Miljörapport SSAB Oxelösund AB SSAB Merox AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2008. SSAB Oxelösund AB SSAB Merox AB"

Transkript

1 Miljörapport 2008 SSAB Oxelösund AB SSAB Merox AB

2 Öppen 2 av 58 MILJÖRAPPORT SSAB Oxelösund AB 2008 Innehållsförteckning 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR SSAB OXELÖSUND AB ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR SSAB MEROX AB 5 2 MILJÖPOLICY 6 3 MILJÖBERÄTTELSE 2008 FÖR SSAB OXELÖSUND AB ENERGI VILLKOR OCH TILLSTÅND ANMÄLNINGSÄRENDEN UNDER PRÖVOTIDSUTREDNINGAR INLÄMNADE MARKFÖRORENINGAR UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN DRIFTSSTÖRNINGAR NYA ANLÄGGNINGAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDET MILJÖLEDNINGSSYSTEM DEPONIER TILLSYNSMÖTEN 12 4 PRODUKTION/OMFATTNING PÅ VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING UR MILJÖSYNPUNKT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN VID SSAB OXELÖSUND AB BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN VID SSAB MEROX AB 19 6 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR VATTEN RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR LUFT KEMIKALIEHANTERING RUTINER FÖR FORTLÖPANDE KONTROLL AV MILJÖFÖRBÄTTRANDE ARBETE UPPFYLLANDE AV VILLKOR KOMMENTARER TILL ÖVERSKRIDNA RIKTVÄRDEN UTSLÄPP AV STOFT TILL LUFT UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER TILL LUFT UTSLÄPP AV KOLDIOXID UTSLÄPP AV SVAVELDIOXID TILL LUFT UTSLÄPP AV PAH OCH DIOXINER DIAGRAM ÖVER UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP AV METALLER OCH ÖVRIGT TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN ANALYSER PÅ LAKVATTEN FRÅN DEPONIER ENERGIFÖRBRUKNING FÖRBRUKADE KEMISKA PRODUKTER 42 8 MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKER MILJÖSTÖRNINGAR KOKSVERKETS BIPRODUKTVERK SEVESO 2 43

3 Öppen 3 av 58 9 VERKSAMHETENS PÅVERKAN PÅ MILJÖN AVFALLSHANTERING OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL STATISKTIK ÖVER AVFALL OCH FARLIGT AVFALL KOMMENTERAD SAMMANFATTNING AV RESULTATEN AV UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR OMGIVNINGSUNDERSÖKNINGAR SAMORDNAD RECIPIENTKONTROLL (SRK) EXTERNT BULLER BILAGOR 55 BILAGA 1 UTDRAG UR MILJÖDOM MÅL NR M

4 Öppen 4 av 58 1 Administrativa uppgifter 1.1 Administrativa uppgifter för SSAB Oxelösund AB Verksamhetsutövare/ företag/ plats Namn Platsnummer Postadress Telefonnummer Organisationsnummer Anläggningens mittpunkt RT90 Kontaktperson Kommun och län där verksamheten bedrivs Fastighetsbeteckningar Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Produktionstillstånd från Miljödomstolen Tillstånd för Ålödeponin Tillsynsmyndighet SSAB Oxelösund AB OXELÖSUND X= Y= Klas Lundbergh Oxelösunds kommun, Södermanlands län Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2 Oxelö 7:37, Oxelö 7:62, Oxelö 7: stål och metall stenkol förbränning infrastruktur Beslut från , beslutet vann laga kraft Mål nr M Beslut Mål nr M Länsstyrelsen i Södermanland

5 Öppen 5 av Administrativa uppgifter för SSAB Merox AB Verksamhetsutövare/ företag/ plats Namn Platsnummer Postadress SSAB Merox AB OXELÖSUND Telefonnummer Organisationsnummer Kontaktperson Kommun och län där verksamheten bedrivs Fastighetsbeteckningar Klas Lundbergh Oxelösunds kommun, Södermanlands län Stora Hummelvik 1:8, Brannäs 1:2 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillstånd från Miljödomstolen Tillstånd för Ålödeponin Tillsynsmyndighet förbehandling sortering mm mellanlagring deponering Beslut från , beslutet vann laga kraft Beslut Mål nr M Länsstyrelsen i Södermanland

6 Öppen 6 av 58 2 Miljöpolicy På SSAB Oxelösund tillverkar vi produkter och använder anläggningar som på ett effektivt sätt hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser. De avancerade höghållfasta stål vi framställer och den kunskap vi tillför innebär att våra kunders produkter blir mer miljöanpassade. Därmed främjas en hållbar utveckling för våra kunder, oss själva och samhället i övrigt. Vi arbetar på ett systematiskt, målstyrt och förebyggande sätt för att minska vår miljöpåverkan och säkerställa ständiga förbättringar. Miljöarbetet kännetecknas av kunnande, förståelse och delaktighet hos alla medarbetare där efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav utgör en naturlig del. 3 Miljöberättelse 2008 för SSAB Oxelösund AB SSAB är ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. Koncernens stålrörelse består av tre divisioner; Tunnplåt (SSAB Tunnplåt AB med huvudorterna Borlänge och Luleå), Grovplåt (SSAB Oxelösund AB med tillhörande dotterbolag) och division Nordamerika. SSAB:s övriga två dotterbolag är Plannja som står för vidareförädling och Tibnor som är koncernens handelsföretag. SSAB Oxelösund AB är världens ledande producent av kylda stål. Med kylda stål avses grovplåt med extra hög hållfasthet och god svetsbarhet i kombination med hög slitstyrka och god formbarhet. Kylda stål, dvs. slitstålen Hardox och konstruktionsstålen Weldox används i applikationer med extrema krav på hållfasthet i kombination med god svetsbarhet eller hög slitstyrka. De kylda stålen säljs över hela världen och används bl.a. i entreprenadmaskiner och gruvutrustning. I Oxelösund finns också dotterbolaget SSAB Merox AB som vidareförädlar och säljer biprodukterna från verksamheterna i Oxelösund och Borlänge, medverkar till att återföra bl.a. järn- och kolhaltiga material till processerna. Antalet anställda i Oxelösund var den 31/ personer.

7 Öppen 7 av 58 SSAB Merox AB är ett helägt dotterbolag till SSAB Oxelösund AB och SSAB Tunnplåt AB med verksamheter i Oxelösund, Borlänge och Grängesberg. Här redovisas verksamheten i Oxelösund. Verksamheterna i Borlänge och Grängesberg redovisas i särskilda miljörapporter. Merox utvecklar, marknadsför och processar metallurgiska biprodukter, samt bidrar till att återföra bl.a. järn- och kolhaltiga material till processerna för att stödja och säkerställa en hög nivå av resursutnyttjande vid tillverkning av stål inom SSAB. Merox produktsortiment innefattar exempelvis kravgodkänd jordbrukskalk, unika ballastmaterial och råvaror till elektronikindustrin. Merox hanterar totalt cirka ton material årligen. Antalet anställda vid Merox var 2008, cirka 55 personer varav cirka 45 personer i Oxelösund. 3.1 Energi Vid produktionen av järn och stål uppkommer stora mängder energirik gas. Dessutom produceras ånga i samband med de metallurgiska processerna. Gas och ånga används i processerna och för produktion av fjärrvärme och el. Till kommunens fjärrvärmenät levererades år GWh. SSAB Oxelösund producerade i fjol 240 GWh elenergi av "överskottsgaser". Det svarade för en väsentlig del av vårt elbehov. 3.2 Villkor och tillstånd SSAB Oxelösund AB erhöll ett nytt miljötillstånd för verksamheten, Mål nr M Domen vann laga kraft den 12 december Miljödomen ger SSAB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet med följande tillståndsgiven produktion: Rampkoks Råjärn Prima ämnen Levererad plåt Gods över kaj ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år Reglering sker genom 30 villkorspunkter. Domen innebär även krav på ett antal åtgärder, prövotidsutredningar och provisoriska villkor. Ett nytt kontrollprogram har under året lämnats till tillsynsmyndigheten. SSAB Merox AB har inga egna tillstånd för verksamheterna i Oxelösund eller Borlänge. Huvudverksamheterna på orterna, SSAB Oxelösund AB respektive SSAB Tunnplåt AB har villkor för verksamheten som inbegriper de verksamheter som sköts av Merox. Verksamheten i Grängesberg är anmälningspliktig, en förnyad anmälan lämnades och godkändes Företagets deponier har egna tillstånd och innefattas inte i det nya tillståndet. Under året har utfyllnaden av Stegeluddsviken genomförts enligt det kontrollprogram som har lämnats till tillsynsmyndigheten.

8 3.3 Anmälningsärenden under 2008 Öppen 8 av 58 Följande ärenden anmäldes till tillsynsmyndighet och beslutades under året: Anmälan om slamcentrifug koksverket. Installation och drifttagning av en slamcentrifug vid biproduktverkets biologiska vattenrening. Kontrollprogram för utfyllnad av Stegeluddsviken vid SSAB Oxelösund. Kontrollprogrammet gäller för genomförandet av utfyllnaden vid Stegeluddsviken. Anmälan utförande etapp 7 Ålödeponin. Tillsynsmyndigheten skall godkänna mellantäckningen och utförandet innan varje deponietapp får tas i drift. Anmälan angående schaktning och markarbeten Varmapparater. Markberedning samt byggnation av fundament och kringutrustning inför byte av varmapparater vid Masugn 2. Anmälan angående utökning av nödgjutningsbäddar masugnar. Utökning med fyra nya nödgjutningsbäddar för råjärn bredvid de befintliga fem bäddarna inom masugnsområdet. Anmälan utgrävning Pråmläge. Uppgrävning av material som spillts vid lossning och lastning vid pråmläget. Anmälan avseende försök med D-fiber. Försök att minska diffus damning genom att spola returpappersfiber vid Lotsängens deponi, (Anmälan återtagen den 16 oktober 2008). Anmälan avseende sprängning och mellanlagring av bergsmassor. Sprängning och mellanlagring av bergsmassor vid Brannäshalvön. Anmälan Nya anläggningar inom SSAB s verksamhetsområde Gäller för sjoklager, anlöpningslinje, skrothantering, diffusionsugnar mm. Anmälan avseende nödgjutning. Nödgjutning av råjärn vid nio nödgjutningsbäddar inom masugnsområdet under tidsperioden 1 september december Ansökan om godkänd mätmetod för bestämning av svaveldioxid från SSAB s kraftvärmeverk (NFS 2002:26). Anmälan utförande sluttäckning Östra delen, Ålöfjärdsdeponin. Beskrivning av utförande av sluttäckning vid Ålöfjärdsdeponin. Redovisning av PCB i byggmaterial. Genomförd inventering rörande PCB i fog- och golvmassa i byggnader vid SSAB Oxelösund AB i enlighet med 16 SFS Förordning (2007:19) om PCB. Anmälan angående rivning av Glasbruk och Vattentorn etapp 1. Anmälan angående bortforsling av förorenade massor vid koksverkets tjäracistern TC1.

9 Öppen 9 av Prövotidsutredningar inlämnade 2008 Företaget har den 31 december 2008 lämnat följande sju prövotidsutredningar till miljödomstolen. Ytterligare prövotidsutredningar kommer att lämnas in under Nedan följer en sammanfattning av vad de inlämnade utredningarna innebär. Stoftemissioner från stålverket Bolaget skall utreda förutsättningarna för att reducera stoftutsläpp från stålverket. Utredningen ska omfatta utsläppsbegränsande åtgärder, utsläppsminskningar samt kostnaderna härför. Bolaget skall senast den 31 december 2008 redovisa utredningen till miljödomstolen med i förekommande fall förslag till villkor. Omhändertagande av LD gas Bolaget skall utreda förutsättningarna för tillvaratagande av LD-gas i bolagets energisystem och för elproduktion. Utredningen skallomfatta även utsläppsbegränsande åtgärder, utsläppsminskningar samt kostnader härför. Bolaget ska senast den 31 december 2008 redovisa utredningen till miljödomstolen och i förekommande fall förslag till villkor. Utsläpp från granuleringsanläggningen mm Bolaget skall utreda förutsättningarna för lagring av granuler, utsläpp av avdragsvatten till recipient samt utformningen av vallen/utloppet till recipient. Beträffande granulerna ska bolaget under prövotiden följa upp erfarenheter av lagring i det fria av granulerna både vad avser damning och hantering av dammbekämpningsvatten. Beträffande utsläpp av avdragsvatten ska bolaget undersöka vattnets föroreningsinnehåll. Vilken utformning som vallen/utloppet till recipienten ska ha ska undersökas under prövotiden. Prövotidsredovisningen med erfarenheter under prövotiden samt förslag på slutliga villkor ska ges in till miljödomstolen senast den 31 december Utsläpp från vakuumanläggning SSAB skall senast den 31 december 2008 till miljödomstolen redovisa resultat och i förekommande fall föreslå villkor rörande utsläpp till vatten från den nya vakuumanläggningen. Utsläpp av kväveoxider, NOx från processer Bolaget ska utreda förutsättningarna för att reducera utsläppen av kväveoxider eller en kombination av dessa genom rening eller processinterna åtgärder samt kostnader för dessa. Utredningen omfattar bl. a. - Installation av så kallad låg-nox brännare i ämnesugnarna. - Om selektiv icke katalytisk reduktion, SNCR, är en möjlig teknik i koksverkets undereldning. - Installation av selektiv katalytisk reduktion, SCR, i Normugn 2. Utredningen ska omfatta utsläppsbegränsande åtgärder, utsläppsminskningar samt kostnaderna härför. Bolaget skall senast den 31 december 2008 redovisa utredningen till miljödomstolen med i förekommande fall förslag till villkor.

10 Öppen 10 av 58 Kylvattenutsläpp mm Bolaget ska utreda temperaturgradientens utbredning i Ålöfjärden beroende av bolagets kylvattenutsläpp. Med hjälp av modeller, litteraturstudier få en utökad kunskap om hur vattenströmmar, bioturbation och resuspension påverkar sedimenten i Ålöfjärden samt redovisa resultaten av den översiktliga dagvattenutredningen. Bolaget ska senast den 31 december 2008 redovisa utredningen till miljödomstolen med i förekommande fall förslag på villkor. Utsläpp från interna transporter. Bolaget skall utreda utsläpp och hur utsläppen kan reduceras av kväveoxider från interna transporter. Redovisningen omfattar utbytesplaner samt effekter av genomförda investeringar/åtgärder samt att utreda tekniska och ekonomiska möjligheter och tidplan för installation av partikelfilter och katalysatorer. Bolaget skall senast den 31 december 2008 redovisa utredningen till miljödomstolen och i förekommande fall förslag till villkor. 3.5 Markföroreningar Vid grävning inom verksamhetsområdet har markföroreningar påträffats. Detta har då anmälts som miljöstörning till länsstyrelsen och uppföljning har skett muntligt på tillsynsmöten eller skriftligt till tillsynsmyndigheten. Den sammanlagda mängden förorenade massor som forslats bort till destruktion var under 2008 cirka 2200 ton. De områden där markföroreningar har påträffats är vid koksverksområdets tjäracisterner, grävning för oljeavskiljare vid Brannäs samt vid markbearbetning inför byte av varmapparater vid masugn Utsläpp till luft och vatten Utsläppen till luft och vatten från verksamheten vid SSAB Oxelösund AB var, 2008, i flesta fall betydligt lägre än de begränsningsvärden som myndigheterna angivit. Inga gränsvärden har överskridits under året. Däremot har några riktvärden tillfälligt överskridits. 3.7 Driftsstörningar Under 2008 har 11 miljöstörningar inträffat som föranlett inrapportering till Länsstyrelsen. Uppföljning av dessa samt mindre störningar följs upp vid regelbundna tillsynsmöten med länsstyrelsen och Oxelösunds kommun.

11 Öppen 11 av Nya anläggningar inom verksamhetsområdet Målningslinjen med höglager En ny byggnad med bläster- och målningslinje för plåt har satts i drift under året. Den nya målningslinjen ligger i den norra delen av verksamhetsområdet. Ett höglager för plåt finns även i anslutning till målningslinjen. Anlöpningsugn i hall 10 efterbehandlingen Valsverkets efterbehandling värmebehandlar, formaterar, skyddsmålar och utlastar plåt innan leverans till kund. De ugnar som värmebehandlar plåten är normaliseringsugnar och anlöpningsugnar. Anlöpningsugnar används för att modifiera hårdhet, styrka och seghet på härdat material vid temperaturer mellan 180 C C. Den nya anlöpningsugnen är en elugn. Ugn och nytt härdverk i hall 1 valsverket I en härdugn värms plåtarna till cirka 900 C och i efterföljande härdverk kyls plåtarna genom att de spolas med stora mängder vatten under högt tryck. Den nya ugnen värms med el. Till härdverket finns även en kylvattenbassäng för cirkulation av processvatten samt ett kyltorn för kylning av processvattnet. Vakuumstation stålverket Vakuumanläggningens (VTD) huvudsakliga funktion är att driva ut bland annat väte ur stålet för att stålet ska få den rätta kvaliteten. Vid stationen vakuumbehandlas, värms och tillsätts legeringar i det flytande stålet. Anläggningen har ersatt stålverkets Skänkugn (SU) som nu fungerar som en värmningsstation för stålskänkar. Vid skänkugn kan även legeringar tillsättas. 3.9 Miljöledningssystem SSAB Oxelösund AB har ett miljöledningssystem enligt miljöstandarden ISO Certifikat erhölls från DNV den 17/5 2004, certifikat nr 2004-SKM-AR-788. Förnyat certifikat finns som sträcker sig till den 31/ SSAB Merox arbetar enligt miljöledningssystemet ISO 14001, och certifierades våren Förnyat certifikat finns som sträcker sig till den 3/ Under året har 16 stycken interna revisioner för kvalitets- och miljöledning genomförts på SSAB samt 7 stycken interna revisioner på Merox.

12 Öppen 12 av Deponier En avslutningsplan har upprättats för Lotsängsdeponin. Det har även upprättats en anpassningsplan samt en deponiplan för Ålödeponin. I samband med det nya miljötillståndet har företaget fått tillstånd att anlägga en inert deponi vid Brannäs för deponering av LD-slagg och AQS. Arbetet med deponin pågår i samråd med tillsynsmyndigheten. Företaget har även tagit fram en lokaliseringsstudie för förslag på lämpliga platser för anläggandet av en ny deponi Tillsynsmöten Under året har sju tillsynsmöten hållits. På tillsynsmötena deltar SSAB, Länsstyrelsen och Oxelösunds kommun. SSAB lämnar dessutom varje kvartal en rapport över företagets utsläppsdata.

13 Köpta råvaror SSAB Merox AB SSAB Oxelösund AB Titel Öppen 13 av 58 4 Produktion/Omfattning på verksamheten 2008 Produktion/omfattning på verksamheten 2008 Faktisk produktion / förbrukning Produkt Tillståndsgiven produktion Ton förändring sedan 2007 Koks Stenkolstjära Råbensen Råjärn hytta Råjärn hytta Råjärn totalt Bäddgjutet råjärn Granulerat järn Prima ämnen Produktion härdlinje Levererad plåt Gods över kaj Brikettproduktion Produkter baserade på masugnsslagg LD-sten Ammoniumsulfat Pellets Koks Injektionskol Kol Bränd kalk Legeringar Kalciumkarbid Köpt extern skrot Internt skrot Råvaror till Merox

14 Öppen 14 av 58

15 Öppen 15 av 58 5 Verksamhetsbeskrivning ur miljösynpunkt 5.1 Beskrivning av verksamheten vid SSAB Oxelösund AB Inledning SSAB s industriområde ligger öster om Oxelösund kommuns centrala delar och området omfattar cirka 400 hektar. I söder gränsar området mot Gamla Oxelösund och Oxelösunds hamn, i öster mot Östersjön och i norr mot Brannäshalvön. SSAB Oxelösund AB producerar både färdig plåt och halvfabrikat i form av stålämnen. Stålämnestillverkningen är betydligt större än den mängd som valsas i det egna valsverket. Övriga stålämnen säljs i huvudsak till SSAB Tunnplåt AB i Borlänge för vidare valsning till tunnplåt. En mindre del av ämnena säljs även till externa kunder. Plåten som valsas i Oxelösund används både till enklare stålkonstruktioner och till mycket avancerade tillämpningar där hög hållfasthet, svetsbarhet och slitstyrka behövs. Slitstålet Hardox och det extra höghållfasta konstruktionsstålet Weldox utgör företagets kärnaffär. Verktygsstålet Toolox och skyddsplåten Armox är plåtar som också tillverkas och valsas i Oxelösund. Från järnmalm till grovplåt en översikt Nedan visas en principskiss över råvaruanvändningen och tillverkningen av olika produkter i de olika processerna vid SSAB Oxelösund AB. Leverans Förädling MEROX Biprodukter Leverans Eldningsolja Leverans Koks Malm Masugn Råjärn Stålugn Råstål Efterbehandling & Stålämnen stränggjutning Ämnesugn Valsning Plåt Kol Kalksten Luft Syrgas Skrot Bränd kalk Kol Koksverk Koksugnsgas Värmebehandling Leverans biprodukter

16 Öppen 16 av 58 Masugn Järnmalm, koks, kol och kalksten lossas från pråm/båt till upplagringsplatser i Oxelösunds hamn. Råvarorna forslas sedan från hamnen på inbyggt transportband in till lagerfickor i masugnarnas råvaruhus. Första steget i tillverkningen av ämnen eller plåt är masugnsprocessen, där järnoxiden i malmen reduceras till råjärn. Reduktionen sker med koks och kol i ett cirka 25 meter högt ugnsschakt. I detta schakt tillsätts järnbärare, slaggbildare och koks överst. Ugnen är keramiskt infodrad. I den nedre delen blåses het blästerluft, syrgas och kolpulver in. Dels sker kemiska reaktioner med slutresultatet att syre i malmen reagerar med kolet och avgår som gaserna koldioxid och kolmonoxid. Kvar blir flytande råjärn och slagg. Masugnen tappas på flytande råjärn och slagg genom ett tapphål i botten på ugnen. Råjärnet tappas i ett stort eldfast kärl, s.k. torped som går på järnväg för vidare förädling i stålverkets LD-konverter. Slaggen transporteras också på järnväg för svalning och vidareförädling. Avgaserna från masugnen renas dels genom torr avskiljning vilket ger hyttsot och dels genom våt avskiljning som ger hyttslam. Den renade gasen energiåtervinns i kraftverket samt i förbränningsprocesser i produktionskedjan. Vid tappning av masugnen frigörs stora mängder stoftmängder som samlas upp via utsugsfilter. Vid start och stopp av masugnen måste man under kortare perioder släppa ut orenad masugnsgas vid toppen av masugnen. Koksverk För att smälta järnmalmen i masugnen behövs koks. Koksen fungerar som bränsle och reduktionsmedel men även genom sin styckeform stötta övriga material inne i masugnen samt att gas kan passera genom ugnen. Koksen bildas genom att råkolet hettas upp utan lufttillträde i cirka 20 timmar så kolet koksar, dvs. först mjuknar till en plastisk massa och sedan stelnar till koks. Koksningen sker i 100 parallella ugnar. Vid koksningen avges stora mängder av koksugnsgas. Ur koksugnsgasen utvinns bensen och stenkoltjära i biproduktverket. Koksugnsgasen renas även från svavel som överförs till svavelsyra som i sin tur används för att framställa ammoniumsulfat. Den renade koksugnsgasens energiinnehåll används sedan i olika värmningsprocesser, exempelvis för att värma stålämnen till valsningstemperatur samt för värmebehandlingar av plåt. Tömning (tryckning) av koksugnarna och släckning av koksen ger betydande stoftutsläpp. Dessa övervakas genom att man via ett index bedömer hur mycket det ryker. Energi och media - kraftverk Vid SSAB s kraftverk produceras/distribueras följande: Elkraft Fjärrvärme Olika typer av vatten Ånga Blästerluft till masugnarna Gasol Olja

17 Öppen 17 av 58 Den egna elkraftproduktionen står för cirka 44 procent av företagets totala elförbrukning. Fjärvärme från kraftverket levereras internt inom företaget samt till Oxelösunds kommun. Stora mängder vatten hanteras inom företaget. De vattentyper som förekommer inom företaget är industrivatten, saltvatten, dagvatten och dricksvatten. Dessa olika vattentyper används och hanteras olika beroende på var i processen vattnet används. Den ånga som produceras i ångpannorna används till elproduktion, hetvattenproduktion eller till värmningsändamål. Blästerluft är tryckluft och används till reduktionsprocessen i masugnarna. Gasolen används till skärning, exempelvis vid stålverk och valsverk. Eldningsoljan distribueras dels till kalkverket, dels används oljan i kraftverkets ångpannor som stöd- och reservbränsle. Oljan är lågsvavlig tjockolja. LD-konverter LD-konvertern i stålverket består av en tegelinfodrad plåtmantel med en höjd på cirka 8,5 meter och en diameter på cirka 6,5 meter. Konvertern är tippbar för påfyllning av råvaror respektive urtappning av det färdiga stålet. Råjärnet innehåller cirka 4 procent kol. I LD-konvertern minskas denna kolhalt till under 0,1 procent genom att blåsa på syrgas. Vid denna så kallade blåsningsprocess oxideras en del föroreningar och tas upp som fasta oxidföreningar i slaggen medan kolet avgår som koloxid via avgaserna. För att ta upp de oxidiska föreningarna i slaggen tillsätts bränd kalk som slaggbildare. För att hålla nere temperaturen vid blåsningen tillsätts även cirka 20 procent skrot. Efter blåsningsprocessen återstår ett råstål som alltid har en likartad analys. I samband med tappningen till gjutskänken tillsätts sedan olika legeringsämnen för att ge det färdiga stålet önskvärda egenskaper. LD slaggen transporteras i speciella grytor för svalning och vidareförädling. LD slaggen luftkyls och siktas sedan till olika fraktioner av LD sten. Värmen i avgaserna från LD-konvertern tas tillvara via värmeväxlare därefter avskiljs stoftet från gaserna som sedan facklas. Efterbehandling av råstål Fortsatt behandling av stålet sker i olika efterbehandlingsstationer där vakuumbehandling kan göras och tillsättning av legeringar sker. Utsläpp vid efterbehandlingsstationerna sker huvudsakligen som stoft som samlas upp i filter via utsug.

18 Öppen 18 av 58 Stränggjutning Det flytande stålet levereras till stränggjutningsmaskinerna i skänkar om cirka 220 ton per styck. Skänkarna förflyttas med traverskranar. I stränggjutningsmaskinen gjuts det flytande stålet ut till fasta stålämnen. Stålverket har två stränggjutningsmaskiner. I stränggjutningsmaskinen formas och kyls stålet till en lång sträng med bredden varierande mellan mm och med en tjocklek av 220 mm eller 290 mm. Strängen kapas sedan med gasolskärbrännare till förutbestämda längder till stålämnen. Innan stålämnena säljs eller levereras till valsverket synas ytorna och eventuella sprickor slipas bort i en ämnesslipmaskin. För varje skänk som gjuts ut kyls energi motsvarande kwh bort. Detta motsvarar årsförbrukningen av 1-2 villor med direktverkande el. Granuleringsanläggning I anläggningen granuleras råjärn och stål. Granulerna är i första hand avsvavlat råjärn och anläggningen har en kapacitet på cirka 180 ton per timme. Granuleringsanläggningen är ett alternativt sätt att omhänderta flytande järn från masugnarna då kapaciteten vid stränggjutningsanläggningen är begränsad, exempelvis vid sommarstopp. Valsning De nu färdiga stålämnena värms upp i ämnesugnarna till lämplig valsningstemperatur, dvs. mellan 1100 C och 1300 C. Som bränsle i ugnarna används nu den gas som bildas i koksverket. Det färdigvärmda stålämnet passerar ämnesblästern för rensning av glödskal som bildats i ugnen. Valsverket är ett reversibelt kvartoverk, vilket betyder att verket kan köras i bägge riktningar samt att det har fyra valsar med två arbetsvalsar och två stödvalsar. Stödvalsarna tar upp valskraften från arbetsvalsarna så att plåten kan valsas jämntjock. När stålämnet har valsats ut till önskad längd, bredd och tjocklek kommer den från kvartoverket som en råplåt. Råplåten riktas och svalnar vid någon av svalbäddarna. Råplåten synas, eventuella ytfel slipas bort och går vidare till formatering till order- eller lagerplåt. Efterbehandling Valsverkets efterbehandling värmebehandlar, formaterar, skyddsmålar och utlastar inför leverans till kund. Plåtar har olika flöden beroende på plåtens tjocklek och kvalitet. Det finns även anläggningar för olika räddningsbehandlingar såsom slipning, svetsning, och riktning. För att kunna hålla reda på plåtens identitet finns anläggningar för stämpling och märkning av plåt. Utlastning och leverans Utlastning och leverans av plåt sker med både lastbil, järnväg och båt. Av de totala utleveranserna av färdiga produkter sker cirka 55 procent med järnväg, cirka 12 procent med lastbil och resterande cirka 33 procent går ut med båt via företagets stålhamn. Containertrafiken via båt har ökat under senare år.

19 Öppen 19 av Beskrivning av verksamheten vid SSAB Merox AB För att stödja och säkerställa en mycket hög nivå av resursanvändning vid tillverkning av stål inom SSAB styrs processerna för att erhålla biprodukter med rätt kvalitet. Biprodukterna förädlas och säljs av SSAB Merox. Merox har genom sin verksamhet uppnått en ledande position i landet inom sin bransch. Merox sköter också driften av SSAB s deponier och styrning av farligt avfall. Merox arbetssätt Både för klassiska produkter och biprodukter är det en självklarhet att kunna styrka både tekniska, miljömässiga och hälsopåverkande egenskaper. Merox arbetar kontinuerligt med att införskaffa den kunskap som krävs och har som målsättning att alltid kunna uppvisa behövliga data. Kraven på data är också något som successivt ökas. Biprodukterna undersöks ur flera olika aspekter för att finna dess unika egenskaper. Med dessa som bas identifieras en applikation där produkten kommer till sin rätt, både ekonomiskt, tekniskt, och miljömässigt. Det gäller att se till helheten och göra en total bedömning av biprodukternas fördelar. Genom att nyttja dessa produkter kan kunderna ofta erhålla miljöfördelar i form av färre transporter, minskade utsläpp till luft och mark, minskad användning av jungfruliga råvaror, smartare markanvändning mm. För att skapa mer tekniskt funktionella produkter kompletteras ibland biprodukterna med andra råvaror. Kvaliteten på produkterna säkras genom kontinuerliga provtagningar, olika tester och analyser, vissa produkter är certifierade. För bästa produktutnyttjande hos kund har Merox en aktiv kundsupport, med produktframtagning nära kunden, såsom platsbesök och utbildningar. Som alltid är råvarorna viktiga i framtagandet av bra produkter. SSAB:s mycket kända och starkt styrda processer ger oss råvaror med väl känt innehåll med homogenitet över tid. De produkter som Merox idag säljer är mycket väldefinierade och undersökta. Till varje produkt finns en produktspecifikation och vid behov även säkerhetsdatablad. Produkterna hanteras inom gällande kemikalie- och produktlagstiftning. Huvuddelen av Merox forskning och produktutveckling sker i egen regi men även genom samarbete med universitet och högskolor.

20 Öppen 20 av 58 Miljöpåverkan Miljöpåverkan från processerna vid Merox består huvudsakligen av stoft till luft samt olika former av slam, dels från autogenkvarnen, dels från vattenbegjutning av LD-slaggtipp. Den verksamhet som Merox bedriver för att förädla biprodukter samt omhändertagandet av avfall medför att diffus damning kan uppstå vid hantering och från upplag. Därför vidtas alltid åtgärder för att förebygga detta, till exempel genom bevattning och sopning. Merox. Råvaror Processer Produkter Råvaror in från SSAB s processer: Interna: Skrot i olika form Järnoxider i olika form, såsom stoft, slam, skärslagg, slipspån, glödskal mm Tegel olika sorter Slagg från masugn & LD (Externt inköpta: Olika råvaror) Processer för biprodukter: Produktionsprocesser: Skrothantering Krossverk, slagger Siktverk, slagger - Kvarnanläggning - Lågtipp Autogenkvarn Separationsverk Granuleringsanl. Torkanläggning Brikettverk Blandningsverk Tegelsortering Transporter Huvudsaklig miljöpåverkan: Förbrukning Gasol och syrgas Bidrar ibland till damning El-förbrukning Saltvattenförbr. Transporter El-förbrukning Ind.vatten förbr. AQS slam rest El-förbrukning Ind.vatten förbr. Oljeförbrukning Bidrar till damning Bidrar ibland till damning Råvaruförbrukning El-förbrukning, Bidrar ibland till damning Förbrukning av olja Produkter ut: Internt SSAB: Briketter Hytta/LD Skrot Hytta/LD Merolit Slaggbildare Täckmedel Legering Extern försäljning: Hyttsten Hyttsand Merolit Täckmedel Ammoniumsulfat Skrot M-Kalk Tegel olika sorter Merox järnbärare

21 Öppen 21 av 58

22 Öppen 22 av 58 6 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 6.1 Reningsanläggningar för vatten Anläggning Reningsteknik Masugnar Sedimentation, kylning, recirkulation, sandfilter Koksverk Kemisk/biologisk rening, sedimentation, slamcentrifug, flotation Stålverk LD-konverter Sedimentation, recirkulation, avvattning av slam Stålverk stränggjutning Sedimentation, sandfilter, recirkulation Stålverk granulering Lamellfilter, recirkulation, cyklon, sandfilter Stålverk vakuumanläggning Textilt spärrfilter. Valsverk Sedimentation, oljeavskiljare, recirkulation, sandfilter Processvattenrening Masugnar Från renspolning av de våta elektrofiltren för processgasrening erhålls processvatten förorenat av stoft och tidvis även cyanidföreningar. Cyanider bildas hela tiden i masugnsprocessen, men sönderdelas av det osmälta materialet i ugnen. Mängden är dock beroende av mängden alkali som tillförs ugnen. Avskiljning av stoftpartiklar sker i en konventionell förtjockare med hjälp av flockningsmedel. Avdraget vatten renas i sandfilter innan det avleds till recipienten. För kylning återanvänds 95 procent av vattnet. Processvattenrening - Koksverk Processvattnet som ska renas kyls och järnklorid tillsätts för att komplexbinda medföljande cyanider. Därefter överförs vattnet till luftningsbassängen där fosforsyra tillsätts för att bakterierna i den aktiva slamprocessen ska få näring. Ytluftare syresätter vattnet under uppehållstiden i bassängen. Den aktiva slamprocessen förmår bryta ned mer än hälften av de organiska föroreningar som finns i vattnet mätt som COD och nära 100 procent av fenolen. Under ideala förhållanden reduceras också mer än 90 procent av ingående tiocyanatmängd. Efter den aktiva slamprocessen överförs processvattnet till en förtjockare där slammet avskiljs och återförs till luftningsbassängen. En flotationsanläggning finns även, vilket minskat utsläppen. Under året har en slamcentrifug installerats mot den biologiska reningen som ger en förbättrad rening med avseende på suspenderande ämnen. Processvattenrening Stålverk LD-konverter Processgaserna i ugnen renas i två seriekopplade venturiskrubbers. Den renade gasen förbränns i fackla. Processvattnet innehållande stoft renas i en konventionell förtjockare med hjälp av flockningsmedel. Avskiljt slamvatten avvattnas i en kammarfilterpress. Merparten av det renade processvattnet återanvänds i reningsprocessen. Systemets är slutet så att inget vatten avleds till recipient under normal drift.

23 Öppen 23 av 58 Stränggjutning För kokillkylning finns ett slutet system där matarvatten används. Till vattnet doseras kemikalier för att förhindra korrosion och utfällningar i systemet. Vattnet kyls via saltvattenvärmeväxlare. Öppen spritskylning sker med industrivatten. Vattnet renas i sedimenteringsbassäng och sandfilter före återanvändning. Till vattnet doseras lut och flockningsmedel för att minska korrosion och förbättra reningen. En mindre del avdrags och återförs till industrivattendammen. Borttransport av skärslagg från skärmaskinerna sker med industrivatten. En stor del av vattenmängden rundpumpas. Avdrag av vatten och skärslagg sker via en skruvklasserare där huvuddelen av slaggen avskiljs. Avdragsvattnet återförs till industrivattendammen. Granulering Förorenat processvatten från Stålverkets granuleringsanläggning renas i två steg, dels i en lamellsedimentering och via sandfilter. Processvattnet recirkulerar till största del och endast en viss mängd avdragsvatten går till recipient. Under året har även två cykloner installerats mot anläggningen för att minska susphalten i vattnet. Företaget lämnade in en prövotidsutredning i december 2008 där villkor för avdragsvattnet föreslås. Vakuumanläggning En ny tankvakuumanläggning har under året ersatt den gamla vakuumbehandlingsstationen SU (skänkugn). Gaser och stoft från anläggningen renas dels i ett textilt spärrfilter samt även efter filtret med vattenbegjutning direkt i vakuumpumpen. Provtagning på avdragsvattnet har under året ingått som en prövotidsutredning och företaget har här föreslagit villkor för avdragsvattnet mot recipienten Ålöfjärden. Den gamla skänkugnsanläggningen (SU) har under året successivt ersatts av den nya tankvakuumanläggningen, vilket innebär en väsentlig minskning av metallerna bly och zink mot avlopp 20. Tidigare redovisades SU anläggningens utsläpp mot avlopp 10 men i och med den nya anläggningen leds allt vatten mot avlopp 20. Processvattenrening - Valsverk Förorenat processvatten från bland annat Kvartovalsverket renas i tre steg. Det första steget är en grovavskiljning och där glödskal avskiljs, det andra reningssteget är två sedimenteringsbassänger och i det tredje steget renas vattnet via en sandfilteranläggning. Vattnet leds sedan till industrivattendammen och till bergrummen för förnyad användning. Från bergrummen går cirka m3/h till reningsanläggningen. Vattnet återförs sedan till bergrummen. Cirka m3/h pumpas från reningsanläggningens sandfilter tillbaka till industrivattendammen för återcirkulation.

24 Öppen 24 av 58 Dagvatten För närvarande finns ett antal oljeavskiljare inom området. Tömning sker var sjätte vecka. Fast oljeläns finns utanför avlopp 80. Vid sommarstopp eller andra större insatser läggs läns ut utanför avlopp 20. Inspektion av recipienten närmast avloppen utförs en gång per dag med avseende på olja på vattenytan. En beredskapsplan för ingripande vid oljeutsläpp finns. Under 2008 har en översiktlig dagvattenutredning tagits fram som har ingått som en del av prövotidsutredningarna. Lakvatten, deponier Lakvatten från Lotsängen kontrolleras genom provtagning av det dagvatten som passerar under deponin, dessutom finns ett antal grundvattenrör installerade där provtagning genomförs. Lakvatten från Ålödeponin samlas upp i en provisorisk lakvattendamm i anslutning till deponin. Ur denna tas prover för analys. På Ålödeponin finns dessutom några äldre grundvattenrör där vattnet har analyserats. Sanitärt avlopp Kontroll av SSAB sanitära avloppsvatten sker genom provtagning med automatisk provtagare installerad omedelbart före inledandet till det kommunala avloppsreningsverket. 6.2 Reningsanläggningar för luft Av de utsläppspunkter (skorstenar, lanterniner o dyl.) som finns har ett fyrtiotal någon form av reningsanläggning (cykloner, elektrofilter, textila spärrfilter, våtskrubber etc.). För masugnar och stålverk är utsläppen via lanternin det helt dominerande utsläppet och för koksverket är stoftutsläpp i samband med tryckning av stoft det dominerande utsläppet. Ett större miljöprojekt Koksverksprojektet har under året startats upp på med följande delprojekt som rör utsläpp till luft: Införande av andningssystem för avluftningar inom biproduktverket, automatisk tändning vid rågasfackling samt installation av sughuv vid tryckning. Övriga utsläppskällor härrör i huvudsak från olika former av förbränning där framför allt masugns- och koksugnsgas används. Eldningsolja används endast i mindre utsträckning. Utsläppet av svaveldioxid är främst beroende på hur pass väl svavelväte kan avlägsnas från koksugnsgasen. Masugnsgasen är praktiskt taget svavelfri. Kväveoxidbildningen är i huvudsak beroende av flamtemperaturen vid förbränningen samt tillgången till syre och kan inte i någon större utsträckning påverkas av skötselåtgärder.

25 Öppen 25 av 58 Emissionen av svaveldioxid Den orenade koksgasen innehåller stora mängder svavel i form av svavelväte. Gasen renas i biproduktverket och svavelvätehalten mäts efter rening. Utifrån denna halt beräknas utsläppet vid förbränning av koksgas. Svavlet som ingår i koksen hamnar till stor del i masugnsslaggen och en del av detta svavel avgår från slaggen vid tappning. En annan svavelkälla är det svavel som finns i brännolja, bensin och diesel. Företaget strävar efter att använda lågsvavliga produkter. Svavelutsläppet beräknas efter halter och mängd bränslen. Lösningsmedelsutsläpp från målningsanläggningar Följande tre platser finns för målning av plåt: Bläster och målning vid Hall 5, Härdlinje 2 (H2) samt vid den nya målningsterminalen. Kolväten mäts kontinuerligt vid samtliga anläggningar och kontrolleras 1 gång/år av extern mätkonsult. Efter beräkningar redovisas resultaten i företagets kvartalsrapport. NOx-utsläpp Kväveoxider bildas vid all förbränning. Förbränning av en blandning av koks- och masugnsgas ger som regel låga flamtemperaturer och därmed låg NOx-bildning. NOx från kraftverk, OK2 och OK3 mäts kontinuerligt och kontrolleras 1 gång/år av kontrollant som är ackrediterad. Resultatet av mätningarna redovisas årsvis till Naturvårdsverket som beslutar om inbetalning eller återbetalning av NO-avgift. Företaget har i december 2008 lämnat in två prövotidsutredningar för NOx utsläpp från processer och transporter. Inspektion av koksugnsbatteriet Emissionen av rök och stoft från koksbatteriet i samband med fyllning, koksning, tryckning och i övrigt går inte att mäta utan mycket stora svårigheter. Kontrollen av läckage sker därför genom ett index som bedöms av personal vid koksugnarna Kontroll av gasfacklor Övervakningen av tändutrustning på masugns-, koksugns och LD-facklan är av mycket stor betydelse för att säkerställa att brännbar gas inte släpps ut utan att förbrännas. På samtliga facklor finns termoelement som registrerar när gasen brinner. Övervakningen av facklorna sker från respektive kontrollrum. Med hjälp av processdatorerna kan uppgift erhållas om gasflöde till facklorna och bränntiden på facklan. Vid koksverket har ett arbete pågått under året för automatisk tändning av facklorna vid respektive koksugnsbatteri, sammanlagt 5 stycken.

26 Öppen 26 av 58 Begränsning av diffus damning Företagets interna transporter samt den verksamhet som Merox bedriver för att upparbeta och omhänderta biprodukter och avfall medför att diffus damning uppstår. Bolaget vidtar fortlöpande skyddsåtgärder beträffande den diffusa damningen inom verksamhetsområdet. Åtgärder för att förebygga diffus damning sker genom bevattning, sopning etc. Transportvägar och asfalterade ytor sopas regelbundet. En plan för dammbekämpning och åtgärder finns framtagen. Planen kommer att revideras årligen i samråd med tillsynsmyndigheten. 6.3 Kemikaliehantering För att ha god kontroll på de kemikalier som hanteras på företaget finns kemikaliesystemet Chemsoft där säkerhetsdatabladen för alla använda kemikalier finnas. Av systemet skall det även framgå var de olika kemikalierna finns. Möjlighet till riskbedömning av kemikalier finns även. Inköp av kemikalier sker enligt en intern rutin som skall säkerställa att alla kemikalier registreras. Arbete pågår att förena inköpssystemet och kemikaliesystemet, för att kunna ha bättre kontroll av förbrukningen av kemikalier. I samband med miljötillståndet fick företaget ett villkor på invallning av kemikalier. Ett första steg i det arbetet har under året varit att genomföra en inventering av de platser där kemikalier förekommer för att i ett senare skede avgöra vilka kemikaliebehållare som behöver vallas in. Inventeringen har hittills genomförts för Metallurgienheten (M) och under 2009 kommer detta även att genomföras för enhet Plåt (P). Ett omfattande arbete med invallning av koksverkets tjäracisterner har genomförts under året och arbetet med detta fortsätter under REACH Företaget har förhandsregistrerat 14 kemikalier till ECHA (europeiska kemikaliemyndigheten). Metallurgiska slagger, järnoxider samt koksverksprodukter, råbensen, stenkolstjära och ammoniumsulfat. Ett arbete pågår för att bilda SIEF (forum för informationsutbyte om ämnen). Där alla tillverkare av våra kemikalier deltar. I ett SIEF tas alla data fram som krävs för en registrering. Slutgiltig registrering av de förhandsregistrerade kemikalierna ska vara slutförd Rutiner för fortlöpande kontroll av miljöförbättrande arbete. Företagets nya miljötillstånd innebär att ett antal åtgärder och prövotidsutredningar genomförs de kommande åren. Ett nytt kontrollprogram har även tagits fram vilket medför en översyn av mätningar och provtagningar.

27 Öppen 27 av 58 7 Uppfyllande av villkor Kontrollplatser för utsläppsmätningar till luft och vatten finns sammanställda i kontrollprogrammet. Av tabellerna nedan framgår att flertalet utsläpp är reglerade genom villkor i tillståndet. Villkoret är i form av riktvärden och gränsvärden. Uppfyllande av villkor 2008 Villkor V Provisoriska villkor P * Ej aktuellt villkor Enhet Villkor Medel totalt Produktionstillstånd Rampkoks kton Råjärn kton Prima ämnen kton Leverard plåt kton Gods över kaj kton Granulerat järn kton Utsläpp till luft P10 Stoft ton Riktvärden år E Ej villkor Koldioxid kton 2335 E P10 Svaveldioxid ton Riktvärden år E P7 P8 Svaveltrioxid fr svavelsyraverket Svaveldioxid fr svavelsyraverket Metod M mätt C ber. E estim. kg/ton svavelsyra Riktvärden år 0,2 0,1 C kg/ton svavelsyra Riktvärden år 3 5,8 C P9 Svavelhalt i renad koksgas g H2S/m3 ren gas Riktvärde mån 0,6 0,6 C P10 Kväveoxider ton Riktvärden år E P10 Bensen ton Riktvärden år 4 4 E P10 Zink ton Riktvärden år 1,5 1,6 C P10 Bly ton Riktvärden år 0,15 0,004 C P10 Kadmium kg Riktvärden år 2 1,1 C P10 Kvicksilver kg Riktvärden år 5 0,2 E P10 PAH kg Riktvärden år E P10 Kolväten fr målningsanl. ton Riktvärden år 3 2,6 C

28 Se koksverk nedan Titel Öppen 28 av 58 Utsläpp till vatten, Ålöfjärden P11 Suspenderade ämnen ton Riktvärden år E P11 COD ton Riktvärden år C P11 Olja/fett ton Riktvärden år 5 6 C P11 Ammoniumkväve ton Riktvärden år 5 1 C P11 Cyanid lättillgänglig ton Riktvärden år 0,05 0,07 C P11 Fosfor fr biologiska reningen ton Riktvärden år 0,2 0,09 C P11 Zink ton Riktvärden år 0,6 0,4 E P11 Bly ton Riktvärden år 0,05 0,04 E P11 PAH ton Riktvärden år 0,02 0,00 E P11 ph Riktvärden år ,3 C P1 Fenol fr biologiskareningen ton P6 Koppar fr järngranuleringen ton P6 Bly fr järngranuleringen ton P6 Krom fr järngranuleringen ton P6 Nickel fr järngranuleringen ton P6 Vanadin fr järngranuleringen ton Koksverk V2 Fyllhålslock, läckage index Riktvärde mån 2 0,3 E V3 Ugnsdörrar, planerarlucka index Riktvärde mån 10 4,2 E V4 Stigrör index Riktvärde mån 1 0 E V5 Tryckning index Riktvärde mån Målsättningsvärde 2 1 1,1 E V6 Huv stoft i renad gas* mg/m3 Riktvärde mån 5 Ej införd V8 Släcktornet stoft g/ton koks Riktvärde år C Svavelsyraverket P7 Svaveltrioxid kg/ton svavelsyra Riktvärde år 0,2 0,111 C P8 Svaveldioxid kg/ton svavelsyra Riktvärde år 3 5,8 C Renad gas P9 Svavelväte g/m3 gas Riktvärde mån 0,6 0,58 C Biologin utsläpp till havet P1 Suspenderade ämnen mg/l Riktvärde mån C P1 Ammonium kväve ton Riktvärde mån 5 10 C P1 COD mg/l Riktvärde mån C P1 Cyanid lättillgänglig mg/l Riktvärde mån 0,1 0,04 C P1 Fenol mg/l Riktvärde mån 0,1 0,05 E P1 ph Riktvärde mån C Masugnar P2 Lanteniner, torped- o slaggfyllning, tapphål mm stoft kg/ton råjärn Riktvärde år 0,07 0,01 C Gasreningsvatten P3 Suspenderade ämnen mg/l Riktvärde mån 10 7 C P3 Bly mg/l Riktvärde mån 0,2 0,012 C P3 Fri cyanid mg/l Riktvärde mån 0,1 0,16 C P3 Zink mg/l Riktvärde mån 1 0,2 C

29 Öppen 29 av 58 Stålverk P4 Stoft fr lanterniner mm kg/ton stål Riktvärde år 0,15 0,076 C P4 Stoft fr lanterniner mm kg/ton stål Gränsvärde år 0,2 0,076 C P5 Stoft i renad LD-gas ef skrubber mg/nm3 Riktvärde år M Granuleringsanläggningen V10 Torkning m gas NO2* mg/mj bränsle Riktvärde mån 100 Ej aktuell V10 Torkning m olja NO2* mg/mj bränsle Riktvärde mån 150 Ej aktuell Kylvatten fr vämeväxlare V12 Temperatur till havet max C Riktvärde 6 h M Temp.differens kylvatten/hav V12 max C Riktvärde 6 h 10 Avdragsvatten V13 Suspenderade ämnen mg/l Riktvärde dygn E V13 ph Riktvärde dygn E P6 Koppar mg/l Riktvärde mån 0,1 0,07 E P6 Zink mg/l Riktvärde mån 0,1 0,06 E P6 Bly mg/l Riktvärde mån 0,1 0,003 E P6 Krom mg/l Riktvärde mån 0,1 0,003 E P6 Nickel mg/l Riktvärde mån 0,1 0,02 E P6 Vanadin mg/l Riktvärde mån 0,1 0,07 E P6 Cyanid fri mg/l Riktvärde mån 0,2 0,0 E Valsverk V21 MTB kolväten ton/anläggning Riktvärde år 1 0,3 C V21 Anl Blästring o målning kolväten ton/anläggning Riktvärde år 1 1,2 C V21 Anl Målningsanläggning H2 kolväten ton/anläggning Riktvärde år 1 1,1 C Vatten till industrivattendammen V9 Suspenderade ämnen mg/l Riktvärde mån 10 7 C V9 Olja mg/l Riktvärde mån 2 0,2 C Skrotskärning V28 Stoft fr avsugningsluft* mg/m3 Riktvärde mån 5 Ej aktuell Buller Bostäder V 25 Dagtid db/a) Riktvärde 55 ej redov. V 25 Kvällstid db/a) Riktvärde 50 M V 25 Nattetid db/a) Riktvärde 45 M V 25 Momentanljud natt db/a) Riktvärde 60 M H2 o sorteringsterminalen fritidsbostäder P 12 Måndag-lördag dagtid db/a) Riktvärde 40 M P 12 Övrig tid( sön) db/a) Riktvärde 35 M P 12 Momentanljud natt db/a) Riktvärde 50 M

30 Öppen 30 av Kommentarer till överskridna riktvärden Utsläpp till vatten Suspenderande ämnen från den biologiska reningen har överskridit riktvärdet under flera av årets månader pga. av återkommande driftstörningar i reningsprocessen. Arbete pågår för att komma tillrätta med detta. Under augusti överskreds riktvärdet för COD tillfälligt för att under september återgå till stabil nivå. Det totala utsläppet av ammoniumkväve har överskridits för året. För den biologiska reningen är villkoren provisoriska. För masugnarnas avdragsvatten har riktvärdet överskridits för suspenderande ämnen vid två tillfällen och för fri cyanid under hösten. Orsaken till de höga cyanidhalterna har varit driftproblem vid masugn 2 med förhöjd toppgastemperatur. Masugn 4 har under december körts ned vilket också orsakar höga toppgastemperaturer med förhöjd cyanidhalt. För stålverkets granuleringsanläggning har företaget under 2008 haft ett provisoriskt villkor för avdragsvattnet från anläggningen. De provisoriska riktvärdena har kunnat hållas för fri cyanid och för metallerna nickel, krom och bly. För koppar har riktvärdet överskridits under april månad och för zink och vanadin har riktvärdet tangerats vid vardera ett tillfälle under prövotidsperioden. Riktvärdet för suspenderande ämnen har överskridits under prövotiden. Under året har två cykloner installerats och företaget räknar med att på så sätt kunna sänka halterna av suspenderande ämnen från anläggningen, vilket i sin tur oftast medför lägre metallhalter. Villkoret för temperaturen ut från avlopp 20 (max 30 C) har överskridits vid ett tillfälle under augusti då temperaturen var 31 C. Orsaken var att en ventil som reglerar kylvattenflödet var trasig Utsläpp till luft Stoftutsläpp från några filteranläggningar har överskridit riktvärdet 10 mg/m3 för några anläggningar. Prestanda mäts normalt en gång per år, men om riktvärdet överskrids åtgärdas anläggningen och en förnyad mätning görs. Överskridandena har dessutom resulterat i översyn av förebyggande underhåll och rondering så att reningsanläggningarnas funktion säkerställs. Det provisoriska villkoret för utsläpp av svaveldioxid från svavelsyraverket har inte kunnat hållas på grund av anläggningsproblem. Företaget lägger stort fokus på frågan. Det provisoriska riktvärdet för det totala utsläppet till luft för zink har överskridits. Zink till luft kommer huvudsakligen från stålverket. För utsläpp av kolväten vid målningsanläggningarna har villkoret överskridits. Här finns en felskrivning i domen som anger utsläppet i ton kolväten, där det istället ska vara ton totalkol. Tillsynsmyndigheten har informerats.

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund Öppen 1 av 65 Miljörapport 2012 SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund 1 Öppen 2 av 65 2 Öppen 3 av 65 SAMMANFATTNING... 5 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 6 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER FÖR SSAB EMEA AB - OXELÖSUND...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

SSAB Oxelösund. Klas Lundbergh, miljöchef. SSAB Oxelösund företagspresentation. Editor: Klas Lundbergh okt Page 1

SSAB Oxelösund. Klas Lundbergh, miljöchef. SSAB Oxelösund företagspresentation. Editor: Klas Lundbergh okt Page 1 SSAB Oxelösund Klas Lundbergh, miljöchef Editor: Klas Lundbergh okt. 2007. Page 1 Division Grovplåt Kort historik 1920 1940 1960 1980 2000 Fas 1 Tackjärn Fas 2 Fartygsplåt Fas 3 - Nischaktör Fas 4 Global

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Energieffektivisering inom SSAB i Oxelösund under åren 1996-2007

Energieffektivisering inom SSAB i Oxelösund under åren 1996-2007 ENET-Steel Energinätverk för effektivisering av gruv- och stålindustrins energisystem. Nätverket delfinansieras av Energimyndigheten Energieffektivisering inom SSAB i Oxelösund under åren 1996-2007 Inledning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB Luleå

Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB Luleå 2012 SSAB EMEA AB Luleå SSAB EMEA 1 Sammanfattning av miljöåret Enligt kraven i 26 kapitel 20 Miljöbalken inlämnar bolaget härmed 2012. Denna del av miljörapporten, som avser textdelen, samt därutöver

Läs mer

Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08

Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08 15 25 Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08 Dnr 2013-0246 Miljönämndens beslut Med hänvisning till miljökontorets bedömning beslutar miljönämnden avge

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 MILJÖRAPPORT 2011 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 8 Information Aktuella regler: Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken och 21 SFS 1998:899 reglerar anmälningsskyldighet för ny eller ändring av verksamhet som klassas som C-anläggning. 5 SFS 1998:899

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

VILLKOR FÖR UTSLÄPP TILL DAGVATTEN VID HÖGDALENVERKET- NU PRÖVOTIDSREDOVISNING

VILLKOR FÖR UTSLÄPP TILL DAGVATTEN VID HÖGDALENVERKET- NU PRÖVOTIDSREDOVISNING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-05-22\dagordning\tjänsteutlåtande\22 Villkor för utsläpp till dagvatten vid Högdalsverken.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Profu Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning gällande ökad produktion vid SSAB Luleå Fryksta & Mölndal 2008-10-24 Lennart Lindeström, Svensk MKB AB Gun Löfblad, Profu AB Ebba Löfblad, Profu AB Omslagsfoto:

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer