Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008"

Transkript

1 1(28) Länstrafiken Örebro AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 7 - koncernbalansräkning 8 - kassaflödesanalys för koncernen 10 - moderbolagets resultaträkning 11 - moderbolagets balansräkning 12 - kassaflödesanalys för moderbolaget 14 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(28) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Örebro AB lämnar följande redovisning för räkenskapsåret Allmänt Bolaget verkar som huvudman för länets kollektivtrafik. Möjligheten att resa kollektivt i länet tillgodoses dels genom upphandling av trafikutförandet från privata bussföretag, dels genom att bolagets biljetter gäller på de tåg som körs genom länet. Länstrafiken är delägare av Tåg i Bergslagen. Syfte Länstrafiken ska skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig. Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom länet och i samarbete med angränsande län. Vi ska tillsammans med kommuner, landsting, regionförbund och ansvariga trafikverk bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur. Våra kunder Resandet Under 2008 gjordes totalt 12,1 miljoner bussresor i länet, vilket är en ökning med 2,9 % jämfört med Landsbygdstrafiken ökade med 1,6 %. Stadstrafikresandet i Örebro ökade med 3,7 %, i Karlskoga med 1,1 %, i Kumla med 9,8 % medan det minskade i Lindesberg med 7,2 %. Antalet inomläns tågresor med länstrafikens färdbevis uppgick till 550 tusen, vilket är en ökning med 6 %. Sjuk- och färdtjänstresor Antalet resor har under året har förändrats marginellt jämfört med 2007, knappt färre resor, vilket motsvarar mindre än 1 procent Färdtjänstresor Sjukresor Dagvårdsresor Totalt Kvalitén Kollektivtrafikbarometern intervjuar ca 1000 länsinvånare varje år om vad de tycker om länstrafiken. Det sammanfattande betyget från de mest frekventa resenärerna, som reser minst en gång i månaden, visar att 71 % var nöjda eller mycket nöjda. Resultatet är en försämring jämfört med 2007 med 3 procentenheter. Kunderna har givit oss lägre betyg för snabbhet, enkelhet och för vår förmåga att ge

3 3(28) information vid störningar. Tågtrafiken med SJ fungerade under årets första 8-9 månader med allt bättre kvalitet, förseningarna var av mindre omfattning och kapaciteten ökade. Under hösten fick emellertid SJ problem med sin X2000- trafik vilket också påverkade deras regionala trafik genom länet på ett negativt sätt. Tåg i Bergslagen (TiB) har haft god punktlighet under hela året, under rusningstid har det saknats sittplatser in mot Västerås och Örebro. Trafikutbudet Ett fåtal förändringar av landsbygdstrafiken genomfördes under året, bland dessa märks en ny linje mellan Lindesberg och Arboga och en minskad trafik mellan Götlunda och Örebro. Mjuka linjen, som var en del av stadstrafiken i Örebro, upphörde under hösten och ersattes av Flexlinjetrafik med två gasbussar. Tåg i Bergslagen utökade sin produktionskapacitet med ytterligare ett Regina-tåg i december, och har nu sammanlagt 21 Reginor i drift. Upphandlingar Under året har upphandlingar genomförts för landsbygdstrafiken i Nora, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Askersund, Kumla och Örebro, samt för stadstrafiken i Karlskoga, Kumla och Örebro. Alla upphandlingar utom för stads- och landsbygdstrafiken i Örebro har slutförts. Upphandlingen för Örebro har överklagats i två instanser, processen kommer att slutföras under Upphandling av färdtjänst och sjukresor för landstinget och länets kommuner och har genomförts under året. Miljöarbetet inom Länstrafiken Bussentreprenörerna har inrapporterat miljöuppgifter för 235 bussar som körts i trafiken under året. Antal körda km uppgår till km. Dieselbränsle, med drygt 4 % inblandning av förnyelsebar biodiesel (rapsmetylester/rme), har utgjort bränsle i bussarna. Utsläppen från busstrafiken (se tabellen nedan) visar på förbättringar mellan åren, även om vi inte ligger på de nivåer som Svensk Kollektivtrafik har som mål. Det ökade utsläppet i ton av kolväten och koldioxid 2008 jmf med 2007 kommer av att den totala körsträckan för inrapporterade bussar är ca km längre I takt med nya investeringar i bussflottan kommer vi dock successivt att närma oss målen. Teoretiska emissionsmängder beräknas med hjälp av uppgifterna i miljödatabasen. Tabellen visar utsläppsmängder för de 235 bussarna som finns i registret. (x = redovisas ej) Resultat ur SLTF:s baskrav FRIDA gram per kwh gram per kwh gram per km utsläpp i ton Emissioner Kväveoxider NOx 4,1 4,1 3,7 5,3 4,9 4,6 7,9 7,3 6, Partiklar PM 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,51 0,42 0,42 Kolväten HC x x x 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,70 0,55 0,60 Koldioxid CO2 x x x x x x

4 4(28) Annan miljöpåverkan, som användning av toxiska produkter vid service och tvätt, uppvärmning av bussdepåerna och mängden trycksaker, har också förbättrats under året. Vi har, som exempel, beslutat att inte längre distribuera tidtabeller till alla hushåll, vilket avsevärt minskar mängden tryckpapper. Information via vår hemsida, nedladdade tidtabeller i mobiltelefonen eller upplysningar via telefonen ersätter de tryckta tidtabellerna. Under året har vi undersökt möjligheterna att ansluta oss till Svensk Kollektivtrafiks vision om hållbar kollektivtrafik. Visionen har satt upp mål för hur stor del av kollektivtrafiken som ska bedrivas med förnybara bränslen vid åren 2012 (40 %) och 2020 (90 %), och hur mycket passagerarantalet ska öka till Örebro stads satsning på biogasdrivna stadsbussar från oktober 2009 innebär att vi kommer att klara målen och följaktligen kunna ansluta oss under Närmaste åren Ägarnas besvärliga ekonomiska situation kommer självfallet att påverka oss 2010 och sannolikt ytterligare något år framåt. En stor förändring av stadstrafiken i Örebro kommer att genomföras under hösten Då byts samtliga dieseldrivna bussar ut mot biogasdrivna. Dessutom kommer trafikplanen för Örebro att ändras så att de huvudsakliga resandeströmmarna får ett större och mer sammanhållet trafikutbud. Örebro stads satsning på biogas, lokalt producerad, innebär också att länstrafiken klarar målen för Svensk Kollektivtrafiks vision om hållbar trafik. För tågtrafiken gäller avtalet med SJ om trafiken inom TIM-området till mitten av Förhandlingar om nya avtal för perioden efter 2011 påbörjades under 2008 och beräknas bli klara under Under året har finansieringen av Citybanan behandlats av regering och berörda län. Avtal mellan parterna kommer att upprättas under första halvan av Den totala kostnaden är beräknad att bli 16 miljarder. För Örebro innebär detta ett åtagande kring 185 MSEK. Den pågående tvisten mellan Tåg i Bergslagen och SJ avseende den ensidiga trafikeringsoption som TiB hävdar, har nu prövats. Tingsrätten gav TiB rätt. Domen har överklagats av SJ, fortsättning följer. Gränstrafiken är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Örebro och Värmland, Hedmarks Fylke, Rikstrafiken, Samferdseldepartementet, SJ och NSB. Trafikeringen omfattar hela sträckan mellan Stockholm och Oslo. Länets intresse riktar sig främst mot delsträckan Örebro-Karlstad. Passagerarutvecklingen har varit positiv, överträffar kalkylerna. Arbetet med att förnya avtalet ska slutföras och börja gälla från årsskiftet 09/10. Färdtjänstutredningen blev klar under 2008 med gott resultat, under 2009 kommer enhetliga egenavgifter för sjuk- och färdtjänstresor att införas i länet. Arbetet med att ta bort kontanthanteringen ombord på bussarna inleddes under 2008 efter ett beslut av Arbetsmiljöverket. Under 2009 kommer ett antal nya biljettautomater att ställas ut, dessutom ska betal- och kreditkortsläsare installeras ombord på bussarna. Berörd personal i såväl länstrafiken som bussbolag ska utbildas i det nya konceptet, dessutom kommer vi att genomföra informationskampanjer till våra kunder. Leveransen av det nya biljettmaskinsystemet från Atron (BIMS) kommer att försenas med minst ett år. Installation kommer att ske tidigast under hösten Leverantören har inte klarat att utveckla systemet inom beslutad och avtalad projektplan.

5 5(28) Dotterbolagen Antalet resenärer på Örebro Läns Flygplats gick ned jämfört med Reguljärflyget till Köpenhamn minskade med 37 %, Malmö-linjen och charterflyget minskade med 7 % vardera. Next Jet, som beflyger Köpenhamn, hade under nästan hela året problem med genomgående biljetter. Avtalet med SAS blev klart först under november. Frakten visade under 2008 en fortsatt stark och positiv utveckling trots att TNT flyttade sitt fraktflyg till Västerås under augusti. Totalt skeppades över 30 tusen ton, vilket är rekord för flygplatsen. Under året har Transam medverkat i länstrafikens upphandling av sjukresor och färdtjänst för Örebro län. Laxåturen startade under januari. Det är en ny typ av närtrafik med fordon, som tar upp till 8 resenärer, och som gör det möjligt att åka mellan områden runt Laxå och centrum. Transam svarar för beställning och trafikledning för Flextrafiken i Örebro. Trafiken kom igång under augusti. Under året har en fortsatt migrering till ny teknologi för bolagets planeringssystem ägt rum, hela processen beräknas ta ytterligare något år. Scantec ökade sina intäkter med 12 %, jämfört med 2007, till 21,4 MSEK. Resultatet efter finansiella kostnader innebär en vinst med 1,2 MSEK. Den positiva förändringen är ett resultat av, dels en utveckling av produktsortimentet, dels en ökad satsning på marknadsföring och försäljning. Ekonomi Koncernens rörelseresultat har förbättrats med tkr i jämförelse med föregående år. Under året har rörelsens intäkter i moderbolaget ökat jämfört med föregående år till tkr ( tkr). Aktieägartillskottet för 2008 uppgår till tkr mot föregående år tkr. Moderbolagets rörelsekostnader har ökat med tkr till tkr ( tkr). Dotterbolagens rörelseresultat i sammandrag (tkr) Rörelseresultat Scantec AB Örebro Läns Flygplats AB Transam AB Länstrafiken i T-Län Förvaltnings AB

6 6(28) Investeringar (tkr) Koncernen Moderbolaget Årets investeringar uppgår till härav, byggnader, mark, markanläggning maskiner, inventarier och fordon Koncernmellanhavanden Under året har sammanlagt tkr utbetalats till dotterbolagen i form av leasinghyror, drift- och koncernbidrag. Från dotterbolag har tkr erhållits i koncernbidrag. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,54 Årets förlust , ,04 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs , ,04 Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

7 7(28) Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Trafikintäkter Rörelsens sidointäkter Övriga rörelseintäkter Aktieägartillskott Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av latent skatt Skatt -7-1 Årets förlust

8 8(28) Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggning Inventarier Pågående nyanläggning/till- ombyggnad Aktier och andelar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

9 9(28) Koncernbalansräkning Not Avsättningar Avsättningar Latent skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Reverslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 10(28) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Vinst (-)/förlust (+) vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Bidrag för investeringar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning (-)/ökning (+) av avsättningar Minskning (-)/ökning (+) av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 11(28) Moderbolagets resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Trafikintäkter Intäkter sjuk- och färdtjänst Rörelsens sidointäkter Övriga rörelseintäkter Aktieägartillskott Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Trafikkostnader Kostnader sjuk- och färdtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat

12 12(28) Moderbolagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggning Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Aktier i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 13(28) Moderbolagets balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

14 14(28) Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Realisationsförlust vid föräljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning (+)/ökning (-) av långfristiga fordringar Minskning (-)/ökning (+) långfristiga skulder Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 15(28) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen följer Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gällande inkomsskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. Resterade del av årets bokslutsdispositioner ingår i kocernens nettovinst. Ändras skattesatsen redovisas förändringen av skatteskulden över årets skattekostnad. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas under rubriken avsättningar, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att i koncernbalansräkningen elimineras det bokförda värdet av moderbolagets andelar i dotterbolagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterbolages tillgångar, avsättningar eller skulder enligt förvärvsananlysen avviker från det bokförda värden i dotterbolagets balansräkning skall värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Om det efter denna analys föreligger ett positivt skillnadsbelopp skall detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott Redovisning av koncernbidrag har skett enligt uttalande från rådet för finansiell rapportering (UFR 2). Redovisning av erhållna aktieägartillskott har upptagits bland rörelsens intäkter i likhet med tidigare år. Fordringar Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent: Koncernen Moderbolaget Maskiner och inventarier % % Byggnader 3-10 % 4-5 % Markanläggningar 3,5-5 % 3,75-5 %

16 16(28) Not 2 Aktieägartillskott Koncernen/Moderbolaget Aktieägartillskott Not 3 Övriga externa kostnader Koncernen Revisionsuppdrag Andra uppdrag än revisionsuppdrag - 20 Varor och materiel Lokaler och fastighetskostnader Energikostnader Inventarier o verktyp rep och underhåll Hållplatsutrustning och underhåll Försäljningsomkostnader, reklam och PR Kanslikostnader Telefoni och datakostnader Konsultarvoden Övriga kostnader Moderbolaget Revisionuppdrag Lokal och fastighetskostnader Inventarier o verktyg rep och underhåll Hållplatsutrustning och underhåll Försäljningsomkostnader, reklam och PR Kanslikostnader Telefoni och datakostnader Konsultarvoden Övriga kostnader Lekmannarevisorernas ersättning uppgår till 28 tkr (20 tkr) och redovisas som lönekostnader och ingår under posten personalkostnader

17 17(28) Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor Män Totalt för koncernen Moderbolaget Totalt för moderbolaget 0 0 Koncernen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 630 tkr (707tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen

18 18(28) Moderbolaget Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget Några pensionsåtaganden till styrelsen finns ej. All personal i moderbolaget övergick den 1 januari 2001 till det av de tre länshuvudmännen i Örebro, Sörmlands och Västmanlands län gemensamägda servicebolaget Länstrafiken Mälardalen AB. Styrelsens ordförande, 1:e vice- samt 2:e vice ordförande arvoderas med 140% respektive 100% av ett basbelopp. Övriga styrelseledamöter arvoderas med 30% av ett basbelopp. Basbeloppet för 2008 uppgår till kronor. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Moderbolaget Styrelseledamöter % % Verkställande direktör % %

19 19(28) Not 5 Byggnader Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Samtliga byggnader är skattefria, varför något taxeringsvärde ej är åsatt

20 20(28) Not 6 Mark och markanläggning Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Erhållna bidrag Omfördelning från pågående anläggning - 92 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Samtlig mark är skattefri, varför något taxeringsvärde ej är åsatt

21 21(28) Not 7 Inventarier och fordon Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Omfördelning från pågående anläggning Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Omfördelning från pågående anläggning Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

22 22(28) Not 8 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Moderbolaget Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 9 Aktier och andelar Koncernen/Moderbolaget Antal aktier Kvotvärde Redovisat värde i kr moderbolaget tkr Redovisat värde i koncernen Samtrafiken i Sverige AB Mälarbanans Intressenter AB Mälardalstrafik AB Tåg i Bergslagen AB Länstrafiken Mälardalen AB Västtåg AB Bussgods Syd Ekonomisk Förening Bussgods Ekonomisk Förening Bims KB 1 andel Bims AB Summa

23 23(28) Not 10 Aktier i dotterföretag Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Redovisat värde Transportsamordning i T-Län AB Länstrafiken i T-Län förvaltnings AB Scantec AB Örebro Läns Flygplats AB Summa Not 11 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Avser kapitalförsäkring som är pantsatt för pensionsåtaganden Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Utgående anskaffningsvärde Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda hyror Förutbetalda serviceavgifter Förutbetald trafikkostnad Förutbetalda försäkringspremier Upplupna trafikintäkter Upplupna godsintäkter Övriga poster Summa

24 24(28) Moderbolaget Förutbetalda hyror Förutbetalda serviceavgifter Förutbetald trafikkostnad Upplupna trafikintäkter Upplupna godsintäkter Övriga poster Summa Not 13 Förändring av eget kapital Koncernen Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital förlust vid årets utgång Summa eget kapital

25 25(28) Moderbolaget Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Lämnade/Erhållna koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Summa eget kapital Not 14 Avsättningar Koncern Kapitalvärde av pensionsåtaganden enligt slutlig beräkning av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) Kapitalförsäkring pensionsåtagande Summa

26 26(28) Not 15 Checkräkningskredit Avtald kredit uppgår till tkr ( tkr). Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda aktieägartillskott Förutbetalda gymnasie- och skolkort Upplupna godskostnader Övriga poster Summa Moderbolag Förutbetalda aktieägartillskott Förutbetalda gymnasie- och skolkorts Godskostnader Övriga poster Summa Not 17 Ställda säkerheter Koncernen Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Inventarier med äganderättsförbehåll Kapitalförsäkring som är pantsatt för pensionsåtagande - ingående anskaffningsvärde Summa ställda säkerheter

27 27(28) Not 18 Skattekostnad I resultaträkningen redovisas inte koncernbidrag. Skatt i resultaträkningen hänförs i sin helhet till koncernbidrag. Not 19 Ansvarsförbindelser Moderbolaget Övriga ansvarsförbindelser Borgen dotterbolag Summa ansvarsförbindelser

28 28(28) Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Örebro Mårten Blomqvist Ordförande Conny Strand Verkställande direktör Gunnar Andersson Anders Ceder Annica Eriksson Ola Karlsson Bo Rudolfsson Peter Dahlgren Ulla Diedrichsen Ann Green Erik Johansson Robert Mörk Ewa Unevik Fisun Yavas Lars-Göran Zetterlund Niina Laitila Vår revisionsberättelse har lämnats Gerry Ohlsson Auktoriserad revisor Peter Söderman Auktoriserad revisor

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2010 1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Länstrafiken i Norrbotten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer