Årsredovisning för räkenskapsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31"

Transkript

1 Trig Media Group AB (publ.) Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Sida VD kommentar 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 12 balansräkning 13 kassaflödesanalys 15 noter Sidan 1

2 VD KOMMENTAR År 2013 har varit ett händelserikt år. Året inleddes med att bolaget återfick sin plats på AktieTorgets ordinarie lista efter att under senare delen av 2012 varit på observationslistan. I början på året slutfördes en företrädesemission som tecknades till 62 %. Under vår och sommar utreddes och förhandlades olika handlingsalternativ för bolagets fortsatta utveckling. Detta resulterade i att man i juli förvärvade Trig Entertainment AB från Real Point Investment AB, Real Point, tidigare Cellpoint Connect AB, via en riktad nyemission. Trigs affärsidé är att attrahera medlemmar genom att erbjuda ett varierat och intressant innehåll på sajten kombinerat med olika intäktsskapande produkter och tjänster. Affären innebar att Real Point blev ny huvudägare i Mobicard Media Group AB. Samtidigt med försäljningen av Trig Entertainment ändrade Real Point bolagets inriktning till att bli ett fastighetsbolag vilket medförde att AktieTorget krävde att Real Point skulle göra en omlistning av bolaget. I avvaktan på denna omlistning placerades Real Point på observationslistan vilket då även drabbade Mobicard Media Group i egenskap av formellt dotterbolag till Real Point. I anslutning till förvärvet av Trig Entertainment AB och tillsättande av en ny styrelse ändrade bolaget namn till Trig Media Group AB. Samtidigt med förvärvet av Trig Entertainment AB såldes dotterbolaget Mobicard International AB med det förbehållet att de nya ägarna skall dela ut 29,5 % av Mobicard Internationals aktier pro rata till dåvarande aktieägare dock förutsatt ett minimiinnehav överstigande aktier. Sedan augusti har bolaget fokuserat sin affärsinriktning till att integrera och vidareutveckla det affärskoncept som omfattas av den sociala nätverksplattformen trig.com. I syfte att förstärka och utveckla affärsmodellen förvärvades 50,9 % av aktierna i Zebraplace i november 2013 via en riktad nyemission. Efter räkenskapsårets slut förvärvades även diverse IP och andra rättigheter kopplade till Trig från Social Media Investment FzC, UAE också via en riktad nyemission. Under december 2013 och januari 2014 gjorde bolagets ägare och styrelse gjorde den bedömningen att Trig inte kan uppnå en rättvisande värdering på AktieTorget bl a beroende på bristande förståelse för den dynamik och potential som expanderande sociala nätverksplattformar representerar. Av denna anledning begärde bolaget att få bli avlistade från AktieTorget i slutet av januari Sedan dess har ägare och ledning utrett olika alternativ för återlistning av verksamheten och har av den anledningen bildat ett nytt dotterbolag med namn Trig Social Media AB (publ.) som man nu avser att notera på Frankfurt börsen där man har en mer uppdaterad insikt och erfarenhet av sociala nätverksföretag. Bolagets Listing Agent i Frankfurt är Renell Wertpapierbank som har stor erfarenhet av den affärsnisch som Trig Social Media representerar. Renell Bank är bl. a. market maker för Facebook på Frankfurt börsen. I samband med detta har tillgångar som berör Trigs affärskoncept överförts till Trig Social Sidan 2

3 Media AB varvid Trig Media Group AB s inriktning 2014 reduceras till att bli ett holdingbolag för den noterade verksamheten. Som tidigare berättats förvärvade Trig under hösten 2013 en majoritetspost i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Detta förvärv har nu slutat i en tvist med Richter om aktierna och vi bedömer att utgången är oviss. Vi har dock vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att vi inte på något sätt är beroende av vare sig Zebraplace AB (publ.) eller den verksamhet som detta bolag bedrivit. Styrelse och ledning ser därför med stor tillförsikt fram emot 2014 och att den planerade noteringen av verksamheten på Frankfurt börsen kan genomföras som tänkt vilket klart kommer att visa vilken potential de investeringar vi gjort har. Nacka Anthony Norman / VD Sidan 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt över resultat och ställning samt nyckeltal Koncernen klassificeras som en mindre koncern enligt årsredovisningslagen och upprättar därför ingen koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 ÅRL. Tkr Moderbolaget Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet i % Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Antal anställda Omsättning per anställd, Tkr Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i % av kortfristiga skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Sidan 4

5 Verksamheten Trig Media Group AB har under 2013 avyttrat dotterbolaget Mobicard International AB. Under 2013 förvärvades Trig Entertainment AB som driver en social nätverksplattform liknande Facebook dock med den skillnaden att man har en intäktsskapande produkt i form av en cash back scanner, TrigMoney, som är delvis patentsökt. Cash back scannern känner automatiskt av alla inköp som medlemmarna gör på de Internetbutiker som är anslutna till Trig. I dagsläget har Trig ca webshopar anslutna. Intäktsmodellen är att inköpen i anslutna Internetbutiker genererar en cash back som sedan delas mellan medlemmen och bolaget och även i vissa fal av den affiliate som engagerat Internetbutiken. Variablerna är antalet medlemmar, storleken på cash back samt frekvens och storlek på medlemmarnas inköp. Efter räkenskapsårets slut startade bolaget ett nytt dotterbolag Trig Social Media (publ.). Trig Entertainment AB ägs sedan mars 2014 av det nybildade dotterbolaget. Avsikten är att notera Trig Social Media AB TSM på Frankfurt börsen under sommaren TSM utgör då moderbolag åt det rörelsedrivande dotterbolaget Trig Entertainment AB. Samtliga anställda, utom VD som är anställd av Trig Media Group AB, finns i dotterbolaget. Kommentarer till årets finansiella utveckling År 2013 har varit ett utvecklings- och uppstartsår för verksamheten avseende den sociala nätverksplattformen som inryms under Bolaget har belastats med kostnader för utvecklingen och driftsättningen av denna nätverksplattform. Bolagets intäktsgenerator i form av den cash back scanner som marknadsförs under varumärket Trig Money introducerades först under mars 2014 varför bolaget inte haft några nämnvärda intäkter under Förväntad framtida utveckling Koncernen har omstrukturerats under 2013 och 2014 varigenom Bolaget kommit att bli ett holdingbolag med dotterbolaget Trig Social Media AB som i sin tur äger Trig Entertainment AB som dotter- dotterbolag. Styrelsen har som bekant inlett en noteringsprocess där ett prospekt ingivits till Finansinspektionen och aktierna i Trig Scial Media AB har anslutits till Euroclear. Styrelsen har stora förväntningar på processen och en notering av Trig Social Media AB kommer medföra att koncernen kan ytterligare accelerera sitt arbete med lanseringen av ytterligare tjänster och expansionen av verksamheten. Styrelsen ser därför med tillförsikt fram emot Förutsättningar för fortsatt drift Det är styrelsens uppfattning att bolaget kommer att klara dess finansiella åtagande minst 12 månader framåt från denna årsredovisnings offentliggörande beaktat bolagets kraftigt reducerade kostnadsmassa under 2014 samt att dotterbolaget Trig Social Media genomför en riktad nyemission efter räkenskapsårets utgång uppgående till 2,5 meur ( ) Sidan 5

6 Övrig bolagsinformation Legala risker Zebraplace AB (publ.) Trig Media Group AB förvärvade enligt avtal daterat den 8 november 2013 drygt 50% av aktierna i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Som ett led i den transaktionskedja som utgör betalning för aktierna i Zebraplace AB (publ.) skulle bolaget emittera drygt 190 miljoner aktier till Richter. Parallellt med detta har Trig lämnat motsvarande erbjudande till övriga aktieägare i Zebraplace AB (publ.). Richter har emellertid, efter genomförd emission av aktierna, vägrat ta emot dessa trots att han tecknat sig för dessa och istället i april 2014 framställt en enligt bolaget obefogad hävningsförklaring avseende aktieöverlåtelseavtalet. Trig har invänt mot hävningen och väckt talan vid domstol mot Richter med yrkande om utfående av aktierna i Zebraplace AB (publ.) samt nedsättning av köpeskillingen. Richter har bestritt bolagets yrkanden. Trig förvärvade samtidigt som avtalet med Richter ingicks, samtliga de aktierna i Zebraplace AB (publ.) som ägdes av Yamoto SARL, ett bolag baserat i Luxemburg och som ägs och kontrolleras av Richter samt Ola Gilstring, tidigare styrelseledamot i Zebraplace AB (publ.) och Trig Media Group AB. Trig Media Group AB har med anledning av tvisten med Richter valt att häva avtalet med Yamoto SARL eftersom även Yamoto SARL inte levererat sina aktier i Zebraplace AB (publ.). Bolaget har sedan tvisten inleddes återkallat det erbjudande som lämnats till övriga aktieägare. Styrelsen bedömer att utgången av tvisten är oviss men för det fall bolaget inte skulle vinna framgång har aktierna i bolaget redan emitterats och kommer att säljas vilket medför att bolagets eventuella skada av det inträffade sannolikt är begränsad, dock har bolaget skrivit ned aktierna i Zebraplace AB (publ.) till 0 kr då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per den 31 december 2013 till 1 person. Medelantalet heltidsanställda i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 3 personer och på balansdagen 6 personer. Incitamentsprogram Koncernens medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Under 2014 är avsikten att introducera ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i Trig Entertainment AB och ledningen i Trig Social Media AB. Miljöpåverkan MMG bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ej heller bedrivs verksamhet som kan anses ha någon väsentlig negativ miljöpåverkan Sidan 6

7 Väsentliga händelser under 2013 och efter räkenskapsårets utgång Januari 2013 Januari 2013 Juli 2013 Augusti 2013 August 2013 September 2013 Bolaget redovisar resultatet av den företrädesemission som gjordes Emissionen tecknades till 62 % Bolaget flyttas tillbaka till ordinarie lista på AktieTorget. Mobicard Media Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Trig Entertainment AB via en riktad nyemission till Real Point Investment AB som därigenom blir ny huvudägare i Bolaget. Bolaget avyttrar dotterbolaget Mobicard International AB till Carraway AB som också förbinder sig att dela ut 29,5 % av aktierna i Mobicard International pro rata till de som var registrerade aktieägare vid avtalstidpunkten dock förutsatt ett innehav av Trig aktier om minimum st. Bolaget genomför en kvittningsemission i syfte att rensa balansen med anledning av förvärvet av Trig Entertainment AB och den nya verksamhetsinriktningen. Mobicard Media Group AB byter namn till Trig Media Group AB. September 2013 December 2013 Januari 2014 Januari 2014 Mars 2014 April 2014 Juni 2014 Juni 2014 Bolaget placeras på AktieTorgets observationslista I avvaktan på omlistning av Bolagets nya huvudägare Real Point Investment AB. Bolaget förvärvar 50,9 % av aktierna i Zebraplace AB av Joakim Richter Bolaget begär avlistning från noteringen på AktieTorget Bolaget förvärvar diverse IP- och andra rättigheter från Social Media Investment FzC UAE via en riktad nyemission Bolaget bildar ett nytt dotterbolag Trig Social Media AB till vilket bolagets samtliga tillgångar och rättigheter som rör affärskonceptet trig.com överförs till bokförda värden. Således har avyttringen ingen resultatpåverkan på bolaget. Joakim Richter framställer en hävningsförklaring avseende överlåtelsen av aktierna i Zebraplace AB (publ.). Dotterbolaget Trig Social Media (publ.) genomför en riktad nyemission uppgående till 2,5 meur ( ). Bolagets dotterbolag Trig Social Media AB (publ.) lämnar in ett prospekt till Finansinspektionen i syfte att notera sig på Frankfurtbörsen Sidan 7

8 Aktier & teckningsoptioner Aktiens ISIN-kod är SE Under 2013 genomfördes 3 st. emissioner (Ny/kvittningsemissioner) omfattande ( =) aktier. Antalet utestående aktier uppgick per 31 december 2013 till aktier med utestående kvotvärde vardera på ett (1) öre. Efter periodens utgång har 2 kvittningsemissioner registrerats omfattande ( =) aktier registrerats. Bolaget har numera, efter registreringen av dessa emissioner, aktier. Bolaget har inga utestående aktie- eller teckningsoptioner. Ägarförhållanden per den 31 december 2013 MAJOR SHAREHOLDERS OF TRIG MEDIA GROUP AB 1 Real Point Investment AB ,20% 2 Avanza Bank ,01% 3 Mangold ,21% 4 SEB Securities Services ,12% 5 Svenska Handelsbanken ,97% 6 Swedbank ,57% 7 City Automobilhall i Örebro ,42% 8 Den Danske Bank ,41% 9 Others ,08% ,00% Sidan 8

9 Styrelse Styrelseordförande: Peter Kusendal Styrelseordförande med stor erfarenhet av publika bolag. Har tidigare varit verksam inom Eniro koncernen i olika befattningar och även varit med i deras ledningsgrupp. Peter Kusendal är specialist inom trafikintensiv IT verksamhet och marknadsföring. Ordinarie ledamot: Tomas Björklund Tomas Björklund har mer än 17 års erfarenhet som Investment Banker. Har tidigare varit anställd hos Carnegie. Partner hos Merchant Fondkommission. Startat Matteus Fondkommission och Lappland Goldminers och medverkat i ett antal olika start ups. Ordinarie ledamot: Tobias Ekelin Ekonom. Delägare och anställd hos Corpura AB. Har tidigare bl a arbetat som mäklare/rådgivare hos Handelsbanken under 7 år. Entreprenör med bred erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag. Private Banker hos Carnegie Investment Bank i 3 år. CEO och delägare av Sedermera Fondkommission under 3 år. Ordinarie ledamot / tillika VD: Anthony Norman Tidigare karriär inom Svenska Armén med specialisering inom underrättelsetjänst för internationella operationer. Anthony Norman var en av de tidigare pionjärerna inom.com området och har sedan dess utvecklat en grundlig förståelse för venture capital business och dess villkor. Anthony Norman har varit verksam som konsult och rådgivare åt ett stort antal Venture Capital bolag både i Europa och USA. Anthony Norman sålde sina egna bolag till ett svenskt börsbolag där han kvarstod i management teamet under tre år. Anthony Norman har under de senaste 15 åren varit styrelsemedlem i ett antal publika bolag Sidan 9

10 Aktiekapitalets utveckling Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Ökning av antal Ökning av Totalt Totalt antal Aktiens År Transaktion aktier aktiekapital aktiekapital aktier kvotvärde 2004 Bildande Nyemission Split , Nyemission , , Sammanläggning , , Nyemission , , , Apportemission , , Nyemission , Fondemission , Nyemission , Minskning , Kvittning , Nyemission , Apportemission , Apportemission , Teckningsoptioner , Minskning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Kvittning , Kvittning , Apportemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Minskning , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Sidan 10

11 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår följande: Balanserad vinst Årets förlust Totalt balanseras i ny räkning Resultat och ställning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp i tkr om ej annat anges Sidan 11

12 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat avyttring anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sidan 12

13 Balansräkning Not Tillgångar Tecknat ej inbetalt AK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 49 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa & Bank 5 49 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Sidan 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 5 Aktiekapital Pågående emission Pågående emission Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 14

15 Kassaflödesanalys Not Årets resultat före finansnetto Inbetald ränta Erhållen ränta Betalda inkomstskatter - - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring anläggningstillgång Investering anläggningstillgångar (finansiella och materiella) Förändring långfristiga fordringar 0 10 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kvittningsemission Aktieägartillskott 5, Inbetalt kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 15

16 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt under förutsättningarna att kriterierna för att fortsatt drift är uppfyllda. Styrelsen har på sidan 5 under avsnittet Förutsättningar för fortsatt drift redogjort för dessa förutsättningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat framgår av not nedan. Koncernredovisning Någon koncernredovisning upprättas ej utifrån bestämmelserna i ÅRL 7:3 och 7:3a. Kassaflödesanalys In- och utbetalningar har delats upp i följande kategorier: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den indirekta metoden har tillämpats. Värderingsprinciper mm Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnignstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningsprövning Bolaget har skrivit ned värdet till 0 kr avseende dotterbolaget Zebraplace AB (publ.) då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Nedskrivningen har belastat resultatet med tkr och redovisas i resultaträkningen under raden Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bolaget har låtit göra en oberoende värdering av Trig koncernen. Värderingen indikerar att inget nedskrivningsbehov finns avseende dotterbolaget Trig Entertainment AB Sidan 16

17 Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revisionsarvode Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag Summa Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Tkr Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 0 0 Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse * - 25 Verkställande direktören Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) 0 23 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader 17 - Efterskänkning av löneskuld Totalt Av styrelse och ledande befattningshavare är 0 procent kvinnor. Inget avgångsvederlag finns för VD Sidan 17

18 Not 4 Immateriella anläggningstillgångar Licenser och patent Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Genom förvärv Genom utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar - Vid årets början Nedskrivningar/avyttringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 5 Förändring eget kapital Nedan presenteras förändringen i eget kapital Aktiekapital emissioner fond resultat kapital Pågående Överkurs Balanserat Summa eget Reservfond Resultat Ingående balanser Verkligt värde vinster Skatt verkligt värde vinster Nyemission Apportemission Emissionskostnader Årets resultat Utgående balans Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Försäljning verkligt värde Försäljning verkligt värde skatt Nyemission Emissionskostnader Tecknat ej inbetalt Emissionskostnader Årets resultat Utgående balanser Nedsättning Nyemission Emissionskostnader Apportemission Apportemission Omföring f.å. resultat Nyemission Nyemission Återföring verkligt värde vinst 0 Återföring verkligt värde skatt 0 Årets resultat Sidan 18

19 Utgående balanser Nedsättning Kvittningsemission Nyemission Pågående emission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Apportemission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Apportemission Nyemission Nyemission Nyemission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Kvittningsemission Nyemission Nyemission Nedsättning AK Nyemissionsinbetalning Pågående emission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Kvittningsemission Aktieägartillskott Omföring f.å res Årets resultat Utgående balanser Aktiekapitalet Aktiekapitalet består per av st A-aktier med kvotvärde 1 öre. Vid årets början var antalet aktier stycken med kvotvärde 1 öre. Aktieoptioner Antalet registrerade utestående aktieoptioner per uppgår till 0 st Sidan 19

20 Not 6 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Org. nr Säte Kapitalandel (%) Trig Entertainment AB Stockholm 100 Zebraplace AB (publ.) Stockholm 50,9 Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Redovisat värde % % % Trig Entertainment AB Zebraplace AB (publ.) 50,9 50, Moderbolaget Förvärv av andelar i Mobicard Int. AB Aktieägaretillskott i Mobicard Int. AB Förvärv av Appzell Försäljnings AB Förvärv Trig Entertainment AB Aktieägartillskott Trig Entertainment AB Förvärv Zebraplace AB (publ.) Avyttring Mobicard International AB Avyttring Appzell Försäljnings AB Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerat nedskrivning av dotterbolag Utgående redovisat värde Under året har inköp och försäljningar ej gjorts mellan koncernbolagen. Not 7 Leasingavgifter Billeasing Sidan 20

21 Underskrifter Stockholm den 16 juni 2014 Peter Kusendal Styrelseordförande Anthony Norman Verkställande direktör Tobias Ekelin Ledamot Tomas Björklund Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mattias Celind Auktoriserad revisor Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma 30/ Sidan 21

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer