Antal emitterade konvertibler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal emitterade konvertibler"

Transkript

1 Bilaga l. Styrelsen fiir 203 Web Group AB (publ) beslut om emission av konvertibler Styrelsen for 203 Web Group AB, org ff foreslar att den extra bolagsstdmman beslutar om emission av konveftibler med lbretriidesrtitt for bolagets aktiezigare pi foljande huvudsakliga villkor. Styrelsen ska ha riitt att vidta de smdrre iindringar i beslutet som kan komma att kriivas for registrering hos Bolagsverket. Antal emitterade konvertibler Bolaget ska emittera hdgst konveftibler. Teckningskurs och nominellt belopp Varje konvertibel ska emitteras till en teckningskurs om 15 kronor motsvarande 100 procent av konvertibelns nominella belopp om 15 kronor. Avstiimningsdag Avstiimningsdag lor riitt till deltagande i emissionen ska vara den 8 januari Teckningsriitt Bolagets aktieiigare ska ha foretriidesriitt att teckna konvertibler i forhallande till det antal aktier som de Ziger pa avstiimningsdagen, varvid en befintlig aktie ska ber?ittiga till en teckningsrlitt. 'liugo teckningsriitt ger riitt att teckna en konvertibel. Om inte samtliga konvertibler tecknats med stod av teckningsriitter ska styrelsen besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan stod av teckningsriitter. Tilldelning ska di ske enligt foljande. I forsta hand ska tilldelning ske till dem som anmiilt sig for teckning och tecknat konvertibler med st6d av teckningsrzitter, oavsett om tecknaren var aktiedgare pi avstzimningsdagen eller inte, och vid dverteckning pro rata i lorh6llande till det antal konvertibler som sidana personer har tecknat med stod av teckningsr5tter och, i den man detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till ovriga personer som endast anmiilt sig for teckning utan st6d av teckningsrdtter, och vid overteckningpro rataiforhlilande till det antal konvertibler som anges i respektive teckningsanmdlan och, i den man detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som garanterat emissionen enligt avtal med bolaget i lorh6llande till storleken pa stiillda emissionsgarantier och, i den m6n detta inte kan ske, genom lottning. Teckningstid och betalning Teckning av konvertibler med stod av teckningsrtitter ska ske genom kontant betalning under tiden fran och med den l3 januari 2015 tilloch med den26januari2015. Anm2ilan om teckning av konverlibler utan stod av teckningsr?itter ska ske under samma tid. Teckning ska i s6dana fall ske pa en stirskild teckningslista. Betalning for konvertibler som tecknats utan stdd av

2 teckningsratter ska erlaggas i enlighet med instruktioner pi avrdkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter det att avrakningsnotan avslints' Styrelsen ska iiga riitt att lorllinga teckningstiden och tiden for betalning. Linebelopp Det totala lsnebeloppet ska hdgst uppge till det sammanlagda nominella beloppet lor samtliga konvertibler motsvarande hdgst kronor. Konvertibeln Konverliblema utgor icke efterstiillda och icke siikerstiillda Ataganden flor bolaget' pi varje konvertibel lciper en irlig riintesats om l0 procent frin den 16 februari Riintan lorfaller till betalning den 16 februari varje 6r, forsta g6ngen den 16 februari Konverlibelns nominella belopp lorfaller till betalning den 16 februari 2018 (i den min konvertering eller Aterbetalning inte har skett dessforinnan). Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i bolaget till en konverteringskurs om l5 kronor' Konvertibelinnehavare har rritt att pakalla konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget under tiden fran och med den l5 mars till och med den 15 april Arligen med forsta gingen den 15 mars-i5 april2016. Aktie som tillkommit genom k.onvertering av konvertibel medfor riitt till vinstutdelning lorsta gangen pi den avstiimningsdag som infaller ndrmast efter det att konverteringen har verkstiillts. De fullst6ndiga villkoren for konvertiblerna framgir av Underbilaga. Som framgar av dessa villkor kan bland annat konverteringskursen komma att omriiknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. 6t<ning av aktiekapital Den l0 december 2014 uppgick antalet aktier och roster i bolaget till l samt bolagets aktiekapital Iill ,50 kronor. Vid full konvertering av konvertiblema kommer antalet aktier och roster att oka med till samt bolagets aktiekapital att 6ka med 4l I 143,50 kronor till kronor. Sammantaget kan den nu loreslagna emissionen vid full konvertering av konveftiblema medfora en total utsplidningseffekt om hdgst cirka 5 procent i f<irhillande till bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 4,8 procent i lorhallande till bolagets aktiekapital efter full utspddning, beriiknat sasom antalet nya aktier i l.orhallande till antalet befintliga jiimte nya aktier. Ovrigt Den verkstiillande direktoren, eller den som verkstdllande direktoren utser, bemyndigas att vidta de smiirre loriindringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav. Till detta lorslag fogas handlingar enligt l5 kap. 8 $ aktiebolagslagen.

3 Stockfrolm den l0 december Allan Voreck

4 Bilaga2. Styrelsens ftir 203 Web GrouP AB Sisom redogorelse enligt 15 kap 8 $ foljande. Efter avgivandet av irsredovi viisentliga hdndelser intriiffat. redogiirelse enligt 15 kap 8 $ aktiebolagslagen lagslagen fir styrelsen lor 203 Web Group AB anfora ingen for I januari - 31 decembet 2013 har foljande Dotterbolaget Bilweb AB har avyttrats t llen kopeskilling om 4 MSEK. Bolaget har genomfort ett listbyte frin Vidare har nya VD och StYre AB. lsen valt n tillsatte som VD till Nasdaq OMX First North Premier' tillsatts i Bolaget, samt ny VD i dotterbolaget 203 Brands der namnet mytaste AB' I samband med Reerslev som VD. Aage Reerslev har dven under riis. Utciver ovanstiende hiindelser har inga fliindelser av viisentlig betydelse for bolagets stiillning intriiffat efter det att irsredovisningen lzimnades.

5 Bilaga 3 Styrelsensfiir203WebGrorrpAB(publ)fiirslagombemyndigandefiirstyrelsenattbeslutaom nyemissioner Styrelsen foreslf,r att styrelsen bemyndiga: T tid niistkommande irsstiimma besluta om ernrssron av kontant betalning och/eller med bestiimmelse om g av bolagets foretriidesrlitt BemyndigandetskablandanLnatkunnautnyttjasfordetfalldverteckningiforeslagenemissionav konvertibler sker i sadan utsl.riickning att styrelsen finner att ett s'dant utnyttjande 6r liimpligt' vid en sidanefterfdljandekonvertibelemissionfardettotalalinebeloppeth6gstuppgitilltremiljoner kronor. Jirektoren'ellerdensomverkstdllandedirekttjrenutser,bemyndigasattvidtade ar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav' Fiir giltigt besrut av bolagsstiimman enligt rorslaget ovan erfordras att besrutet bitrads av aktiezigare med minst tv6 tredjedelar av siviir d" uuliunu.t Jt".nu som de aktier som iir foretriidda vid stiimman'

6 Bilaga 4. Styrelsen fiir 203 Web Group AB (publ) forslag till beslut om apportemission av nya aktier' Styrelsen for 203 Web Group AB, org nr , foreslir att bolagsst2imman fattar beslut om apportemission av akt\er med betalning genom erliiggande av aktier i Bodegas Web S.L, vilket motsvarar en teckningskurs om 9,40 kronor per aktie. Ny emissionen inneblir att Bolagets aktiekapital okas med cirka ,50 kronor. For emissionen skall vidare loljande villkor giilla. l. Rdtt att teckna nya aktier skall endast tillkomma: Knight &Day lnvest AB org.nr , aktier Tedsjo & Co AB, ,227 2'73 aktier 2. De nya aktierna skall beriittiga till utdelning fran och med den avstdmningsdag som ndrmast infaller efter att de nyal aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 3. Teckning av aktier skall ske p6 teckningslista senast den 3l december Betalning lor tecknade aktier skall erlziggas mot ersiittning i form av aktier i Bodegas Web S.L ( ) senast den 3l december Styrelsen ska ha riitt att vidta de smdrre Zindringar i beslutet som kan komma att kriivas for registrering hos Bolagsverket. Styretsens fiir 203 Web Group AB (publ) redogiirelse enligt 13 kap 6 $ aktiebolagslagen S6som redogorelse enligt l3 kap 6 $ aktiebolagslagen f6r styrelsen for 203 Web Group AB anfora foljande. Efter avgivandet av irsredovisningen lor I januari - 3l december 2013 har foljande viisentliga hiin d el ser intriiffat. Dotterbolaget Bilweb AB har avyttrats till en k6peskilling om 4 MSEK. Bolaget har genomlort ett listbyte fran Aktietorget till Nasdaq OMX First North Premier. Vidare har nya VD och Styrelseordlorande tillsatts i Bolaget, samt ny VD i dotterbolaget 203 Brands AB. Vidare har styrelsen valt att bolagisera mytaste under namnet mytaste AB. I samband med bolagsbildningen tillsattes Wrapp-grundaren Aage Reerslev som VD. Aage Reerslev har Sven under perioden avgtfit som VD och ersatts av Andereas Friis. Utover ovanstfiende htindelser har inga hiindelser av vtisentlig betydelse for bolagets stiillning intrliffat efter det att irsredovisningen lliimnades. Styrelsens fiir 203 Web Grourp AB (publ) redogtirelse enligt 13 kap 7 $ aktiebolagslagen Styrelsen i 203 Web Group AB, org. nr ("Bolaget"), har f<ireslagit bolagsstiimman den 29 december att fatta beslut orn nyemission av aktier och med en okning av aktiekapitalet med cirka ,50 kr i bolaget genom betalning av aktiema med apport av Knight &Day Invest ABs respektive Tedsj6 & Co ABs, st aktier i Bodegas Web S.L (B ).

7 Bolaget har ingitt avtal med Knight &Day Invest AB, org nr samt Tedsjd & co AB, org nr varigenom Bolaget lorviirvar aktier i Bodegas web S'L org nr , (nedan,,aktierna,,), utgorande 100 procent av samtliga aktier i Bodegas web S.L, med betalning i form av (i) (ii) (iii) nyemitterade aktier i Bolaget; I Ct kronor kontant under de forsta 12 manader efter tilltriidesdagen; och kronor kontant senast 12 manader efter tilltradesdagen. Utover ovanstaende kopeskilling har Sven avtalats mellan Bolaget Knight &Day Invest AB respektive Tedsj6 & Co AB om en tilliiggskopeskilling ("Tilliiggsktipeskillingen") om hogst I kronor att utfalla under 2016, villkorad av att omsdttningen i Bodegas Web SL 6r olordndrad eller h6gre lor perioden jmf samma period Styrelsen kan for ndrvarande inte avgclra om TillZiggskdpeskillingen kommer att utfalla eller ej' Vtirdet av den totala ersiittninglen som Bolaget skall betala for Aktierna uppg6r till cirka kronor, exklusive Tilliiggskopeskillinl;en, baserat pa Bolagets aktiekurs per dagen for denna redogorelse, av vilket sammanlagt kr avser kontant kopeskilling och s6ledes kronor lir hdnfdrligt till den del av Aktierna som forvdrvas genom apport (nedan "Apportegendomen")' Som betalning for Apportegendomen skall Bota5let erl2igga betalning best6ende av nyemitterade aktier i Bolaget' Sammantaget innebiir detta at1, I 896 av Aktierna florvdrvas genom en apportemission" p6 grundval av den kiinnedom styrelsen lor 203 Web Group AB (publ) har om den forviirvade egendomen iir det styrelsens beddmning av vzirdet pi Apportegendomen som kan komma att tillforas bolaget sdsom apportegendomen minst motsvarar viirdet av det vederlag som skall utges. Vidare anser styrelsen att Apportegendomen dr till nytta lor Bolagets verksamhet i enlighet med bolagsordningens verksamhetsloremal. Viirdering av Aktierna, och diirigenom Apportegendomen, har skett med stod av en inom bolaget intemt framtagen viirderingsmetod, baserad pa Bodegas Web S.L:s omsiittning och resultat samt bedomd framtida intjiiningsformaga. Det iir styrelsens uppfattning att utfallet av vlirderingsmetodema stodjer det v6rde som 6satts Aktierna och Apportegendomen i samband med forvlirvet. Aktierna berdknas, i enlighet med g2illande redovisningsregler, tas upp till ett sammanlagt vdrde, exklusive TillZiggskopeskillingen, om 5 4l kr i balansriikninge,n ftir Bolaget, baserat pi en kurs for Bolagets aktie om ca9,40 kr samt av vilket kr avser kontant kopeskilling och kronor iir hiinforligt till Apporlegendomen' Styrelsen beddmer att vardet av Apportegendomen inte Zir hogre iin det verkliga vdrdet av Apportegendomen fibr Bolaget. Det iir saledes styrelsens bedomning att vdrdet av de aktier som avser tillforas Bolaget sasom apportegendom minst motsvarar det vederlag som skall utges for Apportegendomen. Det slutgiltiga belopp som Appoftegendomen kommer tas upp till i Bolagets balansrtikning kommer dock - i enlighet med gtillande redovisningsregler - att faststiillas slutgilti$ baserat pa aktiekursen pa Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten, och kan diirlor komma att avvika frin det beriiknade belloppet om kronor som anges ovan.

8 Styrelsen anser att Apportegendomen dr eller kan antas bli till nytta lor Bolagets verksamhet' Apporcavtal jiimte Bodegas Web SL:s balans- och resultatrzikningar ftir de senaste tvi senaste rtikenskapsiren hills tillg6ngliga pi Bolagets kontor' den l0 december 2014 Allan Voreck

9 l ': r!ii: 1';i.i jir '- ' : ' r1{l'ai fi \\;,.i r", Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 5 aktiebolagslagen (2005:551) over styrelsens redogorelse fijr v5sentliga hdndelser Till bolagsstdmman i20-l WebGroup AB' org nr 5567IO'8757 Vihargranskatstyrelsensredogdre sedateraddenlodecember2ol4. pi oegentligheter eller Pr6 f el' fram redogorelsen enligt aktiebolagslantroll som styrelsen bedomer nodvdndig sentliga felaktigheter, vare si9 dessa Deror Revisorernas ansvar dogorelse p5 grundval av v8r granskrektmmendation RevR 9 Revisorns ovti qsflrordninqen. Denna rekomr Planerar och utfor granskningen f6r att uppni rimlig sikerhet att styrelsen else inte innehsller vdsentliga f elaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika Stgarder inh6mta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogorelse. Revisorn viiljer vilka Stgsrder som ska utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for vdsentliga felaktigheter i redo" gorels q J.it. beror p3 o entligheter eller p3 tet. Vid denna riskbedomning b isorn dr: delar av d inteina kontrollen som 5r relevanta f0r hur styrelsen redogtirelsen i syf att t mslsenliga med hlinsyn till omstdndighet om effektiviteten i den interna kontrollen liga som grund f6r vsrt uttalande. Uttalande Grundat p5 v5r gransknring har det inte kommit Jram nagra omstdndigheter som ger oss anledning att anse,att styrelsens redogorelse inte avspeglar vdsentliga h6ndelser for bolaget p3 ett riittvisande sdtt' 6vriga upplysningar i I m den 11 december 2OL4 & Young AB ti \i.. los terling Auktoriderad revisor

10 -Jrir..(.itr*,' r'l'l?,;f'..\.",1\in.i 7{1r:it Revisorsyttrande enligt L3 kap. I $ aktiebolagslagen (2005:551) 6ver styrelsens redog6relse fdr apportegenrcomen Till bolagsstamman i 203 web Group AB, org nr ("Bolaget") Vi har granskat styrelsens redog6relse med avseende p3 apportegendom daterad 20t4-I?-ro. Sfyre/sens ansvar fdr redogdrelsen Det Ar styrelsen som har ansvaret for att ta f ram redogorelsen enligt aktiebolaqslagen och eller p6 f el. Revisorns ansyar aktiebolaqslagen ach aktiebolagsfbrordninqen Denna rekommendation krdver att vi foljer yrkesetiska krav samt planeraioch utfor glanskningen for att uppns rimlig sdkerhet att styrelsens redogdrelse inte inneh6ller vsset tliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika 6tgdrder inhiimta-bevis om fi nsiell och annan information i styrelsens redoqorelse. Reviscrn viiljer vilt<a Stgiirder so ska utforas' bland annat genom att bedoma riskerna f0r vdsentliqa felaktigheter i redogorelsen, vare sig dessa beror pe oegentliqheter eller p6 tet. ViO denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som jr relevanta fdr hur styrelsen upprdttar redogorelsen i syfte att utforma gransl<nings5tgerder som dr tindamslsenliga med hsmyn titf-omstiindiqheterna, men inte isyftra att gora ett uttalande orn effektiviteten iden interna kontrollen. Granskningen omfattar ocks5 en utvlrdering av dndamslsenligheten i den vdrderingsmetod som har anv6nts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhdmtat iir tillrjckliga och dndamslsenliga som grund for vsrt uttalande' 6vriqa upplysninqar Som framgsr av styrelsens redogdrelse best6r apportegendomen av aktier i Bodefor en kontant kopeskilting om 2 OOO 000 kr, exklusive eventuelltilliiggskopeskilling' Som likaledes framqsr av redogorelsen har styrelsen till grund fcir nedan angivna 8satta vrirde p5 Apporteqendomen lagt en viirdering som skett med en inom Bolaget internt framtagen viiroering som baserats p5 aodegas Web S.L:s omsiittning och resultat samt bed0md framtida intj5ningsfdrmsga. Styrelsens uppfattninq - med stod av ovan angivna vbrderingsmetod - dr att de aktierna ibodegas Web S.L kan tas upp ibolagets balansrdkning (inklusive den kontanta delen av kopeskillingen) till kronor. Den del av apporteqendomens viirde som lir h;inforlig till emissionen har ssledes 6satts ett viirde om kronor' Styrelsens bedomning iir att Apportegendomen kan antas blitill nytta fdr Bolagets verk' samhet samt att Apporl.egendomen inte har tagits upp till ett hdgre vdrde 3n det verkliga vdrdet f or Bolaget. Detta yttrande har endast till syf te att fullgora det krav som uppgtdlls i 13 kap' 8 I aktiebolagslagen och filr inte anv5ndas for nsgot annat SndamSl'

11 Fti,iiirlirrfr * ',r{,ri lt* '+ 1.fi Uttalande Vi anser att - apportegendomen dr eller kan antas blitill nytta for bolagets verksamhet, och - apportegendomen istyrelsens redogorelse inte har tagits upp till hogre viirde 6n det verkliga vdrdet for Bolaget. den 11 decernber 2014

12 ,.iti);t,ti 1": r 1ir l':, "!ilr"t1?fli:?tlllr* Revisorns yttrande enliqt 15 kap 8 s aktiebolagslagen redogdretse fdr vdsentliga h6ndelser (2005:551) over styrelsens Till bolagsstdmman i20:] WebGroup AB, org nr 55677Q^8757 Vihargranskatsiyre sensredogore sedateraddenl0december2ol4. pe oegentligheter eller P3 fel. sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror Revisorernas ansvar VSrutta aossredogore sep6grundva avvsrgranskning gransknin s rekommendation RevR 9 Revjsorns 6vriga iqt aktiebo rdninqen ' Denna rekom' men att vi folje rar och utf6r granskningen f or att uppns rimlig sdkerrhet att styrelsen te inneh&ller vdsentliga f elaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika Stgerder inhiimia bevis om finansiell och annan information istyrelsens redog relse' Revisorn vdljer vilka Stgiirder som ska utforas, bland annat genom att bed$ma riskerna for vdsentliga felaktigheter i redogorelsen, vare sig o"rtu beror p5 oegentligheter eller p5 fel- Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den inteina kontrollen som 5r relevanta f6r hur styrelsen upprdttar redogorelsen i syfte att utforma granskningsstgerder som 51 iindamslsenliga med hdnsyn till omstdndlgheterna, men inte i syfte att gora ett u-ttalande om effektiviteten Iden interna kontrollen. Granskningen har beg16nsats till oversiktlig analys av redogdrelsen och underlag till denna-samt forfragningar hos bolagets p.rtonjf. Virt bestyrkande grundar sig darmeo pi en beq.rdnsad sdkerh t jdmfort med en revision. Vi anser att de Oevis vi rar inhimtat iir tillriickliga och ndamilsenliga som grund for vsrt uttalande. Uttalande Grundat p3 vir granskning har det inte kommit f ram nigra omstdndigheter som 9er oss anledning att anse att styrelsens redogorelse inte avspeglar vdsentliga hdndelser fdr bolaget p5 ett rdttvisande siitt. 0vriga upplysningar Detta yttranoe na? en rst titl syfte att fullg6ra det krav som uppstslls i 15 kap 8 5 aktiebolagslagen och r inte anvsndas f or nagot annat dndamsl. holm den 11 december 2AL4

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * * Punkt 6 - Beslut om företrädesemission Styrelsen för Tobii AB (publ), org.nr 556613-9654, ( Bolaget ), har den 5 november 2016 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av

Läs mer

Styrelsens förslag angående apportemission

Styrelsens förslag angående apportemission 1 Styrelsens förslag angående apportemission Styrelsen för NetJobs Group AB (publ), org.nr 556656-5502 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera 750 000 nya aktier på följande villkor:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen s i, org. nr. 556291-2807, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B. (MSC Group AB, org. nr )

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B. (MSC Group AB, org. nr ) Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier av serie B (MSC Group AB, org. nr 556313-5309) Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att öka bolagets aktiekapital med

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om firma, verksamhet och ändring av gränserna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2013 kl. 12.00 i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) Aktieägarna Cantus Invest AB, Coordinator Invest AB, Von Bahr Group AB och Sven Rasmusson (nedan gemensamt "Huvudägarna"), vilka tillsammans äger 67,2

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Styrelsen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutar (i) att godkänna implementeringen

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor. Bolagsordning 1. FIRMA Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Iän. 3. VERKSAMHET Bolaget

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2013/2017 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad.

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. l PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741, på Engelbrektsplan 2 i Stockholm kl. 14.00 den 5 september 2016 1. Stämman öppnas. Advokat

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012. Ärende 2

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012. Ärende 2 2 Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni 2012 Ärende 2 Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman Som ordförande vid stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Pressmeddelande 22 december 2017 Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 13.00

Läs mer

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6)

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Den 10 juni 2010 beslutade årsstämman i A-Com AB (publ)

Läs mer

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla:

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 160 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2015/2019 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group PRESSMEDDELANDE 8 april 2009 Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressmeddelande 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Tid: torsdag 26 juni 2014, kl. 09.00 Plats: bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (PUBL) Aktieägarna i OrganoClick AB (publ), org. nr 556704-6908 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 19 december 2016 kl. 10.00

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016

Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr , den 15 september 2016 Extra bolagsstämma i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, den 15 september 2016 Styrelsens för Volati AB (publ) fullständiga förslag enligt punkterna 8, 9 och 10 i den föreslagna dagordningen till den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 på Restaurang Flustret, Svandammen

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A.

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A. Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 22 november 2012 Styrelsen i Starbreeze

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 14 oktober 2005 i Stockholm 1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer