Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna"

Transkript

1 Glöm MANTRAN OCH MYTER det behövs FLER VÅRDPLATSER Sjukhusläkarna

2 MANTRAN OCH MYTER om vårdplatser Inget annat land i Europa har så få vårdplatser per 1000 invånare som Sverige. Och det får konsekvenser. Granskningar i tidningen Sjukhusläkaren och radioprogrammet Kaliber visar att omkring var tionde patientskada som lett till dödsfall på sjukhus beror på att de patienter som allra bäst behövt kvalificerad sjukhusvård inte kunnat få en vårdplats på rätt avdelning. Det rör sig troligen om över 30 patienter varje år. Ändå fortsätter antalet vårdplatser att minska varje år, trots att befolkningen både växer och åldras. Hur kan det vara så? Förklaringen är att politiker och ledande tjänstemän som beslutar om sjukhusen under många årtionden varit rörande eniga om att vårdplatserna mycket väl kan bli ännu färre. Vårdtiderna ska kortas ännu mer, vårdskadorna bli färre och kommunerna bli snabbare på att ordna plats i korttidsboenden och särskilda boenden. Det har upprepats som ett mantra. Jag skulle vilja köra det i botten först, sa ordföranden i SKL:s sjukvårdsdelegation, Mats Eriksson, på Sjukhusläkarnas seminarium i Almedalen Han menade att alla andra åtgärder måste prövas först effektivare vårdflöden, att få ned antalet patientskador och så vidare innan det kan bli aktuellt att ens fundera över fler vårdplatser. På många av Sveriges sjukhus är det kört i botten sedan länge. Bristen på vårdplatser är så stor att vårdskadorna blir fler och vårdflödena stoppas upp. Det blir inte effektivare, inte säkrare och just därför inte heller billigare. Och den som drabbas värst är den patient som får rollen som Svarte Petter som ingen kan ta emot. Under senare år har det också blivit tydligt att bristen på vårdplatser lett till en negativ spiral, där en allt tuffare arbetsmiljö leder till att vårdpersonal flyr sjukhusen. Det är dags att politiker och andra beslutsfattare släpper gamla mantran och myter och öppnar ögonen för verkligheten. Det behövs fler smarta vårdplatser det är en av de viktigaste pusselbitarna för att vända negativa spiraler till positiva. 2

3 3

4 10 ALLVARLIGA KONSEKVENSER av bristen på vårdplatser Människor dör och skadas. Tidningen Sjukhusläkaren och radioprogrammet Kaliber har granskat beslut i Lex Maria-ärenden där patienter avlidit eller skadats allvarligt på sjukhus. Det visade sig att i vart tionde fall var orsaken, helt eller delvis, att det inte funnits vårdplatser. Patienterna hade skickats hem för tidigt, behandlingen hade fördröjts, rätt utrustning och kompetens saknades där patienten låg, viktig information tappades bort när patienten flyttades runt mellan avdelningar, och så vidare. Orsakerna är väl kända, Socialstyrelsen har sedan länge bedömt att utlokalisering och överbeläggning är en patientsäkerhetsrisk. Människor behandlas ovärdigt. Vi har inte glömt den 96-åriga kvinna som på sin dödsbädd placerades i ett sjukhusförråd och fick ha en handduk som filt eftersom inte bara vårdplatserna utan till och med alla täcken var slut. Tyvärr rör det sig inte om ett enstaka fall. Det är inte en värdig sjukvård. Operationer och behandlingar skjuts upp. När vårdplatser saknas på intensivvårds- eller annan avdelning ställs planerade operationer in. Behandling som kräver tillgång till vårdplats måste skjutas upp, detta gäller även för cancerbehandling. Det innebär naturligtvis en påfrestning för patienter som förberett sig fysiskt och mentalt för operation eller annan behandling, och riskerar att leda till sämre medicinska resultat på grund av förseningen. 4

5 Högre kostnader för samhället och individen. Inställda operationer, uppskjutna behandlingar och fler patientskador innebär ett ökat lidande för patienterna. Men det leder också till förlängda sjukskrivningar och merarbete. Det blir dyrt för alla den som är sjuk, arbetsgivaren och samhället. Undvikbara återinskrivningar När patienter skrivs ut för tidigt från sjukhus ökar risken för att de försämras när de kommer hem. I värsta fall åker de pingpong mellan hemmet och sjukhuset. Även inom sjukhuset kan patienten flyttas för att snabbat skapa plats på den egna enheten men den sammanlagda vårdtiden blir då ofta längre än om patienten hade fått stanna någon extra dag på den ursprungliga avdelningen eller på sjukhuset från början. Hög arbetsbelastning och läkaretik under press När patienter överbeläggs i korridorer, förråd eller andra utrymmen så blir det mer att göra för en redan hårt pressad personal. Ändå är det att föredra framför att flytta patienten till en annan avdelning där personalen inte har rätt kompetens för patientens behov. För läkare innebär bristen på vårdplatser en ständig förhandling med läkaretiken när det helt enkelt inte finns vårdplats till alla som behöver det. Den minst sjuka patienten måste skrivas ut för att göra plats åt den ännu sjukare, även om det innebär risker, och det finns ofta ett hårt tryck på att inte lägga in fler patienter. Patienter skickas runt. Det är välkänt att bristen på förlossningsplatser är så stor på många håll i Sverige att kvinnor får resa långt för att föda barn. Men det finns fler fall som inte är lika uppmärksammade. För tidigt födda barn och svårt sjuka som behöver intensivvård kan behöva skickas över hela Sverige för att få vård. Det innebär en extra belastning för patienterna och deras familjer. 5

6 Tid, pengar och kompetens används fel i sjukvården. När patienter flyttas runt mellan avdelningar, korridorer och förråd eller mellan sjukhus så krävs det vid varje flytt arbetsinsatser som transporter, städning, extra journalföring och överrapportering. Läkare tillbringar timmar med att ringa runt och leta efter lediga vårdplatser och med att gå runt mellan avlägset placerade avdelningar för att ronda utlokaliserade patienter. Det kan bli många kilometer till fots under arbetsdagen på stora sjukhus. Allt detta tar tid från patientarbetet. Bristen på platser skapar också nya arbetsuppgifter och ny administration vårdplatskoordinatorer, dataprogram och rapportering. Ju större brist på vårdplatser, desto mer resurser går till den här hanteringen. Det kostar inte bara pengar utan tär också på arbetskraft och skapar konflikter. Särskild hänsyn kan inte tas till utsatta grupper. För att vården ska kunna bli jämlik måste det finnas utrymme för medmänsklighet och för att ge lite mer till dem som har allra störst behov. Ibland måste sjukvården kunna erbjuda vårdplats till hemlösa, missbrukare eller psykiskt sjuka för att de ska kunna återhämta sig såpass att de kan motiveras till fortsatt vård på eller utanför sjukhuset. Instabila hemförhållanden, språksvårigheter eller trångboddhet är andra skäl till att en patient inte borde skickas hem så fort den medicinska behandlingen är klar. Bristen på vårdplatser leder till att det sällan finns utrymme för sådan medmänsklighet. Sämre beredskap för olyckor. I dag är överbeläggningar och utlokaliseringar vardag på svenska sjukhus. Beläggningsgrader på över 100 procent är tyvärr inte ovanligt, särskilt på större sjukhus i storstäderna. Det betyder att det inte finns en ledig plats på hela sjukhuset och patienter på extraplatser som korridorer och förråd. Flera av Sveriges sjukhus har upprepat försatts i så kallat stabsläge (första nivån av beredskapsläge) enbart för att vårdplatser saknats, exempelvis under sommaren. Det finns inga marginaler att ta av, och det till vardags pressade läget gör att det blir svårare att sätta katastrofplaner i verket vid en större kris eller olycka. 6

7 HÅRDA SIFFROR om mjuka värden Vårdplatser per 1000 invånare i några OECD-länder, ,7 3,3 3,5 4,8 SVERIGE NORGE DANMARK OECD-GENOMSNITT Källa: OECD Health Statistics 2013, aspx?datasetcode=health_reac Siffran för Danmark avser år OECD- Danma Norge Sverig Sverige har det lägsta antalet vårdplatser per invånare i hela EU. Den medicinska utvecklingen har gått framåt så att fler kan botas eller behandlas med bättre resultat. Operationstekniker och medicinsk behandling har gjort det möjligt att genomföra ingrepp så att patienten kan gå hem samma dag, när det förr behövdes lång eftervård på sjukhus. Men Sverige är inte unikt i det avseendet. Danmark och Norge, som har lika moderna sjukvårdssystem, har över 20 procent fler vårdplatser per invånare än Sverige. Tyskland har tre gånger så många vårdplatser per invånare som Sverige. Förklaringen till att Sverige ligger allra sämst till när det gäller vårdplatser är inte att den medicinska utvecklingen nått längre i Sverige, utan på att besparingsivern och tron på att det alltid går att ta bort ännu fler platser har gått längre här. Och vårdplatserna har försvunnit snabbt. För 15 år sedan fanns det nästan vårdplatser i Sverige. I dag är de färre än Även antalet kommunala platser på korttidsboenden och särskilda boenden har minskar kraftigt. Lokalt kan nedskärningarna av vårdplatser gå ännu snabbare. Kirurgkliniken på länssjukhuset i Västerås hade för bara tre år sedan 70 platser och men i år (2014) bara 52. Under den förlängda sommarstängningen är det bara 40. 7

8 OJÄMN fördelning av resurser Det finns stora variationer även inom Sverige. Diagrammet här nedan visar på tydliga skillnader mellan landsting och regioner i Sverige när det gäller tillgång till vårdplatser. Jämförelsen haltar lite eftersom hänsyn inte har tagits till variationer i befolkningen, exempelvis är andelen äldre större i vissa landsting och regioner. Ändå är skillnaderna så pass stora att de är en del av problemet med ojämlik vård i Sverige. Siffrorna här inkluderar till skillnad från OECD-statistiken inte den psykiatriska vården och redovisar därför ett totalt lägre antal vårdplatser per 1000 invånare. Vårdplatser per 1000 invånare i somatisk vård i Sveriges landsting och regioner år Justerat efter försäljning av vård till andra landsting. STOCKHOLM UPPSALA SÖRMLAND ÖSTERGÖTLAND JÖNKÖPING KRONOBERG KALMAR BLEKINGE SKÅNE HALLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄRMLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN GOTLAND 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 8 Källa: Öppna jämförelser - Jämlik vård. Socialstyrelsen 2013.

9 Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare i Sveriges landsting och regioner, Primärvårdsansluten hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade. STOCKHOLM UPPSALA SÖRMLAND ÖSTERGÖTLAND JÖNKÖPING KRONOBERG KALMAR BLEKINGE SKÅNE HALLAND VÄSTRA GÖTALAND VÄRMLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA GÄVLEBORG VÄSTERNORRLAND JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN GOTLAND STOCKHOLM Det behöver inte vara dyrare att ha fler vårdplatser. Det finns inget rakt samband mellan andelen vårdplatser och hälso- och sjukvårdskostnaderna i ett landsting eller en region. Bilden här visar variationen i hälso- och sjukvårdskostnader över landet. Vissa av landstingen och regionerna har universitetssjukhus med mycket högspecialiserad sjukvård, utbildning och forskning och det kostar självklart pengar. Men det finns också landsting med likartade villkor och jämförbar ekonomi som trots det har påtagliga skillnader i andelen vårdplatser. Nedskärningar av vårdplatser skapar ofta nya kostnader och det är inte alls säkert att det blir någon verklig besparing, utan bara hårdare press på de anställda och försämrad patientsäkerhet, som blir ännu dyrare i längden. De här siffrorna visar också att landstingen väljer att satsa olika mycket pengar på sjukvården. Sjukhusläkarna vill att staten tar över finansieringen av sjukvården. Då kan de sammanlagda resurserna optimeras så att vårdflödena blir smidigare och vårdplatserna utnyttjas bättre Källa: Öppna jämförelser - Jämlik vård. Socialstyrelsen Strukturjusterade kostnader innebär att de är justerade för faktorer som t ex befolkningens ålderssammansättning och sjukdomsförekomst. 9

10 SMARTA LÖSNINGAR Den medicinska utvecklingen fortsätter framåt. I framtiden kommer läkare att kunna bota och lindra fler sjukdomar än i dag. Men utvecklingen kan inte skyndas på genom att ta bort vårdplatser. De riktigt stora framstegen i sjukvården kommer från forskning och smarta lösningar utvecklade av läkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården, inte från politiker. Därför är det klokt att lyssna på oss som arbetar i sjukvården och ge utrymme för vår professionalitet. Och att avsätta tid och pengar till läkares fortbildning så att vården snabbare kan ta till sig ny medicinsk kunskap. Här kommer fem skarpa förslag från Sjukhusläkarna till Sveriges politiker: 1. Sluta med mantran och myter om vårdplatser. Vi vill inte höra att det ska köras i botten först och att allt kan lösas med bättre vårdflöden och färre patientskador. Det behövs vårdplatser också. När de inte räcker till blir flödena bara sämre och patientskadorna fler. Vi vill se ett absolut stopp för ytterligare neddragning av vårdplatser och att politiker och landstingsledningar tillsammans med vårdens professioner börjar diskutera smarta sätt att tillföra vårdplatser där de behövs bäst. 2. Ändra lagen om betalningsansvar. I dag övertar kommunerna ansvaret för utskrivningsklara patienter först efter fem vardagar. För patienter inom psykiatrin är det 30 vardagar. I praktiken blir dagarna ofta betydligt fler, eftersom det också finns små och stora helger. En vårdplats som tas upp av en utskrivningsklar patient innebär inte sällan en inställd operation. Det innebär dålig hushållning med våra gemensamma resurser. Dessutom är sjukhuset 10 ett dyrt och dåligt alternativ för människor som mest av allt behöver bättre stöd och omsorg i sitt boende. Vi vill att lagen om betalningsansvar ändras så att kommunerna tar över ansvaret tidigare än i dag. 3. Tänk smart kring vårdplatser. Många av rapporterna om dödsfall på sjukhus som orsakats av brist på vårdplatser handlar i praktiken om brist på intensivvårdsplatser. Det leder till att människor med livshotande sjukdomar transporteras runt över hela landet för att komma till en av de få platser som just då finns lediga i hela Sverige. Bristen på intensivvårdsplatser är ett nationellt problem och vi efterlyser ett nationellt grepp för att lösa det. Behoven kan annars skilja sig mellan sjukhus och de smartaste lösningarna görs lokalt. Några andra exempel på smarta vårdplatser som saknas eller är för få på många håll är intermediärvårdplatser (en vårdnivå mellan intensivvård och vanlig avdelning), observationsplatser (för patienter med symtom som kan bli livshotande inom ett dygn) och geriatriska vårdplatser (för åldrandets sjukdomar).

11 11

12 4. Lyssna på de anställda och ta varningssignalerna på allvar. När det blir akut kris på ett sjukhus för att vårdplatserna inte räcker till är det vanliga budskapet från sjukhusledningen att patientsäkerheten inte är hotad. Och alla som arbetar inom sjukvården gör också sitt yttersta för att ingen enskild patient ska bli lidande. Men när det är riktigt illa vet vi att budskapet från ledningen inte stämmer. Riskerna finns där även om vi kämpar mot dem med alla medel vi har. På längre sikt är det som är allra farligast för patientsäkerheten att ignorera varningssignaler. Det visar inte minst sjukhusskandalen i Stafford i England, där patienter dog av ren vanvård. Kulturen där präglades av att ledningen bejakade och fäste större avseende vid positiv information än vid information som var negativ och kunde ge anledning till oro, enligt patientsäkerhetsprofessor Hans Rutberg.* * 5. Motverka detaljstyrning och pinnräkning, arbeta för IT-system som stödjer, inte stör. En vårdplats är inte bara är en säng, det är framförallt en plats som ska ge den bästa tänkbara sjukvården. Till det behövs utrustning, tid och kompetens. Därför är det viktigt att alla system i sjukvården stödjer och inte stör mötet mellan läkare och patient. Ersättningssystem kopplade till detaljstyrning och pinnräkning har gjort det allt tyngre att arbeta inom sjukvården. IT-systemen i sjukvården är dåligt utformade och stjäl mycket arbetstid. Vi vill att läkare avlastas administrativa arbetsuppgifter, att detaljstyrning och pinnräkning upphör och att vi äntligen får vara med och utforma vårdens IT-system så att de kan spara tid istället för att vara ett hinder i det dagliga arbetet. stafford1/ Tryck: EO Grafiska. Illustrationer: Robert Toth Sjukhusläkarna Sjukhusläkarna är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar specialistläkare på sjukhus samt lektorer och professorer på medicinska fakulteter. Adress: Box 5610, Stockholm.

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Om författaren Danjell Elgebrandt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Just nu studerar

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2010 TEMA KIRURGI Han öppnar dörren för hela världen Åke Andrén Sandberg Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta Patienter

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Kartläggning av vårdkoordineringsprocessen

Kartläggning av vårdkoordineringsprocessen Projekt Ove Kartläggning av vårdkoordineringsprocessen - Att göra patientens resa Introduktion Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa denna rapport. Rapporten är en dokumentation över kartläggningen

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

VAGAR DU BLI GAMMAL?

VAGAR DU BLI GAMMAL? VAGAR DU BLI GAMMAL? En rapport om om generella trender, problem och lösningar för äldreomsorgen. Innehåll Fakta om äldreomsorgen 4 Så vill vi utveckla äldreomsorgen 6 En äldreomsorg för alla 14 Avlasta

Läs mer

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv Budget 2016-2018 Landstinget Blekinge Innehåll Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv 3 Gruppledaren har ordet 4 Visioner och utmaningar 5 Vägval för att jobba mot visionen 6 Blekingesjukhuset 9

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer

Brist på vårdplatser tog deras liv

Brist på vårdplatser tog deras liv Angereds Närsjukhus banar väg för nya samarbeten Sidan38 Dr Snake Sista sidan TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2013 SJUKHUSLÄKAREN GRANSKAR VÅRDPLATSBRISTEN

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer