I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I T A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6. Innehållsförteckning"

Transkript

1 ITAB ÅRSREDOVISNING 2006

2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Innehållsförteckning 4-5 Om ITAB och 2006 i sammandrag 6-7 Viktiga händelser VD har ordet Affärsidé, mål och strategisk inriktning Marknad ITABs verksamhet Kompletta koncept Butiksinredning Butiksutrustning Organisation och arbetssätt Organisation Från idé till nyckelfärdig butik Långsiktigt miljöarbete Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum Holland, Storbritannien, Tjeckien, Ryssland, Ukraina Finansiell information Förvaltningsberättelse Koncernen 39 Resultaträkning Balansräkning 42 Förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys Moderbolaget 44 Resultaträkning Balansräkning 47 Förändringar i eget kapital 48 Kassaflödesanalys Noter 63 Revisionsberättelse 64 Finansiell utveckling - fem år 65 Kommentarer till finansiell utveckling 66 Aktiedata, utdelningspolitik och definitioner 67 Aktiekapitalets utveckling och ägarförhållanden Styrelse, revisorer och koncernledning Kontaktinformation

3 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Inredning och utrustning från ITAB finns i butikskedjor över stora delar av Europa. Ekonomisk information ITAB avser lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2007: Delårsrapport januari - mars 2 maj 2007 Årsstämma 2 maj 2007 Delårsrapport januari - juni 13 juli 2007 Delårsrapport januari - september 23 oktober 2007 Bokslutskommuniké februari 2008 Årsredovisning 2007 mars/april 2008 Årsstämma maj 2008

4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Kompletta inredningskoncept, kassadiskar och entrésystem

5 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB utvecklar, säljer och tillverkar produkter och hela koncept av inredning och utrustning till butikskedjor. Kunderna är detaljhandeln i Norden, Baltikum, Benelux, Storbritannien, Centraleuropa och Ryssland. Vid koncernens anläggningar produceras butiksinredning, kassadiskar och entrésystem. ITAB verkar även som entreprenör vid ny- och ombyggnationer av butiker. ITABs omsättning uppgick 2006 till 1 817,7 Mkr och antalet anställda var på bokslutsdagen Moderbolaget är beläget i Jönköping, och koncernens B-aktie är listad på handelsplatsen First North på OMX Nordiska Börs. Verksamhet Vid egna produktions- och logistikanläggningar på omkring kvm utvecklas och tillverkas butiksinredning, kassadiskar och entrésystem som levereras över stora delar av Europa. Enheter med produktion och projektledning finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, Storbritannien, Holland, Tjeckien, Ryssland och Ukraina. Den egna verksamheten kompletteras av samarbetspartners inom försäljning, projektledning, installation och service i övriga europeiska länder. Genom en väl utvecklad projektledningsmodell kan ITAB verka som entreprenör vid nyetableringar och ombyggnationer. Marknad ITABs målgrupp är större butiks- och affärskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är idag den största aktören i Norden och Baltikum. I Benelux, delar av Centraleuropa och Storbritannien är ITAB en av de ledande leverantörerna. I Ryssland, Ukraina, Polen och Rumänien pågår utvärdering och försiktig inbrytning. ITABs verksamhet bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet i kombination med effektiva produktionsresurser i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 43% till 1 817,7 Mkr (1 269,5) Resultatet efter skatt ökade med 55% till 71,1 Mkr (46,0) Resultatet per aktie uppgick till 10,31 kr (6,87) Resultatet efter finansiella poster ökade med 46% till 96,6 Mkr (66,0) Nettoomsättning, Mkr Avkastning på eget kapital, % Koncernens siffror i sammandrag Nettoomsättning, Mkr 1 817, ,5 Rörelseresultat, Mkr 115,8 77,9 Resultat efter finansiella poster, Mkr 96,6 66,0 Resultat efter skatt, Mkr 71,1 46,0 Resultat per aktie, kr 10,31 6,87 Eget kapital per aktie, kr 43,18 29,72 Avkastning på eget kapital, % 28,9 26,4 Soliditet, % 23,1 25,9 Andel riskbärande kapital, % 26,0 31,0 Medelantal anställda

6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser Strategiska förvärv i Storbritannien City Group och Radford CGC ger ITAB en stark position inom butiksinredning, kassadiskar och entrésystem på den brittiska marknaden.

7 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB har haft ett intensivt år med flera strategiska förvärv och ett stort antal omfattande kundavtal. Förvärven i Storbritannien innebär en kraftfull satsning på den brittiska marknaden. Övriga förvärv har lett till att den marknadsledande ställningen i Baltikum har befästs samt att positionen stärkts inom främst fackhandeln i Holland och Norge. Förvärv Under 2006 genomfördes fem företagsförvärv. I Storbritannien förvärvades ITAB CG (namnändrat från City Group) och ITAB MK (namnändrat från Radford CGC). ITAB MK är Storbritanniens ledande leverantör inom kassadiskar och entrésystem medan ITAB CG är ett betydande inredningsföretag. I början av året förvärvades Novena, ett av Litauens största inredningsföretag, och PremOers, ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Under sommaren förvärvades norska Pharma- Service, en av de stora leverantörerna av inredning till apotek i Norge. AVTAL Via svenska dotterbolag har avtal tecknats med Lindex och Hästens Sängar om leverans av butiksinredning. Norska dotterbolag har tecknat avtal med NorgesGruppen Convinience om att leverera och installera butiksinredning till drygt 150 Shell-stationer i Norge. Avtal har också tecknats med Järniakoncernen om projektledning, leverans och installation av butiksinredning. Via koncernens baltiska dotterbolag har ett tvåårigt avtal träffats med Rimi Baltic om att leverera och installera butiksinredning till hyper- och supermarkets i Baltikum. Genom dotterbolag i Tjeckien har avtal tecknats med Tesco Central Europe. Avtalet är tvåårigt och avser leveranser av standardinredning till Tescos enheter i Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern. ITAB har tecknat avtal med den internationella dagligvarukedjan Tesco om leveranser till Centraleuropa. Källa: Lindex på Internet Svenska modekedjan Lindex butiker profileras under kommande år med inredning från ITAB. Genom det förvärvade bolaget PremOers levererar ITAB butiksinredning till den holländska butikskedjan Hema.

8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G VD har ordet Stark expansion: 43% tillväxt Året har präglats av flera stora förvärv speciellt på den brittiska marknaden. Försäljningsökning, förvärv och interna effektiviseringar har bidragit till att såväl omsättning som resultat har ökat under Inför kommande år väntas den nya produktionsanläggningen i Tjeckien ge konkurrensfördelar. Samtidigt fortlöper arbetet med begränsningar av säsongsvariationens effekter samt det interna arbetet med organisationsutveckling kännetecknades av tillväxt - både organiskt och genom stora förvärv. ITABs internationalisering blev ännu tydligare genom nya etableringar i Storbritannien och Baltikum.

9 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G var ett händelserikt år med flera stora förvärv och omfattande kundavtal. Vårt företags framgång beror på en mängd faktorer, men särskilt viktiga är våra goda kontakter med marknaden, de välinvesterade produktionsenheterna, vår effektiva organisation samt inte minst de engagerade medarbetarna. De strategiska förvärv som genomförts har också haft stor betydelse för den positiva utvecklingen. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade under 2006 med 43% till 1 817,7 Mkr (1 269,5). Bidragande till den starka tillväxten är de förvärv som genomförts under året, men också att de långsiktiga kundavtal som slutits har utvecklats på ett positivt sätt. Ser vi till enskilda marknader noteras tillväxt i Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Holland medan Sverige och Tjeckien ligger på samma omsättningsnivå som Den brittiska marknaden som tillkommit under året har också bidragit till den ökade tillväxten och marknadsandelen. Även resultatmässigt har utvecklingen under 2006 varit gynnsam. Årets resultat efter finansiella poster blev 96,6 Mkr (66,0) vilket är en ökning från 2005 med 46%. Resultatförbättringen kan i första hand tillskrivas ökade volymer men även rationaliseringseffekter och kostnadsreduktioner genom ökat resursutnyttjande i produktionsanläggningarna och på tjänstemannasidan. De sammanslagningar och fusioner som påbörjades 2005 i främst Tjeckien och Sverige har fortsatt belasta resultatet under året, men ska ge en positiv effekt under kommande år. Råvarupriser och investeringar Efter en tid av kraftiga prisökningar låg marknadspriset på råmaterial stabilt under 2005, en utveckling vi hoppades skulle fortsätta även Emellertid blev prisökningen på råmaterial och komponenter återigen besvärande. De största investeringarna under året har varit i form av förvärv av verksamheter, struktur- och organisationsförändringar samt marknadssatsningar; allt i syfte att stärka vår position som en av de ledande aktörerna i Europa. De maskininvesteringar som gjorts i Litauen, Norge och Tjeckien har genomförts i kapacitetshöjande syfte. Fem företagsförvärv 2006 I Storbritannien förvärvades under året två olika bolag; butiksinredningsföretaget City Group samt Radford CGC, Storbritanniens marknadsledande aktör inom kassadiskar, entré- och köledarsystem. Den gemensamma plattform som bildats med de båda företagen gör ITAB till en partner och en komplett leverantör av butiksutrustning, inredning, projektledning och service till de brittiska kedjorna. Förvärvet av Novena, Litauens största tillverkare och leverantör av butiksinredning, stärker ITABs ställning som den ledande leverantören av komplett butiksinredning, utrustning och projektledning i Baltikum. Holländska PremOers är ett renodlat projektledningsföretag som förbättrar ITABs position ytterligare inom fackhandeln i Beneluxländerna. Förvärvet bidrar också med ökade volymer till träproduktionen i Holland och metallsidan i Tjeckien. Förvärvet av norska företaget PharmaService kommer öka ITABs marknadsandel på fackhandelssidan i Norge och på sikt även på övriga marknader där ITAB verkar. Bolaget är Norges främsta leverantör av apoteksinredning. tjeckisk Verksamhet i förändring I Tjeckien intensifierades samordningen av de olika enheterna under Samtliga verksamheter kommer 2007 flytta samman i en gemensam anläggning. Även den tjeckiska organisationen genomgår en omfattande förändringsprocess. Omställningen från att enbart vara producerande enheter till att bli konceptleverantörer med omfattande marknadsbearbetning kräver mycket resurser. Ansträngningarna har dock gett resultat, och vi gläds åt de framgångar som nåtts på marknaden, såväl inom inredning som på kassadisksidan. Konsoliderade enheter i sverige Konsolideringsarbetet i samband med sammanslagningen av verksamheterna i Jönköping och Hjo samt Nässjö och Örebro har fortsatt under året och kommer att slutföras under På grund av stor säsongsvariation har lageruppbyggnad skett under vårsäsongen och en större andel underleverantörer har nyttjats under hösten. Effekterna av fusionerna har därmed blivit mindre än önskat.

10 1 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G VD har ordet Stark utveckling 2007 Produktionskapacitet Under året startade byggnationen av en ny fabrik i Tjeckien, där inflyttning beräknas ske under andra kvartalet Anläggningen byggs för att klara den stora efterfrågan och de kraftiga säsongsvariationer som råder. Produktionskapaciteten flerdubblas, bättre flöden och logistik ökar effektiviteten och ökade lagerutrymmen parerar säsongsvariationerna. Den nya fabriken är avsedd för serieproduktion av standardinredning och kassadiskar medan övriga produktionsanläggningar inom ITAB är anpassade för flexibilitet och kundunika lösningar. Kombinationen av lokala, flexibla fabriker nära kunden och tillgången till egen produktion av standardprodukter ger oss konkurrensfördelar. För att sänka kostnader och öka vår konkurrenskraft byggs nya inköpskanaler upp främst i Asien kommer vi ha hög kapacitet i produktionen, ett väl fungerande leverantörsnät, hög kompetens och bred marknadsnärvaro. Sist men inte minst - ett fortsatt gott förtroende hos många av de största, mest framgångsrika detaljhandelskedjorna. marknad 2007 Den grund som lagts under 2006 genom förvärven i Storbritannien, Norge, Holland och Litauen ger ITAB en position bland Europas största inom butiksinredning och utrustning. De sammanslagningar och fusioner som kommer att slutföras 2007 ger oss en ökad konkurrenskraft och kommer att bidra till ytterligare marknadsframgångar. Genom vår organisation och struktur som konceptleverantör med förmågan att erbjuda de stora kedjorna i Europa allt från produktleveranser till kompletta butiker ser vi stora möjligheter till ytterligare expansion på våra utvalda marknader. Inför kommande år har vi stora förväntningar på Storbritannien, en för oss ny marknad. Genom förvärven är den nuvarande positionen stark; på entré- och köledarsystem är vi marknadsledande och på inredningssidan är vi en av de största aktörerna. ITAB har genom de nya bolagen en god bas av stora kunder, som framgent ska breddas inom såväl fackhandeln som dagligvarusidan. I dagsläget är vi det näst största företaget i vår nisch i Storbritannien, med en ambition att bli marknadsledande. Beträffande Ryssland har vi ett samarbete med en av de större inhemska kedjorna. Vi levererar dessutom produkter som kassadiskar och entrésystem till några europeiska kedjor i främst Moskva och St Petersburg. Vi har ännu inte gjort någon kraftfull satsning för att öka vår marknadsandel i Ryssland, främst beroende på bristande kapacitet. När vi nu klarar av kapacitetsfrågorna genom den nya produktionsanläggningen i Tjeckien, blir det aktuellt att gå vidare österut. Den närmaste framtiden De orosmoment som vi kan se är främst stigande råvarukostnader och att vi får svårigheter att kompensera oss för dessa. Ett annat besvärande faktum är att allt fler av våra största kunder har en efterfrågan under hösten som vida överstiger första halvårets. Detta får till följd att våra lager måste fyllas under våren för att förbereda höstens utleveranser, något som innebär en belastning och viss risk. Sammanfattningsvis kan sägas att våra utsikter för expansion i norra och centrala Europa ser goda ut. Vi kommer att ha kapacitet i produktion och vi har ett väl fungerande leverantörsnät i Europa och Asien. Vårt kunnande och vår kompetens som komplett konceptoch produktleverantör är mycket bra. Vi har en bred marknadsnärvaro och en ambition att bli ännu bättre och starkare på befintliga marknader. Sist men inte minst: vi har fått förtroende av många av de största, mest framgångsrika kedjorna. Det är vår största styrka inför framtiden! Jönköping i mars 2007 Jan-Ola Wiréhn

11 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

12 1 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Affärsidé, mål och strategisk inriktning Skräddarsytt för butikskedjor

13 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITABs affärsidé är att erbjuda konceptinredningar för butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda marknader. verksamhetsmål ITAB ska över en längre period ha en tillväxt om 15 procent per år. ITAB ska bibehålla positionen som marknadsledande på den nordiska och baltiska marknaden. ITAB ska bli marknadsledande i Storbritannien, Holland och Centraleuropa. ITAB ska utveckla och ta marknadsandelar på nya europeiska marknader. Finansiella MÅL ITAB ska över en längre period ha en avkastning på eget kapital om minst 20 procent. ITAB ska ha en andel riskbärande kapital om lägst 25 procent. ITABs aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara procent av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram. STRATEGISK INRIKTNING ITAB ska utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandel genom att verka nära kunden och dess marknad. Den kompetens, det engagemang och affärsmannaskap som präglar koncernen ska skapa trygghet och förtroende hos varje kund. Helhetslösningar erbjuds genom ansvar för hela flödet; från idé, design, projektledning och konstruktion till produktion, logistik och installation. ITAB ska genom stor marknadskännedom, innovativ förmåga och i nära samarbete med kund utveckla nya koncept, produkter och lösningar. Genom högeffektiva och flexibla produktionsresurser, välutvecklad logistik och valda samarbetspartners ska ITAB erbjuda marknaden konkurrenskraftiga villkor med exakt leveranspålitlighet och kvalitet. ITAB ska med sin ledande position i Norden och Baltikum skapa förutsättningar för vidare utveckling och expansion på utvalda marknader.

14 1 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Marknad Bred bas i Europa

15 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB levererar butiksinredning och utrustning till större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln i stora delar av Europa. Målsättningen för ITAB är att verka nära sina kunder, vilket innebär att den geografiska marknaden ständigt utvecklas. ITABs huvudsakliga målgrupp är större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln i Europa. Segmentet dagligvaruhandel består av nationella och internationella livsmedelskedjor som till exempel Ahold med ICA, Rimi, Albert Hein och Hypernova samt COOP Norden, Axfood, Dansk Supermarket med Netto, Kesko, Kaufland, Tesco och Carrefour. Inom fackhandeln har ITAB ett brett kundnät av butikskedjor inom exempelvis konfektion, bensin, sport och heminredning. Bland kunderna finns H&M, KappAhl, Cubus, Stadium, Statoil, Etos, Hema och Marks & Spencer. Marknad ITAB är idag den näst största leverantören av kassadiskar och entrésystem i Europa. Även när det gäller butiksinredning har ITAB lyckats etablera en position bland de allra främsta aktörerna. Den primära geografiska marknaden är Norden, Baltikum, Storbritannien, Benelux och Centraleuropa. Viss försäljning sker också i Rumänien, Ryssland, Ukraina och Polen, även om dessa länder främst betraktas som framtida tillväxtmarknader. ITABs geografiska närvaro präglas av strategin att verka nära sina kunder. När dessa kunder expanderar in i nya länder, kan ITAB fortsätta verka som leverantör, antingen genom att etablera egen verksamhet eller genom auktoriserade partners. ITABs breda geografiska spridning i Europa och villighet att följa kunden till nya områden skapar goda förutsättningar för utökade samarbeten mellan kunden och ITAB. Genom långsiktiga kundrelationer utvecklas ITABs marknad på så vis kontinuerligt. Konkurrenter ITAB har ett antal konkurrenter i Norden och Baltikum, exempelvis Expedit, Grön Hansen, GWS Pikwal, Hestra, Pan-Osten, Rol och Samuelsson Gruppen. I Storbritannien märks Clares, Eden och HMY/Radford medan det i Benelux och Centraleuropa finns aktörer som Hermes Metal, van Keulen, Mago, Tego Metal och Wanzl. Leverantörer ITABs produkter, konceptinredningar och helhetslösningar kräver ett brett leverantörsnät för material som exempelvis stål, trä, plast och glas. Hög inköpskompetens ger koncernen en stark och oberoende ställning gentemot leverantörerna, samtidigt som ett nära och långsiktigt samarbete växt fram. Samarbetet präglas av kontinuerligt utvecklingsarbete för att skapa maximal leveranspålitlighet, dels från ITABs leverantörer men också till ITABs kunder. De brittiska förvärven har medfört att ITAB nu har ett ökat antal samarbetspartners och leverantörer i Asien. Sedan hösten 2005 samordnas koncernens inköpsaktiviteter i en central inköps- och logistikfunktion, vilket lett till reducerade tillverknings- och produktkostnader.

16 1 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITABs verksamhet Kompletta koncept för butikskedjor

17 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB säljer och levererar kompletta koncept för butikskedjor. I dessa koncept ingår inredning och utrustning, anpassade för att följa varje butiks profil. Tack vare bred egen organisation och ett omfattande nätverk av samarbetspartners kan ITAB verka som levererantör över stora delar av Europa. Kompetent konceptförsäljning ITAB har kapacitet att utveckla, tillverka och installera hela koncept för butikskedjor. I ett komplett koncept ingår det mesta som bygger upp en affär: dels inredning, som hyllsystem och olika typer av produktexponeringar och dels utrustning, som kassadiskar och entrésystem. ITAB kan också ta ansvar för hela butiksmiljön som t ex färgsättning, golv och belysning. I vissa fall arbetar ITAB som totalentreprenör och ansvarar då för ny- eller ombyggnationer av affärslokaler. Omfattande nätverk För att kunna leverera kompletta inredningskoncept till butikskedjor krävs en bred organisation. ITAB har enheter med produktion i åtta länder och projektledningskontor i ytterligare fyra. I övriga europeiska länder finns ett nätverk av samarbetspartners inom försäljning, projektledning, installation och service. ITAB har också stora fördelar genom kombinationen av central volymproduktion och lokala, flexibla fabriker. projektledning För att driva omfattande projekt med hög kvalitet följer ITAB en väl inarbetad arbetsprocess. Navet i denna process är projektledningsfunktionen som är involverad i varje arbetsmoment. Genom att arbeta efter denna givna ram säkerställs kvalitet och leveranspålitlighet, trots att varje avtal och därmed varje enskilt projekt är unikt. Hur arbetsprocessen går till, från idé till nyckelfärdig butik, beskrivs på sidorna

18 1 8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksinredning Inredningskoncept för upplevelser butiksinredning

19 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Inom butiksinredning ryms allt från hyllor, konsoler, diskar och produktställ till hela, designade inredningskoncept. Kunderna är butikskedjor inom både dagligvaruhandeln och fackhandeln i norra och centrala Europa. Butiksinredning med projektledning, installation och service står för ca 70 % av ITABs omsättning. produktion ITAB utvecklar och producerar butiksinredning för större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. För dagligvaruhandeln finns både standardiserade system och inredningskoncept speciellt anpassade för en viss kund. Till fackhandeln är inredningen oftast unik för varje kedja. ITAB har tillverkning av butiksinredning i trä och metall vid egna anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Holland, Tjeckien och Storbritannien. Volymproduktion av standardinredning sker huvudsakligen i Tjeckien medan övriga tillverkningsenheter är uppbyggda för hög flexibilitet och kundanpassade lösningar. Design Stora butikskedjor är noga med sitt varumärke och sin image. I butikens profil ingår allt, från personalens bemötande och klädsel till annonsering och sortiment. Även inredningen är en viktig del av marknadsföringen. Form, färg och materialval på hyllor och produktställ liksom färgsättning och belysning understryker butikens identitet. För att skapa optimal försäljning arbetar ITAB med egna designers och arkitekter, men har också ett nära samarbete med kundens designers och partners.

20 2 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksinredning Marknad butiksinredning var ett framgångsrikt år för ITABs försäljning av inredning. Både omsättning och resultat förbättrades jämfört med föregående år. ITABs butiksinredningar marknadsförs i stora delar av Europa. Försäljningen sker både genom ITABs egen verksamhet och via samarbetspartners. Nedan följer marknadsläget för de största försäljningsområdena. Norden ITAB är marknadsledande på butiksinredning i Norden. Under året som gått har denna position ytterligare förstärkts. För ITAB har den norska marknaden uppvisat den största tillväxten, där både dagligvaru- och fackhandeln gått mycket bra. Försäljningsökningen i Norge beror främst på ökad egen försäljning och i viss mån på förvärvet av ett inredningsföretag inriktat mot apoteksbranschen. Den svenska marknaden har visat en svag tillbakagång inom dagligvaruhandeln, medan fackhandeln ligger i paritet med föregående år. I Danmark har försäljningen ökat markant och i Finland fortsätter den positiva trend som inleddes för några år sedan. Baltikum I Baltikum är ITAB den marknadsledande aktören. Tonvikten ligger på inredning till dagligvaruhandeln, även om fackhandeln också är betydande var ett intensivt år med stora volymer och helhetsåtaganden, främst genom nya hypermarkets (stormarknader med mat, konfektion, vitvaror, hemelektonik, sport, byggvaror mm). Förvärvet av ITAB Novena har förstärkt ITABs redan framskjutna position och är en viktig del av planerna för den framtida expansionen österut. centraleuropa Centraleuropa med Tjeckien, Slovakien och Ungern är en betydande marknad för ITAB. Dagligvaruhandeln, i synnerhet hypermarkets, är den dominerande typen av kund. ITAB är bland de största leverantörerna av kassadiskar och standardinredning i metall. Under året har försäljningen minskat något, främst beroende på en stor kunds svårigheter med bygg- och etableringstillstånd. Butiksinredning innebär allt från standardiserade hyllsystem, produktställ samt frukt- och gröntkoncept till helt kundunika inredningar. ryssland & Polen Ryssland präglas för ITABs del av ett fåtal stora kunder av hypermarket-karaktär samt en pågående utvärdering av marknaden. Under året har försäljningen av butiksinredning, kassadiskar och entrésystem ökat, även om marknadsandelen ännu är liten. Den framtida potentialen är mycket stor, men först när ITABs kapacitet är utbyggd kommer en större satsning att genomföras. Polen är ett område som ITAB ser på med intresse. Ett flertal större kedjor agerar på marknaden och tillväxten är god. ITAB har viss försäljning av butiksinredning och även om den idag är blygsam granskas marknaden inför framtiden. Storbritannien & Benelux I och med förvärvet av ITAB CG (namnändrat från City Group) har ITAB etablerat sig som en av de större inredningsaktörerna i Storbritannien. Försäljningen går till nationella och internationella kedjor inom dagligvaruhandeln. I Holland är ITAB en av de största leverantörerna av butiksinredning ökade försäljningen jämfört med föregående år, främst på fackhandelssidan.

21 Till butiksinredning räknas också fackhandelns diskar och betalenheter, eftersom de utgör en del av butikens inredningsprofil. I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

22 2 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksutrustning Kassadiskar och entrésystem kassadiskar entrésystem

23 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Butiksutrustning innefattar kundunika såväl som standardiserade kassadiskar och entrésystem till butiker. Kunderna finns över stora delar av Europa och består av affärskedjor inom både dagligvaru- och fackhandeln och motsvarar omkring 30 % av ITABs totala omsättning. Kassadiskar ITAB utvecklar, konstruerar, säljer och producerar kassadisksystem. Leveranser sker främst till dagligvaruhandeln, men också till butikskedjor inom möbel-, bygg- samt växt- och trädgårdsbranschen. Gemensamt för alla ITABs kassadisksystem är att de har effektivt genomflöde, hög kvalitet, välutvecklad ergonomi samt anpassningar för olika register- och betalsystem. De har också hög driftsäkerhet, understödd av erfaren personal, samt ett väl utbyggt servicenät. Kassadiskar produceras vid ITABs anläggningar i Sverige, Danmark, Tjeckien och Holland. I alla butiker är mötet med kunden viktigt. Ett väl fungerande kassadisksystem ger möjlighet till en god kundkontakt och ett gott sista intryck av butiken. Därför utvecklas kassadisksystemen utifrån varje butikskedjas behov och förutsättningar. För butiker där antalet varor är stort och hastigheten avgörande producerar ITAB högeffektiva, ergonomiska kassadisksystem med patenterade bandvågar och tredjekund-funktion*. För andra kunder är utrymmet i butiken begränsat. Där levererar ITAB kompakta kassadisksystem, optimerade utifrån kund- och varuflöde, effektivitet och ergonomi. ITAB driver även utvecklingsprojekt för kassadiskar med självscanning. Under första halvåret 2007 kommer den helt nya självscanningsdisken lanseras. entrésystem ITAB utvecklar och tillverkar entrégrindar som marknadsförs i ett antal varianter och med olika tillbehör. Entrésystemen är flexibelt uppbyggda. Kunden kan välja olika funktioner som öppning via radar eller fotocell samt öppet eller stängt system. De finns också i olika design, färg och material, allt för att kunna erbjuda kunderna valfrihet och hög flexibilitet. Entrésystem utvecklas och produceras i Sverige och Storbritannien. *Den patenterade tredjekundfunktionen har ITAB utvecklat för att öka genomströmningen i kassalinjer där kunderna har många varor. Funktionen innebär att en tredje kund kan påbörja sitt köp, trots att de två första kunderna ännu inte har packat ner sina varor.

24 2 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksutrustning Marknad butiksutrustning 2006 Butiksutrustning marknadsförs främst till dagligvaruhandeln, även om fackhandelskunder som trädgårdscentrer samt byggoch inredningsvaruhus också står för en del av omsättningen ökade omsättning och resultat jämfört med föregående år. Tillväxten beror både på en stark egen försäljning och genomförda förvärv. Genom egen verksamhet och via samarbetspartners marknadsförs ITABs butiksutrustning till hela den europeiska marknaden. Verksamheten är mest omfattande där försäljningen sker i ITABs egen regi. Nedan följer en beskrivning av marknadsläget i de viktigaste områdena. Norden ITAB är den dominerande leverantören på den nordiska marknaden. Den mycket starka positionen har under året befästs genom försäljningsframgångar i flertalet länder. Både i Sverige och Norge har försäljningen ökat under 2006, inom dagligvaruhandeln likväl som fackhandeln. Danmark har haft ett stabilt år med en omsättning jämförbar med I Finland ligger försäljningen på en blygsam nivå, men nya partnersavtal skapar förväntningar för en utveckling av kassadiskar till dagligvaruhandeln framgent. Baltikum Idag har ITAB en relativt liten marknadsandel i Baltikum avseende butiksutrustning. Årets försäljning visar en mindre ökning jämfört med föregående år, främst tack vare helhetsåtaganden där inredning kompletterats med kassadiskar och entrésystem. Genom förvärvet av Novena och dess starka marknadsposition är målsättningen att vinna ytterligare marknadsandelar i Baltikum redan Storbritannien & benelux Förvärvet av ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) har placerat ITAB som en av de ledande aktörerna på den brittiska marknaden för butiksutrustning. Kunderna återfinns till största delen inom dagligvaruhandeln. System för in- och utpassering är en viktig komponent för ITAB i Storbritannien och företaget är idag marknadsledande inom detta område. Entrésystemen återfinns både i butikskedjor och i offentliga miljöer. Dessutom finns ett stort sidoprogram med produkter kring kundvagnar. Exempel är påkörningsskydd, vagnparkering och säkerhetsanordningar som Radlok, en produkt som på ett effektivt sätt förhindrar kundvagnsstölder. I Holland är ITAB den största leverantören på kassadiskar, samtidigt som marknadsandelen för entrésystem är förhållandevis låg. Under året har kassadiskförsäljningen ökat markant jämfört med föregående år. Främst beror ökningen på kunders förvärv och expansion, vilket lett till omfattande omprofileringar med kassadiskar som en viktig del. Kassadisksystem utvecklas i ständig dialog med kunden. Inom europeisk dagligvaruhandel finns allt fler självbetjäningsbutiker där kunderna själva scannar sina varor, något som lett till en helt ny typ av kassadiskar. centraleuropa Centraleuropa är sedan några år en av de viktigaste marknaderna för ITAB. Koncernen är bland de största leverantörerna på kassadiskar och försäljningen ökade drastiskt under Framgångarna i Centraleuropa beror bland annat på att det tjeckiska dotterbolaget nu arbetar med en aktiv försäljning mot större kunder, något som möjliggjorts genom en trygg koncerntillhörighet och en tydlig strategi. ryssland, polen & Rumänien Ryssland är en intressant marknad för ITAB, även om närvaron idag är begränsad. Konceptförsäljning av kompletta butiker utgör merparten av omsättningen, samtidigt som entrésystem och kassadiskar också säljs separat. Den ryska marknaden domineras av hypermarkets; stormarknader med mat, konfektion, vitvaror, hemelektonik, sport, byggvaror mm. Polen och Rumänien är växande marknader, där ITABs andel är förhållandevis blygsam men förväntas öka.

25 Till fackhandeln utvecklas effektiva lösningar för utgångskassor till exempelvis bygg- och inredningsvaruhus samt större växt- och trädgårdsbutiker. I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

26 2 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Vi växer både organiskt och genom strategiska förvärv

27 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB består av väl inarbetade enheter i norra och centrala Europa. Koncernen har under året kompletterats med flera strategiska förvärv som stärker marknadspositionerna, utvidgar den geografiska spridningen och ökar volymerna vid befintliga anläggningar. ITABs Enheter ITAB-koncernen har 22 enheter och anställda. I moderbolaget i Jönköping drivs strategiska frågor som affärsutveckling och investeringsbehov samt koncerngemensamma funktioner som finansiering, marknadsföring, inköp och redovisning. Bolag med produktion, utveckling, projektledning och konceptförsäljning finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Holland, Tjeckien och Storbritannien. I Estland, Lettland, Ukraina och Ryssland har ITAB enheter med projektlednings- och inköpsfunktioner. Samarbetspartners inom försäljning, service och installation finns över stora delar av Europa. PERSONAL & Management ITABs managementfilosofi bygger på ett tydligt och närvarande ledarskap med delegerat ansvar. ITAB har under året inlett en trainee-utbildning, där ett antal unga akademiker under ett år får möjlighet till utvecklande praktik och arbete. Efter traineetiden erbjuds deltagarna fortsatt anställning i något av ITABs bolag. I koncernen finns en ITAB-anda som kännetecknas av sammanhållning, öppenhet och ansvar för företaget och dess utveckling. Arbetsmiljön präglas av kundorientering och det sätt att arbeta i projekt som drivs genom hela koncernen. Förvärv 2006 ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) ITAB MK är Storbritanniens marknadsledande aktör inom kassadiskar, entré- och köledarsystem i butik och offentliga miljöer. ITAB MK har under ett antal år marknadsfört ITABs kassadiskar, vilket gjorde förvärvet till ett naturligt steg. Genom företagsköpet blir ITAB Europas näst största leverantör av entré- och köledarsystem. ITAB CG (namnändrat från City Group) Förvärvet av ITAB CG ger en betydande position på brittiska marknaden för ITAB. ITAB CG är Storbritanniens snabbast växande företag inom butiksinredning, projektledning och service. ITAB CG tillsammans med ITAB MK gör ITAB till en komplett leverantör av butiksinredning och utrustning i Storbritannien och förstärker därmed ytterligare marknadspositionerna i Europa. Förutom den utvidgade marknaden bidrar förvärven också med ökade produktionsvolymer vid de tjeckiska anläggningarna. ITAB novena (namnändrat från Novena) ITAB Novena är ett av Litauens största inredningsföretag. Bolaget har även ett dotterbolag i Ukraina. ITAB Novena levererar butiksinredning och har tillverkning av trä-, metalloch trådprodukter. Förvärvet befäster ITABs marknadsledande position i Baltikum och är ett led i ITABs expansion österut. PremOers PremOers är ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Företaget har framgångsrikt fusionerats med ITABs verksamhet i Holland. Förvärvet stärker koncernens marknadsposition främst inom fackhandeln och ökar produktionsvolymerna i Holland och Tjeckien. Pharmaservice Norska PharmaService har lång erfarenhet av konceptutveckling och projektledning och är en av de ledande leverantörerna av kompletta inredningar till apoteksbranschen i Norge. Genom PharmaService har ITABs position på den norska fackhandelsmarknaden stärkts. Moderbolag Sverige Norge Finland Danmark Baltikum Holland Storbritannien Tjeckien Ryssland Ukraina Jönköping Hjo Nässjö Oslo Trondheim Stadsbygd Sandefjord Järvenpää Allerød Hinnerup Tallinn Riga Kaunas Vilnius Kleipeda Woudenberg Milton Keynes Hemel Hempstead Blansko Letovice St Petersburg Kiev

28 2 8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Från idé till nyckelfärdig butik idé ITAB utgår från kundens behov och önskemål. Idéarbetet innebär ett tätt samarbete mellan kundens representanter och skilda kompetenser inom ITAB. förslagen kan innefatta design och/eller konstruktion beroende på uppdragets art. design ITABs utvecklingsingenjörer och designers arbetar med kundens varumärke och image för ögonen. Förslagen illustreras med 3D-layouter, som också används för att göra prototyper som testas för funktion och utseende. vidareutveckling Under arbetet med ett butikskoncept uppstår ofta nya idéer och behov. Tack vare den sammanhållande projektledningsfunktionen och en väl fungerande arbetsprocess slussas nya moment smidigt in i rätt fas i flödet. Så fortsätter arbetet med att skapa den optimala butiken. nyckelfärdig butik ITAB driver projekt hela vägen i mål. När sista skruven är på plats har kunden en färdig produkt, ett nytt koncept eller en komplett butik - redo att tas i drift för nya försäljningsframgångar och ökad lönsamhet.

29 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Projektledning är den sammanhållande länken i ITABs arbetssätt Från idé till nyckelfärdig butik. Att projektledning är med i varje steg i flödet garanterar att allt löper effektivt och att samarbete och dialog mellan ITAB och kunden fungerar. En kompetent projektledning säkrar genomförandet och är en trygghet för kunden. konstruktion Konstruktionsdokumentationen utförs med tredimensionella CAD-system som minimerar utvecklingstiden och är ett stöd i beslutsprocessen. Viktiga faktorer är att fastställa hållfasthetskriterier, välja rätt material och att möjliggöra en kostnadseffektiv produktion. produktion Moderna anläggningar ger koncernen effektiv produktion av standardinredning med hög kvalitet och möjliggör flexibel produktion av kundanpassade lösningar. Hög tillgänglighet garanteras av ITABs breda geografiska spridning och nätverk av underleverantörer. installation ITABs egna tekniker och certifierade installationsteam är specialister på företagets produkter och system. Installationer kan utföras parallellt med en butiks pågående verksamhet eller också innebära att helt tomma ytor omvandlas till kompletta butiker. logistik För att flödet vid stora installationer ska fungera friktionsfritt krävs kompetent styrning av gods- och informationsflöde. Produktionsplanerare och inköpsnätverk arbetar för att sänka inköpskostnader, optimera godsstorlekar och transporter samt kommunicerar med kund.

30 3 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Långsiktigt miljöarbete

31 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Koncernens miljömål är att dess bolag kontinuerligt ska sträva efter minskad miljöpåverkan genom miljömedvetna val av råvaror, produktionsprocesser och transporter. Bolagen ska vara lyhörda för kundernas önskemål och gå marknadens miljökrav till mötes. Under ett flertal år har ITAB genomfört gröna investeringar i kontor och fabriker, vilket lett till mycket energieffektiva enheter. Exempelvis har system för att minska elektricitets- och gasförbrukning implementerats och anläggningar som använder restvärme från fabriker för att värma övriga lokaler finns i drift. I koncernen används också avancerad vattenbaserad ytbehandling på träprodukter. Förutom återvinning av eget material som metall, plast, kartong, glas och papper, erbjuder ITAB sina kunder produkter för återvinning. Även när det gäller val av leverantörer är miljöaspekterna betydelsefulla. Miljöpåverkande faktorer De miljöpåverkande faktorerna i ITABs verksamhet är exempelvis utsläpp till luft och vatten, spillvatten, buller, förpackningar, avfall och transporter. ITABs verksamhet, tillverkningsprocesser och produkter är av sådan karaktär att miljöriskerna bedöms vara begränsade. anmälningspliktig verksamhet i Sverige Koncernen har anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i två svenska dotterbolag. Certifiering ISO Ett av koncernens svenska bolag innehar certifikat för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004. Genom att vara certifierad bidrar bolaget till en långsiktigt hållbar utveckling genom att utveckla och producera produkter och tjänster under kontrollerat resursuttag och miljöpåverkan. Viktiga ledord är att följa lagstiftning och föreskrifter, arbeta med ständiga förbättringar, hushålla med resurser, begränsa miljöpåverkan, förebygga föroreningar samt att ha ett livscykeltänkande. I certifieringen ingår också att samtlig personal ska genomgå en miljöutbildning. Det betyder att de anställda har dokumenterade kunskaper om miljöaspekter såsom avfall, transporter samt miljöpåverkan från användning av metall och energi.

32 3 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt ITABs organisation i Europa Sverige Produktion av butiksinredning i trä sker i Nässjö, medan metallprodukter, kassadiskar och entrésystem produceras i Jönköping. Projektledningsorganisation, konstruktion, utveckling och logistik finns i såväl Nässjö som Jönköping. Förutom produktionsorterna finns en mindre enhet för montage i Hjo. Antalet anställda i Sverige är 269 st. Under året har rationaliseringar genomförts, vilket resulterat i avveckling av Örebro-enheten och beslut om att flytta dess verksamhet till Nässjö. Vid Jönköpingsenheten har marknadsorganisationen förstärkts för ökad kraft och kompetens på projektledningssidan kommer stor vikt läggas vid intern utveckling och effektivitet samt att ytterligare förbättra leveranspålitligheten. Norge I Oslo finns ledning, marknadsfunktioner, projektledning, arkitekt- och designkompetens. Vid enheten i Stadsbygd produceras butiksinredning i trä och metall. En mindre enhet för projektledning finns i Trondheim. Totala antalet anställda vid de norska enheterna är 139 st. Under sommaren förvärvades PharmaService, ett företag i Sandefjord specialiserat på inredningar till apotek. Bolaget har ingen egen tillverkning utan ökar volymerna vid ITABs övriga enheter. Under året utökades fabriksytor och lagerkapacitet vid enheten i Stadsbygd med kvm i samband med effektivitetshöjande investeringar kommer fokus ligga på att bibehålla marknadspositionerna samt att utveckla konceptförsäljningen inom främst fackhandeln. Finland Här kommer annan bild Den finska verksamheten är koncentrerad till Järvenpää, där metallproduktion för butiksinredning utförs. Förutom produktion till den finska marknaden svarar också tillverkningen i Järvenpää för stora delar av ITABs leveranser till Ryssland. Antal anställda är 65 st firade det finska bolaget 50 år på marknaden. Under året har arbetet med att öka kundorienteringen fortsatt parallellt med ett ökat fokus på fackhandeln. Ett nytt samarbetsavtal med en distributör väntas leda till ökad försäljning av kassadiskar till dagligvarumarknaden kommande år.

33 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB strävar efter att agera som ett bolag på alla marknader. Kunderna får samma bemötande och samma typ av erbjudande oavsett var de befinner sig. Koncernen har 22 enheter i 12 länder. Här följer en sammanfattning om verksamheten. Danmark ITABs danska centra för projektledning, logistik samt montage av kassadiskar ligger i Alleröd på Själland. I Hinnerup på Jylland finns en mindre enhet för produktion av begränsade serier och kundanpassade lösningar av butiksinredningar. Antal anställda i det danska bolaget är 33 st. Under året som gått har inga större organisatoriska förändringar genomförts, utan all kraft har kunnat läggas på att ta marknadsandelar kommer det koncerninterna samarbetet mellan det danska bolaget och produktionen i Tjeckien, Litauen och Sverige öka. I kombination med ett fortsatt hårt arbete på marknadssidan förväntas det leda till att positionen i Danmark stärks. Baltikum I början av 2006 förvärvades ITAB Novena (namnändrat från Novena), ett litauiskt inredningsbolag med produktion i trä och metall. ITAB Novenas produktionsanläggning ligger i Kaunas, men företaget har också projektledarkontor i Kleipeda samt dotterbolag i Ukraina. Projektlednings- och logistikcentra finns i estniska Tallinn, lettiska Riga samt Vilnius och Kleipeda i Litauen. Antalet anställda är 220 st. Under året har ITAB Novena påbörjat en förskjutning av sin verksamhet; från att ha varit ett produktorienterat bolag till att bli ett företag med utvecklad marknadsorganisation och ett koncepttänkande. I syfte att öka produktionskapaciteten i Litauen har investeringar i lackeringsutrustning genomförts. Inför kommande år fortsätter arbetet med att integrera det nyförvärvade bolaget med övrig verksamhet i Baltikum. I första hand är det bolagens försäljnings-, installations- och servicearbete som samordnas. Verksamheten kommer också fungera som stöd till övriga ITAB-bolag. Den nya organisationen och den starka marknadspositionen skapar förutsättningar för ytterligare expansion av butiksinredning men också av butiksutrustning. ITAB Baltikum kommer bli en av ingångarna till ökad aktivitet i Polen och österut.

34 3 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Holland ITABs holländska dotterbolag har 69 anställda. Träproduktion, viss kundanpassad metallproduktion, logistik, utveckling och projektledning sker i Woudenberg, 60 km från Amsterdam. Stor del av företagets behov av kassadiskar och standardinredning produceras vid ITABs tjeckiska tillverkningsenheter. Under 2006 förvärvades PremOers, ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Verksamheten och fem anställda har införlivats med ITABs bolag, vilket har lett till en förstärkning av marknadspositionen främst på fackhandelssidan. Året har i övrigt präglats av omfattande produktutveckling av nya koncept och anpassning för nya och befintliga kunder. Under året har företagsledningen förstärkts och ett nytt affärssystem implementerats blir ett nysatsningens år för det holländska bolaget. Framför allt kommer aktiviteter för att bygga upp en bredare kundstock vara i fokus. Storbritannien ITABs verksamhet i Storbritannien sker i de nyförvärvade bolagen ITAB CG (namnändrat från City Group) i Hemel Hempstead och ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) i Milton Keynes. ITAB CG levererar butiksinredning och är inriktat på projektledning, logistik, service samt viss produktion av kundanpassade lösningar. ITAB MK levererar och producerar entrésystem och kassadiskar samt nischprodukter som säkerhetssystem och påkörningsskydd för kundvagnar. Bolagen har tillsammans 206 anställda. Under året har ett samarbete mellan de båda brittiska enheterna påbörjats, främst avseende marknadsföring, IT, administration, service och installation. Integrering med övriga bolag i koncernen har också inletts, med exempelvis leveranser av inredning och kassadiskar från Tjeckien till Storbritannien kommer samarbetet mellan de brittiska bolagen intensifieras med effektiviseringar som resultat. Fokus kommer ligga på att bredda den kundbas de båda nyförvärvade bolagen har idag.

35 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Tjeckien ITABs verksamhet i Centraleuropa drivs från Tjeckien. Projektledningskontor och tillverkning av kassadiskar finns i Blansko och produktion av butiksinredning i Letovice. Totalt har ITAB 301 anställda i Tjeckien. Auktoriserade partners för installation och projektledning finns i flera centraleuropeiska länder. De tjeckiska anläggningarna fungerar också som produktionssupport till övriga ITAB-bolag. Under 2006 ökade de interna leveranserna av kassadiskar till Holland, England och Danmark. Organisationen har genomgått stora förändringar då tre olika verksamheter har slagits samman till ett bolag. Ett omfattande arbete har också lagts på att förändra verksamhetens inriktning, från underleverantör till en självständig leverantör av kompletta butikskoncept. För att skapa utrymme för nya marknadssatsningar har en nybyggnation av kvm produktions- och logistikyta påbörjats. Den nya fabriken väntas stå färdig andra kvartalet Inför kommande år forsätter arbetet med att utveckla organisationen, bland annat med rekrytering av ledning och övriga nyckelpersoner. Ryssland Verksamheten i Ryssland styrs från St Petersburg, där ITAB har ett sälj- och projektledningskontor. I Moskva har ITAB en samarbetspartner med ett omfattande nätverk, vilket möjliggör installations- och serviceuppdrag av kassadiskar och entrésystem i flera ryska regioner. Under året har verksamheten utvecklats, även om ITABs hållning i Ryssland fortfarande präglas av försiktighet. Närvaron på marknaden är viktig, men består till viss del av utvärdering av framtida möjligheter bland kunder, partners och leverantörer. Stora förändringar av butikskedjornas ägarbilder och av konceptutvecklingen förväntas inför kommande år, något som skapar intressanta möjligheter för ITAB. Ukraina Verksamheten i Ukraina utgår från Kiev där sälj- och projektledningskontor finns. Organisatoriskt ligger kontoret under den baltiska verksamheten. I Ukraina köps inredning och utrustning in från övriga ITAB-bolag, främst från Litauen. Inför kommande år ser ITAB möjligheter för expansion i området, då butikskedjorna i allt högre grad arbetar med profilering och nya koncept.

36 3 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G F I N A N S I E L L I N F O R M A T I O N Finansiell information Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen...39 Balansräkning koncernen Förändringar eget kapital koncernen...42 Kassaflödesanalys koncernen...43 Resultaträkning moderbolaget...44 Balansräkning moderbolaget Förändringar eget kapital moderbolaget...47 Kassaflödesanalys moderbolaget...48 Noter Revisionsberättelse...63 Finansiell utveckling - fem år...64 Kommentarer till finansiell utveckling...65 Aktiedata, utdelningspolitik och definitioner...66 Aktiekapitalets utveckling och ägarförhållanden...67

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab

lindab årsredovisning Lindab lindab årsredovisning Lindab årsredovisning 2006 Innehåll Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges 2006 2005 Förändring % Nettoomsättning 7 609 6 214 + 22 Varav: Organisk, % 10 8 Förvärvad tillväxt,

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 2 Innehållsförteckning Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Inwidos strategi :: 8 Våra kunder :: 10 Inwido Sverige :: 14 Inwido Norden :: 18 Inwido Europa :: 22 Inwido Home Improvement

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

innehåll 1 året och verksamheten

innehåll 1 året och verksamheten årsredovisning 2012 innehåll 1 året och verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-ord 6 förvaltningsberättelse 6 Finansiella mål 8 Strategi och strategiska initiativ 16 Marknad 18 Region Storbritannien

Läs mer

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade ÅRSREDOVISNING 14 VÄLKOMMEN Elanders har funnits i över 100 år och har vuxit från ett lokalt och familjeägt bolag till en börsnoterad global koncern med verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter.

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Årsredovisning 2008/09

Årsredovisning 2008/09 Årsredovisning 2008/09 www.systemair.com Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2008 30 april 2009. Året inleddes med god efterfrågan och bra resultat,

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll SAMMANFATTNING 2011 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Inköp och leverantörer

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

WoOD FOR LIFE Setra Group AB 105 22 Stockholm tel 08-705 03 00 www.setragroup.se info@setragroup.se Årsredovisning 2006 SETRA årsredovisning 2006

WoOD FOR LIFE Setra Group AB 105 22 Stockholm tel 08-705 03 00 www.setragroup.se info@setragroup.se Årsredovisning 2006 SETRA årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Femårsöversikt 4 Koncernöversikt 5 Affärsidé, vision, strategier och mål 9 Marknad 11 Produktion 14 Produktutveckling 17 Byggsystemet Trälyftet

Läs mer

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51 Innehåll Swedol tar nästa steg 1 VD har ordet 2 Verksamhet Vision, affärsidé och strategier 4 Finansiella mål 6 Affärsmodell 8 Marknad 10 Marknad och försäljning 12 Vårt erbjudande 14 Inköp och leverantörer

Läs mer

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Innehåll INLEDNING Detta är NOTE 2 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision, affärsidé, strategi och mål

Läs mer