Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31"

Transkript

1 Trig Media Group AB (publ.) Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll Sida VD kommentar 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 12 balansräkning 13 kassaflödesanalys 15 noter Sidan 1

2 VD KOMMENTAR År 2013 har varit ett händelserikt år. Året inleddes med att bolaget återfick sin plats på AktieTorgets ordinarie lista efter att under senare delen av 2012 varit på observationslistan. I början på året slutfördes en företrädesemission som tecknades till 62 %. Under vår och sommar utreddes och förhandlades olika handlingsalternativ för bolagets fortsatta utveckling. Detta resulterade i att man i juli förvärvade Trig Entertainment AB från Real Point Investment AB, Real Point, tidigare Cellpoint Connect AB, via en riktad nyemission. Trigs affärsidé är att attrahera medlemmar genom att erbjuda ett varierat och intressant innehåll på sajten kombinerat med olika intäktsskapande produkter och tjänster. Affären innebar att Real Point blev ny huvudägare i Mobicard Media Group AB. Samtidigt med försäljningen av Trig Entertainment ändrade Real Point bolagets inriktning till att bli ett fastighetsbolag vilket medförde att AktieTorget krävde att Real Point skulle göra en omlistning av bolaget. I avvaktan på denna omlistning placerades Real Point på observationslistan vilket då även drabbade Mobicard Media Group i egenskap av formellt dotterbolag till Real Point. I anslutning till förvärvet av Trig Entertainment AB och tillsättande av en ny styrelse ändrade bolaget namn till Trig Media Group AB. Samtidigt med förvärvet av Trig Entertainment AB såldes dotterbolaget Mobicard International AB med det förbehållet att de nya ägarna skall dela ut 29,5 % av Mobicard Internationals aktier pro rata till dåvarande aktieägare dock förutsatt ett minimiinnehav överstigande aktier. Sedan augusti har bolaget fokuserat sin affärsinriktning till att integrera och vidareutveckla det affärskoncept som omfattas av den sociala nätverksplattformen trig.com. I syfte att förstärka och utveckla affärsmodellen förvärvades 50,9 % av aktierna i Zebraplace i november 2013 via en riktad nyemission. Efter räkenskapsårets slut förvärvades även diverse IP och andra rättigheter kopplade till Trig från Social Media Investment FzC, UAE också via en riktad nyemission. Under december 2013 och januari 2014 gjorde bolagets ägare och styrelse gjorde den bedömningen att Trig inte kan uppnå en rättvisande värdering på AktieTorget bl a beroende på bristande förståelse för den dynamik och potential som expanderande sociala nätverksplattformar representerar. Av denna anledning begärde bolaget att få bli avlistade från AktieTorget i slutet av januari Sedan dess har ägare och ledning utrett olika alternativ för återlistning av verksamheten och har av den anledningen bildat ett nytt dotterbolag med namn Trig Social Media AB (publ.) som man nu avser att notera på Frankfurt börsen där man har en mer uppdaterad insikt och erfarenhet av sociala nätverksföretag. Bolagets Listing Agent i Frankfurt är Renell Wertpapierbank som har stor erfarenhet av den affärsnisch som Trig Social Media representerar. Renell Bank är bl. a. market maker för Facebook på Frankfurt börsen. I samband med detta har tillgångar som berör Trigs affärskoncept överförts till Trig Social Sidan 2

3 Media AB varvid Trig Media Group AB s inriktning 2014 reduceras till att bli ett holdingbolag för den noterade verksamheten. Som tidigare berättats förvärvade Trig under hösten 2013 en majoritetspost i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Detta förvärv har nu slutat i en tvist med Richter om aktierna och vi bedömer att utgången är oviss. Vi har dock vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att vi inte på något sätt är beroende av vare sig Zebraplace AB (publ.) eller den verksamhet som detta bolag bedrivit. Styrelse och ledning ser därför med stor tillförsikt fram emot 2014 och att den planerade noteringen av verksamheten på Frankfurt börsen kan genomföras som tänkt vilket klart kommer att visa vilken potential de investeringar vi gjort har. Nacka Anthony Norman / VD Sidan 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt över resultat och ställning samt nyckeltal Koncernen klassificeras som en mindre koncern enligt årsredovisningslagen och upprättar därför ingen koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 ÅRL. Tkr Moderbolaget Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet i % Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Antal anställda Omsättning per anställd, Tkr Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i % av kortfristiga skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Sidan 4

5 Verksamheten Trig Media Group AB har under 2013 avyttrat dotterbolaget Mobicard International AB. Under 2013 förvärvades Trig Entertainment AB som driver en social nätverksplattform liknande Facebook dock med den skillnaden att man har en intäktsskapande produkt i form av en cash back scanner, TrigMoney, som är delvis patentsökt. Cash back scannern känner automatiskt av alla inköp som medlemmarna gör på de Internetbutiker som är anslutna till Trig. I dagsläget har Trig ca webshopar anslutna. Intäktsmodellen är att inköpen i anslutna Internetbutiker genererar en cash back som sedan delas mellan medlemmen och bolaget och även i vissa fal av den affiliate som engagerat Internetbutiken. Variablerna är antalet medlemmar, storleken på cash back samt frekvens och storlek på medlemmarnas inköp. Efter räkenskapsårets slut startade bolaget ett nytt dotterbolag Trig Social Media (publ.). Trig Entertainment AB ägs sedan mars 2014 av det nybildade dotterbolaget. Avsikten är att notera Trig Social Media AB TSM på Frankfurt börsen under sommaren TSM utgör då moderbolag åt det rörelsedrivande dotterbolaget Trig Entertainment AB. Samtliga anställda, utom VD som är anställd av Trig Media Group AB, finns i dotterbolaget. Kommentarer till årets finansiella utveckling År 2013 har varit ett utvecklings- och uppstartsår för verksamheten avseende den sociala nätverksplattformen som inryms under Bolaget har belastats med kostnader för utvecklingen och driftsättningen av denna nätverksplattform. Bolagets intäktsgenerator i form av den cash back scanner som marknadsförs under varumärket Trig Money introducerades först under mars 2014 varför bolaget inte haft några nämnvärda intäkter under Förväntad framtida utveckling Koncernen har omstrukturerats under 2013 och 2014 varigenom Bolaget kommit att bli ett holdingbolag med dotterbolaget Trig Social Media AB som i sin tur äger Trig Entertainment AB som dotter- dotterbolag. Styrelsen har som bekant inlett en noteringsprocess där ett prospekt ingivits till Finansinspektionen och aktierna i Trig Scial Media AB har anslutits till Euroclear. Styrelsen har stora förväntningar på processen och en notering av Trig Social Media AB kommer medföra att koncernen kan ytterligare accelerera sitt arbete med lanseringen av ytterligare tjänster och expansionen av verksamheten. Styrelsen ser därför med tillförsikt fram emot Förutsättningar för fortsatt drift Det är styrelsens uppfattning att bolaget kommer att klara dess finansiella åtagande minst 12 månader framåt från denna årsredovisnings offentliggörande beaktat bolagets kraftigt reducerade kostnadsmassa under 2014 samt att dotterbolaget Trig Social Media genomför en riktad nyemission efter räkenskapsårets utgång uppgående till 2,5 meur ( ) Sidan 5

6 Övrig bolagsinformation Legala risker Zebraplace AB (publ.) Trig Media Group AB förvärvade enligt avtal daterat den 8 november 2013 drygt 50% av aktierna i Zebraplace AB (publ.) av Joakim Richter. Som ett led i den transaktionskedja som utgör betalning för aktierna i Zebraplace AB (publ.) skulle bolaget emittera drygt 190 miljoner aktier till Richter. Parallellt med detta har Trig lämnat motsvarande erbjudande till övriga aktieägare i Zebraplace AB (publ.). Richter har emellertid, efter genomförd emission av aktierna, vägrat ta emot dessa trots att han tecknat sig för dessa och istället i april 2014 framställt en enligt bolaget obefogad hävningsförklaring avseende aktieöverlåtelseavtalet. Trig har invänt mot hävningen och väckt talan vid domstol mot Richter med yrkande om utfående av aktierna i Zebraplace AB (publ.) samt nedsättning av köpeskillingen. Richter har bestritt bolagets yrkanden. Trig förvärvade samtidigt som avtalet med Richter ingicks, samtliga de aktierna i Zebraplace AB (publ.) som ägdes av Yamoto SARL, ett bolag baserat i Luxemburg och som ägs och kontrolleras av Richter samt Ola Gilstring, tidigare styrelseledamot i Zebraplace AB (publ.) och Trig Media Group AB. Trig Media Group AB har med anledning av tvisten med Richter valt att häva avtalet med Yamoto SARL eftersom även Yamoto SARL inte levererat sina aktier i Zebraplace AB (publ.). Bolaget har sedan tvisten inleddes återkallat det erbjudande som lämnats till övriga aktieägare. Styrelsen bedömer att utgången av tvisten är oviss men för det fall bolaget inte skulle vinna framgång har aktierna i bolaget redan emitterats och kommer att säljas vilket medför att bolagets eventuella skada av det inträffade sannolikt är begränsad, dock har bolaget skrivit ned aktierna i Zebraplace AB (publ.) till 0 kr då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per den 31 december 2013 till 1 person. Medelantalet heltidsanställda i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 3 personer och på balansdagen 6 personer. Incitamentsprogram Koncernens medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Under 2014 är avsikten att introducera ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i Trig Entertainment AB och ledningen i Trig Social Media AB. Miljöpåverkan MMG bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Ej heller bedrivs verksamhet som kan anses ha någon väsentlig negativ miljöpåverkan Sidan 6

7 Väsentliga händelser under 2013 och efter räkenskapsårets utgång Januari 2013 Januari 2013 Juli 2013 Augusti 2013 August 2013 September 2013 Bolaget redovisar resultatet av den företrädesemission som gjordes Emissionen tecknades till 62 % Bolaget flyttas tillbaka till ordinarie lista på AktieTorget. Mobicard Media Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Trig Entertainment AB via en riktad nyemission till Real Point Investment AB som därigenom blir ny huvudägare i Bolaget. Bolaget avyttrar dotterbolaget Mobicard International AB till Carraway AB som också förbinder sig att dela ut 29,5 % av aktierna i Mobicard International pro rata till de som var registrerade aktieägare vid avtalstidpunkten dock förutsatt ett innehav av Trig aktier om minimum st. Bolaget genomför en kvittningsemission i syfte att rensa balansen med anledning av förvärvet av Trig Entertainment AB och den nya verksamhetsinriktningen. Mobicard Media Group AB byter namn till Trig Media Group AB. September 2013 December 2013 Januari 2014 Januari 2014 Mars 2014 April 2014 Juni 2014 Juni 2014 Bolaget placeras på AktieTorgets observationslista I avvaktan på omlistning av Bolagets nya huvudägare Real Point Investment AB. Bolaget förvärvar 50,9 % av aktierna i Zebraplace AB av Joakim Richter Bolaget begär avlistning från noteringen på AktieTorget Bolaget förvärvar diverse IP- och andra rättigheter från Social Media Investment FzC UAE via en riktad nyemission Bolaget bildar ett nytt dotterbolag Trig Social Media AB till vilket bolagets samtliga tillgångar och rättigheter som rör affärskonceptet trig.com överförs till bokförda värden. Således har avyttringen ingen resultatpåverkan på bolaget. Joakim Richter framställer en hävningsförklaring avseende överlåtelsen av aktierna i Zebraplace AB (publ.). Dotterbolaget Trig Social Media (publ.) genomför en riktad nyemission uppgående till 2,5 meur ( ). Bolagets dotterbolag Trig Social Media AB (publ.) lämnar in ett prospekt till Finansinspektionen i syfte att notera sig på Frankfurtbörsen Sidan 7

8 Aktier & teckningsoptioner Aktiens ISIN-kod är SE Under 2013 genomfördes 3 st. emissioner (Ny/kvittningsemissioner) omfattande ( =) aktier. Antalet utestående aktier uppgick per 31 december 2013 till aktier med utestående kvotvärde vardera på ett (1) öre. Efter periodens utgång har 2 kvittningsemissioner registrerats omfattande ( =) aktier registrerats. Bolaget har numera, efter registreringen av dessa emissioner, aktier. Bolaget har inga utestående aktie- eller teckningsoptioner. Ägarförhållanden per den 31 december 2013 MAJOR SHAREHOLDERS OF TRIG MEDIA GROUP AB 1 Real Point Investment AB ,20% 2 Avanza Bank ,01% 3 Mangold ,21% 4 SEB Securities Services ,12% 5 Svenska Handelsbanken ,97% 6 Swedbank ,57% 7 City Automobilhall i Örebro ,42% 8 Den Danske Bank ,41% 9 Others ,08% ,00% Sidan 8

9 Styrelse Styrelseordförande: Peter Kusendal Styrelseordförande med stor erfarenhet av publika bolag. Har tidigare varit verksam inom Eniro koncernen i olika befattningar och även varit med i deras ledningsgrupp. Peter Kusendal är specialist inom trafikintensiv IT verksamhet och marknadsföring. Ordinarie ledamot: Tomas Björklund Tomas Björklund har mer än 17 års erfarenhet som Investment Banker. Har tidigare varit anställd hos Carnegie. Partner hos Merchant Fondkommission. Startat Matteus Fondkommission och Lappland Goldminers och medverkat i ett antal olika start ups. Ordinarie ledamot: Tobias Ekelin Ekonom. Delägare och anställd hos Corpura AB. Har tidigare bl a arbetat som mäklare/rådgivare hos Handelsbanken under 7 år. Entreprenör med bred erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag. Private Banker hos Carnegie Investment Bank i 3 år. CEO och delägare av Sedermera Fondkommission under 3 år. Ordinarie ledamot / tillika VD: Anthony Norman Tidigare karriär inom Svenska Armén med specialisering inom underrättelsetjänst för internationella operationer. Anthony Norman var en av de tidigare pionjärerna inom.com området och har sedan dess utvecklat en grundlig förståelse för venture capital business och dess villkor. Anthony Norman har varit verksam som konsult och rådgivare åt ett stort antal Venture Capital bolag både i Europa och USA. Anthony Norman sålde sina egna bolag till ett svenskt börsbolag där han kvarstod i management teamet under tre år. Anthony Norman har under de senaste 15 åren varit styrelsemedlem i ett antal publika bolag Sidan 9

10 Aktiekapitalets utveckling Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Ökning av antal Ökning av Totalt Totalt antal Aktiens År Transaktion aktier aktiekapital aktiekapital aktier kvotvärde 2004 Bildande Nyemission Split , Nyemission , , Sammanläggning , , Nyemission , , , Apportemission , , Nyemission , Fondemission , Nyemission , Minskning , Kvittning , Nyemission , Apportemission , Apportemission , Teckningsoptioner , Minskning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittning , Kvittning , Kvittning , Apportemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Minskning , Nyemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Sidan 10

11 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår följande: Balanserad vinst Årets förlust Totalt balanseras i ny räkning Resultat och ställning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp i tkr om ej annat anges Sidan 11

12 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat avyttring anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sidan 12

13 Balansräkning Not Tillgångar Tecknat ej inbetalt AK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 49 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa & Bank 5 49 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Sidan 13

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 5 Aktiekapital Pågående emission Pågående emission Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 14

15 Kassaflödesanalys Not Årets resultat före finansnetto Inbetald ränta Erhållen ränta Betalda inkomstskatter - - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring anläggningstillgång Investering anläggningstillgångar (finansiella och materiella) Förändring långfristiga fordringar 0 10 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kvittningsemission Aktieägartillskott 5, Inbetalt kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 15

16 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt under förutsättningarna att kriterierna för att fortsatt drift är uppfyllda. Styrelsen har på sidan 5 under avsnittet Förutsättningar för fortsatt drift redogjort för dessa förutsättningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat framgår av not nedan. Koncernredovisning Någon koncernredovisning upprättas ej utifrån bestämmelserna i ÅRL 7:3 och 7:3a. Kassaflödesanalys In- och utbetalningar har delats upp i följande kategorier: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den indirekta metoden har tillämpats. Värderingsprinciper mm Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnignstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningsprövning Bolaget har skrivit ned värdet till 0 kr avseende dotterbolaget Zebraplace AB (publ.) då det finns en risk att bolaget tvångslikvideras. Nedskrivningen har belastat resultatet med tkr och redovisas i resultaträkningen under raden Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bolaget har låtit göra en oberoende värdering av Trig koncernen. Värderingen indikerar att inget nedskrivningsbehov finns avseende dotterbolaget Trig Entertainment AB Sidan 16

17 Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revisionsarvode Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag Summa Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Tkr Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 0 0 Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse * - 25 Verkställande direktören Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) 0 23 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader 17 - Efterskänkning av löneskuld Totalt Av styrelse och ledande befattningshavare är 0 procent kvinnor. Inget avgångsvederlag finns för VD Sidan 17

18 Not 4 Immateriella anläggningstillgångar Licenser och patent Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Genom förvärv Genom utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar - Vid årets början Nedskrivningar/avyttringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 5 Förändring eget kapital Nedan presenteras förändringen i eget kapital Aktiekapital emissioner fond resultat kapital Pågående Överkurs Balanserat Summa eget Reservfond Resultat Ingående balanser Verkligt värde vinster Skatt verkligt värde vinster Nyemission Apportemission Emissionskostnader Årets resultat Utgående balans Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Försäljning verkligt värde Försäljning verkligt värde skatt Nyemission Emissionskostnader Tecknat ej inbetalt Emissionskostnader Årets resultat Utgående balanser Nedsättning Nyemission Emissionskostnader Apportemission Apportemission Omföring f.å. resultat Nyemission Nyemission Återföring verkligt värde vinst 0 Återföring verkligt värde skatt 0 Årets resultat Sidan 18

19 Utgående balanser Nedsättning Kvittningsemission Nyemission Pågående emission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Apportemission Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Apportemission Nyemission Nyemission Nyemission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Kvittningsemission Nyemission Nyemission Nedsättning AK Nyemissionsinbetalning Pågående emission Emissionskostnader Omföring f.å. resultat Årets resultat Utgående balanser Nyemission Kvittningsemission Kvittningsemission Aktieägartillskott Omföring f.å res Årets resultat Utgående balanser Aktiekapitalet Aktiekapitalet består per av st A-aktier med kvotvärde 1 öre. Vid årets början var antalet aktier stycken med kvotvärde 1 öre. Aktieoptioner Antalet registrerade utestående aktieoptioner per uppgår till 0 st Sidan 19

20 Not 6 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Org. nr Säte Kapitalandel (%) Trig Entertainment AB Stockholm 100 Zebraplace AB (publ.) Stockholm 50,9 Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Redovisat värde % % % Trig Entertainment AB Zebraplace AB (publ.) 50,9 50, Moderbolaget Förvärv av andelar i Mobicard Int. AB Aktieägaretillskott i Mobicard Int. AB Förvärv av Appzell Försäljnings AB Förvärv Trig Entertainment AB Aktieägartillskott Trig Entertainment AB Förvärv Zebraplace AB (publ.) Avyttring Mobicard International AB Avyttring Appzell Försäljnings AB Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerat nedskrivning av dotterbolag Utgående redovisat värde Under året har inköp och försäljningar ej gjorts mellan koncernbolagen. Not 7 Leasingavgifter Billeasing Sidan 20

21 Underskrifter Stockholm den 16 juni 2014 Peter Kusendal Styrelseordförande Anthony Norman Verkställande direktör Tobias Ekelin Ledamot Tomas Björklund Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mattias Celind Auktoriserad revisor Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma 30/ Sidan 21

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer