Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 1(28) Länstrafiken Örebro AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 7 - koncernbalansräkning 8 - kassaflödesanalys för koncernen 10 - moderbolagets resultaträkning 11 - moderbolagets balansräkning 12 - kassaflödesanalys för moderbolaget 14 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(28) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Örebro AB lämnar följande redovisning för räkenskapsåret Allmänt Bolaget verkar som huvudman för länets kollektivtrafik. Möjligheten att resa kollektivt i länet tillgodoses dels genom upphandling av trafikutförandet från privata bussföretag, dels genom att bolagets biljetter gäller på de tåg som körs genom länet. Länstrafiken är delägare av Tåg i Bergslagen. Syfte Länstrafiken ska skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig. Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom länet och i samarbete med angränsande län. Vi ska tillsammans med kommuner, landsting, regionförbund och ansvariga trafikverk bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur. Våra kunder Resandet Under 2008 gjordes totalt 12,1 miljoner bussresor i länet, vilket är en ökning med 2,9 % jämfört med Landsbygdstrafiken ökade med 1,6 %. Stadstrafikresandet i Örebro ökade med 3,7 %, i Karlskoga med 1,1 %, i Kumla med 9,8 % medan det minskade i Lindesberg med 7,2 %. Antalet inomläns tågresor med länstrafikens färdbevis uppgick till 550 tusen, vilket är en ökning med 6 %. Sjuk- och färdtjänstresor Antalet resor har under året har förändrats marginellt jämfört med 2007, knappt färre resor, vilket motsvarar mindre än 1 procent Färdtjänstresor Sjukresor Dagvårdsresor Totalt Kvalitén Kollektivtrafikbarometern intervjuar ca 1000 länsinvånare varje år om vad de tycker om länstrafiken. Det sammanfattande betyget från de mest frekventa resenärerna, som reser minst en gång i månaden, visar att 71 % var nöjda eller mycket nöjda. Resultatet är en försämring jämfört med 2007 med 3 procentenheter. Kunderna har givit oss lägre betyg för snabbhet, enkelhet och för vår förmåga att ge

3 3(28) information vid störningar. Tågtrafiken med SJ fungerade under årets första 8-9 månader med allt bättre kvalitet, förseningarna var av mindre omfattning och kapaciteten ökade. Under hösten fick emellertid SJ problem med sin X2000- trafik vilket också påverkade deras regionala trafik genom länet på ett negativt sätt. Tåg i Bergslagen (TiB) har haft god punktlighet under hela året, under rusningstid har det saknats sittplatser in mot Västerås och Örebro. Trafikutbudet Ett fåtal förändringar av landsbygdstrafiken genomfördes under året, bland dessa märks en ny linje mellan Lindesberg och Arboga och en minskad trafik mellan Götlunda och Örebro. Mjuka linjen, som var en del av stadstrafiken i Örebro, upphörde under hösten och ersattes av Flexlinjetrafik med två gasbussar. Tåg i Bergslagen utökade sin produktionskapacitet med ytterligare ett Regina-tåg i december, och har nu sammanlagt 21 Reginor i drift. Upphandlingar Under året har upphandlingar genomförts för landsbygdstrafiken i Nora, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Askersund, Kumla och Örebro, samt för stadstrafiken i Karlskoga, Kumla och Örebro. Alla upphandlingar utom för stads- och landsbygdstrafiken i Örebro har slutförts. Upphandlingen för Örebro har överklagats i två instanser, processen kommer att slutföras under Upphandling av färdtjänst och sjukresor för landstinget och länets kommuner och har genomförts under året. Miljöarbetet inom Länstrafiken Bussentreprenörerna har inrapporterat miljöuppgifter för 235 bussar som körts i trafiken under året. Antal körda km uppgår till km. Dieselbränsle, med drygt 4 % inblandning av förnyelsebar biodiesel (rapsmetylester/rme), har utgjort bränsle i bussarna. Utsläppen från busstrafiken (se tabellen nedan) visar på förbättringar mellan åren, även om vi inte ligger på de nivåer som Svensk Kollektivtrafik har som mål. Det ökade utsläppet i ton av kolväten och koldioxid 2008 jmf med 2007 kommer av att den totala körsträckan för inrapporterade bussar är ca km längre I takt med nya investeringar i bussflottan kommer vi dock successivt att närma oss målen. Teoretiska emissionsmängder beräknas med hjälp av uppgifterna i miljödatabasen. Tabellen visar utsläppsmängder för de 235 bussarna som finns i registret. (x = redovisas ej) Resultat ur SLTF:s baskrav FRIDA gram per kwh gram per kwh gram per km utsläpp i ton Emissioner Kväveoxider NOx 4,1 4,1 3,7 5,3 4,9 4,6 7,9 7,3 6, Partiklar PM 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,51 0,42 0,42 Kolväten HC x x x 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,70 0,55 0,60 Koldioxid CO2 x x x x x x

4 4(28) Annan miljöpåverkan, som användning av toxiska produkter vid service och tvätt, uppvärmning av bussdepåerna och mängden trycksaker, har också förbättrats under året. Vi har, som exempel, beslutat att inte längre distribuera tidtabeller till alla hushåll, vilket avsevärt minskar mängden tryckpapper. Information via vår hemsida, nedladdade tidtabeller i mobiltelefonen eller upplysningar via telefonen ersätter de tryckta tidtabellerna. Under året har vi undersökt möjligheterna att ansluta oss till Svensk Kollektivtrafiks vision om hållbar kollektivtrafik. Visionen har satt upp mål för hur stor del av kollektivtrafiken som ska bedrivas med förnybara bränslen vid åren 2012 (40 %) och 2020 (90 %), och hur mycket passagerarantalet ska öka till Örebro stads satsning på biogasdrivna stadsbussar från oktober 2009 innebär att vi kommer att klara målen och följaktligen kunna ansluta oss under Närmaste åren Ägarnas besvärliga ekonomiska situation kommer självfallet att påverka oss 2010 och sannolikt ytterligare något år framåt. En stor förändring av stadstrafiken i Örebro kommer att genomföras under hösten Då byts samtliga dieseldrivna bussar ut mot biogasdrivna. Dessutom kommer trafikplanen för Örebro att ändras så att de huvudsakliga resandeströmmarna får ett större och mer sammanhållet trafikutbud. Örebro stads satsning på biogas, lokalt producerad, innebär också att länstrafiken klarar målen för Svensk Kollektivtrafiks vision om hållbar trafik. För tågtrafiken gäller avtalet med SJ om trafiken inom TIM-området till mitten av Förhandlingar om nya avtal för perioden efter 2011 påbörjades under 2008 och beräknas bli klara under Under året har finansieringen av Citybanan behandlats av regering och berörda län. Avtal mellan parterna kommer att upprättas under första halvan av Den totala kostnaden är beräknad att bli 16 miljarder. För Örebro innebär detta ett åtagande kring 185 MSEK. Den pågående tvisten mellan Tåg i Bergslagen och SJ avseende den ensidiga trafikeringsoption som TiB hävdar, har nu prövats. Tingsrätten gav TiB rätt. Domen har överklagats av SJ, fortsättning följer. Gränstrafiken är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Örebro och Värmland, Hedmarks Fylke, Rikstrafiken, Samferdseldepartementet, SJ och NSB. Trafikeringen omfattar hela sträckan mellan Stockholm och Oslo. Länets intresse riktar sig främst mot delsträckan Örebro-Karlstad. Passagerarutvecklingen har varit positiv, överträffar kalkylerna. Arbetet med att förnya avtalet ska slutföras och börja gälla från årsskiftet 09/10. Färdtjänstutredningen blev klar under 2008 med gott resultat, under 2009 kommer enhetliga egenavgifter för sjuk- och färdtjänstresor att införas i länet. Arbetet med att ta bort kontanthanteringen ombord på bussarna inleddes under 2008 efter ett beslut av Arbetsmiljöverket. Under 2009 kommer ett antal nya biljettautomater att ställas ut, dessutom ska betal- och kreditkortsläsare installeras ombord på bussarna. Berörd personal i såväl länstrafiken som bussbolag ska utbildas i det nya konceptet, dessutom kommer vi att genomföra informationskampanjer till våra kunder. Leveransen av det nya biljettmaskinsystemet från Atron (BIMS) kommer att försenas med minst ett år. Installation kommer att ske tidigast under hösten Leverantören har inte klarat att utveckla systemet inom beslutad och avtalad projektplan.

5 5(28) Dotterbolagen Antalet resenärer på Örebro Läns Flygplats gick ned jämfört med Reguljärflyget till Köpenhamn minskade med 37 %, Malmö-linjen och charterflyget minskade med 7 % vardera. Next Jet, som beflyger Köpenhamn, hade under nästan hela året problem med genomgående biljetter. Avtalet med SAS blev klart först under november. Frakten visade under 2008 en fortsatt stark och positiv utveckling trots att TNT flyttade sitt fraktflyg till Västerås under augusti. Totalt skeppades över 30 tusen ton, vilket är rekord för flygplatsen. Under året har Transam medverkat i länstrafikens upphandling av sjukresor och färdtjänst för Örebro län. Laxåturen startade under januari. Det är en ny typ av närtrafik med fordon, som tar upp till 8 resenärer, och som gör det möjligt att åka mellan områden runt Laxå och centrum. Transam svarar för beställning och trafikledning för Flextrafiken i Örebro. Trafiken kom igång under augusti. Under året har en fortsatt migrering till ny teknologi för bolagets planeringssystem ägt rum, hela processen beräknas ta ytterligare något år. Scantec ökade sina intäkter med 12 %, jämfört med 2007, till 21,4 MSEK. Resultatet efter finansiella kostnader innebär en vinst med 1,2 MSEK. Den positiva förändringen är ett resultat av, dels en utveckling av produktsortimentet, dels en ökad satsning på marknadsföring och försäljning. Ekonomi Koncernens rörelseresultat har förbättrats med tkr i jämförelse med föregående år. Under året har rörelsens intäkter i moderbolaget ökat jämfört med föregående år till tkr ( tkr). Aktieägartillskottet för 2008 uppgår till tkr mot föregående år tkr. Moderbolagets rörelsekostnader har ökat med tkr till tkr ( tkr). Dotterbolagens rörelseresultat i sammandrag (tkr) Rörelseresultat Scantec AB Örebro Läns Flygplats AB Transam AB Länstrafiken i T-Län Förvaltnings AB

6 6(28) Investeringar (tkr) Koncernen Moderbolaget Årets investeringar uppgår till härav, byggnader, mark, markanläggning maskiner, inventarier och fordon Koncernmellanhavanden Under året har sammanlagt tkr utbetalats till dotterbolagen i form av leasinghyror, drift- och koncernbidrag. Från dotterbolag har tkr erhållits i koncernbidrag. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,54 Årets förlust , ,04 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs , ,04 Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

7 7(28) Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Trafikintäkter Rörelsens sidointäkter Övriga rörelseintäkter Aktieägartillskott Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av latent skatt Skatt -7-1 Årets förlust

8 8(28) Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggning Inventarier Pågående nyanläggning/till- ombyggnad Aktier och andelar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

9 9(28) Koncernbalansräkning Not Avsättningar Avsättningar Latent skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Reverslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 10(28) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Vinst (-)/förlust (+) vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag för investeringar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning (-)/ökning (+) av avsättningar Minskning (-)/ökning (+) av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 11(28) Moderbolagets resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Trafikintäkter Intäkter sjuk- och färdtjänst Rörelsens sidointäkter Övriga rörelseintäkter Aktieägartillskott Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Trafikkostnader Kostnader sjuk- och färdtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat

12 12(28) Moderbolagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggning Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Aktier i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 13(28) Moderbolagets balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

14 14(28) Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Realisationsförlust vid föräljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning (+)/ökning (-) av långfristiga fordringar Minskning (-)/ökning (+) långfristiga skulder Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 15(28) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen följer Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gällande inkomsskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. Resterade del av årets bokslutsdispositioner ingår i kocernens nettovinst. Ändras skattesatsen redovisas förändringen av skatteskulden över årets skattekostnad. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas under rubriken avsättningar, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att i koncernbalansräkningen elimineras det bokförda värdet av moderbolagets andelar i dotterbolagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterbolages tillgångar, avsättningar eller skulder enligt förvärvsananlysen avviker från det bokförda värden i dotterbolagets balansräkning skall värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Om det efter denna analys föreligger ett positivt skillnadsbelopp skall detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott Redovisning av koncernbidrag har skett enligt uttalande från rådet för finansiell rapportering (UFR 2). Redovisning av erhållna aktieägartillskott har upptagits bland rörelsens intäkter i likhet med tidigare år. Fordringar Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent: Koncernen Moderbolaget Maskiner och inventarier % % Byggnader 3-10 % 4-5 % Markanläggningar 3,5-5 % 3,75-5 %

16 16(28) Not 2 Aktieägartillskott Koncernen/Moderbolaget Aktieägartillskott Not 3 Övriga externa kostnader Koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag än revisionsuppdrag - 20 Varor och materiel Lokaler och fastighetskostnader Energikostnader Inventarier o verktyp rep och underhåll Hållplatsutrustning och underhåll Försäljningsomkostnader, reklam och PR Kanslikostnader Telefoni och datakostnader Konsultarvoden Övriga kostnader Moderbolaget Revisionuppdrag Lokal och fastighetskostnader Inventarier o verktyg rep och underhåll Hållplatsutrustning och underhåll Försäljningsomkostnader, reklam och PR Kanslikostnader Telefoni och datakostnader Konsultarvoden Övriga kostnader Lekmannarevisorernas ersättning uppgår till 28 tkr (20 tkr) och redovisas som lönekostnader och ingår under posten personalkostnader

17 17(28) Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor Män Totalt för koncernen Moderbolaget Totalt för moderbolaget 0 0 Koncernen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 630 tkr (707tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen

18 18(28) Moderbolaget Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget Några pensionsåtaganden till styrelsen finns ej. All personal i moderbolaget övergick den 1 januari 2001 till det av de tre länshuvudmännen i Örebro, Sörmlands och Västmanlands län gemensamägda servicebolaget Länstrafiken Mälardalen AB. Styrelsens ordförande, 1:e vice- samt 2:e vice ordförande arvoderas med 140% respektive 100% av ett basbelopp. Övriga styrelseledamöter arvoderas med 30% av ett basbelopp. Basbeloppet för 2008 uppgår till kronor. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Moderbolaget Styrelseledamöter % % Verkställande direktör % %

19 19(28) Not 5 Byggnader Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Samtliga byggnader är skattefria, varför något taxeringsvärde ej är åsatt

20 20(28) Not 6 Mark och markanläggning Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Erhållna bidrag Omfördelning från pågående anläggning - 92 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Samtlig mark är skattefri, varför något taxeringsvärde ej är åsatt

21 21(28) Not 7 Inventarier och fordon Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Omfördelning från pågående anläggning Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Omfördelning från pågående anläggning Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

22 22(28) Not 8 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Moderbolaget Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 9 Aktier och andelar Koncernen/Moderbolaget Antal aktier Kvotvärde Redovisat värde i kr moderbolaget tkr Redovisat värde i koncernen Samtrafiken i Sverige AB Mälarbanans Intressenter AB Mälardalstrafik AB Tåg i Bergslagen AB Länstrafiken Mälardalen AB Västtåg AB Bussgods Syd Ekonomisk Förening Bussgods Ekonomisk Förening Bims KB 1 andel Bims AB Summa

23 23(28) Not 10 Aktier i dotterföretag Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Redovisat värde Transportsamordning i T-Län AB Länstrafiken i T-Län förvaltnings AB Scantec AB Örebro Läns Flygplats AB Summa Not 11 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Avser kapitalförsäkring som är pantsatt för pensionsåtaganden Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Utgående anskaffningsvärde Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda hyror Förutbetalda serviceavgifter Förutbetald trafikkostnad Förutbetalda försäkringspremier Upplupna trafikintäkter Upplupna godsintäkter Övriga poster Summa

24 24(28) Moderbolaget Förutbetalda hyror Förutbetalda serviceavgifter Förutbetald trafikkostnad Upplupna trafikintäkter Upplupna godsintäkter Övriga poster Summa Not 13 Förändring av eget kapital Koncernen Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital förlust vid årets utgång Summa eget kapital

25 25(28) Moderbolaget Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Lämnade/Erhållna koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Summa eget kapital Not 14 Avsättningar Koncern Kapitalvärde av pensionsåtaganden enligt slutlig beräkning av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) Kapitalförsäkring pensionsåtagande Summa

26 26(28) Not 15 Checkräkningskredit Avtald kredit uppgår till tkr ( tkr). Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda aktieägartillskott Förutbetalda gymnasie- och skolkort Upplupna godskostnader Övriga poster Summa Moderbolag Förutbetalda aktieägartillskott Förutbetalda gymnasie- och skolkorts Godskostnader Övriga poster Summa Not 17 Ställda säkerheter Koncernen Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Inventarier med äganderättsförbehåll Kapitalförsäkring som är pantsatt för pensionsåtagande - ingående anskaffningsvärde Summa ställda säkerheter

27 27(28) Not 18 Skattekostnad I resultaträkningen redovisas inte koncernbidrag. Skatt i resultaträkningen hänförs i sin helhet till koncernbidrag. Not 19 Ansvarsförbindelser Moderbolaget Övriga ansvarsförbindelser Borgen dotterbolag Summa ansvarsförbindelser

28 28(28) Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Örebro Mårten Blomqvist Ordförande Conny Strand Verkställande direktör Gunnar Andersson Anders Ceder Annica Eriksson Ola Karlsson Bo Rudolfsson Peter Dahlgren Ulla Diedrichsen Ann Green Erik Johansson Robert Mörk Ewa Unevik Fisun Yavas Lars-Göran Zetterlund Niina Laitila Vår revisionsberättelse har lämnats Gerry Ohlsson Auktoriserad revisor Peter Söderman Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer