Områdestyp/status SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdestyp/status SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet"

Transkript

1 Bevarandeplan 1(4) Natura 2000-områdets namn och områdeskod Uppsala Kungsäng, SE Områdestyp/status SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Området är en del av naturreservatet Uppsala kungsäng. Regeringen godkände utpekande av området i december Tidigare bevarandeplan fastställdes av Länsstyrelsen i mars Denna bevarandeplan fastställdes av Länsstyrelsen den 15 december Områdets storlek 12,5 ha Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet Kod Namn Areal 6410 Fuktängar 5,67 ha Naturtypernas utbredning visas på karta, bilaga 1. Ägarförhållanden Staten genom SLU. Kommun Uppsala. Översiktlig beskrivning av området Uppsala Kungsäng är en så kallad sidvallsäng på styv lera, vilket är den äldsta formen av naturtypen äng. På ängen finns Nordens största förekomst av kungsängslilja. Området är beskrivet redan av Olof Rudbeck d ä under 1600-talets senare del. Ängen var senare exkursionsmål för Carl von Linné och hans lärjungar under och 1760-talen. Under 1930-talet utforskade Rutger Sernander och Gustaf Sandberg Kungsängen. Genom sin färg och form har kungsängsliljan blivit mycket populär och har utsetts till landskapsblomma för Uppland. Ängen har en markerad vegetationszonering från de lägst belägna delarna och uppåt. I de fuktigaste partierna växer vasstarr, tuvstarr, svärdslilja och kaveldun. I denna del håller jättegröe nu på att vandra in. Ovanför detta bälte vidtar ett plattstarrsamhälle

2 Bevarandeplan 2(4) med inslag av svartkavle, som avlöses av ett luddhavre-ängskavlesamhälle. Längst upp återfinns ett bälte med dominerande ängsgröe. Kungsängsliljan växer huvudsakligen inom luddhavre-ängskavlebältet. Jämfört med förhållandena under och 1940-talen, har zoneringen förskjutits något uppåt, eventuellt som en följd av att Mälaren reglerades vid Norrström Den naturliga vattenståndsvariationen med högt vintervatten minimerades, medan sommarmedelvatten reglerades på en något högre nivå än tidigare. Förutom kungsängsliljan förekommer bland annat svartkavle i området, en havsstrandsväxt med en av sina få svenska inlandslokaler på just Kungsängen. Arten är troligen en relikt från när Mälaren hade inslag av brackvatten, för minst 700 år sedan. Flera andra skyddsvärda arter som tidigare fanns på Kungsängen har försvunnit under senare tid, sannolikt till följd av utebliven eller för svag hävd. Några exempel är höskallra, ängsgentiana, majviva, ängsnycklar, kärrspira och hårstarr. Ytterligare en försvunnen art är rosettjungfrulin men den är ej observerad sedan 1890-talet. Upplands Ornitologiska Förening genomförde häckfågelinventeringar på Kungsängen under 1996 och Bland regelbundet häckande arter kan nämnas tofsvipa, storspov, ängspiplärka och gulärla. Dessutom häckar troligen/emellanåt årta, skedand, småfläckig sumphöna, kornknarr, brushane och grönbena. Övriga intressanta fågelarter som observerats är pilgrimsfalk, dvärgbeckasin och dubbelbeckasin. Kungsängen är också en betydelsefull rastlokal med tidvis upp till 1000 rastande vadare, bland annat brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa och grönbena, samt ett 100-tal simänder. Bevarandesyfte Bevarandesyftet med Natura 2000-området Uppsala kungsäng är att bevara eller återställa gynnsamt tillstånd för de prioriterade bevarandevärden som anges nedan. Även prioriterade bevarandeåtgärder anges nedan. Länsstyrelserna ska enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ta fram bevarandesyften för alla Natura 2000-områden. Bevarandesyftet används tillsammans med beskrivningarna av områdets livsmiljöer och arter vid tillståndsprövningar som rör området, enligt 7 kap 28a 29 miljöbalken. Bevarandesyftet ger även vägledning om hur myndigheterna behöver arbeta för att prioritera Natura 2000-områden i det fortsatta skyddsarbetet enligt 7 kap. 27 miljöbalken och 16 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

3 Bevarandeplan 3(4) Prioriterade bevarandevärden: Naturtypen 6410 fuktäng. Motivering: Området hyser stora mängder Kungsängslilja. Om våren översvämmas ängarna och blir värdefulla för rastande fåglar. Prioriterade bevarandeåtgärder: Kraftigare hävd av slåtter- och betesmark, alternativt återupptag där hävden upphört. Dock får inte hävden påbörjas för tidigt på året och slåttern ska utföras på sensommaren för att gynna områdets arter. Vid behov kulvertering av diken (eller andra lämpliga åtgärder) så att ängen inte avvattnas och näringsrikt vatten inte sipprar in i reservatet. Beskrivning av naturtyp 6410 Fuktängar (5,67 ha) Fuktängar på jordar med stort inslag av torv, kalk eller lera som är präglade av under lång tid bedriven hävd. Typiska arter är starr och blåtåtel, och krontäckningen kan uppgå till 30 %. I vissa fall översvämmas fuktängarna säsongsenligt. Hot mot naturtypen utgörs främst av upphörd hävd och gödningspåverkan, vilka riskerar att helt förändra den typiska artsammansättningen och orsaka igenväxning. Andra hot är olämplig skötsel, till exempel alltför kraftig röjning av buskar och träd samt överbetning, för tidig hävd och förändringar i hydrologin. Bevarandemål 6410 Fuktängar Arealen fuktängar ska vara minst 5,7 ha. Området består av fuktig, hävdad gräsmark och vegetationen domineras av olika starrarter och blåtåtel. Årlig hävd ska prägla området. Flera typiska och/eller karaktäristiska arter, exempelvis ängsnycklar, hirsstarr, slåtterblomma, sumpgentiana och strandmaskrosor, ska ha en livskraftig förekomst. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Bevarandetillstånd idag Området har inte ett gynnsamt bevarandetillstånd i dagsläget då kraftigare och mer välplanerad hävd behövs. Hotbild vad kan påverka Natura 2000-området negativt? Upphörd hävd, samt för tidig eller för kraftig hävd. Igenväxning.

4 Bevarandeplan 4(4) Tillförsel av näringsämnen. Förändringar i hydrologin. Förekomst och införsel av främmande arter. Exploatering och samhällsbygge. Utsläpp och spridning av kemikalier. Bevarandeåtgärder Se prioriterade bevarandeåtgärder. Bilaga 1. Naturtyper enligt Natura 2000.

5 Bilaga 1. Naturtyper enligt Natura Tillhör Länsstyrelsens i Uppsala län, Bevarandeplan , dnr Natura 2000-området Uppsala kungsäng, SE , Kommun: Uppsala. Lantmäteriet/Länsstyrelsen ± 1: Meter : Naturtyper Gräns Natura Fuktängar

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan Foto: Lars Björkelid Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Abborravan, SE0810361 Kommun: Lycksele Skyddsstatus: Natura 2000:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (6) Enheten för naturvård Ekoberget SE110170 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Sumpskog vid Flärkmyran SE0710200 Foto: Per Sander Namn: Sumpskog vid Flärkmyran Sitecode: SE0710200 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 2,3 hektar Skyddsform: Biotopsskyddsområde

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Rigstakärret SE0710201 Foto: Per Sander Namn: Rigstakärret Sitecode: SE0710201 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 4,6 ha Skyddsform: Biotopskydd Kommun: Timrå Tillsynsmyndighet: Skogsstyrelsen

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Myckelsjö hackslått SE0710220 Foto: Per Sander Namn: Myckelsjö hackslått Sitecode: SE0710220 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 0,76 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun: Sundsvall Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Höglands naturminne SE0710208 Foto: Länsstyrelsen Namn: Höglands naturminne Sitecode: SE0710208 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 0,4 hektar Skyddsform: Naturminne Kommun: Sundsvall

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Nipor i Myre SE0710222 Foto: Länsstyrelsen Namn: Nipor i Myre Sitecode: SE0710222 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 4,3 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun: Sollefteå Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Hassel hackslått SE0710217 Foto: Annika Carlsson Namn: Hassel hackslått Sitecode: SE0710217 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 0,55 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun: Sundsvall Tillsynsmyndighet:

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner 2011-05-09 511-388-10 1273,1293 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE0420299) i Hässleholms och Osby kommuner Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget 1(6) Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget Blåsippor. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-24 Namn och områdeskod: Ersmarksberget, SE0810429 Kommun: Umeå Skyddsstatus:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Lillsjöslåttern SE0710084 Namn: Lillsjöslåttern Sitecode: SE 710084 Områdestyp: psci 1995-12 enligt Art- och habitatdirektivet Areal: 4,9 ha Skyddsform: Naturreservat Kommun:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Björkbäcksmyran SE0710195 Namn: Björkbäcksmyran Sitecode: SE0710195 Områdestyp: psci 2003-10 enligt Art- och habitatdirektivet Area: 187,2 hektar Skyddsform: Oskyddat, blivande

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun 2010-11-02 511-198-10 1276 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE0420287) i Klippans kommun Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 1 Bevarandeplan Natura 2000 Ravin i Holme SE0710206 Foto: Länsstyrelsen Namn: Ravin i Holme Sitecode: SE 0710206 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 2,8 ha Skyddsform: Biotopskydd N04/40B Kommun: Sollefteå

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 1 (7) Bevarandeplan Natura 2000 Sörbyn SE0820416 Fastställd av Länsstyrelsen: 2007-12-11 Namn: Sörbyn Områdeskod: SE0820416 Områdestyp: SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) Area: 5,40 ha Ytterligare

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Nästorp

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Nästorp Bevarandeplan för Natura 2000-området Nästorp Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område Valdemarsön, SE , Katrineholms kommun

Bevarandeplan för Natura 2000-område Valdemarsön, SE , Katrineholms kommun Dnr: 511-11332-2004 Bevarandeplan för Natura 2000-område Valdemarsön, SE0220425, Katrineholms kommun Valdemarsön Kärrgräshoppa Natura 2000-kod: SE0220425 Områdets namn: Valdemarsön Totalareal: 16 ha Upprättad

Läs mer

Bevarandeplan Natura Haparanda hamn SE

Bevarandeplan Natura Haparanda hamn SE 1 (7) Bevarandeplan Natura 2000 Haparanda hamn SE0820713 Fastställd av Länsstyrelsen: 2007-12-11 Namn: Haparanda hamn Områdeskod: SE0820713 Områdestyp: SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) Area:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Buskan

Bevarandeplan Natura 2000 Buskan Dnr 511-7944-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Buskan Upprättad: 2005-08-12 Namn: Buskan Områdeskod: SE0630221 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 1 ha Skyddsform: Miljöstöd Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Långnäsmon SE0710202 Foto: Jonas Salmonsson Namn: Långnäsmon Sitecode: SE0710202 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 4,2 ha Skyddsform: Biotopskydd Kommun: Timrå Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Fären SE0710215 Foto: Länsstyrelsen Namn: Fären Sitecode: SE0710215 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 0,4 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun: Timrå Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Salusanden SE0710178 Foto: Per Sander Namn: Salusanden Sitecode: SE0710178 Områdestyp: SAC 2011 03 Areal: 1,37 hektar Skyddsform: Oskyddat Kommun: Örnsköldsvik Tillsynsmyndighet:

Läs mer

Erstad kärr. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Erstad kärr. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Erstad kärr Områdeskod SE0310575 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-09-06 Beteckning 0600-40-0575 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Vägledning om utformning av skötselplan

Vägledning om utformning av skötselplan PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT Vägledning om utformning av skötselplan Här vägleder Naturvårdsverket om hur en skötselplan bör utformas. B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun 211-8-31 511-129-1 1233 Förslag till ändringar inom Natura 2-området Falsterbo skjutfält (SE43111) i Vellinge kommun Bakgrund Natura 2 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Nipsippan i Krången SE0710161 Namn: Nipsippan i Krången Sitecode: SE0710161 Områdestyp: psci 2000-07 enligt art- och habitatdirektivet Areal: 3,1 ha Skyddsform: Blivande naturreservat

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Lovö Kärsö SE0110186 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Guldnäsbäcken SE0710167 Foto: Per Sander Namn: Guldnäsbäcken Sitecode: SE0710167 Områdestyp: SAC 2011 03 Areal: 2,9 ha Skyddsform: Biotopskyddsområde N97/40B Kommun: Timrå Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo 511-4607-05 t Viggesbo enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330245 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Remmarn SE0710223 Foto: Per Sander Namn: Remmarn Sitecode: SE0710223 Områdestyp: SAC 2014 01 Areal: 1,2 hektar Skyddsform: Oskyddat Kommun: Örnsköldsvik Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan Natura Oxsand. SCI (Art- och habitatdirektivet) /SPA (Fågeldirektivet)

Bevarandeplan Natura Oxsand. SCI (Art- och habitatdirektivet) /SPA (Fågeldirektivet) Dnr 511-7943-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Oxsand Upprättad: 2005-08-12 Namn: Oxsand Områdeskod: SE0630182 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) /SPA (Fågeldirektivet) Area: 30ha Skyddsform:

Läs mer

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Skams hål Områdeskod SE0310728 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-10-18 Beteckning 0600-40-0728 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Förvaltningsplan Natura 2000

Förvaltningsplan Natura 2000 Förvaltningsplan Natura 2000 Natura 2000-område Natura 2000-kod Totalareal Naturreservatet Ramsholmen FI1400001 13 ha landområde Fastställd: 1997, naturreservat sedan 1925 Områdestyp, status SAC-område

Läs mer

Datum Vagn SE Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd)

Datum Vagn SE Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071402 Vagn SE0110290 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Furön

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Furön Bevarandeplan för Natura 2000-området Furön Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Lilla Tjärbruket

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Lilla Tjärbruket Bevarandeplan för Natura 2000-området Lilla Tjärbruket Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Nordsjövikarna i Faxälven SE0710207 Foto: Länsstyrelsen Namn: Nordsjövikarna i Faxälven Sitecode: SE0710208 Områdestyp: SCA 2011-03 Areal: 6,0 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun:

Läs mer

Aggarp-Åshuvud. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen fastställd September 2005

Aggarp-Åshuvud. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen fastställd September 2005 Bevarandeplan för Natura 2000-område Aggarp-Åshuvud Områdeskod SE0310415 Bevarandeplanen fastställd September 2005 Beteckning Bakgrund Natura 2000 handlar om att bevara hotade arter och naturtyper som

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

OBS! Vi får beskära bilderna. Säivis SE Bevarandeplan Natura 2000-område

OBS! Vi får beskära bilderna. Säivis SE Bevarandeplan Natura 2000-område OBS! Vi får beskära bilderna. Säivis SE0820702 Bevarandeplan Natura 2000-område Titel: Säivis SE0820702 Bevarandeplan Natura 2000-område. Diarienummer: 511-11943-2017 Omslagsbild: Kontaktuppgifter: ISSN:

Läs mer

Restaureringsplan Projektområde 54, Lindänget

Restaureringsplan Projektområde 54, Lindänget RESTAURERINGSPLAN 1(3) 2012-02-16 D nr: Naturvårdsenheten Jens Montelius Risberg Direktnr 023-818 24 Faxnr 023-813 31 jens.montelius.risberg@lansstyrelsen.se Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Signatur

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Masugnsskogen

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Masugnsskogen Bevarandeplan för Natura 2000-området Masugnsskogen Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Gammelbodarna SE0710159 Namn: Gammelbodarna Sitecode: SE0710159 Områdestyp: psci 1995-12 enligt Art- och habitatdirektivet Areal: 5,7 ha Skyddsform: Naturreservat Kommun: Ånge

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hädinge. Områdeskod SE Bevarandeplanen fastställd Beteckning

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hädinge. Områdeskod SE Bevarandeplanen fastställd Beteckning Bevarandeplan för Natura 2000-område Hädinge Områdeskod SE0310641 Bevarandeplanen fastställd 2006-04-20 Beteckning 511-1573-06 0600-40-0641 Bakgrund Natura 2000 handlar om att bevara hotade arter och naturtyper

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Källarhalsen

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Källarhalsen Bevarandeplan för Natura 2000-området Källarhalsen Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE , delområde Drakamöllan och Kumlan.

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE , delområde Drakamöllan och Kumlan. 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE0420075, delområde Drakamöllan och Kumlan. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Kakelugnsmossen. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Kakelugnsmossen. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Kakelugnsmossen Områdeskod SE0310515 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-09-06 Beteckning 0600-40-0515 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Områdestyp och skyddsstatus SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet

Områdestyp och skyddsstatus SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet Bevarandeplan 1(6) Natura 2-områdets namn och områdeskod Wik, SE2131 Områdestyp och skyddsstatus SAC (Särskilt bevarandeområde enligt EU:s art- och habitatdirektiv). Regeringen godkände utpekande av området

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Granby SE0110206 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Sörbyn SE Bevarandeplan Natura 2000-område

Sörbyn SE Bevarandeplan Natura 2000-område Sörbyn SE0820416 Bevarandeplan Natura 2000-område Titel: Sörbyn SE0820416 Bevarandeplan Natura 2000-område Diarienummer: 511-13071-2016 Omslagsbild: Kontaktuppgifter: ISSN: 0283-9636 Sofia Hagsand Länsstyrelsen

Läs mer

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 Murstensdalen (även Natura 2000), syftet med reservatet är att bevara ett vilt och väglöst taiganaturskogsområde med omfattande förekomst av myrar, sjöar och tjärnar och med

Läs mer

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE0420075, delområde Brösarps backar i Simrishamns kommun. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning

Läs mer

Gunnarstenarna SE

Gunnarstenarna SE 1 (7) Enheten för naturvård Gunnarstenarna SE0110083 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Sida 2 av 8 Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet Rapporterad areal Inventerad areal Kod Naturtypsbeskrivning 0,6 0, *Artrika stagg-gräsm

Sida 2 av 8 Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet Rapporterad areal Inventerad areal Kod Naturtypsbeskrivning 0,6 0, *Artrika stagg-gräsm Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05564-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Törnabygd Kommun: Tingsryd Områdeskod: SE0320163

Läs mer

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet BESLUT 1(6) 2013-06-14 TN-142/2012 Jonas Edlund, ekolog 011-15 12 90 Kommunfullmäktige Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Klövberget (norra) SE0710004 Namn: Klövberget Sitecode: SE0710004 Områdestyp: psci 1997-01 enligt Art- och habitatdirektivet Areal: 23 hektar Skyddsform: Naturreservat Kommun:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Sågartorpskärret

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Sågartorpskärret Bevarandeplan för Natura 2000-området Sågartorpskärret Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Bevarandeplan för Natura område

Bevarandeplan för Natura område BEVARANDEPLAN Fastställd 2005-09-09 Diarienummer: 511-3663-2005 Naturvårdsfunktionen Åke Widgren Bevarandeplan för Natura 2000 - område SE0410068 Pukaviksbukten Kommun: Sölvesborg Områdets totala areal:

Läs mer

Isberga hage. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Isberga hage. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Isberga hage Områdeskod SE0310615 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-09-06 Beteckning 0600-40-0615 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Sofiebergsåsen

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Sofiebergsåsen Bevarandeplan för Natura 2000-området Sofiebergsåsen Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger

Läs mer

Att formulera bevarandemål

Att formulera bevarandemål PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT ATT FORMULERA BEVARANDEMÅL Att formulera bevarandemål Bevarandemål formuleras för varje skötselområde i ett naturreservat. Här vägleder Naturvårdsverket om

Läs mer

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 En redovisning av häckande strandängsfåglar före åtgärder. Rapportens innehåll De uppgifter om häckande fåglar som redovisas

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Masugnsgrundet SE0710203 Foto: Länsstyrelsen Namn: Masugnsgrundet Sitecode: SE0710203 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 13,2 ha Skyddsform: Oskyddat Kommun: Timrå Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område Floden (SE ) Katrineholms kommun, Södermanlands län

Bevarandeplan för Natura 2000-område Floden (SE ) Katrineholms kommun, Södermanlands län Dnr: 511-11307-2004 Bevarandeplan för Natura 2000-område Floden (SE0220206) Katrineholms kommun, Södermanlands län Natura 2000-kod: SE0220206 Områdets namn: Floden Totalareal: 57 ha Upprättad av: Länsstyrelsen

Läs mer

Natura 2000-område Lysings urskog Natura 2000-kod SE Länsstyrelsen Östergötland

Natura 2000-område Lysings urskog Natura 2000-kod SE Länsstyrelsen Östergötland Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om Områdesskydd; 1998:1252) Ödeshögs kommun, Östergötlands län Natura 2000-område Lysings urskog Totalareal 20,6 ha Natura 2000-kod SE0230029 Fastställd

Läs mer

Bevarandeplan för Stensjön

Bevarandeplan för Stensjön Dnr 511-14101-05 00-001-064 Bevarandeplan för Stensjön Upprättad: 2006-12-15 Namn: Stensjön Områdeskod: SE0630217 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 54 ha Skyddsform: Naturvårdsförvaltare:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. SE Risvedens agkärr

Bevarandeplan för Natura 2000-området. SE Risvedens agkärr Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530149 Risvedens agkärr Bengtsfors Dals Ed Åmål Gullspång Strömstad Mariestad Tanum Munkedal Färgelanda Mellerud Götene Töreboda Karlsborg Sotenäs Lysekil Orust

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Barrsjömossen

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Barrsjömossen Bevarandeplan för Natura 2000-området Barrsjömossen Omslagsfoto: Per Folkesson Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger

Läs mer

3. Ramnö och Utsättersfjärden Natura 2000 enligt habitatdirektivet

3. Ramnö och Utsättersfjärden Natura 2000 enligt habitatdirektivet Bilaga C3 Miljökonsekvenser i Natura 2000-områden. Det finns fyra Natura 2000-områden i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken (se figur 1). 2 1 3 4 Figur 1 Natura2000 områden i omgivningen till

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten Putsning av våtmark vid Brosjön, Säffle kommun

Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten Putsning av våtmark vid Brosjön, Säffle kommun Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten Putsning av våtmark vid Brosjön, Säffle kommun Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på skötselåtgärder vid Brosjön i Säffle

Läs mer

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Bevarandeplan för Natura 2000-område Ettödeltat Områdeskod SE0310317 Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Beteckning 0600-40-0317 Bakgrund Natura 2000 handlar om att bevara hotade

Läs mer

Skötselplan för vassområden och häckningsöar restaurerade inom projektet Reclaim (LIFE11 NAT/SE/848)

Skötselplan för vassområden och häckningsöar restaurerade inom projektet Reclaim (LIFE11 NAT/SE/848) Skötselplan för vassområden och häckningsöar restaurerade inom projektet Reclaim (LIFE11 NAT/SE/848) Bakgrund Tysslingen är en näringsrik, sänkt och grund slättsjö som är starkt påverkad av igenväxning

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Västkustbanan delen Varberg Hamra

Västkustbanan delen Varberg Hamra BRVT 2002-02-12 Tillåtlighetsprövning grundad på järnvägsutredning Västkustbanan delen Varberg Hamra PM Natura 2000 Sida 1 (3) Västkustbanan, delen Varberg - Hamra Tillåtlighetsprövning grundad på järnvägsutredning

Läs mer

Foto: Grönsnabbvinge på Vålberga mosse, maj Länsstyrelsen. Bevarandeplan för Natura 2000-området Vålberga Mosse SE

Foto: Grönsnabbvinge på Vålberga mosse, maj Länsstyrelsen. Bevarandeplan för Natura 2000-området Vålberga Mosse SE Foto: Grönsnabbvinge på Vålberga mosse, maj 2018. Länsstyrelsen. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0230393 Natura 2000-område Natura 2000-kod Diarienummer Sida 2 av 16 Natura 2000 Natura 2000 är

Läs mer

PU 55/18. Avtal , Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse

PU 55/18. Avtal , Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse Avtal 41-2018, Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse PU 55/18 Handläggare: Johan Gerremo Beskrivning Karta 1 Karta 2 Länsstyrelsen

Läs mer

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun.

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun. 2011-12-14 1 (5) Restaureringsplan för Kalvö i Natura 2000- området Sonekulla, Ronneby kommun. Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Kalvö. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Smedsgården SE0710158 Namn: Sitecode: Områdestyp: Areal: Skyddsform: Kommun: Naturvårdsförvaltare: Koordinat: Karta: Ägarförhållanden: Fastighetsbeteckning: Smedsgården SE 0710158

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (8) Enheten för naturvård Stavs äng SE0110360 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Iso-Kuusivaara SE Bevarandeplan Natura 2000-område

Iso-Kuusivaara SE Bevarandeplan Natura 2000-område Iso-Kuusivaara SE0820153 Bevarandeplan Natura 2000-område Titel: Iso-Kuusivaara SE0820153. Bevarandeplan Natura 2000-område. Diarienummer: 511-9735-2016 Omslagsbild: Kontaktuppgifter: ISSN: 0283-9636 Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 5 PM En beskrivning av Natura 2000- områden i eller i närheten av korridoren 2009-02-26 3 (12) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 5... 4 2 Natura 2000-områden och Förbifart

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Tjärby

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Tjärby Bevarandeplan för Natura 2000-området Tjärby 2016-12-19 Vad betyder Natura 2000? Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav i

Läs mer

OBS! Vi får beskära bilderna. Storgrundet SE Bevarandeplan Natura 2000-område

OBS! Vi får beskära bilderna. Storgrundet SE Bevarandeplan Natura 2000-område OBS! Vi får beskära bilderna. Storgrundet SE0820701 Bevarandeplan Natura 2000-område Titel: Storgrundet SE0820701 Bevarandeplan Natura 2000-område. Diarienummer: 511-12041-2017 Omslagsbild: Kontaktuppgifter:

Läs mer