SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Lars Rosén (s) Anita Peterson (v) Majliss Persson (c) Karin Axelsson (m) Karl-Erik Nilsson (m) Maj-Gun Cederlund (kd) Kerstin Rittbo (fv) Sören Engström (c) Ulrika Johannesson (s) Hans Werner (fp) Christine Friberg (s) Mona Svensson (s) Eva Chronvall (v) Gertrud Tuvestam (m) Karin Paulsson (m) Margareta Lindquist (kd) Niklas Grundström (fv) Övriga deltagande Leif Nilsson, förvaltningschef Monica Rydlund, controller Leif Ydrefelt, avdelningschef Maj-Lis Hagström, handläggare Anneli Flink, enhetschef Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent Jan Nilsson, sekreterare Utses att justera Maj-Gun Cederlund splats Omsorgsförvaltningen Paragrafer tid Sekreterare _ Jan Nilsson Ordförande _ Kerstin Andersson

2 Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) _ Maj-Gun Cederlund BEVIS har tillkännagivits genom anslag Organ/Samman- Omsorgsnämnden trädesdatum Anslagsdatum Anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift Jan Nilsson

3 (16) 123 Ändrad dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande: Tillkommande ärenden: Lägesrapport Klockaregården 70+ kortet Utbildning för personliga assistenter Dom angående gemensamhetsutrymme i gruppbostäder (för kännedom) Utgående ärende: Rapport från Kommunala Handikapprådet Punkt 8 på dagordningen, Budgetuppföljning flyttas till efter punkt 10 Yttrande över revisionsrapport. att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag

4 (16) 124 Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser samt hemtjänst mm Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in. Sammanlagt 35 personer väntar på plats på särskilt boende varav 23 på somatikplatser och 12 på demensplatser. Det är 131 boende på privata vårdhem varav 79 på demensplatser. Det finns en person som väntat i mer än tre månader på plats men han har själv valt att bo kvar på korttid i avvaktan på specifik plats. Omsorgsnämnden tackar för informationen och vill gärna ha jämförande statistik för föregående år.

5 (16) 125 Rapport från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte med förvaltningschefen och omsorgsnämndens arbetsutskott för diskussion om handlingsplanen. Maj-Gun Cederlund (kd) informerar under samma punkt om träff med FUB Omsorgsnämnden tackar för rapporten

6 (16) 126 Rapporter från uppdragen avseende Handlingsplan för god ekonomisk hushållning Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om hur arbetet med Handlingsplan för god ekonomisk hushållning sker i form av fördelade uppdrag. Bilaga Respektive uppdrag föredras av uppdragsansvariga, avdelningschef Leif Ydrefelt för biståndsbedömning och myndighetsutövning, enhetschef Anneli Flink för teamarbete i ordinärt boende, controller Monica Rydlund för resursfördelningssystem inom äldre- och handikappomsorgen, handläggare Maj-Lis Hagström och anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar uppsökande verksamhet och anhörigstöd samt förvaltningschef Leif Nilsson med att utveckla möjligheterna för enhetschefers ledning. Omsorgsnämnden tackar för informationen

7 (16) 127 Redovisning av delegeringsbeslut a. Bistånd enligt SoL 4 kap Hemtjänst, bifall och avslag beslut 2. Särskilt boende, bifall och avslag 27+2 beslut 3. Boendestöd, bifall och avslag 13+0 beslut 4. Korttid, bifall och avslag 25+0 beslut 5. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 1+0 beslut 6. Avlösning, bifall och avslag 5+0 beslut 7. Kontaktperson, bifall och avslag 2+1 beslut 8. Ledsagning, bifall och avslag 1+0 beslut 9. Familjehem, bifall och avslag 1+0 beslut b. LSS-insatser, 9 :2-9 bifall o avslag beslut c. Färdtjänst, bifall och avslag beslut d. Riksfärdtjänst dnr 261/05-291/05 e. Anställningsbeslut Område f. Anställningsbeslut Område g. Revidering av beslutsattest Område , h. Avskrivning av utestående fordringar , beslut ON au i. Omsorgsnämndens arbetsutskott (sekretessärende) att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut

8 (16) 128 Föreligger för kännedom följande handlingar a. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag , 117 Tilläggsanslag Omsorgsnämnden b. Handikapprådet protokoll c. Pensionärsrådet protokoll d. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd protokoll e. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll f. Lars Rosén, hemställan att bli entledigad från kommunala uppdrag g. Information om Tingsrättens dom till omsorgsnämndens fördel avseende gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder att lägga ärendena till handlingarna.

9 (16) ON au Yttrande över revisorernas granskning av äldreomsorgen och samtliga intäktsrutiner hos nämnden Controller Monica Rydlund redogör för förslag till yttrande över den revisionsrapport, daterad som överlämnats av Hässleholms kommuns revisorer, Revisionsgrupp Bilaga Omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige och kommunens revisorer lämna uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder senast Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att anta förvaltningens skrivelse som sin egen, samt att överlämna nämndens yttrande avseende Granskning av äldreomsorgen och samtliga intäktsrutiner till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. att anta förvaltningens skrivelse som sin egen, samt att överlämna nämndens yttrande avseende Granskning av äldreomsorgen och samtliga intäktsrutiner till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Oppositionen lämnar in en protokollsanteckning som bifogas protokollet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

10 (16) ON au Budgetuppföljning Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljningen per , daterad Bilaga. Budgetuppföljningen visar ett beräknat överskott på 1,5 mkr i förhållande till budgeten. Det prognostiserade överskottet har minskat med 0,2 mkr i förhållande till uppföljningen per den 30 september Arbetsutskottet beslutar att med godkännande överlämna budgetuppföljningen till omsorgsnämnden. att godkänna budgetuppföljningen

11 (16) On au Söderäng, boende inom den kommunala psykiatrin Utredare Jan Nilsson redovisar enligt uppdrag i omsorgsnämnden 57/05 ekonomisk kalkyl för boende för personer med psykiska funktionshinder på det tidigare gruppboendet för dementa, Söderäng, daterad Bilaga Boendet på Söderäng innebär enligt kalkylen en lägre kostnad med kr/år jämfört med de platser på privata vårdhem som nu köps. Därutöver får den befintliga verksamheten en högre kvalitet genom tillgång till personal på kvällar, helger och nätter. Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att godkänna den ekonomisk redovisningen. att godkänna den ekonomisk redovisningen.

12 (16) ON au Ändring i gällande delegationsbestämmelser Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag från utredningssekreterare Eva Klang avseende ändrade delegationsbestämmelser, daterat Bilaga I samband med att nytt färdtjänstreglemente antas och nya tillämpningsföreskrifter börjar gälla krävs ändringar i nuvarande delegationsbestämmelser. Delegationsbestämmelserna föreslås också ändras avseende avskrivning av fordringar och anmälan av behov av god man/förvaltare till överförmyndaren. Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att ändra punkterna 1.19, 1.20, 2.20, 2.23, 2.24, 3.1, 3.5 samt 8.5 i gällande delegationsbestämmelser, enligt bilaga, att gälla från och med att ändra punkterna 1.19, 1.20, 2.20, 2.23, 2.24, 3.1, 3.5 samt 8.5 i gällande delegationsbestämmelser, enligt bilaga, att gälla från och med

13 (16) ON au Återinrättande av heminstruktör för hörsel- och synskadade Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar inkommen skrivelse från hörselskadades förening i Hässleholm, daterad Handikapprådet har ställt sig bakom skrivelsen vid sammanträde Bilaga Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att åter inrätta tjänst som heminstruktör. att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att åter inrätta tjänst som heminstruktör.

14 (16) kortet Anita Peterson (v) frågar hur länge de så kallade 70+ korten gäller. Utredare Jan Nilsson redogör för vilka regler som finns, bland annat att avtalet mellan kommunen och Skånetrafiken gäller till och med I samband med att förlängningen trädde i kraft ska nya, ej tidsbegränsade kort skickats ut till samtliga bosatta i Hässleholms kommun. De som fyller 70 år får kort utskickat i början av den månad de fyller 70 år. Omsorgsnämnden tackar för informationen

15 (16) 135 Utbildning för personliga assistenter Anita Peterson (v) frågar hur utbildning och utbildningsplanering för personliga assistenter sker. Assistenter har hört av sig till Anita Peterson med önskemål om utbildning. Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om hur utbildnings- och kompetensutvecklingsbudgeten görs upp inför varje nytt verksamhetsår. att uppdra åt förvaltningen att se över utbildning och kompetensutveckling för personliga assistenter i samband med utbildningsbudgeten 2006

16 (16) 136 Lägesrapport Klockaregården Nämndsledamot frågar hur planeringen för ersättning för Klockaregården fortgår. Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om att kommunchef Per Hildingsson är ansvarig för ärendet. Nästa planeringsmöte med berörda parter, inklusive omsorgsförvaltningen är Omsorgsnämnden tackar för informationen.

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl. 12.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-12 Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Socialnämnden 2008-08-26 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.35 ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande

Läs mer

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Socialnämnden 2009-05-19 1 Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer