Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800"

Transkript

1 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr Manual

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler Symboler i denna manual Märkningsskylt, förklaring Ikoner på förpackning 1.3 Förord 1.4 Distinktion BaehrTec A800/A950 BaehrTec 1.5 Allmän produktbeskrivning och användningsområde 1.6 Krav på operatören 1.7 Försiktighetsåtgärder för behandlare och patient 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet 1.9 Säkerhet 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans 2.2 Observera innan första användningen 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel Sidovy med huvudströmbrytaren Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) Locket till dammsugarpåse Bakstycke Undersida 3.2 Beskrivning av handenheten 3.3 Beskrivning sladd 3.4 Locket till dammpåse 3.5 Filterbyte Byte av dammpåse Byte av grovfilter Byte av finfilter 3.6 Servicekontroll 3.7 Drift 3.8 Felsökning 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet 4.2 Desinfektion 4.3 Garanti 4.4 Återvinning / Avfallshantering 5. Specifikationer 6. Tillbehör

3 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar Det är viktigt att följande instruktioner läses igenom noggrant innan första användningen av slipapparaten. Denna handboken är en del av enhetens användaravtal. Genom en noggrann genomläsning av manualen får du en fullständig introduktion för drift och underhåll och kan på så sätt känna igen samt undvika operativa fel, skador och andra faror. Förvara denna manual där du har den lätt tillgänglig. Var noga med att hålla dig till instruktionerna vad gäller arbetssätt och underhåll. Observera alla varningar och instruktioner. När du rengör apparaten måste strömmen vara helt avstängd, dra ut kontakten från vägguttaget. Du kan läsa mer om rengöring/desinfektion under punkt 4. Placera inte enheten vid värmekällor som tex element, luftkonditioneringar, kylskåp och liknande. Undvik också fuktiga miljöer, för nära vatten och kemikalier. Upprätthåll en hygienisk miljö därefter. Placera enheten på en fast och halkfri yta. Undvik instabila bord, hyllor, vagnar, etc. För att säkerhetsställa en tillförlitlig drift av apparaten får den varken utsättas för kyla under +10 C eller värme över +35 C. Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala effekten inte är högre än kapaciteten i själva huvudkabeln. Låt ej vatten, drycker och andra vätskor exponeras i närheten av maskinen. Låt inte barn hantera maskinen. Vidrör ej strömkontakten med väta eller våta händer. Vi rekommenderar att man har högspänningsskydd samt jordfelsbrytare för att undvika elektriska skador och för att skydda apparaten vid åska och dylikt. Observera de nationella specifikationerna för strömförsörjningen innan du ansluter apparaten.

4 1.2 Symboler Symboler i bruksanvisningen OBS! Denna symbol indikerar en fara för människor eller maskin. Denna symbol måste alltid ges uppmärksamhet under manualens gång. Läs dessa avsnitt noga och håll dig till de riktlinjer som ges ut. Denna symbol indikerar särskilt användbara råd och information om hanteringen av maskinen. CE-märkning. En produkt med denna märkning uppfyller kraven i de relevanta EU-direktiv som getts ut Märkningsskylt och effekter Figur 1 och figur 2:

5 En del av apparaten ger skydd mot elektriska stötar genom iakttagande av standardbaserade läckage (typ B). Det är nödvändigt att läsa manualen före användning av apparaten. Elektronisk utrustning Enheter med denna etikett skall tas om hand på rätt sätt och ska inte kastas med hushållsavfall. Denna symbol talar om vilka säkringar som används i enheten. ON (max) / OFF (min) Anger hur enheten ska skötas, drifttider. Speltid: 15 min (max), intervall tid: 10 min (minimum) Dessa drifttider motsvarar det vanliga sättet att arbeta i fotvård Ikoner på förpackningen Transportera upprätt (upp = pilens riktning) Skydda från stötar!!

6 Förvara torrt!! Tillåtet temperaturområde Högsta tillåtna luftfuktighet 1.3 Förord Enheterna i BaehrTec-serien består av många högkvalitativa aluminium-, rostfritt stål- och plastdelar som man också använder inom bil- och flygplanstillverkning. Detta för att säkerhetsställa maximal stabilitet och kvalitet. Dessutom tillåter den mikroprocessorstyrda elektroniken en maximal prestanda. Den elektriska motorn i handstycket ger också ett lågt varvtalsområde med hög effekt. På frontpanelen indikeras vilken fräs/slip som ska användas till respektive högsta tillåtna varvtal. Fördelar med denna apparaten: Låg vikt Låg ljudnivå Enkel att använda med en hög grad av driftsäkerhet Anpassad efter de villkor som sätts på marknaden Hög tålighet, även för mobil användning Hög tillförlitlighet Apparaten är tillverkad enligt strikta kvalitetskriterier och har också testats för att följa direktiven enligt 93/42 EEC, medicintekniska produkter.

7 1.4 Handstycke - Varvtal och sugförmåga Handstycket, varv/minut: Turbinens sugförmåga, utan filter och dammsugarpåse: 1.5 Allmän produktbeskrivning Denna apparat är avsedd att använda i fotvård och bör användas av utbildad personal. Apparaten använder sig av roterande verktyg (fräsar, slipar, etc) som sätts i rörelse och används för att ta bort hornhud, förhårdnader, liktornar, mfl. Andra användningsområden utförs på egen risk och kan därmed utgöra viss fara. Felaktig användning kan orsaka skada på personer eller egendom. För skador orsakade av felaktig användning, outbildad personal eller liknande, kan inte tillverkaren eller återförsäljaren hållas ansvarig. I händelse av felaktig användning eller om apparaten öppnats upp ogiltigförklaras garantin.

8 1.6 Krav på användaren Denna apparaten är endast till för utbildade behandlare, fotvård, läkare eller personer i förestående yrken. Användaren har skyldighet och ansvar för att apparaten används på rätt sätt och att kraven i manualen upprätthålls. 1.7 Säkerhet för behandlare och patient Använd endast högkvalitativa verktyg med standardiserade, roterande skaft (diameter 2,35mm). Var försiktigt då du använder roterande verktyg, följ instruktionerna. Följ tillverkarens anvisningar för högsta varvtal, rengöring, desinfektion och sterilisering. Rengör, desinficera och sterilisera instrumenten efter varje användning. Använd ytdesinfektion på handstycket före och efter varje behandling. Under behandlingen måste utföraren använda ögon., mun- och nässkydd, samt skyddshandskar. Under behandlingens gång måste utövaren se till att inget hår eller andra lösa föremål (tex handdukar, bomull, eller liknande) kommer i närheten av det roterande verktyget. Det är lämpligt att använda hårnät. Var försiktigt med verktyget, se till att det är sterilt runtom själva arbetsområdet och var aktsam för att inte orsaka sår eller skador på patienten med handstycket. Enheten måste hållas ren före och efter behandlingar. Man får endast använda tillbehör som är godkända för enheten. För att bibehålla garantin på apparaten måste det föreskrivna underhållet samt behandlingarna skötas så som det står skrivet i denna manual. Apparaten får endast repareras av tillverkare, återförsäljare eller av auktoriserad enligt överenskommelse. Enheten får inte ändras utan tillstånd av tillverkaren.

9 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet Följande stycke är en information om EN Elektromagnetisk kompatibilitet av medicinsk utrustning. Medicinsk-elektrisk utrustning har särskilda skyddsåtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet och måste därför följa kraven för drift i enlighet för detta. Bärbart, RF-kommunikationsutrustning och mobila enheter kan påverka funktionen hos medicinskelektrisk utrustning. EMC-kraven i EN kräver uppfyllelse av kraven för kablar i originalskick, tillbehör och reservdelar. Inte under några omständigheter får något annat än originalkabeln användas till enheten. Om du behöver en ny kabel får du vända dig till din återförsäljare. 1.9 Säkerhet Före behandling måste användaren försäkra sig om att apparaten är i gott skick och fungerar som den ska. Felaktig hantering och dåligt underhåll samt skötsel kan leda till slitage och fel på apparaten. Rengör därför alltid apparaten efter varje behandling och få regelbunden service enligt service-indikatorn. Om apparaten har används trots trasiga delar kan detta orsaka stora skador hos patient och på egendom. Se till att koppla ifrån enheten så fort du misstänker något fel och ta kontakt med återförsäljaren angående vidare hjälp och råd. När det elektromagnetiska är i drift kan detta påverka tex pacemakers, fråga därför alltid dina patienter om detta före en eventuell behandling. Behandling ska inte ske på patienter med pacemaker. Pga de komplicerade sambanden mellan elektriska apparater och mobiltelefoner, kan en påverkan från mobil till apparat inte uteslutas helt, trots att apparaten uppfyller de gällande kraven för elektromagnetiska fält. Stäng av mobiler under behandling. Var försiktigt då du håller i handtaget för att undvika skador och infektioner.

10 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans Se till att din sändning är komplett innan du använder apparaten. Innehåll i paketet: 1 x A800 / A950 Huvudenhet 1 x Microtec A25 / A40 Handstycke (som sitter fast förankrat till huvudapparaten) 5 x Dammsugarpåsar (en är redan isatt) 3 x Grovfilter 93 x 55 mm (en är redan isatt) 3 x Finfilter 82 x 82 mm (en är redan isatt) 1 x IEC anslutningskabel 1 x Instruktionsmanual Om försändelsen är ofullständig så hör av dig omgående till din återförsäljare för en eventuell korrigering. Behåll originalkartongen och övrigt emballage. Förpackningen är designad för just denna enhet och för att ge ett perfekt skydd under transport. Använd därför originalkartongen om du skickar in apparaten för service och liknande. För skador som uppkommit till följd av bristfällig förpackning, förbrukas rätten för garanti. 2.2 Observera innan första användningen Läs detta avsnitt med noggrannhet, det innehåller viktig information för att förhindra skador och dylikt hos användare, patient och egendom. Termerna som används i detta avsnitt, BaehrTec A800 / A950 innebär både huvudenhet och handstycke (MicroTec A25 / A40). * Före användningen, kontrollera att ström och spänning i strömkällan är lämplig till produkten. Information om spänning och ström hittar du på kontrollskylten på baksidan av enheten. * Se till att sätta apparaten på ett plant underlag och att baksidan av filterhuset (frånluften) inte står i direkt kontakt med en vägg eller dylikt. Frånluften måste kunna passera ut utan hinder. * Se till att apparaten inte används av barn. * Utsätt inte apparaten för direkta värmekällor (element, direkt solljus, etc). * Se till att strömsladden inte blir skadad genom att tex klämma, böja eller ha närhet till vassa kanter. Om sladden ändå skulle bli skadad, så ska enheten frånkopplas omedelbart och sladden måste ersättas med en ny. Kontakta din återförsäljare för hjälp. * Enheten får inte användas eller förvaras i fuktiga miljöer, tex i badrum, vid pooler eller bastu. Fukt kan öka risken för elektriska stötar. * Undvik stora temperaturskillnader då det kan bildas kondens och fukt. * Skydda enheten från frost. * Koppla från enheten och dra ut strömkabeln då apparaten ska rengöras. * I händelse av skada eller fel på utrustningen, koppla ifrån och dra ut strömsladden.

11 * För skador som orsakats av felaktig användning tar tillverkaren eller återföräljaren inget ansvar. * Se till att enheten och dess fräsar/slipar alltid är i ett hygieniskt skick för att undvika smittospridning. * Tänk på att ringar och smycken kan ge repor på handstycket. Sådana skador omfattas ej av garantin. Avstå hellre att bära smycken under behandling. * Doppa aldrig handstycket (eller enheten) i vatten för att suga upp vätska. Dammsugaren är inte till för väta. * Du måste byta dammsugarpåse när indikatorn lyser rött för filterkontroll. Annars riskerar du att överhetta motorn. * Använd inte apparaten om du inte har något filter eller dammpåse isatt, detta kan skada enheten och garantin gäller inte för detta. * Som framgår av figuren nedan, bör du dra slipen längs den roterande axeln, ej emot då det kan orsaka att slipen/fräsen åker ur. Felaktig användning Rätt användningssätt

12 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel 1. Yttre skyddshölje 2 8. Knappar och lysdioder för hastigheter respektive frässtorlek. 9. Knapp och lysdiod för rotation vänster 10. Knapp och lysdiod för On/Off handstycke 11. Knapp och lysdiod för rotation höger Knappar och lysdioder för hastighet på dammsugare 15. Knapp för att stänga av dammsugare 16. Lysdiod för filterkontroll 17. Lysdiod för Servicekontroll I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv. Detsamma gäller för handstycket.

13 3.1.2 Sidovy med huvudströmbrytaren 18. Huvudströmbrytare ON / OFF 19. Handstycke-hållare Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) 20. Skyddet till dammsugarpåse 21. Utgång för handstycke 22. Skruvar för handstyckens fäste (får endast tas loss av tillverkare/återförsäljare) 23. Dammsugarslang

14 3.1.4 Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) 24. Tätningslist till dammsugarmotorn x magnetiska hållare för locket 26. Behållare för grovfilter 27. Filternät Locket till dammsugarpåse 28. Insugningsrör för dammpåse 29. Fästskruvar för magnetisk hållare 30. Dammsugarpåse

15 3.1.6 Bakstycke 31. Knopp för att se till att enheten inte står tätt emot något, så att luftflödet får fritt utblås samt för att undvika värmelagring. 32. Filterhus och finfilter 33. Säkring 34. IEC-kontakt, använd endast medföljande kontakt. 35. Märkningsskylt Undersida 36. Skruvar till ytterhölje och lock för service-gränssnitt (får endast öppnas av tillverkare/återförsäljare) 37. Försegling till hölje (Om förpackningslocket är brutet eller tas bort upphör all garanti) 38. Gummifötter

16 3.2 Beskrivning av handenheten (23) Dammsugarslang 39. Öppning för fräsar/slipar med skaftdiameter på 2,35 mm. Max diameter på själva slip/fräs är 12mm 40. Handstyckets hölje, avtagbart 41. Handstyckets ytterhölje 42. Tryckknapp I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv.

17 3.3 Beskrivning sladd 43. IEC koppling 44. Kabel 45. Säkerhetsplugg

18 3.4 Locket till dammpåsen Innan du tar bort locket, stäng av apparaten och dra ut sladden. Ta bort lock: För att ta bort locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och dra bort den tills stycket är loss. Du känner ett lätt motstånd som orsakas av magnetfästena. Anslut lock: För att sätta tillbaka locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och för locket mot enheten, du känner att magneterna drar till sig locket och det hamnar på så sätt på plats. Var försiktig då du byter dammpåse, se till att den inte fastnar mellan lock och enhet, rätta i sådana fall till det så att påsen sitter rätt. Se också till att både grov- och finfilter sitter rätt på plats, för att förhindra skador på enheten.

19 3.5 Filterbyte Det är rekommenderat att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var fjärde vecka, om enheten används regelbundet. Detta för att förhindra en större ansamling av nageldamm, bakterier och annan smuts som kan utgöra fara för hälsan. Filtrerna består av ett väl beprövat system. 1:a filtret: Handstycket Detta filter filtrerar bort större partiklar och förhindrar stopp i slangen. 2:a filtret: Dammpåse Detta är som en påse till vanliga hushållsdammsugare, det filtrerar bort de flesta dammpartiklar. Behöver bytas oftare än en stor dammpåse och det är en stor fördel då du slipper större ansamlingar av organiskt damm och bakterier i din apparat. För nya påsar, vänligen kontakta din återförsäljare. 3:e filtret: Grovfilter (93 x 55 mm) Detta filter förhindrar att stora partiklar kommer in i turbinen. 4:e filtret: Finfilter (82 x 82 mm) Detta filter filtrerar bort även de minsta dammpartiklar. Innan du byter eller ändrar på något av filtrerna, stäng av enheten med huvudströmbrytaren och dra ut sladden från uttaget. Filtrerna eller dammpåse ska inte återanvändas. Använda alltid nya, oanvända filter och dammpåsar vid byte. När du byter filter, passa på att rengöra handstycket då också Byte av dammpåse Dammpåsen ska bytas så fort filterkontroll-lampan lyser, för då visar denne att utvinningssystemet inte fungerar fullt ut. Observeras inte detta, riskerar motorn att bli överhettad och garantin gäller ej om man inte uppmärksammar och följer direktiven. För att byta påsen, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut den gamla dammpåsen från inloppsröret (28). 4) Rengör filterkammaren. 5) Sätt försiktigt i en ny dammpåse.

20 Var försiktig med att inte böja eller skapa veck på dammpåsen, så ingen skada uppkommer. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren Byte av grovfilter Det grova och fina filtret måste bytas omedelbart om du arbetat utan dammpåse eller om dammpåsen har gått i sönder. För att byta grovfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut det gamla grovfiltret. 4) Rengör filterkammaren, locket, gallret och magneterna på enheten vid varje filterbyte. 5) Sätt i det nya grovfiltret så att det ligger rätt i fördjupningen. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren.

21 3.5.3 Byte av finfilter Du bör byta grov- och finfilter, om du satt i en ny dammpåse men kontrollampan lyser fortfarande. För att byta finfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Tryck på locket till filterhuset (32) genom att greppa i de två angränsande hörnen och dra försiktigt utåt. 3) Ta bort det gamla filtret (32a). 4) Rengör filterhus, lock och nätet vid varje filterbyte. Placera filtret i behållaren enligt bilden: 5) Sätt på locket tills det klickar och sitter som det ska.

22 3.6 Servicekontroll Den här enheten har en indikator för servicekontroll. Efter en drifttid på 800 timmars arbete eller inom 24 månader rekommenderas en fullservice för att undvika komplicerade och kostsamma reparationer, samt att livslängden förlängs på enheten. Kontakta återförsäljaren för vidare information. 3.7 Drift Se till att alla tillbehör är med vid leveransen samt att dammpåse, fin- och grovfilter finns på plats i enheten. Se till att apparaten står stadigt, utan risk att välta och att frånluften har fritt utflöde. Se till att strömbrytaren (18) står i OFF-läge. Koppla in strömkabeln. Tryck på strömbrytaren (18). Enheten ställer automatiskt in sig på roterande höger och 6000varv/minut vid starten. Ta tag i handstycket och sätt i en fräs/slip med diameter på 2.35mm, tryck in den så djupt som möjligt i öppningen till handstycket. Själva slipen/fräsen bör inte överstiga de mått som står på enhetens frontpanel (max 12mm). Använd aldrig verktyg med smutsiga, slitna eller böjda skaft, annars kan det inte garanteras att instrumentet sitter fast som det ska samt fungerar som det bör! Försök aldrig dra ut fräs/slip då motorn i handstycket är igång! Ändra bara då motorn i handstycket är avstängd. De frässtorlekar och varvantal som visas på frontpanelen är en riktlinje för att visa den maximala topphastigheten för din fräs eller slip. Kolla även upp tillverkarens riktlinjer för specifik fräs/slip. Om den maximala hastigheten överstigs riskerar apparaten att ta skada. Välj den högsta tillåtna hastigheten för den slip/fräs du ska arbeta med. Frontpanelens anvisningar hjälper dig att snabbt hitta den inställning som passar till respektive fräs/slip. Håll inne knappen i en halv sekund för att apparaten ska godta din inställning. Hastighetsvalet indikeras med orange lampa. Lägre hastigheter än det valda är givetvis tillåtet. Sätt på motorn (10) till handstycket eller tryck på knappen på själva handstycket (42). Lysdioden för motorn (10a) lyser. Fräsen/slipen roterar nu med den valda hastigheten, du kan ändra

23 hastighet under arbetets gång, men får inte överstiga den maximala hastigheten för respektive fräs/slip. Se till att det inte finns några lösa artiklar i närheten av det roterande handstycket (tex handduk, hår, etc) då detta kan fastna och förstöra och ge skada på såväl handstycke som patient och behandlare. Skulle det inträffa så stäng omedelbart av enheten med strömbrytaren och koppla ur den från kontaktuttaget. Försök få bort det som fastnat i handstycket och se till att ingen skada uppkommit. Är handstycket fortfarande i gott skick så kan du fortsätta ditt arbete igen. Med knapparna kan du justera dammsugaren, lysdioderna lyser för respektive inställning. Det finns tre olika styrkor; lätt (12), medium (13) och stark (14). Arbeta alltid med dammsugaren igång för att förhindra att slipdamm förstör handstycket. Med tryckknappen (15) stänger du av dammsugarfunktionen. Med tryckknappen (10) på frontpanelen och knappen (42) på handstycket kan du växla mellan sugstyrkorna och hastigheten för slip/fräs på samma gång. Med tryckknappen (9) byter du riktning på handstyckets rotation. Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. För att byta riktning på rotation trycker du på knappen (11). Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. Det går bra att ändra rotationsriktning då handstyckets motor är igång. Du kan göra inställningarna även innan du startar upp motorn i handstycket. Om lysdioden för filterkontroll (16) lyser med rött ljus, är det dags att byta dammpåse. Om du inte gör detta riskerar du att enheten stängs av under en period på ca 30 minuter eftersom sugförmågan inte längre fungerar korrekt. För att ändra påse, se avsnitt Byte av dammpåse.

24 3.8 Felsökning Störning Orsak Lösning a) Huvudströmbrytaren är ej påkopplad b) Enheten har ingen Enheten har ingen funktion anslutning till elnät c) Ingen el i elnätet d) Nätsladd är ej korrekt ansluten e) Säkringarna fungerar ej Filterlampan lyser Låg sugförmåga och varm enhet Fräsen/Slipen håller ej Sugturbinen växlar under drift och enheten är mycket varm Vibrationer i handtaget, fräsen/slipen låter mycket Knappen på handstycket fastnar i konstant läge efter knapptryck a) Handstycket är tilltäppt b) Dammpåsen är full c) Grovfiltret är blockerat d) Finfiltret är blockerat a) Filterindikatorn har ignorerats b) Handstycket är tilltäppt c) Dammpåsen är full d) Grovfiltret är blockerat e) Finfiltret är blockerat f) Utblåset är blockerat g) Locket till dammpåsen är ej ordentligt fastsatt h) Försegling för enheten eller handstycke är löst, smutsigt eller defekt a) Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits b) Fräs/slip är sliten c) Fräsens/slipens skaft är böjt d) Fräs/slip är ej korrekt isatt e) Kräm, salva eller liknande har hamnat på fräs/slip f) Arbetat med hårt tryck för slip/fräs Den termiska brytaren har stängt av turbinenheten för att undvika skador pga för hög temperatur Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits eller så är fräsen/slipen böjd, defekt, sliten, etc. Handstycke är smutsigt a) Slå på huvudströmbrytaren b) Anslut enheten till elnät c) Anslut till ett fungerande uttag d) Se till att elkabeln är korrekt ansluten e) Kontrollera huvudsäkringar och byt vid a) Rengör handstycket enligt anvisningar b) Byt dammpåse c) Byt grovfilter d) Byt finfilter a) Ha alltid koll på filterindikatorn och följ anvisningarna direkt b) Skruva av den främre delen på handstycket och rengör c) Byt dammpåse d) Byt grovfilter e) Byt finfilter f) Se till att utblåset har fritt blås utåt g) Se till att locket sitter ordentligt på h) Kontrollera tätningarna och byt vid behov a) Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip b) Kontrollera fräs/slip och byt vid behov c) Byt fräs/slip d) Tryck ner fräs/slip helt, tills det tar emot e) Rengör slip/fräs, se alltid till att enhet och tillbehör är ordentligt rengjorda före och efter användning f) Minska trycket Låt enheten svalna i ca 30 minuter. Byt alla filter och dammpåse och se till att utluften har fritt blås utåt Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip samt byt till ny fräs/slip vid behov Rengör handstycke.

25 Om apparaten uppvisar något av ovanstående fel och inte avhjälps trots de föreskrivna råden, vänligen kontakta din återförsäljare för vidare hjälp och information. 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet Utför aldrig rengöring eller filterbyte då enheten fortfarande är kopplad med ström. Ta ur dammpåse då enheten ska fraktas! Om du ska skicka din enhet, skicka den i ett rent skick för bästa hantering. Det rekommenderas en årlig service på enheten. 4.2 Desinfektion För rengöring får du inte använda syror, starka alkalier, lösningsmedel eller frätande ämnen. Desinfektionsmedlet ska vara på alkoholfri bas. Då du använder desinfektionsmedel kan det uppkomma en liten ljusning eller ett matt område på ytan av enheten. Detta är inget som påverkar maskinens funktion, säkerhet eller utförandeförmåga. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor på grund av risken för elektriska stötar. Rengör handstycket dagligen. Använd en liten borste/tandborste eller mjuka handdukar. 4.3 Garanti Vi rekommenderar att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var 4:e vecka (även om filterbyte-indikatorn ej lyser) för att förhindra en överdriven ansamling av organiskt damm. Tänk på din hälsa! Samtliga produkter omfattas av 1 års garanti gällande material- och/eller produktionsfel. Comet Norden AB utför alltid kvalitetskontroller på produkterna innan de lämnar vårt lager ut till kund. Garantin avser felaktigheter som uppkommit vid normalt bruk av produkten. För att kunna åberopa garantin måste kvitto kunna uppvisas för att kunna styrka inköpsdatum. För kunder som uppfyller garantikraven kommer Comet Norden AB att laga eller byta ut produkten. I samband med garantireparationen betalas frakter och eventuella merkostnader av kunden då det skickas till Comet Norden AB. Comet Norden AB betalar returfrakten till kund. Kom ihåg att förpacka produkten väl

26 innan den skickas till oss för att undvika transportskador. Garantin gäller ej för defekter och skador som uppkommer av felaktig hantering. 4.4 Återvinning / Avfallshantering Produkter bör hanteras som elektronikskrot och hör inte hemma i de vanliga hushållssoporna. Följ direktiven för din kommun. Enheten omfattas av EG-direktiv 2002/96 angående avfall från elektronisk utrustning. 5. Specifikationer Huvudenhet Modell: A800 silver Mått: 32 x 22 x 12 cm Vikt: 3,5 kg Drivkraft: Elektrisk Spänning: V / 50Hz Hastighet, varv/min: max Ytskikt: Resistent mot desinfektionsmedel Front, knappsats: Antibakteriell Volym: db Sugkraft: 720 (vattenmassa i mm) Handenhet Modell: Längd: Diameter: Vikt: A25 13,5cm 2,6cm 130g 6. Tillbehör Grovfilter 93 x 55mm, 10 st/paket, Art nr: Finfilter 82 x 82mm, 10 st/ paket, Art nr: Dammpåsar 10 st/paket, Art nr:

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer