Årsredovisning. Koncernredovisning. Formo Services AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Koncernredovisning. Formo Services AB (publ.)"

Transkript

1 Årsredovisning och Koncernredovisning för Formo Services AB (publ.) Räkenskapsåret 2005 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning Koncernens förändring av eget kapital 15 Koncernens kassaflödesanalys 16 Moderbolagets resultaträkning 17 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets förändring av eget kapital 20 Moderbolagets kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar 23-54

2 Formo Services AB (publ.) 2 (54) Styrelsen och verkställande direktören för Formo Services AB (publ.) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (Kkr) om inte annat anges. Förvaltningsberättelse Verksamhet Formo-koncernen är en rörelsedrivande koncern med inriktning mot affärsområdet Industri & Miljö, där dotterbolaget Hedson Technologies AB ingår. Moderbolaget Formo Services AB:s verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner. Bolaget är noterat på AktieTorget och har drygt aktieägare. Hedson-koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för bilsektorn med inriktning på bil- däck- och lackeringsverkstäder samt bilindustri. Produkterna baseras på företagets unika kunskap om torkning och härdning med infrarödvärme och UV-strålning och på tvätt-tekniker för olika applikationer. Produkterna säljs via egna säljbolag och distributörer över hela världen under varumärkena Drester, IRT och Herkules. Koncernförhållanden Formo Services AB (publ) är moderbolag till Hedson Technologies AB. Hedson-koncernen (Hedson) består i sin tur av två svenska och fem utländska dotterbolag i Tyskland, Frankrike och USA. Hedson Technologies AB har per slutfört förvärvet av Herkules-gruppen (Herkules), Tyskland. Konsolidering har skett från och med , innebärande att Herkules ingår i omsättning och resultat med en och en halv månad. Under året har Formo-koncernen slutfört fokuseringen av verksamheten mot affärsområdet Industri & Miljö. Fokuseringen mot Industri & Miljö har inneburit att dotterbolagen HomeMaid Hemservice AB, Cliff Design & Development AB och ImproveIT Sweden AB har avvecklats under året. Beslutet att utskifta samt särnotera aktierna i dotterbolaget HomeMaid Hemservice AB fastställdes vid Formo Services AB:s ordinarie bolagsstämma i maj. Beslutet registrerades av Bolagsverket i oktober. Aktierna i HomeMaid Hemservice AB noterades därefter på AktieTorget med första handelsdag den 14 november. Utskiftningen innebär att HomeMaid Hemservice AB ej konsolideras i Formo-koncernen fr.o.m , men ingår dock med 9 månader resultatmässigt under rubriken Årets resultat från avvecklade verksamheter. Dotterbolaget Cliff Design & Development AB har per avyttrats innebärande att bolaget ej ingår i koncernens balansräkning, men ingår dock med 12 månader resultatmässigt under rubriken Årets resultat från avvecklade verksamheter. Formo Services AB har under året avyttrat majoritetsposten i ImproveIT Sweden AB till bolagets grundare Kalle Svensson. Avtal om avyttring av resterande 49 % till grundaren har ingåtts efter räkenskapsårets utgång. Bokfört värde på intressebolagsandelen har justerats i enlighet med avtalet och redovisas i balansräkningen under rubriken Tillgångar som innehas för försäljning.

3 Formo Services AB (publ.) 3 (54) Från och med denna årsredovisning redovisas Hedson-koncernen samt moderbolagets koncerngemensamma funktioner som Kvarvarande verksamhet och övriga verksamheter redovisas på som Avvecklade verksamheter. Föregående års resultaträkning har räknats om. En utförligare beskrivning av resultatet från genomförd avvecklingen lämnas under rubriken Avvecklade verksamheter. Kvarvarande verksamhet Industri- & Miljö Hedson har under året haft god efterfrågan på Drester pistoltvättar och reservdelar, framförallt på de franska och amerikanska marknaderna. Torkutrustning inom IRT sortimentet har uppvisat en något svagare utveckling. Under året har ett antal nya produkter lanserats vilka mottagits positivt av bolagets kunder. Försäljning för befintliga enheter motsvarar nivån från föregående år. Under slutet av räkenskapsåret har ett förvärv av den tyska konkurrenten Herkules genomförts. Den nya Hedson-koncernen med Herkules ingående 1,5 månad har under 2005 omsatt 138 Mkr. Förvärvet av Herkules är ett strategiskt viktigt förvärv innebärande såväl förstärkt global marknadsposition för den nya Hedson-koncernen, samt etablering av en högre omsättnings- och lönsamhetsnivå för Formo-koncernen som helhet. Herkules största produktlinje, lyftar för lackerings- och däckverkstäder, utgör ett utmärkt komplement till Hedsons befintliga produktportfölj. Herkules är dessutom verksamt inom marknaderna för lackpistoltvättar och torkar till lackeringsverkstäder, som båda är befintliga produktlinjer inom Hedson. Herkules har upparbetat ett mycket starkt varumärke med global spridning. Genom ett förvärv av Herkules erhåller Hedson ytterligare en produktlinje, lyftar, samt "second brands" inom befintliga produktlinjer. Herkules vänder sig mot samma slutkunder som Hedson gör. Intäktssynergier kommer att uppnås genom att Hedsons globala distributionsnät och exportkompetens utnyttjas. Förvärvet skapar dessutom möjligheter till kostnadssynergier inom funktionerna inköp-logistik-produktion. Nuvarande verkställande direktören och delägaren i Herkules kommer att kvarstå i sin befattning. Formo-koncernen beräknas genom förvärvet att öka sin årsomsättning till 220 Mkr. Till detta kommer synergivinster i bolagen på såväl intäkts- och kostnadssidan. Synergier förväntas under 2006 och 2007 allt eftersom få ett ökat genomslag. Köpeskilling om 80 Mkr för förvärvet av Herkules-gruppen, Tyskland har finansierats genom en kombination av lån från moderbolaget, genom en riktad emission i Formo Services AB, samt extern upplåning.

4 Formo Services AB (publ.) 4 (54) Avvecklade verksamheter Fokuseringen mot Industri & Miljö har inneburit att följande verksamheter avvecklats under året. Noteringen av HomeMaid Hemservice AB har inneburit ett kraftigt ökat aktieägarvärde för Formo Services AB:s aktieägare. Utskiftningen genomfördes till bokfört värde om 11,9 Mkr. Marknadsvärde på HomeMaid Hemservice AB var vid årsskiftet 31,2 Mkr, vid kurs 3,01 kr per aktie, innebärande en värdeökning om 19,3 Mkr. Vid nuvarande kurs om 3,90 Kr per var marknadsvärdet på HomeMaid Hemservice AB 40,4 Mkr. Cliff Design & Development AB har avyttrats per Avyttringen har skett till en köpeskilling om 3,0 Mkr medförande ett koncernmässigt realisationsresultat om -8,1 Mkr. Avyttringen innebär att moderbolagets samtliga åtagande gentemot Cliff Design & Development AB slutgiltigt reglerats och att Formo-koncernens rörelserisk samt finansiella exponering väsentligt reducerats. Betalningar i enlighet med avtalet om försäljning av Tinentia-rättigheterna har ej följt lagd tidsplan. Köparens utvecklingsprojekt har försenats kommersiellt, varför fordran av försiktighetsskäl helt skrivits ned med 4,4 Mkr. Förhandlingar med köparen om patentets framtid fortsätter. Formo har under året avyttrat majoritetsposten i ImproveIT Sweden AB till bolagets grundare Kalle Svensson. Förhandlingar om avyttring av resterande 49 % till grundaren pågår och en avsiktsförklaring har ingåtts. Bokfört värde på intressebolagsandelen har justerats i enlighet med avtalet och redovisas i balansräkningen under rubriken Tillgångar som innehas för försäljning. Sammantaget har resultatet från avvecklad verksamhet uppgått till -13,2 Mkr. Kassaflödet från avvecklade verksamheter har dock endast påverkades negativt med -0,8 Mkr. Hur resultatet fördelas mellan de avvecklade verksamheterna ovan framgår av separat tabell i not 44 på sidan 52. Ur ett aktieägarperspektiv blir det samlade utfallet av genomförd avveckling +6,1 Mkr, fördelat på värdeökning på aktier i HomeMaid Hemservice AB +19,3 Mkr och resultat från avvecklade verksamheter -13,2 Mkr. Samtliga verksamheter som är under avveckling har per årsskiftet därmed finansiellt avvecklats, innebärande att det i koncernens balansräkning enbart finns bokförda värden på enheter som framöver skall utvecklas inom affärsområdet Industri & Miljö. Från och med första delårsrapporten 2006 kommer Formo-koncernen således enbart att omfatta och rapportera det kvarvarande affärsområdet Industri & Miljö.

5 Formo Services AB (publ.) 5 (54) Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet uppgick för räkenskapsåret 2005 till Kkr och för motsvarande period föregående år till Kkr, en ökning med Kkr eller 61%. Koncernens omsättningsökning är främst hänförlig till att Hedson endast ingick med 8 månader under räkenskapsåret 2004 samt förvärvet av Herkules i november Koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamhet uppgick till Kkr och för motsvarande period föregående år till Kkr. Koncernens resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamhet uppgick till Kkr och för motsvarande period föregående år till Kkr. Finansiella poster har belastats med engångskostnader hänförliga till förvärvet av Herkules med Kkr. Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till Kkr. I resultatet från avvecklade verksamheter ingår resultat från verksamheterna HomeMaid, Cliff, Tinentia och ImproveIT. Hur de olika verksamheterna bidragit till resultatet framgår av tabell i not 44. Årets resultat för koncernen inklusive resultat från avvecklade verksamheter uppgick till Kkr mot Kkr för motsvarande period föregående år. Samtliga jämförelsesiffror ovan som berörs av övergången till IFRS har omräknats i enlighet med de nya principerna, se separat uppställning i not 5. Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2005 till Kkr. Investeringarna i immateriella och materiella och anläggningstillgångar uppgick till totalt Kkr. Investeringar i aktier i Europeisk Industri Support AB uppgick till Kkr. Förvärv av nettotillgångar i dotterbolag hänförligt till förvärvet av Herkules uppgick till Kkr. Förvärvet av Herkules har finansierats genom en kombination av nyemission i moderbolaget och extern lånefinansiering upptagen i dotterbolaget Hedson Technologies AB. Nyemissioner i moderbolaget har under året netto tillfört Kkr efter emissionskostnader. Nettot av upptagna lån och amortering i koncernen har under året uppgått till Kkr. Under året har Hedsons fastighet i Vänersborg avyttrats med en köpeskilling om Kkr, vilket positivt påverkat kassaflödet från investeringsverksamheten samt medgivit amortering av långfristiga skulder. Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet uppgår till Kkr och kassaflöde från avvecklade verksamheter uppgick till -821 Kkr. Likviditet och finansiell ställning Koncernens likvida medel per uppgick till Kkr jämfört med Kkr per Koncernens disponibla likviditet per , inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till Kkr och vid årsskiftet 2004 till Kkr. Koncernens egna kapital uppgick per till Kkr mot Kkr , se not förändring eget kapital, sidan 15. Soliditeten i koncernen uppgick till 43,7 % respektive 51,9 %.

6 Formo Services AB (publ.) 6 (54) Intresseföretag Formo Services AB äger 13 % av aktierna i Europeisk Industri Support AB (EIS), under namnändring till A Clean Partner International AB. Formo Services AB har erlagt 8,2 Mkr för denna aktiepost inklusive förvärvskostnader. Formo Services AB innehar även en option att förvärva resterande utestående aktier i EIS. Under optionstiden följer Formo Services AB aktivt den pågående struktureringen och uppbyggnaden av EIS-koncernen. EIS består av Strovel AB i Kristianstad, HIAB i Helsingborg, Snowclean AB i Alingsås samt Trutest AB i Trångsund. EIS-koncernen har med hänsyn till Formo Services AB:s ägar- och avtalsmässiga inflytande från och med det andra kvartalet 2005 redovisats som ett intressebolag. Formo-koncernens resultat har för räkenskapsåret 2005 belastats med en resultatandel om -214 Kkr, hänförligt till innehavet i EIS. EIS-koncernen har under 2005 omsatt Kkr och de rörelsedrivande bolagen visar en fortsatt lönsamhet efter justering för förvärvs- och omstruktureringskostnader. EIS bedöms därför positivt kunna bidra till Formo-koncernens resultat under kommande år. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar endast koncernledning och koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning uppgår till 415 Kkr (425 Kkr) och avser fakturerade koncerninterna tjänster. Moderbolaget koncerngemensamma kostnader har under 2005 uppgått till Kkr. Övriga rörelsekostnader om Kkr avser nedskrivning av fordran avseende Tinentia-projektet samt omvärdering av framtida royaltyintäkter. Årets resultat i moderbolaget uppgår till Kkr (3 Kkr). Formo Services AB har efter noteringen av HomeMaid Hemservice AB avyttrat konvertibeln i detta bolag med en realisationsvinst om Kkr. Kostnaderna för noteringen har uppgått till Kkr, varför moderbolagets nettoresultat av utskiftningen uppgår till 553 Kkr. Arbetet med koncernens fokusering har medfört betydande aktiviteter, innebärande att moderbolaget belastats med kostnader av engångsnatur, bl. a. kostnader förenade med utskiftningen av dotterbolaget HomeMaid Hemservice AB samt aktiviteter i samband med arbetet med Herkulesförvärvet och dess finansiering samt avyttringen av Cliff Design & Development AB. Moderbolaget har under året genomfört nyemissioner för koncernens fortsatta expansion och samtidigt amorterat samtliga räntebärande skulder. Moderbolaget är skuldfritt vad gäller skuld till kreditinstitut och moderbolagets egna kapital uppgår till 91,5 Mkr, med en soliditet om 96 %. I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på Kkr, vilket motsvarar den del av underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per till ca 43 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt ej redovisas i moderbolaget uppgår därmed till ca 30 Mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag motsvarar ett värde om ca 8 Mkr.

7 Formo Services AB (publ.) 7 (54) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Riktade nyemissioner Formo Services AB har under mars månad genomfört två riktade kontantemissioner för att i huvudsak användas till finansiering av ytterliggare förvärv av aktier Europeisk Industri Support AB. Formos styrelse beslutade att använda kvarvarande utrymme av bemyndigandet från ordinarie stämma 2004 och emitterade aktier á 0,24 kr i en riktad emission till Remium AB. På extra bolagsstämma beslutades att emittera aktier á 0,24 kr i en riktad emission till United Brokers AB. Emissionerna ovan inbringade Kkr respektive Kkr, före emissionskostnader. Emissionerna registrerades av Bolagsverket respektive Efter genomförda emissioner ovan uppgick det totala antalet utestående aktier i bolaget till aktier á nominellt 0,10 kr. Se även riktad nyemission i avsnitt Extra bolagsstämma i Formo Services AB nedan. Förvärv av ytterliggare aktier i Europeisk Industri Support AB samt tecknat optionsavtal Formo Services AB har per deltagit i en nyemission i EIS och tecknat st aktier och erlagt en likvid om 4,0 Mkr. Efter denna emission äger Formo 13% av aktierna i EIS. I samband med nyemissionen har Formo Services AB därmed sammanlagt erlagt 8,2 Mkr för 13 % av aktierna i EIS. Formo Services AB har även tecknat ett optionsavtal att förvärva ytterliggare utestående aktier i EIS. Avtalet ger bolaget rätt att hösten 2006, genom en kombination av kontanter och aktier, förvärva resterande utestående aktier i EIS. Majoritetsposten i ImproveIT Sweden AB avvecklas En överenskommelse har träffats med VD och delägare Kalle Svensson om avyttring av Formo Services AB:s majoritet i bolaget per Formo Services AB har minskat sitt ägande i bolaget från 51 % till 49 %. Formo Services AB kommer tillsammans med Kalle Svensson att söka en ny och utvecklande ägarstruktur för bolaget. Innehavet i ImproveIT Sweden AB har från om med delårsrapporten för första kvartalet 2005 inte konsolideras utan redovisas som ett intressebolag till Formo Services AB. Avtal om avyttring av resterande 49 % till grundaren har ingåtts efter räkenskapsårets utgång. Från och med denna årsredovisning redovisas innehavet som Tillgångar som innehas för försäljning.

8 Formo Services AB (publ.) 8 (54) Utskiftning av HomeMaid Hemservice AB till aktieägarna i Formo Services AB Styrelsen har under 2005 arbetat med att förbereda utskiftning av aktierna i HomeMaid Hemservice AB enligt Lex ASEA till Formo Services AB:s aktieägare samt därefter notera HomeMaid Hemservice AB på AktieTorget hösten Besked erhölls från Skatteverket om att vald teknisk lösning är förenligt med förutsättningarna för att få tillämpa reglerna enligt Lex ASEA på utskiftningen. Formo Services AB:s styrelse beslutade därför under april att föreslå den ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2005 att sätta ned bolagets aktiekapital med kr. Nedsättningen av aktiekapitalet verkställdes av stämman genom att aktiernas kvotvärde sänktes från 0,10 kr till 0,077 kr. Ändamålet med nedsättningen var återbetalning till aktieägarna. Återbetalning tillgick så att aktieägare för varje aktie i bolaget erhöll en B-aktie i bolagets dotterbolag HomeMaid Hemservice AB med ett sammanlagt bokfört värde om kr (motsvarande 2,3 öre per aktie). Återbetalning till aktieägarna verkställdes direkt efter att Bolagsverket registrerat beslutet att tingsrätten givit sitt tillstånd till det aktuella nedsättningsbeslutet. Avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna fastställdes till den 18 maj Sista dag för handel med bolagets aktie inklusive rätt till återbetalning av aktie i HomeMaid Hemservice AB var den 13 maj HomeMaid Hemservice AB noterades på AktieTorget med första handelsdag den 14 november. Extra bolagsstämma i Formo Services AB Formo Services AB avhöll en extra bolagsstämma där stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission av maximalt aktier med ett kvotvärde om 0,077 kr vilket innebär att aktiekapitalet har ökats med kr. Teckningskursen fastställdes till 0,23 kr per aktie, vilket innebär att överkursfonden tillförts kr, före avdrag för emissionskostnader. Den riktad emission registrerades av bolagsverket Efter genomförd emission uppgår det totala antalet utestående aktier i bolaget till aktier med kvotvärde 0,077 kr. Vidare beslutade bolagsstämman att lämna styrelsen bemyndigande att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst aktier med ett kvotvärde om 0,077 kr, varvid aktiekapitalet genom nyteckning kan komma att öka med högst kr. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas som ett led i finansiering av Formokoncernens förvärv av aktier i Herkules, Tyskland. Bemyndigandet registrerades av bolagsverket Styrelsen beslutade att nyttja del av bemyndigandet att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Beslutet registrerades av bolagsverket Optionerna har tecknats av Eqvitec Technology Mezzanine Fund II, Finland. Fonden är medfinansiär till Hedson Technologies AB i samband med förvärvet av Herkules. Vid ett fullt nyttjande av optionerna kan aktiekapitalet komma att ökas med högst kr, innebärande en maximal utspädning med 3,9 %. Vid ett eventuellt nyttjande av optionerna sker aktieteckning till kurs 0,20 kr per aktie.

9 Formo Services AB (publ.) 9 (54) Verksamhet inom forskning och utveckling I och med att moderbolaget avbrutit utvecklingsarbetet av Tinentia-projektet, bedriver numera koncernen endast utvecklingsprojekt inom affärsområdet Industri & Miljö. Miljöinformation Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. Finansiell riskhantering För en beskrivning av Formo-koncernens finansiella riskhantering och finans- och valutapolicy hänvisas till not 3. Övergång tillredovisning enligt IFRS Från och med 2005 har redovisningsprinciperna inom koncernen anpassats till IFRS (International Financial Reporting Standards). Delårsrapporten per , var Formokoncernens första rapport enligt IFRS. Formo-koncernens redovisningsprincip avseende hantering av goodwill har förändras i och med övergången till IFRS, innebärande att goodwill från och med 1 januari 2004 inte längre skrivs av, se separat uppställning om IFRS effekt på resultat och ställning under not 5 Övergång till IFRS. Formo-aktien Formos Services AB:s aktie är noterad på AktieTorget. Aktiens börskurs per var 0,29 kr jämfört med 0,20 kr vid årsskiftet 2004, vilket innebär en ökning på 45 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under 2005 med 33 procent. Under 2005 har Formo-aktien som högst noterats i 0,32 kr och som lägst 0,16 kr. Aktieägare i Formo Services AB har under januari 2005 erbjudits möjligheten att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande en börspost, vilken uppgår till aktier. Av Formo Services AB:s aktieägare omfattades drygt 40 % av erbjudandet. Av anmälningarna avsåg 785 köp och 345 försäljning. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av ca aktier. Styrelsens arbete Styrelsen har under året bestått av fem bolagsstämmovalda ledamöter och en suppleant. Styrelsens arbete följer en årsarbetsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. Årsarbetsplanen är utformad i enlighet med en särskild arbetsordning som styrelsen fastställer årligen rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har under året haft fem ordinarie styrelsemöten och fyra extra styrelsemöten, samtliga protokollförda av bolagets jurist. Med hänsyn till att styrelsen är relativt liten hanteras revisionsfrågorna och ersättningsfrågor av hela styrelsen. Revisorn deltager vid minst ett tillfälle per år, varvid genomgång och uppföljning av revisionsfrågor görs. Styrelsens ordförande behandlar frågor avseende lön och anställningsvillkor för VD och drar upp riktlinjer för övriga i koncernledningen. Ordförande förankrar sedan förslagen och hela styrelsen, utom VD, beslutar om ersättning till VD.

10 Formo Services AB (publ.) 10 (54) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I konsekvens med beslutad och genomförd fokusering till affärsområde Industri & Miljö avser styrelsen föreslå årsstämman att koncernens moderbolag Formo Services AB (publ) antager firma Hedson Technologies International AB (publ). Genom namnbytet markeras att Formokoncernen övergår till att vara en internationell rörelsedrivande koncern inom Hedsons verksamhetsområde. Formo-koncernen avser att efter årsstämman samordna styrelsesammansättning och styrelsearbete mellan det noterade moderbolaget och det rörelsedrivande dotterbolaget. Ledningsfunktionen anpassas till genomförd fokusering innebärande att Mikael Lange, nuvarande VD i Hedson Technologies AB, tillträder i anslutning till årsstämman som ny VD i Formo Services AB och som koncernchef. Jan Ahlström, nuvarande VD och koncernchef, kvarstår i styrelsen som styrelseledamot med fokus på affärsutveckling, ägarfrågor och Investor Relations. Koncernfunktionen förstärks genom att Rickard Blomqvist under mars månad 2006 har tillträtt som CFO och koncerncontroller. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För verksamhetsåret 2006 förväntas en omsättning i koncernen om cirka 220 Mkr med en god rörelsemarginal (EBIT). En ökad omsättning samt att samtliga omstruktureringskostnader belastat verksamhetsåret 2005 förväntas bidra till ett väsentligt förbättrat rörelseresultat kommande år. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad vinst årets resultat behandlas så att den ansamlade förlusten avräknas mot reservfonden kr kr kr kr Koncernen Koncernens egna kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till Kkr, varav årets resultat uppgår till Kkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

11 Formo Services AB (publ.) 11 (54) Koncernens Resultaträkning Not Kkr 2 Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Förändring av lager av färdiga varor 43 0 Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 9, Personalkostnader 11, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat kvarvarande verksamhet Avvecklade verksamheter Årets resultat från avvecklade verksamheter Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse 0 90 Resultat per aktie, räknat på resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till Moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) - före utspädning 13 0,004 0,002 - efter utspädning 13 0,004 0,002

12 Formo Services AB (publ.) 12 (54) Koncernens Balansräkning Not Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Varumärken Patent och teknik Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 33 Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Formo Services AB (publ.) 13 (54) Koncernens Balansräkning Not Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder 39 Skulder till kreditinstitut Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Fakturakredit Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Formo Services AB (publ.) 14 (54) Koncernens Balansräkning Not Kkr Ställda säkerheter 42 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pant i aktier Pant i anläggningstillgångar Tillgångar med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Pant i fordringar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Tillskott från långivare

15 Formo Services AB (publ.) 15 (54) Förändring av eget kapital Koncernen Antal A-aktier: st med kvotvärde 0,077 kr Aktie- Övrigt till- Balanserat Årets kapital skjutet kapital Reserver 1) resultat resultat Eget kapital 1 januari Nyemission Ej registrerad nyemission Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma Omräkningsdifferens -14 Årets resultat Eget kapital 31 december Eget kapital 1 januari Nyemission Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma Nedsättning av aktiekapitalet vid utskiftning av HomeMaid till aktieägarna Koncernmässig effekt utskiftning 2) Omräkningsdifferens 3) Årets resultat Eget kapital 31 december ) Posten Reserver består enbart av omräkningsdifferenser. 2) Koncernmässig effekt av utskiftning av HomeMaid Hemservice AB till aktieägarna är hänförlig till intjänat resultat i HomeMaid-koncernen från och med förvärvstidpunkten fram till utskiftningstidpunkten. 3) Inkluderar en positiv valutakurseffekt på 653 Kkr hänförlig till säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet. Villkorat aktieägartillskott lämnat av aktieägare uppgår till 0 Kkr (315 Kkr). Nyemissioner har under året netto tillfört Kkr ( Kkr). Direkt hänförliga emissionskostnader har redovisats mot eget kapital och reducerat överkursfonden med Kkr (3 300 Kkr). I samband med finansieringen av förvärvet av Herkules Hebetechnik GmbH ställdes optioner ut till långivaren avseende rättigheter att förvärva aktier, vilket beskrivs vidare i not 13. Marknadsvärdet på denna aktierelaterade ersättningen skall belasta resultatet med en motsvarande positiv redovisning i eget kapital. Erhållen kredit från långivaren uppgick ursprungligen till KEUR. Marknadsräntan på erhållen kredit har fastställts till 1,67 % utöver räntan som kostnadsförts hos kredittagaren (Hedson Technologies AB). Med nuvarande kredit innebär det en årlig kostnad på ca 750 Kkr. Då optionen tecknades per har ingen kostnad för den aktierelaterade ersättningen redovisats under 2005.

16 Formo Services AB (publ.) 16 (54) Koncernens Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kommentarer till kassaflödesanalys 1) Avskrivningar Resultat från intressebolag Övriga poster

17 Formo Services AB (publ.) 17 (54) Moderbolagets Resultaträkning Not Kkr 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0-30 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och 16 fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

18 Formo Services AB (publ.) 18 (54) Moderbolagets Balansräkning Not Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 25, Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Tillgångar som innehas för försäljning Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Formo Services AB (publ.) 19 (54) Moderbolagets Balansräkning Not Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerad nyemission Överkursfond Uppskrivningsfond 63 0 Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 39 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder 39 Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 42 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Pant i aktier i dotterbolag Pant i bankräkning Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser för dotterbolag

20 Formo Services AB (publ.) 20 (54) Förändring av eget kapital Moderbolaget Antal A-aktier: st med kvotvärde 0,077 kr Aktiekapital Överkursfond/ Reservfond/ Balanserat Årets Ej reg nyemiss. uppskrivning resultat resultat Eget kapital 1 januari Nyemissioner Ej registrerad nyemission Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma Årets resultat 3 Eget kapital 31 december Eget kapital 1 januari Nyemissioner Disposition enligt beslut av årets bolagsstämma Uppskrivning aktier i db 63 Nedsättning av aktiekapitalet Erhållet koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Överföring av överkursfond till reservfond Årets resultat Eget kapital 31 december Nyemissioner har under året netto tillfört Kkr ( Kkr). Direkt hänförliga emissionskostnader har redovisats mot eget kapital och reducerat överkursfonden med Kkr (3 300 Kkr).

21 Formo Services AB (publ.) 21 (54) Moderbolagets Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 1) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager 0 30 Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterföretag Investeringar i materiella 0 0 anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar och dotterbolag Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 10 Lämnade lån till koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade lån Nyemission Erhållet koncernbidrag Lämnade aktieägartillskott 0 Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 Formo Services AB (publ.) 22 (54) Kommentarer till kassaflödesanalys 1) Avskrivningar 32 0 Rearesultat vid avyttringar av dotterföretag, mm Nedskrivning aktier Nedskrivning fordringar Övrigt

23 Formo Services AB (publ.) 23 (54) Tilläggsupplysningar Noter 1 Allmän information Föreliggande årsredovisning har fastställts av styrelsen den 20 april 2006 och föreslås slutligen fastställas av årsstämman den 4 maj Samtliga belopp i denna årsredovisning anges i tusental SEK om inte annat anges. 2 Redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen (ÅRL). Vidare har Redovisningsrådets rekommendation 30, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom i tillämpliga fall där omvärdering sker av finansiella tillgångar som kan säljas samt där finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Koncernredovisningen omfattas även av IFRS 1, First time adoption, då detta är den första koncernredovisningen som upprättats i enlighet med de av EU-kommissionen godkända IFRS. Not 5 visar hur övergången till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning. I enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, redovisas verksamheter under avveckling separat i resultat- och balansräkningen från den tidpunkt då det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske inom ett år. Övriga avvecklade verksamheter som helt avvecklats per redovisas i resultaträkningen som Resultat från avvecklade verksamheter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt ÅRL och Redovisningsrådets rekommendation 32, Redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget i sina finansiella rapporter tillämpar de IFRS som godkänts av EU när detta är möjligt inom ramen för ÅRL, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. 2.2 Koncernredovisning Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av

24 Formo Services AB (publ.) 24 (54) identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill (netto efter eventuella ackumulerade nedskrivningar) som identifierats vid förvärvet. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av principer inom koncernen. 2.3 Segmentrapportering En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. 2.4 Omräkning av utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enlig de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i eget kapital. Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: - tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, - intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen), och - alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

25 Formo Services AB (publ.) 25 (54) 2.5 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma Koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande: Byggnader 4,0 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 20,0 % Inventarier, verktyg och installationer 20,0 % Datorer 33,3 % Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 2.6 Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Varumärken Varumärken anses ha en obegränsad nyttjandeperiod eftersom koncernens varumärken Drester, IRT samt Herkules har en marknadsledande ställning globalt. Dessa varumärken underhålls löpande genom markandsföring och förväntas därmed ej vara föremål för en årlig värdeminskning. Varumärken testas istället årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Varumärken hänförs till respektive kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Patent och teknik Patent och teknik redovisas till anskaffningsvärde. Patent och teknik har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Utgifter för forskning kostnadsförs då de uppstår. Skulle det finnas svårighet att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsförs samtliga utgifter till dess att det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen. Därefter balanseras utgifterna i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Kostnader som är nära förknippade med produktion av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av Koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år och som överstiger kostnaderna, redovisas som immateriella tillgångar. I kostnader som är nära förknippade med produktion av programvaror ingår personalkostnader för programutvecklingen och en skälig del av hänförbara indirekta kostnader.

26 Formo Services AB (publ.) 26 (54) Avskrivningar Avskrivningar på immateriella tillgångar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande: Patent och Produktprogram 10,0 % Programvaror 33,3 % Övriga balanserade utvecklingskostnader 20,0 % I de fall då nyttjandetiden är obestämbar görs ingen avskrivning utan nedskrivningsbehovet prövas årligen, se vidare nedskrivningar nedan. 2.7 Nedskrivningar Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 2.8 Avsättningar En avsättning redovisas då ett åtagande (legalt eller informellt) föreligger till följd av en inträffad händelse, det är troligt att utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 2.9 Anläggningstillgångar till försäljning och avvecklade verksamheter En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. Enligt IFRS 5 ska anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) klassificeras som anläggningstillgångar som innehas till försäljning och redovisas till det lägre av bokfört värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras bokförda värde återvinns huvudsakligen genom en försäljningstransaktion och inte genom stadigvarande bruk. Tillämpningen av denna rekommendation beskrivs vidare i not 44. I koncernens resultaträkning är resultatet efter skatt från verksamheter under avveckling (inklusive realisationsresultat) redovisat på en separat rad, Årets resultat från avvecklade verksamheter. Jämförelsetalen har omräknats för resultaträkningen och kassaflödet dock inte för balansräkningen. Upplysningar om omsättning, rörelseresultat, skatt och nettoresultat för verksamheten under avveckling lämnas separat Finansiella instrument Koncernen har huvudsakligen följande finansiella instrument: kundfordringar, leverantörsskulder och upplåning. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt, baserat på en individuell bedömning av osäkra kundfordringar. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. Fordringar i utländsk valuta värderas normalt till balansdagens kurs och transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. I viss begränsad utsträckning används terminer i syfte att säkra framtida transaktioner, men koncernen tillämpar ej säkringsredovisning, se vidare koncernens policy i not 3. Terminerna redovisas därför till verkligt värde i resultaträkningen.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31 Office Provider Sweden AB (publ.) Org nr 556654-3707 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 koncernresultaträkning

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 DENNA ÅRSREDOVISNING ÖVERSATT TILL SVENSKA, ORIGINAL PÅ ENGELSKA (SE HEMSIDA WWW.FENIXOUTDOOR.SE), ÄR EJ SPECIELLT GRANSKAD AV BOLAGETS REVISORER. ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011

Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Detta dokument är en översättning av det engelska originalet. LEAF Holland B.V. Amsterdam, Nederländerna ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 Innehåll Styrelsens förvaltningsberättelse... 3 Koncernredovisning... 8

Läs mer

2014 Oboya Horticulture Industries AB

2014 Oboya Horticulture Industries AB Årsredovisning 2014 Oboya Horticulture Industries AB www.oboya.se Kort om Oboya Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades av Robert Wu 2006 och är verksamt inom

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer