6.1 Kompilering och lite grundläggande information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.1 Kompilering och lite grundläggande information"

Transkript

1 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet är inte på något sätt att ge en heltäckande beskrivning av C eller ens en systematisk introduktion till språket. Den version av C som beskrivs här är traditionell Kernighan & Ritchie C. Det finns också en ANSI-standard för C där man har snyggat upp språket en del och lagt till några nya konstruktioner, men i detta lab-pm används traditionell C. 6.1 Kompilering och lite grundläggande information Kompilatorn startas med kommandot cc. För att t.ex. kompilera programmet foo.c och skapa den exekverbara filen foo skriver man: cc -o foo foo.c Alla C-program måste innehålla en funktion main där exekveringen startar. Vidare måste man se till att inkludera inkluderingsfiler för de bibliotek som man använder sig av. Följande är ett komplett C-program som kan kompileras och köras: #include <stdio.h> main() printf("concurrent Programming is fun!\n"); Programmet skriver ut ett meddelande på skärmen följt av ett radslutstecken. Funktionen printf, som används för utskriften, definieras i biblioteket stdio varför motsvarande inkluderingsfil stdio.h måste inkluderas. Parenteserna och som avgänsar funktionens kropp motsvarar begin respektive end i många andra språk. Sådana block kan nästlas och innehålla lokala variabeldeklarationer. Observera dock att funktioner inte får deklareras lokalt, vilket leder till att C-program får en flat struktur. Ytterligare en sak som bör påpekas är att C skiljer mellan stora och små bokstäver i nyckelord och identifierare. 6.2 Grundläggande variabeldeklarationer och konstantdefinitioner Variabler kan deklareras antingen lokalt i block eller globalt på toppnivån. Deklarationer skrivs i C med typen först och de deklarerade objekten efteråt. En deklaration av två heltalsvariabler respektive en teckenvariabel ser alltså ut som följer: int i, j; char ch; Det går också att initialisera variabler i samband med deklarationen: int i = 10, j = 20; char ch = a ; - 1 -

2 I (traditionell) C finns inte någon möjlighet att deklarera konstanter. Istället använder man makron vilkas förekomster i programtexten vid kompilering textuellt kommer att bytas ut mot makrots värde av en preprocessor innan själva C-kompilatorn tar vid. Nedanstående visar typisk definition och användning. Notera att man brukar skriva makron med stora bokstäver: #define SIZE 10 #define SPECIALCHAR a : if (i < SIZE && ch == SPECIALCHAR) Pekare Pekare är mycket viktiga i C och betydligt flexiblare än i många andra språk. C-pekare är t.ex. inte begränsade till att enbart referera till dynamiskt allokerade objekt, utan det är lätt skapa en pekare till en godtycklig variabel eller del av strukturerad variabel. Vidare kan vissa aritmetiska operationer utföras på pekare i C; en vanlig konstruktion är t.ex. att stega igenom en vektor med hjälp av en pekare som successivt får peka ut elementen i stället för att använda en indexvariabel. Två pekarvariabler, ip och cp, som kan lagra en pekare till ett heltal respektive till ett tecken, deklareras så här: int *ip; char *cp; Notera att variablerna ännu är oinitialiserade (d.v.s. inte pekar någonstans) i likhet med andra variabler som inte explicit initialiseras. Det går också bra att blanda deklarationer av variabler av bastypen och pekarvariabler. Observera placeringen av * : int i, j, *ip; char ch, *cp; De viktigaste operatorerna som hör ihop med pekare är & och *. & används för att plocka fram adressen till en variabel, d.v.s. &i representerar en pekare till innehållet i variabeln i. * gör tvärt om och utnyttjas för att komma åt det som en pekare pekar på. Följande är t.ex. ett omständligt sätt att tilldela 3 till i, givet deklarationerna ovan: ip = &i; *ip = 2; *ip = *ip + 1; Idén med den bakvända typnotationen vid deklaration av pekarvariabler ska nu förhoppningsvis vara klar: När * appliceras på ip så fås int. Alltså måste ip vara en pekare till heltal. Man får så att säga arbeta sig inifrån och ut för att kunna sluta sig till vilken typ variabeln har. Deklarationer fungerar genomgående på detta sätt i C. Som framgått ur det föregående är pekare i C typade och man kan därför inte blanda pekare av olika typer hur som helst. Ovan representerar t.ex. &i en heltalspekare eftersom i är ett heltal, så om man försöker tilldela &i till cp kommer kompilatorn att varna eftersom cp är en teckenpekarvariabel. C-kompilatorn håller också ordning på storleken av de element som en pekare av viss typ pekar på. Detta används för att göra aritmetik på pekare på ett vettigt sätt. Med deklarationerna ovan gäller t.ex. att (ip + 3) betecknar en heltalspekare som refererar till ett heltal som ligger - 2 -

3 tre heltal bortom det heltal som ip refererar till. Sådan pekararitmetik används ofta för att stega igenom vektorer. Det speciella pekarvärdet NULL betecknar en pekare som inte pekar någonstans alls. NULL är tilldelningskompatibel med alla pekartyper. 6.4 Vektorer och strängar Deklarationer av vektorer av heltal respektive tecken ser ut så här: int a[10]; char b[80], c[80]; Identifieraren a är nu namnet på ett utrymme som kan lagra tio stycken heltal, men i de allra flesta fall behandlar C a som en pekare till första elementet i utrymmet ifråga. Elementen adresseras som a[0], a[1],..., a[9] (undre indexgränsen är alltid 0 i C). Men eftersom a är en pekare, så hade man lika gärna kunnat adressera elementet a[3] som *(a+3)i enlighet med vad som sagts om pekararitmetik ovan. På samma sätt är b en pekare till ett utrymme som rymmer 80 tecken, b[0], b[1],..., b[79]. Detta har också konsekvenser när man tilldelar en vektor till en annan. Följande försök att tilldela innehållet i den vektor som b refererar till den vektor som c refererar till är felaktigt: c = b; /* FEL */ Jämför med att försöka tilldela ett heltal till ett annat. Vill man kopiera innehållet i b till c måste detta göras elementvis. Däremot går det bra att tilldela t.ex. b till en pekarvariabel cp deklarerad enligt ovan, vilket innebär att b och cp kommer att referera till samma minnesutrymme: b[2] = z ; cp = b; /* cp now points to array b.*/ a[9] = cp[2]; /* a[9] now contains z. */ *(cp+3) = x ; /* b[3] now contains x. */ När man skickar vektorer som parametrar till funktioner är det följaktligen bara adressen till (första elementet i) vektorn som skickas. Effekten blir alltså att en vektor alltid skickas som referensparameter, även om C ser det som att det är en pekare till vektorn som skickas över som en värdeparameter. Strängar representeras i C som vektorer av tecken. Variabeln b ovan kan alltså ses som en strängvariabel. Strängar i C avslutas alltid av tecken nummer noll, varför b rymmer strängar med en effektiv längd av upp till 79 tecken eftersom sluttecknet också måste få plats. 6.5 Poster Poster i C fungerar ungefär som poster i Pascal. Till skillnad från fallet med vektorer ovan är alltså variabler av posttyp riktiga variabler som verkligen innehåller posten, och inte bara en referens. Följande definierar en posttyp book, två variabler av denna typ, b1 och b2, samt en pekarvariabel bp som kan peka på poster av typen book: struct book char title[50], author[50]; int pages, price; float weight; b1, b2, *bp; - 3 -

4 Eftersom b1 och b2 är riktiga variabler, så är tilldelningen b1 = b2 i detta fall helt legal och kommer att kopiera innehållet i b2 till b1. När poster skickas som parametrar till (och returneras som resultat från) funktioner sker också kopiering, d.v.s. de skickas som värdeparametrar. Fälten i posten adresseras med punktnotation, vilket illustreras i följande exempel: b1.pages = 345; b1.price = 255; printf("title: %s.\n", b1.title); printf("price: %d.\n", b1.price); I enlighet med vad som sagts om vektorer ovan är b1.title och b2.author fortfarande bara pekare till respektive fält. Exemplet nedan visar hur man skapar en pekare till posten b1 och tilldelar denna till bp, samt hur adressering görs: bp = &b1; b2.price = (*bp).price; (*bp).weight = 123.4; Eftersom pekare till poster är vanligt förekommande, så finns ett förkortat skrivsätt för att komma åt fält i poster via en pekare: bp->weight = 123.4; printf("%d\n", pb->pages); 6.6 Funktionsdefinitioner Funktioner är de enda programenheter som finns i C; egentliga procedurer saknas. Man kan dock alltid behandla en funktion som om den vore en procedur genom att helt enkelt låta bli att ta hand om returvärdet. Man kan också explicit deklarera att en funktion är tänkt att användas som en procedur genom att låta den ha typen void, se nedan. Följande är en definition av en heltalsfunktion med tre parametrar: int foo(a, b, s) int a, b; char s[]; printf("%s\n", s); return 10 * a + b; Notera hur parametern s deklareras för att kunna ta emot en referens till en vektor. För funktionsargument är detta skrivsätt ekvivalent med att explicit deklarera parametern till att vara en pekare, d.v.s. i detta fall hade s lika gärna kunnat deklareras genom char *s. Funktion foo skulle kunna anropas enligt följande: x = foo(1, i, "Hej!"); där x och i är heltalsvariabler. I C, som vi redan har sett exempel på, skickas alla argument som värdeparametrar. Det är alltså värdet 1 och innehållet i i som skickas över och kopieras in i de formella parametrarna a och b. Strängar ses som teckenvektorer och representeras av en pekare till första tecknet. Det är denna pekare som kopieras in i s, i enlighet med hur C behandlar vektorer i allmänhet

5 Vill man inte returnera något värde från en funktion (d.v.s. om man vill ha en procedur) låter man funktionen ha typen void: void fie() /* Do something. */ Denna funktion tar alltså inga parametrar, returnerar inget resultat och anropas enligt: fie(); Observera att parenteserna måste vara med vid alla funktionsanrop, även om funktionen inte tar några parametrar! Det är ett mycket vanligt fel att glömma detta och kompilatorn kommer då inte att varna eller att ge något felmeddelande eftersom fie i sig själv är en pekare till funktionen, varför fie; är en laglig sats även om den inte utför något (ett godtyckligt uttryck blir en sats bara det följs av semikolon). Eftersom funktionsnamn ses som pekare till funktioner är det mycket enkelt att skicka funktioner som parametrar. Funktionen apply nedan tar en pekare till en heltalsfunktion som första argument och applicerar den utpekade funktionen på det andra argumentet. Notera likheten mellan hur funktionsparametern deklareras och dess användning: int foo(x) int x; return 2*x; int apply(f, x) int (*f)(), x; return (*f)(x); main() printf("%d\n", apply(foo, 10)); Slutligen ett exempel på hur man kan ordna så att man får utparametrar. Som tidigare nämnts passas ju alla parametrar som värdeparametrar i C, varför vi explicit måste skicka en pekare till den variabel i vilken vi vill ha resultatet, om vi vill ha en utparameter: void fum(p) int *p; *p = 10; fum anropas sedan enligt: fum(&i); där i är en heltalsvariabel. Detta är en mycket vanlig användning för operatorn &. Efter anropet har i värdet

6 6.7 Typkonverteringar Typkonverteringar används ganska flitigt i C, i synnerhet i samband med pekare. Typkonvertering indikeras genom att namnet på den typ som man vill konvertera ett uttryck till skrivs inom parentes framför uttrycket. Konvertering av heltal till ett dubbelprecisionsflyttal ser t.ex. ut så här (x antas vara av typen double): x = (double)(1+3); I många fall sker dessutom implicita typkonverteringar enligt ganska komplicerade regler. Funktionsargument av flyttalstyp konverteras t.ex. till dubbelprecisionsflyttal vid funktionsanrop. 6.8 Operatorer I denna sektion beskrivs några operatorer som kan vara bra att känna till. C är mycket rikt på operatorer varför endast de viktigaste tas med här. I C ser man tilldelning som en operator. Tilldelningsoperatorn skrivs = och värdet av ett tilldelningsuttryck är värdet på uttrycket till höger om likhetstecknet. Observera att likhetsoperatorn skrivs ==. Ett av de allra vanligaste misstagen när man börjar att programmera i C (om man t.ex. är van vid Pascal) är att man gör en tilldelning fast man tänkte testa likhet. Eftersom tilldelning är ett uttryck, kan man göra tilldelningar inne i andra uttryck för att få kompaktare källkod. Till exempel kan satserna: x = foo(7); if (x == 0) /* Do something */ kompaktare formuleras som: if ((x = foo(7)) == 0) /* Do something */ vilket är ett mycket vanligt sätt att uttrycka sig på i C. Nedan följer en lista över några C-operatorer i avtagande prioritetsording (varje rad motsvarar dock inte nödvändigtvis en egen prioritetsnivå). Några av dem har redan behandlats ovan. () []. -> Funktionsanrop, vektor- och postadressering Öka/minska variabel med 1, t.ex. i++ är detsamma som i=i+1;. & * - Unärt minus. Adressoperatorn och derefereringsoperatorn.! Logisk negation (true och false representeras av 1 respektive 0 i C, men godtyckligt tal skiljt från 0 ses som true av de logiska operatorerna). * / % Multiplikation, division och modulo. + - Addition och subtraktion

7 < <= >= > Relationsoperatorerna. ==!= Lika med respektive skiljt ifrån. && Logiskt OCH, kortsluten evaluering. Logiskt ELLER, kortsluten evaluering. = += Tilldelningsoperatorn och ökningsoperatorn. 6.9 Satser och styrstrukturer Nedan följer ett antal exempel på satser i C. Syntaxen ska förhoppningsvis klart framgå av dessa exempel. Det första exemplet är den sammansatta satsen: /* Satser */ Det går också bra att ha variabeldeklarationer i en sammansatt sats, som då kallas för block. Detta kan vara bekvämt om man behöver en temporär variabel endast lokalt i ett block. /* Variabeldeklarationer */ /* Satser */ Sammansatta satser och block kan nästlas efter behag. If-satsen och switch-satsen exemplifieras i det följande. Notera att både else-grenen och default-klausulen kan uteslutas: if (x == 5) /* Do something. */ else /* Do something else. */ switch (i) case 0: /* Do something. */ break;/* Must have break here or will fall through to next case. */ case 1: /* Do something else. */ break; case 5: case 6: case 7: /* Do something different if i = 5, 6, or 7. */ break; default: /* Do this if nothing else apply. */ break; Det följande är ett exempel på en while-loop: - 7 -

8 i = 0; while (i < 10) printf("i = %d\n", i); i++; Ovanstående är precis ekvivalent med följande for-loop: for (i = 0; i < 10; i++) printf("i = %d\n", i); Man kan även ha testvillkoret sist så att loopen alltid utförs minst en gång: do /* Do something. */ while (i <= 10); 6.10 In- och utmatning Vi har redan sett exempel på utmatning m.h.a. funktionen printf från biblioteket stdio ett antal gånger. Som första argument tar printf en formatsträng som innehåller den text som ska skrivas ut samt eventuellt ett antal omvandlingsspecifikationer som indikerar var i strängen och i vilket format resterande parametrar ska skrivas ut. Funktionen printf tar alltså ett variabelt antal argument och man måste själv se till att argumenten till typ och antal stämmer överens med vad som indikeras i formatsträngen. Annars så kan intressanta fenomen uppstå. Funktionen är mycket flexibel och ett otal olika effekter kan åstadkommas med olika typer av omvandlingsspecifikationer. De viktigaste är dock: %d Motsvarande argument är ett heltal. %c Argumentet är ett tecken. %f Argumentet är ett dubbelprecisionsflyttal. %s Argumentet är en sträng, d.v.s. pekare till en teckenvektor terminerad med tecknet \0. %% Skriv ut ett %-tecken. Ett exempel kan kanske vara klargörande: printf("integer %d, float %f, string %s.\n", 42, 3.14, "Hello"); När denna sats exekveras kommer följande att skrivas ut, följt av ett radslutstecken: Integer 42, float , string Hello. Funktionen scanf från stdio.h kan användas för inläsning. Den påminner en del om printf och är i likhet med denna mycket flexibel. Två kompletta exempelprogram ges nedan för att illustrera hur scanf typiskt kan användas. Observera att förutom stdio.h så inkluderas filen stddef.h. Denna innehåller ett antal standarddefinitioner som ofta är bra att ha, t.ex. definitionen av NULL, men i programmen nedan hade den egentligen inte behövt inkluderas

9 Följande program läser ord separerade med en eller flera blanka och radframmatningar från standard input och skriver dem på standard output tills filslut signaleras (d.v.s. tills ctrl-d trycks först på en rad om inmatning sker från terminalen): #include <stddef.h> #include <stdio.h> main() char s[80]; while (scanf("%s", s)!= EOF) printf("word read: %s\n", s); /* Note: s is pointer to char array. */ Följande program läser heltal från standard input och skriver dem på standard output tills -1 har lästs. Notera hur en pekare till en heltalsvariabel skickas till scanf: #include <stddef.h> #include <stdio.h> main() int i; do scanf("%d", &i); /* Note: Must pass pointer to i, hence &i. */ printf("i = %d\n", i); while (i >= 0); - 9 -

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB c 2004 Liber AB, Lennart Harnefors, Johnny Holmberg, Joop Lundqvist Signaler och system med tillämpningar Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB (för Matrix laboratory) är ett interaktivt programpaket

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Första ordningens logik

Första ordningens logik Första ordningens logik Christian Bennet Christian Bennet, februari 2013 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported license. För att

Läs mer

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering

Referentiell transparens. Programmeringsmetodik DV1 Programkonstruktion 1. Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatning och imperativ programmering Programmergsmetodik DV1 Programkonstruktion 1 Moment 10 Om sidoeffekter In/utmatng och imperativ programmerg Referentiell transparens I ren funktionell programmerg kan man byta lika mot lika utan att programmets

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som

KDiff3 är ett verktyg för jämförelser och sammanfogning av filer och kataloger, som Handbok KDiff3 Joachim Eibl Översättare: Stefan Asserhäll Revision 0.9.92 (2007-31-03) Copyright 2002-2007 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute and/or modify

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer