I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I T A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6. Innehållsförteckning"

Transkript

1 ITAB ÅRSREDOVISNING 2006

2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Innehållsförteckning 4-5 Om ITAB och 2006 i sammandrag 6-7 Viktiga händelser VD har ordet Affärsidé, mål och strategisk inriktning Marknad ITABs verksamhet Kompletta koncept Butiksinredning Butiksutrustning Organisation och arbetssätt Organisation Från idé till nyckelfärdig butik Långsiktigt miljöarbete Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum Holland, Storbritannien, Tjeckien, Ryssland, Ukraina Finansiell information Förvaltningsberättelse Koncernen 39 Resultaträkning Balansräkning 42 Förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys Moderbolaget 44 Resultaträkning Balansräkning 47 Förändringar i eget kapital 48 Kassaflödesanalys Noter 63 Revisionsberättelse 64 Finansiell utveckling - fem år 65 Kommentarer till finansiell utveckling 66 Aktiedata, utdelningspolitik och definitioner 67 Aktiekapitalets utveckling och ägarförhållanden Styrelse, revisorer och koncernledning Kontaktinformation

3 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Inredning och utrustning från ITAB finns i butikskedjor över stora delar av Europa. Ekonomisk information ITAB avser lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2007: Delårsrapport januari - mars 2 maj 2007 Årsstämma 2 maj 2007 Delårsrapport januari - juni 13 juli 2007 Delårsrapport januari - september 23 oktober 2007 Bokslutskommuniké februari 2008 Årsredovisning 2007 mars/april 2008 Årsstämma maj 2008

4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Kompletta inredningskoncept, kassadiskar och entrésystem

5 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB utvecklar, säljer och tillverkar produkter och hela koncept av inredning och utrustning till butikskedjor. Kunderna är detaljhandeln i Norden, Baltikum, Benelux, Storbritannien, Centraleuropa och Ryssland. Vid koncernens anläggningar produceras butiksinredning, kassadiskar och entrésystem. ITAB verkar även som entreprenör vid ny- och ombyggnationer av butiker. ITABs omsättning uppgick 2006 till 1 817,7 Mkr och antalet anställda var på bokslutsdagen Moderbolaget är beläget i Jönköping, och koncernens B-aktie är listad på handelsplatsen First North på OMX Nordiska Börs. Verksamhet Vid egna produktions- och logistikanläggningar på omkring kvm utvecklas och tillverkas butiksinredning, kassadiskar och entrésystem som levereras över stora delar av Europa. Enheter med produktion och projektledning finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, Storbritannien, Holland, Tjeckien, Ryssland och Ukraina. Den egna verksamheten kompletteras av samarbetspartners inom försäljning, projektledning, installation och service i övriga europeiska länder. Genom en väl utvecklad projektledningsmodell kan ITAB verka som entreprenör vid nyetableringar och ombyggnationer. Marknad ITABs målgrupp är större butiks- och affärskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är idag den största aktören i Norden och Baltikum. I Benelux, delar av Centraleuropa och Storbritannien är ITAB en av de ledande leverantörerna. I Ryssland, Ukraina, Polen och Rumänien pågår utvärdering och försiktig inbrytning. ITABs verksamhet bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet i kombination med effektiva produktionsresurser i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 43% till 1 817,7 Mkr (1 269,5) Resultatet efter skatt ökade med 55% till 71,1 Mkr (46,0) Resultatet per aktie uppgick till 10,31 kr (6,87) Resultatet efter finansiella poster ökade med 46% till 96,6 Mkr (66,0) Nettoomsättning, Mkr Avkastning på eget kapital, % Koncernens siffror i sammandrag Nettoomsättning, Mkr 1 817, ,5 Rörelseresultat, Mkr 115,8 77,9 Resultat efter finansiella poster, Mkr 96,6 66,0 Resultat efter skatt, Mkr 71,1 46,0 Resultat per aktie, kr 10,31 6,87 Eget kapital per aktie, kr 43,18 29,72 Avkastning på eget kapital, % 28,9 26,4 Soliditet, % 23,1 25,9 Andel riskbärande kapital, % 26,0 31,0 Medelantal anställda

6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser Strategiska förvärv i Storbritannien City Group och Radford CGC ger ITAB en stark position inom butiksinredning, kassadiskar och entrésystem på den brittiska marknaden.

7 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB har haft ett intensivt år med flera strategiska förvärv och ett stort antal omfattande kundavtal. Förvärven i Storbritannien innebär en kraftfull satsning på den brittiska marknaden. Övriga förvärv har lett till att den marknadsledande ställningen i Baltikum har befästs samt att positionen stärkts inom främst fackhandeln i Holland och Norge. Förvärv Under 2006 genomfördes fem företagsförvärv. I Storbritannien förvärvades ITAB CG (namnändrat från City Group) och ITAB MK (namnändrat från Radford CGC). ITAB MK är Storbritanniens ledande leverantör inom kassadiskar och entrésystem medan ITAB CG är ett betydande inredningsföretag. I början av året förvärvades Novena, ett av Litauens största inredningsföretag, och PremOers, ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Under sommaren förvärvades norska Pharma- Service, en av de stora leverantörerna av inredning till apotek i Norge. AVTAL Via svenska dotterbolag har avtal tecknats med Lindex och Hästens Sängar om leverans av butiksinredning. Norska dotterbolag har tecknat avtal med NorgesGruppen Convinience om att leverera och installera butiksinredning till drygt 150 Shell-stationer i Norge. Avtal har också tecknats med Järniakoncernen om projektledning, leverans och installation av butiksinredning. Via koncernens baltiska dotterbolag har ett tvåårigt avtal träffats med Rimi Baltic om att leverera och installera butiksinredning till hyper- och supermarkets i Baltikum. Genom dotterbolag i Tjeckien har avtal tecknats med Tesco Central Europe. Avtalet är tvåårigt och avser leveranser av standardinredning till Tescos enheter i Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern. ITAB har tecknat avtal med den internationella dagligvarukedjan Tesco om leveranser till Centraleuropa. Källa: Lindex på Internet Svenska modekedjan Lindex butiker profileras under kommande år med inredning från ITAB. Genom det förvärvade bolaget PremOers levererar ITAB butiksinredning till den holländska butikskedjan Hema.

8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G VD har ordet Stark expansion: 43% tillväxt Året har präglats av flera stora förvärv speciellt på den brittiska marknaden. Försäljningsökning, förvärv och interna effektiviseringar har bidragit till att såväl omsättning som resultat har ökat under Inför kommande år väntas den nya produktionsanläggningen i Tjeckien ge konkurrensfördelar. Samtidigt fortlöper arbetet med begränsningar av säsongsvariationens effekter samt det interna arbetet med organisationsutveckling kännetecknades av tillväxt - både organiskt och genom stora förvärv. ITABs internationalisering blev ännu tydligare genom nya etableringar i Storbritannien och Baltikum.

9 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G var ett händelserikt år med flera stora förvärv och omfattande kundavtal. Vårt företags framgång beror på en mängd faktorer, men särskilt viktiga är våra goda kontakter med marknaden, de välinvesterade produktionsenheterna, vår effektiva organisation samt inte minst de engagerade medarbetarna. De strategiska förvärv som genomförts har också haft stor betydelse för den positiva utvecklingen. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade under 2006 med 43% till 1 817,7 Mkr (1 269,5). Bidragande till den starka tillväxten är de förvärv som genomförts under året, men också att de långsiktiga kundavtal som slutits har utvecklats på ett positivt sätt. Ser vi till enskilda marknader noteras tillväxt i Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Holland medan Sverige och Tjeckien ligger på samma omsättningsnivå som Den brittiska marknaden som tillkommit under året har också bidragit till den ökade tillväxten och marknadsandelen. Även resultatmässigt har utvecklingen under 2006 varit gynnsam. Årets resultat efter finansiella poster blev 96,6 Mkr (66,0) vilket är en ökning från 2005 med 46%. Resultatförbättringen kan i första hand tillskrivas ökade volymer men även rationaliseringseffekter och kostnadsreduktioner genom ökat resursutnyttjande i produktionsanläggningarna och på tjänstemannasidan. De sammanslagningar och fusioner som påbörjades 2005 i främst Tjeckien och Sverige har fortsatt belasta resultatet under året, men ska ge en positiv effekt under kommande år. Råvarupriser och investeringar Efter en tid av kraftiga prisökningar låg marknadspriset på råmaterial stabilt under 2005, en utveckling vi hoppades skulle fortsätta även Emellertid blev prisökningen på råmaterial och komponenter återigen besvärande. De största investeringarna under året har varit i form av förvärv av verksamheter, struktur- och organisationsförändringar samt marknadssatsningar; allt i syfte att stärka vår position som en av de ledande aktörerna i Europa. De maskininvesteringar som gjorts i Litauen, Norge och Tjeckien har genomförts i kapacitetshöjande syfte. Fem företagsförvärv 2006 I Storbritannien förvärvades under året två olika bolag; butiksinredningsföretaget City Group samt Radford CGC, Storbritanniens marknadsledande aktör inom kassadiskar, entré- och köledarsystem. Den gemensamma plattform som bildats med de båda företagen gör ITAB till en partner och en komplett leverantör av butiksutrustning, inredning, projektledning och service till de brittiska kedjorna. Förvärvet av Novena, Litauens största tillverkare och leverantör av butiksinredning, stärker ITABs ställning som den ledande leverantören av komplett butiksinredning, utrustning och projektledning i Baltikum. Holländska PremOers är ett renodlat projektledningsföretag som förbättrar ITABs position ytterligare inom fackhandeln i Beneluxländerna. Förvärvet bidrar också med ökade volymer till träproduktionen i Holland och metallsidan i Tjeckien. Förvärvet av norska företaget PharmaService kommer öka ITABs marknadsandel på fackhandelssidan i Norge och på sikt även på övriga marknader där ITAB verkar. Bolaget är Norges främsta leverantör av apoteksinredning. tjeckisk Verksamhet i förändring I Tjeckien intensifierades samordningen av de olika enheterna under Samtliga verksamheter kommer 2007 flytta samman i en gemensam anläggning. Även den tjeckiska organisationen genomgår en omfattande förändringsprocess. Omställningen från att enbart vara producerande enheter till att bli konceptleverantörer med omfattande marknadsbearbetning kräver mycket resurser. Ansträngningarna har dock gett resultat, och vi gläds åt de framgångar som nåtts på marknaden, såväl inom inredning som på kassadisksidan. Konsoliderade enheter i sverige Konsolideringsarbetet i samband med sammanslagningen av verksamheterna i Jönköping och Hjo samt Nässjö och Örebro har fortsatt under året och kommer att slutföras under På grund av stor säsongsvariation har lageruppbyggnad skett under vårsäsongen och en större andel underleverantörer har nyttjats under hösten. Effekterna av fusionerna har därmed blivit mindre än önskat.

10 1 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G VD har ordet Stark utveckling 2007 Produktionskapacitet Under året startade byggnationen av en ny fabrik i Tjeckien, där inflyttning beräknas ske under andra kvartalet Anläggningen byggs för att klara den stora efterfrågan och de kraftiga säsongsvariationer som råder. Produktionskapaciteten flerdubblas, bättre flöden och logistik ökar effektiviteten och ökade lagerutrymmen parerar säsongsvariationerna. Den nya fabriken är avsedd för serieproduktion av standardinredning och kassadiskar medan övriga produktionsanläggningar inom ITAB är anpassade för flexibilitet och kundunika lösningar. Kombinationen av lokala, flexibla fabriker nära kunden och tillgången till egen produktion av standardprodukter ger oss konkurrensfördelar. För att sänka kostnader och öka vår konkurrenskraft byggs nya inköpskanaler upp främst i Asien kommer vi ha hög kapacitet i produktionen, ett väl fungerande leverantörsnät, hög kompetens och bred marknadsnärvaro. Sist men inte minst - ett fortsatt gott förtroende hos många av de största, mest framgångsrika detaljhandelskedjorna. marknad 2007 Den grund som lagts under 2006 genom förvärven i Storbritannien, Norge, Holland och Litauen ger ITAB en position bland Europas största inom butiksinredning och utrustning. De sammanslagningar och fusioner som kommer att slutföras 2007 ger oss en ökad konkurrenskraft och kommer att bidra till ytterligare marknadsframgångar. Genom vår organisation och struktur som konceptleverantör med förmågan att erbjuda de stora kedjorna i Europa allt från produktleveranser till kompletta butiker ser vi stora möjligheter till ytterligare expansion på våra utvalda marknader. Inför kommande år har vi stora förväntningar på Storbritannien, en för oss ny marknad. Genom förvärven är den nuvarande positionen stark; på entré- och köledarsystem är vi marknadsledande och på inredningssidan är vi en av de största aktörerna. ITAB har genom de nya bolagen en god bas av stora kunder, som framgent ska breddas inom såväl fackhandeln som dagligvarusidan. I dagsläget är vi det näst största företaget i vår nisch i Storbritannien, med en ambition att bli marknadsledande. Beträffande Ryssland har vi ett samarbete med en av de större inhemska kedjorna. Vi levererar dessutom produkter som kassadiskar och entrésystem till några europeiska kedjor i främst Moskva och St Petersburg. Vi har ännu inte gjort någon kraftfull satsning för att öka vår marknadsandel i Ryssland, främst beroende på bristande kapacitet. När vi nu klarar av kapacitetsfrågorna genom den nya produktionsanläggningen i Tjeckien, blir det aktuellt att gå vidare österut. Den närmaste framtiden De orosmoment som vi kan se är främst stigande råvarukostnader och att vi får svårigheter att kompensera oss för dessa. Ett annat besvärande faktum är att allt fler av våra största kunder har en efterfrågan under hösten som vida överstiger första halvårets. Detta får till följd att våra lager måste fyllas under våren för att förbereda höstens utleveranser, något som innebär en belastning och viss risk. Sammanfattningsvis kan sägas att våra utsikter för expansion i norra och centrala Europa ser goda ut. Vi kommer att ha kapacitet i produktion och vi har ett väl fungerande leverantörsnät i Europa och Asien. Vårt kunnande och vår kompetens som komplett konceptoch produktleverantör är mycket bra. Vi har en bred marknadsnärvaro och en ambition att bli ännu bättre och starkare på befintliga marknader. Sist men inte minst: vi har fått förtroende av många av de största, mest framgångsrika kedjorna. Det är vår största styrka inför framtiden! Jönköping i mars 2007 Jan-Ola Wiréhn

11 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

12 1 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Affärsidé, mål och strategisk inriktning Skräddarsytt för butikskedjor

13 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITABs affärsidé är att erbjuda konceptinredningar för butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda marknader. verksamhetsmål ITAB ska över en längre period ha en tillväxt om 15 procent per år. ITAB ska bibehålla positionen som marknadsledande på den nordiska och baltiska marknaden. ITAB ska bli marknadsledande i Storbritannien, Holland och Centraleuropa. ITAB ska utveckla och ta marknadsandelar på nya europeiska marknader. Finansiella MÅL ITAB ska över en längre period ha en avkastning på eget kapital om minst 20 procent. ITAB ska ha en andel riskbärande kapital om lägst 25 procent. ITABs aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara procent av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram. STRATEGISK INRIKTNING ITAB ska utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandel genom att verka nära kunden och dess marknad. Den kompetens, det engagemang och affärsmannaskap som präglar koncernen ska skapa trygghet och förtroende hos varje kund. Helhetslösningar erbjuds genom ansvar för hela flödet; från idé, design, projektledning och konstruktion till produktion, logistik och installation. ITAB ska genom stor marknadskännedom, innovativ förmåga och i nära samarbete med kund utveckla nya koncept, produkter och lösningar. Genom högeffektiva och flexibla produktionsresurser, välutvecklad logistik och valda samarbetspartners ska ITAB erbjuda marknaden konkurrenskraftiga villkor med exakt leveranspålitlighet och kvalitet. ITAB ska med sin ledande position i Norden och Baltikum skapa förutsättningar för vidare utveckling och expansion på utvalda marknader.

14 1 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Marknad Bred bas i Europa

15 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB levererar butiksinredning och utrustning till större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln i stora delar av Europa. Målsättningen för ITAB är att verka nära sina kunder, vilket innebär att den geografiska marknaden ständigt utvecklas. ITABs huvudsakliga målgrupp är större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln i Europa. Segmentet dagligvaruhandel består av nationella och internationella livsmedelskedjor som till exempel Ahold med ICA, Rimi, Albert Hein och Hypernova samt COOP Norden, Axfood, Dansk Supermarket med Netto, Kesko, Kaufland, Tesco och Carrefour. Inom fackhandeln har ITAB ett brett kundnät av butikskedjor inom exempelvis konfektion, bensin, sport och heminredning. Bland kunderna finns H&M, KappAhl, Cubus, Stadium, Statoil, Etos, Hema och Marks & Spencer. Marknad ITAB är idag den näst största leverantören av kassadiskar och entrésystem i Europa. Även när det gäller butiksinredning har ITAB lyckats etablera en position bland de allra främsta aktörerna. Den primära geografiska marknaden är Norden, Baltikum, Storbritannien, Benelux och Centraleuropa. Viss försäljning sker också i Rumänien, Ryssland, Ukraina och Polen, även om dessa länder främst betraktas som framtida tillväxtmarknader. ITABs geografiska närvaro präglas av strategin att verka nära sina kunder. När dessa kunder expanderar in i nya länder, kan ITAB fortsätta verka som leverantör, antingen genom att etablera egen verksamhet eller genom auktoriserade partners. ITABs breda geografiska spridning i Europa och villighet att följa kunden till nya områden skapar goda förutsättningar för utökade samarbeten mellan kunden och ITAB. Genom långsiktiga kundrelationer utvecklas ITABs marknad på så vis kontinuerligt. Konkurrenter ITAB har ett antal konkurrenter i Norden och Baltikum, exempelvis Expedit, Grön Hansen, GWS Pikwal, Hestra, Pan-Osten, Rol och Samuelsson Gruppen. I Storbritannien märks Clares, Eden och HMY/Radford medan det i Benelux och Centraleuropa finns aktörer som Hermes Metal, van Keulen, Mago, Tego Metal och Wanzl. Leverantörer ITABs produkter, konceptinredningar och helhetslösningar kräver ett brett leverantörsnät för material som exempelvis stål, trä, plast och glas. Hög inköpskompetens ger koncernen en stark och oberoende ställning gentemot leverantörerna, samtidigt som ett nära och långsiktigt samarbete växt fram. Samarbetet präglas av kontinuerligt utvecklingsarbete för att skapa maximal leveranspålitlighet, dels från ITABs leverantörer men också till ITABs kunder. De brittiska förvärven har medfört att ITAB nu har ett ökat antal samarbetspartners och leverantörer i Asien. Sedan hösten 2005 samordnas koncernens inköpsaktiviteter i en central inköps- och logistikfunktion, vilket lett till reducerade tillverknings- och produktkostnader.

16 1 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITABs verksamhet Kompletta koncept för butikskedjor

17 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB säljer och levererar kompletta koncept för butikskedjor. I dessa koncept ingår inredning och utrustning, anpassade för att följa varje butiks profil. Tack vare bred egen organisation och ett omfattande nätverk av samarbetspartners kan ITAB verka som levererantör över stora delar av Europa. Kompetent konceptförsäljning ITAB har kapacitet att utveckla, tillverka och installera hela koncept för butikskedjor. I ett komplett koncept ingår det mesta som bygger upp en affär: dels inredning, som hyllsystem och olika typer av produktexponeringar och dels utrustning, som kassadiskar och entrésystem. ITAB kan också ta ansvar för hela butiksmiljön som t ex färgsättning, golv och belysning. I vissa fall arbetar ITAB som totalentreprenör och ansvarar då för ny- eller ombyggnationer av affärslokaler. Omfattande nätverk För att kunna leverera kompletta inredningskoncept till butikskedjor krävs en bred organisation. ITAB har enheter med produktion i åtta länder och projektledningskontor i ytterligare fyra. I övriga europeiska länder finns ett nätverk av samarbetspartners inom försäljning, projektledning, installation och service. ITAB har också stora fördelar genom kombinationen av central volymproduktion och lokala, flexibla fabriker. projektledning För att driva omfattande projekt med hög kvalitet följer ITAB en väl inarbetad arbetsprocess. Navet i denna process är projektledningsfunktionen som är involverad i varje arbetsmoment. Genom att arbeta efter denna givna ram säkerställs kvalitet och leveranspålitlighet, trots att varje avtal och därmed varje enskilt projekt är unikt. Hur arbetsprocessen går till, från idé till nyckelfärdig butik, beskrivs på sidorna

18 1 8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksinredning Inredningskoncept för upplevelser butiksinredning

19 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Inom butiksinredning ryms allt från hyllor, konsoler, diskar och produktställ till hela, designade inredningskoncept. Kunderna är butikskedjor inom både dagligvaruhandeln och fackhandeln i norra och centrala Europa. Butiksinredning med projektledning, installation och service står för ca 70 % av ITABs omsättning. produktion ITAB utvecklar och producerar butiksinredning för större butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. För dagligvaruhandeln finns både standardiserade system och inredningskoncept speciellt anpassade för en viss kund. Till fackhandeln är inredningen oftast unik för varje kedja. ITAB har tillverkning av butiksinredning i trä och metall vid egna anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Holland, Tjeckien och Storbritannien. Volymproduktion av standardinredning sker huvudsakligen i Tjeckien medan övriga tillverkningsenheter är uppbyggda för hög flexibilitet och kundanpassade lösningar. Design Stora butikskedjor är noga med sitt varumärke och sin image. I butikens profil ingår allt, från personalens bemötande och klädsel till annonsering och sortiment. Även inredningen är en viktig del av marknadsföringen. Form, färg och materialval på hyllor och produktställ liksom färgsättning och belysning understryker butikens identitet. För att skapa optimal försäljning arbetar ITAB med egna designers och arkitekter, men har också ett nära samarbete med kundens designers och partners.

20 2 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksinredning Marknad butiksinredning var ett framgångsrikt år för ITABs försäljning av inredning. Både omsättning och resultat förbättrades jämfört med föregående år. ITABs butiksinredningar marknadsförs i stora delar av Europa. Försäljningen sker både genom ITABs egen verksamhet och via samarbetspartners. Nedan följer marknadsläget för de största försäljningsområdena. Norden ITAB är marknadsledande på butiksinredning i Norden. Under året som gått har denna position ytterligare förstärkts. För ITAB har den norska marknaden uppvisat den största tillväxten, där både dagligvaru- och fackhandeln gått mycket bra. Försäljningsökningen i Norge beror främst på ökad egen försäljning och i viss mån på förvärvet av ett inredningsföretag inriktat mot apoteksbranschen. Den svenska marknaden har visat en svag tillbakagång inom dagligvaruhandeln, medan fackhandeln ligger i paritet med föregående år. I Danmark har försäljningen ökat markant och i Finland fortsätter den positiva trend som inleddes för några år sedan. Baltikum I Baltikum är ITAB den marknadsledande aktören. Tonvikten ligger på inredning till dagligvaruhandeln, även om fackhandeln också är betydande var ett intensivt år med stora volymer och helhetsåtaganden, främst genom nya hypermarkets (stormarknader med mat, konfektion, vitvaror, hemelektonik, sport, byggvaror mm). Förvärvet av ITAB Novena har förstärkt ITABs redan framskjutna position och är en viktig del av planerna för den framtida expansionen österut. centraleuropa Centraleuropa med Tjeckien, Slovakien och Ungern är en betydande marknad för ITAB. Dagligvaruhandeln, i synnerhet hypermarkets, är den dominerande typen av kund. ITAB är bland de största leverantörerna av kassadiskar och standardinredning i metall. Under året har försäljningen minskat något, främst beroende på en stor kunds svårigheter med bygg- och etableringstillstånd. Butiksinredning innebär allt från standardiserade hyllsystem, produktställ samt frukt- och gröntkoncept till helt kundunika inredningar. ryssland & Polen Ryssland präglas för ITABs del av ett fåtal stora kunder av hypermarket-karaktär samt en pågående utvärdering av marknaden. Under året har försäljningen av butiksinredning, kassadiskar och entrésystem ökat, även om marknadsandelen ännu är liten. Den framtida potentialen är mycket stor, men först när ITABs kapacitet är utbyggd kommer en större satsning att genomföras. Polen är ett område som ITAB ser på med intresse. Ett flertal större kedjor agerar på marknaden och tillväxten är god. ITAB har viss försäljning av butiksinredning och även om den idag är blygsam granskas marknaden inför framtiden. Storbritannien & Benelux I och med förvärvet av ITAB CG (namnändrat från City Group) har ITAB etablerat sig som en av de större inredningsaktörerna i Storbritannien. Försäljningen går till nationella och internationella kedjor inom dagligvaruhandeln. I Holland är ITAB en av de största leverantörerna av butiksinredning ökade försäljningen jämfört med föregående år, främst på fackhandelssidan.

21 Till butiksinredning räknas också fackhandelns diskar och betalenheter, eftersom de utgör en del av butikens inredningsprofil. I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

22 2 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksutrustning Kassadiskar och entrésystem kassadiskar entrésystem

23 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Butiksutrustning innefattar kundunika såväl som standardiserade kassadiskar och entrésystem till butiker. Kunderna finns över stora delar av Europa och består av affärskedjor inom både dagligvaru- och fackhandeln och motsvarar omkring 30 % av ITABs totala omsättning. Kassadiskar ITAB utvecklar, konstruerar, säljer och producerar kassadisksystem. Leveranser sker främst till dagligvaruhandeln, men också till butikskedjor inom möbel-, bygg- samt växt- och trädgårdsbranschen. Gemensamt för alla ITABs kassadisksystem är att de har effektivt genomflöde, hög kvalitet, välutvecklad ergonomi samt anpassningar för olika register- och betalsystem. De har också hög driftsäkerhet, understödd av erfaren personal, samt ett väl utbyggt servicenät. Kassadiskar produceras vid ITABs anläggningar i Sverige, Danmark, Tjeckien och Holland. I alla butiker är mötet med kunden viktigt. Ett väl fungerande kassadisksystem ger möjlighet till en god kundkontakt och ett gott sista intryck av butiken. Därför utvecklas kassadisksystemen utifrån varje butikskedjas behov och förutsättningar. För butiker där antalet varor är stort och hastigheten avgörande producerar ITAB högeffektiva, ergonomiska kassadisksystem med patenterade bandvågar och tredjekund-funktion*. För andra kunder är utrymmet i butiken begränsat. Där levererar ITAB kompakta kassadisksystem, optimerade utifrån kund- och varuflöde, effektivitet och ergonomi. ITAB driver även utvecklingsprojekt för kassadiskar med självscanning. Under första halvåret 2007 kommer den helt nya självscanningsdisken lanseras. entrésystem ITAB utvecklar och tillverkar entrégrindar som marknadsförs i ett antal varianter och med olika tillbehör. Entrésystemen är flexibelt uppbyggda. Kunden kan välja olika funktioner som öppning via radar eller fotocell samt öppet eller stängt system. De finns också i olika design, färg och material, allt för att kunna erbjuda kunderna valfrihet och hög flexibilitet. Entrésystem utvecklas och produceras i Sverige och Storbritannien. *Den patenterade tredjekundfunktionen har ITAB utvecklat för att öka genomströmningen i kassalinjer där kunderna har många varor. Funktionen innebär att en tredje kund kan påbörja sitt köp, trots att de två första kunderna ännu inte har packat ner sina varor.

24 2 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G itabs verksamhet butiksutrustning Marknad butiksutrustning 2006 Butiksutrustning marknadsförs främst till dagligvaruhandeln, även om fackhandelskunder som trädgårdscentrer samt byggoch inredningsvaruhus också står för en del av omsättningen ökade omsättning och resultat jämfört med föregående år. Tillväxten beror både på en stark egen försäljning och genomförda förvärv. Genom egen verksamhet och via samarbetspartners marknadsförs ITABs butiksutrustning till hela den europeiska marknaden. Verksamheten är mest omfattande där försäljningen sker i ITABs egen regi. Nedan följer en beskrivning av marknadsläget i de viktigaste områdena. Norden ITAB är den dominerande leverantören på den nordiska marknaden. Den mycket starka positionen har under året befästs genom försäljningsframgångar i flertalet länder. Både i Sverige och Norge har försäljningen ökat under 2006, inom dagligvaruhandeln likväl som fackhandeln. Danmark har haft ett stabilt år med en omsättning jämförbar med I Finland ligger försäljningen på en blygsam nivå, men nya partnersavtal skapar förväntningar för en utveckling av kassadiskar till dagligvaruhandeln framgent. Baltikum Idag har ITAB en relativt liten marknadsandel i Baltikum avseende butiksutrustning. Årets försäljning visar en mindre ökning jämfört med föregående år, främst tack vare helhetsåtaganden där inredning kompletterats med kassadiskar och entrésystem. Genom förvärvet av Novena och dess starka marknadsposition är målsättningen att vinna ytterligare marknadsandelar i Baltikum redan Storbritannien & benelux Förvärvet av ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) har placerat ITAB som en av de ledande aktörerna på den brittiska marknaden för butiksutrustning. Kunderna återfinns till största delen inom dagligvaruhandeln. System för in- och utpassering är en viktig komponent för ITAB i Storbritannien och företaget är idag marknadsledande inom detta område. Entrésystemen återfinns både i butikskedjor och i offentliga miljöer. Dessutom finns ett stort sidoprogram med produkter kring kundvagnar. Exempel är påkörningsskydd, vagnparkering och säkerhetsanordningar som Radlok, en produkt som på ett effektivt sätt förhindrar kundvagnsstölder. I Holland är ITAB den största leverantören på kassadiskar, samtidigt som marknadsandelen för entrésystem är förhållandevis låg. Under året har kassadiskförsäljningen ökat markant jämfört med föregående år. Främst beror ökningen på kunders förvärv och expansion, vilket lett till omfattande omprofileringar med kassadiskar som en viktig del. Kassadisksystem utvecklas i ständig dialog med kunden. Inom europeisk dagligvaruhandel finns allt fler självbetjäningsbutiker där kunderna själva scannar sina varor, något som lett till en helt ny typ av kassadiskar. centraleuropa Centraleuropa är sedan några år en av de viktigaste marknaderna för ITAB. Koncernen är bland de största leverantörerna på kassadiskar och försäljningen ökade drastiskt under Framgångarna i Centraleuropa beror bland annat på att det tjeckiska dotterbolaget nu arbetar med en aktiv försäljning mot större kunder, något som möjliggjorts genom en trygg koncerntillhörighet och en tydlig strategi. ryssland, polen & Rumänien Ryssland är en intressant marknad för ITAB, även om närvaron idag är begränsad. Konceptförsäljning av kompletta butiker utgör merparten av omsättningen, samtidigt som entrésystem och kassadiskar också säljs separat. Den ryska marknaden domineras av hypermarkets; stormarknader med mat, konfektion, vitvaror, hemelektonik, sport, byggvaror mm. Polen och Rumänien är växande marknader, där ITABs andel är förhållandevis blygsam men förväntas öka.

25 Till fackhandeln utvecklas effektiva lösningar för utgångskassor till exempelvis bygg- och inredningsvaruhus samt större växt- och trädgårdsbutiker. I T A B Å R S R E D O V I S N I N G

26 2 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Vi växer både organiskt och genom strategiska förvärv

27 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB består av väl inarbetade enheter i norra och centrala Europa. Koncernen har under året kompletterats med flera strategiska förvärv som stärker marknadspositionerna, utvidgar den geografiska spridningen och ökar volymerna vid befintliga anläggningar. ITABs Enheter ITAB-koncernen har 22 enheter och anställda. I moderbolaget i Jönköping drivs strategiska frågor som affärsutveckling och investeringsbehov samt koncerngemensamma funktioner som finansiering, marknadsföring, inköp och redovisning. Bolag med produktion, utveckling, projektledning och konceptförsäljning finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Holland, Tjeckien och Storbritannien. I Estland, Lettland, Ukraina och Ryssland har ITAB enheter med projektlednings- och inköpsfunktioner. Samarbetspartners inom försäljning, service och installation finns över stora delar av Europa. PERSONAL & Management ITABs managementfilosofi bygger på ett tydligt och närvarande ledarskap med delegerat ansvar. ITAB har under året inlett en trainee-utbildning, där ett antal unga akademiker under ett år får möjlighet till utvecklande praktik och arbete. Efter traineetiden erbjuds deltagarna fortsatt anställning i något av ITABs bolag. I koncernen finns en ITAB-anda som kännetecknas av sammanhållning, öppenhet och ansvar för företaget och dess utveckling. Arbetsmiljön präglas av kundorientering och det sätt att arbeta i projekt som drivs genom hela koncernen. Förvärv 2006 ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) ITAB MK är Storbritanniens marknadsledande aktör inom kassadiskar, entré- och köledarsystem i butik och offentliga miljöer. ITAB MK har under ett antal år marknadsfört ITABs kassadiskar, vilket gjorde förvärvet till ett naturligt steg. Genom företagsköpet blir ITAB Europas näst största leverantör av entré- och köledarsystem. ITAB CG (namnändrat från City Group) Förvärvet av ITAB CG ger en betydande position på brittiska marknaden för ITAB. ITAB CG är Storbritanniens snabbast växande företag inom butiksinredning, projektledning och service. ITAB CG tillsammans med ITAB MK gör ITAB till en komplett leverantör av butiksinredning och utrustning i Storbritannien och förstärker därmed ytterligare marknadspositionerna i Europa. Förutom den utvidgade marknaden bidrar förvärven också med ökade produktionsvolymer vid de tjeckiska anläggningarna. ITAB novena (namnändrat från Novena) ITAB Novena är ett av Litauens största inredningsföretag. Bolaget har även ett dotterbolag i Ukraina. ITAB Novena levererar butiksinredning och har tillverkning av trä-, metalloch trådprodukter. Förvärvet befäster ITABs marknadsledande position i Baltikum och är ett led i ITABs expansion österut. PremOers PremOers är ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Företaget har framgångsrikt fusionerats med ITABs verksamhet i Holland. Förvärvet stärker koncernens marknadsposition främst inom fackhandeln och ökar produktionsvolymerna i Holland och Tjeckien. Pharmaservice Norska PharmaService har lång erfarenhet av konceptutveckling och projektledning och är en av de ledande leverantörerna av kompletta inredningar till apoteksbranschen i Norge. Genom PharmaService har ITABs position på den norska fackhandelsmarknaden stärkts. Moderbolag Sverige Norge Finland Danmark Baltikum Holland Storbritannien Tjeckien Ryssland Ukraina Jönköping Hjo Nässjö Oslo Trondheim Stadsbygd Sandefjord Järvenpää Allerød Hinnerup Tallinn Riga Kaunas Vilnius Kleipeda Woudenberg Milton Keynes Hemel Hempstead Blansko Letovice St Petersburg Kiev

28 2 8 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Från idé till nyckelfärdig butik idé ITAB utgår från kundens behov och önskemål. Idéarbetet innebär ett tätt samarbete mellan kundens representanter och skilda kompetenser inom ITAB. förslagen kan innefatta design och/eller konstruktion beroende på uppdragets art. design ITABs utvecklingsingenjörer och designers arbetar med kundens varumärke och image för ögonen. Förslagen illustreras med 3D-layouter, som också används för att göra prototyper som testas för funktion och utseende. vidareutveckling Under arbetet med ett butikskoncept uppstår ofta nya idéer och behov. Tack vare den sammanhållande projektledningsfunktionen och en väl fungerande arbetsprocess slussas nya moment smidigt in i rätt fas i flödet. Så fortsätter arbetet med att skapa den optimala butiken. nyckelfärdig butik ITAB driver projekt hela vägen i mål. När sista skruven är på plats har kunden en färdig produkt, ett nytt koncept eller en komplett butik - redo att tas i drift för nya försäljningsframgångar och ökad lönsamhet.

29 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Projektledning är den sammanhållande länken i ITABs arbetssätt Från idé till nyckelfärdig butik. Att projektledning är med i varje steg i flödet garanterar att allt löper effektivt och att samarbete och dialog mellan ITAB och kunden fungerar. En kompetent projektledning säkrar genomförandet och är en trygghet för kunden. konstruktion Konstruktionsdokumentationen utförs med tredimensionella CAD-system som minimerar utvecklingstiden och är ett stöd i beslutsprocessen. Viktiga faktorer är att fastställa hållfasthetskriterier, välja rätt material och att möjliggöra en kostnadseffektiv produktion. produktion Moderna anläggningar ger koncernen effektiv produktion av standardinredning med hög kvalitet och möjliggör flexibel produktion av kundanpassade lösningar. Hög tillgänglighet garanteras av ITABs breda geografiska spridning och nätverk av underleverantörer. installation ITABs egna tekniker och certifierade installationsteam är specialister på företagets produkter och system. Installationer kan utföras parallellt med en butiks pågående verksamhet eller också innebära att helt tomma ytor omvandlas till kompletta butiker. logistik För att flödet vid stora installationer ska fungera friktionsfritt krävs kompetent styrning av gods- och informationsflöde. Produktionsplanerare och inköpsnätverk arbetar för att sänka inköpskostnader, optimera godsstorlekar och transporter samt kommunicerar med kund.

30 3 0 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Långsiktigt miljöarbete

31 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Koncernens miljömål är att dess bolag kontinuerligt ska sträva efter minskad miljöpåverkan genom miljömedvetna val av råvaror, produktionsprocesser och transporter. Bolagen ska vara lyhörda för kundernas önskemål och gå marknadens miljökrav till mötes. Under ett flertal år har ITAB genomfört gröna investeringar i kontor och fabriker, vilket lett till mycket energieffektiva enheter. Exempelvis har system för att minska elektricitets- och gasförbrukning implementerats och anläggningar som använder restvärme från fabriker för att värma övriga lokaler finns i drift. I koncernen används också avancerad vattenbaserad ytbehandling på träprodukter. Förutom återvinning av eget material som metall, plast, kartong, glas och papper, erbjuder ITAB sina kunder produkter för återvinning. Även när det gäller val av leverantörer är miljöaspekterna betydelsefulla. Miljöpåverkande faktorer De miljöpåverkande faktorerna i ITABs verksamhet är exempelvis utsläpp till luft och vatten, spillvatten, buller, förpackningar, avfall och transporter. ITABs verksamhet, tillverkningsprocesser och produkter är av sådan karaktär att miljöriskerna bedöms vara begränsade. anmälningspliktig verksamhet i Sverige Koncernen har anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i två svenska dotterbolag. Certifiering ISO Ett av koncernens svenska bolag innehar certifikat för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004. Genom att vara certifierad bidrar bolaget till en långsiktigt hållbar utveckling genom att utveckla och producera produkter och tjänster under kontrollerat resursuttag och miljöpåverkan. Viktiga ledord är att följa lagstiftning och föreskrifter, arbeta med ständiga förbättringar, hushålla med resurser, begränsa miljöpåverkan, förebygga föroreningar samt att ha ett livscykeltänkande. I certifieringen ingår också att samtlig personal ska genomgå en miljöutbildning. Det betyder att de anställda har dokumenterade kunskaper om miljöaspekter såsom avfall, transporter samt miljöpåverkan från användning av metall och energi.

32 3 2 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt ITABs organisation i Europa Sverige Produktion av butiksinredning i trä sker i Nässjö, medan metallprodukter, kassadiskar och entrésystem produceras i Jönköping. Projektledningsorganisation, konstruktion, utveckling och logistik finns i såväl Nässjö som Jönköping. Förutom produktionsorterna finns en mindre enhet för montage i Hjo. Antalet anställda i Sverige är 269 st. Under året har rationaliseringar genomförts, vilket resulterat i avveckling av Örebro-enheten och beslut om att flytta dess verksamhet till Nässjö. Vid Jönköpingsenheten har marknadsorganisationen förstärkts för ökad kraft och kompetens på projektledningssidan kommer stor vikt läggas vid intern utveckling och effektivitet samt att ytterligare förbättra leveranspålitligheten. Norge I Oslo finns ledning, marknadsfunktioner, projektledning, arkitekt- och designkompetens. Vid enheten i Stadsbygd produceras butiksinredning i trä och metall. En mindre enhet för projektledning finns i Trondheim. Totala antalet anställda vid de norska enheterna är 139 st. Under sommaren förvärvades PharmaService, ett företag i Sandefjord specialiserat på inredningar till apotek. Bolaget har ingen egen tillverkning utan ökar volymerna vid ITABs övriga enheter. Under året utökades fabriksytor och lagerkapacitet vid enheten i Stadsbygd med kvm i samband med effektivitetshöjande investeringar kommer fokus ligga på att bibehålla marknadspositionerna samt att utveckla konceptförsäljningen inom främst fackhandeln. Finland Här kommer annan bild Den finska verksamheten är koncentrerad till Järvenpää, där metallproduktion för butiksinredning utförs. Förutom produktion till den finska marknaden svarar också tillverkningen i Järvenpää för stora delar av ITABs leveranser till Ryssland. Antal anställda är 65 st firade det finska bolaget 50 år på marknaden. Under året har arbetet med att öka kundorienteringen fortsatt parallellt med ett ökat fokus på fackhandeln. Ett nytt samarbetsavtal med en distributör väntas leda till ökad försäljning av kassadiskar till dagligvarumarknaden kommande år.

33 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G ITAB strävar efter att agera som ett bolag på alla marknader. Kunderna får samma bemötande och samma typ av erbjudande oavsett var de befinner sig. Koncernen har 22 enheter i 12 länder. Här följer en sammanfattning om verksamheten. Danmark ITABs danska centra för projektledning, logistik samt montage av kassadiskar ligger i Alleröd på Själland. I Hinnerup på Jylland finns en mindre enhet för produktion av begränsade serier och kundanpassade lösningar av butiksinredningar. Antal anställda i det danska bolaget är 33 st. Under året som gått har inga större organisatoriska förändringar genomförts, utan all kraft har kunnat läggas på att ta marknadsandelar kommer det koncerninterna samarbetet mellan det danska bolaget och produktionen i Tjeckien, Litauen och Sverige öka. I kombination med ett fortsatt hårt arbete på marknadssidan förväntas det leda till att positionen i Danmark stärks. Baltikum I början av 2006 förvärvades ITAB Novena (namnändrat från Novena), ett litauiskt inredningsbolag med produktion i trä och metall. ITAB Novenas produktionsanläggning ligger i Kaunas, men företaget har också projektledarkontor i Kleipeda samt dotterbolag i Ukraina. Projektlednings- och logistikcentra finns i estniska Tallinn, lettiska Riga samt Vilnius och Kleipeda i Litauen. Antalet anställda är 220 st. Under året har ITAB Novena påbörjat en förskjutning av sin verksamhet; från att ha varit ett produktorienterat bolag till att bli ett företag med utvecklad marknadsorganisation och ett koncepttänkande. I syfte att öka produktionskapaciteten i Litauen har investeringar i lackeringsutrustning genomförts. Inför kommande år fortsätter arbetet med att integrera det nyförvärvade bolaget med övrig verksamhet i Baltikum. I första hand är det bolagens försäljnings-, installations- och servicearbete som samordnas. Verksamheten kommer också fungera som stöd till övriga ITAB-bolag. Den nya organisationen och den starka marknadspositionen skapar förutsättningar för ytterligare expansion av butiksinredning men också av butiksutrustning. ITAB Baltikum kommer bli en av ingångarna till ökad aktivitet i Polen och österut.

34 3 4 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Organisation och arbetssätt Holland ITABs holländska dotterbolag har 69 anställda. Träproduktion, viss kundanpassad metallproduktion, logistik, utveckling och projektledning sker i Woudenberg, 60 km från Amsterdam. Stor del av företagets behov av kassadiskar och standardinredning produceras vid ITABs tjeckiska tillverkningsenheter. Under 2006 förvärvades PremOers, ett av de ledande projektledningsföretagen i Holland. Verksamheten och fem anställda har införlivats med ITABs bolag, vilket har lett till en förstärkning av marknadspositionen främst på fackhandelssidan. Året har i övrigt präglats av omfattande produktutveckling av nya koncept och anpassning för nya och befintliga kunder. Under året har företagsledningen förstärkts och ett nytt affärssystem implementerats blir ett nysatsningens år för det holländska bolaget. Framför allt kommer aktiviteter för att bygga upp en bredare kundstock vara i fokus. Storbritannien ITABs verksamhet i Storbritannien sker i de nyförvärvade bolagen ITAB CG (namnändrat från City Group) i Hemel Hempstead och ITAB MK (namnändrat från Radford CGC) i Milton Keynes. ITAB CG levererar butiksinredning och är inriktat på projektledning, logistik, service samt viss produktion av kundanpassade lösningar. ITAB MK levererar och producerar entrésystem och kassadiskar samt nischprodukter som säkerhetssystem och påkörningsskydd för kundvagnar. Bolagen har tillsammans 206 anställda. Under året har ett samarbete mellan de båda brittiska enheterna påbörjats, främst avseende marknadsföring, IT, administration, service och installation. Integrering med övriga bolag i koncernen har också inletts, med exempelvis leveranser av inredning och kassadiskar från Tjeckien till Storbritannien kommer samarbetet mellan de brittiska bolagen intensifieras med effektiviseringar som resultat. Fokus kommer ligga på att bredda den kundbas de båda nyförvärvade bolagen har idag.

35 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G Tjeckien ITABs verksamhet i Centraleuropa drivs från Tjeckien. Projektledningskontor och tillverkning av kassadiskar finns i Blansko och produktion av butiksinredning i Letovice. Totalt har ITAB 301 anställda i Tjeckien. Auktoriserade partners för installation och projektledning finns i flera centraleuropeiska länder. De tjeckiska anläggningarna fungerar också som produktionssupport till övriga ITAB-bolag. Under 2006 ökade de interna leveranserna av kassadiskar till Holland, England och Danmark. Organisationen har genomgått stora förändringar då tre olika verksamheter har slagits samman till ett bolag. Ett omfattande arbete har också lagts på att förändra verksamhetens inriktning, från underleverantör till en självständig leverantör av kompletta butikskoncept. För att skapa utrymme för nya marknadssatsningar har en nybyggnation av kvm produktions- och logistikyta påbörjats. Den nya fabriken väntas stå färdig andra kvartalet Inför kommande år forsätter arbetet med att utveckla organisationen, bland annat med rekrytering av ledning och övriga nyckelpersoner. Ryssland Verksamheten i Ryssland styrs från St Petersburg, där ITAB har ett sälj- och projektledningskontor. I Moskva har ITAB en samarbetspartner med ett omfattande nätverk, vilket möjliggör installations- och serviceuppdrag av kassadiskar och entrésystem i flera ryska regioner. Under året har verksamheten utvecklats, även om ITABs hållning i Ryssland fortfarande präglas av försiktighet. Närvaron på marknaden är viktig, men består till viss del av utvärdering av framtida möjligheter bland kunder, partners och leverantörer. Stora förändringar av butikskedjornas ägarbilder och av konceptutvecklingen förväntas inför kommande år, något som skapar intressanta möjligheter för ITAB. Ukraina Verksamheten i Ukraina utgår från Kiev där sälj- och projektledningskontor finns. Organisatoriskt ligger kontoret under den baltiska verksamheten. I Ukraina köps inredning och utrustning in från övriga ITAB-bolag, främst från Litauen. Inför kommande år ser ITAB möjligheter för expansion i området, då butikskedjorna i allt högre grad arbetar med profilering och nya koncept.

36 3 6 I T A B Å R S R E D O V I S N I N G F I N A N S I E L L I N F O R M A T I O N Finansiell information Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen...39 Balansräkning koncernen Förändringar eget kapital koncernen...42 Kassaflödesanalys koncernen...43 Resultaträkning moderbolaget...44 Balansräkning moderbolaget Förändringar eget kapital moderbolaget...47 Kassaflödesanalys moderbolaget...48 Noter Revisionsberättelse...63 Finansiell utveckling - fem år...64 Kommentarer till finansiell utveckling...65 Aktiedata, utdelningspolitik och definitioner...66 Aktiekapitalets utveckling och ägarförhållanden...67

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernen å r s r e d ov i s n i n g 2 0 0 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2005 i sammandrag och ekonomisk information 3 Årsstämma 3 Kort om ITAB Shop Concept 4 Viktiga händelser 2005 4 VD har ordet 6-7 Affärsidé, strategi

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Nettoomsättningen ökade med 34 % till 2 429,8 Mkr (1 817,7) Resultatet efter skatt ökade med 33 % till 94,7 Mkr (71,1) Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 6,77 kr (5,16)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 1 693,5 Mkr (1 186,2) Resultatet efter skatt ökade med 40 % till 59,6 Mkr (42,5) Resultat per aktie efter full skatt uppgick

Läs mer

Innehållsförteckning. ITAB säljer, utvecklar och tillverkar kompletta butiksinredningar, kassadiskar och entrésystem

Innehållsförteckning. ITAB säljer, utvecklar och tillverkar kompletta butiksinredningar, kassadiskar och entrésystem ÅRSREDOVISNING 2007 2 ITAB ÅRSREDOVISNING 2007 ITAB säljer, utvecklar och tillverkar kompletta butiksinredningar, kassadiskar och entrésystem Innehållsförteckning 4-5 Om ITAB och 2007 i sammandrag 6-7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Nettoomsättningen ökade med 33% till 1 269,5 Mkr (953,2) Resultatet efter skatt ökade med 22% till 46,0 Mkr (37,7) Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 6,87 kr (5,62)

Läs mer

»ITAB Shop Concepts affärsidé är att erbjuda konceptinredningar

»ITAB Shop Concepts affärsidé är att erbjuda konceptinredningar 2008 ITAB ÅRSREDOVISNING »ITAB Shop Concepts affärsidé är att erbjuda konceptinredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande position

Läs mer

»Improving the Shop Experience...«

»Improving the Shop Experience...« 2013 ÅRSREDOVISNING »Improving the Shop Experience...« ITABs AFFÄRSIDÉ ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa

Läs mer

Årsstämman äger rum måndagen den 4 maj 2015, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. ANMÄLAN UTDELNING VALBEREDNING ÄRENDEN

Årsstämman äger rum måndagen den 4 maj 2015, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. ANMÄLAN UTDELNING VALBEREDNING ÄRENDEN 214 ÅRSREDOVISNING »Improving the Shop Experience...« ITABs AFFÄRSIDÉ ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Bokslutskommuniké 2003 1 (6) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Nettoomsättningen var 1 383 Mkr (1 368) Resultat efter skatt uppgick till 36 Mkr (35) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,30 kr (4,95) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ITAB Shop Concept erbjuder koncept inredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande

ITAB Shop Concept erbjuder koncept inredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande 2010 ÅRSREDOVISNING ITAB Shop Concept erbjuder koncept inredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda marknader.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010 03 31 (2009 03 31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat 1 790 525 (492 219) Resultat före skatt 2 085

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

»Improving the shop experience...«

»Improving the shop experience...« 2011 ÅRSREDOVISNING »Improving the shop experience...« Itabs affärsidé ITAB Shop Concepts affärsidé är att erbjuda konceptinredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens och långsiktighet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION Årsredovisning Innehållsförteckning EKONOMISK INFORMATION ITAB Shop Concept avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2005: Delårsrapport januari-mars 12 maj 2005 Delårsrapport

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000.

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. 2000-09-07 Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. Stark ökning för butiksförsäljningen med totalt 5 procent. Rörelseresultatet ökade med 43 procent till MSEK 889 (621). I resultatet ingår

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer