and adolescents had expectations of being met by competent and understanding health care professionals. Developing a partnership between patients and health care professionals could be a successful way to improve the care of patients with asthma.

22 20 Patients in the forensic psychiatric setting and their nursing care needs Posterpresentation kl (L4) Författare: Maria Åling, MSc. Institution/affiliering: The Swedish Red Cross University College Three hundred (300) persons are sentenced to forensic psychiatric care/year. Thousand (1000) hospital beds out of 4300 in total in psychiatric care, are occupied by patients sentenced to forensic psychiatric care. The median length of stay for patients in forensic psychiatry is 3.5 years. In 2002 the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) pointed out that there is a lack of knowledge of the content of nursing care in forensic psychiatry. The care in the forensic psychiatric setting is a dual and conflicting mission that involves nursing of patients with complex mental illness when at the same time civic protection aspects must be considered. The overall scientific aim with this research project is to describe different aspects of nursing care in a forensic psychiatric setting (from a patient- and nursing relationship perspective). With the long-term clinical purpose of creating a nursing care intervention program for patients in forensic psychiatric setting. The aim of study I is to describe the nursing care needs and the experiences of being a patient in the forensic psychiatric setting. In this study interviews will be performed with around 20 patients and analysed with qualitative content analyses. The aim of study II is to identify and categorize the nursing care needs of patients in the forensic psychiatric setting. The method used in study II will be semi structured individual interviews with around 60 patients. The analyses will be made by identifying and categorizing the data according to the international taxonomy of NANDA. Descriptive statistics will be used as well. The aim of study III is to describe interactions in the daily nursing care performed in the forensic psychiatric setting. The method used in this study is observations along with informal interviews. The participants will be staff and patients in the psychiatric forensic setting and the method for analysing data will be content analyses with an ethnographic approach. The aim of study IV is to outline a nursing care intervention program for patients in the forensic psychiatric setting. Data collection will be done with a Delphi technique prospect based on the results of study I, II and III, and followed by questionnaires. Participants included in this study will be nursing care researchers, Registered Nurses and patient organizations. The analysis of data will be made with descriptive statistics, and qualitative and quantitative content analyses.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Katrin Häggström Westberg Leg. Sjuksköterska i psykiatri Doktorand Hälsa och Livsstil, Högskolan i Halmstad Att vara ung!!! 75 % av all psykisk sjukdom

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Den 3 mars 2006, för mer än två år sedan, publicerade bedömare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en utförlig rapport

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer