SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden A-salen, kommunhuset i Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-10-16. A-salen, kommunhuset i Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 14:00 17:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Anna Gustbée (M), tjänstgörande ersättare Martha Elena Sandberg (M) Gudrun Holmberg (C) tjänstgörande ersättare Gun Lagerpohl (M), tjänstgörande ersättare Bengt Lundgren (FP) Jon Malmqvist (KD) Martina Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Remi Jönsson (S) Cristina Stefan (S), tjänstgörande ersättare Stig-Arne Eklund (S) Örjan Mossberg (V) Lars Edqvist (MP) Ylva Jönsson, tjänstgörande ersättare Daniel Noregran (M) Lars-Erik Carlsson (M) Gudrun Holmberg (C) Stanley Ståhl (FP) Per Nilimaa (KD) Ylva Jönsson (V) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Holmberg Renhållningschef Per Gunnarsson Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg VA-chef Pehr Andersson Abonnentingenjör Christian Samuelsson Ingenjör Rolf Bengtsson Allmänhet (1 person) Justering Justerare Malin Lauber Plats och tid Tekniska förvaltningen

2 Justerade paragrafer Ajournering Kl. 15:40 16:00 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Anna Tenje Justerare Malin Lauber

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christin Holmberg

4 Förteckning över tekniska nämndens ärenden 16 oktober Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen 91 Renhållningstaxa för Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år Bullersaneringsplan för Växjö stad 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark 102 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år Redovisning av protokoll 105 Delegeringsbeslut för september

5 90 Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Tekniska chefen informerar om senaste mötet med Trafiksäkerhetsrådet. Bland annat gjorde trafikplaneringschefen en sammanfattning om allt trafikarbete som pågår. Vidare har det arrangerats ett 40-års jubileum för avfallsanläggningen Häringetorp. Det kom många besökare, vilka även fick göra en rundtur på anläggningen. Jubileumet blev uppskattat av besökarna. Tekniska chefen berättar att från den 3 november 2014 besvarar även kommunens kontaktcenter frågor som annars gått vidare till kundcenter på renhållningsavdelningen. Kan inte kontaktcenter svara på frågan skickas den dock vidare till renhållningen. Renhållningschefen ger en nulägesbeskrivning gällande återvinning av kläder och textilier i kommunen. Förhoppningsvis kan detta bli bättre i framtiden. Från renhållningsavdelningens sida vill man att allt ska kunna återvinnas när det gäller textilier. Dock är det trafikenheten som ansvarar för markupplåtelse för att sätta upp containrar för återvinning.

6 91 Renhållningstaxa för 2015 Dnr TN/2014:206 s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa för Växjö kommun enligt bilagda förslag till renhållningstaxa för Växjö kommun Avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun: Grundavgifter - finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader för drift av våra åtta återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Hämtningsavgifter finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster. I renhållningstaxan finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar, latrinkärl samt för hämtning av matavfall från storkök och för tömning av fettavskiljare. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare/säck samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och dragavstånd. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förslag på renhållningstaxa för Växjö kommun 2015 med bilagor A-D avseende hämtningsavgifter. Växjö kommun har en låg renhållningstaxa Svenska hushåll betalar i genomsnitt nedanstående normalavgifter för sin avfallshantering i jämförelse med motsvarande taxor i Växjö kommun (avgifter avser år 2013 enligt Avfall Sveriges statistik).

7 91 fortsättning Hushållstyp Medeltaxa per år i Sverige inkl. moms Taxa i Växjö kommun inkl. moms per år Villa 2032 kr 1945 kr Flerfamiljshushåll 1303 kr 935 kr Fritidshus 1165 kr 1050 kr Växjö kommun har en låg renhållningsavgift mot medeltalet i Sverige samt i jämförelse med jämnstora kommuner, trots att Växjö kommun t ex har insamling av matavfall med biogasproduktion och ett i jämförelse stort antal återvinningscentraler med god geografisk spridning över kommunens orter. För 2015 föreslås en i huvudsak oförändrad taxa. Några mindre ändringar och tillägg föreslås dock: 240 liters säck tas bort ur taxan av arbetsmiljöskäl Hämtning i 240 liters säck föreslås utgå helt ur renhållningstaxan från och med 2015 på grund av arbetsmiljöskäl. För 160 liters säckar föreslås att taxa motsvarande 190 kärl osorterat avfall uttages i de fall där kärltömning inte är möjlig på grund av särskilda skäl t ex särskilda bebyggelseförhållanden. Detta undantag bedöms kunna omfatta ca 25 hämtställen i kommunen. Förlängd fritidshustömning Efter kundönskemål föreslås att tömning av fritidshus förlängs från 9 till 10 gånger per säsong för fritidshustömning varannan vecka. Tillkommande tömning sker i september. Avgiften föreslås vara oförändrad. Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås för att förtydliga Växjö kommuns åtagande. Höjning av taxa för slamavskiljare Höjning av taxorna för slamavskiljare föreslås pga höjt behandlingspris avseende slamavskiljarslam på Sundet avloppsreningsverk från 160 till 180 kr/ton. Behandlingsavgiften har varit oförändrad sedan Pga den höjda behandlingskostanden föreslås som exempel för det vanligaste abonnemanget (Tömning en gång per år av slamavskiljare upp till 3 m3), en höjning från 685 kr till 740 kr per årlig tömning. Växjö kommun har även efter höjningen en låg taxa i jämförelse med andra kommuner för tömning av slamavskiljare.

8 91 fortsättning Arbetsutskottet i 68/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Renhållningschefen

9 92 Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning 2015 Dnr TN/2014:226 s beslut antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Följande förändringar föreslås för behandlingstaxan för Häringetorp 2015: - En sänkning av avgifter för brännbart avfall samt tryckimpregnerat trä pga. sänkta behandlingskostnader. - En sänkning för rena körbara massor för att bättre premiera rena fraktioner. - Efter kundönskemål föreslås även ny mottagningsavgift för däck samt för större stenar. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 69/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

10 93 Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag 2015 Dnr TN/2014:227 s beslut antar avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag som lämnar avfall på återvinningscentraler. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Avgifterna föreslås oförändrade för Föreslås förtydligande angående när kompostkort behöver tecknas. Företag med större mängder än 50 ton per år hänvisas till Häringetorps avfallsanläggning för mottagning och vägning av avfall enligt gällande behandlingstaxa. Trädgårdsavfall upp till 5 ton räknas in i den totala mängden för återvinningskort. Föreslås även att en engångsavgift ut á 200:- tas ut för företagskunder som inte har återvinningskort, eller för tillfälliga kunder från andra kommuner som vid enstaka gånger behöver lämna avfall vid Norremark eller Häringetorps ÅVC. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 70/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

11 94 Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter Dnr TN/2014:217 s beslut beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Alliansen föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att en informationskampanj genomförs om att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt gällande renhållningsföreskrift finns möjlighet att dela sopkärl enligt följande: Gemensam avfallsbehållare 35 Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om kärl delas utgår grundavgift till samtliga kunder som delar på kärl. Hämtningsavgiften däremot delas mellan abonnenterna. I normalfallet faktureras respektive fastighetsägare för sin andel av hämtningsavgiften. Ett kostnads- och miljöeffektivt sätt att distribuera information till kunder är att skicka med en bilaga med de fakturer som skickas ut avseende avfall och vatten. Därför föreslås att en bilaga angående möjligheten till gemensamma sopbehållare skickas med lämplig fakturaomgång under våren Arbetsutskottet i 71/2014

12 Fortsättning 94 Yrkande Sigvard Jakopson (M): beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Malin Lauber (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V): beslutar att information om möjligheten att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick under våren Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterara att tekniska nämnden beslutar enligt Sigvard Jakopsons yrkanden. Beslutet skickas till Förslagsställaren Renhållningschefen

13 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun Dnr TN/2014:141 Ärendet bereds på tekniska nämndens arbetsutskott den 13 november 2014.

14 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2015 Dnr TN/2014:236 s beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära fastställelse av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2015 i enlighet med bifogat förslag. VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas VA-taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år Av skrivelsen framgår att föreslagen förändring av brukningstaxan gör att det totala avgiftsuttaget är oförändrat och att dagvattentaxan i enlighet med tidigare beslut är helt införd. Vid nationella jämförelser av brukningsavgifter går Växjö mot det genomsnittligt avgiftsuttaget för gruppen av kommuner med invånare. Föreslagen förändring av anläggningstaxan innebär en ökning för typhus A och B med ca 10 % för att nå bättre kostnadstäckning. Samtidigt har rabatterna på tomtyteavgiften och lägenhetsavgiften rationaliserats bort då taxedelarna har justerats sinsemellan. Detta bedömer tekniska förvaltningen möjliggör för att avgiftsuttagen enklare kan balanseras mellan olika typer av fastigheter och förtydligar taxan för blivande abonnenter. Anläggningsavgifterna måste på sikt höjas mer än vad indexreglering medger. Det för att VA-utbyggnadsprojekt i större exploateringsområden ska nå full kostnadstäckning och få en bättre ekonomi även i de mindre projekten på sikt. Idag bedöms kostnadstäckningen vara ca 70 % i de större exploateringsprojekten. Detta innebär att anläggningsavgiften för exempelvis typhus A respektive typhus B måste öka från kr till kr respektive kr till kr om full kostnadstäckning ska nås till Tekniska förvaltningen menar att en

15 Fortsättning 96 sådan ökning är för kraftfull att genomföra på en gång. Avgiften bör istället successivt ökas till Arbetsutskottet i 72/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen VA-chefen

16 97 Bullersaneringsplan för Växjö stad Dnr TN/2013:319 s beslut godkänner slutrapporten Bullerkartläggning Växjö tätort samt uppdrar åt tekniska chefen att ta fram ett åtgärdsprogram mot buller för Växjö stad. Den 28 november 2013 beslutade tekniska nämnden att uppdra åt tekniska chefen att upprätta förslag till bullersaneringsplan för Växjö stad i samråd med miljöoch hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret. Konsultföretaget Ramböll anlitades för uppdraget. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bullerkartläggningen bifogas i sin helhet till skrivelsen. Slutsats som kan utläsas av rapporten är att antalet bullerexponerade personer i småhus (enbostadshus) och flerfamiljshus där bullernivån ligger över 60 dba ekvivalent mot fasad uppskattas till personer i bostäder/hushåll fördelade på 428 bostadshus (småhus och flerfamiljshus). Arbetsutskottet i 74/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

17 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället Dnr TN/2014:173 s beslut uppdrar åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra övergångställe i anslutning till Högstorpskolan med gupp eller liknande. Till tekniska förvaltningen har inkommit en skrivelse om att Högstorpsvägen, öster om förskolan Blåbärstället, upplevs som farlig och att bilister inte respekterar gällande hastighetsbegränsning. Därför önskas en sänkning av hastighetsbegränsningen från 40 km/h till 30 km/h på sträckan mellan Koltrastvägen och Hollstorp. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt genomförd trafikmätning på berörd sträcka av Högstorpsvägen är medelhastigheten 42 km/h och trafikmängden runt 750 fordon/dygn. Överträdelsehastighet och trafikflöde på den sträckan av Högstorpsvägen är låg och det föreligger inga särskilda skäl för hastighetsändring eftersom Högstorpsvägen klassas som infarts/genomfartsgata och har separerat gång- och cykelväg. I samband med översynen av trafiksäkerheten på Högstorpsvägen konstaterades dock att övergångstället på Högstorpsvägen bör hastighetsäkras med tanke på fordonshastigheterna och att många elever använder övergångstället för att gå eller cykla till skolan. Nuvarande fordonhastigheter varierar mellan 41 km/h och 36 km/h kring övergångstället trots att gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h. Fordonsmängden uppgår till 2000 fordon/dygn. Arbetsutskottet i 75/2014 Beslutet skickas till Förslagställaren Trafikplaneringschefen

18 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät Dnr TN/2014:212 s beslut beslutar att kommunens gatunät, där kommunen är väghållare, ska tillhöra bärighetsklass 1, (BK1). Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser där 1 är högsta bärighet och 3 är lägsta. Om inget annat föreskrivits tillhör vägar som inte är allmänna eller enskilda bärighetsklass 2. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 8 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas föreskrift Växjö kommuns föreskrifter om gator och vägar med bärighetsklass 1 (BK1) inom Växjö kommun ( :110). Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns vägnät, där kommunen är väghållare, till största delen har en bärighet i nivå med klass 1 och därför föreslår tekniska förvaltningens trafikenhet enligt bifogat förslag på föreskrift :110. Arbetsutskottet i 76/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

19 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen Dnr TN/2014:124 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att utföra en djupare analys avseende övergångsställens fördelar respektive nackdelar och att ta fram strategier/riktlinjer för övergångsställen i Växjö. Alliansen har till tekniska nämnden inkommit med skrivelse i rubricerat ärende och tekniska förvaltningen håller med skriftställarna om att frågeställningen är komplex varför en djupare analys av frågeställningen behöver genomföras. Även riktlinjer avseende tillämpning av övergångsställen behöver tas fram. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut År 2000 infördes en ny lag gällande övergångsställen i Sverige, vilket innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Efter detta har olyckorna ökat vid övergångsställena. Det blir en falsk trygghet för de gående. Samtidigt finns det många fördelar med ett övergångsställe då synskadade och andra funktionshindrade har lättare att orientera sig, få tydlighet och struktur för att korsa gatan. Arbetsutskottet i 77/2014 Beslutet skickas till Förslagsställaren Trafikplaneringschefen

20 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark Dnr TN/2014:250 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 Investering sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Av Växjös miljöprogram 2014 framgår att Växjö har som mål att bli en fossilbränslefri kommun senast år En stor utmaning för att nå dit är omställningen av transportsystemet. En förbättrad laddinfrastruktur för elfordon är ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart transportsystem. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 24 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget är att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 (5 stycken på Kvarter Fabriken och 5 stycken på Norrtull). Investering (totalt kr) sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Placering av stolpar görs mellan två parkeringsrutor mittför varandra, så att de tio platserna kan utökas till tjugo platser, vid behov. Åtgärd för dubblering av platser sker då endast genom skyltning. För att möjliggöra uppsättningen samverkar tekniska förvaltningen med planeringskontoret och VEAB. Arbetsutskottet i 78/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen 102

21 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön Dnr TN/2014:183 s beslut är positiv till att Växjö kommun initierar ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen och Kronobergs ornitologiska förening i syfte att skapa samsyn och föreslå lämpliga åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar. Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt lämnat motion angående oro för sjöfågelbeståndet i Helgasjön. en är att fågelarter som fiskgjuse och storlom minskar sina populationer och visar tydligt bristande häckningsresultat. Detta är en oroande tendens som på senare år noterats såväl lokalt som i landet i stort. Några enkla förklaringar till orsaken av minskningen finns inte utan det är sannolikt frågan om flera faktorer både på häckningsområdet i landet och under övervintringen söderut i Europa och Afrika. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 10 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Fågelklubbarna som har god kunskap och överblick över fågellivet såväl lokalt som i länet och övrigt i landet genom upprepade inventeringar. Det är tydligt att det skett en markant minskning av de aktuella fågelarterna över hela landet. Enligt den inventering av fiskgjuse som gjordes 2013 av kronobergska fågelskådare kontrollerades sammanlagt 93 sjöar i länet. Resultatet blev mycket nedslående. Jämfört med 2001, då den senaste organiserade räkningen genomfördes, tycks arten ha backat med katastrofala procent. Det Växjö kommun kan göra är att ta initiativ till ökat samarbetet med de ideella fågelklubbarna och länsstyrelsen och därmed få bättre kunskap om de aktuella fågelarternas populationer och dess möjligheter till fortlevnad. Eventuella åtgärder bör dock ses i ett större geografiskt område än Helgasjön då problematiken är likartad i många sjöar i länet. Fråga är om inte ansvaret för åtgärder och strategier om sjöfågelbeståndet bör ligga på länsstyrelsen då flera kommuner berörs. Fortsättning 102

22 Arbetsutskottet i 79/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunekologen

23 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år 2015 Dnr TN/2014:243 s beslut fastställer följande sammanträdesdagar och tider för nämnden och arbetsutskott år Månad Arbetsutskottet Januari - 22 Februari (kl.10:00) Mars April Maj 7, (heldag) Juni - 11 Juli - - Augusti September Oktober 1 15 November December 3 17 Nämndens sammanträden börjar kl. 14:00 på torsdagar om inte annat anges. Arbetsutskottets sammanträde börjar kl. 14:00 om inte annat anges. Tekniska nämndens studieresa planerats till torsdagen den 21 maj Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden och arbetsutskottet för år 2015 ska fastställas.

24 Fortsättning 103 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

25 104 Redovisning av protokoll Dnr TN/2014:7 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Arbetsutskottets protokoll från den 2 oktober 2014 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.

26 105 Delegeringsbeslut för september Dnr TN/2014:1 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Tjänstemän på tekniska nämnden redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen måndagen den 21 mars 2016 kl. 09:00 11:30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Roger Pettersson, controller, 11-14 Elin Svensson, renhållningsingenjör, 11-12

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 För 2016 prognostiseras förutom normala årliga kostnadsökningar även ökade kostnader med anledning av

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Karin

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014

Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Datum: 13-10-23 Beslutsunderlag Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014 Sammanfattning Förslaget innebär en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10) Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 1 (10) Plats och tid: Älvkullens äldreboende kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Christer Olsson Sebastian Nilsson Ersättare:

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2016-01-01 Version 3 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015, 150, Dnr KS/2015:381. Allmänt Taxan gäller

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m Renhållningstaxa för Arvika kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26 Tid och plats Kommunhuset i Växjö, A-salen, kl. 14:00 16:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 09.30 Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Sammanträdesdatum Ank Di<>rienr cjol 5,' AO-chef Avfall presenterar "Avfallstaxa Gagnefs kommun 2016", se bilaga 5.

Sammanträdesdatum Ank Di<>rienr cjol 5,' AO-chef Avfall presenterar Avfallstaxa Gagnefs kommun 2016, se bilaga 5. . Gagnefs TeknikAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-01 GAGNEFS KOMMUN Dnr 2015/2 Sida 9(14) 51 Avfallstaxa 2016 Ank. 2015-10- 2 6 Dirienr cjol 5,' AO-chef Avfall presenterar "Avfallstaxa

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL (10)

PROTOKOLL (10) 2013-09-30 1(10) Tid och plats Måndagen den 30 september 2013 kl 16.30-17.30 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf

Läs mer

Prisändring av renhållningstaxa 2012

Prisändring av renhållningstaxa 2012 Tjänsteskrivelse 2011-12-02 SBN 2011.0153 Handläggare: Terése Riddersand Samhällsbyggnadsnämnden Prisändring av renhållningstaxa 2012 Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-02

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2013-05-07 116 samt 2013-11-26 183 att gälla från och med 2014-01-01 Falkenberg Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner RENHÅLLNINGSTAXA Simrishamns och Tomelilla kommuner PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling införs successivt under åren 2010-2013. I abonnemang avseende 140, 190 och 370 liters kärl ingår

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer