Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31"

Transkript

1 Trig Media Group AB (publ.) Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Sida VD kommentar 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 12 balansräkning 13 kassaflödesanalys 15 noter Sidan 1

2 VD KOMMENTAR År 2013 har varit ett händelserikt år. Året inleddes med att bolaget återfick sin plats på AktieTorgets ordinarie lista efter att under senare delen av 2012 varit på observationslistan. I början på året slutfördes en företrädesemission som tecknades till 62 %. Under vår och sommar utreddes och förhandlades olika handlingsalternativ för bolagets fortsatta utveckling. Detta resulterade i att man i juli förvärvade Trig Entertainment AB från Real Point Investment AB, Real Point, tidigare Cellpoint Connect AB, via en riktad nyemission. Trigs affärsidé är att attrahera medlemmar genom att erbjuda ett varierat och intressant innehåll på sajten kombinerat med olika intäktsskapande produkter och tjänster. Affären innebar att Real Point blev ny huvudägare i Mobicard Media Group AB. Samtidigt med försäljningen av Trig Entertainment ändrade Real Point bolagets inriktning till att bli ett fastighetsbolag vilket medförde att AktieTorget krävde att Real Point skulle göra en omlistning av bolaget. I avvaktan på denna omlistning placerades Real Point på observationslistan vilket då även drabbade Mobicard Media Group i egenskap av formellt dotterbolag till Real Point. I anslutning till förvärvet av Trig Entertainment AB och tillsättande av en ny styrelse ändrade bolaget namn till Trig Media Group AB. Samtidigt med förvärvet av Trig Entertainment AB såldes dotterbolaget Mobicard International AB med det förbehållet att de nya ägarna skall dela ut 29,5 % av Mobicard Internationals aktier pro rata till dåvarande aktieägare dock förutsatt ett minimiinnehav överstigande aktier. Sedan augusti har bolaget fokuserat sin affärsinriktning till att integrera och vidareutveckla det affärskoncept som omfattas av den sociala nätverksplattformen trig.com. I syfte att förstärka och utveckla affärsmodellen förvärvades 50,9 % av aktierna i Zebraplace i november 2013 via en riktad nyemission. Efter räkenskapsårets slut förvärvades även diverse IP och andra rättigheter kopplade till Trig från Social Media Investment FzC, UAE också via en riktad nyemission. Under december 2013 och januari 2014 gjorde bolagets ägare och styrelse gjorde den bedömningen att Trig inte kan uppnå en rättvisande värdering på AktieTorget bl a beroende på bristande förståelse för den dynamik och potential som expanderande sociala nätverksplattformar representerar. Av denna anledning begärde bolaget att få bli avlistade från AktieTorget i slutet av januari Sedan dess har ägare och ledning utrett olika alternativ för återlistning av verksamheten och har av den anledningen bildat ett nytt dotterbolag med namn Trig Social Media AB (publ.) som man nu avser att notera på Frankfurt börsen där man har en mer uppdaterad insikt och erfarenhet av sociala nätverksföretag. Bolagets Listing Agent i Frankfurt är Renell Wertpapierbank som har stor erfarenhet av den affärsnisch som Trig Social Media representerar. Renell Bank är bl. a. market maker för Facebook på Frankfurt börsen. I samband med detta har tillgångar som berör Trigs affärskoncept överförts till Trig Social Sidan 2

3 Media AB varvid Trig Media Group AB s inriktning 2014 reduceras till att bli ett holdingbolag för den noterade verksamheten. Som tidigare berättats förvärvade Trig under hösten 2013 en majoritetspost i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Detta förvärv har nu slutat i en tvist med Richter om aktierna och vi bedömer att utgången är oviss. Vi har dock vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att vi inte på något sätt är beroende av vare sig Zebraplace AB (publ.) eller den verksamhet som detta bolag bedrivit. Styrelse och ledning ser därför med stor tillförsikt fram emot 2014 och att den planerade noteringen av verksamheten på Frankfurt börsen kan genomföras som tänkt vilket klart kommer att visa vilken potential de investeringar vi gjort har. Nacka Anthony Norman / VD Sidan 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt över resultat och ställning samt nyckeltal Koncernen klassificeras som en mindre koncern enligt årsredovisningslagen och upprättar därför ingen koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 ÅRL. Tkr Moderbolaget Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet i % Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Antal anställda Omsättning per anställd, Tkr Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i % av kortfristiga skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Sidan 4

5 Verksamheten Trig Media Group AB har under 2013 avyttrat dotterbolaget Mobicard International AB. Under 2013 förvärvades Trig Entertainment AB som driver en social nätverksplattform liknande Facebook dock med den skillnaden att man har en intäktsskapande produkt i form av en cash back scanner, TrigMoney, som är delvis patentsökt. Cash back scannern känner automatiskt av alla inköp som medlemmarna gör på de Internetbutiker som är anslutna till Trig. I dagsläget har Trig ca webshopar anslutna. Intäktsmodellen är att inköpen i anslutna Internetbutiker genererar en cash back som sedan delas mellan medlemmen och bolaget och även i vissa fal av den affiliate som engagerat Internetbutiken. Variablerna är antalet medlemmar, storleken på cash back samt frekvens och storlek på medlemmarnas inköp. Efter räkenskapsårets slut startade bolaget ett nytt dotterbolag Trig Social Media (publ.). Trig Entertainment AB ägs sedan mars 2014 av det nybildade dotterbolaget. Avsikten är att notera Trig Social Media AB TSM på Frankfurt börsen under sommaren TSM utgör då moderbolag åt det rörelsedrivande dotterbolaget Trig Entertainment AB. Samtliga anställda, utom VD som är anställd av Trig Media Group AB, finns i dotterbolaget. Kommentarer till årets finansiella utveckling År 2013 har varit ett utvecklings- och uppstartsår för verksamheten avseende den sociala nätverksplattformen som inryms under Bolaget har belastats med kostnader för utvecklingen och driftsättningen av denna nätverksplattform. Bolagets intäktsgenerator i form av den cash back scanner som marknadsförs under varumärket Trig Money introducerades först under mars 2014 varför bolaget inte haft några nämnvärda intäkter under Förväntad framtida utveckling Koncernen har omstrukturerats under 2013 och 2014 varigenom Bolaget kommit att bli ett holdingbolag med dotterbolaget Trig Social Media AB som i sin tur äger Trig Entertainment AB som dotter- dotterbolag. Styrelsen har som bekant inlett en noteringsprocess där ett prospekt ingivits till Finansinspektionen och aktierna i Trig Scial Media AB har anslutits till Euroclear. Styrelsen har stora förväntningar på processen och en notering av Trig Social Media AB kommer medföra att koncernen kan ytterligare accelerera sitt arbete med lanseringen av ytterligare tjänster och expansionen av verksamheten. Styrelsen ser därför med tillförsikt fram emot Förutsättningar för fortsatt drift Det är styrelsens uppfattning att bolaget kommer att klara dess finansiella åtagande minst 12 månader framåt från denna årsredovisnings offentliggörande beaktat bolagets kraftigt reducerade kostnadsmassa under 2014 samt att dotterbolaget Trig Social Media genomför en riktad nyemission efter räkenskapsårets utgång uppgående till 2,5 meur ( ) Sidan 5

6 Övrig bolagsinformation Legala risker Zebraplace AB (publ.) Trig Media Group AB förvärvade enligt avtal daterat den 8 november 2013 drygt 50% av aktierna i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Som ett led i den transaktionskedja som utgör betalning för aktierna i Zebraplace AB (publ.) skulle bolaget emittera drygt 190 miljoner aktier till Richter. Parallellt med detta har Trig lämnat motsvarande erbjudande till övriga aktieägare i Zebraplace AB (publ.). Richter har emellertid, efter genomförd emission av aktierna, vägrat ta emot dessa trots att han tecknat sig för dessa och istället i april 2014 framställt en enligt bolaget obefogad hävningsförklaring avseende aktieöverlåtelseavtalet. Trig har invänt mot hävningen och väckt talan vid domstol mot Richter med yrkande om utfående av aktierna i Zebraplace AB (publ.) samt nedsättning av köpeskillingen. Richter har bestritt bolagets yrkanden. Trig förvärvade samtidigt som avtalet med Richter ingicks, samtliga de aktierna i Zebraplace AB (publ.) som ägdes av Yamoto SARL, ett bolag baserat i Luxemburg och som ägs och kontrolleras av Richter samt Ola Gilstring, tidigare styrelseledamot i Zebraplace AB (publ.) och Trig Media Group AB. Trig Media Group AB har med anledning av tvisten med Richter valt att häva avtalet med Yamoto SARL eftersom även Yamoto SARL inte levererat sina aktier i Zebraplace AB (publ.). Bolaget har sedan tvisten inleddes återkallat det erbjudande som lämnats till övriga aktieägare. Styrelsen bedömer att utgången av tvisten är oviss men för det fall bolaget inte skulle vinna framgång har aktierna i bolaget redan emitterats och kommer att säljas vilket medför att bolagets eventuella skada av det inträffade sannolikt är begränsad, dock har bolaget skrivit ned aktierna i Zebraplace AB (publ.) till 0 kr då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per den 31 december 2013 till 1 person. Medelantalet heltidsanställda i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 3 personer och på balansdagen 6 personer. Incitamentsprogram Koncernens medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Under 2014 är avsikten att introducera ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i Trig Entertainment AB och ledningen i Trig Social Media AB. Miljöpåverkan MMG bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ej heller bedrivs verksamhet som kan anses ha någon väsentlig negativ miljöpåverkan Sidan 6

7 Väsentliga händelser under 2013 och efter räkenskapsårets utgång Januari 2013 Januari 2013 Juli 2013 Augusti 2013 August 2013 September 2013 Bolaget redovisar resultatet av den företrädesemission som gjordes Emissionen tecknades till 62 % Bolaget flyttas tillbaka till ordinarie lista på AktieTorget. Mobicard Media Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Trig Entertainment AB via en riktad nyemission till Real Point Investment AB som därigenom blir ny huvudägare i Bolaget. Bolaget avyttrar dotterbolaget Mobicard International AB till Carraway AB som också förbinder sig att dela ut 29,5 % av aktierna i Mobicard International pro rata till de som var registrerade aktieägare vid avtalstidpunkten dock förutsatt ett innehav av Trig aktier om minimum st. Bolaget genomför en kvittningsemission i syfte att rensa balansen med anledning av förvärvet av Trig Entertainment AB och den nya verksamhetsinriktningen. Mobicard Media Group AB byter namn till Trig Media Group AB. September 2013 December 2013 Januari 2014 Januari 2014 Mars 2014 April 2014 Juni 2014 Juni 2014 Bolaget placeras på AktieTorgets observationslista I avvaktan på omlistning av Bolagets nya huvudägare Real Point Investment AB. Bolaget förvärvar 50,9 % av aktierna i Zebraplace AB av Joakim Richter Bolaget begär avlistning från noteringen på AktieTorget Bolaget förvärvar diverse IP- och andra rättigheter från Social Media Investment FzC UAE via en riktad nyemission Bolaget bildar ett nytt dotterbolag Trig Social Media AB till vilket bolagets samtliga tillgångar och rättigheter som rör affärskonceptet trig.com överförs till bokförda värden. Således har avyttringen ingen resultatpåverkan på bolaget. Joakim Richter framställer en hävningsförklaring avseende överlåtelsen av aktierna i Zebraplace AB (publ.). Dotterbolaget Trig Social Media (publ.) genomför en riktad nyemission uppgående till 2,5 meur ( ). Bolagets dotterbolag Trig Social Media AB (publ.) lämnar in ett prospekt till Finansinspektionen i syfte att notera sig på Frankfurtbörsen Sidan 7

8 Aktier & teckningsoptioner Aktiens ISIN-kod är SE Under 2013 genomfördes 3 st. emissioner (Ny/kvittningsemissioner) omfattande ( =) aktier. Antalet utestående aktier uppgick per 31 december 2013 till aktier med utestående kvotvärde vardera på ett (1) öre. Efter periodens utgång har 2 kvittningsemissioner registrerats omfattande ( =) aktier registrerats. Bolaget har numera, efter registreringen av dessa emissioner, aktier. Bolaget har inga utestående aktie- eller teckningsoptioner. Ägarförhållanden per den 31 december 2013 MAJOR SHAREHOLDERS OF TRIG MEDIA GROUP AB 1 Real Point Investment AB ,20% 2 Avanza Bank ,01% 3 Mangold ,21% 4 SEB Securities Services ,12% 5 Svenska Handelsbanken ,97% 6 Swedbank ,57% 7 City Automobilhall i Örebro ,42% 8 Den Danske Bank ,41% 9 Others ,08% ,00% Sidan 8

9 Styrelse Styrelseordförande: Peter Kusendal Styrelseordförande med stor erfarenhet av publika bolag. Har tidigare varit verksam inom Eniro koncernen i olika befattningar och även varit med i deras ledningsgrupp. Peter Kusendal är specialist inom trafikintensiv IT verksamhet och marknadsföring. Ordinarie ledamot: Tomas Björklund Tomas Björklund har mer än 17 års erfarenhet som Investment Banker. Har tidigare varit anställd hos Carnegie. Partner hos Merchant Fondkommission. Startat Matteus Fondkommission och Lappland Goldminers och medverkat i ett antal olika start ups. Ordinarie ledamot: Tobias Ekelin Ekonom. Delägare och anställd hos Corpura AB. Har tidigare bl a arbetat som mäklare/rådgivare hos Handelsbanken under 7 år. Entreprenör med bred erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag. Private Banker hos Carnegie Investment Bank i 3 år. CEO och delägare av Sedermera Fondkommission under 3 år. Ordinarie ledamot / tillika VD: Anthony Norman Tidigare karriär inom Svenska Armén med specialisering inom underrättelsetjänst för internationella operationer. Anthony Norman var en av de tidigare pionjärerna inom.com området och har sedan dess utvecklat en grundlig förståelse för venture capital business och dess villkor. Anthony Norman har varit verksam som konsult och rådgivare åt ett stort antal Venture Capital bolag både i Europa och USA. Anthony Norman sålde sina egna bolag till ett svenskt börsbolag där han kvarstod i management teamet under tre år. Anthony Norman har under de senaste 15 åren varit styrelsemedlem i ett antal publika bolag Sidan 9

10 Aktiekapitalets utveckling Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Ökning av antal Ökning av Totalt Totalt antal Aktiens År Transaktion aktier aktiekapital aktiekapital aktier kvotvärde 2004 Bildande Nyemission Split , Nyemission , , Sammanläggning , , Nyemission , , , Apportemission , , Nyemission , Fondemission , Nyemission , Minskning , Kvittning , Nyemission , Apportemission , Apportemission , Teckningsoptioner , Minskning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Kvittning , Kvittning , Apportemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Minskning , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Sidan 10

11 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår följande: Balanserad vinst Årets förlust Totalt balanseras i ny räkning Resultat och ställning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp i tkr om ej annat anges Sidan 11

12 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat avyttring anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sidan 12

13 Balansräkning Not Tillgångar Tecknat ej inbetalt AK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 49 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa & Bank 5 49 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Sidan 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 5 Aktiekapital Pågående emission Pågående emission Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 14

15 Kassaflödesanalys Not Årets resultat före finansnetto Inbetald ränta Erhållen ränta Betalda inkomstskatter - - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring anläggningstillgång Investering anläggningstillgångar (finansiella och materiella) Förändring långfristiga fordringar 0 10 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kvittningsemission Aktieägartillskott 5, Inbetalt kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 15

16 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt under förutsättningarna att kriterierna för att fortsatt drift är uppfyllda. Styrelsen har på sidan 5 under avsnittet Förutsättningar för fortsatt drift redogjort för dessa förutsättningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat framgår av not nedan. Koncernredovisning Någon koncernredovisning upprättas ej utifrån bestämmelserna i ÅRL 7:3 och 7:3a. Kassaflödesanalys In- och utbetalningar har delats upp i följande kategorier: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den indirekta metoden har tillämpats. Värderingsprinciper mm Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnignstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningsprövning Bolaget har skrivit ned värdet till 0 kr avseende dotterbolaget Zebraplace AB (publ.) då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Nedskrivningen har belastat resultatet med tkr och redovisas i resultaträkningen under raden Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bolaget har låtit göra en oberoende värdering av Trig koncernen. Värderingen indikerar att inget nedskrivningsbehov finns avseende dotterbolaget Trig Entertainment AB Sidan 16

17 Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revisionsarvode Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag Summa Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Tkr Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 0 0 Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse * - 25 Verkställande direktören Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) 0 23 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader 17 - Efterskänkning av löneskuld Totalt Av styrelse och ledande befattningshavare är 0 procent kvinnor. Inget avgångsvederlag finns för VD Sidan 17

18 Not 4 Immateriella anläggningstillgångar Licenser och patent Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Genom förvärv Genom utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar - Vid årets början Nedskrivningar/avyttringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 5 Förändring eget kapital Nedan presenteras förändringen i eget kapital Aktiekapital emissioner fond resultat kapital Pågående Överkurs Balanserat Summa eget Reservfond Resultat Ingående balanser Verkligt värde vinster Skatt verkligt värde vinster Nyemission Apportemission Emissionskostnader Årets resultat Utgående balans Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Försäljning verkligt värde Försäljning verkligt värde skatt Nyemission Emissionskostnader Tecknat ej inbetalt Emissionskostnader Årets resultat Utgående balanser Nedsättning Nyemission Emissionskostnader Apportemission Apportemission Omföring f.å. resultat Nyemission Nyemission Återföring verkligt värde vinst 0 Återföring verkligt värde skatt 0 Årets resultat Sidan 18

19 Utgående balanser Nedsättning Kvittningsemission Nyemission Pågående emission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Apportemission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Apportemission Nyemission Nyemission Nyemission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Kvittningsemission Nyemission Nyemission Nedsättning AK Nyemissionsinbetalning Pågående emission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Kvittningsemission Aktieägartillskott Omföring f.å res Årets resultat Utgående balanser Aktiekapitalet Aktiekapitalet består per av st A-aktier med kvotvärde 1 öre. Vid årets början var antalet aktier stycken med kvotvärde 1 öre. Aktieoptioner Antalet registrerade utestående aktieoptioner per uppgår till 0 st Sidan 19

20 Not 6 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Org. nr Säte Kapitalandel (%) Trig Entertainment AB Stockholm 100 Zebraplace AB (publ.) Stockholm 50,9 Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Redovisat värde % % % Trig Entertainment AB Zebraplace AB (publ.) 50,9 50, Moderbolaget Förvärv av andelar i Mobicard Int. AB Aktieägaretillskott i Mobicard Int. AB Förvärv av Appzell Försäljnings AB Förvärv Trig Entertainment AB Aktieägartillskott Trig Entertainment AB Förvärv Zebraplace AB (publ.) Avyttring Mobicard International AB Avyttring Appzell Försäljnings AB Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerat nedskrivning av dotterbolag Utgående redovisat värde Under året har inköp och försäljningar ej gjorts mellan koncernbolagen. Not 7 Leasingavgifter Billeasing Sidan 20

21 Underskrifter Stockholm den 16 juni 2014 Peter Kusendal Styrelseordförande Anthony Norman Verkställande direktör Tobias Ekelin Ledamot Tomas Björklund Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mattias Celind Auktoriserad revisor Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma 30/ Sidan 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998 POLYPLANK växer inte på träd Årsredovisning 2006 PolyPlank AB (publ) 556489-7998 Innehållsförteckning Årsstämma... 2 Affärsidé... 2 Finansiell femårsöversikt... 3 Polyplank i korthet... 4 Aktien, ägarstruktur

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934

SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934 1 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

Årsredovisning ZinzinoAB

Årsredovisning ZinzinoAB Årsredovisning ZinzinoAB Org nr. 556733-1045 Räkenskapsår 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Zinzino AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer