Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väl godkänd, Godkänd, Underkänd"

Transkript

1 Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig institution Beslutande organ G1F Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Institutionen för socialvetenskap Prefektbeslut Datum för fastställande Reviderad kursplan Reviderad litteraturlista Kursplan gäller från Vårterminen 2014 Gällande utbildningsplan arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 1 (6)

2 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola, samt har genomgått kurs SOC1. Kursens plats i utbildningssystemet Kursen läses år 1 vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap. Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teorier av relevans för socialt arbete. Den ger studenten möjlighet att diskutera social problematik kring barn, funktionshinder och missbruk i relation till aktuella teorier och förklaringsmodeller. Kursen belyser utifrån ett livsloppsperspektiv behov, livsvillkor och social problematik under barndom/ungdom, vuxenliv, åldrande och livets slutskede. I den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras brukarorganisationer och sociala problemområden ur ett brukarperspektiv. Kursens lärandemål Kunskap och förståelse Studenten skall efter avslutad kurs kunna - visa grundläggande kunskaper om teorier och begrepp inom sociologi, socialpsykologi, psykologi och socialgerontologi, - visa kunskaper om sociala problem, - visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, - visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, - visa kunskaper om klass, kön, etnicitet, ålder, sexualitet och funktionshinder i förhållande till sociala problem. - visa grundläggande kunskaper om och förståelse för innebörden av brukarperspektiv inom socialt arbete. Färdighet och förmåga Studenten skall efter avslutad kurs kunna - använda teorier och tankemodeller i samhällsvetenskap av relevans för socialt arbete, - kritiskt reflektera över sociala problem och interventioner med stöd i teorier och förklaringsmodeller från socialt arbete, - använda ett livsloppsperspektiv på barn och familj utifrån aktuell samhällsvetenskaplig teoribildning, - förklara hur individer, familjer, grupper ömsesidigt påverkar varandra, - visa normkorrekt språkhantering och använda relevant formalia vid muntliga och skriftliga presentationer. Värderingsförmåga och förhållningssätt - skilja ut sina egna attityder i relation till olika aspekter av etnicitet, åldrande, klass och kön och visa förståelse för hur sådana attityder kan inverka på det sociala arbetet, - visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt, - visa förståelse för etiska problem särskilt med avseende på de mänskliga rättigheterna. Kursens uppläggning Kursen bedrivs som heltidsstudier. Kursens innehåll Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. De områden som behandlas i kursen är: Samhällsvetenskapliga perspektiv på socialt arbete, 15 hp (SOC21) avser att förmedla grundläggande kunskaper om sociologisk, socialpsykologisk, psykologisk och socialgerontologisk teoribildning central för det sociala arbetet. I kursen förmedlas kunskaper om betydelsen av kategoribegrepp som kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsförmåga och klass. Vidare studeras olika livsloppsteorier. Här behandlas: - sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp med betydelse för det sociala arbetet och den egna professionella utvecklingen, - livsloppsteorier, - individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor ur ett livsloppsperspektiv, arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 2 (6)

3 - familje- nätverks- och systemteori, - etnicitet, mångkulturalitet och mångreligiositet, - kategoribegrepp som kön, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och klass, - samspelet mellan individ och samhälle. Förklaringsmodeller i socialt arbete, 7,5 hp (SOC22) förmedlar kunskap om aktuella förklaringsmodeller inom socialt arbete och inleds med en problematisering av begreppen utsatthet, sociala problem och socialt arbete. Därefter presenteras olika sociala problemområden samt olika interventionsmodeller med relevans för socialt arbete. Dessa analyseras med hjälp av aktuella förklaringsmodeller i socialt arbete och i relation till de samhällsvetenskapliga teorier som man studerat i delkurs 1. Här behandlas: - olika sociala problemområden, bakomliggande orsaker och förekomst, - utsatthet, brukarperspektiv och brukarinflytande - aktuella förklaringsmodeller och teorier kring förändring i socialt arbete, - barn, familje- och anhörigperspektiv, - intersektionalitet och socialt arbete. Verksamhetsförlagd utbildning II, 5,5 hp (SOC23) ger inblick i det sociala arbetets praktik med fokus på sociala problem och utsatthet ur ett brukarperspektiv. I delkursen ingår fältstudier inom en brukarorganisation/ självhjälpsorganisation, samt färdighetstränande samtal med barn, vuxna och äldre. Uppgifterna görs med samhällsvetenskapliga teoretiska återkopplingar. Här behandlas: - olika sociala problemområden, bakomliggande orsaker och förekomst, - utsatthet, - etik, - bemötande, - brukarperspektiv, - fältstudiebesök - samtal med barn, vuxna och äldre. Personlig professionell utveckling II, 2 hp (SOC24) består av fyra gruppsamtal. Här behandlas: - professionellt bemötande och förhållningssätt, - den egna personliga professionella utvecklingen i relation till den kommande yrkesrollen. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, fältstudier och övningar. Undervisningen sker såväl enskilt som i grupp. Kursen har nätbaserat stöd. Se vidare kursens studieguide. Examination och betygssättning Examinationer utgår från kursens lärandemål. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100). Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Varje delkurs betygssätts för sig och därefter vägs dessa betyg samman till ett för hela kursen. Kursbetyget utgör ett vägt medeltal av betygen på de delkurser som ingår. Vid sammanvägningen tas hänsyn till att verksamhetsförlagd utbildning och personlig professionell utveckling endast bedöms med betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Kursbevis Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053). Kurslitteratur Se separat litteraturlista. arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 3 (6)

4 Litteraturlista SOC2 Vårterminen 2014 Kurslitteratur fastställd genom prefektbeslut Ander, B. (2005). Möten i mellanrummet socialt förebyggande arbete med ungdomar. Stockholm: Gothia. Andersson, L. (red) (2013). Socialgerontologi. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur Askheim, O, P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups förlag. Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. Blennberger, E. (2005). Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Bäck-Wiklund, M. & Johansson, T. (Red.). (2003). Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och Kultur. Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Gjaerum, B., Groholt, B. & Sommerschild, H. (Red.).(1999). Att bemästra. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsovård. Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: Norstedts. Hindberg, B. (2006). Sårbara barn att vara liten, misshandlad och försummad. Stockholm: Gothia. Hwang, P., Lundberg, I. & Smedler, A-C.(red.). (2012). Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Jeppsson Grassman, E. (Red.). (2008). Att åldras med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Johansson, T. & Lalander, P. (2010). Vardagslivets socialpsykologi. Malmö: Liber. Järvinen, M. (2002). Hjälpens universum - ett maktperspektiv på mötet klient och system. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S. & Swärd, H. (Red.). Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. Jönson, H. (red) (2009) Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping University Interdisciplinary Studies no 2009:10. Linköping: Linköpings universitet. Karlsson, K. (2012). Anknytning om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia. Karlsson, M. & Börjeson, M. (2011). Brukarmakt i teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur. Lenneér Axelson, B. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Magnusson, E. (2003). Genusforskning inom psykologin. Bidrag till psykologisk teori och praktik. Stockholm: Högskoleverket. Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups förlag. Meeuwisse, A & Swärd, H. (2002). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. Rökenes, O. & Hanssen, P. (2007) Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbete med människor. Malmö: Gleerups förlag. Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. London: Routledge. Skau, G. M. (2007). Mellan makt och hjälp: om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. Stockholm: Liber. Socialstyrelsen (2010). Social rapport Stockholm: Socialstyrelsen. Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: om anknytning och identitet i relationer. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. Werner, E. (1995). Mot alla odds. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsovård. Øvreeide, H. (2001). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund: Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar och stencilmaterial tillkommer. Kurslitteraturen omfattar mellan 3500 och 4000 sidor. arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 4 (6)

5 KURSLITTERATUR SOC2 VT 2014 Delkurs 21 Samhällsvetenskapliga perspektiv på socialt arbete 15hp Andersson, L. (red) (2013). Socialgerontologi. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. (Kap 1, 2, 3, 14 totalt 90 s) Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. (268 s) Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber. (kap 17, 18, 19, 20, 21 totalt ca 65 s) Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. (kap 1, 5, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, totalt ca 350 s) Hwang, P., Lundberg, I. & Smedler, A-C.(red.). (2012). Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. (Valda delar) Jeppsson Grassman, E. (red.). (2008). Att åldras med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. (kap 1, 3 och 4, totalt ca 80 s) Johansson, T. & Lalander, P. (2010). Vardagslivets socialpsykologi. Malmö: Liber. (155 s) Jönson, H. (red) (2009) Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping University Interdisciplinary Studies no 2009:10. Linköping: Linköpings universitet. (kap 1, 2, 13, 14, totalt 55 sid) (nedladdningsbar: Karlsson, K. (2012). Anknytning om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia. (141 s) Magnusson, E. (2003). Genusforskning inom psykologin. Bidrag till psykologisk teori och praktik. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. (nedladdningsbar från högskoleverkets hemsida). (54 s) Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups. (kap 1-11, totalt ca 150 sid) Socialstyrelsen (2010) Social rapport Stockholm: Socialstyrelsen. (nedladdningsbar: (ca 300 s) Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: om anknytning och identitet i relationer. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. Werner, E. (1995). Mot alla odds. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsovård. (16 s) På delkursen tillkommer vetenskapliga artiklar, samt skönlitteratur. Delkurs 22 Förklaringsmodeller i socialt arbete 7,5 hp Ander, B. (2005). Möten i mellanrummet socialt förebyggande arbete med ungdomar. Stockholm: Gothia. Askheim, O. P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups. Blennberger, E. (2005). Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber (Valda delar). Bäck-Wiklund, M. & Johansson, T. (red). (2003). Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och Kultur. Gjaerum, B., Groholt, B. & Sommerschild, H. (Red.).(1999). Att bemästra. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsovård. Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: Norstedts. Hindberg, B. (2006). Sårbara barn att vara liten, misshandlad och försummad. Stockholm: Gothia. Järvinen, M. (2002). Hjälpens universum - ett maktperspektiv på mötet klient och system. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (red.) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur Karlsson, M. & Börjeson, M. (2011). Brukarmakt i teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur. Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2002). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 5 (6)

6 Shakespeare, T. (2007). Disability rights and wrongs. London: Routledge. Delkurs 23 Verksamhetsförlagd utbildning (5,5 hp) Øvreeide, H. (2001). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund: Studentlitteratur. Rökenes, O. & Hanssen, P. (2007) Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbete med människor. Malmö: Gleerups förlag. Delkurs 24 Personlig professionell utveckling (2 hp) Skau, G M (2007). Mellan makt och hjälp: om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. Stockholm: Liber. arbete 30 hp\vt14\kursplan_soc2 reviderad 21 nov 2013.docx 6 (6)

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Antagen: Reviderad: 2012-06- 08, Örebro Folkhögskolas styrelse 2013-11- 27, 2015-02- 24 Enheten för Fritidsledarutbildningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsplan Psykologprogrammet

Utbildningsplan Psykologprogrammet Dnr HS 2014/484 Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Psykologprogrammet Programkod: VAPSY Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 300 Beslut om inrättande: Psykologprogrammet

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Av arbetsgivaren utsedd person med chefsfunktion eller motsvarande, samt genomgångna delkurser:

Av arbetsgivaren utsedd person med chefsfunktion eller motsvarande, samt genomgångna delkurser: Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer (Uppdragsutbildning) National leadership development for geriatric care managers (Commissioned Education)

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 L I NK ÖPING S UNIV ER SITET Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Linköpings universitet Utvärderingsärende

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer