Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-05-22"

Transkript

1 Sida 1 (13) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl ande Annelie Hägg, ordförande Tomas Erazim, Lednings- och utvecklingsutskottet Gunnel Svensson, SPF Hult-Höreda Lisbeth Johnson, RPG Eksjö Rolf Johnsson, SKPF Inger Sandell, Eksjö PRO Berit Ekedahl, Ingatorp PRO Anna-Kerstin Larsson, SPF Ingatorp Estrid Gunnarsson, SPF Eksjö Sune Svensson, SPF Hässleby-Kråkshult Övriga deltagande Ulla-Berit Johansson, SPF Eksjö, ej tjg ers Ann Axelsson, sekreterare Peter Wallenberg, biträdande socialchef Simon Lennermo, sektorsekonom Stefan Hallberg, enhetschef, 10 Camilla Malmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 17 Utses att justera Estrid Gunnarsson Justeringens plats Sociala sektorn, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Ann Axelsson Ordförande Annelie Hägg Justerande.. Estrid Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Pensionärsrådet Förvaringsplats för protokollet Sociala sektorn Underskrift.. Ann Axelsson

2 Pensionärsrådet (13) Pr 10 Återrapportering att notera informationen till protokollet. Föregående mötesprotokoll gås igenom. Intresseråd Rapport från Träffpunkerna är välbesökt. Väntjänsten har ca 20 ärenden. Ny äldrechef börjar sin anställning i augusti och hon heter Helena Martinsson och hon håller på att avsluta sitt arbete i Aneby kommun. GPS larm får införskaffas privat om någon brukare som bor på äldreboende vill ut på stan för då fungerar inte trygghetslarmet. Det framförs att larmen på Mogården fungerar dåligt mellan de olika avdelningarna och detta kan bero på att det är en stenbyggnad. Peter Wallenberg informerar om att det finns teknik idag som inom en snar framtid kan komma att tas i bruk, men detta måste analyseras rent juridiskt med tanke på lagstiftning, men bör undersökas, och pensionärsrådet behöver vara aktiva och föra fram tankar och åsikter för frågan är jätteviktig. Ska det vara tillåtet att ha kameraövervakning över brukare med tanke på integriteten bland annat? är en fråga som Tomas Erazim funderar över när det till exempel gäller demensavdelningar. Hemsjukvården Stefan Hallberg informerar pensionärsrådet om att de är ca 35 sjuksköterskor och åtta rehabiliteringspersonal. Hela våren har kantats av att de har fått för lite information om patienterna. Detta ska förhoppningsvis vara löst vid halvårsskiftet. Personalgruppen tycker det är väldigt roligt att arbeta med hemsjukvård. De har det körigt emellanåt. Patientmässigt har det flutit på bra. Pensionärsrådet undrar om hur det kommer att lösa sig med sjuksköterskor under sommarperioden. Landstinget har dåligt med personal under sommaren. Stefan Hallberg berättar att i år kommer bemanningen ligga mellan % av den ordinarie bemanningen. Sommarvikarier har han lyckats rekrytera. En lösning är att en del nyanställda ännu inte har tjänat in semesterdagar och de får därmed arbeta i sommar.

3 Pensionärsrådet (13) En form av vårdplanering görs av en legitimerad sjukvårdspersonal innan någon beviljas hemsjukvård. Hemtjänstpersonalen utbildas för att kunna utföra en del sjukvårdsinsatser. Det kommer i och med detta bli bättre för brukarna då det kan vara samma personal som kommer hem till dem. Sjuksköterskorna har nu tillgång till samma nyckeltubssystem som hemtjänsten och detta underlättar om de får larm och själva kan komma in till brukarna utan att behöva ringa till hemtjänsten för att bli insläppta. 300 kronor tas ut för dem som kontinuerligt har hemsjukvård. Detta ingår i hemtjänsttaxan. Eksjö och Aneby tar ut avgift för tjänsten. Pensionärsrådet framför att de har den bestämda uppfattningen att Eksjö inte skulle ta ut någon avgift. Tomas Erazim informerar pensionärsrådet om att beslutet har gått igenom hela vägen till kommunfullmäktige, men att det återremitterades för att sedan fastslås, och det kan vara det som har missuppfattats. Pensionärsrådet framför att det aldrig har tagits upp på pensionärsrådet att Eksjö kommun har den lägsta bemanningen i Sverige inom äldreomsorgen, och att det leder till sjukskrivningar och stora kostnader. Tomas Erazim informerar om att kommunen har gjort en studie om den oro som finns inom barn- och ungdomssektorn. De ser inte samma ökning inom sociala sektorn. Det finns både korta och långa sjukskrivningar. En projektanställd har kontaktat alla långtidssjukskrivna för att undersöka orsaker och försöka få fram vad som kan göras för att motverka sjukskrivningar. Pensionärsrådet framför att kostnaden för vikarier kontra att ha en högre bemanning borde undersökas. Från och med nästa år ska biståndsbedömningar göras vid alla särskilda boenden och sociala sektorn har med detta i budgetarbetet med tanke på bemanningen. Almgården har haft ett projekt med att plocka bort tvätten och skickat den till Kärntvätten. Marieberg ska starta upp och Solgården är på gång efter sommaren. Detta ska förhoppningsvis frigöra tid för personalen. Angående datorsystemet och problemet med detta, fungerar fortfarande inte och det är väldigt frustrerande då inte kommunen kan göra någonting själva. Personalen får inte information om patienterna från landstingets system angående bland annat provunderlag utan personalen har fått åka till vårdcentralen för att hämta dessa.

4 Pensionärsrådet (13) Pr 11 Kommunstyrelsen informerar att notera informationen till protokollet. Budgetarbetet Vad resultatet blir för 2013 vet vi inte men prognosen säger att det kommer att bli några miljoner plus, men att de pengarna ska användas till renoveringar och investeringar, samt till buffert. Sociala sektorn har det största problemet, och det härrör till den gamla familjeenheten. En uppbyggnadsfas till hemmaplanslösningar pågår som kostar mer i själva uppstarten men ska på sikt få ned kostnaderna för vården. Förvaltningen har inlett en process där de träffar alla sektornschefer, sektorsekonomer före semesterperioden och avstämning sker tillsammans med politiken. När man pratar om en god ekonomisk hushållning pratar man om att kommunen ska ha ett resultat på 2 % av skatter och bidrag. Kommunen har inlett arbetet med budgeten för och den processen är indelad i tre steg. Varje år har kommunens intäkter ökat år från år och prognosen för nästa år i ökning är 16,5 mnkr mer att röra sig med, men kostnaderna ökar också, bland annat löneökningar. Det finns avtal för de arton fackförbunden. En del är satt exakt på kronan och en del har inte det så där blir det förhandlingar. En löneökning med 2,5 % för 2014 innebär mnkr i kostnadsökning för kommunen. Ändrade behov för en oförändrad kvalitetsnivå för 2014 motsvarar 21,2 mnkr. Om vi ska hålla den nivån så är det ca 21 mnkr som kommunen inte har, trots att kommunen höjde skatten förra året. De fyra allianspartierna har inga planer på att höja skatten igen, utan kommunen måste se över vilken kvalitet och service kommunen ska ha. Snart når kommunen taket för vad vi kan låna billigt och det är ett annat stort bekymmer. Stora investeringsbehov finns i kommunen.

5 Pensionärsrådet (13) Efter sommaren fördelas pengar till de olika sektorerna, så kallade sektorsramar och sedan ska sektorerna fördela ut pengarna till sina verksamheter. Tomas Erazim framför att det är ett riktigt tufft läge. Pensionärsrådet framför att Eksjö kommun bör jämföras med någon annan liknande kommun för att se varför de har en bättre ekonomi. Tomas berättar att inkomster och hur åldern på kommuninvånarna gör att det ser olika ut för kommunerna. Eksjö kommun vill vara en attraktiv kommun och hur blir vi det? Är Eksjö för liten för alla åtaganden är en fråga som ställs av pensionärsrådet. Ska vi utvidga samarbetet mer? Vi samarbetar idag mycket med Aneby. Även familjerätt, It-sektor samarbetar med andra kommuner på Höglandet. Tomas anser att samarbetet bör utvecklas mer. Det kommer nog att innebära kommunsammanslagning i framtiden. Sociala sektorn är aktiva idag i samarbete med någon annan kommun för att frångå framtida kostnader när det gäller utvecklingsfrågor med bland annat utredningar som behöver göras ungefär likadant i någon annan kommun. De pengar som kan sökas i utvecklingsfrågor söks numera alltid tillsammans med någon annan kommun. Sociala sektorn har de senaste åren fått många åtaganden och kommunen vinner på samarbete.

6 Pensionärsrådet (13) Pr 12 Parboende riktlinjer att notera informationen till protokollet. I regeringens proposition 2011/12:147, samt nya bestämmelser i socialtjänstlagen framgår det om rätten att fortsätta sammanbo oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Att fortsätta bo tillsammans ska ingå i en skälig levnadsnivå. Sveriges kommuner och landsting har utkommit med cirkulär (12:51) där det informeras om de nya bestämmelserna. De nya lagförslagen trädde i kraft Lagstiftaren säger att har man sammanbott varaktigt under en längre tid och den ena parten är i behov av insatser i form av särskilt boende då ska det betraktas som skälig levnadsnivå att få fortsätta bo tillsammans. Förutsättningarna att införa utvidgad parbogaranti i kommunen är utredda utifrån ny lagstiftning, samt att riktlinjer är utarbetade för densamma. Eksjö kommun har goda förutsättningar att erbjuda sökande denna möjlighet. Det särskilda boendet Almgården har idag fyra dubbletter som med enkla justeringar skulle kunna användas för detta ändamål. Riktlinjerna ska tydliggöra och vara vägledande för vad som gäller vid parboende. Riktlinjerna gäller i de fall då endast den ena parten har beslut om särskilt boende och även för personer som redan bor i särskilt boende. I lagstiftningen finns inte reglerat hur besittningsskyddet ska tillämpas för eventuellt efterlevande sammanboende som inte har beslut om bistånd till särskilt boende. Kommunen måste därmed själva reglera hyresförhållandet. Följande rubriker finns i riktlinjerna Kriterier för att beviljas parboende om parboende Prioritering vid kö till särskilt boende Erbjudande om parboendeplats i särskilt boende Kvarboendeprincipen inom det särskilda boendet Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen Det har uppdagats att riktlinjerna behöver gås igenom ytterligare en gång.

7 Pensionärsrådet (13) Pr 13 Reglemente brukarråd att notera informationen till protokollet. Socialutskottet beslutade att anta ett reglemente för brukarråden inom socialutskottets ansvarsområde. Reglementet har nu reviderats och antogs av kommunstyrelsen

8 Pensionärsrådet (13) Pr 14 Hemtjänst- och boendestatistik att notera den lämnade informationen till protokollet. Hemtjänst- och boendestatistik redovisas.

9 Pensionärsrådet (13) Pr 15 Öppna jämförelser barn och unga att notera den lämnade informationen till protokollet. Statistik över insatser för barn och unga redovisas.

10 Pensionärsrådet (13) Pr 16 Leda för resultat att notera den lämnade informationen till protokollet. Det är ett utvecklingsprojekt i hela landet genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Eksjö har nu varit med ett år. Det började med äldreomsorgen med Lov, Delaktighet, samt nationell satsning på de mest sjuka äldre. Det ansågs att de äldre inte var involverade tillräckligt mycket i besluten i Eksjö. Eksjö gjorde en analys av biståndshandläggarna och även med brukarna, genom en mätning under tre månader med nya ärenden eller för de som fått ändrade beslut. Sektorsledning och kvalitets- och utvecklingsenheten har arbetat med detta. Detta arbete ska leda till att sektorn ska lära sig att leda på ett annat sätt, så kraften läggs på att lära sig metoden. Resultatet visar att det finns en viss skillnad mellan det biståndshandläggarna har svarat och vad brukarnas svar visar. Det måste arbetas hårt med brukarfokus när någonting ska göras och att se resultatet med vad man satsat pengar på.

11 Pensionärsrådet (13) Pr 17 VA - problem att notera den lämnade informationen till protokollet. Det har skickats ut skrivelse från samhällsbyggnadssektorn angående äldre avlopp bland annat till boende i Ingarp. Mottagelsen av detta brev skulle skrivas på annars blev det vite. Denna skrivelse har upplevts som hotfull. Det hade varit bättre med att anordna ett informationsmöte med alla berörda för att informera om situationen. Camilla Malmgren berättar att Samhällsbyggnadssektorn har sett brevet som en information och att delgivningskvittot är en säkerställelse att mottagaren har fått brevet. Camilla Malmgren informerar vidare om att bakgrunden till brevet är att allt fler vatten och hav blir övergödda med anledning av enskilda avlopp, och att en inventering av kommunens sjöar har föranlett att sektorn behöver ställa högre krav på de boendes avlopp. De tar ett område i taget. Pensionärsrådet framför att det kan ju bli problem för en del pensionärer som har bott länge på samma ställe och inte har ekonomiska möjligheter att göra dessa åtgärder.

12 Pensionärsrådet (13) Pr 18 Ytterdörr Bobinen att notera den lämnade informationen till protokollet. Det har funnits önskemål om att låsa ytterdörren senare vid seniorboendet Bobinen i Mariannelund. För räddningstjänstens del så spelar det ingen roll om när dörren låses för de har nycklar så de tar sig in.

13 Pensionärsrådet (13) Pr 19 Övriga frågor Inga frågor fanns. Ordföranden önskar pensionärsrådet en trevlig sommar.

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Det funkar! Erfarenheter från 7 kommuner som arbetar med Kostnad per brukare (KPB)

Det funkar! Erfarenheter från 7 kommuner som arbetar med Kostnad per brukare (KPB) Det funkar! Erfarenheter från 7 kommuner som arbetar med Kostnad per brukare (KPB) Det funkar! Erfarenheter från 7 kommuner som arbetar med Kostnad per brukare (KPB) Upplysningar om innehållet: Camilla

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer