BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING / TILL FRAMTIDA BRUK

2 INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer Namn på delar Tillbehör.. 6 Kontrollpanel 7 Användning av maskinen... 8 Installering. 9 Underhåll 11 Felsökning.. 12 EE-avfallshantering.. 13

3 - 1 - KORT INLEDNING Denna portabla luftkonditioneringen är en ny generation luftkonditionering som är idealisk för användning i sovrum, grupprum, lobby, kontor, mötesrum, lager, vindar, sporthall och annan underhållning rum. Dess flexibla egenskaper gör att det är lätt att justera både temperatur och luftfuktighet. Tack vare luftfiltret som sitter monterat i aggregatet skapar det en frisk och ren arbetsmiljö. Maskinen är konstruerad för att praktiskt och bekvämt kunna tillfredställa behoven av en smidig, effektiv och liten luftkonditionering. Den är enkel att använda och kräver inga komplicerade inställningar. På grund av det dubbla styrningssystemet (välj mellan fjärrkontroll/ manuell styrning) är maskinen lätt att använda. Aggregatet kan lätt konkurrera mot andra kylaggregat. Med en ren struktur/ utformning, flera funktioner, auto-dräneringsfunktion och smart ventilations design, minimerar enheten ljudnivån och strömförbrukningen.

4 -2- SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Din och andras säkerhet är mycket viktig. Läs noggrant igenom denna manual före användning, spara manualen för senare bruk. VARNING Denna symbol varnar för osäkra metoder som kan medföra personskada. FÖRSIKTIG Denna symbol hänvisar till fara eller osäker hantering som kan leda till person eller produktskada. VARNING Sätt in stickkontakten ordentligt i vägguttaget. Om det inte är gjort, kan det orsaka elektrisk stöt eller brand pga värmeutveckling. Starta eller stäng ej av enheten genom att dra ut stickkontakten ur strömkällan. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand pga värmeutveckling. Skada eller använd ej en trasig strömsladd. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand Om strömsladden är skadad, måste den ersättas av producentens serviceagent eller av en legitimerad elektriker för att undvika skada. Använd ej skarvsladd eller uttag där andra apparater är inkopplade Det kan orsaka elektrisk stöt Rikta aldrig luftflödet direkt mot en person Dette kan förorsaka hälsoproblem. FÖRSIKTIGT Vidrör aldrig enhetens metalldelar när du ska rengöra luftfiltret. De är vassa och kan förorsaka skada Rengör ej luftkonditioneringen med vatten Vatten kan komma in i enheten och orsaka en elektrisk stöt. Koppla ur nätkontakten innan demontering, montering eller före rengöring. Då fläkten snurrar i hög hastighet vi drift kan det orska skador.

5 -3- Använd ej enheten utan luftfilter eller när luftgallret på framsidan är borttaget. Det kan medföra damm inne i maskinen Placera ej husdjur eller växter där dem blir utsatta för direkt luftflöde. Detta kan skada husdjuren eller växterna Använd inte aggregatet för något annat ändamål än det avsedda. Det kan medföra försämring av kvalite etc. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin eller slipande medel på enheten Det kan förorsaka en brand eller deformering av enheten. Det är förbjudet att placera någonting på toppen av enheten! Aggregatet är inte avsett att användas av småbarn eller personer som inte läst bruksanvisningen. Små barn bör övervakas så att de inte leker med aggregatet.

6 -4- TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell Kyl kapacitet Elektrisk uppvärming Luftflöde (m³/tim) Märkström (A) 4,57 5,65 Energi förbrukning vid kylning (W) Max märkström (A) 5,87 6,96 Max strömförbrukning (W) Ström tillförsel Köldmedels typ V~/50Hz R410a Vikt(kg) Ljudnivå db(a) Mått (mm) 830 x 486 x 320 Säkrings typ F3.15AL (250V 3.15A) För rum upp till (m²) OBS! 1. Den ovannämda kylkapaciteten räknas ut vid en rumstemperatur på 30ºC. 2. Bruksanvisningen är menad för guidning och inte som ett bindande kontrakt. Vi reserverar oss rätten att göra tekniska ändringar om så skulle behövas. 1. Luftkonditioneringen arbetar i temperaturområdet 18~35ºC.

7 -5- NAMN PÅ DELER Fönsterutblås 2 Kontrollpanel Handtag Luftintag Fönsterutblås 1 Luftutblås Luftintag Fönster för signalmottagare Frontpanel Vattendränering Hjul Enhetens framsida Fjärrkontroll Handtag Bakre panel Luftutblås Enhetens baksida

8 -6- TILLBEHÖR Delar Namn på delar Antal Rör 1 Adapter 1 Kit för fönsterinstallering 1 Alkaliska batterier 2 Fjärrkontroll 1 Plast plugg 1 Mutter 1 Fönsterutblås 2 (delarna är placerade på undersidan av förpackningen, i bubbelplast) 1 OBS! Vänligen välj knappen på fjärrkontrollen enligt de relaterade funktionerna på displayen, de andra knapparna är ogiltiga.

9 -7- KONTROLLPANEL Funktionsdisplay: a- Tidsindikator b- Temperaturindikator c- Anionindikator d- Låg hastighets indikator e- Medel hastighets indikator f- Hög hastighets indikator g- Låsindikator h- Effekt indikator i- Kyl indikator j- Avfuktnings indikator k- Fläktindikator m- Värme indikator OBS! Dessa symboler gäller för denna enheten som bruksanvisningen är avsedd för. Var uppmärksam på att det kan skilja mella olika luftkonditioneringar. Funktionsknappar: 1. ON/OFF knapp Tryck på denna knapp fär att starta eller stänga av maskinen eller - knapp Trykk på + eller - knappen för att ställa in rumstemperaturen, höj eller sänk temperaturen 3. FUNKTIONS knapp Knappen väljer mellan kyla, avfuktning och värme. 4. TIMER knapp Tryck på denna knapp för att ställa in auto-on eller auto-off, sekvens för tidsinställning. 5. FLÄKT knapp Tryck på knappen för att ställa in låg, medel eller hög hastighet. 6. LÅS knapp Tryck på denna knapp för att låsa enheten, alla funktionsknappar på enheten och fjärrkontrollen. Trycker du en gång till, kommer låsningen. 7. ANION knapp Tryck på knappen för att öppna eller stänga anion funktionen. OBS! 1. Sovfunktionen och auto går endast att ställa in genom fjärkontrollen och inte på kontrollpanelen. 2. De anda funktionerna på kontrollpanelen är dem samma som på fjärrkontrollen.

10 -8- ANVÄNDNING AV MASKINEN VARNING Den som inte noga läser igenom denna bruksanvisning och följer riktlinjerna kan orsaka en elektrisk stöt, brand eller annan personlig skada. 1. Enheten måste alltid ha en jordad anslutning. Du får inte ansluta enheten till ett ojordat eluttag. 2. Använd ej en förlängningssladd eller kontaktadapter. Före du startar enheten 1. Välj en passende placering. Försäkra dig om att enheten står i närheten av ett vägguttag. 2. Installera den justerbara luftslangen och fönsterkitet. 3. Koppla in enheten i vägguttaget. 4. Anslut slanganslutningen till luftutloppet baktill på enheten. Dra ut slangadapter och fäst den andra ändan i fönstret. 5. Slå på maskinen. Värme funktion 1. Tryck på MODE-knappen upprepande gånger tills displayen lyser värme. 2. Tryck på + eller - knappen fär att ställa in den temperatur du önskar. 3. Tryck på FAN knappen för att ställa in fläkthastigheten. 4. Tryck på ON/OFF knappen för att starta enheten och tryck igen för att stänga av. VIKTIGT: När maskinen är i uppvärmningsmode, är det viktigt att först sätta på fönsterutblås 1 samt luftslangen. Se under Installeringsmetod för att sätta luftgallret på plats. Kyl funktion 1. Tryck på MODE knappen till kylning lyser i displayen. 2. Tryck på + eller - knappen fär att ställa in den temperatur du önskar. 3. Tryck på FAN knappen för att ställa in fläkthastigheten. 4. Tryck på ON/ OFF knappen för att starta enheten och tryck igen för att stänga av. Avfuktnings funktion 1. Trykk på MODE knappen till avfuktning lyser i displayen. 2. Fläkten kommer gå med en förinställd hastighet i detta läge. 3. Stäng dörrar och fönster för att uppnå bästa avfuktningseffekt. 4. Tryck på ON/ OFF knappen för att starta enheten och tryck igen för att stänga av. Fläkt funktion 1. Tryck på MODE knappen til fläkt indikatorn lyser i displayen. 2. Tryck på FAN knappen för att välja fläkthastighet. 3. Tryck på ON/ OFF knappen för att starta enheten och tryck igen för att stänga av. Tid-/timer-innställning 1. Tryck på TIMER knappen. 2. Tryck på + eller - knappen för att ställa in den tiden du önskar förinställa. OBS! Time off fungerer bara när luftkonditioneringen är påslagen och verksam. Time on fungerer bara när luftkonditioneringen är avstängd

11 -9- Vad gör man med kondensvatten? När vattentanken inne i enheten är full, kommer vattentank full -lampan att lysa. 1. Öppna avloppet och dra röret uppåt. 2. Placera en behållare under dräneringshålet och dra ut proppen ur röret för att dränera bort kondensvatten. 3. Etter allt vatten är utsläppt, sätt åter tillbaka gummiproppen i dräneringshålet och fäst fast slangen. Dräneringsutlopp VIKTIGT: Detta vatten kan inte drickas. INSTALLERING Riktlinjer för kunden Kunden bör kontrollera elnätets spänning så att det stämmer överrens med vad som står på luftkonditioneringens inforuta. Spänningen bör ligga mellan 90%-110% av det som angetts som passande spänning. Kunden bör använda en specialanpassad strömkrets och ojordad kontakt till luftkonditioneringen. Om strömsladden är skadad, måste den ersättas av tillverkarens serviceagent eller av en legitimerad elektriker för att undvika skada. Apparaten bör installeras enligt det nationella föreskrifter för strömkoppling. Kontakten bör vara lättillgänlig efter installationen. Går säkringen för luftkonditioneringen, byt den till en ny. Välj bästa placering 1. Se till att enheten är upprätt och placeras på ett plant underlag. 2. Lämna ett mellanrum på minst 50 cm runt enheten för att säkerställa effektiv luftcirkulation. 3. Lutningen kan inte vara mer än 10 grader när enheten flyttas eller används. OBS! 1. Använd inte enheten i badrum, duschutrymme eller annan fuktig miljö. 2. Kontakten måste finnas tillgänlig efter placering.

12 -10- Installeringmetod för att byta fönsterutblås Fönsterutblås 2 Fönsterutblås 1 1. Håll i den övre delen av fönsterutblåset 1 och dra den därefter ut och upp. 2. Håll i den övre delen av fönsterutblåset 2. Tryck ner i plast spåret och fäst fast i plast låset. OBS! Bevara plastfönstret på ett säkert stället. Fönsterutblåset 2 ska bara användas vid uppvärmning. Plast lås Plast spår Montering av rör 1. Placera den ena ändan av röret i luftutblåset på luftkonditioneringen. För att fästa det ordentligt, vrid röret mot höger. Pressa det därefter nedåt för att testa att det sitter fast ordentligt. 1 (För kylning) (För värmning) 2. Placera den andre ändan av röret i adaptern. adapter 3. Sätt fast adaptern i fönstret. OBS! 1. Röret kan pressas samman till minimum 450mm och sträckas till maximum 1800mm. Ha så kort slang som möjligt för bästa kylnings resultat. 2. Att sträcka eller böja röret överdrivet, kommer försämra kyleffekten (som följande figur visar):

13 -11- Installering i fönster Ditt fönster kit har utformats för att passa de flesta standard vertikala och horisontellt fönster. Skär till vid behov då alla fönster är olika. Vi hänvisar till bild A och B för att se minsta och största fönsteröppning. Bild A Bild B Fönster reglage: Min 67,5cm Max 125cm Fönster reglage: Min 67,5cm Max 125cm Bild C Mutter OBS! Bult och mutter används för att fästa fast fönsterkitet i fönstret. UNDERHÅLL Din nya luftkonditionering är utformad för att hålla i många år framöver. Denna delen går igenom hur du rengör och underhåller din luftkonditonering. Att rengöra luftfiltret Om luftfiltret är täckt av damm, kommer effekten bli sämre. Vänligen rengör luftfiltret en gång i månaden. 1. Stäng av luftkonditioneringen och dra ut stickkontakten. 2. Ta ut luftfiltret från dess plats. 3. Tvätta luftfiltret i varmtvatten och diskmedel. (kör ej i diskmaskin) 4. När allt diskmedel är avspolat kan ni torka filtret. 5. Placera det åter på sin plats, klart för att använda.

14 -12- Rengöring av luftkonditioneringen 1. Av säkerhets skäl, stäng av enheten och dra ut stömsladden. 2. Torka av enhetens utsida med en torr trasa. 3. Om enheten är väldigt skitig, använd en mjuk, lätt fuktad trasa för regelbunden rengöring av enhetens utsida. OBS! Om du inte använder enheten under en längre tid, vänligen dra ur gummiproppen för att dränera ut allt överflödigt vatten som finns kvar innuti. VARNING Använd aldrig frätande rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin eller slipande medel på luftkonditioneringen. Det kan orsaka skador på aggregatet. Prova aldrig att rengöra luftkonditioneringen med att hälla vatten direkt över. Det kan orsaka att vatten kommer in i aggregatet och det blir kortslutning. Använd aldrig varmare vatten än 40ºC (104ºF) när du rengör luftkonditioneringen. FELSÖKNING För att spara kostnader på att lämna in till en service-tekniker, kan Ni först kontrollera dessa förslag nedan. Luftkonditioneringen startar/fungerar ej Orsak Lösning ON/OFF-brytaren står på OFF. Kontakten är ur. Säkringen har gått. Den når inte inställd tid för att starta upp. Slå på maskinen. Sätt i kontakten i vägguttaget. Byt säkring. Kontrollera att klockan är rätt inställd. Enheten startar ej när du trycker på ON/OFF knappen Orsak Det har inte gått 3 minuter sen du stängde av enheten. Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen. Lösning Vänta i 3 minuter. Ställ in temperaturen på nytt.

15 Luften blåser ut, men kylningseffekten är dålig -13- Orsak Lösning Fel vid temperaturinställningen. Luftfiltret är blockerat av damm. Luftintaget eller luftutblåset är blockerat. Luftkonditioneringen har blivit placerad i ett för varmt rum. Kylningskapaciteten är otillräcklig. Dörrar och fönster är öppna. Ställ in en passende temperatur. Den inställda temperaturen bör vara lägre än rumstempen. Rengör luftfiltret. Ta bort blockeringen. Dra för alla fönster med persienner och flytta annan värmekälla. Bekräfta kylkapaciteten med din återförsäljare. Stäng dörrar och fönster. Ljud eller vibration Orsak Lösning Underlaget är inte plant nog. Placera enheten upprätt på en plan yta. EE-AVFALLSHANTERING Innebörden av överkryssad soptunna på hjul: Släng inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, åk till närmaste återvinnings central. Kontakta Er lokala kommun för information om återvinnings systemet. Den som kastar elektriskt avfall på fel ställe kan orsaka att farligt ämne läcker ut i grundvattnet och kommer in i matkejdan som därmed skadar din hälsa och välbefinnande.

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800

Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 Bruksanvisning FOMA Värmepump Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800 1 Bästa kund Modell 4000/4300/5500/6800 Köldmedia: R407C Fyllning 4000/4300: 1280g Fyllning 5500/6800: 1190g Vi gratulerar dig till valet

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer