En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning."

Transkript

1 1 Ordlista A acklamation Omröstning med ja- och nejrop adjungering Någon har närvaro- och yttranderätt och ibland rösträtt vid sammanträden i t.ex. styrelsen utan att vara ledamot i den. Adjungering kan vara ett sätt för styrelsen att använda sig av olika kompetenser. agenda En dagordning. Kan också användas i bemärkelsen strategisk dagordning. ajournering Ett avbrott i ett möte eller sammanträde. Anledningen till ajournering kan variera. Efter ajourneringen fortsätter mötet i enlighet med dagordningen. aktiviteter Olika sysselsättningar som föreningen kan anordna. allians Ett förbund eller överenskommelse mellan olika parter. allmännyttig Icke-vinstdrivande, för samhället. amatör En person som är icke-professionellt utövande av någonting. anhållan En begäran, t.ex. om ekonomiska medel från en myndighet.

2 2 anläggning En större lokal eller verksamhetsplats. anställningsavtal Ett avtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som reglerar arbetsförhållanden. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. ansvarsfrihet Årsmötet godkänner styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och ekonomi under en viss period. Detta är ett beslut som årsmötet tar. Revisorerna bör i revisionsberättelse ge ett förslag till årsmötet huruvida det ska bevilja styrelsen ansvarfrihet eller inte. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. ansökan En begäran eller förfrågan om någonting, oftast skriftlig. ANT En förkortning av Alkohol, Narkotika och Tobak. ANT-kampanjer syftar till att informera ungdomar om konsekvenserna vid användning av ANT. anteckning i protokollet Kan begäras av den mötesdeltagare som vill markera sin uppfattning i en viss fråga. arbetsgivaransvar En arbetsgivare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. arbetsgivarorganisation En organisation som företräder arbetsgivare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med anställd/arbetstagarorganisation. arbetsgrupp En grupp av personer som har fått till uppgift att utreda eller genomföra ett uppdrag.

3 3 arbetsmiljö Svensk lagstiftning som reglerar villkor för arbetsmiljön på en arbetsplats. Läs mer under Ideell och anställd. arbetstagaransvar En arbetstagare är skyldig att följa de lagar, regler och avtal som finns. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. arbetstagarorganisation En organisation som företräder arbetstagare i förhandlingar och avtalsdiskussioner med en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. arena En stor anläggning ofta anpassad för större arrangemang. arkiv En dokumentsamling, där man kan spara t.ex. protokoll och andra handlingar. arkivera Att på ett strukturerat sätt spara olika dokument över flera år. arrangemang Tillställning eller evenemang som ofta är publikt. attest Ett intyg om någots autenticitet, riktighet eller behörighet. avslag Att ett förslag inte får bifall, dvs. att säga nej till ett förslag. avtal Överenskommelse mellan två eller fler parter, oftast skriftligt.

4 4 bankgiro Ett bankgironummer gör det möjligt att överföra pengar till och från föreningen. B Barnkonventionen Är en av FN antagen konvention om barns rättigheter. barnperspektiv Att i beslut alltid tänka på barns bästa. För mer information se. begära ordet En person som önskar tala på ett möte begär ordet genom att på något sätt upplysa mötesordförande om detta. Mötesordförande ska då registrera detta, t.ex. genom att skriva upp personen på en talarlista. beredning Det arbete som föregår en föredragning på ett sammanträde. Förberedelser av ett ärende. beslut, majoritets Ett förslag som har fått minst hälften av rösterna på ett möte. beslutsförhet Rätten att få vara med och ta beslut på ett sammanträde. beslutsmöte Ett möte som har mandat och till syfte att besluta i olika ärenden och frågor som berör föreningen. bidrag Brukar användas för ekonomisk stöd eller insats. Läs mer under rubriken Pengar. bifall Att säga ja till ett förslag.

5 5 bokföring En kronologisk och systematisk anteckning av föreningens ekonomi. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bokslut En regelbundet genomförd sammanställning av föreningens bokföring. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bordläggning Ett beslut som innebär att en fråga eller ett ärende flyttas till kommande möte. brandsyn Räddningstjänsten kontroller att föreningslokalen är utrustad och utformad i enlighet med Räddningstjänstens föreskrifter. Läs mer under Verksamhetsplatser. budget Budget är en ekonomisk plan och sammanställning av föreningens inkomster och utgifter. Syftet med en budget är att få en bild över framtida ekonomi och ekonomiska följder. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. bygglov Krävs för att uppföra en byggnad, bygga till, ändra en lokals användning m.m. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. C civila samhället Kommer från det engelska uttrycket civil society och kan förklaras som den frivilliga sfär som är mellan den privata sfären och den offentliga sektorn, där ideella föreningar inräknas. cup En tävling i idrott som vanligtvis avgörs genom direktutslagning.

6 6 D dagbok Används ofta synonymt med kassabok, dvs. en bok där förändringar av föreningens ekonomi görs. dagordning En lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på ett möte och i vilken ordning de ska tas upp. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. delegering Innebär att årsmötet eller styrelsen ber en person eller en grupp att ansvara eller arbeta med en viss fråga. dialog Samtal mellan två personer. diarium Plats där handlingar dokumenteras på ett kronologiskt och strukturerat sätt. distrikt En del av en organisation, oftast ett geografiskt område t.ex. Skåne. dokumentation Nedteckning av något som har hänt. drogförebyggande arbete Strategiskt arbete för att förebygga att personer använder sig av alkohol och droger. E ekonomisk berättelse En redogörelse för de ekonomiska händelserna i en förening.

7 7 ekonomisk förening En förening som har till syfte att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Läs mer under Bilda ideell förening. ekonomisk redovisning En redovisning av de ekonomiska händelserna i en förening. entreprenör Används ofta för att beskriva en företagsam person som oftast driver och genomför nydanande projekt. evenemang En tillställning eller arrangemang. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. extra styrelsemöte Ett styrelsemöte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp. extramöte Ett möte som från start inte var planerat utan insatt på grund av att en speciell händelse eller viss fråga har dykt upp. F firmatecknare Person som har rätt att teckna föreningens firma, dvs. ingå avtal i föreningens namn. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. flersektionsförening En förening som är uppdelad i olika verksamhetsområden och som ofta är indelade i olika beslutsfattande parter. Vanligt inom idrotten. flyer Informationsblad som delas ut till allmänheten om t.ex. kommande arrangemang.

8 8 folkbildning Verksamhet och kurser, bland annat genom studiecirklar, som organiseras av studieförbunden. Kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. folkhälsa Brukar användas som samlat begrepp för den breda massans hälsotillstånd/samhällets hälsa. folkrörelse Brukar användas i bemärkelsen en frivilligorganisation med ett stort antal medlemmar. Begreppet används ofta för att referera till de rörelser som spelade en särskilt viktig roll för Sveriges demokratisering: Arbetarrörelsen, Nykterhetsrörelsen och Väckelserörelsen. fond Ett ekonomiskt kapital som är tillägnat ett specifikt ändamål. friskvård Ett samlingsbegrepp på de åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande genom sunda levnadsvanor. fritid Ett brett begrepp, men kan kort förklaras som den tid som inte ägnas till betalt arbete på en arbetsplats, måltider och sömn. Den tid som en person förfogar över själv. fritidssektor Den samhällssektor som har fokus på människors fritid och rekreation. frivillig Brukar förklaras som en person som frivilligt och oavlönat väljer att engagera sig för ett allmännyttigt ändamål, bland annat i ideella föreningar. Frivilliga sektorn Den samhällssektor som kännetecknas av allmännyttiga frivilligorganisationer.

9 9 fullmakt Ett juridiskt begrepp som innebär rätten att företräda en annan part. Den som får en fullmakt får samma rättigheter som den som givit fullmakten. fundraising Fundraising kan översättas till insamling. Läs mer under rubriken Pengar. fysisk person En människa! förbund Ett förbund brukar avse en rikstäckande förening som har lokala föreningar anslutna till sig. föredragande En person som vid ett sammanträde redogör för ett ärende och förklarar dess innehåll eller konsekvenser. föredragning En redogörelse för ett ärende. föredragningslista Samma betydelse som dagordning, dvs. en lista över vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning detta ska ske. föreningsforum Ett ställe eller en plats där medlemmar och föreningar kan träffas och samtala. Platsen behöver inte vara fysisk. föreningsfrihet En grundläggande fri- och rättighet att bli medlem och verka i en förening. föreningskunskap Kunskap kring hur arbetet traditionellt fungerar i en ideell förening.

10 10 Föreningslagen En lag som reglerar förhållande för ekonomiska föreningar. föreningslivet Brukar användas för att förklara hela rörelsen av ideella föreningar. föreningsregister Ett register över ideella föreningar. föreningsråd En samarbetsorganisation för föreningar. föreningsstämma Medlemsmöte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte. föreningstyp Föreningar kan kategoriseras efter vilken verksamhet eller fråga föreningen driver. T.ex. idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska föreningar. förslag, fullständigt Ett förslag som avgör frågan. förslag, grund- originalförslag Ett förslag från en föredragande. förslag, huvudförslag Det förslag som mötesordförande biträder i en omröstning. förslag, motförslag Det förslag som ställs mot huvudförslaget i en omröstning. förslag, ofullständigt Tilläggs- och ändringsförslag, som förutsätter ett yrkande om bifall.

11 11 förslag, tilläggs Ett förslag med ett tillägg. förslag, ändrings Ett förslag med en ändring av en del av förslaget. förslagsrätt Rätt att ställa förslag vid möten, vilket oftast alla deltagare har. förtroendevald En person som av föreningens medlemmar har fått ett uppdrag för föreningen, t.ex. ledamöter i styrelsen. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. G H handlingsplan En strategi med konkreta åtgärder för hur ett mål ska uppnås. hedersmedlem I vissa föreningar utses personer som har gjort en betydande insats för föreningen eller dess ändamål till hedersmedlem. hedersordförande En titel som kan ges till en person som länge varit ordförande eller som utfört viktiga uppgifter i föreningen. huvudman Den organisation eller myndighet som är ytterst ansvarig i en fråga eller i ett ärende. Kan också användas i betydelsen uppdragsgivare.

12 12 I ideell Oavlönad, allmännyttig, utan vinstintresse. Läs mer under rubriken Ideell och anställd ideell förening En sammanslutning med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet, en förening med allmännyttigt ändamål med ekonomiskt inriktad verksamhet eller en förening med syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen men genom ideell verksamhet. Läs mer under Bilda förening. ideella sektorn Brukar användas med hänvisning till den sektor i samhället som inte är den privata eller den offentliga och där det ideella föreningslivet inräknas. idrott Kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet/motion. Ofta med tävlan enligt vissa regler. idrottens organisation Den struktur som idrotten är uppbyggd kring. Idrottsföreningar tillhör olika geografiska distrikt och specialidrottsförbund, som i sin tur representeras på nationell nivå. idrottsförening En förening som bedriver idrottsverksamhet och som vanligtvis är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF. idrottshall En inomhusanläggning för sport. idrottsrörelse Den samhällssektor som idrottsföreningarna utgör.

13 13 inbjudan Ett skriftligt eller muntligt meddelande som kallar en person till ett möte eller en sammankomst. informellt lärande Kunskapsförmedling och lärande utanför formell utbildning. Används ibland synonymt med livslångt lärande. instruktör En person som visar eller berättar om hur någonting kan eller ska göras. interimsstyrelse En tillfällig styrelse i väntan på en vald styrelse av medlemmarna på ett årsmöte. Läs mer under Bilda ideell förening. J juridisk person Detta innebär att föreningen är ett rättsubjekt som kan äga och inneha skulder, skriva avtal och vara part inför domstol. justering Kontroll, rättelse och godkännande av skrivet protokoll. justeringsperson På ett möte utses en eller flera (oftast två) personer till att kontrollera och godkänna protokollet, oftast tillsammans med ordförande. jämställdhet Att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. jäv Tvivel om att någon har svårigheter att vara opartisk, t.ex. i frågor som berör den enskilde personen eller någon som är nära personen.

14 14 K kallelse Ett brev eller anslag som kallar någon eller några till ett möte. kansli Kontor där personer arbetar administrativt med bland annat ingående och utgående handlingar. kanslist En person som är anställd på ett kansli. karensdag Den första dagen en anställd sjukanmäler sig. kassabok I kassaboken förs anteckningar om förändringar i föreningens ekonomi. kassör Den styrelseledamot som har till uppgift att sköta föreningens ekonomi. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. klubb Brukar användas i bemärkelsen förening eller grupp som träffas kring en gemensam fråga eller aktivitet. Används framförallt inom vissa idrotter. kommitté En grupp av personer som har fått i uppdrag och ansvar för att arbeta med en viss fråga eller ett visst ärende. Används ofta i en förening för att fördela och sprida ansvar mellan medlemmarna. konferens Brukar användas i betydelsen av internt medlemsarrangemang med utbildningssyfte.

15 15 konstituering Efter ett årsmöte kan en nyvald styrelse hålla ett konstituerande möte där de olika uppgifterna fördelas mellan ledamöterna. Läs mer under Förtroendevalda. konsulent En anställd i föreningen brukar kallas konsulent. Kan också förklaras som en person man kan be om råd eller hjälp. kontrapropositionsvotering Motförslagsomröstning, vilket innebär att mötet röstar fram ett motförslag som ska ställas mot huvudförslaget i slutomröstningen. krets En del av en förening. Ofta avser en krets ett geografiskt område. kurs Undervisning av ett specifikt ämne eller tema. kår Kan avse en samling av personer inom ett visst yrke eller intresse. I Scoutsammanhang betyder kår en lokalavdelning. körschema Tidsschema som följs vid t.ex. ett arrangemang eller konsert. L Lagen om anställningsskydd (LAS) En lag som reglerar anställnings- och avskedsförhållanden. Läs mer under Ideell och anställd ledamot Ett uppdrag som oftast tilldelas genom val. Inte detsamma som en anställning för att utföra arbete. Ordförande i en föreningsstyrelse är en ledamot.

16 16 ledare En person som leder en grupp. Läs mer under Ideell och anställd. lokal En anläggning eller möteslokal. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. lotteritillstånd Tillstånd för att anordna ett lotteri. Läs mer under rubriken Pengar. lottning Brukar användas vid val då röstresultat efter votering blir oavgjort. lönebidrag Personer med någon typ av arbetsnedsättning kan erhålla lönebidrag från Arbetsförmedlingen vilket ska underlätta för dessa personer att bli anställda på arbetsmarknaden. Föreningslivet är en stor arbetsgivare till personer som uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. M majoritet, absolut Innebär att ett förslag får mer än hälften av rösterna. majoritet, enkel Innebär att ett förslag har fått flest av de avgivna rösterna. majoritet, kvalificerad Innebär att ett förslag får 2/3-delar eller 3/4 delar av de avgivna. mandat Ett begränsat uppdrag som en person för föreningens räkning ska utföra eller representera. Läs mer under Förtroendevalda.

17 17 mandatperiod Den tidsperiod som en person har valts till ett uppdrag i föreningen. Medbestämmande lagen En lag som reglerar arbetsvillkor för den anställde och dess rätt till medbestämmande på arbetsplatsen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. meddelande Information från en avsändare till en mottagare. media En metod för överföring av information, t.ex. genom radio, tidningar eller tv. medlem En person som är med i en förening. Medlemskap i ideella föreningar kännetecknas av frivillighet och möjlighet till inflytande. medlemsblad Ett nyhetsbrev som föreningen gör till sina medlemmar. medlemskap Att genom betalt medlemsavgift vara en del av föreningen. Stadgarna definierar vem som kan bli och hur man kan bli medlem i föreningen. medlemsmatrikel En lista eller förteckning över föreningens medlemmar vilken brukar innehålla namn, kontaktuppgifter samt födelsedata. medlemsmöte Ett möte där alla medlemmar i föreningen får möjlighet att delta, t.ex. årsmöte. medlemstidning En tidning som föreningen skriver och skickar ut till sina medlemmar.

18 18 minnesanteckningar Ett mindre formellt protokoll. Anteckningar från ett möte som ska underlätta för deltagarna att minnas vad som diskuterades eller beslutades på mötet. MIP, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation En paraplyorganisationer för ideella föreningar i Malmö. MISO, Malmö Idrottens Samorganisation En paraplyorganisation för idrottsföreningar i Malmö. missiv Ett följebrev till en handling. misstroendevotum Ett beslut eller en omröstning som visar ett misstroende mot en styrelse eller ordförande. mobbing Innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier. moms Moms är detsamma som mervärdesskatt. Läs mer under rubriken Pengar. motion Ett förslag från en medlem till årsmötet. En motion behandlar ett förslag till förändring. mötesfrihet Grundlagsskyddad rättighet att fritt mötas i olika sammanhang. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. mötesordförande En person som har till uppdrag att leda ett möte objektivt och opartiskt. Läs mer under rubriken Förtroendevalda.

19 19 mötesplats En plats eller ett ställe där människor träffas. Läs mer under Verksamhetsplatser. mötesteknik Olika tekniker för att påverka eller förändra mötets format, t.ex. med syfte att öka möjligheten för fler deltagare att få inflytande. N nationellt Avser hela landet, t.ex. Sverige. På landsnivå. negativ föreningsrätt En rättighet att slippa vara medlem i en förening eller organisation. nominering Att föreslå en kandidat, oftast till ett val. Non Governmental Organisation (NGO) En organisation som i sin karaktär och verksamhet är skild från den offentliga sektorn. normalstadgar En mall över hur stadgar kan eller bör vara utformade. De flesta nationella förbund har normalstadgar som deras lokala föreningar kan eller ska använda sig av. närvarorätt Rätt att vara närvarande vid ett möte eller sammanträde. nätverk En sammanslutning som är mer föränderlig, mindre organiserad och hierarkisk än t.ex. förening.

20 20 O Offentlighetsprincipen Enligt grundlag blir handlingar som är inlämnade till myndigheter allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av dem. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha insyn i och kunna utöva kontroll över myndigheternas agerande. omval Innebär att återvälja någon till val. ordet fritt Innebär att det är fritt för mötesdeltagare att begära ordet för att uttrycka sin åsikt i en fråga eller ärende. Det är mötesordförande som förklarar ordet fritt. ordförande En person som av årsmötet har valts av medlemmarna för att leda styrelsens arbete. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. ordningsfråga En anmärkning som ifrågasätter formerna för mötet. En deltagare får när som helst ställa en ordningsfråga som då avbryter talarlistan. organisation En sammanslutning som verkar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Avser ofta större sammanslutningar. organisationsnummer Kan liknas vid ett personnummer för en juridisk person. En förening kan ansöka hos Skatteverket om organisationsnummer. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. P paragraf Innebär ett numrerat avsnitt i ett protokoll och brukar förkortas såhär:

21 21 paraplyorganisation En organisation som har föreningar eller andra juridiska personer som medlemmar. periodisk skrift En tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift som under en bestämd titel kommer ut med minst fyra nummer per år. petition Kan förklaras som en begäran till myndighet från samhällsmedlemmar. Kan t.ex. avse en namninsamling för eller emot en viss fråga eller händelse. plenum Ett sammanträde där alla berörda deltar. Plusgiro Ett giro för ekonomiska transaktioner till och från föreningens ekonomi. policy Kan liknas vid riktlinje. Föreningar väljer många gånger att anta policy för sin verksamhet. Praxis Sedvana, handling, tradition. president Används i vissa organisationer eller föreningar för ordförande. Är det engelska ordet för ordförande. presidium Befattningarna som ordförande och sekreterare har vid ett möte. På större möten, som årsmöte, kan det vara flera personer. Presidiet leder mötet samt organiserar inför sammanträdet, t.ex. upprättar förslag till dagordning. procedurfråga Ett förslag med formell innebörd. Dessa förslag är ofta ajournering, remiss eller bordläggning.

22 22 producent En person som är ansvarig för att skapa eller göra en sak, ett arrangemang eller annan aktivitet. proffs (professionell) Den som utför någonting mot betalning. Används främst inom idrotten då ett proffs utövar sin idrott mot betalning. prognos En sannolikt kommande händelse eller förlopp. projekt Det som brukar känneteckna ett projekt är att det är ett avgränsat arbete som sker under en viss period. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. proposition Ett förslag som ordförande eller hela styrelsen ställer, vid ett årsmöte. propositionsordning Den ordning beslut av olika förslag/propositioner ska göras. Det är viktigt att beslutsordningen ger samtliga förslag samma chans. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. protokoll En skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs av sekreteraren. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. protokollsutdrag Ett utdrag från ett protokoll som avser ett visst ärende. Se exempel på protokollsutdrag under rubriken Förtroendevalda.

23 23 Q R region Ett geografiskt område av en enhet, t.ex. en organisation. rekrytering Metod för att få nya medlemmar eller ny personal t.ex. till en förening. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. remiss En uppgift att utreda eller ha en åsikt om en fråga. En hänvisning av ett ärende för ett yttrande. remittera Att utse en person/grupp att utreda eller yttra sig över en fråga. replik Ett kort inlägg i en diskussion. Det är endast tillåtet att en person som är direkt utpekad eller berörd av frågan får en replik. Mötesordförande ska godkänna detta. En replik avbryter talarlistan. reservation En person har rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig för ett beslut om denna ogillar detta. En reservation måste göras under mötets gång, inte efteråt. reservation, blank En reservation utan motivering. resurser Tillgångar. Kan avse pengar, arbetskraft, lokaler osv.

24 24 revisionsberättelse Revisorerna gör för varje verksamhets- och räkenskapsår en berättelse där deras granskning av styrelsens verksamhet och ekonomi framgår. Revisorerna bör även i denna ge ett förslag till beslut i ansvarsfrihetsfrågan. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. revisor En person som är utsedd av årsmötet att granska styrelsens arbete. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. Riksidrottsförbundet Ett nationellt förbund för svensk idrott. rättskapacitet, Förmågan att ha rättigheter och skyldigheter, t.ex. att ha egendom och skulder. rättssubjekt Juridisk term för fysiska och juridiska personer som har rättskapacitet. rörelse Brukar användas som ett samlat ord för föreningar eller sammanslutningar som har en gemensam nämnare, t.ex. idrottsrörelsen. röstlängd En lista över dem som får rösta på ett möte. rösträknare En eller flera personer som på större möten vid votering, räknar rösterna. rösträtt Rätt att vara med och delta i beslut. röstsedel Papper som används vid en sluten omröstning. Används oftast vid val och kallas då valsedel. Rösträknarna ska kontrollera att röstsedlarna lämnas in på rätt sätt.

25 25 S sakupplysning Ett kort inlägg som t.ex. rättar en uppgift. Avbryter talarlistan. samarbetsorganisation En organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga. sammankallande En person som har till uppdrag att sammankalla till möte i en förening. samorganisation En organisation som samlar föreningar och enskilda för att verka för en viss fråga. samråd Möte för samarbete och diskussion i en viss fråga. samverkan Samarbete mellan olika aktörer för ett gemensamt mål. sekreterare Person som har till huvuduppgift att skriva protokoll på ett möte. Personen i styrelsen som har valts till sekreterare har ofta ansvar för fler uppgifter än skriva protokoll. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. sektion Innebär en avdelning i en större organisation. Inom idrottsföreningar finns det ofta olika idrottssektioner, t.ex. fotbollssektionen, handbollssektionen. sektorer Delar av en enhet, t.ex. är föreningslivet en sektor i samhället. seminarium En konferens som oftast innebär att alla närvarande aktivt deltar i mötet.

26 26 skatter En lagstadgad inbetalning till den offentliga sektorn. Läs mer under rubriken Pengar. skolidrott Idrott som är kopplad till skolan. Skolidrottsförbundet verkar för att inspirera och ge stimulans till idrott i skolan. skyddsombud En person på en arbetsplats som representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor. social ekonomi Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. sponsring Ett affärsmässigt avtal mellan t.ex. en ideell förening och ett företag. Läs mer under rubriken Pengar. sporthall En inomhuslokal som används för olika idrotter. stadgar Kan förklaras som föreningens regelverk där föreningens namn, ändamål, säte och hur beslutsprocessen ser ut ska framgå. Läs mer under rubriken Bilda ideell förening. stiftelse En typ av juridisk person som till skillnad från föreningar och bolag inte har medlemmar och heller ingen ägare. Stiftelsen är i princip en självägande ekonomisk förmögenhet, som någon person har avsatt för ett särskilt ändamål.

27 27 stipendium En gåva eller bidrag, ofta ekonomisk, till en person eller organisation. Läs mer under rubriken Pengar streck När någon begär streck i debatten ska man ta ställning till om man ska stänga talarlistan för nya personer som vill tala. Det är vanligt att mötesordförande frågar mötet om det är någon mer som önskar bli noterad på talarlistan innan man gör streck. studiecirkel En frivillig folkbildning som kännetecknas av deltagarnas aktiva medverkan. Det är främst studieförbunden som organiserar, och får ekonomiskt bidrag för att organisera studiecirklar i olika ämnen. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. studieförbund En organisation som organiserar och driver folkbildning främst genom studiecirkelverksamhet. I Sverige finns nio studieförbund. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. styrelse Föreningen väljer en styrelse för att leda föreningen mellan årsmöten. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. styrelsemöte Ett möte som styrelsen har. styrelseprotokoll Ett protokoll från ett styrelsemöte. Skrivs vanligen av sekreteraren och ska justeras av ordförande och justeringspersoner som mötet valt. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. stämma Brukar användas i bemärkelsen medlemsmöte, dvs. ett möte där medlemmarna har möjlighet att delta.

28 28 suppleant En ersättare för någon i styrelsen som väljs av årsmötet. Läs mer under Styrelsens arbete. säte Plats eller ort. Föreningen kan t.ex. ha sitt säte i Malmö eller Örebro. T talarlista En lista över talare i den ordning deltagarna på ett möte har begärt ordet. Mötesordförande för oftast talarlistan. talarordning En lista över talare i den ordning som de har begärt ordet. telefonmöte Ett möte som hålls via telefon. tidsbegränsning En form för att fördela mötestiden mellan deltagarna eller för att förhindra att mötet drar ut på tiden. tillgänglighet Används ofta för att beskriva hur väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionshinder. Detta innefattar lokaler, tillgången till information och ett bra bemötande. Läs mer under rubriken Verka i ideell förening. Tredje sektorn Används för att beskriva den ideella sektorn. Den tredje i förhållande till den offentliga- och den privata sektorn. trolöshet mot huvudman Ett brott som innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått som ansvar att sköta en viss uppgift.

29 29 tränare En person som leder en träning för en grupp i en viss aktivitet, t.ex. fotbollstränare. turnering En tävlingsform med direktutslagning. Kan jämföras med cup. U ungdomsråd En grupp bestående av ungdomar som vanligtvis har möjlighet att diskutera och besluta i frågor som berör föreningen från ett ungdomsperspektiv. upprop Undersöker vilka som är närvarande, genom en uppläsning av deltagarnas namn. Uppropet brukar ligga till grund för röstlängden. utfall Resultatet av t.ex. en omröstning. utlysning av sammanträde Meddelande och kallelse till ett möte. Tillvägagångssättet ska regleras i föreningens stadgar. utskott En grupp som har fått ansvar för en viss fråga eller viss verksamhet. utslagsröst En röst som avgör om en omröstning slutar oavgjort. Det är ofta ordförande som har utslagsrösten. utvärdering En analys som görs i efterhand, t.ex. av ett projekt.

30 30 V val När personer utses till uppdrag. valbar En person som enligt stadgarna kan bli vald till ett uppdrag i föreningen. valberedning En grupp som är vald av årsmötet till att lämna förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. validering En värdering av kunskaper och erfarenheter. valmöte Ett möte som har som främsta syfte att genomföra ett val. valnämnd En grupp som sköter de praktiska frågorna vid nominering och val. Ofta är det valberedningen som har detta uppdrag. valsedel Lapp som används vid en sluten omröstning vid val. Rösträknarna ska kontrollera att röstsedlarna lämnas in på rätt sätt. varsla Meddela vad man förutspår kommer hända. T.ex. måste en arbetsgivare varsla sina anställda och fackliga organisationer vid uppsägning. verksamhet Aktiviteter och sysselsättningar som t.ex. en förening bedriver eller anordnar.

31 31 verksamhetsberättelse En redogörelse för föreningens verksamhet under ett verksamhetsår. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. verksamhetsbeskrivning En beskrivning av föreningens verksamhet. verksamhetsplan En av årsmötet beslutad plan för hur föreningen ska arbeta det kommande verksamhetsåret. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. verksamhetsplatser Platser inom- och utomhus för verksamhet. En föreningslokal och en idrottsplats är exempel på verksamhetsplatser. Läs mer under rubriken Verksamhetsplatser. vice ordförande Ersättare för ordförande. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. vitesföreläggande Ett beslut av en domstol eller en myndighet att någon, (t.ex. en förening) som har brutit mot en överenskommelse eller lag, måste betala en viss summa pengar. volontär En person som frivilligt engagerar sig för allmännyttigt ändamål. Begreppet används särskilt för ideella krafter inom humanitära organisationer. Läs mer under rubriken Ideell och anställd. votering Innebär en omröstning på ett möte. Läs mer under rubriken Förtroendevalda. votering, försöks En omröstning, utan rösträkning. Läs mer under rubriken Förtroendevalda.

32 32 vänort Är en ort, samhälle eller stad som en organisation samarbetar och utbyter erfarenheter med. vänskapsförening En förening som en organisation har startat ett samarbete och utbyte med. W, X Y yrkande Ett förslag. yrkande, avslags Ett förslag som syftar till att avslå, att säga nej, till ett annat förslag. yrkande, bifalls Ett förslag som syftar till att bifalla, säga ja, till ett förslag. yttranderätt Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare denna rätt. Z, Å, Ä Ändamål Föreningens mål eller syfte Ö

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T

S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET INNEHÅLL BÅGSKYTTETS ORGANISATION 3 Svenska Bågskytteförbundet (SBF) 3 Distrikt (SDF) 3 Föreningen 4

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer