TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)"

Transkript

1 Anvisningen har inte uppdaterats så att den överensstämmer med den ändrade markanvändnings- och bygglagen (som träder i kraft ). BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) ANVISNING GODKÄND AV HELSINGFORS BYGGNADSNÄMND Ersätter den anvisning som godkändes INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM BYGGANDE 1. ALLMÄNT OM BYGGANDE 1 2. BOSTADSPLANERING UR ETT TILLGÄNG- LIGHETSPERSPEKTIV 1 3. BYGGNAD SOM INBEGRIPER SERVICE- OCH ARBETSUTRYMMEN UR ETT - HETSPERSPEKTIV 6 4. REPARATIONSBYGGANDE 8 NÄRMARE INFORMATION 11 Den här anvisningen granskar byggnaders tillgänglighet på tre olika nivåer: Nivå 1: Ovillkorligen bindande bestämmelser Nivå 2: Bestämmelser som inkluderar övervägande från fall till fall Nivå 3: Rekommendationer Med bindande verkan avses att miniminivån i bestämmelserna måste uppfyllas vid ansökan om tillstånd. Man kan ansöka om undantag från bestämmelserna på det sätt som föreskrivs separat. Med prövning från fall till fall avses att bestämmelserna är flexibla. Man tar därmed ställning till om de flexibla bestämmelserna ska tolkas med tanke på främjande av tillgängligheten eller med någon annan utgångspunkt. Med rekommendationer avses att man genom att följa dem har möjlighet att med tanke på tillgängligheten nå ett slutresultat som är klart bättre och mer rekommendabelt än den nuvarande bestämmelsenivån. 2. BOSTADSPLANERING UR ETT HETS- PERSPEKTIV Höghus och småhus har olika ställning ur ett tillgänglighetsperspektiv. 1

2 2.1. HÖGHUS Bostadshöghus har minst två våningar och mer än en bostad. De utrymmen som hör till olika bostadslägenheter är placerade ovanpå varandra i bostadshöghuset. Bild 1: Vid höghusets gatusida finns en tillräckligt svagt sluttande ramp. Med tanke på tillgänglighetsbestämmelserna indelas höghus i två grupper: a) hus där det finns ingångar till bostadslägenheter på tredje våningen eller högre upp, inklusive det våningsplan där entrén finns (= byggnader med tre eller flera våningar) b) hus där det finns ingångar till bostadslägenheter på högst två våningar Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller i synnerhet följande saker: Bild 2: Gården är formad så att passagen till ytterdörren är tillgänglig. Bild 3: Med hjälp av en ramp har det ordnats en tillgänglig entré. den passage som leder från tomtgränsen samt från den bilplats som är avsedd för rörelsehindrade till byggnaden den passage som leder till lekplatser och vistelseområden bilplatser: en del av byggnadens bilplatser måste vara anpassade för personer som använder rullstol krav på hiss; kravet gäller de höghus med bostäder som avses i punkten a) ovan bostädernas gemensamma utrymmen: kravet gäller de bostadshöghus som kräver hiss såsom avses i punkten a) ovan passagen till det nödvändiga utrymme som tjänar boendet dörrars och passagers fria bredd dimensionering av toalett- och tvättutrymmen: kravet gäller de bostadshöghus som kräver hiss såsom avses i punkten a) ovan Innehållet i bestämmelserna kan läsas utförligare i del G1 Bostadsplanering och F1 Hinderfri byggnad i Finlands byggbestämmelsesamling. I del F2 Säkerhet vid användning av byggnad finns bestämmelser om bland annat ramper, trappor, räcken och ledstänger (www.ymparisto.fi) Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall I bostadslägenheter kan för rullstolar användas en vändcirkel på 1300 mm, utomhus och framför bostadslägenhetens ytterdörr måste vändcirkeln vara 1500 mm. Bild 4: Genom att forma höghusets gård har det ordnats en tillgänglig entré till byggnaderna. Då man gör entrévåningen till en så kallad överlevnadsvåning i bostäder i två våningar i bostadshöghus som kräver hiss, räcker det att entrévåningen är tillgänglig. På överlevnadsvåningen ska det förutom ett badrum dimensionerat för rullstolar även finnas kok- och övernattningsmöjlighet för minst en person. 2

3 Bostadsterrasser och balkonger: när det till enskilda bostäder i bostadshöghus som kräver hiss hör både en balkong och en tak- eller bostadsterrass, ska någondera av dessa ha en tillgänglig passage. Nödvändiga utrymmen som tjänar boendet: INNERGÅRD De gemensamma utrymmenas terrasser ska vara tillgängliga för alla med hjälp av en ramp eller lyftanordning som finns färdigt på plats Inventarieförråd: en del av förrådsutrymmena för inventarier ska vara vara tillgängliga Bostadsbastur: dörröppningens fria bredd på 800 mm kan strukturellt göras så att minimibredden vid behov kan verkställas senare utan att konstruktioner och vattenisolering förstörs. Passager: GATA Bild 5 och planritning: På gatusidan av höghuset finns en stor öppning där ramperna som leder till andra våningen har placerats. om nivåskillnaden överskrider våningshöjden ska den rörelsefria passagen ordnas med hiss; förutsättningen gäller fall där det annars skulle finnas en orimligt lång ramp utanför. om detaljplanen tillåter att man bygger fast i gatulinjen och kräver att den första våningens golvnivå lyfts högre upp än vanligt för att undvika insyn, ska man i regel ordna en tillgänglig passage till trapphuset från gatusidan. Undantag utgörs av de fall där den tillgängliga ingångspassage som ordnas från gårdssidan inte blir över 50 meter lång och lösningen är naturlig med beaktande av byggnadens läge. Lösningarna prövas från fall till fall Rekommendationer Bostäder i två våningar i höghus: INNERGÅRD I bostäder i två våningar i bostadshöghus som kräver hiss rekommenderas att entrévåningen planeras som en så kallad överlevnadsvåning; på överlevnadsvåningen ska det förutom ett badrum dimensionerat för rullstolar även finnas kok- och övernattningsmöjlighet (för minst en person). Samma rekommendation om överlevnadsvåning gäller för bostäder i två våningar i bostadshöghus som inte kräver hiss; även om bestämmelserna inte kräver att badrummet är dimensionerat för rullstol, rekommenderar man att det är det. rekommendationer lyder att man med hiss ska nå bägge våningsplan. I höghus som inte kräver hiss rekommenderas att när det till enskilda bostäder hör både en balkong och en tak- eller bostadsterrass, ska någondera av dessa ha en tillgänglig passage. GATA Bild 6 och planritning: På gatusidan har placerats en ramp som löper parallellt med fasaden under taket. Det rekommenderas att man i anslutning till de gemensamma utrymmena placerar ett tillgängligt wc-utrymme. Som vändutrymme i tamburen rekommenderas 1500 mm. Bostädernas gemensamma utrymmen genomförs så att man beaktar att de även kan användas av rörelsehindrade. 3

4 PARKERINGSHALL GÅRD GATA Planritning: En tillgänglig entré till höghuset från gatan har ordnats med hjälp av en genomgående hiss. Planritning: Från gården finns en tillgänglig entré via en ramp SMÅHUS PARKERINGSHALL HISS- RESERVERING Med småhus avses med tanke på tillgänglighetsbestämmelserna ett annat hus än höghus. Exempelvis ett radhus är ett småhus även om det har avsevärt många bostäder. Begreppet småhus sammankopplas i tillgänglighetsgranskningen inte med antalet bostäder. I småhus är utrymmen som hör till olika bostäder vanligtvis inte placerade ovanpå varandra. Radhus eller småhus i höghuskvarter: tolkas enligt bestämmelserna för småhus (ej hiss) även om byggnaden är fast i ett höghus Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller endast följande saker: GATA Planritning: I till exempel townhouse-hus ordnas en tillgänglig entré både från parkeringshallen och gatan med hjälp av en genomgående hiss. den passage som leder från tomtgränsen samt från bilplatsen på marknivå: byggs så att den är anpassad för rörelsehindrade om det är möjligt med beaktande av terrängens form och höjdskillnader dörrar och passager: den fria bredden ska vara minst 800 millimeter; bestämmelsen gäller inte utrymmen som inte är nödvändiga utrymmen som tjänar boendet. 4

5 2.2.2 Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Bostadens bastu räknas som ett utrymme som är nödvändigt för boendet. En bastu är emellertid inte obligatorisk i sig. Den fria bredden på dörren till bastuutrymmet, inklusive basturummet, ska vara minst 800 millimeter. Dörröppningen ska strukturellt göras så att minimibredden vid behov kan verkställas senare utan att konstruktioner och vattenisoleringar förstörs. HISS- RESERVERING Om det på grund av terrängens form och höjdskillnader inte är möjligt att hitta en tillgänglig lösning, krävs det inte att det finns en passage som är anpassad för rörelsehindrade från tomtgränsen eller bilplatsen till bostaden Rekommendationer GATA Planritning: Tillgänglig ingång till ett småhus i många våningar har ordnats med en hiss. Det rekommenderas att man vid planering och byggande av ett småhus eftersträvar en genuin och logisk tillgänglighet. Då ska utöver de ovillkorligen bindande bestämmelserna även följande tillämpas entrén är tillgänglig (ramp, lyftanordning osv.) trösklarnas maximala höjd är 20 mm entrévåningen görs som en så kallad överlevnadsvåning (wcoch tvättutrymmen har en vändcirkel på 1300 mm, möjlighet att laga mat, boningsrum) i byggnaden ska finns en reservplan för den hiss eller trapphiss som leder till andra våningen bostädernas gemensamma utrymmen genomförs så att man beaktar att de även kan användas av rörelsehindrade. VERANDA När man i ett enskilt småhus genomför lösningar i enlighet med det som beskrivits ovan som tillgängliga för rörelsehindrade, inte med förbehåll, tillåts 5 m² extra våningsyta. Överskridandet av byggrätten av tillgänglighetsorsaker får emellertid inte vara över 5 procent. GATA I ritningens exempel har den tillgängliga ingången till småhuset ordnats via den täckta bilplatsen, varvid en lutning på 8 procent ordnas på ett naturligt sätt. När man på motsvarande sätt gör ett rad- eller parhus tillgängligt tillåts 5 m² extra våningsyta per bostad. Överskridandet av byggrätten av tillgänglighetsorsaker får emellertid inte vara över 5 procent. Vid lösningar med hjälp av en ramp rekommenderas en höjdskillnad på högst 200 mm. Då är rampens längd med 5 procents lutning 4 meter och med 8 procents lutning 2,5 meter. Vid 8 procents lutning krävs en uppvärmd eller täckt ramp. Högre nivåskillnader ska skötas genom formande av terrängen. En höjdskillnad på 500 mm innebär en 10 meter lång ramp med 5

6 5 procents lutning. Dessutom behövs en minst 1500 mm djup trappavsats. Om rampen har en lutning på 8 procent blir den 6250 mm lång. Då är det naturligt att ordna en tillgänglig ingång till exempel via en täckt bilplats eller liknande SPECIALBOENDE I bestämmelserna om tillgänglighet finns inga separata regler för specialboende. Således bedöms tillgängligheten utgående från om specialboendet är beläget i ett småhus eller höghus. Under förutsättning att studentinternat och motsvarande boenden planeras så att åtminstone alla gällande tillgänglighetsbestämmelser uppfylls i de gemensamma utrymmena, kan en del av bostäderna dimensioneras så att till exempel hygienutrymmena avviker från bestämmelserna i enlighet med följande tabell: internat med mindre än 20 bostäder: 5 bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: 6 10 bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med fler än 120 bostäder: 20 bostäder kan avvika från bestämmelserna Förutsättningen är alltid att de gemensamma utrymmena är rymliga och att det finns ett tillräckligt antal av dessa så att personer i rullstol kan komma in i tidigare nämnda utrymmen på alla våningar. Avvikande från bestämmelserna gällande ovan nämnda gränser kan tolkas som ringa, om det finns särskilda orsaker som förespråkar det. Om man vill överskrida gränserna behöver man ett undantagsbeslut. Ett undantagsbeslut behövs inte nödvändigtvis om tvättutrymmena enkelt kan ändras så att de uppfyller tillgänglighetsbestämmelserna. 3. BYGGNAD SOM INBEGRIPER SERVICE- OCH ARBETSUTRYMMEN UR ETT HETSPERSPEKTIV Situationen är olika beroende på om det är fråga om en administrations- och servicebyggnad eller annan byggnad. Beträffande andra byggnader beror tillgänglighetskraven på om det är fråga om ett affärs- eller serviceutrymme eller endast ett utrymme avsett för arbete ADMINISTRATIONS- OCH SERVICEBYGGNAD Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller i synnerhet följande saker: bilplatser: en del av bilplatserna måste anpassas för personer som använder rullstol en tillgänglig passage från tomtgränsen samt från bilplatserna till byggnaden och utrymmena en passage anpassad till rörelsehindrade mellan plan och avsatser som funktionellt står i anslutning till varandra dörrars fria bredd hisskrav 6

7 rampens maximala lutning hygienutrymmen. Innehållet i bestämmelserna kan läsas utförligare i del F1 Hinderfri byggnad i Finlands byggbestämmelsesamling (www.ymparisto.fi) Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall I kontorsbyggnader som har många våningar ska det finnas ett wc-utrymme anpassat för rörelsehindrade på varje våning ANNAN BYGGNAD MED AFFÄRS- OCH SERVICEUTRYMME Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna är i princip lika stränga som för administrations- och servicebyggnader Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Det kan uppstå utrymme för tolkning i fråga om placering av tillgängliga wc-utrymmen i köpcentrum och motsvarande. Ett tillgängligt wc-utrymme måste vara placerat på ett rimligt avstånd från och även i övrigt lätt att hitta och nå från kundutrymmena HOTELL Hotell berörs i princip av det som redan nämnts om administrations- och servicebyggnader. Dessutom måste det finnas fullständigt tillgängliga inkvarteringsrum på varje våning och i anslutning till de gemensamma utrymmena måste det finnas ett tillgängligt wc-utrymme för besökare. Det lönar sig att ha som utgångspunkt att planera nya hotellbyggnader så att de till alla delar är tillgängliga ARBETSUTRYMMEN Ovillkorligen bindande bestämmelser När arbetsutrymmet utgör en del av en administrations- och servicebyggnad eller ett affärsoch serviceutrymme i en annan byggnad måste det uppfylla de vanliga tillgänglighetskraven, till exempel gällande hissar. Alla underhålls- och förrådsutrymmen i byggnaden måste emellertid inte uppfylla kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade. Vad gäller hygienutrymmen räcker det att en del av dem är anpassade för rörelse- och funktionshindrade. Sådana utrymmen ska förses med skylten för rörelsehindrade. När det är fråga om en byggnad som endast omfattar arbetsutrymmen beaktar man vid bedömningen av tillgängligheten om den är tillräcklig för arbetets karaktär och likvärdighet Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Om det är tydligt att arbetet är svårt eller omöjligt att utföra för en person som sitter i rullstol, gäller inte kraven på tillgänglighet. 7

8 För små arbetsplatser med under tio anställda får tillgänglighetskravet inte utgöra ett orimligt slutresultat i förhållande till byggkostnaderna. Kravet kan anses vara rimligt när det inte ökar de totala kostnaderna för projektet med mer än 5 procent Rekommendationer Det rekommenderas att kontorsutrymmena och ett tillgängligt wc-utrymme placeras på första våningen i produktionsbyggnader och liknande byggnader. Om detta inte är möjligt ska en tillgänglig passage ordnas i enlighet med de vanliga bestämmelserna, till exempel med en vertikalhiss. 4. REPARATIONSBYGGANDE Vad gäller tillämpningen av bestämmelserna är situationen då man reparerar en byggnad en annan än då man bygger en ny byggnad. Vid reparationsbyggande följs de allmänna rättsnormerna som ger den verkställande myndigheten prövningsrätt vid tillämpningen av i princip alla bestämmelser för byggande. Tillgänglighet är därmed ett delområde bland många andra. Även byggnadens användningssyfte inverkar på hur och i vilken omfattning man bör beakta tillgängligheten i reparationsprojekt. Principen om så kallat försiktigt reparerande (118 i markanvändnings- och bygglagen) förpliktar på lagstiftningsnivå att det vid reparationer och ändringar i byggnader ska ses till att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader inte förstörs. Det finns situationer där nivån på tillgänglighet likt den i nya objekt kan strida mot de historiska värdena. I historiskt värdefulla byggnader krävs alltid planering på hög nivå. Vid reparationsbyggande är situationen så olika från fall till fall att det är svårt att ge några allmänna planeringsanvisningar. Om det är fråga om att utvidga utrymmena i en befintlig byggnad följs de vanliga reglerna för tillgänglighet. Den tillgängliga rutten ska granskas som en helhet. Om sålunda till exempel ingången till en passage som inbegriper hiss på grund av många trappsteg inte är tillgänglig och inte rimligen kan göras tillgänglig, behöver inte heller de bostäder som finns bakom hissförbindelsen göras tillgängliga REPARATIONSBYGGANDE I HÖGHUS MED BOSTÄDER Gällande hissar som monteras i efterhand ska man i mån av möjlighet sträva efter en fungerande lösning med tanke på tillgängligheten. Hissen kan monteras mellan trapploppen, i ett annat utrymme som finns på våningen, utanför byggnadsstommen eller där det finns ett annat trapplopp så att nya trappor byggs utanför byggnadsstommen. Principen om försiktigt reparerande och skyddsbestämmelserna i detaljplanen kan hindra en fullständigt tillgänglig lösning. Gällande befogenheter måste man beakta den högsta förvaltningsdomstolens linjedragningar, enligt vilka en hiss som monteras i efterhand i ett skyddat värdefullt trapphus, som även 8

9 har bevarats i ursprungligt eller nästan ursprungligt skick, förutsätter en undantagslösning. Om däremot värdena gällande skyddet av interiören redan till stor del har gått förlorade behövs ingen undantagslösning. Bild 7: En ny hisskorg med glasväggar har monterats i ett nytt hisstorn utanför byggnadens stomme. Bild 8: Tack vare att korgen är försedd med en glasvägg har man en bra utsikt genom hisstornets fönster. Bild 9: En hiss har monterats i efterhand mellan trapploppen. I det rymliga trapphuset har man endast behövt göra det ena trapploppet aningen smalare. 9

10 Bilderna 10 och 11: Den nya hissen har monterats på den plats där det andra trapploppet fanns och utanför byggnadens stomme har det byggts ett nytt trapptorn. Bilderna 12 och 13: I byggnaden har monterats en genomgående hiss i ett hisstorn som delvis ligger utanför byggnadsstommen. 10

11 4.2. REPARATIONSBYGGANDE I SMÅHUS Vid småhusreparationer kan åtgärder som förbättrar tillgängligheten krävas främst när småhusets våningsyta utvidgas REPARATIONSBYGGANDE I ADMINISTRATIONS- OCH SERVICEBYGGNADER I samband med en mer omfattande grundrenovering i en administrations- och servicebyggnad kan en förbättring av tillgängligheten krävas inom vissa gränser. Om grundrenoveringsprojektet omfattar byggnadens inomhusutrymmen och möjligen även inbegriper ändringar i rummens användningssyften, kan en förbättring av tillgängligheten krävas. Detta gäller i synnerhet affärs- och serviceutrymmen i byggnaden. Vid offentligt byggande ska man ha som utgångspunkt att ordna tillgängliga rutter. Man kan avvika från detta endast av mycket vägande skäl, till exempel för att skydda byggnaden. Principen om försiktigt reparerande kan förbigå kravet på tillgänglighet. Kraven i arbetarskyddslagen ska beaktas REPARATIONSBYGGANDE I KAFÉER OCH RESTAURANGER Byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och räddningsverket har gett ut en skild anvisning för restauranger, kaféer och så vidare (www.rakvv.hel.fi). Om det finns mer än 25 kundplatser krävs ett wc-utrymme som är tillgängligt för rörelsehindrade REPARATIONSBYGGANDE I BYGGNADER SOM INBEGRIPER ARBETSUT- RYMMEN För byggnader som från förut inbegriper arbetsutrymmen gäller det som tidigare nämnts om reparationer i administrations- och servicebyggnader. Om utrymmen som tidigare använts för andra syften än som arbetsutrymmen börjar användas som arbetsutrymmen måste man från fall till fall ta ställning till om det med beaktande av arbetets karaktär är motiverat att kräva tillgänglighet. Vid granskningen ska man även beakta utrymmenas utgångspunkter samt framför allt projektets karaktär och omfattning UTVIDGNINGSPROJEKT På utvidgningsdelen i en befintlig byggnad tillämpas i regel de bestämmelser som gäller nya byggnader. Om man för passagen vill använda hissarna i den gamla byggnadsdelen ska de uppfylla kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade. Kraven på byggnadsskydd ska emellertid beaktas. Det finns en skild anvisning för byggande av vindar (www.rakvv.hel.fi). I samband med byggande av vindsbostäder krävs inte att det byggs hissar eller att hissarna går ända upp till vindsvåningen. Det rekommenderas dock att det byggs en hiss. Däremot krävs att vindsbostaden är tillgänglig i tillämpliga delar. Kraven på byggnadsskydd ska beaktas. 11

12 NÄRMARE INFORMATION 12, 13, 117, 135, 171, 172 och 175 i markanvändnings- och bygglagen (www.ymparisto.fi) 51, 52, 53 och 54 i markanvändnings- och byggförordningen (www.ymparisto.fi) Delarna F1 och G1 samt F2 i Finlands byggbestämmelsesamling (www.ymparisto.fi) Esteetön rakennus ja ympäristö (Tillgänglig byggnad och miljö). Bygginfo Ab (www. rakennustieto.fi) Ravintolan tai kahvilan perustaminen (Grundande av en restaurang eller ett kafé). Asiakasohje (Kundanvisning) (www.rakvv.hel.fi) Ullakkorakentaminen (Vindsbyggande). Asiakasohje (Kundanvisning) (www.rakvv.hel.fi) Bilder: Bilderna 1, 2, 5 och 6: Heli Virkamäki, Bilderna 3 och 4: Ulla Vahtera, Bilderna 7 och 9: Mauri Helenius, Bilderna 8, 10 och 11: Erkki Holappa, Bild 12: Sami Kivilä Ritningar: Päivi Hellman Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Byggnadstillsynsverket Byggnadstillsynsverket (09) (09) PB 2300 Broholmsgatan 13 E-post HELSINGFORS STAD Helsingfors 53 12

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Denna information vänder sig till dig som planerar att bygga nytt i Ekerö kommun och går igenom vilka krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet

Läs mer

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen)

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) Byggrätt eller våningsyta? 14.1.2016 Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) 1 Varför detta tema? Begrepp: Verkar ofta vara tilltrasslade hos byggprojektets parter från planering

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande behövs inte om balkongen

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Hissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringsservice (VYP) och Jyrki Heinonen

Hissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringsservice (VYP) och Jyrki Heinonen Hissar Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om nivåskillnader: Då en nivåskillnad som är lika hög eller högre än våningshöjden ordnas med en trappa, skall anordnas en rörelsefri

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING OM BYGGSÄTT ANVISNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET SKONSULT AB 070-747 2 2 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 2016-10-0 1 OMFATTNING Granskningen omfattar utformning av detaljplan/område för flerbostadshus med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Kvarter 14, 15, en del av kvarter 16 och en del av kvarter 17 i stadsdel 251 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT...

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN Anvisningar om byggsätt OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN KVARTEREN 11 16 i stadsdel 111 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT... 2 3. KVARTEREN... 4 1. SYFTE Syftet

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet 1 Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande om arbetsledares behörighet MM4/601/2015 Miljöministeriet meddelar följande anvisningar om svårighetsklassen för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren BORGÅ Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens Stadsdelen 31, kvarteren 3207-3209 1 Borgå stad stadsplaneringsavdelningen ALLMÄNT Uppstens arbetsplatsområde

Läs mer

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010 C3 Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010 Miljöministeriets förordning om byggnaders värmeisolering Given i Helsingfors

Läs mer

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Given i Helsingfors den 22 mars

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Miljöministeriets förordning

Miljöministeriets förordning Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 d 2 mom. och 117 k 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 2342-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-07 i mål nr P 905-16, se bilaga A KLAGANDE J N MOTPARTER 1.

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-12-01 2015-6014 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Kalkstenen 1 Fastighetens adress: Vänskapens väg 4 Sökande: Rikshem Vit AB Ärende: Nybyggnad

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Axmarstig 208 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Gatuadress Axmarstig 208 enligt överenskommelse Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Stor byggnad i idyllisk

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8 Län Stockholm Gatuadress Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Jarlaberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött bostad med radhuskänsla och egen ingång i fristående byggnad

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Bomsund 183 Kommun Ragunda Storlek 6 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Bomsund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Bomsund 183 Kommun Ragunda Storlek 6 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Bomsund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Ragunda Storlek 6 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Bomsund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och mysig by med bra gemenskap. -- Kristina Holmblad, säljare

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

DOM 2015-02-17 Stockholm

DOM 2015-02-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-02-17 Stockholm Mål nr P 4066-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-03 i mål nr P 2691-13, se

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Ottarp 2182 Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 42 m² Område Hästveda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Ottarp 2182 Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 42 m² Område Hästveda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 42 m² Område Hästveda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här är avkopplande att vara! -- Berit o Torleif Heimdal, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter I skälig omfattning utdrag av erfarenheter Serviceboende i kv. Skruven, Ronneby kommun Bakgrund I Ronneby finns ett serviceboende i kv. Skruven som består av två separata byggnader i tre hela våningsplan

Läs mer

Södra Tvillingvägen 8

Södra Tvillingvägen 8 Län Dalarna Gatuadress Kommun Säter Storlek 6 rum (5 sovrum) / 131 m² Område Nämnsbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymligt boende för stor familj. Billig driftkostnad med bergvärme. -- Josephine

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och målsättningar... 3 2. Lägesbeskrivning... 3 2.1. Riskkartläggning... 3 2.2. Samlad service... 3 2.3. Vasa

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse.

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse. Björkå 135 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2 Område Gatuadress Björkå 135 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Trevlig villa för familjen! Välkomna till denna trevliga familjevilla

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Jägersrovägen 13 C. Län Skåne Gatuadress Jägersrovägen 13 C Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg. Tillträde tidigast

Jägersrovägen 13 C. Län Skåne Gatuadress Jägersrovägen 13 C Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En genomgående 2:a med stor inglasad

Läs mer

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB 1 Kap 5:11 Olika typer av dimensionering Vanliga bostadshus under 16 våningar Begreppet alternativ utformning har utgått. Höga byggnader

Läs mer

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 525.000 Konstruerad (år) 2002 område (län) Lagos Tomtarea 320 Stad Meia Praia Konstruktion område 280 sida 3/5 En underbar och rymlig hörn villa på den breda stranden

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING Dnr MSN 2015/105-214 Standardförfarande PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön Upprättad på planenheten

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer