TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLGÄNGLIG BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1)"

Transkript

1 Anvisningen har inte uppdaterats så att den överensstämmer med den ändrade markanvändnings- och bygglagen (som träder i kraft ). BYGGNAD (F1) BOSTADSPLANERING (G1) ANVISNING GODKÄND AV HELSINGFORS BYGGNADSNÄMND Ersätter den anvisning som godkändes INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM BYGGANDE 1. ALLMÄNT OM BYGGANDE 1 2. BOSTADSPLANERING UR ETT TILLGÄNG- LIGHETSPERSPEKTIV 1 3. BYGGNAD SOM INBEGRIPER SERVICE- OCH ARBETSUTRYMMEN UR ETT - HETSPERSPEKTIV 6 4. REPARATIONSBYGGANDE 8 NÄRMARE INFORMATION 11 Den här anvisningen granskar byggnaders tillgänglighet på tre olika nivåer: Nivå 1: Ovillkorligen bindande bestämmelser Nivå 2: Bestämmelser som inkluderar övervägande från fall till fall Nivå 3: Rekommendationer Med bindande verkan avses att miniminivån i bestämmelserna måste uppfyllas vid ansökan om tillstånd. Man kan ansöka om undantag från bestämmelserna på det sätt som föreskrivs separat. Med prövning från fall till fall avses att bestämmelserna är flexibla. Man tar därmed ställning till om de flexibla bestämmelserna ska tolkas med tanke på främjande av tillgängligheten eller med någon annan utgångspunkt. Med rekommendationer avses att man genom att följa dem har möjlighet att med tanke på tillgängligheten nå ett slutresultat som är klart bättre och mer rekommendabelt än den nuvarande bestämmelsenivån. 2. BOSTADSPLANERING UR ETT HETS- PERSPEKTIV Höghus och småhus har olika ställning ur ett tillgänglighetsperspektiv. 1

2 2.1. HÖGHUS Bostadshöghus har minst två våningar och mer än en bostad. De utrymmen som hör till olika bostadslägenheter är placerade ovanpå varandra i bostadshöghuset. Bild 1: Vid höghusets gatusida finns en tillräckligt svagt sluttande ramp. Med tanke på tillgänglighetsbestämmelserna indelas höghus i två grupper: a) hus där det finns ingångar till bostadslägenheter på tredje våningen eller högre upp, inklusive det våningsplan där entrén finns (= byggnader med tre eller flera våningar) b) hus där det finns ingångar till bostadslägenheter på högst två våningar Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller i synnerhet följande saker: Bild 2: Gården är formad så att passagen till ytterdörren är tillgänglig. Bild 3: Med hjälp av en ramp har det ordnats en tillgänglig entré. den passage som leder från tomtgränsen samt från den bilplats som är avsedd för rörelsehindrade till byggnaden den passage som leder till lekplatser och vistelseområden bilplatser: en del av byggnadens bilplatser måste vara anpassade för personer som använder rullstol krav på hiss; kravet gäller de höghus med bostäder som avses i punkten a) ovan bostädernas gemensamma utrymmen: kravet gäller de bostadshöghus som kräver hiss såsom avses i punkten a) ovan passagen till det nödvändiga utrymme som tjänar boendet dörrars och passagers fria bredd dimensionering av toalett- och tvättutrymmen: kravet gäller de bostadshöghus som kräver hiss såsom avses i punkten a) ovan Innehållet i bestämmelserna kan läsas utförligare i del G1 Bostadsplanering och F1 Hinderfri byggnad i Finlands byggbestämmelsesamling. I del F2 Säkerhet vid användning av byggnad finns bestämmelser om bland annat ramper, trappor, räcken och ledstänger (www.ymparisto.fi) Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall I bostadslägenheter kan för rullstolar användas en vändcirkel på 1300 mm, utomhus och framför bostadslägenhetens ytterdörr måste vändcirkeln vara 1500 mm. Bild 4: Genom att forma höghusets gård har det ordnats en tillgänglig entré till byggnaderna. Då man gör entrévåningen till en så kallad överlevnadsvåning i bostäder i två våningar i bostadshöghus som kräver hiss, räcker det att entrévåningen är tillgänglig. På överlevnadsvåningen ska det förutom ett badrum dimensionerat för rullstolar även finnas kok- och övernattningsmöjlighet för minst en person. 2

3 Bostadsterrasser och balkonger: när det till enskilda bostäder i bostadshöghus som kräver hiss hör både en balkong och en tak- eller bostadsterrass, ska någondera av dessa ha en tillgänglig passage. Nödvändiga utrymmen som tjänar boendet: INNERGÅRD De gemensamma utrymmenas terrasser ska vara tillgängliga för alla med hjälp av en ramp eller lyftanordning som finns färdigt på plats Inventarieförråd: en del av förrådsutrymmena för inventarier ska vara vara tillgängliga Bostadsbastur: dörröppningens fria bredd på 800 mm kan strukturellt göras så att minimibredden vid behov kan verkställas senare utan att konstruktioner och vattenisolering förstörs. Passager: GATA Bild 5 och planritning: På gatusidan av höghuset finns en stor öppning där ramperna som leder till andra våningen har placerats. om nivåskillnaden överskrider våningshöjden ska den rörelsefria passagen ordnas med hiss; förutsättningen gäller fall där det annars skulle finnas en orimligt lång ramp utanför. om detaljplanen tillåter att man bygger fast i gatulinjen och kräver att den första våningens golvnivå lyfts högre upp än vanligt för att undvika insyn, ska man i regel ordna en tillgänglig passage till trapphuset från gatusidan. Undantag utgörs av de fall där den tillgängliga ingångspassage som ordnas från gårdssidan inte blir över 50 meter lång och lösningen är naturlig med beaktande av byggnadens läge. Lösningarna prövas från fall till fall Rekommendationer Bostäder i två våningar i höghus: INNERGÅRD I bostäder i två våningar i bostadshöghus som kräver hiss rekommenderas att entrévåningen planeras som en så kallad överlevnadsvåning; på överlevnadsvåningen ska det förutom ett badrum dimensionerat för rullstolar även finnas kok- och övernattningsmöjlighet (för minst en person). Samma rekommendation om överlevnadsvåning gäller för bostäder i två våningar i bostadshöghus som inte kräver hiss; även om bestämmelserna inte kräver att badrummet är dimensionerat för rullstol, rekommenderar man att det är det. rekommendationer lyder att man med hiss ska nå bägge våningsplan. I höghus som inte kräver hiss rekommenderas att när det till enskilda bostäder hör både en balkong och en tak- eller bostadsterrass, ska någondera av dessa ha en tillgänglig passage. GATA Bild 6 och planritning: På gatusidan har placerats en ramp som löper parallellt med fasaden under taket. Det rekommenderas att man i anslutning till de gemensamma utrymmena placerar ett tillgängligt wc-utrymme. Som vändutrymme i tamburen rekommenderas 1500 mm. Bostädernas gemensamma utrymmen genomförs så att man beaktar att de även kan användas av rörelsehindrade. 3

4 PARKERINGSHALL GÅRD GATA Planritning: En tillgänglig entré till höghuset från gatan har ordnats med hjälp av en genomgående hiss. Planritning: Från gården finns en tillgänglig entré via en ramp SMÅHUS PARKERINGSHALL HISS- RESERVERING Med småhus avses med tanke på tillgänglighetsbestämmelserna ett annat hus än höghus. Exempelvis ett radhus är ett småhus även om det har avsevärt många bostäder. Begreppet småhus sammankopplas i tillgänglighetsgranskningen inte med antalet bostäder. I småhus är utrymmen som hör till olika bostäder vanligtvis inte placerade ovanpå varandra. Radhus eller småhus i höghuskvarter: tolkas enligt bestämmelserna för småhus (ej hiss) även om byggnaden är fast i ett höghus Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller endast följande saker: GATA Planritning: I till exempel townhouse-hus ordnas en tillgänglig entré både från parkeringshallen och gatan med hjälp av en genomgående hiss. den passage som leder från tomtgränsen samt från bilplatsen på marknivå: byggs så att den är anpassad för rörelsehindrade om det är möjligt med beaktande av terrängens form och höjdskillnader dörrar och passager: den fria bredden ska vara minst 800 millimeter; bestämmelsen gäller inte utrymmen som inte är nödvändiga utrymmen som tjänar boendet. 4

5 2.2.2 Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Bostadens bastu räknas som ett utrymme som är nödvändigt för boendet. En bastu är emellertid inte obligatorisk i sig. Den fria bredden på dörren till bastuutrymmet, inklusive basturummet, ska vara minst 800 millimeter. Dörröppningen ska strukturellt göras så att minimibredden vid behov kan verkställas senare utan att konstruktioner och vattenisoleringar förstörs. HISS- RESERVERING Om det på grund av terrängens form och höjdskillnader inte är möjligt att hitta en tillgänglig lösning, krävs det inte att det finns en passage som är anpassad för rörelsehindrade från tomtgränsen eller bilplatsen till bostaden Rekommendationer GATA Planritning: Tillgänglig ingång till ett småhus i många våningar har ordnats med en hiss. Det rekommenderas att man vid planering och byggande av ett småhus eftersträvar en genuin och logisk tillgänglighet. Då ska utöver de ovillkorligen bindande bestämmelserna även följande tillämpas entrén är tillgänglig (ramp, lyftanordning osv.) trösklarnas maximala höjd är 20 mm entrévåningen görs som en så kallad överlevnadsvåning (wcoch tvättutrymmen har en vändcirkel på 1300 mm, möjlighet att laga mat, boningsrum) i byggnaden ska finns en reservplan för den hiss eller trapphiss som leder till andra våningen bostädernas gemensamma utrymmen genomförs så att man beaktar att de även kan användas av rörelsehindrade. VERANDA När man i ett enskilt småhus genomför lösningar i enlighet med det som beskrivits ovan som tillgängliga för rörelsehindrade, inte med förbehåll, tillåts 5 m² extra våningsyta. Överskridandet av byggrätten av tillgänglighetsorsaker får emellertid inte vara över 5 procent. GATA I ritningens exempel har den tillgängliga ingången till småhuset ordnats via den täckta bilplatsen, varvid en lutning på 8 procent ordnas på ett naturligt sätt. När man på motsvarande sätt gör ett rad- eller parhus tillgängligt tillåts 5 m² extra våningsyta per bostad. Överskridandet av byggrätten av tillgänglighetsorsaker får emellertid inte vara över 5 procent. Vid lösningar med hjälp av en ramp rekommenderas en höjdskillnad på högst 200 mm. Då är rampens längd med 5 procents lutning 4 meter och med 8 procents lutning 2,5 meter. Vid 8 procents lutning krävs en uppvärmd eller täckt ramp. Högre nivåskillnader ska skötas genom formande av terrängen. En höjdskillnad på 500 mm innebär en 10 meter lång ramp med 5

6 5 procents lutning. Dessutom behövs en minst 1500 mm djup trappavsats. Om rampen har en lutning på 8 procent blir den 6250 mm lång. Då är det naturligt att ordna en tillgänglig ingång till exempel via en täckt bilplats eller liknande SPECIALBOENDE I bestämmelserna om tillgänglighet finns inga separata regler för specialboende. Således bedöms tillgängligheten utgående från om specialboendet är beläget i ett småhus eller höghus. Under förutsättning att studentinternat och motsvarande boenden planeras så att åtminstone alla gällande tillgänglighetsbestämmelser uppfylls i de gemensamma utrymmena, kan en del av bostäderna dimensioneras så att till exempel hygienutrymmena avviker från bestämmelserna i enlighet med följande tabell: internat med mindre än 20 bostäder: 5 bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: 6 10 bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med bostäder: bostäder kan avvika från bestämmelserna internat med fler än 120 bostäder: 20 bostäder kan avvika från bestämmelserna Förutsättningen är alltid att de gemensamma utrymmena är rymliga och att det finns ett tillräckligt antal av dessa så att personer i rullstol kan komma in i tidigare nämnda utrymmen på alla våningar. Avvikande från bestämmelserna gällande ovan nämnda gränser kan tolkas som ringa, om det finns särskilda orsaker som förespråkar det. Om man vill överskrida gränserna behöver man ett undantagsbeslut. Ett undantagsbeslut behövs inte nödvändigtvis om tvättutrymmena enkelt kan ändras så att de uppfyller tillgänglighetsbestämmelserna. 3. BYGGNAD SOM INBEGRIPER SERVICE- OCH ARBETSUTRYMMEN UR ETT HETSPERSPEKTIV Situationen är olika beroende på om det är fråga om en administrations- och servicebyggnad eller annan byggnad. Beträffande andra byggnader beror tillgänglighetskraven på om det är fråga om ett affärs- eller serviceutrymme eller endast ett utrymme avsett för arbete ADMINISTRATIONS- OCH SERVICEBYGGNAD Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna gäller i synnerhet följande saker: bilplatser: en del av bilplatserna måste anpassas för personer som använder rullstol en tillgänglig passage från tomtgränsen samt från bilplatserna till byggnaden och utrymmena en passage anpassad till rörelsehindrade mellan plan och avsatser som funktionellt står i anslutning till varandra dörrars fria bredd hisskrav 6

7 rampens maximala lutning hygienutrymmen. Innehållet i bestämmelserna kan läsas utförligare i del F1 Hinderfri byggnad i Finlands byggbestämmelsesamling (www.ymparisto.fi) Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall I kontorsbyggnader som har många våningar ska det finnas ett wc-utrymme anpassat för rörelsehindrade på varje våning ANNAN BYGGNAD MED AFFÄRS- OCH SERVICEUTRYMME Ovillkorligen bindande bestämmelser Bestämmelserna är i princip lika stränga som för administrations- och servicebyggnader Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Det kan uppstå utrymme för tolkning i fråga om placering av tillgängliga wc-utrymmen i köpcentrum och motsvarande. Ett tillgängligt wc-utrymme måste vara placerat på ett rimligt avstånd från och även i övrigt lätt att hitta och nå från kundutrymmena HOTELL Hotell berörs i princip av det som redan nämnts om administrations- och servicebyggnader. Dessutom måste det finnas fullständigt tillgängliga inkvarteringsrum på varje våning och i anslutning till de gemensamma utrymmena måste det finnas ett tillgängligt wc-utrymme för besökare. Det lönar sig att ha som utgångspunkt att planera nya hotellbyggnader så att de till alla delar är tillgängliga ARBETSUTRYMMEN Ovillkorligen bindande bestämmelser När arbetsutrymmet utgör en del av en administrations- och servicebyggnad eller ett affärsoch serviceutrymme i en annan byggnad måste det uppfylla de vanliga tillgänglighetskraven, till exempel gällande hissar. Alla underhålls- och förrådsutrymmen i byggnaden måste emellertid inte uppfylla kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade. Vad gäller hygienutrymmen räcker det att en del av dem är anpassade för rörelse- och funktionshindrade. Sådana utrymmen ska förses med skylten för rörelsehindrade. När det är fråga om en byggnad som endast omfattar arbetsutrymmen beaktar man vid bedömningen av tillgängligheten om den är tillräcklig för arbetets karaktär och likvärdighet Bestämmelser som omfattar prövning från fall till fall Om det är tydligt att arbetet är svårt eller omöjligt att utföra för en person som sitter i rullstol, gäller inte kraven på tillgänglighet. 7

8 För små arbetsplatser med under tio anställda får tillgänglighetskravet inte utgöra ett orimligt slutresultat i förhållande till byggkostnaderna. Kravet kan anses vara rimligt när det inte ökar de totala kostnaderna för projektet med mer än 5 procent Rekommendationer Det rekommenderas att kontorsutrymmena och ett tillgängligt wc-utrymme placeras på första våningen i produktionsbyggnader och liknande byggnader. Om detta inte är möjligt ska en tillgänglig passage ordnas i enlighet med de vanliga bestämmelserna, till exempel med en vertikalhiss. 4. REPARATIONSBYGGANDE Vad gäller tillämpningen av bestämmelserna är situationen då man reparerar en byggnad en annan än då man bygger en ny byggnad. Vid reparationsbyggande följs de allmänna rättsnormerna som ger den verkställande myndigheten prövningsrätt vid tillämpningen av i princip alla bestämmelser för byggande. Tillgänglighet är därmed ett delområde bland många andra. Även byggnadens användningssyfte inverkar på hur och i vilken omfattning man bör beakta tillgängligheten i reparationsprojekt. Principen om så kallat försiktigt reparerande (118 i markanvändnings- och bygglagen) förpliktar på lagstiftningsnivå att det vid reparationer och ändringar i byggnader ska ses till att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader inte förstörs. Det finns situationer där nivån på tillgänglighet likt den i nya objekt kan strida mot de historiska värdena. I historiskt värdefulla byggnader krävs alltid planering på hög nivå. Vid reparationsbyggande är situationen så olika från fall till fall att det är svårt att ge några allmänna planeringsanvisningar. Om det är fråga om att utvidga utrymmena i en befintlig byggnad följs de vanliga reglerna för tillgänglighet. Den tillgängliga rutten ska granskas som en helhet. Om sålunda till exempel ingången till en passage som inbegriper hiss på grund av många trappsteg inte är tillgänglig och inte rimligen kan göras tillgänglig, behöver inte heller de bostäder som finns bakom hissförbindelsen göras tillgängliga REPARATIONSBYGGANDE I HÖGHUS MED BOSTÄDER Gällande hissar som monteras i efterhand ska man i mån av möjlighet sträva efter en fungerande lösning med tanke på tillgängligheten. Hissen kan monteras mellan trapploppen, i ett annat utrymme som finns på våningen, utanför byggnadsstommen eller där det finns ett annat trapplopp så att nya trappor byggs utanför byggnadsstommen. Principen om försiktigt reparerande och skyddsbestämmelserna i detaljplanen kan hindra en fullständigt tillgänglig lösning. Gällande befogenheter måste man beakta den högsta förvaltningsdomstolens linjedragningar, enligt vilka en hiss som monteras i efterhand i ett skyddat värdefullt trapphus, som även 8

9 har bevarats i ursprungligt eller nästan ursprungligt skick, förutsätter en undantagslösning. Om däremot värdena gällande skyddet av interiören redan till stor del har gått förlorade behövs ingen undantagslösning. Bild 7: En ny hisskorg med glasväggar har monterats i ett nytt hisstorn utanför byggnadens stomme. Bild 8: Tack vare att korgen är försedd med en glasvägg har man en bra utsikt genom hisstornets fönster. Bild 9: En hiss har monterats i efterhand mellan trapploppen. I det rymliga trapphuset har man endast behövt göra det ena trapploppet aningen smalare. 9

10 Bilderna 10 och 11: Den nya hissen har monterats på den plats där det andra trapploppet fanns och utanför byggnadens stomme har det byggts ett nytt trapptorn. Bilderna 12 och 13: I byggnaden har monterats en genomgående hiss i ett hisstorn som delvis ligger utanför byggnadsstommen. 10

11 4.2. REPARATIONSBYGGANDE I SMÅHUS Vid småhusreparationer kan åtgärder som förbättrar tillgängligheten krävas främst när småhusets våningsyta utvidgas REPARATIONSBYGGANDE I ADMINISTRATIONS- OCH SERVICEBYGGNADER I samband med en mer omfattande grundrenovering i en administrations- och servicebyggnad kan en förbättring av tillgängligheten krävas inom vissa gränser. Om grundrenoveringsprojektet omfattar byggnadens inomhusutrymmen och möjligen även inbegriper ändringar i rummens användningssyften, kan en förbättring av tillgängligheten krävas. Detta gäller i synnerhet affärs- och serviceutrymmen i byggnaden. Vid offentligt byggande ska man ha som utgångspunkt att ordna tillgängliga rutter. Man kan avvika från detta endast av mycket vägande skäl, till exempel för att skydda byggnaden. Principen om försiktigt reparerande kan förbigå kravet på tillgänglighet. Kraven i arbetarskyddslagen ska beaktas REPARATIONSBYGGANDE I KAFÉER OCH RESTAURANGER Byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och räddningsverket har gett ut en skild anvisning för restauranger, kaféer och så vidare (www.rakvv.hel.fi). Om det finns mer än 25 kundplatser krävs ett wc-utrymme som är tillgängligt för rörelsehindrade REPARATIONSBYGGANDE I BYGGNADER SOM INBEGRIPER ARBETSUT- RYMMEN För byggnader som från förut inbegriper arbetsutrymmen gäller det som tidigare nämnts om reparationer i administrations- och servicebyggnader. Om utrymmen som tidigare använts för andra syften än som arbetsutrymmen börjar användas som arbetsutrymmen måste man från fall till fall ta ställning till om det med beaktande av arbetets karaktär är motiverat att kräva tillgänglighet. Vid granskningen ska man även beakta utrymmenas utgångspunkter samt framför allt projektets karaktär och omfattning UTVIDGNINGSPROJEKT På utvidgningsdelen i en befintlig byggnad tillämpas i regel de bestämmelser som gäller nya byggnader. Om man för passagen vill använda hissarna i den gamla byggnadsdelen ska de uppfylla kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade. Kraven på byggnadsskydd ska emellertid beaktas. Det finns en skild anvisning för byggande av vindar (www.rakvv.hel.fi). I samband med byggande av vindsbostäder krävs inte att det byggs hissar eller att hissarna går ända upp till vindsvåningen. Det rekommenderas dock att det byggs en hiss. Däremot krävs att vindsbostaden är tillgänglig i tillämpliga delar. Kraven på byggnadsskydd ska beaktas. 11

12 NÄRMARE INFORMATION 12, 13, 117, 135, 171, 172 och 175 i markanvändnings- och bygglagen (www.ymparisto.fi) 51, 52, 53 och 54 i markanvändnings- och byggförordningen (www.ymparisto.fi) Delarna F1 och G1 samt F2 i Finlands byggbestämmelsesamling (www.ymparisto.fi) Esteetön rakennus ja ympäristö (Tillgänglig byggnad och miljö). Bygginfo Ab (www. rakennustieto.fi) Ravintolan tai kahvilan perustaminen (Grundande av en restaurang eller ett kafé). Asiakasohje (Kundanvisning) (www.rakvv.hel.fi) Ullakkorakentaminen (Vindsbyggande). Asiakasohje (Kundanvisning) (www.rakvv.hel.fi) Bilder: Bilderna 1, 2, 5 och 6: Heli Virkamäki, Bilderna 3 och 4: Ulla Vahtera, Bilderna 7 och 9: Mauri Helenius, Bilderna 8, 10 och 11: Erkki Holappa, Bild 12: Sami Kivilä Ritningar: Päivi Hellman Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Byggnadstillsynsverket Byggnadstillsynsverket (09) (09) PB 2300 Broholmsgatan 13 E-post HELSINGFORS STAD Helsingfors 53 12

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Dörrar, vindfång. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Dörrar, vindfång. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Dörrar, vindfång Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 finns följande föreskrifter om dörrar och öppningar: Med undantag av bostadshus skall den fria bredden vara minst 850 mm för brukare av rullstol

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8 Län Stockholm Gatuadress Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Jarlaberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött bostad med radhuskänsla och egen ingång i fristående byggnad

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

Närvaron av ett tillgänglighetsperspektiv i arkitektstudenters examensarbeten: hur kan tillgänglighet bli mer närvarande i studenters designprocesser?

Närvaron av ett tillgänglighetsperspektiv i arkitektstudenters examensarbeten: hur kan tillgänglighet bli mer närvarande i studenters designprocesser? Närvaron av ett tillgänglighetsperspektiv i arkitektstudenters examensarbeten: hur kan tillgänglighet bli mer närvarande i studenters designprocesser? Inledning: I Sverige har vi ett tillgänglighetskrav.

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering

Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering C3 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Byggnadens värmeisolering Föreskrifter 2003 1 Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering Given i Helsingfors den 30 oktober 2002 Enligt miljöministeriets

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse.

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse. Björkå 135 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2 Område Gatuadress Björkå 135 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Trevlig villa för familjen! Välkomna till denna trevliga familjevilla

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Belägen i lugnt och fint område nära naturen. Bara ca 15 min från Göteborg. --

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkomen

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Östra Vittusgatan 7 A

Östra Vittusgatan 7 A Län Blekinge Gatuadress Kommun Karlskrona Storlek 3.0 rum / 67 m² Område Trossö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin innergård med gemensam uteplats

Läs mer

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Nedre Gärdet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Uteplats i söderläge mot inhägnad innergård med inglasad balkongdel.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Flintlåsvägen 35

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Flintlåsvägen 35 Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 1 rum / 21,5 m² Område Edsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ekonomiskt boende i en välskött förening med nära till både natur och Edsbergs

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 28 m² Område Fruängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mysig och yteffektivt planerad lägenhet med gott om förvaringsutrymmen. Badrum

Läs mer

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:-

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- Bekvämt boende! Lägenhet med ljust och generöst vardagsrum med utgång till inglasad balkong med sjöglimt. Ljust kök med rejäl plats för matbord. Ett sovrum

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Västra Storgatan 5. Län Skåne Gatuadress Västra Storgatan 5 Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område. Tillträde tidigast

Västra Storgatan 5. Län Skåne Gatuadress Västra Storgatan 5 Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område Kvidinge centralt Tillträde tidigast 2012-03-08 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Bottenvåningen: Rymligt kök med plats

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Villagatan 7. Län Jönköping Gatuadress Villagatan 7 Kommun Jönköping Storlek 2.0 rum / 115 m² Område. Tillträde tidigast 2013-02- 01

Villagatan 7. Län Jönköping Gatuadress Villagatan 7 Kommun Jönköping Storlek 2.0 rum / 115 m² Område. Tillträde tidigast 2013-02- 01 Län Jönköping Gatuadress Villagatan 7 Kommun Jönköping Storlek 2.0 rum / 115 m² Område Gränsar mot huskvarnaberget med många gångstigar, högt läge i sydväst. Tillträde tidigast 2013-02- 01 www.hemverket.se

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Sjunnerup Alestigen 3

Sjunnerup Alestigen 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Höör Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 47 m² Område Sjunnerup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nära gamla Forstavallens hållplats

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort hus som byggdes

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer