En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning."

Transkript

1 1 Ordlista A acklamation Omröstning med ja- och nejrop adjungering Någon har närvaro- och yttranderätt och ibland rösträtt vid sammanträden i t.ex. styrelsen utan att vara ledamot i den. Adjungering kan vara ett sätt för styrelsen att använda sig av olika kompetenser. agenda En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning. ajournering Ett avbrott i ett möte eller sammanträde. Anledningen till ajournering kan variera. Efter ajourneringen fortsätter mötet i enlighet med dagordningen. aktiviteter Olika sysselsättningar som föreningen kan anordna. allians Ett förbund eller överenskommelse mellan olika parter. allmännyttig Icke-vinstdrivande, för samhället. amatör En person som är icke-professionellt utövande av någonting. anhållan En begäran, t.ex. om ekonomiska medel från en myndighet.

2 2 anläggning En större lokal eller verksamhetsplats. anställningsavtal Ett avtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som reglerar arbetsförhållanden. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. ansvarsfrihet Årsmötet godkänner styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och ekonomi under en viss period. Detta är ett beslut som årsmötet tar. Revisorerna bör i revisionsberättelse ge ett förslag till årsmötet huruvida det ska bevilja styrelsen ansvarfrihet eller inte. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. ansökan En begäran eller förfrågan om någonting, oftast skriftlig. ANT En förkortning av Alkohol, Narkotika och Tobak. ANT-kampanjer syftar till att informera ungdomar om konsekvenserna vid användning av ANT. anteckning i protokollet Kan begäras av den mötesdeltagare som vill markera sin uppfattning i en viss fråga. arbetsgivaransvar En arbetsgivare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. arbetsgivarorganisation En organisation som företräder arbetsgivare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med anställd/arbetstagarorganisation. arbetsgrupp En grupp av personer som har fått till uppgift att utreda eller genomföra ett uppdrag.

3 3 arbetsmiljö Svensk lagstiftning som reglerar villkor för arbetsmiljön på en arbetsplats. Läs mer under Ideell och anställd. arbetstagaransvar En arbetstagare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. arbetstagarorganisation En organisation som företräder arbetstagare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. arena En stor anläggning ofta anpassad för större arrangemang. arkiv En dokumentsamling, där man kan spara t.ex. protokoll och andra handlingar. arkivera Att på ett strukturerat sätt spara olika dokument över flera år. arrangemang Tillställning eller evenemang som ofta är publikt. attest Ett intyg om någots autenticitet, riktighet eller behörighet. avslag Att ett förslag inte får bifall, dvs. att säga nej till ett förslag. avtal Överenskommelse mellan två eller fler parter, oftast skriftligt.

4 4 bankgiro Ett bankgironummer gör det möjligt att överföra pengar till och från föreningen. B Barnkonventionen Är en av FN antagen konvention om barns rättigheter. barnperspektiv Att i beslut alltid tänka på barns bästa. För mer information se. begära ordet En person som önskar tala på ett möte begär ordet genom att på något sätt upplysa mötesordförande om detta. Mötesordförande ska då registrera detta, t.ex. genom att skriva upp personen på en talarlista. beredning Det arbete som föregår en föredragning på ett sammanträde. Förberedelser av ett ärende. beslut, majoritets Ett förslag som har fått minst hälften av rösterna på ett möte. beslutsförhet Rätten att få vara med och ta beslut på ett sammanträde. beslutsmöte Ett möte som har mandat och till syfte att besluta i olika ärenden och frågor som berör föreningen. bidrag Brukar användas för ekonomisk stöd eller insats. Läs mer under rubriken Pengar. bifall Att säga ja till ett förslag.

5 5 bokföring En kronologisk och systematisk anteckning av föreningens ekonomi. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bokslut En regelbundet genomförd sammanställning av föreningens bokföring. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bordläggning Ett beslut som innebär att en fråga eller ett ärende flyttas till kommande möte. brandsyn Räddningstjänsten kontroller att föreningslokalen är utrustad och utformad i enlighet med Räddningstjänstens föreskrifter. Läs mer under Verksamhetsplatser. budget Budget är en ekonomisk plan och sammanställning av föreningens inkomster och utgifter. Syftet med en budget är att få en bild över framtida ekonomi och ekonomiska följder. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bygglov Krävs för att uppföra en byggnad, bygga till, ändra en lokals användning m.m. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. C civila samhället Kommer från det engelska uttrycket civil society och kan förklaras som den frivilliga sfär som är mellan den privata sfären och den offentliga sektorn, där ideella föreningar inräknas. cup En tävling i idrott som vanligtvis avgörs genom direktutslagning.

6 6 D dagbok Används ofta synonymt med kassabok, dvs. en bok där förändringar av föreningens ekonomi görs. dagordning En lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på ett möte och i vilken ordning de ska tas upp. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. delegering Innebär att årsmötet eller styrelsen ber en person eller en grupp att ansvara eller arbeta med en viss fråga. dialog Samtal mellan två personer. diarium Plats där handlingar dokumenteras på ett kronologiskt och strukturerat sätt. distrikt En del av en organisation, oftast ett geografiskt område t.ex. Skåne. dokumentation Nedteckning av något som har hänt. drogförebyggande arbete Strategiskt arbete för att förebygga att personer använder sig av alkohol och droger. E ekonomisk berättelse En redogörelse för de ekonomiska händelserna i en förening.

7 7 ekonomisk förening En förening som har till syfte att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Läs mer under Bilda ideell förening. ekonomisk redovisning En redovisning av de ekonomiska händelserna i en förening. entreprenör Används ofta för att beskriva en företagsam person som oftast driver och genomför nydanande projekt. evenemang En tillställning eller arrangemang. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. extra styrelsemöte Ett styrelsemöte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp. extramöte Ett möte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp. F firmatecknare Person som har rätt att teckna föreningens firma, dvs. ingå avtal i föreningens namn. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. flersektionsförening En förening som är uppdelad i olika verksamhetsområden och som ofta är indelade i olika beslutsfattande parter. Vanligt inom idrotten. flyer Informationsblad som delas ut till allmänheten om t.ex. kommande arrangemang.

8 8 folkbildning Verksamhet och kurser, bland annat genom studiecirklar, som organiseras av studieförbunden. Kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. folkhälsa Brukar användas som samlat begrepp för den breda massans hälsotillstånd/samhällets hälsa. folkrörelse Brukar användas i bemärkelsen en frivilligorganisation med ett stort antal medlemmar. Begreppet används ofta för att referera till de rörelser som spelade en särskilt viktig roll för Sveriges demokratisering: Arbetarrörelsen, Nykterhetsrörelsen och Väckelserörelsen. fond Ett ekonomiskt kapital som är tillägnat ett specifikt ändamål. friskvård Ett samlingsbegrepp på de åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande genom sunda levnadsvanor. fritid Ett brett begrepp, men kan kort förklaras som den tid som inte ägnas till betalt arbete på en arbetsplats, måltider och sömn. Den tid som en person förfogar över själv. fritidssektor Den samhällssektor som har fokus på människors fritid och rekreation. frivillig Brukar förklaras som en person som frivilligt och oavlönat väljer att engagera sig för ett allmännyttigt ändamål, bland annat i ideella föreningar. Frivilliga sektorn Den samhällssektor som kännetecknas av allmännyttiga frivilligorganisationer.

9 9 fullmakt Ett juridiskt begrepp som innebär rätten att företräda en annan part. Den som får en fullmakt får samma rättigheter som den som givit fullmakten. fundraising Fundraising kan översättas till insamling. Läs mer under rubriken Pengar. fysisk person En människa! förbund Ett förbund brukar avse en rikstäckande förening som har lokala föreningar anslutna till sig. föredragande En person som vid ett sammanträde redogör för ett ärende och förklarar dess innehåll eller konsekvenser. föredragning En redogörelse för ett ärende. föredragningslista Samma betydelse som dagordning, dvs. en lista över vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning detta ska ske. föreningsforum Ett ställe eller en plats där medlemmar och föreningar kan träffas och samtala. Platsen behöver inte vara fysisk. föreningsfrihet En grundläggande fri- och rättighet att bli medlem och verka i en förening. föreningskunskap Kunskap kring hur arbetet traditionellt fungerar i en ideell förening.

10 10 Föreningslagen En lag som reglerar förhållande för ekonomiska föreningar. föreningslivet Brukar användas för att förklara hela rörelsen av ideella föreningar. föreningsregister Ett register över ideella föreningar. föreningsråd En samarbetsorganisation för föreningar. föreningsstämma Medlemsmöte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte. föreningstyp Föreningar kan kategoriseras efter vilken verksamhet eller fråga föreningen driver. T.ex. idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska föreningar. förslag, fullständigt Ett förslag som avgör frågan. förslag, grund- originalförslag Ett förslag från en föredragande. förslag, huvudförslag Det förslag som mötesordförande biträder i en omröstning. förslag, motförslag Det förslag som ställs mot huvudförslaget i en omröstning. förslag, ofullständigt Tilläggs- och ändringsförslag, som förutsätter ett yrkande om bifall.

11 11 förslag, tilläggs Ett förslag med ett tillägg. förslag, ändrings Ett förslag med en ändring av en del av förslaget. förslagsrätt Rätt att ställa förslag vid möten, vilket oftast alla deltagare har. förtroendevald En person som av föreningens medlemmar har fått ett uppdrag för föreningen, t.ex. ledamöter i styrelsen. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. G H handlingsplan En strategi med konkreta åtgärder för hur ett mål ska uppnås. hedersmedlem I vissa föreningar utses personer som har gjort en betydande insats för föreningen eller dess ändamål till hedersmedlem. hedersordförande En titel som kan ges till en person som länge varit ordförande eller som utfört viktiga uppgifter i föreningen. huvudman Den organisation eller myndighet som är ytterst ansvarig i en fråga eller i ett ärende. Kan också användas i betydelsen uppdragsgivare.

12 12 I ideell Oavlönad, allmännyttig, utan vinstintresse. Läs mer under rubriken Ideell och anställd ideell förening En sammanslutning med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet, en förening med allmännyttigt ändamål med ekonomiskt inriktad verksamhet eller en förening med syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen men genom ideell verksamhet. Läs mer under Bilda förening. ideella sektorn Brukar användas med hänvisning till den sektor i samhället som inte är den privata eller den offentliga och där det ideella föreningslivet inräknas. idrott Kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet/motion. Ofta med tävlan enligt vissa regler. idrottens organisation Den struktur som idrotten är uppbyggd kring. Idrottsföreningar tillhör olika geografiska distrikt och specialidrottsförbund, som i sin tur representeras på nationell nivå. idrottsförening En förening som bedriver idrottsverksamhet och som vanligtvis är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF. idrottshall En inomhusanläggning för sport. idrottsrörelse Den samhällssektor som idrottsföreningarna utgör.

13 13 inbjudan Ett skriftligt eller muntligt meddelande som kallar en person till ett möte eller en sammankomst. informellt lärande Kunskapsförmedling och lärande utanför formell utbildning. Används ibland synonymt med livslångt lärande. instruktör En person som visar eller berättar om hur någonting kan eller ska göras. interimsstyrelse En tillfällig styrelse i väntan på en vald styrelse av medlemmarna på ett årsmöte. Läs mer under Bilda ideell förening. J juridisk person Detta innebär att föreningen är ett rättsubjekt som kan äga och inneha skulder, skriva avtal och vara part inför domstol. justering Kontroll, rättelse och godkännande av skrivet protokoll. justeringsperson På ett möte utses en eller flera (oftast två) personer till att kontrollera och godkänna protokollet, oftast tillsammans med ordförande. jämställdhet Att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. jäv Tvivel om att någon har svårigheter att vara opartisk, t.ex. i frågor som berör den enskilde personen eller någon som är nära personen.

14 14 K kallelse Ett brev eller anslag som kallar någon eller några till ett möte. kansli Kontor där personer arbetar administrativt med bland annat ingående och utgående handlingar. kanslist En person som är anställd på ett kansli. karensdag Den första dagen en anställd sjukanmäler sig. kassabok I kassaboken förs anteckningar om förändringar i föreningens ekonomi. kassör Den styrelseledamot som har till uppgift att sköta föreningens ekonomi. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. klubb Brukar användas i bemärkelsen förening eller grupp som träffas kring en gemensam fråga eller aktivitet. Används framförallt inom vissa idrotter. kommitté En grupp av personer som har fått i uppdrag och ansvar för att arbeta med en viss fråga eller ett visst ärende. Används ofta i en förening för att fördela och sprida ansvar mellan medlemmarna. konferens Brukar användas i betydelsen av internt medlemsarrangemang med utbildningssyfte.

15 15 konstituering Efter ett årsmöte kan en nyvald styrelse hålla ett konstituerande möte där de olika uppgifterna fördelas mellan ledamöterna. Läs mer under Förtroendevalda. konsulent En anställd i föreningen brukar kallas konsulent. Kan också förklaras som en person man kan be om råd eller hjälp. kontrapropositionsvotering Motförslagsomröstning, vilket innebär att mötet röstar fram ett motförslag som ska ställas mot huvudförslaget i slutomröstningen. krets En del av en förening. Ofta avser en krets ett geografiskt område. kurs Undervisning av ett specifikt ämne eller tema. kår Kan avse en samling av personer inom ett visst yrke eller intresse. I Scoutsammanhang betyder kår en lokalavdelning. körschema Tidsschema som följs vid t.ex. ett arrangemang eller konsert. L Lagen om anställningsskydd (LAS) En lag som reglerar anställnings- och avskedsförhållanden. Läs mer under Ideell och anställd ledamot Ett uppdrag som oftast tilldelas genom val. Inte detsamma som en anställning för att utföra arbete. Ordförande i en föreningsstyrelse är en ledamot.

16 16 ledare En person som leder en grupp. Läs mer under Ideell och anställd. lokal En anläggning eller möteslokal. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. lotteritillstånd Tillstånd för att anordna ett lotteri. Läs mer under rubriken Pengar. lottning Brukar användas vid val då röstresultat efter votering blir oavgjort. lönebidrag Personer med någon typ av arbetsnedsättning kan erhålla lönebidrag från Arbetsförmedlingen vilket ska underlätta för dessa personer att bli anställda på arbetsmarknaden. Föreningslivet är en stor arbetsgivare till personer som uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. M majoritet, absolut Innebär att ett förslag får mer än hälften av rösterna. majoritet, enkel Innebär att ett förslag har fått flest av de avgivna rösterna. majoritet, kvalificerad Innebär att ett förslag får 2/3-delar eller 3/4 delar av de avgivna. mandat Ett begränsat uppdrag som en person för föreningens räkning ska utföra eller representera. Läs mer under Förtroendevalda.

17 17 mandatperiod Den tidsperiod som en person har valts till ett uppdrag i föreningen. Medbestämmande lagen En lag som reglerar arbetsvillkor för den anställde och dess rätt till medbestämmande på arbetsplatsen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. meddelande Information från en avsändare till en mottagare. media En metod för överföring av information, t.ex. genom radio, tidningar eller tv. medlem En person som är med i en förening. Medlemskap i ideella föreningar kännetecknas av frivillighet och möjlighet till inflytande. medlemsblad Ett nyhetsbrev som föreningen gör till sina medlemmar. medlemskap Att genom betalt medlemsavgift vara en del av föreningen. Stadgarna definierar vem som kan bli och hur man kan bli medlem i föreningen. medlemsmatrikel En lista eller förteckning över föreningens medlemmar vilken brukar innehålla namn, kontaktuppgifter samt födelsedata. medlemsmöte Ett möte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte. medlemstidning En tidning som föreningen skriver och skickar ut till sina medlemmar.

18 18 minnesanteckningar Ett mindre formellt protokoll. Anteckningar från ett möte som ska underlätta för deltagarna att minnas vad som diskuterades eller beslutades på mötet. MIP, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation En paraplyorganisationer för ideella föreningar i Malmö. MISO, Malmö Idrottens Samorganisation En paraplyorganisation för idrottsföreningar i Malmö. missiv Ett följebrev till en handling. misstroendevotum Ett beslut eller en omröstning som visar ett misstroende mot en styrelse eller ordförande. mobbing Innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier. moms Moms är detsamma som mervärdesskatt. Läs mer under rubriken Pengar. motion Ett förslag från en medlem till årsmötet. En motion behandlar ett förslag till förändring. mötesfrihet Grundlagsskyddad rättighet att fritt mötas i olika sammanhang. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. mötesordförande En person som har till uppdrag att leda ett möte objektivt och opartiskt. Läs mer under rubriken Förtroendevalda.

19 19 mötesplats En plats eller ett ställe där människor träffas. Läs mer under Verksamhetsplatser. mötesteknik Olika tekniker för att påverka eller förändra mötets format, t.ex. med syfte att öka möjligheten för fler deltagare att få inflytande. N nationellt Avser hela landet, t.ex. Sverige. På landsnivå. negativ föreningsrätt En rättighet att slippa vara medlem i en förening eller organisation. nominering Att föreslå en kandidat, oftast till ett val. Non Governmental Organisation (NGO) En organisation som i sin karaktär och verksamhet är skild från den offentliga sektorn. normalstadgar En mall över hur stadgar kan eller bör vara utformade. De flesta nationella förbund har normalstadgar som deras lokala föreningar kan eller ska använda sig av. närvarorätt Rätt att vara närvarande vid ett möte eller sammanträde. nätverk En sammanslutning som är mer föränderlig, mindre organiserad och hierarkisk än t.ex. förening.

20 20 O Offentlighetsprincipen Enligt grundlag blir handlingar som är inlämnade till myndigheter allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av dem. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha insyn i och kunna utöva kontroll över myndigheternas agerande. omval Innebär att återvälja någon till val. ordet fritt Innebär att det är fritt för mötesdeltagare att begära ordet för att uttrycka sin åsikt i en fråga eller ärende. Det är mötesordförande som förklarar ordet fritt. ordförande En person som av årsmötet har valts av medlemmarna för att leda styrelsens arbete. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. ordningsfråga En anmärkning som ifrågasätter formerna för mötet. En deltagare får när som helst ställa en ordningsfråga som då avbryter talarlistan. organisation En sammanslutning som verkar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Avser ofta större sammanslutningar. organisationsnummer Kan liknas vid ett personnummer för en juridisk person. En förening kan ansöka hos Skatteverket om organisationsnummer. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. P paragraf Innebär ett numrerat avsnitt i ett protokoll och brukar förkortas såhär:

21 21 paraplyorganisation En organisation som har föreningar eller andra juridiska personer som medlemmar. periodisk skrift En tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift som under en bestämd titel kommer ut med minst fyra nummer per år. petition Kan förklaras som en begäran till myndighet från samhällsmedlemmar. Kan t.ex. avse en namninsamling för eller emot en viss fråga eller händelse. plenum Ett sammanträde där alla berörda deltar. Plusgiro Ett giro för ekonomiska transaktioner till och från föreningens ekonomi. policy Kan liknas vid riktlinje. Föreningar väljer många gånger att anta policy för sin verksamhet. Praxis Sedvana, handling, tradition. president Används i vissa organisationer eller föreningar för ordförande. Är det engelska ordet för ordförande. presidium Befattningarna som ordförande och sekreterare har vid ett möte. På större möten, som årsmöte, kan det vara flera personer. Presidiet leder mötet samt organiserar inför sammanträdet, t.ex. upprättar förslag till dagordning. procedurfråga Ett förslag med formell innebörd. Dessa förslag är ofta ajournering, remiss eller bordläggning.

22 22 producent En person som är ansvarig för att skapa eller göra en sak, ett arrangemang eller annan aktivitet. proffs (professionell) Den som utför någonting mot betalning. Används främst inom idrotten då ett proffs utövar sin idrott mot betalning. prognos En sannolikt kommande händelse eller förlopp. projekt Det som brukar känneteckna ett projekt är att det är ett avgränsat arbete som sker under en viss period. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. proposition Ett förslag som ordförande eller hela styrelsen ställer, vid ett årsmöte. propositionsordning Den ordning beslut av olika förslag/propositioner ska göras. Det är viktigt att beslutsordningen ger samtliga förslag samma chans. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. protokoll En skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs av sekreteraren. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. protokollsutdrag Ett utdrag från ett protokoll som avser ett visst ärende. Se exempel på protokollsutdrag under rubriken Förtroendevalda.

23 23 Q R region Ett geografiskt område av en enhet, t.ex. en organisation. rekrytering Metod för att få nya medlemmar eller ny personal t.ex. till en förening. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. remiss En uppgift att utreda eller ha en åsikt om en fråga. En hänvisning av ett ärende för ett yttrande. remittera Att utse en person/grupp att utreda eller yttra sig över en fråga. replik Ett kort inlägg i en diskussion. Det är endast tillåtet att en person som är direkt utpekad eller berörd av frågan får en replik. Mötesordförande ska godkänna detta. En replik avbryter talarlistan. reservation En person har rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig för ett beslut om denna ogillar detta. En reservation måste göras under mötets gång, inte efteråt. reservation, blank En reservation utan motivering. resurser Tillgångar. Kan avse pengar, arbetskraft, lokaler osv.

24 24 revisionsberättelse Revisorerna gör för varje verksamhets- och räkenskapsår en berättelse där deras granskning av styrelsens verksamhet och ekonomi framgår. Revisorerna bör även i denna ge ett förslag till beslut i ansvarsfrihetsfrågan. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. revisor En person som är utsedd av årsmötet att granska styrelsens arbete. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. Riksidrottsförbundet Ett nationellt förbund för svensk idrott. rättskapacitet, Förmågan att ha rättigheter och skyldigheter, t.ex. att ha egendom och skulder. rättssubjekt Juridisk term för fysiska och juridiska personer som har rättskapacitet. rörelse Brukar användas som ett samlat ord för föreningar eller sammanslutningar som har en gemensam nämnare, t.ex. idrottsrörelsen. röstlängd En lista över dem som får rösta på ett möte. rösträknare En eller flera personer som på större möten vid votering, räknar rösterna. rösträtt Rätt att vara med och delta i beslut. röstsedel Papper som används vid en sluten omröstning. Används oftast vid val och kallas då valsedel. Rösträknarna ska kontrollera att röstsedlarna lämnas in på rätt sätt.

25 25 S sakupplysning Ett kort inlägg som t.ex. rättar en uppgift. Avbryter talarlistan. samarbetsorganisation En organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga. sammankallande En person som har till uppdrag att sammankalla till möte i en förening. samorganisation En organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga. samråd Möte för samarbete och diskussion i en viss fråga. samverkan Samarbete mellan olika aktörer för ett gemensamt mål. sekreterare Person som har till huvuduppgift att skriva protokoll på ett möte. Personen i styrelsen som har valts till sekreterare har ofta ansvar för fler uppgifter än skriva protokoll. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. sektion Innebär en avdelning i en större organisation. Inom idrottsföreningar finns det ofta olika idrottssektioner, t.ex. fotbollssektionen, handbollssektionen. sektorer Delar av en enhet, t.ex. är föreningslivet en sektor i samhället. seminarium En konferens som oftast innebär att alla närvarande aktivt deltar i mötet.

26 26 skatter En lagstadgad inbetalning till den offentliga sektorn. Läs mer under rubriken Pengar. skolidrott Idrott som är kopplad till skolan. Skolidrottsförbundet verkar för att inspirera och ge stimulans till idrott i skolan. skyddsombud En person på en arbetsplats som representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor. social ekonomi Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. sponsring Ett affärsmässigt avtal mellan t.ex. en ideell förening och ett företag. Läs mer under rubriken Pengar. sporthall En inomhuslokal som används för olika idrotter. stadgar Kan förklaras som föreningens regelverk där föreningens namn, ändamål, säte och hur beslutsprocessen ser ut ska framgå. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. stiftelse En typ av juridisk person som till skillnad från föreningar och bolag inte har medlemmar och heller ingen ägare. Stiftelsen är i princip en självägande ekonomisk förmögenhet, som någon person har avsatt för ett särskilt ändamål.

27 27 stipendium En gåva eller bidrag, ofta ekonomisk, till en person eller organisation. Läs mer under rubriken Pengar streck När någon begär streck i debatten ska man ta ställning till om man ska stänga talarlistan för nya personer som vill tala. Det är vanligt att mötesordförande frågar mötet om det är någon mer som önskar bli noterad på talarlistan innan man gör streck. studiecirkel En frivillig folkbildning som kännetecknas av deltagarnas aktiva medverkan. Det är främst studieförbunden som organiserar, och får ekonomiskt bidrag för att organisera studiecirklar i olika ämnen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. studieförbund En organisation som organiserar och driver folkbildning främst genom studiecirkelverksamhet. I Sverige finns nio studieförbund. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. styrelse Föreningen väljer en styrelse för att leda föreningen mellan årsmöten. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. styrelsemöte Ett möte som styrelsen har. styrelseprotokoll Ett protokoll från ett styrelsemöte. Skrivs vanligen av sekreteraren och ska justeras av ordförande och justeringspersoner som mötet valt. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. stämma Brukar användas i bemärkelsen medlemsmöte, dvs. ett möte där medlemmarna har möjlighet att delta.

28 28 suppleant En ersättare för någon i styrelsen som väljs av årsmötet. Läs mer under Styrelsens arbete. säte Plats eller ort. Föreningen kan t.ex. ha sitt säte i Malmö eller Örebro. T talarlista En lista över talare i den ordning deltagarna på ett möte har begärt ordet. Mötesordförande för oftast talarlistan. talarordning En lista över talare i den ordning som de har begärt ordet. telefonmöte Ett möte som hålls via telefon. tidsbegränsning En form för att fördela mötestiden mellan deltagarna eller för att förhindra att mötet drar ut på tiden. tillgänglighet Används ofta för att beskriva hur väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionshinder. Detta innefattar lokaler, tillgången till information och ett bra bemötande. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. Tredje sektorn Används för att beskriva den ideella sektorn. Den tredje i förhållande till den offentliga- och den privata sektorn. trolöshet mot huvudman Ett brott som innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått som ansvar att sköta en viss uppgift.

29 29 tränare En person som leder en träning för en grupp i en viss aktivitet, t.ex. fotbollstränare. turnering En tävlingsform med direktutslagning. Kan jämföras med cup. U ungdomsråd En grupp bestående av ungdomar som vanligtvis har möjlighet att diskutera och besluta i frågor som berör föreningen från ett ungdomsperspektiv. upprop Undersöker vilka som är närvarande, genom en uppläsning av deltagarnas namn. Uppropet brukar ligga till grund för röstlängden. utfall Resultatet av t.ex. en omröstning. utlysning av sammanträde Meddelande och kallelse till ett möte. Tillvägagångssättet ska regleras i föreningens stadgar. utskott En grupp som har fått ansvar för en viss fråga eller viss verksamhet. utslagsröst En röst som avgör om en omröstning slutar oavgjort. Det är ofta ordförande som har utslagsrösten. utvärdering En analys som görs i efterhand, t.ex. av ett projekt.

30 30 V val När personer utses till uppdrag. valbar En person som enligt stadgarna kan bli vald till ett uppdrag i föreningen. valberedning En grupp som är vald av årsmötet till att lämna förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. validering En värdering av kunskaper och erfarenheter. valmöte Ett möte som har som främsta syfte att genomföra ett val. valnämnd En grupp som sköter de praktiska frågorna vid nominering och val. Ofta är det valberedningen som har detta uppdrag. valsedel Lapp som används vid en sluten omröstning vid val. Rösträknarna ska kontrollera att röstsedlarna lämnas in på rätt sätt. varsla Meddela vad man förutspår kommer hända. T.ex. måste en arbetsgivare varsla sina anställda och fackliga organisationer vid uppsägning. verksamhet Aktiviteter och sysselsättningar som t.ex. en förening bedriver eller anordnar.

31 31 verksamhetsberättelse En redogörelse för föreningens verksamhet under ett verksamhetsår. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. verksamhetsbeskrivning En beskrivning av föreningens verksamhet. verksamhetsplan En av årsmötet beslutad plan för hur föreningen ska arbeta det kommande verksamhetsåret. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. verksamhetsplatser Platser inom- och utomhus för verksamhet. En föreningslokal och en idrottsplats är exempel på verksamhetsplatser. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. vice ordförande Ersättare för ordförande. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. vitesföreläggande Ett beslut av en domstol eller en myndighet att någon, (t.ex. en förening) som har brutit mot en överenskommelse eller lag, måste betala en viss summa pengar. volontär En person som frivilligt engagerar sig för allmännyttigt ändamål. Begreppet används särskilt för ideella krafter inom humanitära organisationer. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. votering Innebär en omröstning på ett möte. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. votering, försöks En omröstning, utan rösträkning. Läs mer under rubriken Förtroendevalda.

32 32 vänort Är en ort, samhälle eller stad som en organisation samarbetar och utbyter erfarenheter med. vänskapsförening En förening som en organisation har startat ett samarbete och utbyte med. W, X Y yrkande Ett förslag. yrkande, avslags Ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag. yrkande, bifalls Ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag. yttranderätt Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt. Z, Å, Ä Ändamål Föreningens mål eller syfte Ö

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet.

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Bilda förening IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttig d.v.s. en verksamhet som samhället tycker

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer