SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden A-salen, kommunhuset i Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-05-22. A-salen, kommunhuset i Växjö"

Transkript

1 Plats A-salen, kommunhuset i Växjö Tid Kl. 16:00 18:35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Anna Tenje (M), ordförande Malin Lauber (S), vice ord. Björn Svensson (M) Sigvard Jakopson (M) Karin Wirdheim (M) Lars-Erik Carlsson (M), tjänstgörande ersättare Martha Elena Sandberg (M) Annika Nilsson (C) Bengt Lundgren (FP) Jon Malmqvist (KD) Cristina Stefan (S), tjänstgörande ersättare Remi Jönsson (S) Ylva Jönsson (V), tjänstgörande ersättare Stig-Arne Eklund (S) Örjan Mossberg (V) Lars Edqvist (MP) Gun Lagerpohl (M) Daniel Noregran (M) Lars-Erik Carlsson (M) Gudrun Holmberg (C) David Lundén (C) Stanley Ståhl (FP) Per Nilimaa (KD) Tjänstemän Tf tekniska chef Malin Engström Nämndsekr. Christin Holmberg Projektledare Steve Karlsson 58, 55 Sjöansvarig Andreas Hedrén 58, 55 Övriga Sven Sunesson, ordf. i trafiknämnden 57 Patrik Tidåsen, trafikchef Länstrafiken 57 Allmänhet (1 person) Justering Justerare Malin Lauber Plats och tid Tekniska förvaltningen Justerade paragrafer 55-66

2 Ajournering 17:50 18:20 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 57, 56, 58, 55, Underskrifter Sekreterare Christin Holmberg Ordförande Anna Tenje Justerare Malin Lauber

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Christin Holmberg

4 Förteckning över tekniska nämndens ärenden den 22 maj Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna 56 Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen 57 Information om rapport Linjeutvärdering 58 Information om biogasen 59 Miljödepartementets remiss om naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag med förslag till nya etappmål 60 Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen Önskemål om anläggande av parkeringsplats vid Brände Udde (Trummen) Uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett "experimenthus" i Växjö centrum 64 Nytt personuppgiftsombud för tekniska nämnden 65 Redovisning av protokoll 66 Redovisning av delegeringsbeslut

5 55 Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna Dnr TN/2010:338 s beslut ställer sig bakom förslaget nr 2 i bifogad Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna. Enligt detta alternativ är kommunens långsiktiga mål att uppnå god status i hela sjösystemet Trummen Växjösjön Södra och Norra Bergundasjöarna. ställer sig också bakom förslaget att dela in arbetet i etapper enligt förslaget till åtgärdsstrategi. Detta innebär att inledningsvis planeras och budgeteras ca 41 mkr för genomförande av åtgärder i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Paragrafen justeras omedelbart. Efter motion från Bo Frank (M) och Anna Tenje (M) år 2010 fick tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdstrategi för Växjösjöarna. (KF 231/2010) Målet är att uppnå god ekologisk status i sjöarna Trummen, Växjösjön, samt Södra och Norra Bergundasjön. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 25 april 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Förslag till åtgärdsstrategier för Växjösjöarna Etapp 1 (undersökningar och beslutsunderlag) i åtgärdsstrategin för Växjösjöarna avslutas i april Parallellt med etapp 1 har utredningar om ett tiotal olika möjliga åtgärder genomförts. De stora dragen avseende behov, möjligheter och lämplighet avseende åtgärder går därmed att identifiera nu. Arbetsutskottet i 41/2014 Beslutet skickas till Sjöansvarig Kommunstyrelsen

6 56 Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen I samband med grävarbetet med den östra samlingsledningen på Högstorp har det nu blivit bra med anläggningen av en dagvattendamm, berättar Stig-Arne Eklund, själv boende i området.

7 57 Information om rapport Linjeutvärdering s beslut antecknar informationen till protokollet. Ordförande i trafiknämnden, Sune Sunesson, berättar om nämndens ansvarsområde samt introducerar linjeutvärderingen. Trafikchefen från Länstrafiken, Patrik Tidåsen, informerar om rapporten Linjeutvärdering Hur har trafiksituationen varit för Länstrafiken Kronobergs nya busslinjer. Rapporten är en första utvärdering av de nystartade eller förändrade linjerna som genomfördes under Under de senaste fem åren visar utvecklingen av reseandet i stadstrafiken i Växjö på ett mycket positivt resultat. En ökning med 60 procent har skett under denna tidsperiod. En viktig del i framgången består av att öka utbudet av antalet bussar. Samtidigt har Länstrafiken arbetat för att busslinjerna ska vara snabbare, rakare, enhetliga körsträckor, regelbundna avgångstider samt enhetliga fordon. Länstrafiken har manifesterat denna förändring, vilket det fattades beslut om i trafiknämnden år 2011, genom att utforma en ny tidtabell samt en ny grön kostym. Linje 3, mellan Grand Samarkand och Linnéuniversitetet, har blivit en stor framgång. Utvärderingen visar dock att alla linjer har ökat andelen åkande. Kundnöjdheten visar även på ett positivt resultat. På Länstrafiken har mycket arbete lagts på punktlighet d.v.s. att bussarna följer tidtabellen. Resultatet från 2013 visar att 85,9 procent av bussarna höll sig inom en 5 minuters försening efter utsatt tid vid hållplats. Motsvarande siffra för 10 minuter var 97,7 procent. Bussfilen på Teleborg har varit en stor framgång, vilket minskar risken för förseningar markant. Körningen kan också ske på ett mer effektivt och säkrare sätt, då chaufförens arbetsmiljö inte blir lika stressad.

8 58 Information om biogasen s beslut antecknar information till protokollet. Projektledare, Steve Karlsson, ger en lägesrapport för biogasen. Biogasen: Slutkontroll är genomförd och rejekthantering är nu åtgärdad och ett formellt övertagande återstår. Vid den nya hygiensieringansläggningen pågår nu cambi installation och en ny panna för torkeldning har startat. Driftstarten för slam beräknas komma igång efter semestern. Gasrening Sundet: Drift under garantitid Nu trimning mot maxkapacitet 350 Nm3/tim Snart komplettering för att uppnå maxkapacitet 500 Nm3/tim Arbete för att åter ta tankstation i drift Tankningsanläggningen för biogasbussarna fungerar mycket bra och inga större problem har uppstått. I projektet för insamling av matavfall beräknas nu 73 procent av abonnenterna vara anslutna. Cirka 900 är kvar att kontakta, vilka är bostadrättsföreningar, små verksamheter etc. Detta sker under året. Under 2013 blev resultatet för material som gick till rötning: ton ( ton internslam Sundet). Från 20 till 25 dygn anses vara optimalt för materialet att vara i rötkammaren. Vid hög belastning kan rötkammaren i värsta fall sluta att producera gas. Det som är aktuellt förnärvarande är: Mottagning av matavfall från Älmhult (små mängder). Upphandling av matavfall från Höglandskommuner. Utökat tillstånd förbehandling Häringetorp. Försök förbehandling optiskt sorterade platspåsar från Borås.

9 59 Miljödepartementets remiss om naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag med förslag till nya etappmål Dnr TN/2014:104 s beslut har följande synpunkter på aktuell remiss: 1. Etappmål minskad mängd matavfall a. Målet med minskad mängd matavfall borde kompletteras med sortering av matavfall och att använda matavfallet till exempelvis kompost eller biogas. 2. Etappmål för efterbehandling av förorenade områden a. Vattenskydd och miljöns känslighet är med som parametrar i riskbedömningen, vilket är bra. Det är bra att man ser över den privatfinansierade efterbehandlingen, som annars kan sätta stopp för de mest prioriterade objekten. 3. Etappmål för exponering för kadmium via livsmedel a. Genom att minska mängden kadmium i livsmedel bör vi ju få ett renare slam. En åtgärd är att ha ett gränsvärde på kadmium i livsmedel (finns kanske redan) och utöka kontrollen. Gäller både inhemska och importerade varor. Miljödepartementet har skickat ut en remiss om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse 25 april 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.

10 59 fortsättning Arbetsutskottet har i 40/2014 förslagit tekniska nämnden besluta att: 1. Etappmål minskad mängd matavfall a. Målet att matavfallet ska minska med 20 % till 2020 känns inte realistiskt, bland annat eftersom Växjö kommuns plockanalyser på matavfall visar att under 10 % av matavfallet är onödigt matavfall. 10 % minskning skulle kunna vara en mer realistisk nivå b. Målet med minskad mängd matavfall borde kompletteras med sortering av matavfall och att använda matavfallet till exempelvis kompost eller biogas. 2. Etappmål för efterbehandling av förorenade områden a. Vattenskydd och miljöns känslighet är med som parametrar i riskbedömningen, vilket är bra. Det är bra att man ser över den privatfinansierade efterbehandlingen, som annars kan sätta stopp för de mest prioriterade objekten. 3. Etappmål för exponering för kadmium via livsmedel a. Genom att minska mängden kadmium i livsmedel bör vi ju få ett renare slam. En åtgärd är att ha ett gränsvärde på kadmium i livsmedel (finns kanske redan) och utöka kontrollen. Gäller både inhemska och importerade varor. Yrkande Örjan Mossberg (V) med instämmande av Malin Lauber (S) och Lars Edqvist (MP): Punkt 1.a stryks från arbetsutskottets förslag till beslut Beslutsordning Ordförande Tenje ställer arbetsutskottets förslag mot Örjan Mossbergs yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Örjan Mossbergs yrkande. Beslutets skickas till Kommunstyrelsen Projekteringschefen

11 60 Motion om att bygga upp ett nät av laddstolpar för elbilar Dnr TN/2014:53 s beslut är positiv till motionärernas önskan om utbyggnaden av laddstolpar i Växjö kommun. I den kommande transportplanen finns det en åtgärd att identifiera strategiskt viktiga platser för laddstolpar för elbilar samt att etablera sådana stolpar på dessa platser. Ansvarig föreslås vara Kommunstyrelsen i samverkan med Växjö Energi och tekniska nämnden. är också positiv till förslagsställarnas önskan om att förbättra marknadsföringen av befintliga och kommande laddstolpar. Detta bör ske i samverkan med kommunstyrelsen och är ett arbete som med fördel kan påbörjas snarast avseende befintliga stolpar. Till tekniska nämnden har inkommit en remiss från kommunstyrelsen avseende rubricerad motion. Motionen är ställd från Miljöpartiet de gröna genom Cheryl Jones Fur och Lars Edquist. Motionärerna önskar utbyggnad av laddstolpar för elbilar i zon 1 och 2 i Växjö samt marknadsföring av desamma på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 16 april 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Arbetsutskottet i 43/2014 Yrkande Lars Edqvist (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande Tenje frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Lars Edqvists yrkande. Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen Kommunstyrelsen

12 61 Motion om att återinföra gratis parkering för bilar som körs på fossilfria bränslen Dnr TN/2014:72 s beslut avslår motionen. Lars Edqvist, miljöpartiet de gröna, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i rubricerat ärende och kommunfullmäktige överlät ärendet till tekniska nämnden den 10 mars Motionären föreslår återinförande av gratis parkering i zon 2 för bilar som drivs med biogas, etanol och el, inklusive laddhybrider. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 28 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Vid införandet av det nya beslutet för miljöfordon , fanns det: År stycken parkeringstillstånd i zon stycken parkeringstillstånd i zon 1 År stycken parkeringstillstånd i zon 2 Arbetsutskottet har i 44/2014 föreslagit tekniska nämnden besluta att: ställer sig positiv till intentionen i motionen och kan även tänka sig att se över om andra typer av bilar kan vara aktuella. Yrkande Anna Tenje (M): avslag till motionen Lars Edqvist (MP) med instämmande av Örjan Mossberg (V) och Malin Lauber (S): Bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsordning Ordförande Tenje ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt eget yrkande.

13 61 fortsättning Omröstning begärs godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Anna Tenjes yrkande Nej för bifall till Lars Edqvists yrkande Omröstningsresultat Anna Tenjes yrkande antas med 8 röster mot 7 röster för Lars Edqvists yrkande. Ledamöter Ersättare som tjänstgör Ja- Nej- Avstår röst röst Malin Lauber (S) Nej Sigvard Jakopson (M) Ja Björn Svensson (M) Ja Karin Wirdheim (M) Lars-Erik Carlsson (M) Ja Martha Elena Sandberg (M) Ja Annika Nilsson (C) Ja Bengt Lundgren (FP) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja Eva Kjellberg (S) Cristina Stefan (S) Nej Remi Jönsson (S) Nej Carina Rolfsson (S) Ylva Jönsson (V) Nej Stig-Arne Eklund (S) Nej Örjan Mossberg (V) Nej Lars Edqvist (MP) Nej Anna Tenje (M) Ja Omröstningsresultat 8 7 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen Kommunstyrelsen

14 62 Önskemål om anläggande av parkeringsplats vid Brände Udde (Trummen) Dnr TN/2014:64 s beslut tackar för det inkomna förslaget, men avvaktar med investeringen då tillgången på finansiella medel är begränsad och den aktuella åtgärden för närvarande inte är prioriterad. Kommunstyrelsen har till tekniska nämnden överlämnat skrivelse från Jonas Hollander, per den 28 februari 2014, avseende önskemål om att anlägga en parkeringsplats vid Brände Udde. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 31 mars 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Brände Udde regleras med områdesbestämmelser sedan Dessa ger möjlighet att anordna parkeringsytor inom området. Då Brände Udde står inför framtida planläggning och bebyggelse är det lämpligt att parkeringsytan görs temporär och inte permanent. En temporär parkeringsyta för 25-talet bilar på en yta av ca 25*40 meter har en uppskattad kostnad på ca kronor. Arbetsutskottet i 45/2014 Beslutet skickas till Trafikplaneringschefen Förslagsställaren

15 63 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett "experimenthus" i Växjö centrum Dnr TN/2013:127 s beslut överlämnar utredningen Teknik City till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har givit i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta ett experimenthus i Växjö centrum (KS 115/2013). Experimenthuset i Växjö lades ner för ca 7-8 år sedan. Verksamheten har ständigt efterfrågats. Den 12:e mars arrangerade Växjö Citysamverkan en workshop där drygt 60 representanter från citys näring, fastighetsägare och kommun (såväl tjänstemän som politiker) deltog. Det arbetades med olika frågeställningar och om vad som behöver prioriteras i fortsatt centrumutvecklingsarbete. Vid enkät bland deltagarna hamnade önskemålet om ett experimenthus i city högt. Man ser en stor vikt i att skapa unika aktiviteter i city, som inte finns någon annanstans och därför lockar besökare till city. Experimenthuset är en uppenbar sådan aktivitet som skulle skapa stort mervärde för city. Tanken att placera ett Teknik City i centrum är att stödja och öka attraktivitet. Med ett stort antal besökare till ett Teknik City är det ett angeläget tillskott till underlaget för näringslivet i centrum. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 11 april 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas förstudien Teknik City, synpunkter från Vuxnas lärande, Arbete och Välfärd samt synpunkter från Växjö Citysamverkan AB. Av bilaga framgår tankarna med Teknik City vilket inte är detsamma som gamla experimenthuset. Här finns delar av de grundläggande naturvetenskapliga experiment kvar. Dessa föreslås kompletteras med modern teknik och miljöanslag.

16 Fortsättning 63 Inledningsvis blir driftkostnaden hög. Efter en två år när etableringen har satt sig och kvaliteten är hög kan olika driftbidrag sökas. Utöver utredningens driftkalkyl tillkommer hyreskostnader för lokal på ca 0,9 1,0 miljoner kr beroende på storlek. I det fall beslut tas om att starta ett Teknik City kan förarbete starta under 2014 för att vara i full drift från och med Arbetsutskottet i 42/2014 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

17 64 Nytt personuppgiftsombud för tekniska nämnden Dnr TN/2014:126 s beslut 1. utser Annika Sandström, Regionförbundet Södra Småland, Videum Science Park, Växjö till personuppgiftsombud. 2. Uppdrag gäller från och med Beslutet skickas till Datainspektionen och Regionförbundet Södra Småland. Varje nämnd i Växjö kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid myndigheten. För att försäkra sig om att man följer personuppgiftslagen (PuL) ska varje myndighet utse ett personuppgiftsombud. För att underlätta för kommunens myndigheter finns sedan 2001 avtalat med Regionförbundet södra Småland att hålla en person för detta uppdrag för samtliga nämnder. Dock måste varje nämnd i ett enskilt beslut formellt utse denna person som personuppgiftsansvarig för den egna myndigheten. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 7 maj 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Den 30 januari 2014 tog tekniska nämnden tog beslut om att utse Ulf Petersson till personuppgiftsombud. Regionstyrelsen beslutade den 23 april 2014 att entlediga Ulf Petersson från uppdraget och istället har Annika Sandström utses till nytt personuppgiftsombud. Därför måste nämnden revidera tidigare beslut. Arbetsutskottet i 46/2014 Beslutet skickas till Datainspektionen Regionförbundet Södra Småland Kommunstyrelsen

18 65 Redovisning av protokoll Dnr TN/2014:7 s beslut godkänner redovisningen. Arbetsutskottets protokoll från den 8 maj 2014 har skickats ut till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.

19 66 Redovisning av delegeringsbeslut Dnr TN/2014:1 s beslut Tekniska förvaltningen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna under april Tjänstemän på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för tekniska nämnden beslut som tagits på delegation. Tekniska förvaltningen har som anmälan överlämnat redovisning över delegeringsbeslut nr , nr , nr , april månad 2014.

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen, kommunhuset. Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Niklas Arvidsson (M) Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Kerstin Rask (S) Agneta Brendt (S) Monika Flöjt (S) Solveig Jansson (V)

Niklas Arvidsson (M) Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Kerstin Rask (S) Agneta Brendt (S) Monika Flöjt (S) Solveig Jansson (V) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-11.25 Ajournering kl 10.35-10.40 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Thomas Sundlöf (M) Lena Frankenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer