Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande"

Transkript

1 Plats och tid Månsbo kl Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta Nils-Erik Hed (S), Fagersta Helena Andersson (FP), Norberg Magnus Bohman (FP), Fagersta ersättare för Karl Sillén (M), Fagersta Leif Christensen (M), Avesta ersättare för Peter Lind (MP), Norberg Övriga deltagande Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Ulf Lademyr, stadsingenjör/markchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Magnus Hellstrand, energirådgivare, 1 Utses att justera Anita Tärneborg (S) justerare och Leif Christensen (M) som ersättare Justeringens plats och tid V-Dala miljö- och byggförvaltning, torsdag 31 januari 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-20 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring V-Dala miljö- och byggförvaltning Gerd Fredin

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Information 3 2 Redovisning av delegationsbeslut 4 3 Kvalitetsmål-Intern kontroll Utfall kvalitetsmål-intern kontroll Investeringsäskande tjänstebil 7 6 Ändring av detaljplan för del av Fagersta 3:2 i Rönningen, Fagersta kommun, Västmanlands län 8 7 Ansökan om bygglov för plank på fastigheten Avesta 6: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av en stödmur på fastigheten Gisselbo 3:6 i Avesta 13 9 Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, hundgård och maskinhall på fastigheten Buska 6:1 i Avesta kommun Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bäsinge 1:23 i Avesta kommun Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheten Skruven 2 i Avesta kommun Beslut om miljösanktionsavgift, Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB Beslut om miljösanktionsavgift, Fagersta Motorforum AB, Ratten 2, Fagersta kommun Beslut om miljösanktionsavgift, Jan Brinkemar med enskild firma, Högbo 1:4, Avesta kommun Beslut om miljösanktionsavgift, Pontus Klimatservice AB, Förrådet 22, Avesta kommun Beslut om miljösanktionsavgift, Westmannakyl AB Yttrande gällande prövotidsfrågor om slutliga villkor för energieffektivisering samt för utsläpp till vatten, Outokumpu Stainless AB, Avesta kommun Föreläggande enligt miljöbalken om att utföra kompletterande utredningar vid fastigheten Uppsjön 1:2, Avesta kommun Delgivningar Övriga ärenden 60

3 Sida 3 1 Information Magnus Hellstrand, energirådgivare på förvaltningen informerar om miljöbilar och vilka utsläppskrav, drivmedel samt klimatpåverkan som finns på dem. Miljö- och byggnadschefen Anna Kuylenstierna informerar om projekt Avesta 2020, förbättra företagsklimatet. Projektet pågår under perioden där målen är att skapa nya arbetstillfällen, bevara arbetstillfällen samt nya företag och att Avesta ska ha invånare år Ordföranden tackar för informationen.

4 Sida 4 2 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegation från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har miljö- och byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Delegationslistor från plan- och byggenheten samt miljöenheten för tiden från sammanträdet 20 november Beslut - Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

5 Sida 5 3 Kvalitetsmål-Intern kontroll 2013 Dnr A Redovisning av förslag till förvaltningens kvalitetsmål, bilaga. Kvalitetsmålen visar hur organisationen avser att mäta med utgångspunkt från kvalitetspolicyn. Kontrollen ska även uppfylla nämndens krav på intern kontroll. Syftet med dessa mål är att kunna följa upp att förvaltningens prestationer gentemot uppdragsgivare och kunder förbättras fortlöpande och att dessa kan bli nöjdare. Beredning - Av miljö- och byggnadschefen upprättat kvalitetsdokument daterat 8 januari Beslut - Kvalitetsmål-Intern kontroll 2013 antas att gälla för 2013.

6 Sida 6 4 Utfall kvalitetsmål-intern kontroll 2012 Dnr A 2012/ Redovisning av förvaltningens utfall av antagna kvalitetsmål, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut 4/2012. Uppföljningen visar dels hur kvalitetsmålen mäter och följer upp nämndens krav på förvaltningen och kan ge vägledning kring hur förvaltningens prestationer gentemot uppdragsgivare och kunder kan förbättras, bilaga. Beredning - Av miljö- och byggnadschefen upprättat kvalitetsdokument daterat 3 januari Beslut - Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

7 Sida 7 5 Investeringsäskande tjänstebil Dnr A Miljö- och byggförvaltningen har en leasingbil vars avtal löper ut 31 mars Miljö- och byggförvaltningen har för avsikt att avropa hybrid eller liknande för att ersätta befintlig leasingbil. Avesta kommun har upphandlat nytt ramavtal som innebär att bilar som avropas ska uppfylla regeringens nya miljöbilsdefinition som gäller från och med 1 januari I avtalet ingår ett antal bilmodeller med olika drivmedel som exempelvis bensin i kombination med el så kallade hybrider. En nyare bilmodell som dock inte finns med i avtalet är en så kallad laddhybrid och skillnaden mellan hybriden som finns i avtalet och laddhybriden är bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Jämförelsevis är förbrukningen för en Toyota Prius hybrid 3,9 liter bensin per 100 kilometer och koldioxidutsläpp 89 gram per kilometer, och Toyota Prius plug-in hybrid 2,1 liter bensin per 100 kilometer och koldioxidutsläpp 49 gram per kilometer. Från och med 1 januari 2012 infördes en supermiljöbilspremie som gäller de bilar vars koldioxidutsläpp underskrider 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Premien är kr och administreras av transportstyrelsen. I avtalet är nettopriset för en Toyota Prius hybrid kr, och utanför avtalet är nettopriset för en Toyota Prius Plug-in hybrid kronor förutom supermiljöbilspremien. Miljö- och byggförvaltningen anser att valet av ny leasingbil bör läggas på en Toyota Prius Plug-in hybrid av flera orsaker. Ur miljösynpunkt är den en av bilmarknadens mest energisnåla fordon med mycket låg bränsleförbrukning och lågt koldioxidutsläpp och förvaltningen vill gärna verka för så låg miljöpåverkan som möjligt vid bilkörning. Dessutom har energirådgivningen för avsikt att delfinansiera leasingen och kommer att använda bilen i informationssyfte. Finansiering sker inom ram. Beredning - Administrationens tjänsteskrivelse 7 januari Beslut - Nämnden godkänner redovisad leasing avseende Toyota Prius Plug-in hybrid till ett maxbelopp av kronor.

8 Sida 8 6 Ändring av detaljplan för del av Fagersta 3:2 i Rönningen, Fagersta kommun, Västmanlands län Dnr Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 7 november Syftet med planändringen är att ändra exploateringsgraden så att den anges i area per fastighet. Gällande detaljplan redovisar ett stort byggnadskvarter med en begränsning av exploateringsgraden räknat i area för hela byggnadskvarteret, vilket kan medföra problem vid bygglovsprövningar framöver då varje fastighet är beroende av i vilken utsträckning de andra fastigheterna har bebyggts. Planändringen har varit utsänd på remiss och samråd under tiden 19 november t.o.m. 17 december Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga för granskning i Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings lokaler i Avesta samt på biblioteket i Fagersta. Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har erhållit meddelande om samråd per post tillsammans med de kompletta planhandlingarna. Handlingarna har även funnits tillgängliga på förvaltningens hemsida. Av inbjudan till samråd har framgått att förslaget till planändring handläggs med enkelt planförfarande med sammanslagna skeden, vilket innebär att förslaget i komplett skick samråds för att därefter antas utan granskningsskede. Av inbjudan framgick också att granskning endast genomförs om någon av samrådsparterna anser att sådan ska ske, eller om förslaget ändras efter samrådet, och att samrådet därmed kan bli det enda tillfället för berörda att lämna synpunkter på förslaget. Under samrådet har inte inkommit några yttranden eller synpunkter som inneburit någon erinran mot planförslaget. Planändringen har därför även fortsättningsvis handlagts med enkelt planförfarande med sammanslagna skeden. Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts, övervägts och besvarats i ett särskilt granskningsutlåtande, daterat 19 december Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 19 december Planbeskrivning 7 november Ändrade planbestämmelser med karta 7 november 2012.

9 Sida 9 6 forts Beslut - Detaljplaneändringen för del av Fagersta 3:2 i Rönningen, Fagersta kommun, Västmanland län antas. - Detaljplaneändringens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap och 22 miljöbalken erfordras.

10 Gamla Byn AB, Box 44, Avesta Staten Trafikverket, Borlänge Jerker o Irja Burman, Bergslagsv 67, Avesta Per o Ethel Norman, Älvbrov 7, Avesta Samfällighetsför. Laxen, Bergslagsv 65B, Avesta Sida 10 7 Ansökan om bygglov för plank på fastigheten Avesta 6:1 Dnr L Sökande: Gamla Byn AB, Box 44, Avesta Fastighetsägare: Staten, Trafikverket Ärendebeskrivning Ansökan avser uppförande av två bullerplank med absorbenter. Ett blir beläget mellan järnvägen och fastigheten Älvnäs 1 och har en längd på 21 meter. Det andra uppförs mot fastigheten Länsen 1 ( Bruksklubben ) och är 116 meter långt. Båda planken placeras 3,5 meter från spårmitt och har en varierande höjd mellan 1,0-1,4 meter över rälsen. Anledningen till att bullerplanken uppförs är kravet på att reducera ljudnivån från järnvägstrafiken för att kunna tillskapa bostäder på fastigheten Länsen 1. Ursprungligen var det längre planket 140 meter och enbart utfört av trä. Med det senaste förslaget att förse planket med ljudabsorbenter kan, enligt utförd bullerutredning, längden minskas till 116 meter och därmed avslutas före fastigheterna Laxen Förutsättningar Då ansökan inkom efter 2 maj 2011 gäller SFS 2010:900 Plan- och bygglag (PBL). Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område för järnvägsändamål. Yttranden/inkomna skrivelser Trafikverket har godkänt förslaget men påpekar att ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Gamla Byn AB och Trafikverket. Berörda intilliggande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig och inkommit med skrivelser enligt bilagor. Yttrande från ägarna till fastigheten Älvnäs 1 (daterat 10 januari 2012). Skrivelse från Gamla Byn AB (daterad. 23 januari 2012 och 13 september 2012). Yttrande från samfällighetsföreningen Laxen (daterat 21 oktober 2012). Yttrande från ägarna till fastigheten Laxen 1 (daterat 23 oktober 2012).

11 Gamla Byn AB, Box 44, Avesta Staten Trafikverket, Borlänge Jerker o Irja Burman, Bergslagsv 67, Avesta Per o Ethel Norman, Älvbrov 7, Avesta Samfällighetsför. Laxen, Bergslagsv 65B, Avesta Sida 11 7 Bedömning Ansökan bedöms strida mot gällande detaljplan då planket ska uppföras på mark som endast är avsedd för trafikändamål vilket innebär att någon rätt att uppföra byggnadsverk inte finns. Då ansökan avser ett bullerplank som ska reducera ljudnivån från järnvägstrafiken anser nämnden att denna typ av byggnation kan tillåtas även inom ett område för trafikändamål. Nämnden bedömer därmed avvikelsen från planbestämmelserna som liten och förenlig med planens syfte. Åtgärden bedöms också uppfylla kraven i PBL 2 kap. 2, 4-6, 9 och 8 kap. i tillämpliga delar. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2 januari Tomtkarta. - Yttrande från fastighetsägarna till Avesta Älvnäs 1, 10 januari Gamla Byns bemötande av yttrande, 23 januari Plan- och byggenhetens krav för bifall till bygglov, 21 oktober Yttrande från fastighetsägarna till Avesta Laxen 1, 23 oktober 2012 med bilagt yttrande från Irja och Jerker Burman på Klosterskolan. Beslut - Nämnden beviljar bygglov enligt ansökan med stöd av PBL 9 kap. 31 b. - Johan Stråhle, Gamla Byn AB, godkänns som kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 9. Upplysningar Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43. Byggherren ska upprätta en kontrollplan enligt PBL 10 kap. 6 och arbetena får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden utfärdat ett startbesked enligt PBL 10 kap Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.

12 Gamla Byn AB, Box 44, Avesta Staten Trafikverket, Borlänge Jerker o Irja Burman, Bergslagsv 67, Avesta Per o Ethel Norman, Älvbrov 7, Avesta Samfällighetsför. Laxen, Bergslagsv 65B, Avesta Sida 12 7 forts Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov Summa avgifter (faktureras senare) 4290 kr 4290 kr

13 Sida 13 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av en stödmur på fastigheten Gisselbo 3:6 i Avesta Dnr TPBL VDMB VDMB Sökande: Karin Fornander, Gisselbo 144, Avesta Ärendebeskrivning Ärendet gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en större altan med tillhörande plank samt en mindre stödmur. Arbetena är redan utförda och klagomål har inkommit från intilliggande fastighetsägare. Plan- och byggenheten har bedömt att bygglov ej erfordras för åtgärderna. Länsstyrelsen har efter överklagan från intilliggande fastighetsägare beslutat att återvisa ärendet till nämnden då Länsstyrelsen bedömer att altanen och planket är bygglovspliktiga. Sökanden inkom med en bygglovsansökan 8 juni Plan- och fastighetsförhållanden Fastigheten är inte belägen inom detaljplanelagt område och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Den ligger också utanför samlad bebyggelse enligt vad som gällde vid åtgärdernas utförande. Gällande lagstiftning 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft (SFS 2010:900) men då de olovliga åtgärderna påbörjades före detta datum ska den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) tillämpas i de ärendena (SFS 1987:10). Den nya plan- och bygglagen tillämpas i bygglovsansökan. Bedömning Åtgärderna bedöms inte ha betydande olägenheter för omgivningen och uppfyller kraven i plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. och 8 kap. i tillämpliga delar. Karin Fornander, Gisselbo 144, Avesta Zedendahl Advokatbyrå Mats och Boel Sohlström, Ann Gradér,

14 Sida 14 8 forts Påföljder vid överträdelser m.m. Enligt 10 kap. i ÄPBL ska byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande då en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande m.m. i denna lag. Om någon utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov ska en byggnadsavgift tas ut enligt 10 kap. 4. Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap. 7 ska förutom byggnadsavgift även en tilläggsavgift tas ut om åtgärden är baserad på bruttoarean så denna avgift är ej aktuell i ärendet. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 17 december Redovisning av ärendets handläggning. - Tomtkarta. - Situationsplan. - Fotografier. Beslut - Nämnden beviljar bygglov enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 9 kap. 31 a. - Nämnden bedömer de olovliga åtgärderna som ringa och bestämmer byggnadsavgiften till 0 kronor. Upplysningar Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov Summa avgifter (faktureras senare) 1880 kr 1880 kr Karin Fornander, Gisselbo 144, Avesta Zedendahl Advokatbyrå Mats och Boel Sohlström, Ann Gradér,

15 Sida 15 9 Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, hundgård och maskinhall på fastigheten Buska 6:1 i Avesta kommun Dnr Sökande: Sven Berg, Östanhedevägen 5, Horndal Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, hundgård och maskinhall. Då platsen där byggnaderna avses placeras omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. Miljöbalken behandlas ärendet även som en strandskyddsdispens. Byggnaderna är tänkta att placeras på en skogsbeklädd kulle som sticker ut i odlingslandskapet. På platsen finns sedan tidigare stolpupplag, virkesavlägg och grillhus. En befintlig väg är tänkt att användas som in- och utfart. I sin ansökan har sökanden skrivit att fastigheten efter tidigare avstyckning saknar bostad och byggnader för förvaring av de för driften nödvändiga maskinerna. Platsen ligger vid ett mindre vattendrag där strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen. Vattendraget är enligt uppgift ett sen tidigare grävt dike. Bostadshuset och komplementbyggnaderna avskiljs från vattendraget genom en väg. Bostadshuset placeras ca 70 meter från vattendraget. Besiktning av området har genomförts. Förutsättningar Området finns nämnt i översiktplanen. Platsen ligger enligt kommunens bedömning utanför sammanhållen bebyggelse och utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Området omfattas inte av några ytterligare skyddsområden enligt 7 kap. Miljöbalken och inte av något naturvårds- eller skötselavtal. Det omfattas inte heller av något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken. Sven Berg, Östanhedevägen 5, Horndal Länsstyrelsen Dalarna

16 Sida 16 9 forts Bestämmelser Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 kap. 15 Miljöbalken, inte nya byggnader uppföras. Enligt 7 kap. 18 b i samma lag får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om dispens från strandskyddet får man, enligt 7 kap. 18 c miljöbalken, beakta endast om det område som dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Yttranden Miljöenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning bedömer att vatten och avlopp går att ordna. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings kommunekolog har yttrat sig i ärendet och bedömer att området har ett ganska måttligt naturvärde och att de planerade åtgärderna inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv. Berörda intilliggande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunker har inkommit. Bedömning Plan- och byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bedömer att ansökan uppfyller kraven i Plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2 och 4-5. Sven Berg, Östanhedevägen 5, Horndal Länsstyrelsen Dalarna

17 Sida 17 9 forts Särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c pkt. 2 Miljöbalken får anses föreligga då området genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Allmänhetens tillträde utefter stranden och till vattnet bedöms inte påverkas och inte heller livsvillkoren för djur- och växtliv. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 11 november Tomtkarta. Beslut - Nämnden beslutar att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 Miljöbalken beviljas med stöd av 7 kap. 18 b i samma lag. - Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som ligger inom markerat område på situationsplan. - Nämnden förklarar, som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 9 kap 17, att de sökta åtgärderna kan tillåtas på den avsedda platsen. Upplysningar Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Sökanden upplyses om att Länsstyrelsen kan besluta om överprövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. Inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom till Länsstyrelsen ska de ta ställning till om det finns något prövningsskäl och besluta om en prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsen kan därefter upphäva kommunens beslut om de finner att förutsättningar för dispens inte funnits. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. Sven Berg, Östanhedevägen 5, Horndal Länsstyrelsen Dalarna

18 Sida 18 9 forts Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Förhandsbesked Strandskyddsdispens Summa avgifter (faktureras senare) 6600 kr 3300 kr 9900 kr Sven Berg, Östanhedevägen 5, Horndal Länsstyrelsen Dalarna

19 Sida Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bäsinge 1:23 i Avesta kommun Dnr Sökande: Jimmy Nilsson, Villagatan 9, Avesta Ärendebeskrivning Ansökan avser avstyckning av fastigheten till två tomter (tomt 1 och 2) avsedda för bostadsändamål. Ansökan innehöll från början tre avstyckningar men sökanden har dragit tillbaka ansökan för en av tomterna. De föreslagna tomterna ligger i en befintlig permanent- och fritidsbebyggelse ca m från sjön Bäsingen. Hela fastigheten är på ca 6 ha och består av odlingsmark och skogsmark. De föreslagna tomterna ligger i skogsmarken mellan två bebyggda fastigheter och kan ses som lucktomter. Länsväg 701 ligger i nära anslutning till bebyggelsegruppen och via en mindre väg ansluts tomterna till länsvägen. Förutsättningar Området finns nämnt i översiktsplanen. Enligt rekommendationerna i översiktsplanen kan det i anslutning till väg 701 tillkomma nya bostadshus som komplement till befintliga bebyggelsegrupper. Området ingår i Nedre Dalälvsområdet som, enligt 4 kap. 1, 2 Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av riksintresse och inom vilket turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Platsen ligger enligt kommunens bedömning utanför sammanhållen bebyggelse och utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Yttranden Miljöenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning bedömer att avlopp går att ordna. Berörda intilliggande fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig. Jimmy Nilsson, Villagatan 9, Avesta Berörda fastighetsägare

20 Sida forts Ägarna av fastigheten Bäsinge26:1 (Rune Helander och Siv Andersson) och fastigheten Lund 1:5 (Richard Eriksson och Linda Bäckström) anser att det är olämpligt att utöka området bl.a. på grund av att det skulle innebära stora problem rörande vatten och avlopp. Ägarna av fastigheten Bäsinge 1:22 (Kari Ahokas och Britt-Marie Johansson) anser att vattenförsörjningen till deras fastighet inklusive ekonomiska konsekvenser vid en förändring måste lösas innan ett godkännade kan ges. Ägaren av fastigheten Bäsinge 1:21 (Lars Mörée) godkänner ej föreslaget med synpunkten att fastigheten är olämplig för bebyggelse. Ägarna till fastigheten Bäsinge 1:24 (Henrik Väyrynen och Anna Gunnarsson) anser att kommunen bör tillhandahålla vatten och avlopp för redan befintliga bostadshus om förtätning sker i området Ägaren av fastigheten Gammelgård 5:5 (Jan-Olof Andersson) anser att hans synpunkter om fastighetsfrågor bör beaktas om byggnationer inom området ska tillåtas. Sökanden har yttrat sig över inkomna skrivelser. Bedömning Plan- och byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bedömer att ansökan uppfyller kraven i Plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9. Plan- och byggenheten bedömer även att ansökan är förenlig med rekommendationerna i kommunens översiktsplan. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 17 december Tomtkarta. Beslut - Nämnden beslutar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 9 kap 17, att de sökta åtgärderna kan tillåtas på den avsedda platsen. Jimmy Nilsson, Villagatan 9, Avesta Berörda fastighetsägare

21 Sida forts Upplysningar Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. Sökanden upplyses om att tomterna ligger inom område som har undersökningstillstånd enligt minerallagen. Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Förhandsbesked Summa avgifter (faktureras senare) 6600 kr 6600 kr Jimmy Nilsson, Villagatan 9, Avesta Berörda fastighetsägare

22 Sida Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheten Skruven 2 i Avesta kommun Dnr Sökande: HSB Brf Bergsnäs, HSB Dalarna Box 1275, Falun Ärendebeskrivning Bostadsrättsföreningen Bergsnäs önskar i samband med en balkongrenovering bygga större balkonger. Ombyggnaden omfattar 196 stycken balkonger. Bebyggelsen på fastigheten består av fem sjuvånings punkthus, byggda på 1960-talet. Fastigheten Skruven 2 ligger på Åsgatan och utgör blickfång för infartstrafiken från Krylbo, den östra infartsleden till Avesta. Punkthusen är också väl synliga från Åsbobron över Dalälven. Karaktäristiskt för husen är att balkongerna nästan helt är indragna i huskroppen. I samtliga hus har fönster ersatts med liknande befintliga, men i huvudsak är den befintliga karaktären bevarad. Bostadsrättsföreningen önskar förlänga samtliga balkonger till en meter ut från fasadliv med bibehållen balkongbredd. De befintliga balkongerna kapas i framkant vid fasadliv och förlängs med inklädd stålbalk som fästs i underkant på befintlig balkongplatta. Översta balkongerna kompletteras med balkongtak med sinuskorrigerad svart plåt på inklädd stålkonstruktion. I ansökan ingår även byte av balkongfronter från sinuskorrugerad plåt till liknande. Sökanden har muntligen informerats under hand om plan- och fastighetsförhållanden på fastigheten Skruven 2. Ändringar och tillägg på fastigheten ska göras varsamt, så att de befintliga karaktärsdragen respekteras och tillvaratas. Plan- och fastighetsförhållanden Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande stadsplan är fastställd Ansökan stämmer inte med detaljplanen vad gäller prickad mark, d v s balkongerna kommer delvis att ligga över mark som inte få bebyggas. När det gäller bygglov för ändring och tillägg av bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat, enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 utformning ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. HSB Brf Bergsnäs, HSB Dalarna, Box 1275, Falun

23 Sida forts Bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Enligt 8 kap 1 PBL ska en byggnad ha en god form-, färg- och materialval. Bedömning/motivering Plan- och byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har besökt platsen och anser att föreslagna tillägg på byggnaden görs varsamt så att de befintliga karaktärsdragen tillvaratas. Utökningen av balkongerna är att betrakta som en liten avvikelse från planen. Husen är placerade på mark som enligt stadsplanen är avsedd för bostadsändamål. En utökning av de till husen hörande balkongerna strider inte mot planens syfte. Sökta åtgärd får därför anses förenlig med planens syfte. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 20 december Situationsplan 18 maj Fotografi, fasad. - Planritningar. - Illustrationer upprättade av Almerssons Hus AB. - Konstruktions-, el-, rör- och luftbehandlingshandling upprättad av Almerssons Hus AB 11 december Beslut - Nämnden beviljar lov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b. Beslutet innebär liten avvikelse avseende placering på mark som inte får bebyggas. Upplysningar Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. Färgsättning på balkongfronter görs i samråd med plan- och byggenheten på V-Dala Miljö & Bygg. HSB Brf Bergsnäs, HSB Dalarna, Box 1275, Falun

24 Sida forts Avgift: Enligt fastställd taxa utgör avgiften för: Bygglov Summa avgift (Faktura utsändes separat) kr kr HSB Brf Bergsnäs, HSB Dalarna, Box 1275, Falun

25 Sida Beslut om miljösanktionsavgift, Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB Dnr Bakgrund F-gaser är en grupp av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EG:s F-gasförordning) och svenska regler (förordning 2007:846). De svenska reglerna kompletterar EU:s lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning. När miljöenheten granskade inskickade årsrapporter för 2011 uppmärksammades att Energimultiplikation Kyl- och värmeteknik i Hedemora AB inte fanns med på Installations Certifiering i Stockholm AB:s (INCERT) lista över företagscertifierade. I Sverige är det INCERT som certifierar personal och företag inom kylområdet. Då företagscertifikat saknades innebär det att företaget inte varit behöriga att utföra de kontroller som har genomförts. Miljöenheten kontaktade INCERT 30 mars 2012 för att kontrollera uppgiften. Miljöenheten fick svar från INCERT 2 april 2012, där framgår att Energimultiplikation Kyl- och värmeteknik i Hedemora AB inte har något företagscertifikat men de kan ha varit provisoriskt företagscertifierade fram till 3 juli 2011 om de tidigare varit ackrediterade. Efter 4 juli 2011 har de inget giltigt företagscertifikat. Vidare skriver INCERT att företag som var ackrediterade av Swedac 3 juli 2009 fick per automatik ett provisoriskt företagscertifikat som var giltigt till och med 3 juli Innan dess skulle företaget ha sökt skarpt företagscertifikat hos INCERT, vilket inte har skett. Företagscertifikatet intygar att företaget har certifierad personal och den utrustning som krävs för arbetet. Enligt inskickade årsrapporter för 2011 har företaget utfört kontroll av stationära aggregat innehållande f-gaser på 16 fastigheter i Avesta kommun under tiden som företagscertifikat saknades (efter 3 juli 2011). Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB, Box 32, Hedemora, (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

26 Sida forts Datum Fastighet Operatör Förrådet 4 Avesta Industristad AB Nygården 2.3 Andreas Uppgård AB Västanfors 4:108 Mikael Svanqvist Livs AB Karlbo 13:1 Gamla Byn AB Posten 19 Sundh Center AB By Prostgård 1:16 Gamla Byn AB Lasarettet 1 Landstinget Dalarna Sälen 1 Sundh Center AB Östanhede 1:31 Bolunden i Avesta AB Nor 1:2 Stiftelsen Sjöviks folkhögskola Månsbo 1:34 Andersglass AB Åsbo 9:2 M&J matsalar AB Sälen 1 Avesta Hotelldrift AB Räven 1 Sundh Center AB Krylbo 8:13 R Eks fastigheter AB Norrbyn 4:7 Lars Martinell Miljöenheten har fått information från INCERT om att Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB från och med 4 maj 2012 har skaffat behörighet genom företagscertifiering. Företaget har därmed saknat företagscertifiering från och med 4 juli 2011 fram till 4 maj Miljöenheten har tidigare i år hanterat en kundreaktion från företaget i enlighet med de rutiner förvaltningen har då kunder har synpunkter på vår handläggning. Miljöenheten har svarat och avslutat detta ärende som sker enligt vårt eget kvalitetsledningssystem. Kundreaktionen behandlas inte närmare i detta ärende. Förslag till beslut om miljösanktionsavgift har kommunicerats skriftligen med Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB 13 november Påminnelse om att inkomma med delgivningskvitto skickades via e-post 11 december Följande synpunkter har inkommit: Låter meddela att jag mottagit ert förslag till beslut via e- post 11 december Där ni har för avsikt att påföra oss en miljösanktionsavgift på kr. Bestrider ert förslag. Och låter meddela att vi har för avsikt att överklaga ett eventuellt beslut till Förvaltningsrätten. Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB, Box 32, Hedemora, (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

27 Sida forts Då vi har serviceavtal tecknade mot de operatörer som ni skickat förslag till beslut till enl. bilaga 1. Så kommer en stor del av deras miljösanktionsavgifter att debiteras av oss. Det blir en stor summa. Men tydligen rimligt enligt er. Vi arbetar i 10 kommuner i Dalarna. De 9 övriga kommunerna ser dock inte på det misstag som begåtts. Enligt ert synsätt. Bemötande av synpunkter I förordning om miljösanktionsavgifter finns det listat vilka överträdelser som kan ge en miljösanktionsavgift och vilket belopp ett företag ska betala. Det finns inga möjligheter för oss att bedöma rimligheten i summan kring miljösanktionsavgifter då dessa är beslutade i förordning om miljösanktionsavgifter. Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift. Det är bara om det vore oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken som en miljösanktionsavgift inte ska tas ut. Det är företagets skyldighet att ha kunskap om lagstiftningen enligt kunskapskravet i 2 kap 2 miljöbalken. Gällande frågan om att andra kommuner inte granskat er vill vi informera om att detta är första gången vi utför denna typ av granskning. Tillsynsarbetet är sådant att alla regler inte kan granskas alla år. Miljöenheten har stämt av ärendena med Naturvårdsverket för att säkerställa att vi agerar korrekt i ärendet. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter och dess övergångsbestämmelser. Enligt 31 förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska de krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EUförordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EUförordning. Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB, Box 32, Hedemora, (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

28 Sida forts Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behöver därför besluta om miljösanktionsavgift utifrån ovanstående redovisning. Miljösanktionsavgiften uppgår enligt punkt b i bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter till kr. Enligt punkt b i bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter är miljösanktionsavgiften för en överträdelse av 31 förordning ( ) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering b) kr, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Information Miljöenheten vill informera om att det i 25 i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen framgår att när en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning läckagekontrolleras enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om f-gaser eller enligt 23 eller 24 denna förordning, ska kontrollen göras av någon som har ett 1. företagscertifikat enligt artikel 8 i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning, eller 2. personalcertifikat enligt artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Om kontrollen görs av en person som är anställd i ett företag, ska företaget ha ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB, Box 32, Hedemora, (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

29 Sida forts Den miljösanktionsavgift som hör ihop med ovanstående paragraf riktar sig till operatören och därför har miljöenheten hanterat ärenden om miljösanktionsavgifter riktat mot operatörerna. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2 januari Beslut - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, kommunkod 2084, beslutar att Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB ( ) ska betala kronor i miljösanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kravet på företagscertifiering vid arbeten med stationär utrustning innehållande fluorerade växthusgaser (f-gaser) i Avesta kommun. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 1 kap 1 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter och med hänvisning till övergångsbestämmelserna i denna samt med stöd av förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt b i bilagan. Beslutet är även fattat med hänvisning till 31 i förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Energimultiplikation kyl- och värmeteknik i Hedemora AB, Box 32, Hedemora, (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

30 Sida Beslut om miljösanktionsavgift, Fagersta Motorforum AB, Ratten 2, Fagersta kommun Dnr Bakgrund Fluorerade växthusgaser (f-gaser) är en grupp av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EG:s F-gasförordning) och svenska regler (förordning 2007:846). De svenska reglerna kompletterar EU:s lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning. Miljöenheten har utfört en inspektion enligt miljöbalken vid Fagersta Motorforum AB på fastigheten Ratten 2 i Fagersta kommun 15 maj Inspektionen var inriktad mot företag som utför arbeten med mobil utrustning innehållande f-gaser. Vid inspektionen framkom att företaget har utfört arbeten med mobil utrustning som innehåller mindre än 3 kg f-gaser trots att person med giltigt personcertifikat saknades vid företaget (servicestället) sedan mars Detta innebär att företaget under denna tid inte hade behörighet att utföra det arbete som har genomförts. Företaget har sedan 28 juni 2012 en anställd med giltigt personcertifikat. I förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen finns regler som ställer krav på att minst en person på företaget (servicestället) som utför arbeten med mobil kylutrustning ska ha personcertifikat. Övriga ska ha utbildningsintyg och får utföra arbeten under arbetsledning av personen med personcertifikat. Den certifierade personen i arbetsledande ställning ska vara anställd på samma produktionsställe. Miljöenheten har 28 september 2012 skriftligen kommunicerat förslag till beslut om miljösanktionsavgift med företaget. Följande synpunkter har inkommit: Vi har missat att förlänga certifikatet, men vi har ändå gjort jobben rätt. Som vi tolkar det så har vi skött allting rätt förutom att vi har missat att förlänga certifikatet. Vi har ju inte direkt varit några miljöbovar. Fagersta Motorforum AB, Kristiansbergsvägen 4, Fagersta (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

31 Sida forts Bemötande av synpunkter I förordning om miljösanktionsavgifter finns det listat vilka överträdelser som kan ge en miljösanktionsavgift och vilket belopp ett företag ska betala. Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift. Det är bara om det vore oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken som en miljösanktionsavgift inte ska tas ut. Företag kan tycka att det som hände inte var så farligt, att det bara var en miss och att ingen miljöskada kan visas. Det är heller inget som får vägas in i utredningen eftersom man från staten bestämt att om man klivit över regelverket så får man betala en miljösanktionsavgift för det. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter och dess övergångsbestämmelser. Enligt 31 i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska de krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EUförordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EUförordning. Vid miljöenhetens inspektion framkom att företaget har utfört arbeten med mobil utrustning som innehåller mindre än 3 kg f-gaser trots att person med giltigt personcertifikat saknades vid företaget (servicestället). Detta innebär att företaget inte hade behörighet att utföra det arbete som har genomförts. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behöver därför besluta om miljösanktionsavgift utifrån ovanstående redovisning. Miljösanktionsavgiften uppgår enligt punkt b i bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter till kr. Kommunicering har skett innan detta beslut fattas. Fagersta Motorforum AB, Kristiansbergsvägen 4, Fagersta (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

32 Sida forts Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 7 november Beslut - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, kommunkod 1982, beslutar att Fagersta Motorforum AB ( ) med verksamhet på fastigheten Ratten 2 i Fagersta kommun ska betala kronor i miljösanktionsavgift för att inte ha uppfyllt kravet på certifiering vid arbeten med mobil utrustning som innehåller mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser (f-gaser). Företaget har utfört arbeten med mobil utrustning utan att ha en person med giltigt personcertifikat vid företaget (servicestället). Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 1 kap 1 förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och med hänvisning till övergångsbestämmelserna i denna samt med stöd av förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt b i bilagan. Beslutet är även fattat med hänvisning till 31 i förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Fagersta Motorforum AB, Kristiansbergsvägen 4, Fagersta (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

33 Sida forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Fagersta Motorforum AB, Kristiansbergsvägen 4, Fagersta (mottag.kvitto, svarskuvert och besvärshänvisning)

34 Sida Beslut om miljösanktionsavgift, Jan Brinkemar med enskild firma, Högbo 1:4, Avesta kommun Dnr Bakgrund Fluorerade växthusgaser (f-gaser) är en grupp av växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EG:s F-gasförordning) och svenska regler (förordning 2007:846). De svenska reglerna kompletterar EU:s lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning. Miljöenheten har utfört en inspektion enligt miljöbalken vid Jan Brinkemars enskilda firma 2 maj Inspektionen var inriktad mot företag som utför arbeten med mobil utrustning innehållande mindre än 3 kg f-gaser. Vid inspektionen framkom att företaget har utfört arbeten med mobil utrustning som innehåller f-gaser trots att person med giltigt personcertifikat saknades vid företaget (servicestället). Enligt uppgift hade Jan Brinkemar tidigare en person med giltigt certifikat anställd, men då denne avslutade sin anställning under 2011 saknades person med giltigt certifikat. Detta innebär att företaget inte hade behörighet under denna tid att utföra det arbete som har genomförts. Jan Brinkemar har från och med 27 juni 2012 ett giltigt personcertifikat. I förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen finns regler som ställer krav på att minst en person på företaget (servicestället) som utför arbeten med mobil kylutrustning ska ha personcertifikat. Övriga ska ha utbildningsintyg och får utföra arbeten under arbetsledning av personen med personcertifikat. Den certifierade personen i arbetsledande ställning ska vara anställd på samma produktionsställe. Miljöenheten har 28 september 2012 skriftligen kommunicerat förslag till beslut om miljösanktionsavgift med Jan Brinkemar. Delgivningskvitto har inkommit. Inga synpunkter har inkommit. Nämnden fattade beslut riktat mot Jan Brinkemar 20 november Miljöenheten har nu mottagit begäran om komplettering av ärendet från Kammarkollegiet. Kammarkollegiet anger att vi har angett namnet på den avgiftsskyldige på ett felaktigt sätt. Nämnden behöver därför fatta ett nytt beslut i ärendet. Jan Brinkemar, Högboleden 24, Avesta (mottag.kvitto, svarskuvvert och besvärshänvisning)

35 Sida forts Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter och dess övergångsbestämmelser. Enligt 31 i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska de krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EUförordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EUförordning. Vid miljöenhetens inspektion framkom att Jan Brinkemar i egenskap av innehavare av enskilda firman låtit utföra arbeten med mobil utrustning som innehåller mindre än 3 kg f-gaser trots att person med giltigt personcertifikat saknades vid företaget (servicestället). Detta innebär att företaget inte hade behörighet att utföra det arbete som har genomförts. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behöver därför besluta om miljösanktionsavgift utifrån ovanstående redovisning. Miljösanktionsavgiften uppgår enligt punkt a i bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter till 3000 kr om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Jan Brinkemar, Högboleden 24, Avesta (mottag.kvitto, svarskuvvert och besvärshänvisning)

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg Plats och tid Månsbo kl 13.30 15:55 Beslutande Övriga deltagande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer