Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800"

Transkript

1 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr Manual

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler Symboler i denna manual Märkningsskylt, förklaring Ikoner på förpackning 1.3 Förord 1.4 Distinktion BaehrTec A800/A950 BaehrTec 1.5 Allmän produktbeskrivning och användningsområde 1.6 Krav på operatören 1.7 Försiktighetsåtgärder för behandlare och patient 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet 1.9 Säkerhet 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans 2.2 Observera innan första användningen 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel Sidovy med huvudströmbrytaren Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) Locket till dammsugarpåse Bakstycke Undersida 3.2 Beskrivning av handenheten 3.3 Beskrivning sladd 3.4 Locket till dammpåse 3.5 Filterbyte Byte av dammpåse Byte av grovfilter Byte av finfilter 3.6 Servicekontroll 3.7 Drift 3.8 Felsökning 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet 4.2 Desinfektion 4.3 Garanti 4.4 Återvinning / Avfallshantering 5. Specifikationer 6. Tillbehör

3 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar Det är viktigt att följande instruktioner läses igenom noggrant innan första användningen av slipapparaten. Denna handboken är en del av enhetens användaravtal. Genom en noggrann genomläsning av manualen får du en fullständig introduktion för drift och underhåll och kan på så sätt känna igen samt undvika operativa fel, skador och andra faror. Förvara denna manual där du har den lätt tillgänglig. Var noga med att hålla dig till instruktionerna vad gäller arbetssätt och underhåll. Observera alla varningar och instruktioner. När du rengör apparaten måste strömmen vara helt avstängd, dra ut kontakten från vägguttaget. Du kan läsa mer om rengöring/desinfektion under punkt 4. Placera inte enheten vid värmekällor som tex element, luftkonditioneringar, kylskåp och liknande. Undvik också fuktiga miljöer, för nära vatten och kemikalier. Upprätthåll en hygienisk miljö därefter. Placera enheten på en fast och halkfri yta. Undvik instabila bord, hyllor, vagnar, etc. För att säkerhetsställa en tillförlitlig drift av apparaten får den varken utsättas för kyla under +10 C eller värme över +35 C. Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala effekten inte är högre än kapaciteten i själva huvudkabeln. Låt ej vatten, drycker och andra vätskor exponeras i närheten av maskinen. Låt inte barn hantera maskinen. Vidrör ej strömkontakten med väta eller våta händer. Vi rekommenderar att man har högspänningsskydd samt jordfelsbrytare för att undvika elektriska skador och för att skydda apparaten vid åska och dylikt. Observera de nationella specifikationerna för strömförsörjningen innan du ansluter apparaten.

4 1.2 Symboler Symboler i bruksanvisningen OBS! Denna symbol indikerar en fara för människor eller maskin. Denna symbol måste alltid ges uppmärksamhet under manualens gång. Läs dessa avsnitt noga och håll dig till de riktlinjer som ges ut. Denna symbol indikerar särskilt användbara råd och information om hanteringen av maskinen. CE-märkning. En produkt med denna märkning uppfyller kraven i de relevanta EU-direktiv som getts ut Märkningsskylt och effekter Figur 1 och figur 2:

5 En del av apparaten ger skydd mot elektriska stötar genom iakttagande av standardbaserade läckage (typ B). Det är nödvändigt att läsa manualen före användning av apparaten. Elektronisk utrustning Enheter med denna etikett skall tas om hand på rätt sätt och ska inte kastas med hushållsavfall. Denna symbol talar om vilka säkringar som används i enheten. ON (max) / OFF (min) Anger hur enheten ska skötas, drifttider. Speltid: 15 min (max), intervall tid: 10 min (minimum) Dessa drifttider motsvarar det vanliga sättet att arbeta i fotvård Ikoner på förpackningen Transportera upprätt (upp = pilens riktning) Skydda från stötar!!

6 Förvara torrt!! Tillåtet temperaturområde Högsta tillåtna luftfuktighet 1.3 Förord Enheterna i BaehrTec-serien består av många högkvalitativa aluminium-, rostfritt stål- och plastdelar som man också använder inom bil- och flygplanstillverkning. Detta för att säkerhetsställa maximal stabilitet och kvalitet. Dessutom tillåter den mikroprocessorstyrda elektroniken en maximal prestanda. Den elektriska motorn i handstycket ger också ett lågt varvtalsområde med hög effekt. På frontpanelen indikeras vilken fräs/slip som ska användas till respektive högsta tillåtna varvtal. Fördelar med denna apparaten: Låg vikt Låg ljudnivå Enkel att använda med en hög grad av driftsäkerhet Anpassad efter de villkor som sätts på marknaden Hög tålighet, även för mobil användning Hög tillförlitlighet Apparaten är tillverkad enligt strikta kvalitetskriterier och har också testats för att följa direktiven enligt 93/42 EEC, medicintekniska produkter.

7 1.4 Handstycke - Varvtal och sugförmåga Handstycket, varv/minut: Turbinens sugförmåga, utan filter och dammsugarpåse: 1.5 Allmän produktbeskrivning Denna apparat är avsedd att använda i fotvård och bör användas av utbildad personal. Apparaten använder sig av roterande verktyg (fräsar, slipar, etc) som sätts i rörelse och används för att ta bort hornhud, förhårdnader, liktornar, mfl. Andra användningsområden utförs på egen risk och kan därmed utgöra viss fara. Felaktig användning kan orsaka skada på personer eller egendom. För skador orsakade av felaktig användning, outbildad personal eller liknande, kan inte tillverkaren eller återförsäljaren hållas ansvarig. I händelse av felaktig användning eller om apparaten öppnats upp ogiltigförklaras garantin.

8 1.6 Krav på användaren Denna apparaten är endast till för utbildade behandlare, fotvård, läkare eller personer i förestående yrken. Användaren har skyldighet och ansvar för att apparaten används på rätt sätt och att kraven i manualen upprätthålls. 1.7 Säkerhet för behandlare och patient Använd endast högkvalitativa verktyg med standardiserade, roterande skaft (diameter 2,35mm). Var försiktigt då du använder roterande verktyg, följ instruktionerna. Följ tillverkarens anvisningar för högsta varvtal, rengöring, desinfektion och sterilisering. Rengör, desinficera och sterilisera instrumenten efter varje användning. Använd ytdesinfektion på handstycket före och efter varje behandling. Under behandlingen måste utföraren använda ögon., mun- och nässkydd, samt skyddshandskar. Under behandlingens gång måste utövaren se till att inget hår eller andra lösa föremål (tex handdukar, bomull, eller liknande) kommer i närheten av det roterande verktyget. Det är lämpligt att använda hårnät. Var försiktigt med verktyget, se till att det är sterilt runtom själva arbetsområdet och var aktsam för att inte orsaka sår eller skador på patienten med handstycket. Enheten måste hållas ren före och efter behandlingar. Man får endast använda tillbehör som är godkända för enheten. För att bibehålla garantin på apparaten måste det föreskrivna underhållet samt behandlingarna skötas så som det står skrivet i denna manual. Apparaten får endast repareras av tillverkare, återförsäljare eller av auktoriserad enligt överenskommelse. Enheten får inte ändras utan tillstånd av tillverkaren.

9 1.8 Information om elektromagnetisk kompatibilitet Följande stycke är en information om EN Elektromagnetisk kompatibilitet av medicinsk utrustning. Medicinsk-elektrisk utrustning har särskilda skyddsåtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet och måste därför följa kraven för drift i enlighet för detta. Bärbart, RF-kommunikationsutrustning och mobila enheter kan påverka funktionen hos medicinskelektrisk utrustning. EMC-kraven i EN kräver uppfyllelse av kraven för kablar i originalskick, tillbehör och reservdelar. Inte under några omständigheter får något annat än originalkabeln användas till enheten. Om du behöver en ny kabel får du vända dig till din återförsäljare. 1.9 Säkerhet Före behandling måste användaren försäkra sig om att apparaten är i gott skick och fungerar som den ska. Felaktig hantering och dåligt underhåll samt skötsel kan leda till slitage och fel på apparaten. Rengör därför alltid apparaten efter varje behandling och få regelbunden service enligt service-indikatorn. Om apparaten har används trots trasiga delar kan detta orsaka stora skador hos patient och på egendom. Se till att koppla ifrån enheten så fort du misstänker något fel och ta kontakt med återförsäljaren angående vidare hjälp och råd. När det elektromagnetiska är i drift kan detta påverka tex pacemakers, fråga därför alltid dina patienter om detta före en eventuell behandling. Behandling ska inte ske på patienter med pacemaker. Pga de komplicerade sambanden mellan elektriska apparater och mobiltelefoner, kan en påverkan från mobil till apparat inte uteslutas helt, trots att apparaten uppfyller de gällande kraven för elektromagnetiska fält. Stäng av mobiler under behandling. Var försiktigt då du håller i handtaget för att undvika skador och infektioner.

10 2. Innan den första användningen 2.1 Leverans Se till att din sändning är komplett innan du använder apparaten. Innehåll i paketet: 1 x A800 / A950 Huvudenhet 1 x Microtec A25 / A40 Handstycke (som sitter fast förankrat till huvudapparaten) 5 x Dammsugarpåsar (en är redan isatt) 3 x Grovfilter 93 x 55 mm (en är redan isatt) 3 x Finfilter 82 x 82 mm (en är redan isatt) 1 x IEC anslutningskabel 1 x Instruktionsmanual Om försändelsen är ofullständig så hör av dig omgående till din återförsäljare för en eventuell korrigering. Behåll originalkartongen och övrigt emballage. Förpackningen är designad för just denna enhet och för att ge ett perfekt skydd under transport. Använd därför originalkartongen om du skickar in apparaten för service och liknande. För skador som uppkommit till följd av bristfällig förpackning, förbrukas rätten för garanti. 2.2 Observera innan första användningen Läs detta avsnitt med noggrannhet, det innehåller viktig information för att förhindra skador och dylikt hos användare, patient och egendom. Termerna som används i detta avsnitt, BaehrTec A800 / A950 innebär både huvudenhet och handstycke (MicroTec A25 / A40). * Före användningen, kontrollera att ström och spänning i strömkällan är lämplig till produkten. Information om spänning och ström hittar du på kontrollskylten på baksidan av enheten. * Se till att sätta apparaten på ett plant underlag och att baksidan av filterhuset (frånluften) inte står i direkt kontakt med en vägg eller dylikt. Frånluften måste kunna passera ut utan hinder. * Se till att apparaten inte används av barn. * Utsätt inte apparaten för direkta värmekällor (element, direkt solljus, etc). * Se till att strömsladden inte blir skadad genom att tex klämma, böja eller ha närhet till vassa kanter. Om sladden ändå skulle bli skadad, så ska enheten frånkopplas omedelbart och sladden måste ersättas med en ny. Kontakta din återförsäljare för hjälp. * Enheten får inte användas eller förvaras i fuktiga miljöer, tex i badrum, vid pooler eller bastu. Fukt kan öka risken för elektriska stötar. * Undvik stora temperaturskillnader då det kan bildas kondens och fukt. * Skydda enheten från frost. * Koppla från enheten och dra ut strömkabeln då apparaten ska rengöras. * I händelse av skada eller fel på utrustningen, koppla ifrån och dra ut strömsladden.

11 * För skador som orsakats av felaktig användning tar tillverkaren eller återföräljaren inget ansvar. * Se till att enheten och dess fräsar/slipar alltid är i ett hygieniskt skick för att undvika smittospridning. * Tänk på att ringar och smycken kan ge repor på handstycket. Sådana skador omfattas ej av garantin. Avstå hellre att bära smycken under behandling. * Doppa aldrig handstycket (eller enheten) i vatten för att suga upp vätska. Dammsugaren är inte till för väta. * Du måste byta dammsugarpåse när indikatorn lyser rött för filterkontroll. Annars riskerar du att överhetta motorn. * Använd inte apparaten om du inte har något filter eller dammpåse isatt, detta kan skada enheten och garantin gäller inte för detta. * Som framgår av figuren nedan, bör du dra slipen längs den roterande axeln, ej emot då det kan orsaka att slipen/fräsen åker ur. Felaktig användning Rätt användningssätt

12 3. Beskrivning av enhet 3.1 Beskrivning apparatens utseende Frontpanel 1. Yttre skyddshölje 2 8. Knappar och lysdioder för hastigheter respektive frässtorlek. 9. Knapp och lysdiod för rotation vänster 10. Knapp och lysdiod för On/Off handstycke 11. Knapp och lysdiod för rotation höger Knappar och lysdioder för hastighet på dammsugare 15. Knapp för att stänga av dammsugare 16. Lysdiod för filterkontroll 17. Lysdiod för Servicekontroll I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv. Detsamma gäller för handstycket.

13 3.1.2 Sidovy med huvudströmbrytaren 18. Huvudströmbrytare ON / OFF 19. Handstycke-hållare Från sidan med locket till dammsugarpåse (stängt) 20. Skyddet till dammsugarpåse 21. Utgång för handstycke 22. Skruvar för handstyckens fäste (får endast tas loss av tillverkare/återförsäljare) 23. Dammsugarslang

14 3.1.4 Sidovy utan locket till dammsugarpåse och grovfilter (öppet) 24. Tätningslist till dammsugarmotorn x magnetiska hållare för locket 26. Behållare för grovfilter 27. Filternät Locket till dammsugarpåse 28. Insugningsrör för dammpåse 29. Fästskruvar för magnetisk hållare 30. Dammsugarpåse

15 3.1.6 Bakstycke 31. Knopp för att se till att enheten inte står tätt emot något, så att luftflödet får fritt utblås samt för att undvika värmelagring. 32. Filterhus och finfilter 33. Säkring 34. IEC-kontakt, använd endast medföljande kontakt. 35. Märkningsskylt Undersida 36. Skruvar till ytterhölje och lock för service-gränssnitt (får endast öppnas av tillverkare/återförsäljare) 37. Försegling till hölje (Om förpackningslocket är brutet eller tas bort upphör all garanti) 38. Gummifötter

16 3.2 Beskrivning av handenheten (23) Dammsugarslang 39. Öppning för fräsar/slipar med skaftdiameter på 2,35 mm. Max diameter på själva slip/fräs är 12mm 40. Handstyckets hölje, avtagbart 41. Handstyckets ytterhölje 42. Tryckknapp I utvecklingen av BaehrTec A800 / A950 har det lagts stor vikt på användarvänlighet och säkerhet för operatören. För att förhindra misstag genom att man råkar nudda vid en knapp och därmed aktiverar en annan funktion än tänkt, så måste knapparna hållas intryckt i en halv sekund tills den blir aktiv.

17 3.3 Beskrivning sladd 43. IEC koppling 44. Kabel 45. Säkerhetsplugg

18 3.4 Locket till dammpåsen Innan du tar bort locket, stäng av apparaten och dra ut sladden. Ta bort lock: För att ta bort locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och dra bort den tills stycket är loss. Du känner ett lätt motstånd som orsakas av magnetfästena. Anslut lock: För att sätta tillbaka locket till dammpåsen, gör så här: 1) Håll i dammskyddet, uppe och nere på handtaget, och för locket mot enheten, du känner att magneterna drar till sig locket och det hamnar på så sätt på plats. Var försiktig då du byter dammpåse, se till att den inte fastnar mellan lock och enhet, rätta i sådana fall till det så att påsen sitter rätt. Se också till att både grov- och finfilter sitter rätt på plats, för att förhindra skador på enheten.

19 3.5 Filterbyte Det är rekommenderat att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var fjärde vecka, om enheten används regelbundet. Detta för att förhindra en större ansamling av nageldamm, bakterier och annan smuts som kan utgöra fara för hälsan. Filtrerna består av ett väl beprövat system. 1:a filtret: Handstycket Detta filter filtrerar bort större partiklar och förhindrar stopp i slangen. 2:a filtret: Dammpåse Detta är som en påse till vanliga hushållsdammsugare, det filtrerar bort de flesta dammpartiklar. Behöver bytas oftare än en stor dammpåse och det är en stor fördel då du slipper större ansamlingar av organiskt damm och bakterier i din apparat. För nya påsar, vänligen kontakta din återförsäljare. 3:e filtret: Grovfilter (93 x 55 mm) Detta filter förhindrar att stora partiklar kommer in i turbinen. 4:e filtret: Finfilter (82 x 82 mm) Detta filter filtrerar bort även de minsta dammpartiklar. Innan du byter eller ändrar på något av filtrerna, stäng av enheten med huvudströmbrytaren och dra ut sladden från uttaget. Filtrerna eller dammpåse ska inte återanvändas. Använda alltid nya, oanvända filter och dammpåsar vid byte. När du byter filter, passa på att rengöra handstycket då också Byte av dammpåse Dammpåsen ska bytas så fort filterkontroll-lampan lyser, för då visar denne att utvinningssystemet inte fungerar fullt ut. Observeras inte detta, riskerar motorn att bli överhettad och garantin gäller ej om man inte uppmärksammar och följer direktiven. För att byta påsen, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut den gamla dammpåsen från inloppsröret (28). 4) Rengör filterkammaren. 5) Sätt försiktigt i en ny dammpåse.

20 Var försiktig med att inte böja eller skapa veck på dammpåsen, så ingen skada uppkommer. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren Byte av grovfilter Det grova och fina filtret måste bytas omedelbart om du arbetat utan dammpåse eller om dammpåsen har gått i sönder. För att byta grovfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Ta bort locket (20) till dammpåseenheten från apparaten. 3) Ta ut det gamla grovfiltret. 4) Rengör filterkammaren, locket, gallret och magneterna på enheten vid varje filterbyte. 5) Sätt i det nya grovfiltret så att det ligger rätt i fördjupningen. 6) Sätt tillbaka locket till filterkammaren.

21 3.5.3 Byte av finfilter Du bör byta grov- och finfilter, om du satt i en ny dammpåse men kontrollampan lyser fortfarande. För att byta finfilter, gör enligt följande: 1) Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Koppla även ur sladden. 2) Tryck på locket till filterhuset (32) genom att greppa i de två angränsande hörnen och dra försiktigt utåt. 3) Ta bort det gamla filtret (32a). 4) Rengör filterhus, lock och nätet vid varje filterbyte. Placera filtret i behållaren enligt bilden: 5) Sätt på locket tills det klickar och sitter som det ska.

22 3.6 Servicekontroll Den här enheten har en indikator för servicekontroll. Efter en drifttid på 800 timmars arbete eller inom 24 månader rekommenderas en fullservice för att undvika komplicerade och kostsamma reparationer, samt att livslängden förlängs på enheten. Kontakta återförsäljaren för vidare information. 3.7 Drift Se till att alla tillbehör är med vid leveransen samt att dammpåse, fin- och grovfilter finns på plats i enheten. Se till att apparaten står stadigt, utan risk att välta och att frånluften har fritt utflöde. Se till att strömbrytaren (18) står i OFF-läge. Koppla in strömkabeln. Tryck på strömbrytaren (18). Enheten ställer automatiskt in sig på roterande höger och 6000varv/minut vid starten. Ta tag i handstycket och sätt i en fräs/slip med diameter på 2.35mm, tryck in den så djupt som möjligt i öppningen till handstycket. Själva slipen/fräsen bör inte överstiga de mått som står på enhetens frontpanel (max 12mm). Använd aldrig verktyg med smutsiga, slitna eller böjda skaft, annars kan det inte garanteras att instrumentet sitter fast som det ska samt fungerar som det bör! Försök aldrig dra ut fräs/slip då motorn i handstycket är igång! Ändra bara då motorn i handstycket är avstängd. De frässtorlekar och varvantal som visas på frontpanelen är en riktlinje för att visa den maximala topphastigheten för din fräs eller slip. Kolla även upp tillverkarens riktlinjer för specifik fräs/slip. Om den maximala hastigheten överstigs riskerar apparaten att ta skada. Välj den högsta tillåtna hastigheten för den slip/fräs du ska arbeta med. Frontpanelens anvisningar hjälper dig att snabbt hitta den inställning som passar till respektive fräs/slip. Håll inne knappen i en halv sekund för att apparaten ska godta din inställning. Hastighetsvalet indikeras med orange lampa. Lägre hastigheter än det valda är givetvis tillåtet. Sätt på motorn (10) till handstycket eller tryck på knappen på själva handstycket (42). Lysdioden för motorn (10a) lyser. Fräsen/slipen roterar nu med den valda hastigheten, du kan ändra

23 hastighet under arbetets gång, men får inte överstiga den maximala hastigheten för respektive fräs/slip. Se till att det inte finns några lösa artiklar i närheten av det roterande handstycket (tex handduk, hår, etc) då detta kan fastna och förstöra och ge skada på såväl handstycke som patient och behandlare. Skulle det inträffa så stäng omedelbart av enheten med strömbrytaren och koppla ur den från kontaktuttaget. Försök få bort det som fastnat i handstycket och se till att ingen skada uppkommit. Är handstycket fortfarande i gott skick så kan du fortsätta ditt arbete igen. Med knapparna kan du justera dammsugaren, lysdioderna lyser för respektive inställning. Det finns tre olika styrkor; lätt (12), medium (13) och stark (14). Arbeta alltid med dammsugaren igång för att förhindra att slipdamm förstör handstycket. Med tryckknappen (15) stänger du av dammsugarfunktionen. Med tryckknappen (10) på frontpanelen och knappen (42) på handstycket kan du växla mellan sugstyrkorna och hastigheten för slip/fräs på samma gång. Med tryckknappen (9) byter du riktning på handstyckets rotation. Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. För att byta riktning på rotation trycker du på knappen (11). Motsvarande lysdiod tänds för den valda inställningen. Det går bra att ändra rotationsriktning då handstyckets motor är igång. Du kan göra inställningarna även innan du startar upp motorn i handstycket. Om lysdioden för filterkontroll (16) lyser med rött ljus, är det dags att byta dammpåse. Om du inte gör detta riskerar du att enheten stängs av under en period på ca 30 minuter eftersom sugförmågan inte längre fungerar korrekt. För att ändra påse, se avsnitt Byte av dammpåse.

24 3.8 Felsökning Störning Orsak Lösning a) Huvudströmbrytaren är ej påkopplad b) Enheten har ingen Enheten har ingen funktion anslutning till elnät c) Ingen el i elnätet d) Nätsladd är ej korrekt ansluten e) Säkringarna fungerar ej Filterlampan lyser Låg sugförmåga och varm enhet Fräsen/Slipen håller ej Sugturbinen växlar under drift och enheten är mycket varm Vibrationer i handtaget, fräsen/slipen låter mycket Knappen på handstycket fastnar i konstant läge efter knapptryck a) Handstycket är tilltäppt b) Dammpåsen är full c) Grovfiltret är blockerat d) Finfiltret är blockerat a) Filterindikatorn har ignorerats b) Handstycket är tilltäppt c) Dammpåsen är full d) Grovfiltret är blockerat e) Finfiltret är blockerat f) Utblåset är blockerat g) Locket till dammpåsen är ej ordentligt fastsatt h) Försegling för enheten eller handstycke är löst, smutsigt eller defekt a) Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits b) Fräs/slip är sliten c) Fräsens/slipens skaft är böjt d) Fräs/slip är ej korrekt isatt e) Kräm, salva eller liknande har hamnat på fräs/slip f) Arbetat med hårt tryck för slip/fräs Den termiska brytaren har stängt av turbinenheten för att undvika skador pga för hög temperatur Tillåten maxhastighet för fräs/slip har överskridits eller så är fräsen/slipen böjd, defekt, sliten, etc. Handstycke är smutsigt a) Slå på huvudströmbrytaren b) Anslut enheten till elnät c) Anslut till ett fungerande uttag d) Se till att elkabeln är korrekt ansluten e) Kontrollera huvudsäkringar och byt vid a) Rengör handstycket enligt anvisningar b) Byt dammpåse c) Byt grovfilter d) Byt finfilter a) Ha alltid koll på filterindikatorn och följ anvisningarna direkt b) Skruva av den främre delen på handstycket och rengör c) Byt dammpåse d) Byt grovfilter e) Byt finfilter f) Se till att utblåset har fritt blås utåt g) Se till att locket sitter ordentligt på h) Kontrollera tätningarna och byt vid behov a) Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip b) Kontrollera fräs/slip och byt vid behov c) Byt fräs/slip d) Tryck ner fräs/slip helt, tills det tar emot e) Rengör slip/fräs, se alltid till att enhet och tillbehör är ordentligt rengjorda före och efter användning f) Minska trycket Låt enheten svalna i ca 30 minuter. Byt alla filter och dammpåse och se till att utluften har fritt blås utåt Använd maximala rekommenderade hastigheten för respektive fräs/slip samt byt till ny fräs/slip vid behov Rengör handstycke.

25 Om apparaten uppvisar något av ovanstående fel och inte avhjälps trots de föreskrivna råden, vänligen kontakta din återförsäljare för vidare hjälp och information. 4. Skötsel & Underhåll 4.1 Säkerhet Utför aldrig rengöring eller filterbyte då enheten fortfarande är kopplad med ström. Ta ur dammpåse då enheten ska fraktas! Om du ska skicka din enhet, skicka den i ett rent skick för bästa hantering. Det rekommenderas en årlig service på enheten. 4.2 Desinfektion För rengöring får du inte använda syror, starka alkalier, lösningsmedel eller frätande ämnen. Desinfektionsmedlet ska vara på alkoholfri bas. Då du använder desinfektionsmedel kan det uppkomma en liten ljusning eller ett matt område på ytan av enheten. Detta är inget som påverkar maskinens funktion, säkerhet eller utförandeförmåga. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor på grund av risken för elektriska stötar. Rengör handstycket dagligen. Använd en liten borste/tandborste eller mjuka handdukar. 4.3 Garanti Vi rekommenderar att byta dammpåse, finfilter och grovfilter var 4:e vecka (även om filterbyte-indikatorn ej lyser) för att förhindra en överdriven ansamling av organiskt damm. Tänk på din hälsa! Samtliga produkter omfattas av 1 års garanti gällande material- och/eller produktionsfel. Comet Norden AB utför alltid kvalitetskontroller på produkterna innan de lämnar vårt lager ut till kund. Garantin avser felaktigheter som uppkommit vid normalt bruk av produkten. För att kunna åberopa garantin måste kvitto kunna uppvisas för att kunna styrka inköpsdatum. För kunder som uppfyller garantikraven kommer Comet Norden AB att laga eller byta ut produkten. I samband med garantireparationen betalas frakter och eventuella merkostnader av kunden då det skickas till Comet Norden AB. Comet Norden AB betalar returfrakten till kund. Kom ihåg att förpacka produkten väl

26 innan den skickas till oss för att undvika transportskador. Garantin gäller ej för defekter och skador som uppkommer av felaktig hantering. 4.4 Återvinning / Avfallshantering Produkter bör hanteras som elektronikskrot och hör inte hemma i de vanliga hushållssoporna. Följ direktiven för din kommun. Enheten omfattas av EG-direktiv 2002/96 angående avfall från elektronisk utrustning. 5. Specifikationer Huvudenhet Modell: A800 silver Mått: 32 x 22 x 12 cm Vikt: 3,5 kg Drivkraft: Elektrisk Spänning: V / 50Hz Hastighet, varv/min: max Ytskikt: Resistent mot desinfektionsmedel Front, knappsats: Antibakteriell Volym: db Sugkraft: 720 (vattenmassa i mm) Handenhet Modell: Längd: Diameter: Vikt: A25 13,5cm 2,6cm 130g 6. Tillbehör Grovfilter 93 x 55mm, 10 st/paket, Art nr: Finfilter 82 x 82mm, 10 st/ paket, Art nr: Dammpåsar 10 st/paket, Art nr:

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300 Cleanmate Robotdammsugare Cleanmate S 300 BRUKSANVISNING Innehåll Säkerhetsföreskrifter 1 Säkershetsföreskrifter 1 Batteri- och laddningsinstruktioner 1 Produktegenskaper 2 Huvudenhet och tillbehör 2 Installation

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 SV Användarhandbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer