Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper och noter 11 Noter 13 Revisionsberättelse 18 Verksamhetsberättelse Forskning och utveckling 19 Information, prevention och insamling 22 Huvudmannaorganisationer 26 De styr Cancerfonden 27 Bilaga 1. Värdepapper 31 Bilaga 2. Forskning och utveckling 34 Bilaga 3. Forsknings- och vårdutvecklingsprojekt 39 Bilaga 4. Organisation, Tjänster, Stipendier 44 Bilaga 5. Anslag NCU 48 Bilaga 6. Testamentariska förordnanden 49 Bilaga 7. Donationer genom stiftelser och minnesfonder 53

3 Generalsekreteraren har ordet Ännu ett framgångsrikt år I en allt mer konkurrensutsatt värld har vi återigen lyckats med ett starkt insamlingsresultat. 326 miljoner är vårt näst bästa resultat någonsin. Att vi kunnat nå ett så bra resultat är tack vare alla hundratusentals små och stora bidrag från privatpersoner och företag. Utan detta fantastiska engagemang skulle vi inte kunna se de framsteg som forskningen gör. Mer än 400 projekt finansieras, drygt ett trettiotal cancerforskartjänster, forskarmånader och stipendier är exempel på vad vi kunnat satsa på. Inte bara i år utan vi har under drygt 50 år varit den dominerande bidragsgivaren till svenska cancerforskningsprojekt. Men att samla in pengar är inte alltid enkelt. Det kräver att vi lyckas sprida information om vad vi gör och att budskapet samtidigt är balanserat. Att skapa engagemang och förståelse för att det behövs mer pengar till forskningen, eftersom många människor fortfarande drabbas och dör samtidigt som det sker stora framsteg och fler och fler överlever. Med nya fall om året vet jag att alla insatser behövs och inget bidrag är för litet. Under 2004 har vi haft ännu en framgångsrik Rosa Bandet-kampanj där galan i TV3 blev kulmen på en otrolig satsning på att lyfta bröstcancerfrågan. Rosa Bandet har kommit för att stanna och vi kommer att tillsammans med våra samarbetspartners fortsätta att fokusera oktoberaktiviteterna under Cancerfonden Rosa Bandet. Trots denna uppmärksamhet är fortfarande testamenten, minnesgåvor och våra månadsgivare basen i insamlingsverksamheten. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla givare och medarbetare som bidragit till årets framgång! Vi vill göra skillnad Vårt syfte är att ligga i och lyfta de frågeställningar som är viktiga för att flytta fram positionerna i kampen mot cancer. Under 2005 har vi valt att fokusera på följande frågor: Prostatacancer Prostatacancer är idag den enskilt största cancersjukdomen där drygt nya fall upptäcks varje år. Idag finns en debatt kring såväl diagnostik som behandling och mer kunskap behövs. Vårt mål är att höja kunskapen om sjukdomen, dagens diagnostik och behandling samt få in ytterligare medel för forskning kring såväl grundläggande cancersamband som direkta projekt kring prostatacancer. Vi startar därmed ett arbete som kommer att vara högprioriterat under Nationell cancerplan Fler och fler kommer att leva med cancer och vi fortsätter arbetet med att få samhällets aktörer att förstå och planera för detta. Det är också många frågor i vårdkedjan från tidig diagnostik, behandling till rehabilitering och palliation där det är viktigt med ett helhetsgrepp. Såväl patienter, anhöriga som samhället har allt att vinna på en samordning av kunskaper och resurser. Målet är att få en ökad dialog med beslutsfattare och ett ökat intresse från media att lyfta frågan. Fortsatt givarvilja Hur mycket engagemang och hur viktiga frågor vi än har så är det inte möjligt att arbeta utan att vi är fortsatt framgångsrika med att samla in pengar. Vi utvecklar ständigt nya insamlingsformer; ett exempel är Cancerfondens vänner där föreningar och organisationer runt om i landet hjälper till i insamlingsarbetet via vår webbplats cancerfonden.se. Men det är också viktigt att nå fler grupper i samhället. Att öka näringslivets engagemang i cancerfrågan är ännu en utmaning. Att i en värld med stort behov av allmänhetens hjälp och stöd hålla fortsatt fokus på kampen mot cancer och det arbete som vi i Cancerfonden bedriver. Låt oss hoppas att det kommande året blir minst lika framgångsrikt! Ursula Tengelin Generalsekreterare 3 Foto: Ulla Montan

4 Förvaltningsberättelse Syfte Cancerfonden Riksföreningen mot cancer (organisationsnummer ) har till uppgift att verka för cancersjukdomarnas bekämpande i Sverige. Det sker huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna cancerforskning och att främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid cancer. I samma syfte bedriver och stöder Cancerfonden upplysning om cancerforskningens mål och medel samt om cancersjukdomars förebyggande, symtom och behandling. Föreningen understöder även andra åtgärder i de cancersjukas intresse och för att förebygga cancer. Cancerfondens pengar används dock inte till sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat och kommun. Verksamhet Cancerfonden är idag huvudfinansiär av de cancerforskningsprojekt som bedrivs i landet. Detta är möjligt tack vare ett mycket generöst stöd från allmänheten. Utöver detta gör Cancerfonden betydande insatser för prevention och utveckling av cancervården. Allmänhetens förtroende för Cancerfonden växer och föreningens varumärke är starkt. Under 2004 lyckades Cancerfonden återigen överträffa sitt insamlingsmål. Totalt uppgick insamlingsintäkterna till 326 miljoner kronor (inklusive nettot från lotteriet om 16 miljoner kronor), vilket är något lägre än rekordåret 2003 då de var 328 miljoner kronor. Cancerfondens omfattande insatser som forskningsfinansiär har under ett par åt lett till att utgifterna överstigit inkomsterna. För att säkra Cancerfondens ställning som långsiktig forskningsfinansiär har styrelsen vidtagit åtgärder i syfte att nå en budget i balans långsiktigt. Tv-kvällen i samband med Rosa Bandetinsamlingen i oktober var en viktig händelse i insamlingshänseende. Cancerfonden hade även andra stora publika aktiviteter under året, till exempel tobakskampanjen. Där ingick en uppmärksammad dokusåpa Fimpa nu! i TV4+ och en kampanjsajt där man kunde följa fem rökare på deras väg mot rökfrihet. I kampanjen ingick också ett redaktionellt samarbete med Expressen samt Cancerfondens tidning Sluta röka, tryckt i över en miljon exemplar. Den fanns i ställ på apotek och i ICA-butiker. Huvudmannaorganisationer/medlemmar Cancerfonden har 36 huvudmannaorganisationer (se förteckning nedan). Huvudmannaorganisationerna Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV samt Företagarna har under året begärt utträde ur Cancerfonden. Fonden har också enskilda medlemmar. Antalet registrerade medlemmar uppgick 2004 till Medlemmarna erhåller Cancerfondens tidning Rädda Livet. Ordinarie huvudmannamöte hölls den 3 juni 2004 i Stockholm. Resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning. På valberedningens förslag till ordförande efter Ingemar Eliasson valdes landshövding Bengt Holgersson. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Nils Gustavsson och Christina Husmark Pehrsson. Till suppleanter valdes Ingemar Ericson, Göran Edbom, Tor Ekman, Lena Lageson och Lena Reyier-Ingman. Auktoriserade revisorn Benny Wieweg och ekonom Nils Lampa valdes till revisorer. Erik Brusewitz och Elisabeth Falkemo valdes till revisorssuppleanter. Till valberedning valdes Stefan Wiberg, ordförande, Elisabeth Fleetwood, Annelie Hellander, Bo Nordenskjöld och Louise Ungerth. Medlemsavgifterna fastställdes för 2005 till 200 kronor och till 100 kronor för pensionär och ungdom. Avgiften för företag och organisationer fastställdes till oförändrade kronor. Ordföranden Ingemar Eliasson avtackade avgående ledamoten Sverker Höglund. Ordföranden avtackade också avgående ledamoten Inge Hesselius och suppleanterna Kristina Erholm och Isa Halvarsson. Ordföranden avtackade också avgående valberedningens ordförande Rolf Lind. Slutligen avtackades avgående ordföranden Ingemar Eliasson av vice ordförande Ulrik Ringborg. Förvaltningsberättelse 4

5 Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft sex sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden under Personal Den 6 december tillträdde Ellinor Bollman som ny kommunikationschef och samtidigt utsågs PG Persson till avdelningschef för Insamling/ Kampanj. Medelantalet anställda på Cancerfondens kansli uppgick till 39 (mot 43 år 2003). Ekonomi Allmänt I enlighet med Bokföringsnämndens anvisningar bruttoredovisas lotterier från och med För en bättre jämförelse med tidigare år redovisas Cancerfondens Rikslotteri 2004 separat. Intäkterna och kostnaderna i övrigt redovisas därför nedan exklusive lotteri. Intäkter Cancerfondens verksamhetsintäkter uppgick 2004 till 325 Mkr uppgick motsvarande intäkter totalt till 339 Mkr. Det innebär en minskning med 4 procent. De totala insamlingsintäkterna uppgick till 310 Mkr (328 Mkr). En minskning med 5 procent. Testamentsförordnandena uppgick till 164 Mkr (158 Mkr), en ökning med 4 procent. Gåvorna uppgick till 129 Mkr (153 Mkr), en minskning med 16 procent. I gåvointäkterna ingår tvkvällen i samband med Rosa Bandet-kampanjen med 17 Mkr. Under 2003 anordnades två tv-kvällar, vilka tillsammans bidrog med 35 Mkr. Under året slutredovisades Cancerfondens Rikslotteri 2003, vars nettointäkt uppgick till 17 Mkr (17 Mkr). Medlemsavgifterna uppgick till 3 Mkr (3 Mkr). De övriga intäkterna, vari ingår avkastning från externa fonder och stiftelser, uppgick till 12 Mkr (8 Mkr). I de övriga intäkterna ingår också 1,8 Mkr avseende Ideell Arena, som under året bedrivit sin verksamhet hos Cancerfonden. Intäkterna i Cancerfondens Rikslotteri 2004 uppgick per den 31 december till 40 Mkr. Cancerfondens totala intäkter uppgick därvid till 365 Mkr (339 Mkr). Kostnader Verksamhetskostnaderna uppgick till 400 Mkr (424 Mkr). Huvuddelen, eller 309 Mkr (318 Mkr) avsåg området forskning och utveckling. Detta motsvarar 77 procent av kostnaderna. Till information och prevention avsattes 39 Mkr (43 Mkr). Därmed åtgick till ändamålet totalt 348 Mkr (361 Mkr) eller 87 procent (86) av kostnaderna. I dessa kostnader ingår också kostnader för Ideell Arena med 1,7 Mkr. Insamlingskostnaderna uppgick till 40 Mkr. Motsvarande belopp för 2003 var 47 Mkr. Detta motsvarar 13 procent (14) av insamlat belopp. Administrationskostnaderna uppgick till 12 Mkr (16 Mkr) eller 3,1 procent (3,8) av verksamhetskostnaderna. Kostnaderna i Cancerfondens Rikslotteri 2004 uppgick per den 31 december till 24 Mkr. Cancerfondens totala verksamhetskostnader uppgick därför till 424 Mkr (424 Mkr). Nettoresultatet i lotteriet uppgick för perioden till 16 Mkr. Detta resultat har tillförts Cancerfondens verksamhet. Resultat från finansiella investeringar Resultatet från de finansiella investeringarna uppgick till 73 Mkr (124 Mkr). Räntor och utdelningar för året uppgick till 38 Mkr (50 Mkr). Kostnaderna för förvaltningen uppgick till 6 Mkr (5 Mkr). Årets resultat Årets resultat uppgick till 14 Mkr mot 38 Mkr Förvaltningsberättelse 5

6 Finansnämnden Finansnämnden ansvarar under styrelsen för förvaltningen av föreningens medel. Nämnden har under året haft fyra sammanträden. Cancerfondens finansiella tillgångar har inom vissa fastställda ramar diskretionärt förvaltats av tre förvaltare. Ramarna har bland annat föreskrivit hur mycket som får placeras i utländska värdepapper. Placeringar sker inte i värdepapper utgivna av tobaksbolag. Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick vid 2004 års utgång till Mkr (1 526 Mkr). Marknadsvärdet var Mkr (1 560 Mkr). De likvida medlen uppgick till 162 Mkr (146 Mkr). Tillgångsfördelningen var per följande: 22 procent i svenska aktier, 19 procent i utländska aktier samt 59 procent i räntebärande värdepapper och likviditet. Likviditetsförvaltningen har skötts av fondens kansli. Totaltavkastningen på förvaltat kapital 2004 uppgick till 6,7 procent. Totalavkastningen i procent under de nio föregående åren var: , , , , , , , , ,8 Genomsnittet för de tio senaste åren uppgår till 8,4 procent. Förvaltningsberättelse 6

7 Resultaträkning Tkr Not Verksamhetsintäkter Insamlade medel Medlemsavgifter Övriga intäkter Lotteri Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3 & 4 Forskning och utveckling Information och prevention Insamlingskostnader Lotteri Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Resultaträkning Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

8 Balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnad Inventarier Finansiella anläggningstillgångar - Aktier och aktiefonder Obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa anläggningstillgångar Balansräkning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar - Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 - Långsiktig forskningsreserv Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder - Leverantörsskulder Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga - Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

9 Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållna utdelningar Förvaltningskostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Ökning/Minskning av kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflödesanalys Ökning(+)/Minskning(-) av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm: Aktier erhållna i gåva Fastigheter erhållna i gåva Utrangering av inventarier

10 Fem år i sammandrag Tkr Verksamhetsintäkter Insamlade medel Medlemsavgifter och övriga intäkter Lotteri Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Forskning och utveckling Information och prevention Insamlingskostnader Lotteri Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat Eget kapital Fem år i sammandrag 10

11 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och med vägledning av FRIIs mall för årsredovisning. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. Insamlade medel Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer samt medel insamlade via galor och andra aktiviteter anordnade av organisationen. Dessutom inkluderar insamlade medel intäkter från försäljning av Cancerfondens Rikslotter Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvor i form av kontanter redovisas till nominellt värde. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. För fastigheter används aktuellt taxeringsvärde. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer. Övriga intäkter Som övriga intäkter inkluderas mottagen avkastning från fonder och stiftelser. Dessutom inkluderas mindre försäljningsintäkter avseende främst informationsmaterial samt driftsnettot av den externt uthyrda delen av Cancerfondens fastighet. Under 2004 ingår även intäkter från Ideell Arena. Lotteri 2004 Från och med 2004 bruttoredovisas, enligt Bokföringsnämndens anvisningar, lotterier års lotteri redovisas netto som tidigare år och redovisas i not 1. Verksamhetskostnader Gemensamma kostnader såsom exempelvis lokalkostnader, systemstöd och allmänna kontorskostnader har fördelats mellan Ändamåls-, Insamlings- och Administrationskostnader efter medelantalet anställda. Ändamålskostnader Ändamålskostnader omfattar posterna Forskning och utveckling samt Information och prevention i resultaträkningen. Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla Cancerfondens syfte och stadgar. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet eller projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader; den administrativa hanteringen vid beviljande av forskningsanslag är exempel på en sådan kostnad. Ändamålskostnaderna inkluderar därmed bland annat löner och sociala avgifter, kostnader för informationsspridning, forskningsanslag och utrustning som behövs för ändamålet. När Cancerfonden har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd gentemot tredje man bokförs detta som en kostnad. För forskningsanslag uppkommer därmed en förpliktelse i och med att forskningsnämnden fattat beslut om anslag och detta därefter meddelats mottagaren. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter samt kostnader för varumärkesbyggande. Hit räknas således kostnader såsom annonser, reklam, löner och sociala avgifter samt tackbrev. Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera Cancerfonden. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på Cancerfondens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Redovisningsprinciper och noter 11

12 Tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Donerade tillgångar Tillgångar, främst aktier och andra värdepapper, som doneras till Cancerfonden värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan redovisas som en omsättningstillgång om tillgången skall avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som en materiell eller finansiell anläggningstillgång. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga innehav av aktier och andelar värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång bedöms varaktig görs nedskrivning. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnad 50 år Kontorsinventarier 5 år Datorer 3 år Kassaflödesanalys upprättas enligt den indirekta metoden, dvs den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden. Redovisningsprinciper och noter 12

13 Noter Noter Not 1 Insamlade medel Testamentsförordnanden Gåvor Tv-kväll Lotterier* Summa insamlade medel * Lotteriförsäljning Vinster Marknadsföring och distribution Netto lotterier Not 2 Övriga intäkter Avkastning från fonder och stiftelser Försäljning och övriga intäkter Fastighetsintäkter Summa medlemsavgifter och övriga intäkter I årets fastighetsintäkter ingår tomträttsavgälder om tkr som Cancerfonden återvunnit. Not 3 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar Styrelse och generalsekreterare Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (2 424) (7 220) Summa Av pensionskostnaderna avser 242 tkr (451 tkr) Cancerfondens styrelse och generalsekreterare. För 2003 avsåg tkr avtalspension för fyra anställda som avgick med pension i förtid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är uppsägningstiden 18 månader för generalsekreteraren. För övriga anställda gäller lagen om anställningsskydd. Cancerfonden tillämpar inte avgångsvederlag. Medelantalet anställda Kvinnor Män 8 8 Summa

14 Redovisning av sjukfrånvaro 1/1-31/ /7-31/ Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,12% 0,82% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 35% 0% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid Kvinnor 4,33% 0,78% Åldersfördelat -29 år 0,51% 0% år 3,77% 0,37% 50- år 1,98% 1,53% Noter Könsfördelning inom Cancerfondens ledning I styrelsen är fördelningen ledamöter 5 kvinnor och 6 män, suppleanter är i antal 7 kvinnor och 4 män. Ledningsgruppen består av 4 kvinnor och 2 män Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnad Inventarier Summa Avskrivningarna har fördelats enligt följande: Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa Not 5 Forskning och utveckling Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Patientstödsprojekt Övriga forskningsprojekt Nämnder, kommittéer och vetenskapliga sekretariat Forskningsadministration Summa Not 6 Information och prevention Informationskampanjer och material Internationellt samarbete Summa Not 7 Administrationskostnader Ekonomi/Personal/IT Gemensamma kostnader Övriga verksamhetskostnader, fastighet Summa

15 Not 8 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Utdelningar Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Återföring av nedskrivning värdepapper Summa Noter Not 9 Byggnad Tomträtten Österbotten 6, Stockholm Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Årets förvärv - - Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Utgående restvärde enligt plan Fastigheten har inte åsatts något taxeringsvärde Not 10 Inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Utrangeringar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Årets utrangeringar - 24 Ackulmulerade avskrivningar vid årets slut Utgående restvärde enligt plan Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förvärv Försäljningar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Återföring av nedskrivning Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Aktier och aktiefonder Svenska marknadsnoterade aktier Övriga svenska aktier Utländska marknadsnoterade aktier

16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska räntebärande papper Summa finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1. Noter Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Not 13 Kortfristiga placeringar Statsskuldväxlar och likviditetsfonder Fastigheter under försäljning Aktiefonder under försäljning Summa Marknadsvärde för statsskuldväxlar och likviditetsfonder För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 1. Not 14 Eget kapital Långsiktig Balanserat Årets forskningreserv kapital resultat Totalt Ingående balans Föregående års resultat Omfördelning av ändamålsbestämda medel Årets resultat Utgående balans Långsiktig forskningsreserv består av: Forskningsbeviljningsram för år Forskningsbeviljningsram för år Rekommenderade anslag för år Forskning kring bröstcancer avsatt under fyra år Rehabilitering 646 Summa Not 15 Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Summa Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster Summa

17 Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet med de syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen skall kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete. Noter 17

18 Revisionsberättelse Till huvudmannamötet i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 april 2005 Revisionsberättelse 18

19 Verksamhetsberättelse Forskning och utveckling Cancerfonden stöder forskning inom cancerområdet på bred front. En ytterligare neddragning av Forskningsnämndens budget år 2004 har medfört att kraven för att erhålla forskningsanslag har ökat med skärpta kvalitetskrav och prioriteringar vid bedömningen av årets ansökningar. Ansökningsprocessen följer tidigare utarbetade rutiner med individuell rapportering och bedömning av varje ansökan i en prioriteringskommitté. Det finns åtta prioriteringskommittéer med olika ämnesprofiler som är utsedda av Cancerfondens forskningsnämnd efter förslag från bl a de medicinska fakulteterna. Prioriteringskommittéerna består av mellan sju och nio aktiva forskare från hela landet med hög kompetens och ledamöterna utses för en 3-årsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Dessa lämnar förslag om fördelning till Forskningsnämndens arbetsutskott, som ytterligare granskar och prioriterar bland föreslagna projekt så att det slutgiltiga förslaget överrensstämmer med den av styrelsen fastlagda budgeten. Beslut om fördelning av medel för cancerforskning fattas därefter av Cancerfondens forskningsnämnd. Forskningsnämndens målsättning är att stödja de projekt som har högst kvalitet inom cancerområdet, oavsett inriktning. De projekt som stöds av Cancerfonden spänner över områden som handlar om behandling, diagnostik, förekomst, prevention, vård och grundläggande mekanismer för hur cancer uppkommer. Från och med 2004 bedöms ansökningar om vårdutvecklingsprojekt av den prioriteringskommitté som behandlar ansökningar gällande vårdforskningsprojekt. Kommittén har därför förstärkts med kompetens inom vårdutvecklingsområdet. Denna kommitté bedömer också ansökningar om Forskarmånader för vård-, samhälls-, och beteendevetenskap. Ansökningar om anslag för stipendier för vårdpersonal har dock bedömts i Stipendiekommittén. Ansökningar och beviljade medel 2004 Under år 2004 har ca ansökningar inkommit om anslag för framför allt forskningsprojekt, men också stipendier, tjänster, resor, kongresser och planeringsgrupper. Cancerfondens styrelse hade för år 2004 avsatt 291,5 miljoner kronor för stöd till forskning. Detta var en minskning med 7,5 miljoner jämfört med år Huvuddelen av medlen som beviljades 2004 (ca 85 procent) har använts till projektstöd inom olika forskningsområden. Av återstoden har 10 procent gått till tidsbegränsade tjänster för forskare och resterande medel till stipendier, planeringsgrupper, kongresser, resor med mera. Medel fördelades 2004, liksom tidigare år, till projekt rörande grundforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, vårdforskning och prevention. De tidigare beviljade translationella projekten fortlöper men neddragningen i budgeten medförde att denna särskilda kategori avskaffades i ansökningsomgången Vidare gav inte budgetutrymmet för 2004 möjlighet att söka stöd för postdoktoral utbildning, gästforskarstipendium, gästföreläsaranslag eller för resor överstigande 3 månader. Dessa kategorier planerar man att återinföra så snart budgeten tillåter. Det är, precis som tidigare, tillåtet att bekosta de borttagna kategorierna via de projektanslag som Cancerfonden delar ut. Även begreppet ny ung och pristävlingen Årets Canceravhandling har tills vidare tagits bort. Under 2004 genomfördes en extra ansökningsomgång med anledning av Cancerfondens särskilda insamlingskampanj med benämningen Rosa Bandet, vilken genomfördes i oktober Som ett resultat av denna insamling inrättades en heltidstjänst och två halvtidstjänster för kliniker inom bröstcancerforskning, vilka tillsattes den 1 juli Dessa tjänster löper under fyra år och kombineras med projektanslag. Verksamhetsberättelse 19

20 Forskningsnämndens verksamhetsår Forskningsnämnden har haft två sammanträden under 2004, ett i mars och ett i november. Arbetsutskottet har sammanträtt vid fyra tillfällen och de åtta prioriteringskommittéerna har haft var sitt höstsammanträde. Cirka 70 cancerforskare har varit verksamma som sakkunniga i bedömningsarbetet. Arbetsgrupper och utredningar Forskningsnämndens arbetsgrupper har under året verkat för beredning av ärenden rörande ansökningar om Högre cancerforskartjänst och Högre cancerforskartjänst på halvtid för kliniskt verksamma forskare, ansökningar om Cancerforskartjänst, Forskarmånader för kliniker, Anslag för planeringsgrupp. Förslag från Tjänsteutredning III behandlades av Forskningsnämnden, som bl a beslutade om principer för behörighet för cancerforskartjänster, inrättande av Halvtids cancerforskartjänster för kliniker och om lönenivåer för forskarmånader. Preventionsutredningen överlämnades till Forskningsnämnden under våren Utredningen påvisade att prevention bör ges hög prioritet. Åtgärder mot tobaksrökning, begränsad exponering för ultraviolett ljus, och en organiserad screening mot livmoderhals-, bröst- och tjocktarmscancer identifierades som viktiga förebyggande åtgärder. Betydelsen av livsstilsfaktorers inverkan på förekomsten av cancer underströks i utredningen. Som ett resultat av preventionsutredningen inrättades på Cancerfonden en preventionsgrupp med syfte att bereda frågor gällande hur Cancerfonden ska agera i frågor rörande cancerprevention. Sammankallande i gruppen är docent Peter Nygren. Forskningsnämnden har varit representerad i Cancerföreningen i Stockholm, i Samarbetsnämnden för de statliga forskningsråden samt i Kommittén för molekylärbiologi (KOMBI). Samarbetsnämndens roll förändrades under året till att, på försök under några år, främst vara ett organ för utbyte av information. Forskningsnämndens ordförande har deltagit i arbetet med fördelning av forskningsanslag inom Nordisk Cancerunions vetenskapliga kommitté. Vårdutveckling och den patientorienterade verksamheten Tre av tolv inkomna ansökningar om vårdutvecklingsprojekt tillstyrktes I mars hölls ett seminarium där de nya vårdutvecklingsprojekten samt de som avslutades år 2003 presenterades. Inbjuden föreläsare var docent Pär Salander som talade om Utsatthet i vården. Under november 2004 genomförde Cancerfonden i samarbete med lokala arrangörer tre seminarier för att öka kunskaperna om Cancerfondens stöd till patienter, anhöriga och vårdpersonal, samt om möjligheten att söka anslag till forskning, vårdutveckling och stipendier. Seminarierna ägde rum i Lund, Linköping och Östersund. Programupplägget var detsamma på samtliga orter: introduktion om Cancerfondens stöd till forsknings- och vårdutvecklingsprojekt samt stipendier för vårdpersonal, presentation av lokala projekt samt som avslutning information om Cancerfondens informations- och stödlinje. Utvärdering av seminarierna visar att dessa var mycket uppskattade. Cancerfondens patientorienterade verksamhet har under året 2004 varit representerad vid tre nationella konferenser: 6:e nationella konferensen i Cancervård, Årsmöte i Svensk Onkologisk Förening (Helsingborg) och Kirurgveckan (Jönköping). Syftet var att sprida kunskaper om möjligheten att söka anslag och stipendier från Cancerfonden samt att ge exempel på bland annat vårdforskning. Vid konferenserna har vi haft en monter med informationsmaterial. Vi har också haft muntliga presentationer vid dess möten, dels om Cancerfondens informations- och stödlinje, dels om andra områden inom cancervårdsområdet. Särskilt fokus har under 2004 riktats mot att sprida information om anhörigsajten Samtalsvän. En utvärdering av denna presenterades under Kirurgveckan, samt vid 7th World Congress of Psycho-Oncology, Köpenhamn. Verksamhetsberättelse 20

21 Stipendier Cancerfondens stipendier har i första hand vänt sig till personal med medellång yrkesutbildning. Men numera kan även läkare söka stipendium till kongresser med psykosocial inriktning, till kurser om kommunikation/bemötande och till hospitering bedömdes 98 ansökningar Typ 1 (tre fasta sökdatum, ansökningarna bedöms vid möte i Stipendiekommittén) varav 49 st beviljades (50 procent). Av Typ 2 (fortlöpande, bedöms av en sakkunnig och kommitténs ordförande) bedömdes 220 st, varav 147 st beviljades (67 procent). Stipendierapporterna visar att många har stort utbyte av möjligheterna att resa och utbilda sig. De vidarebefordrar också sina erfarenheter vid hemkomsten. Nordiska Cancerunionen - patientstöd Ett samarbete mellan de nordiska ländernas chefer för patientstödsverksamhet bedrivs inom Nordisk Cancerunion (NCU). NCUs patientstödsverksamhet driver flera projekt. Ett av dessa gäller rehabilitering. Gruppen har under året avslutat arbetet med ett dokument som presenterades vid en workshop vid 7th World Congress of Psycho-Oncology, Köpenhamn. Elizabeth Johansson och Yvonne Brandberg från Cancerfonden har deltagit i gruppen. Rapporten, som finns i en dansk och en engelsk version, har sänts till ett 100-tal ställen i Sverige där cancerrehabilitering är ett aktuellt ämne. Intresset för broschyren har varit stort, trots att den inte finns på svenska. Inom ramen för NCUs Patientstötteverksamhet hölls i november konferensen Sex och cancer i Oslo. Cancerfonden var en av arrangörerna. Patientorganisationer Cancerfonden beviljade 2004 ekonomiskt stöd till patientorganisationer som sökt för definierade projekt. Sammanlagt inkom fem ansökningar. Projektanslag beviljades enligt följande: Blodcancerförbundet kronor, BRO Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation kronor, Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation Gynsam kronor och Riksorganisationen för Prostatacancer, ROP, kronor. I anslagsbreven till patientorganisationerna betonades att Cancerfonden förutom ekonomiska medel också kan bidra med kompetens. Det påpekades också att mer specificerade projektansökningar önskas. Slutsatsen av årets ansökningsomgång är att nya riktlinjer för stödet till patientorganisationerna bör utarbetas under I samband med Cancerfondens Rosa Bandetkampanj höll personal från Informations- och stödlinjen föreläsningar på fyra orter (Karlskrona, Göteborg, Stockholm och Kalmar). En föreläsning har också hållits för Blodcancerförbundet om Cancerfondens psykosociala stödfunktioner för anhöriga. I november anordnade Rita Silbersky i samarbete med BRO en resa till Lanzarote för 20 kvinnor med bröstcancer. Cancerfonden bidrog med administrativ hjälp vid registrering av de 180 ansökningarna. Under år 2004 har Cancerfonden bidragit med handledning till patientorganisationerna ProLiv Stockholm (tre tillfällen) och ProLiv Linköping (ett tillfälle) samt haft två dagars utbildning med hela ROP. Lungcancerföreningen Stödet har fått utbildning i kontaktpersonsbemötande (ett tillfälle). Gyncancerföreningarnas riksorganisation har fått en heldagsutbildning i samtalsmetodik i telefon. ProLiv i Göteborgs anhöriggrupp har också fått ett handledningstillfälle. Verksamhetsberättelse 21

22 Information, prevention och insamling Cancerfondens framträdande roll som forskningsfinansiär innebär att insamling är en väsentlig del av verksamheten. Insamlingen tar sig flera olika uttryck men har sin bas i gåvor från privatpersoner och företag som kontinuerligt skänker pengar till svensk cancerforskning. Testamenten och minnesgåvor är fortsatt stora och viktiga inkomstkällor och svarar för drygt hälften av den totala insamlingsvolymen. Under senare år har direktsända insamlingsgalor i flera olika tv-kanaler återkommit som en väsentlig möjlighet vid rekrytering av nya givare. Cancerfondens Rikslotteri är en intäktskälla som utvecklats positivt under flera år och är idag en viktig inkomstkälla för Cancerfonden. Cancerfonden arbetar sedan ett par år i allt större utsträckning med ett integrerat kommunikationsarbete, där flera olika kanaler används och samverkar mot ett gemensamt mål. Under verksamhetsåret 2004 blev denna strategi tydlig i Rosa Bandet-kampanjen som i sitt uttryck var identisk i alla informationskanaler. Cancerfonden arbetar nära sina sponsorer och samarbetspartner i syfte att hitta ytterligare informationskanaler för cancerfrågan. Dessa samarbeten ger Cancerfonden ytterligare möjligheter att nå ut i landet t ex via butiksnäten i ICA och Lindex eller genom samarbetet med Aftonbladet i kampanjen Rosa Bandet. Olika typer av mediasamarbeten blir ett allt viktigare inslag i de aktiviteter Cancerfonden genomför. Genomslaget och möjligheten att nå ut brett till allmänheten ökar om man kan integrera kommunikationsarbetet och komplettera detta arbetssätt med väl genomtänkta mediasamarbeten. Under 2004 genomfördes flera sådana samarbetsprojekt både inom ramen för Rosa Bandetkampanjen och i tobakskampanjen Fimpa Nu som tidningen Expressen engagerade sig i både i papperstidningen och på expressen.se. I syfte att ytterligare förstärka Cancerfondens närvaro i hela landet utvecklades under 2004 ett koncept under namnet Cancerfondens Vänner. Konceptet bygger på att svenskt föreningsliv kan engagera sig i kampen mot cancer genom att samarbeta med Cancerfonden men också generera pengar till sin egen verksamhet. Under Rosa Bandet-kampanjen 2004 testades konceptet för första gången. Cirka 400 föreningar engagerades att över hela Sverige sälja det Rosa Bandet. Rosa Bandet kostade 20 kronor varav 7 kronor tillföll den lokala föreningen och 13 kronor gick till kampen mot cancer. På detta sätt såldes rosa band, vilket gav en intäkt på drygt 1 miljon kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens Vänner skall i framtiden användas även i andra insamlingsprojekt och långsiktigt skulle denna produkt kunna bli en kontinuerlig insamlingskanal för Cancerfonden. Oavsett vilka informationskanaler som används ska alla aktiviteter ha det gemensamma och övergripande syftet att informera om cancer och samla in pengar till cancerforskningen. Under 2004 utvecklades denna strategi ytterligare och den fortsätter att vara framgångsrik. Cancerfonden lyckades nästan upprepa rekordresultatet om 328 miljoner i insamlingsintäkter från verksamhetsåret 2003 och nådde fantastiska 326 miljoner kronor under verksamhetsåret Resultatet ska ses mot bakgrund av att Cancerfonden under verksamhetsåret 2003 hade två insamlingsgalor i TV4. Under 2004 genomförde Cancerfonden endast en insamlingsgala och denna gång i TV3, en kanal med mindre räckvidd. Att arbeta med sponsorer är en viktig del av Cancerfondens strategi. Under verksamhetsåret 2004 har ICA varit ensam huvudsponsor. Samtidigt har antalet projektsponsorer ökat och i takt med ökad kännedom kring t ex Rosa Bandet har allt fler företag förhört sig om samarbete i denna kampanj. Företag kan även i fortsättningen stödja svensk cancerforskning genom att bli Cancerfondens företagspartner och Cancerfondens fadderföretag. Cancerfonden har också inlett en förstudie avseende så kallade stora gåvor från privatpersoner. Denna givarform har inte tidigare bearbetats av Cancerfonden i strukturerad form. Under hela 2004 har den kontinuerliga varumärkesmätningen visat att Cancerfondens varumärke fortsatt att utvecklas positivt. När Rosa Bandet-kampanjen avslutades i oktober visade varumärkesmätningen en givarvilja på rekordhöga 43 procent - högre än någonsin tidigare. Cancerfonden höll ända fram till flodvågskatastrofen i december en ledande position i kategorin insamlingsorganisationer avseende kännedom, uppmärksamhet och givarvilja. Situationen förändrades drastiskt under sista veckan i december då allmänhetens fokus av naturliga skäl riktades mot flodvågskatastrofen i Sydostasien. Verksamhetsberättelse 22

23 Redaktionella insatser Cancerfondens medlemstidning Rädda Livet kom under året ut med fyra nummer. I varje utgåva togs ett speciellt tema upp. Årets teman var Prostatacancer, Tobak/Sluta röka, Vårdande samt Gynekologisk cancer. Forskningsprojekten har under året enbart publicerats på Cancerfondens webbplats. Detsamma gäller årsredovisningen. En översyn av Cancerfondens patientbroschyrer har lett till att antalet tryckta broschyrer av ekonomiska skäl har minskat något i antal. Samtliga finns dock tillgängliga gratis som elektroniska broschyrer på Cancerfondens webbplats. Webbplatser Cancerfonden.se genomgick en stor förändring i både form och struktur under 2004, då även sajtens teknik moderniserades. Det har blivit enklare att hitta information om cancer och cancerforskning, samtidigt som möjligheten att ge gåvor till cancerforskningen via nätet förbättrats. Därigenom stöder sajten Cancerfondens övergripande syfte och mål på ett bättre sätt. Under året har vi jobbat med flera andra sajter som stöd till kampanjer. I samband med sluta röka-kampanjen lanserades fimpanu.se som lockade mer är besök under en månad. Sajten var mycket omtyckt och ingick som en del där tv, kvällspress och Internet kombinerades på ett mycket framgångsrikt sätt. Under Rosa Bandet i oktober slog vi insamlingsrekord på kampanjsajten då ca 1,2 miljoner kronor samlades in under en månad. Rökavvänjningssajten Pepp och solasakta.nu har haft fortsatt stora besökssiffror. Kampanjer Ett exempel är Rosa Bandet som på bara ett par år blivit ett etablerat varumärke som på denna korta tid genererat cirka 50 miljoner kronor till svensk bröstcancerforskning. Denna typ av kampanjer kommer att bli vanligare i framtiden och för verksamhetsåret 2005 planeras liknande insatser i prostatacancerfrågan. Preventionsarbetet under verksamhetsåret 2004 har även det präglats av kampanjorienterad verksamhet. Under våren 2004 tog Cancerfonden initiativet till produktion av en dokusåpa på temat Fimpa Nu. Tv-produktionen som direktsändes i TV4+ och senare repriserades i TV4 vid två tillfällen var en del av ett helt kampanjupplägg i syfte att stimulera till rökstopp. Tv-produktionen kombinerades med tidningen Sluta röka som i miljonupplaga delades ut på Apoteket och ICA:s butiksnät. En mindre del av upplagan distribuerades via vårdcentraler. En webbplats fimpanu.se lanserades i samband med tv-sändningarna. På webbplatsen kunde man kontinuerligt följa de fem personerna i tv-programmet deras vedermödor vid rökstopp men också få värdefulla tips av experter på tobaksområdet. Ett samarbete med Expressen genererade en kampanj på temat rökstopp i både papperstidning och på expressen.se. Sola Sakta-kampanjen vidareutvecklade strategin att främst vända sig till målgruppen små barn och småbarnsföräldrar. Nya forskningsrön visar att solvanor grundläggs mycket tidigt. För att motverka risken för hudcancer bör man därför sola sakta redan från småbarnsåren. Årets kampanj genomfördes till stor del på Internet, men också i samarbete med Statens Strålskyddsinstitut som tillsammans med Cancerfonden finansierade distribution av solskyddsinformation till BVC och annonsering på badplatser på ett antal utvalda platser. I takt med att livsstilsfrågorna blir allt mer debatterade och forskningsresultat pekar på dess betydelse även för uppkomsten av cancer har Cancerfonden genomfört en kampanj på temat Frukt och Grönt. Kampanjen har genomförts tillsammans med ICA och målgruppen har varit barn i årskurserna två och fem. Syftet med kampanjen är att lära barn äta frukt och grönt. I kampanjer ingår att de deltagande besöker en närliggande ICA-butik där de får information. De får även provsmaka frukt och grönsaker. Ett lärarhandledning och ett studiematerial på temat frukt och grönt har producerats och distribuerats till samtliga deltagare i kampanjen. För femtonde året i rad arrangerades golftävlingen Ett Slag för Cancerfonden. Under 2004 deltog 97 klubbar något färre än under Finalspelet ägde rum i Nässjö och arrangerades av Nässjö Golfklubb. Under ett välplanerat och uppskattat finalarrangemang deltog 21 klubbar från hela Sverige. Segrare i årets Ett Slag blev Lag Nässjö II en hemmaseger således. Totalt inbringade tävlingen cirka 1,8 miljoner kronor till Cancerfonden. Verksamhetsberättelse 23

24 Journalistpriset Cancerfondens journalistpris för bästa reportage om cancer i pressen tilldelades Aftonbladet för reportageserien Så lever vi med bröstcancer. Pristagare var journalisterna Monica Gunne, Christina Larsson, Jonas Lundh, Mary Mårtensson, Lars Sjöstedt och fotografen Maria Östlin. Ett hedersomnämnande gick till reportern Göran Lindh vid Blekinge Läns Tidning för en ambitiös artikelserie om asbest. I radioklassen belönades Dodo Parikas för dokumentären Jag kom av mig, som sändes i P1, Sveriges Radio. I tv-klassen utsågs ingen vinnare. Informations- och stödlinjen Informations- och stödlinjen är en kostnadsfri telefonlinje som är till för allmänheten med syfte att informera och svara på frågor om cancer samt att ge stöd till patienter och anhöriga. Tjänsten har funnits sedan I telefonerna på Cancerfondens informations- och stödlinje svarar medicinskt legitimerad personal som har lång erfarenhet av cancersjukvård och utbildning i telefonkommunikation. Telefonlinjen med nummer är öppen vardagar mellan klockan 9.00 och 17.00; under 2004 till på måndagar. Under perioden har det registrerats 124 samtal mellan kl och under de måndagar som informations- och stödlinjen haft kvällsöppet. Totalt inkom samtal, vilket var en nedgång i jämförelse med verksamhetsåret Samtalslängden med patienter och anhöriga ökar och är i genomsnitt 13,1 minuter. Under föregående verksamhetsår mättes den genomsnittliga samtalslängden till cirka 10 minuter. Det går också att mejla in sina frågor på adressen Det kom mejl och handskrivna brev under I genomsnitt tar det mindre än ett dygn att få svar från Cancerfonden. Två tredjedelar av dem som vänder sig till informations- och stödlinjen är kvinnor. Efter en ökning (33 procent) under verksamhetsåret 2003 har antalet män som kontaktar informations- och stödlinjen åter gått tillbaka till cirka 30 procent. Informations- och stödlinjen har sedan ett par år tillbaka ett samarbete med ungdomssajten Lunarstorm. Cancerfonden har också två så kallade krypin på Lunarstorm - ett om cancer och ett om tobak. Det finns ett stort intresse på Lunarstorm att tillhandhålla information om cancer. Många ungdomar har upplevelser och frågor kring cancer och under 2004 har ett par tusen inlägg besvarats från Informations- och stödlinjen. Kommunikationen med Lunarstorm sker genom mejlkontakter, diskussionsforum och chatfunktioner. Insamling Cancerfondens insamlingsverksamhet är av avgörande betydelse för svensk cancerforskning. De riktade insamlingsinsatser som görs i samband med olika kampanjer får stor uppmärksamhet, men merparten av pengarna skänks ändå i det tysta av enskilda givare. En ständig utveckling av insamlingsverksamheten är nödvändig för att bibehålla en ledande position på insamlingsmarknaden. Särskilda insatser har sedan flera år genomförts för att stärka den tekniska kapaciteten på den direktresponderande delen av verksamheten. Sedan flera år har Cancerfonden arbetat med att samla sina databaser i en övergripande databas. För bara ett par år sedan låg olika insamlingprodukter medlemmar, minnesgåvor, testamenten, lotterier m m, i olika databaser. Målet har i första hand varit att etablera ett antal hygienfaktorer i databasen för att höja adresskvaliteten i de masskommunicerande kanalerna. Nästa steg i denna utveckling är att förstärka analysverktyget i databasen, vilket kommer att öka möjligheterna att utveckla kunskapen om givarna och på det sättet intensifiera arbetet mot givarna i hela databasen. Insamling via cancerfonden.se fortsätter att öka och betydelsen av Internet som insamlingskanal har idag nått en volym om ca 5 miljoner kronor. Allmänheten förlitar sig i allt högre grad på tjänster via Internet samtidigt som användarna fortsätter att bli fler. Rädslan för betallösningar via Internet försvinner i takt med att säkerheten förbättras. Cancerfonden satsar kontinuerligt på att utveckla webbplatsen både ur redaktionell synvinkel och ur insamlingsperspektiv. Verksamhetsberättelse 24

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2003

Cancerfonden Årsredovisning 2003 Cancerfonden Årsredovisning 2003 Innehåll Årsredovisning 2003 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Mikael Risedal Bakgrundsfoto: Johnér Bildbyrå AB

Innehåll. Omslagsfoto: Mikael Risedal Bakgrundsfoto: Johnér Bildbyrå AB Årsredovisning 2005 Innehåll Generalsekreteraren har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Fem år i sammandrag 9 Redovisningsprinciper och noter 10 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer