SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden A-salen, kommunhuset i Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-10-16. A-salen, kommunhuset i Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 14:00 17:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Anna Gustbée (M), tjänstgörande ersättare Martha Elena Sandberg (M) Gudrun Holmberg (C) tjänstgörande ersättare Gun Lagerpohl (M), tjänstgörande ersättare Bengt Lundgren (FP) Jon Malmqvist (KD) Martina Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Remi Jönsson (S) Cristina Stefan (S), tjänstgörande ersättare Stig-Arne Eklund (S) Örjan Mossberg (V) Lars Edqvist (MP) Ylva Jönsson, tjänstgörande ersättare Daniel Noregran (M) Lars-Erik Carlsson (M) Gudrun Holmberg (C) Stanley Ståhl (FP) Per Nilimaa (KD) Ylva Jönsson (V) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Holmberg Renhållningschef Per Gunnarsson Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg VA-chef Pehr Andersson Abonnentingenjör Christian Samuelsson Ingenjör Rolf Bengtsson Allmänhet (1 person) Justering Justerare Malin Lauber Plats och tid Tekniska förvaltningen

2 Justerade paragrafer Ajournering Kl. 15:40 16:00 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Anna Tenje Justerare Malin Lauber

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christin Holmberg

4 Förteckning över tekniska nämndens ärenden 16 oktober Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen 91 Renhållningstaxa för Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år Bullersaneringsplan för Växjö stad 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark 102 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år Redovisning av protokoll 105 Delegeringsbeslut för september

5 90 Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Tekniska chefen informerar om senaste mötet med Trafiksäkerhetsrådet. Bland annat gjorde trafikplaneringschefen en sammanfattning om allt trafikarbete som pågår. Vidare har det arrangerats ett 40-års jubileum för avfallsanläggningen Häringetorp. Det kom många besökare, vilka även fick göra en rundtur på anläggningen. Jubileumet blev uppskattat av besökarna. Tekniska chefen berättar att från den 3 november 2014 besvarar även kommunens kontaktcenter frågor som annars gått vidare till kundcenter på renhållningsavdelningen. Kan inte kontaktcenter svara på frågan skickas den dock vidare till renhållningen. Renhållningschefen ger en nulägesbeskrivning gällande återvinning av kläder och textilier i kommunen. Förhoppningsvis kan detta bli bättre i framtiden. Från renhållningsavdelningens sida vill man att allt ska kunna återvinnas när det gäller textilier. Dock är det trafikenheten som ansvarar för markupplåtelse för att sätta upp containrar för återvinning.

6 91 Renhållningstaxa för 2015 Dnr TN/2014:206 s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa för Växjö kommun enligt bilagda förslag till renhållningstaxa för Växjö kommun Avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun: Grundavgifter - finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader för drift av våra åtta återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Hämtningsavgifter finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster. I renhållningstaxan finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar, latrinkärl samt för hämtning av matavfall från storkök och för tömning av fettavskiljare. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare/säck samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och dragavstånd. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förslag på renhållningstaxa för Växjö kommun 2015 med bilagor A-D avseende hämtningsavgifter. Växjö kommun har en låg renhållningstaxa Svenska hushåll betalar i genomsnitt nedanstående normalavgifter för sin avfallshantering i jämförelse med motsvarande taxor i Växjö kommun (avgifter avser år 2013 enligt Avfall Sveriges statistik).

7 91 fortsättning Hushållstyp Medeltaxa per år i Sverige inkl. moms Taxa i Växjö kommun inkl. moms per år Villa 2032 kr 1945 kr Flerfamiljshushåll 1303 kr 935 kr Fritidshus 1165 kr 1050 kr Växjö kommun har en låg renhållningsavgift mot medeltalet i Sverige samt i jämförelse med jämnstora kommuner, trots att Växjö kommun t ex har insamling av matavfall med biogasproduktion och ett i jämförelse stort antal återvinningscentraler med god geografisk spridning över kommunens orter. För 2015 föreslås en i huvudsak oförändrad taxa. Några mindre ändringar och tillägg föreslås dock: 240 liters säck tas bort ur taxan av arbetsmiljöskäl Hämtning i 240 liters säck föreslås utgå helt ur renhållningstaxan från och med 2015 på grund av arbetsmiljöskäl. För 160 liters säckar föreslås att taxa motsvarande 190 kärl osorterat avfall uttages i de fall där kärltömning inte är möjlig på grund av särskilda skäl t ex särskilda bebyggelseförhållanden. Detta undantag bedöms kunna omfatta ca 25 hämtställen i kommunen. Förlängd fritidshustömning Efter kundönskemål föreslås att tömning av fritidshus förlängs från 9 till 10 gånger per säsong för fritidshustömning varannan vecka. Tillkommande tömning sker i september. Avgiften föreslås vara oförändrad. Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås för att förtydliga Växjö kommuns åtagande. Höjning av taxa för slamavskiljare Höjning av taxorna för slamavskiljare föreslås pga höjt behandlingspris avseende slamavskiljarslam på Sundet avloppsreningsverk från 160 till 180 kr/ton. Behandlingsavgiften har varit oförändrad sedan Pga den höjda behandlingskostanden föreslås som exempel för det vanligaste abonnemanget (Tömning en gång per år av slamavskiljare upp till 3 m3), en höjning från 685 kr till 740 kr per årlig tömning. Växjö kommun har även efter höjningen en låg taxa i jämförelse med andra kommuner för tömning av slamavskiljare.

8 91 fortsättning Arbetsutskottet i 68/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Renhållningschefen

9 92 Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning 2015 Dnr TN/2014:226 s beslut antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Följande förändringar föreslås för behandlingstaxan för Häringetorp 2015: - En sänkning av avgifter för brännbart avfall samt tryckimpregnerat trä pga. sänkta behandlingskostnader. - En sänkning för rena körbara massor för att bättre premiera rena fraktioner. - Efter kundönskemål föreslås även ny mottagningsavgift för däck samt för större stenar. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 69/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

10 93 Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag 2015 Dnr TN/2014:227 s beslut antar avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag som lämnar avfall på återvinningscentraler. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Avgifterna föreslås oförändrade för Föreslås förtydligande angående när kompostkort behöver tecknas. Företag med större mängder än 50 ton per år hänvisas till Häringetorps avfallsanläggning för mottagning och vägning av avfall enligt gällande behandlingstaxa. Trädgårdsavfall upp till 5 ton räknas in i den totala mängden för återvinningskort. Föreslås även att en engångsavgift ut á 200:- tas ut för företagskunder som inte har återvinningskort, eller för tillfälliga kunder från andra kommuner som vid enstaka gånger behöver lämna avfall vid Norremark eller Häringetorps ÅVC. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 70/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

11 94 Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter Dnr TN/2014:217 s beslut beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Alliansen föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att en informationskampanj genomförs om att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt gällande renhållningsföreskrift finns möjlighet att dela sopkärl enligt följande: Gemensam avfallsbehållare 35 Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om kärl delas utgår grundavgift till samtliga kunder som delar på kärl. Hämtningsavgiften däremot delas mellan abonnenterna. I normalfallet faktureras respektive fastighetsägare för sin andel av hämtningsavgiften. Ett kostnads- och miljöeffektivt sätt att distribuera information till kunder är att skicka med en bilaga med de fakturer som skickas ut avseende avfall och vatten. Därför föreslås att en bilaga angående möjligheten till gemensamma sopbehållare skickas med lämplig fakturaomgång under våren Arbetsutskottet i 71/2014

12 Fortsättning 94 Yrkande Sigvard Jakopson (M): beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Malin Lauber (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V): beslutar att information om möjligheten att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick under våren Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterara att tekniska nämnden beslutar enligt Sigvard Jakopsons yrkanden. Beslutet skickas till Förslagsställaren Renhållningschefen

13 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun Dnr TN/2014:141 Ärendet bereds på tekniska nämndens arbetsutskott den 13 november 2014.

14 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2015 Dnr TN/2014:236 s beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära fastställelse av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2015 i enlighet med bifogat förslag. VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas VA-taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år Av skrivelsen framgår att föreslagen förändring av brukningstaxan gör att det totala avgiftsuttaget är oförändrat och att dagvattentaxan i enlighet med tidigare beslut är helt införd. Vid nationella jämförelser av brukningsavgifter går Växjö mot det genomsnittligt avgiftsuttaget för gruppen av kommuner med invånare. Föreslagen förändring av anläggningstaxan innebär en ökning för typhus A och B med ca 10 % för att nå bättre kostnadstäckning. Samtidigt har rabatterna på tomtyteavgiften och lägenhetsavgiften rationaliserats bort då taxedelarna har justerats sinsemellan. Detta bedömer tekniska förvaltningen möjliggör för att avgiftsuttagen enklare kan balanseras mellan olika typer av fastigheter och förtydligar taxan för blivande abonnenter. Anläggningsavgifterna måste på sikt höjas mer än vad indexreglering medger. Det för att VA-utbyggnadsprojekt i större exploateringsområden ska nå full kostnadstäckning och få en bättre ekonomi även i de mindre projekten på sikt. Idag bedöms kostnadstäckningen vara ca 70 % i de större exploateringsprojekten. Detta innebär att anläggningsavgiften för exempelvis typhus A respektive typhus B måste öka från kr till kr respektive kr till kr om full kostnadstäckning ska nås till Tekniska förvaltningen menar att en

15 Fortsättning 96 sådan ökning är för kraftfull att genomföra på en gång. Avgiften bör istället successivt ökas till Arbetsutskottet i 72/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen VA-chefen

16 97 Bullersaneringsplan för Växjö stad Dnr TN/2013:319 s beslut godkänner slutrapporten Bullerkartläggning Växjö tätort samt uppdrar åt tekniska chefen att ta fram ett åtgärdsprogram mot buller för Växjö stad. Den 28 november 2013 beslutade tekniska nämnden att uppdra åt tekniska chefen att upprätta förslag till bullersaneringsplan för Växjö stad i samråd med miljöoch hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret. Konsultföretaget Ramböll anlitades för uppdraget. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bullerkartläggningen bifogas i sin helhet till skrivelsen. Slutsats som kan utläsas av rapporten är att antalet bullerexponerade personer i småhus (enbostadshus) och flerfamiljshus där bullernivån ligger över 60 dba ekvivalent mot fasad uppskattas till personer i bostäder/hushåll fördelade på 428 bostadshus (småhus och flerfamiljshus). Arbetsutskottet i 74/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

17 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället Dnr TN/2014:173 s beslut uppdrar åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra övergångställe i anslutning till Högstorpskolan med gupp eller liknande. Till tekniska förvaltningen har inkommit en skrivelse om att Högstorpsvägen, öster om förskolan Blåbärstället, upplevs som farlig och att bilister inte respekterar gällande hastighetsbegränsning. Därför önskas en sänkning av hastighetsbegränsningen från 40 km/h till 30 km/h på sträckan mellan Koltrastvägen och Hollstorp. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt genomförd trafikmätning på berörd sträcka av Högstorpsvägen är medelhastigheten 42 km/h och trafikmängden runt 750 fordon/dygn. Överträdelsehastighet och trafikflöde på den sträckan av Högstorpsvägen är låg och det föreligger inga särskilda skäl för hastighetsändring eftersom Högstorpsvägen klassas som infarts/genomfartsgata och har separerat gång- och cykelväg. I samband med översynen av trafiksäkerheten på Högstorpsvägen konstaterades dock att övergångstället på Högstorpsvägen bör hastighetsäkras med tanke på fordonshastigheterna och att många elever använder övergångstället för att gå eller cykla till skolan. Nuvarande fordonhastigheter varierar mellan 41 km/h och 36 km/h kring övergångstället trots att gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h. Fordonsmängden uppgår till 2000 fordon/dygn. Arbetsutskottet i 75/2014 Beslutet skickas till Förslagställaren Trafikplaneringschefen

18 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät Dnr TN/2014:212 s beslut beslutar att kommunens gatunät, där kommunen är väghållare, ska tillhöra bärighetsklass 1, (BK1). Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser där 1 är högsta bärighet och 3 är lägsta. Om inget annat föreskrivits tillhör vägar som inte är allmänna eller enskilda bärighetsklass 2. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 8 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas föreskrift Växjö kommuns föreskrifter om gator och vägar med bärighetsklass 1 (BK1) inom Växjö kommun ( :110). Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns vägnät, där kommunen är väghållare, till största delen har en bärighet i nivå med klass 1 och därför föreslår tekniska förvaltningens trafikenhet enligt bifogat förslag på föreskrift :110. Arbetsutskottet i 76/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

19 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen Dnr TN/2014:124 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att utföra en djupare analys avseende övergångsställens fördelar respektive nackdelar och att ta fram strategier/riktlinjer för övergångsställen i Växjö. Alliansen har till tekniska nämnden inkommit med skrivelse i rubricerat ärende och tekniska förvaltningen håller med skriftställarna om att frågeställningen är komplex varför en djupare analys av frågeställningen behöver genomföras. Även riktlinjer avseende tillämpning av övergångsställen behöver tas fram. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut År 2000 infördes en ny lag gällande övergångsställen i Sverige, vilket innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Efter detta har olyckorna ökat vid övergångsställena. Det blir en falsk trygghet för de gående. Samtidigt finns det många fördelar med ett övergångsställe då synskadade och andra funktionshindrade har lättare att orientera sig, få tydlighet och struktur för att korsa gatan. Arbetsutskottet i 77/2014 Beslutet skickas till Förslagsställaren Trafikplaneringschefen

20 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark Dnr TN/2014:250 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 Investering sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Av Växjös miljöprogram 2014 framgår att Växjö har som mål att bli en fossilbränslefri kommun senast år En stor utmaning för att nå dit är omställningen av transportsystemet. En förbättrad laddinfrastruktur för elfordon är ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart transportsystem. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 24 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget är att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 (5 stycken på Kvarter Fabriken och 5 stycken på Norrtull). Investering (totalt kr) sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Placering av stolpar görs mellan två parkeringsrutor mittför varandra, så att de tio platserna kan utökas till tjugo platser, vid behov. Åtgärd för dubblering av platser sker då endast genom skyltning. För att möjliggöra uppsättningen samverkar tekniska förvaltningen med planeringskontoret och VEAB. Arbetsutskottet i 78/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen 102

21 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön Dnr TN/2014:183 s beslut är positiv till att Växjö kommun initierar ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen och Kronobergs ornitologiska förening i syfte att skapa samsyn och föreslå lämpliga åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar. Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt lämnat motion angående oro för sjöfågelbeståndet i Helgasjön. en är att fågelarter som fiskgjuse och storlom minskar sina populationer och visar tydligt bristande häckningsresultat. Detta är en oroande tendens som på senare år noterats såväl lokalt som i landet i stort. Några enkla förklaringar till orsaken av minskningen finns inte utan det är sannolikt frågan om flera faktorer både på häckningsområdet i landet och under övervintringen söderut i Europa och Afrika. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 10 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Fågelklubbarna som har god kunskap och överblick över fågellivet såväl lokalt som i länet och övrigt i landet genom upprepade inventeringar. Det är tydligt att det skett en markant minskning av de aktuella fågelarterna över hela landet. Enligt den inventering av fiskgjuse som gjordes 2013 av kronobergska fågelskådare kontrollerades sammanlagt 93 sjöar i länet. Resultatet blev mycket nedslående. Jämfört med 2001, då den senaste organiserade räkningen genomfördes, tycks arten ha backat med katastrofala procent. Det Växjö kommun kan göra är att ta initiativ till ökat samarbetet med de ideella fågelklubbarna och länsstyrelsen och därmed få bättre kunskap om de aktuella fågelarternas populationer och dess möjligheter till fortlevnad. Eventuella åtgärder bör dock ses i ett större geografiskt område än Helgasjön då problematiken är likartad i många sjöar i länet. Fråga är om inte ansvaret för åtgärder och strategier om sjöfågelbeståndet bör ligga på länsstyrelsen då flera kommuner berörs. Fortsättning 102

22 Arbetsutskottet i 79/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunekologen

23 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år 2015 Dnr TN/2014:243 s beslut fastställer följande sammanträdesdagar och tider för nämnden och arbetsutskott år Månad Arbetsutskottet Januari - 22 Februari (kl.10:00) Mars April Maj 7, (heldag) Juni - 11 Juli - - Augusti September Oktober 1 15 November December 3 17 Nämndens sammanträden börjar kl. 14:00 på torsdagar om inte annat anges. Arbetsutskottets sammanträde börjar kl. 14:00 om inte annat anges. Tekniska nämndens studieresa planerats till torsdagen den 21 maj Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden och arbetsutskottet för år 2015 ska fastställas.

24 Fortsättning 103 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

25 104 Redovisning av protokoll Dnr TN/2014:7 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Arbetsutskottets protokoll från den 2 oktober 2014 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.

26 105 Delegeringsbeslut för september Dnr TN/2014:1 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Tjänstemän på tekniska nämnden redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.25 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (S) Catharina Winberg (M) Jon Malmqvist (KD) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S)

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-02-18 Miljö- och tekniknämnden Tid och plats Kl. 14.00-16.50, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Christian Ghaemi (MP), ordförande Karl-Axel

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2013-12-04 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer