SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden A-salen, kommunhuset i Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-10-16. A-salen, kommunhuset i Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 14:00 17:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Anna Gustbée (M), tjänstgörande ersättare Martha Elena Sandberg (M) Gudrun Holmberg (C) tjänstgörande ersättare Gun Lagerpohl (M), tjänstgörande ersättare Bengt Lundgren (FP) Jon Malmqvist (KD) Martina Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Remi Jönsson (S) Cristina Stefan (S), tjänstgörande ersättare Stig-Arne Eklund (S) Örjan Mossberg (V) Lars Edqvist (MP) Ylva Jönsson, tjänstgörande ersättare Daniel Noregran (M) Lars-Erik Carlsson (M) Gudrun Holmberg (C) Stanley Ståhl (FP) Per Nilimaa (KD) Ylva Jönsson (V) Teknisk chef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Holmberg Renhållningschef Per Gunnarsson Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg VA-chef Pehr Andersson Abonnentingenjör Christian Samuelsson Ingenjör Rolf Bengtsson Allmänhet (1 person) Justering Justerare Malin Lauber Plats och tid Tekniska förvaltningen

2 Justerade paragrafer Ajournering Kl. 15:40 16:00 Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Anna Tenje Justerare Malin Lauber

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christin Holmberg

4 Förteckning över tekniska nämndens ärenden 16 oktober Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen 91 Renhållningstaxa för Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år Bullersaneringsplan för Växjö stad 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark 102 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år Redovisning av protokoll 105 Delegeringsbeslut för september

5 90 Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen Tekniska chefen informerar om senaste mötet med Trafiksäkerhetsrådet. Bland annat gjorde trafikplaneringschefen en sammanfattning om allt trafikarbete som pågår. Vidare har det arrangerats ett 40-års jubileum för avfallsanläggningen Häringetorp. Det kom många besökare, vilka även fick göra en rundtur på anläggningen. Jubileumet blev uppskattat av besökarna. Tekniska chefen berättar att från den 3 november 2014 besvarar även kommunens kontaktcenter frågor som annars gått vidare till kundcenter på renhållningsavdelningen. Kan inte kontaktcenter svara på frågan skickas den dock vidare till renhållningen. Renhållningschefen ger en nulägesbeskrivning gällande återvinning av kläder och textilier i kommunen. Förhoppningsvis kan detta bli bättre i framtiden. Från renhållningsavdelningens sida vill man att allt ska kunna återvinnas när det gäller textilier. Dock är det trafikenheten som ansvarar för markupplåtelse för att sätta upp containrar för återvinning.

6 91 Renhållningstaxa för 2015 Dnr TN/2014:206 s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa för Växjö kommun enligt bilagda förslag till renhållningstaxa för Växjö kommun Avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari Renhållningstaxan består av två separata delar som finansierar olika kostnader för hanteringen av hushållsavfall i Växjö kommun: Grundavgifter - finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader för drift av våra åtta återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Hämtningsavgifter finansierar verksamhetens olika hämtningstjänster. I renhållningstaxan finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar, latrinkärl samt för hämtning av matavfall från storkök och för tömning av fettavskiljare. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare/säck samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och dragavstånd. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förslag på renhållningstaxa för Växjö kommun 2015 med bilagor A-D avseende hämtningsavgifter. Växjö kommun har en låg renhållningstaxa Svenska hushåll betalar i genomsnitt nedanstående normalavgifter för sin avfallshantering i jämförelse med motsvarande taxor i Växjö kommun (avgifter avser år 2013 enligt Avfall Sveriges statistik).

7 91 fortsättning Hushållstyp Medeltaxa per år i Sverige inkl. moms Taxa i Växjö kommun inkl. moms per år Villa 2032 kr 1945 kr Flerfamiljshushåll 1303 kr 935 kr Fritidshus 1165 kr 1050 kr Växjö kommun har en låg renhållningsavgift mot medeltalet i Sverige samt i jämförelse med jämnstora kommuner, trots att Växjö kommun t ex har insamling av matavfall med biogasproduktion och ett i jämförelse stort antal återvinningscentraler med god geografisk spridning över kommunens orter. För 2015 föreslås en i huvudsak oförändrad taxa. Några mindre ändringar och tillägg föreslås dock: 240 liters säck tas bort ur taxan av arbetsmiljöskäl Hämtning i 240 liters säck föreslås utgå helt ur renhållningstaxan från och med 2015 på grund av arbetsmiljöskäl. För 160 liters säckar föreslås att taxa motsvarande 190 kärl osorterat avfall uttages i de fall där kärltömning inte är möjlig på grund av särskilda skäl t ex särskilda bebyggelseförhållanden. Detta undantag bedöms kunna omfatta ca 25 hämtställen i kommunen. Förlängd fritidshustömning Efter kundönskemål föreslås att tömning av fritidshus förlängs från 9 till 10 gånger per säsong för fritidshustömning varannan vecka. Tillkommande tömning sker i september. Avgiften föreslås vara oförändrad. Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås Nya regler och avgifter avseende kommunägda kärl föreslås för att förtydliga Växjö kommuns åtagande. Höjning av taxa för slamavskiljare Höjning av taxorna för slamavskiljare föreslås pga höjt behandlingspris avseende slamavskiljarslam på Sundet avloppsreningsverk från 160 till 180 kr/ton. Behandlingsavgiften har varit oförändrad sedan Pga den höjda behandlingskostanden föreslås som exempel för det vanligaste abonnemanget (Tömning en gång per år av slamavskiljare upp till 3 m3), en höjning från 685 kr till 740 kr per årlig tömning. Växjö kommun har även efter höjningen en låg taxa i jämförelse med andra kommuner för tömning av slamavskiljare.

8 91 fortsättning Arbetsutskottet i 68/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Renhållningschefen

9 92 Behandlingsavgift för Häringetorps avfallsanläggning 2015 Dnr TN/2014:226 s beslut antar ny behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning enligt bilagt förslag. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Följande förändringar föreslås för behandlingstaxan för Häringetorp 2015: - En sänkning av avgifter för brännbart avfall samt tryckimpregnerat trä pga. sänkta behandlingskostnader. - En sänkning för rena körbara massor för att bättre premiera rena fraktioner. - Efter kundönskemål föreslås även ny mottagningsavgift för däck samt för större stenar. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 69/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

10 93 Avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag 2015 Dnr TN/2014:227 s beslut antar avgifter för återvinnings-/kompostkort för företag som lämnar avfall på återvinningscentraler. Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari Avgifterna föreslås oförändrade för Föreslås förtydligande angående när kompostkort behöver tecknas. Företag med större mängder än 50 ton per år hänvisas till Häringetorps avfallsanläggning för mottagning och vägning av avfall enligt gällande behandlingstaxa. Trädgårdsavfall upp till 5 ton räknas in i den totala mängden för återvinningskort. Föreslås även att en engångsavgift ut á 200:- tas ut för företagskunder som inte har återvinningskort, eller för tillfälliga kunder från andra kommuner som vid enstaka gånger behöver lämna avfall vid Norremark eller Häringetorps ÅVC. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 70/2014 Beslutet skickas till Renhållningschefen

11 94 Önskan om informationskampanj att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter Dnr TN/2014:217 s beslut beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Alliansen föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att en informationskampanj genomförs om att det är möjligt att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 9 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt gällande renhållningsföreskrift finns möjlighet att dela sopkärl enligt följande: Gemensam avfallsbehållare 35 Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om kärl delas utgår grundavgift till samtliga kunder som delar på kärl. Hämtningsavgiften däremot delas mellan abonnenterna. I normalfallet faktureras respektive fastighetsägare för sin andel av hämtningsavgiften. Ett kostnads- och miljöeffektivt sätt att distribuera information till kunder är att skicka med en bilaga med de fakturer som skickas ut avseende avfall och vatten. Därför föreslås att en bilaga angående möjligheten till gemensamma sopbehållare skickas med lämplig fakturaomgång under våren Arbetsutskottet i 71/2014

12 Fortsättning 94 Yrkande Sigvard Jakopson (M): beslutar att information om möjligheten för dem som deltar i matavfallsinsamlingen och komposterar att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick till samtliga kunder under våren Malin Lauber (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V): beslutar att information om möjligheten att dela sopkärl vid villa- och fritidsfastigheter skickas med fakturautskick under våren Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterara att tekniska nämnden beslutar enligt Sigvard Jakopsons yrkanden. Beslutet skickas till Förslagsställaren Renhållningschefen

13 95 Yttrande över motion om avloppsslam i Växjö kommun Dnr TN/2014:141 Ärendet bereds på tekniska nämndens arbetsutskott den 13 november 2014.

14 96 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2015 Dnr TN/2014:236 s beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära fastställelse av VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år 2015 i enlighet med bifogat förslag. VA-taxan är uppdelad i två delar som rör brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter. Dessa delar ses över årligen. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas VA-taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för år Av skrivelsen framgår att föreslagen förändring av brukningstaxan gör att det totala avgiftsuttaget är oförändrat och att dagvattentaxan i enlighet med tidigare beslut är helt införd. Vid nationella jämförelser av brukningsavgifter går Växjö mot det genomsnittligt avgiftsuttaget för gruppen av kommuner med invånare. Föreslagen förändring av anläggningstaxan innebär en ökning för typhus A och B med ca 10 % för att nå bättre kostnadstäckning. Samtidigt har rabatterna på tomtyteavgiften och lägenhetsavgiften rationaliserats bort då taxedelarna har justerats sinsemellan. Detta bedömer tekniska förvaltningen möjliggör för att avgiftsuttagen enklare kan balanseras mellan olika typer av fastigheter och förtydligar taxan för blivande abonnenter. Anläggningsavgifterna måste på sikt höjas mer än vad indexreglering medger. Det för att VA-utbyggnadsprojekt i större exploateringsområden ska nå full kostnadstäckning och få en bättre ekonomi även i de mindre projekten på sikt. Idag bedöms kostnadstäckningen vara ca 70 % i de större exploateringsprojekten. Detta innebär att anläggningsavgiften för exempelvis typhus A respektive typhus B måste öka från kr till kr respektive kr till kr om full kostnadstäckning ska nås till Tekniska förvaltningen menar att en

15 Fortsättning 96 sådan ökning är för kraftfull att genomföra på en gång. Avgiften bör istället successivt ökas till Arbetsutskottet i 72/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen VA-chefen

16 97 Bullersaneringsplan för Växjö stad Dnr TN/2013:319 s beslut godkänner slutrapporten Bullerkartläggning Växjö tätort samt uppdrar åt tekniska chefen att ta fram ett åtgärdsprogram mot buller för Växjö stad. Den 28 november 2013 beslutade tekniska nämnden att uppdra åt tekniska chefen att upprätta förslag till bullersaneringsplan för Växjö stad i samråd med miljöoch hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret. Konsultföretaget Ramböll anlitades för uppdraget. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 19 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bullerkartläggningen bifogas i sin helhet till skrivelsen. Slutsats som kan utläsas av rapporten är att antalet bullerexponerade personer i småhus (enbostadshus) och flerfamiljshus där bullernivån ligger över 60 dba ekvivalent mot fasad uppskattas till personer i bostäder/hushåll fördelade på 428 bostadshus (småhus och flerfamiljshus). Arbetsutskottet i 74/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

17 98 Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Högstorpsvägen öster om förskolan Blåbärsstället Dnr TN/2014:173 s beslut uppdrar åt tekniska förvaltningen att hastighetsäkra övergångställe i anslutning till Högstorpskolan med gupp eller liknande. Till tekniska förvaltningen har inkommit en skrivelse om att Högstorpsvägen, öster om förskolan Blåbärstället, upplevs som farlig och att bilister inte respekterar gällande hastighetsbegränsning. Därför önskas en sänkning av hastighetsbegränsningen från 40 km/h till 30 km/h på sträckan mellan Koltrastvägen och Hollstorp. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 17 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Enligt genomförd trafikmätning på berörd sträcka av Högstorpsvägen är medelhastigheten 42 km/h och trafikmängden runt 750 fordon/dygn. Överträdelsehastighet och trafikflöde på den sträckan av Högstorpsvägen är låg och det föreligger inga särskilda skäl för hastighetsändring eftersom Högstorpsvägen klassas som infarts/genomfartsgata och har separerat gång- och cykelväg. I samband med översynen av trafiksäkerheten på Högstorpsvägen konstaterades dock att övergångstället på Högstorpsvägen bör hastighetsäkras med tanke på fordonshastigheterna och att många elever använder övergångstället för att gå eller cykla till skolan. Nuvarande fordonhastigheter varierar mellan 41 km/h och 36 km/h kring övergångstället trots att gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h. Fordonsmängden uppgår till 2000 fordon/dygn. Arbetsutskottet i 75/2014 Beslutet skickas till Förslagställaren Trafikplaneringschefen

18 99 Bärighetsklassning av kommunens vägnät Dnr TN/2014:212 s beslut beslutar att kommunens gatunät, där kommunen är väghållare, ska tillhöra bärighetsklass 1, (BK1). Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser där 1 är högsta bärighet och 3 är lägsta. Om inget annat föreskrivits tillhör vägar som inte är allmänna eller enskilda bärighetsklass 2. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 8 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas föreskrift Växjö kommuns föreskrifter om gator och vägar med bärighetsklass 1 (BK1) inom Växjö kommun ( :110). Av skrivelsen framgår att Växjö kommuns vägnät, där kommunen är väghållare, till största delen har en bärighet i nivå med klass 1 och därför föreslår tekniska förvaltningens trafikenhet enligt bifogat förslag på föreskrift :110. Arbetsutskottet i 76/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen

19 100 Önskemål om en djupare analys angående för- och nackdelar med övergångsställen Dnr TN/2014:124 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att utföra en djupare analys avseende övergångsställens fördelar respektive nackdelar och att ta fram strategier/riktlinjer för övergångsställen i Växjö. Alliansen har till tekniska nämnden inkommit med skrivelse i rubricerat ärende och tekniska förvaltningen håller med skriftställarna om att frågeställningen är komplex varför en djupare analys av frågeställningen behöver genomföras. Även riktlinjer avseende tillämpning av övergångsställen behöver tas fram. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut År 2000 infördes en ny lag gällande övergångsställen i Sverige, vilket innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Efter detta har olyckorna ökat vid övergångsställena. Det blir en falsk trygghet för de gående. Samtidigt finns det många fördelar med ett övergångsställe då synskadade och andra funktionshindrade har lättare att orientera sig, få tydlighet och struktur för att korsa gatan. Arbetsutskottet i 77/2014 Beslutet skickas till Förslagsställaren Trafikplaneringschefen

20 101 Etablering av laddstolpar för elbilar på kommunal mark Dnr TN/2014:250 s beslut ger tekniska chefen i uppdrag att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 Investering sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Av Växjös miljöprogram 2014 framgår att Växjö har som mål att bli en fossilbränslefri kommun senast år En stor utmaning för att nå dit är omställningen av transportsystemet. En förbättrad laddinfrastruktur för elfordon är ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart transportsystem. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 24 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget är att sätta upp tio laddstolpar för elbilar på parkeringsplatser i zon 2 (5 stycken på Kvarter Fabriken och 5 stycken på Norrtull). Investering (totalt kr) sker genom planeringskontoret och framtida drift och underhåll läggs på tekniska förvaltningen, parkering. Placering av stolpar görs mellan två parkeringsrutor mittför varandra, så att de tio platserna kan utökas till tjugo platser, vid behov. Åtgärd för dubblering av platser sker då endast genom skyltning. För att möjliggöra uppsättningen samverkar tekniska förvaltningen med planeringskontoret och VEAB. Arbetsutskottet i 78/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen 102

21 Yttrande över motion om behovet av åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i Helgasjön Dnr TN/2014:183 s beslut är positiv till att Växjö kommun initierar ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen och Kronobergs ornitologiska förening i syfte att skapa samsyn och föreslå lämpliga åtgärder för sjöfågelbeståndets fortlevnad i länets sjöar. Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt lämnat motion angående oro för sjöfågelbeståndet i Helgasjön. en är att fågelarter som fiskgjuse och storlom minskar sina populationer och visar tydligt bristande häckningsresultat. Detta är en oroande tendens som på senare år noterats såväl lokalt som i landet i stort. Några enkla förklaringar till orsaken av minskningen finns inte utan det är sannolikt frågan om flera faktorer både på häckningsområdet i landet och under övervintringen söderut i Europa och Afrika. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 10 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Fågelklubbarna som har god kunskap och överblick över fågellivet såväl lokalt som i länet och övrigt i landet genom upprepade inventeringar. Det är tydligt att det skett en markant minskning av de aktuella fågelarterna över hela landet. Enligt den inventering av fiskgjuse som gjordes 2013 av kronobergska fågelskådare kontrollerades sammanlagt 93 sjöar i länet. Resultatet blev mycket nedslående. Jämfört med 2001, då den senaste organiserade räkningen genomfördes, tycks arten ha backat med katastrofala procent. Det Växjö kommun kan göra är att ta initiativ till ökat samarbetet med de ideella fågelklubbarna och länsstyrelsen och därmed få bättre kunskap om de aktuella fågelarternas populationer och dess möjligheter till fortlevnad. Eventuella åtgärder bör dock ses i ett större geografiskt område än Helgasjön då problematiken är likartad i många sjöar i länet. Fråga är om inte ansvaret för åtgärder och strategier om sjöfågelbeståndet bör ligga på länsstyrelsen då flera kommuner berörs. Fortsättning 102

22 Arbetsutskottet i 79/2014 Yrkande Örjan Mossberg (V): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunekologen

23 103 Sammanträdesdagar och tider nämnden och arbetsutskottet år 2015 Dnr TN/2014:243 s beslut fastställer följande sammanträdesdagar och tider för nämnden och arbetsutskott år Månad Arbetsutskottet Januari - 22 Februari (kl.10:00) Mars April Maj 7, (heldag) Juni - 11 Juli - - Augusti September Oktober 1 15 November December 3 17 Nämndens sammanträden börjar kl. 14:00 på torsdagar om inte annat anges. Arbetsutskottets sammanträde börjar kl. 14:00 om inte annat anges. Tekniska nämndens studieresa planerats till torsdagen den 21 maj Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden och arbetsutskottet för år 2015 ska fastställas.

24 Fortsättning 103 Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 23 september 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

25 104 Redovisning av protokoll Dnr TN/2014:7 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Arbetsutskottets protokoll från den 2 oktober 2014 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.

26 105 Delegeringsbeslut för september Dnr TN/2014:1 s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under september Tjänstemän på tekniska nämnden redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-30. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Karin

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är: RENHÅLLNINGSTAXA 201 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-21, 162. Gäller från och med 201-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap -6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939)

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22 KF Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Avfallstaxa 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-24 SBN 2013.0195 Handläggare: Andreas Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut om avfallstaxa Beslutsunderlag

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Lars Thelen (M) med Pär Olsson (C) som ersättare

Lars Thelen (M) med Pär Olsson (C) som ersättare Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 08.00-10.20 Beslutande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen, vice ordf (M) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer