Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800"

Transkript

1 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr Manual

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler Symboler i denna manual Märkningsskylt, förklaring Ikoner på förpackning 1.3 Förord 1.4 Distinktion BaehrTec A800/A950 BaehrTec 1.5 Allmän produktbeskrivning och användningsområde 1.6 Krav på operatören 1.7 Försiktighetsåtgärder för behandlare och patient 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet 1.9 Säkerhet 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans 2.2 Observera innan första användningen 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel Sidovy med huvudströmbrytaren Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) Locket till dammsugarpåse Bakstycke Undersida 3.2 Beskrivning av handenheten 3.3 Beskrivning sladd 3.4 Locket till dammpåse 3.5 Filterbyte Byte av dammpåse Byte av grovfilter Byte av finfilter 3.6 Servicekontroll 3.7 Drift 3.8 Felsökning 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet 4.2 Desinfektion 4.3 Garanti 4.4 Återvinning / Avfallshantering 5. Specifikationer 6. Tillbehör

3 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar Det är viktigt att följande instruktioner läses igenom noggrant innan första användningen av slipapparaten. Denna handboken är en del av enhetens användaravtal. Genom en noggrann genomläsning av manualen får du en fullständig introduktion för drift och underhåll och kan på så sätt känna igen samt undvika operativa fel, skador och andra faror. Förvara denna manual där du har den lätt tillgänglig. Var noga med att hålla dig till instruktionerna vad gäller arbetssätt och underhåll. Observera alla varningar och instruktioner. När du rengör apparaten måste strömmen vara helt avstängd, dra ut kontakten från vägguttaget. Du kan läsa mer om rengöring/desinfektion under punkt 4. Placera inte enheten vid värmekällor som tex element, luftkonditioneringar, kylskåp och liknande. Undvik också fuktiga miljöer, för nära vatten och kemikalier. Upprätthåll en hygienisk miljö därefter. Placera enheten på en fast och halkfri yta. Undvik instabila bord, hyllor, vagnar, etc. För att säkerhetsställa en tillförlitlig drift av apparaten får den varken utsättas för kyla under +10 C eller värme över +35 C. Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala effekten inte är högre än kapaciteten i själva huvudkabeln. Låt ej vatten, drycker och andra vätskor exponeras i närheten av maskinen. Låt inte barn hantera maskinen. Vidrör ej strömkontakten med väta eller våta händer. Vi rekommenderar att man har högspänningsskydd samt jordfelsbrytare för att undvika elektriska skador och för att skydda apparaten vid åska och dylikt. Observera de nationella specifikationerna för strömförsörjningen innan du ansluter apparaten.

4 1.2 Symboler Symboler i bruksanvisningen OBS! Denna symbol indikerar en fara för människor eller maskin. Denna symbol måste alltid ges uppmärksamhet under manualens gång. Läs dessa avsnitt noga och håll dig till de riktlinjer som ges ut. Denna symbol indikerar särskilt användbara råd och information om hanteringen av maskinen. CE-märkning. En produkt med denna märkning uppfyller kraven i de relevanta EU-direktiv som getts ut Märkningsskylt och effekter Figur 1 och figur 2:

5 En del av apparaten ger skydd mot elektriska stötar genom iakttagande av standardbaserade läckage (typ B). Det är nödvändigt att läsa manualen före användning av apparaten. Elektronisk utrustning Enheter med denna etikett skall tas om hand på rätt sätt och ska inte kastas med hushållsavfall. Denna symbol talar om vilka säkringar som används i enheten. ON (max) / OFF (min) Anger hur enheten ska skötas, drifttider. Speltid: 15 min (max), intervall tid: 10 min (minimum) Dessa drifttider motsvarar det vanliga sättet att arbeta i fotvård Ikoner på förpackningen Transportera upprätt (upp = pilens riktning) Skydda från stötar!!

6 Förvara torrt!! Tillåtet temperaturområde Högsta tillåtna luftfuktighet 1.3 Förord Enheterna i BaehrTec-serien består av många högkvalitativa aluminium-, rostfritt stål- och plastdelar som man också använder inom bil- och flygplanstillverkning. Detta för att säkerhetsställa maximal stabilitet och kvalitet. Dessutom tillåter den mikroprocessorstyrda elektroniken en maximal prestanda. Den elektriska motorn i handstycket ger också ett lågt varvtalsområde med hög effekt. På frontpanelen indikeras vilken fräs/slip som ska användas till respektive högsta tillåtna varvtal. Fördelar med denna apparaten: Låg vikt Låg ljudnivå Enkel att använda med en hög grad av driftsäkerhet Anpassad efter de villkor som sätts på marknaden Hög tålighet, även för mobil användning Hög tillförlitlighet Apparaten är tillverkad enligt strikta kvalitetskriterier och har också testats för att följa direktiven enligt 93/42 EEC, medicintekniska produkter.

7 1.4 Handstycke - Varvtal och sugförmåga Handstycket, varv/minut: Turbinens sugförmåga, utan filter och dammsugarpåse: 1.5 Allmän produktbeskrivning Denna apparat är avsedd att använda i fotvård och bör användas av utbildad personal. Apparaten använder sig av roterande verktyg (fräsar, slipar, etc) som sätts i rörelse och används för att ta bort hornhud, förhårdnader, liktornar, mfl. Andra användningsområden utförs på egen risk och kan därmed utgöra viss fara. Felaktig användning kan orsaka skada på personer eller egendom. För skador orsakade av felaktig användning, outbildad personal eller liknande, kan inte tillverkaren eller återförsäljaren hållas ansvarig. I händelse av felaktig användning eller om apparaten öppnats upp ogiltigförklaras garantin.

8 1.6 Krav på användaren Denna apparaten är endast till för utbildade behandlare, fotvård, läkare eller personer i förestående yrken. Användaren har skyldighet och ansvar för att apparaten används på rätt sätt och att kraven i manualen upprätthålls. 1.7 Säkerhet för behandlare och patient Använd endast högkvalitativa verktyg med standardiserade, roterande skaft (diameter 2,35mm). Var försiktigt då du använder roterande verktyg, följ instruktionerna. Följ tillverkarens anvisningar för högsta varvtal, rengöring, desinfektion och sterilisering. Rengör, desinficera och sterilisera instrumenten efter varje användning. Använd ytdesinfektion på handstycket före och efter varje behandling. Under behandlingen måste utföraren använda ögon., mun- och nässkydd, samt skyddshandskar. Under behandlingens gång måste utövaren se till att inget hår eller andra lösa föremål (tex handdukar, bomull, eller liknande) kommer i närheten av det roterande verktyget. Det är lämpligt att använda hårnät. Var försiktigt med verktyget, se till att det är sterilt runtom själva arbetsområdet och var aktsam för att inte orsaka sår eller skador på patienten med handstycket. Enheten måste hållas ren före och efter behandlingar. Man får endast använda tillbehör som är godkända för enheten. För att bibehålla garantin på apparaten måste det föreskrivna underhållet samt behandlingarna skötas så som det står skrivet i denna manual. Apparaten får endast repareras av tillverkare, återförsäljare eller av auktoriserad enligt överenskommelse. Enheten får inte ändras utan tillstånd av tillverkaren.

9 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet Följande stycke är en information om EN Elektromagnetisk kompatibilitet av medicinsk utrustning. Medicinsk-elektrisk utrustning har särskilda skyddsåtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet och måste därför följa kraven för drift i enlighet för detta. Bärbart, RF-kommunikationsutrustning och mobila enheter kan påverka funktionen hos medicinskelektrisk utrustning. EMC-kraven i EN kräver uppfyllelse av kraven för kablar i originalskick, tillbehör och reservdelar. Inte under några omständigheter får något annat än originalkabeln användas till enheten. Om du behöver en ny kabel får du vända dig till din återförsäljare. 1.9 Säkerhet Före behandling måste användaren försäkra sig om att apparaten är i gott skick och fungerar som den ska. Felaktig hantering och dåligt underhåll samt skötsel kan leda till slitage och fel på apparaten. Rengör därför alltid apparaten efter varje behandling och få regelbunden service enligt service-indikatorn. Om apparaten har används trots trasiga delar kan detta orsaka stora skador hos patient och på egendom. Se till att koppla ifrån enheten så fort du misstänker något fel och ta kontakt med återförsäljaren angående vidare hjälp och råd. När det elektromagnetiska är i drift kan detta påverka tex pacemakers, fråga därför alltid dina patienter om detta före en eventuell behandling. Behandling ska inte ske på patienter med pacemaker. Pga de komplicerade sambanden mellan elektriska apparater och mobiltelefoner, kan en påverkan från mobil till apparat inte uteslutas helt, trots att apparaten uppfyller de gällande kraven för elektromagnetiska fält. Stäng av mobiler under behandling. Var försiktigt då du håller i handtaget för att undvika skador och infektioner.

10 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans Se till att din sändning är komplett innan du använder apparaten. Innehåll i paketet: 1 x A800 / A950 Huvudenhet 1 x Microtec A25 / A40 Handstycke (som sitter fast förankrat till huvudapparaten) 5 x Dammsugarpåsar (en är redan isatt) 3 x Grovfilter 93 x 55 mm (en är redan isatt) 3 x Finfilter 82 x 82 mm (en är redan isatt) 1 x IEC anslutningskabel 1 x Instruktionsmanual Om försändelsen är ofullständig så hör av dig omgående till din återförsäljare för en eventuell korrigering. Behåll originalkartongen och övrigt emballage. Förpackningen är designad för just denna enhet och för att ge ett perfekt skydd under transport. Använd därför originalkartongen om du skickar in apparaten för service och liknande. För skador som uppkommit till följd av bristfällig förpackning, förbrukas rätten för garanti. 2.2 Observera innan första användningen Läs detta avsnitt med noggrannhet, det innehåller viktig information för att förhindra skador och dylikt hos användare, patient och egendom. Termerna som används i detta avsnitt, BaehrTec A800 / A950 innebär både huvudenhet och handstycke (MicroTec A25 / A40). * Före användningen, kontrollera att ström och spänning i strömkällan är lämplig till produkten. Information om spänning och ström hittar du på kontrollskylten på baksidan av enheten. * Se till att sätta apparaten på ett plant underlag och att baksidan av filterhuset (frånluften) inte står i direkt kontakt med en vägg eller dylikt. Frånluften måste kunna passera ut utan hinder. * Se till att apparaten inte används av barn. * Utsätt inte apparaten för direkta värmekällor (element, direkt solljus, etc). * Se till att strömsladden inte blir skadad genom att tex klämma, böja eller ha närhet till vassa kanter. Om sladden ändå skulle bli skadad, så ska enheten frånkopplas omedelbart och sladden måste ersättas med en ny. Kontakta din återförsäljare för hjälp. * Enheten får inte användas eller förvaras i fuktiga miljöer, tex i badrum, vid pooler eller bastu. Fukt kan öka risken för elektriska stötar. * Undvik stora temperaturskillnader då det kan bildas kondens och fukt. * Skydda enheten från frost. * Koppla från enheten och dra ut strömkabeln då apparaten ska rengöras. * I händelse av skada eller fel på utrustningen, koppla ifrån och dra ut strömsladden.

11 * För skador som orsakats av felaktig användning tar tillverkaren eller återföräljaren inget ansvar. * Se till att enheten och dess fräsar/slipar alltid är i ett hygieniskt skick för att undvika smittospridning. * Tänk på att ringar och smycken kan ge repor på handstycket. Sådana skador omfattas ej av garantin. Avstå hellre att bära smycken under behandling. * Doppa aldrig handstycket (eller enheten) i vatten för att suga upp vätska. Dammsugaren är inte till för väta. * Du måste byta dammsugarpåse när indikatorn lyser rött för filterkontroll. Annars riskerar du att överhetta motorn. * Använd inte apparaten om du inte har något filter eller dammpåse isatt, detta kan skada enheten och garantin gäller inte för detta. * Som framgår av figuren nedan, bör du dra slipen längs den roterande axeln, ej emot då det kan orsaka att slipen/fräsen åker ur. Felaktig användning Rätt användningssätt

12 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel 1. Yttre skyddshölje 2 8. Knappar och lysdioder för hastigheter respektive frässtorlek. 9. Knapp och lysdiod för rotation vänster 10. Knapp och lysdiod för On/Off handstycke 11. Knapp och lysdiod för rotation höger Knappar och lysdioder för hastighet på dammsugare 15. Knapp för att stänga av dammsugare 16. Lysdiod för filterkontroll 17. Lysdiod för Servicekontroll I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv. Detsamma gäller för handstycket.

13 3.1.2 Sidovy med huvudströmbrytaren 18. Huvudströmbrytare ON / OFF 19. Handstycke-hållare Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) 20. Skyddet till dammsugarpåse 21. Utgång för handstycke 22. Skruvar för handstyckens fäste (får endast tas loss av tillverkare/återförsäljare) 23. Dammsugarslang

14 3.1.4 Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) 24. Tätningslist till dammsugarmotorn x magnetiska hållare för locket 26. Behållare för grovfilter 27. Filternät Locket till dammsugarpåse 28. Insugningsrör för dammpåse 29. Fästskruvar för magnetisk hållare 30. Dammsugarpåse

15 3.1.6 Bakstycke 31. Knopp för att se till att enheten inte står tätt emot något, så att luftflödet får fritt utblås samt för att undvika värmelagring. 32. Filterhus och finfilter 33. Säkring 34. IEC-kontakt, använd endast medföljande kontakt. 35. Märkningsskylt Undersida 36. Skruvar till ytterhölje och lock för service-gränssnitt (får endast öppnas av tillverkare/återförsäljare) 37. Försegling till hölje (Om förpackningslocket är brutet eller tas bort upphör all garanti) 38. Gummifötter

16 3.2 Beskrivning av handenheten (23) Dammsugarslang 39. Öppning för fräsar/slipar med skaftdiameter på 2,35 mm. Max diameter på själva slip/fräs är 12mm 40. Handstyckets hölje, avtagbart 41. Handstyckets ytterhölje 42. Tryckknapp I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv.

17 3.3 Beskrivning sladd 43. IEC koppling 44. Kabel 45. Säkerhetsplugg

18 3.4 Locket till dammpåsen Innan du tar bort locket, stäng av apparaten och dra ut sladden. Ta bort lock: För att ta bort locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och dra bort den tills stycket är loss. Du känner ett lätt motstånd som orsakas av magnetfästena. Anslut lock: För att sätta tillbaka locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och för locket mot enheten, du känner att magneterna drar till sig locket och det hamnar på så sätt på plats. Var försiktig då du byter dammpåse, se till att den inte fastnar mellan lock och enhet, rätta i sådana fall till det så att påsen sitter rätt. Se också till att både grov- och finfilter sitter rätt på plats, för att förhindra skador på enheten.

19 3.5 Filterbyte Det är rekommenderat att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var fjärde vecka, om enheten används regelbundet. Detta för att förhindra en större ansamling av nageldamm, bakterier och annan smuts som kan utgöra fara för hälsan. Filtrerna består av ett väl beprövat system. 1:a filtret: Handstycket Detta filter filtrerar bort större partiklar och förhindrar stopp i slangen. 2:a filtret: Dammpåse Detta är som en påse till vanliga hushållsdammsugare, det filtrerar bort de flesta dammpartiklar. Behöver bytas oftare än en stor dammpåse och det är en stor fördel då du slipper större ansamlingar av organiskt damm och bakterier i din apparat. För nya påsar, vänligen kontakta din återförsäljare. 3:e filtret: Grovfilter (93 x 55 mm) Detta filter förhindrar att stora partiklar kommer in i turbinen. 4:e filtret: Finfilter (82 x 82 mm) Detta filter filtrerar bort även de minsta dammpartiklar. Innan du byter eller ändrar på något av filtrerna, stäng av enheten med huvudströmbrytaren och dra ut sladden från uttaget. Filtrerna eller dammpåse ska inte återanvändas. Använda alltid nya, oanvända filter och dammpåsar vid byte. När du byter filter, passa på att rengöra handstycket då också Byte av dammpåse Dammpåsen ska bytas så fort filterkontroll-lampan lyser, för då visar denne att utvinningssystemet inte fungerar fullt ut. Observeras inte detta, riskerar motorn att bli överhettad och garantin gäller ej om man inte uppmärksammar och följer direktiven. För att byta påsen, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut den gamla dammpåsen från inloppsröret (28). 4) Rengör filterkammaren. 5) Sätt försiktigt i en ny dammpåse.

20 Var försiktig med att inte böja eller skapa veck på dammpåsen, så ingen skada uppkommer. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren Byte av grovfilter Det grova och fina filtret måste bytas omedelbart om du arbetat utan dammpåse eller om dammpåsen har gått i sönder. För att byta grovfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut det gamla grovfiltret. 4) Rengör filterkammaren, locket, gallret och magneterna på enheten vid varje filterbyte. 5) Sätt i det nya grovfiltret så att det ligger rätt i fördjupningen. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren.

21 3.5.3 Byte av finfilter Du bör byta grov- och finfilter, om du satt i en ny dammpåse men kontrollampan lyser fortfarande. För att byta finfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Tryck på locket till filterhuset (32) genom att greppa i de två angränsande hörnen och dra försiktigt utåt. 3) Ta bort det gamla filtret (32a). 4) Rengör filterhus, lock och nätet vid varje filterbyte. Placera filtret i behållaren enligt bilden: 5) Sätt på locket tills det klickar och sitter som det ska.

22 3.6 Servicekontroll Den här enheten har en indikator för servicekontroll. Efter en drifttid på 800 timmars arbete eller inom 24 månader rekommenderas en fullservice för att undvika komplicerade och kostsamma reparationer, samt att livslängden förlängs på enheten. Kontakta återförsäljaren för vidare information. 3.7 Drift Se till att alla tillbehör är med vid leveransen samt att dammpåse, fin- och grovfilter finns på plats i enheten. Se till att apparaten står stadigt, utan risk att välta och att frånluften har fritt utflöde. Se till att strömbrytaren (18) står i OFF-läge. Koppla in strömkabeln. Tryck på strömbrytaren (18). Enheten ställer automatiskt in sig på roterande höger och 6000varv/minut vid starten. Ta tag i handstycket och sätt i en fräs/slip med diameter på 2.35mm, tryck in den så djupt som möjligt i öppningen till handstycket. Själva slipen/fräsen bör inte överstiga de mått som står på enhetens frontpanel (max 12mm). Använd aldrig verktyg med smutsiga, slitna eller böjda skaft, annars kan det inte garanteras att instrumentet sitter fast som det ska samt fungerar som det bör! Försök aldrig dra ut fräs/slip då motorn i handstycket är igång! Ändra bara då motorn i handstycket är avstängd. De frässtorlekar och varvantal som visas på frontpanelen är en riktlinje för att visa den maximala topphastigheten för din fräs eller slip. Kolla även upp tillverkarens riktlinjer för specifik fräs/slip. Om den maximala hastigheten överstigs riskerar apparaten att ta skada. Välj den högsta tillåtna hastigheten för den slip/fräs du ska arbeta med. Frontpanelens anvisningar hjälper dig att snabbt hitta den inställning som passar till respektive fräs/slip. Håll inne knappen i en halv sekund för att apparaten ska godta din inställning. Hastighetsvalet indikeras med orange lampa. Lägre hastigheter än det valda är givetvis tillåtet. Sätt på motorn (10) till handstycket eller tryck på knappen på själva handstycket (42). Lysdioden för motorn (10a) lyser. Fräsen/slipen roterar nu med den valda hastigheten, du kan ändra

23 hastighet under arbetets gång, men får inte överstiga den maximala hastigheten för respektive fräs/slip. Se till att det inte finns några lösa artiklar i närheten av det roterande handstycket (tex handduk, hår, etc) då detta kan fastna och förstöra och ge skada på såväl handstycke som patient och behandlare. Skulle det inträffa så stäng omedelbart av enheten med strömbrytaren och koppla ur den från kontaktuttaget. Försök få bort det som fastnat i handstycket och se till att ingen skada uppkommit. Är handstycket fortfarande i gott skick så kan du fortsätta ditt arbete igen. Med knapparna kan du justera dammsugaren, lysdioderna lyser för respektive inställning. Det finns tre olika styrkor; lätt (12), medium (13) och stark (14). Arbeta alltid med dammsugaren igång för att förhindra att slipdamm förstör handstycket. Med tryckknappen (15) stänger du av dammsugarfunktionen. Med tryckknappen (10) på frontpanelen och knappen (42) på handstycket kan du växla mellan sugstyrkorna och hastigheten för slip/fräs på samma gång. Med tryckknappen (9) byter du riktning på handstyckets rotation. Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. För att byta riktning på rotation trycker du på knappen (11). Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. Det går bra att ändra rotationsriktning då handstyckets motor är igång. Du kan göra inställningarna även innan du startar upp motorn i handstycket. Om lysdioden för filterkontroll (16) lyser med rött ljus, är det dags att byta dammpåse. Om du inte gör detta riskerar du att enheten stängs av under en period på ca 30 minuter eftersom sugförmågan inte längre fungerar korrekt. För att ändra påse, se avsnitt Byte av dammpåse.

24 3.8 Felsökning Störning Orsak Lösning a) Huvudströmbrytaren är ej påkopplad b) Enheten har ingen Enheten har ingen funktion anslutning till elnät c) Ingen el i elnätet d) Nätsladd är ej korrekt ansluten e) Säkringarna fungerar ej Filterlampan lyser Låg sugförmåga och varm enhet Fräsen/Slipen håller ej Sugturbinen växlar under drift och enheten är mycket varm Vibrationer i handtaget, fräsen/slipen låter mycket Knappen på handstycket fastnar i konstant läge efter knapptryck a) Handstycket är tilltäppt b) Dammpåsen är full c) Grovfiltret är blockerat d) Finfiltret är blockerat a) Filterindikatorn har ignorerats b) Handstycket är tilltäppt c) Dammpåsen är full d) Grovfiltret är blockerat e) Finfiltret är blockerat f) Utblåset är blockerat g) Locket till dammpåsen är ej ordentligt fastsatt h) Försegling för enheten eller handstycke är löst, smutsigt eller defekt a) Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits b) Fräs/slip är sliten c) Fräsens/slipens skaft är böjt d) Fräs/slip är ej korrekt isatt e) Kräm, salva eller liknande har hamnat på fräs/slip f) Arbetat med hårt tryck för slip/fräs Den termiska brytaren har stängt av turbinenheten för att undvika skador pga för hög temperatur Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits eller så är fräsen/slipen böjd, defekt, sliten, etc. Handstycke är smutsigt a) Slå på huvudströmbrytaren b) Anslut enheten till elnät c) Anslut till ett fungerande uttag d) Se till att elkabeln är korrekt ansluten e) Kontrollera huvudsäkringar och byt vid a) Rengör handstycket enligt anvisningar b) Byt dammpåse c) Byt grovfilter d) Byt finfilter a) Ha alltid koll på filterindikatorn och följ anvisningarna direkt b) Skruva av den främre delen på handstycket och rengör c) Byt dammpåse d) Byt grovfilter e) Byt finfilter f) Se till att utblåset har fritt blås utåt g) Se till att locket sitter ordentligt på h) Kontrollera tätningarna och byt vid behov a) Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip b) Kontrollera fräs/slip och byt vid behov c) Byt fräs/slip d) Tryck ner fräs/slip helt, tills det tar emot e) Rengör slip/fräs, se alltid till att enhet och tillbehör är ordentligt rengjorda före och efter användning f) Minska trycket Låt enheten svalna i ca 30 minuter. Byt alla filter och dammpåse och se till att utluften har fritt blås utåt Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip samt byt till ny fräs/slip vid behov Rengör handstycke.

25 Om apparaten uppvisar något av ovanstående fel och inte avhjälps trots de föreskrivna råden, vänligen kontakta din återförsäljare för vidare hjälp och information. 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet Utför aldrig rengöring eller filterbyte då enheten fortfarande är kopplad med ström. Ta ur dammpåse då enheten ska fraktas! Om du ska skicka din enhet, skicka den i ett rent skick för bästa hantering. Det rekommenderas en årlig service på enheten. 4.2 Desinfektion För rengöring får du inte använda syror, starka alkalier, lösningsmedel eller frätande ämnen. Desinfektionsmedlet ska vara på alkoholfri bas. Då du använder desinfektionsmedel kan det uppkomma en liten ljusning eller ett matt område på ytan av enheten. Detta är inget som påverkar maskinens funktion, säkerhet eller utförandeförmåga. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor på grund av risken för elektriska stötar. Rengör handstycket dagligen. Använd en liten borste/tandborste eller mjuka handdukar. 4.3 Garanti Vi rekommenderar att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var 4:e vecka (även om filterbyte-indikatorn ej lyser) för att förhindra en överdriven ansamling av organiskt damm. Tänk på din hälsa! Samtliga produkter omfattas av 1 års garanti gällande material- och/eller produktionsfel. Comet Norden AB utför alltid kvalitetskontroller på produkterna innan de lämnar vårt lager ut till kund. Garantin avser felaktigheter som uppkommit vid normalt bruk av produkten. För att kunna åberopa garantin måste kvitto kunna uppvisas för att kunna styrka inköpsdatum. För kunder som uppfyller garantikraven kommer Comet Norden AB att laga eller byta ut produkten. I samband med garantireparationen betalas frakter och eventuella merkostnader av kunden då det skickas till Comet Norden AB. Comet Norden AB betalar returfrakten till kund. Kom ihåg att förpacka produkten väl

26 innan den skickas till oss för att undvika transportskador. Garantin gäller ej för defekter och skador som uppkommer av felaktig hantering. 4.4 Återvinning / Avfallshantering Produkter bör hanteras som elektronikskrot och hör inte hemma i de vanliga hushållssoporna. Följ direktiven för din kommun. Enheten omfattas av EG-direktiv 2002/96 angående avfall från elektronisk utrustning. 5. Specifikationer Huvudenhet Modell: A800 silver Mått: 32 x 22 x 12 cm Vikt: 3,5 kg Drivkraft: Elektrisk Spänning: V / 50Hz Hastighet, varv/min: max Ytskikt: Resistent mot desinfektionsmedel Front, knappsats: Antibakteriell Volym: db Sugkraft: 720 (vattenmassa i mm) Handenhet Modell: Längd: Diameter: Vikt: A25 13,5cm 2,6cm 130g 6. Tillbehör Grovfilter 93 x 55mm, 10 st/paket, Art nr: Finfilter 82 x 82mm, 10 st/ paket, Art nr: Dammpåsar 10 st/paket, Art nr:

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Cytocentrifug 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

användarmanual: Ladda ner på Installationsanvisning och www.zodiac-poolcare.com, sektion Service Dokumentation

användarmanual: Ladda ner på Installationsanvisning och www.zodiac-poolcare.com, sektion Service Dokumentation 1 användarmanual: Ladda ner på Installationsanvisning och www.zodiac-poolcare.com, sektion Service Dokumentation SV Innehållsförteckning PAKETINNEHÅLL... 1 VÄGGMONTAGE AV STYRKONSOL... 1 ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer