SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. Reparationspasta för laminatgolv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB. www.lgcollection.se. Reparationspasta för laminatgolv"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR ColorFill LG Collection AB POSTADRESS Box Nässjö TELEFON TELEFAX NÖDTELEFON WEBBADRESS ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Reparationspasta för laminatgolv OMARBETAD: (ersätter ) 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR ÄMNE CAS-NR EG-NR HALT KLASS/R-FRASER Toluen < 25 % F, Xn; R / Metyletylketon < 15 % F, Xi; R Isopropanol < 15 % F, Xi; R Aceton < 15 % F + Xi, R För R-fraserna i klartext, se avsnitt 16.

2 3. FARLIGA EGENSKAPER 2(8) Produkten är klassificerad som mycket brandfarlig, hälsoskadlig samt reproduktionstoxisk. Mycket brandfarligt. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Irriterar ögonen och huden. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Möjlig risk för fosterskador. 4. FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Frisk luft. HUDKONTAKT Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. KONTAKT MED ÖGON Skölj med stora mängder vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår. FÖRTÄRING Framkalla EJ kräkning. Kontakta omedelbart läkare om mer än en obetydlig mängd svalts eller om kräkning eller kraftig hosta inträffar. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Använd pulver, koldioxid, vattendimma eller alkoholresistent skum. Sand kan användas till mindre bränder. SLÄCKMEDEL SOM EJ SKALL ANVÄNDAS Använd EJ vatten i samlad stråle. SKYDDSUTRUSTNING VID BRANDSLÄCKNING Undvik inandning av rök från branden. Vid större bränder skall hel skyddsdräkt och andningsapparat användas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

3 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 3(8) PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Ventilera väl. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning vid omhändertagande av spill. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Försök förhindra att produkten kommer ned i avloppsbrunnar och vattendrag. SANERINGSMETODER Spill samlas upp innan det stelnar med hjälp av en skyffel som inte kan orsaka gnistor. Mindre spill torkas upp med trasa eller liknande. Samla upp spillet i en lämplig behållare som tillsluts i väntan på destruktion. Se avsnitt 13. Intorkad produkt skrapas eller slipas bort. 7. HANTERING OCH LAGRING HANTERING LAGRING Använd endast i väl ventilerat utrymme. Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Behållare hålls tätt försluten när produkten inte används. Produkten och den tömda förpackningen förvaras avskilt från värme- och antändningskällor. Förvaras i tillsluten förpackning, i väl ventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från solljus, värme, eld och andra antändningskällor. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

4 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 4(8) HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN Toluen Metyletylketon Isopropanol Aceton NGV: 50 ppm (200 mg/m³) KTV: 100 ppm (400 mg/m³) Ämnet kan lätt upptas genom huden. NGV: 50 ppm (150 mg/m³) KTV: 100 ppm (300 mg/m³) NGV: 150 ppm (350 mg/m³) KTV: 250 ppm (600 mg/m³) NGV: 250 ppm (600 mg/m³) KTV: 500 ppm (1200 mg/m³) TEKNISKA ÅTGÄRDER PERSONLIGA ÅTGÄRDER: Se till att ventilationen är god. Undvik så långt som möjligt direktkontakt med produkten. Tvätta händerna vid arbetes slut samt före intag av mat eller dryck. ANDNINGSSKYDD Hel- eller halvmask med gasfilter A (brun) skall användas vid risk för höga ångkoncentrationer eller om ventilationen är otillräcklig. HANDSKYDD Lösningsmedelsbeständiga skyddshandskar. ÖGON-/ANSIKTSSKYDD Skyddsglasögon med sidoskydd skall användas vid risk för stänk. SKYDDSKLÄDER Normala arbetskläder.

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 5(8) UTSEENDE: LÖSLIGHET I VATTEN: LÖSLIGHET ÖVRIG: PH: DENSITET: Infärgad pasta med lukt av lösningsmedel Olösligt i vatten. Lösligt i aceton Ej tillämpligt 0,96 g/cm 3 (20 C) FLAMPUNKT: ca 0 C EXPLOSIONSOMRÅDE: TÄNDTEMPERATUR: ÅNGTRYCK: uppgift saknas uppgift saknas 12,0 kpa KOKPUNKT: 80 C VISKOSITET: RELATIV ÅNGDENSITET ca 20 Pa.s (200 Poise) > 1 (luft=1) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil under normala betingelser. FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS Höga temperaturer, värme- och antändningskällor. Vätskan är mycket flyktig och ånga kan redan långt under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS Starkt oxiderande ämnen. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Vid brand bildas bl a koldioxid och kolmonoxid.

6 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 6(8) INANDNING Inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritationseffekter i näsa, hals och andningsorgan. Höga halter lösningsmedelsångor kan ge dåsighet, omtöckning, huvudvärk och nedsatt aktivitet i centrala nervsystemet. Långvarig och omfattande inandning kan leda till skador på bl a blod, lungor, njurar och lever. HUDKONTAKT Irriterar huden. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan medföra uttorkning av huden med risk för sveda, irritation och hudinflammation (dermatit). KONTAKT MED ÖGON Kontakt med ögon kan medföra sveda, rodnad och andra irritationseffekter. FÖRTÄRING Förtäring kan orsaka irritation i mun, hals och mag-tarmkanal. ÖVRIGA EGENSKAPER Innehåller toluen som i djurförsök har visats ha fosterskadande effekter. 12. EKOLOGISK INFORMATION MOBILITET Produkten är inte blandbar med vatten och förväntas därför ha liten rörlighet i miljön. Lösningsmedlen är flyktiga och avdunstar relativt snabbt vid spill på mark eller i vatten. PERSISTENS/NEDBRYTBARHET Lösningsmedlen är biologiskt lättnedbrytbara. BIOACKUMULERING Lösningsmedlen bioackumuleras inte. EKOTOXICITET Produkten förväntas ha måttlig toxicitet för vattenlevande organismer.

7 13. AVFALLSHANTERING 7(8) PRODUKTAVFALL Rester från produkten utgör farligt avfall. Lämplig destruktionsmetod är förbränning i anläggning med rökgasrening. Intorkad produkt utgör inte farligt avfall. FÖRPACKNINGSAVFALL Ej rengjorda förpackningar utgör farligt avfall och ska omhändertas på samma sätt som produktavfall. 14. TRANSPORTINFORMATION UN-NUMMER: 1263 FÖRPACKNINGSGRUPP: II LANDTRANSPORTER (ADR/RID) SJÖTRANSPORTER (IMO) KLASS 3 KLASSIFICERINGSKOD TEKNISK BENÄMNING CLASS 3 PROPER SHIPPING NAME EMS NO. LUFTTRANSPORTER (IATA) CLASS 3 F1 Färg Paint F-E S-E

8 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 8(8) MÄRKNING-SYMBOLER F (Brandflamma) Xn (Andreaskors) R-FRASER R11 Mycket brandfarligt R36/38 Irriterar ögonen och huden R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R63 Möjlig risk för fosterskador R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad S-FRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten 16. ANNAN INFORMATION ALLMÄNT Säkerhetsdatabladet är avsett att användas som vägledning för säker hantering med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Uppgifterna i säkerhetsdatabladet utgör ingen specifikation och skall inte betraktas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten VIKTIGA ÄNDRINGAR GJORDA I AVSNITTEN: 2, 3, 14, 15 FÖRKLARING TILL R-FRASER SOM ANGES I AVSNITT 2: R11 Mycket brandfarligt R36 Irriterar ögonen R38 Irriterar huden R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R63 Möjlig risk för fosterskador R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi

SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AMOIL Avfettning Maxi Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AMOIL Avfettning Maxi AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.11.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn AMOIL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Asfaltkitt Utfärdat: 2012-02-20 Ersätter: 2009-05-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: MATAKI ASFALTKITT Art.nr: 50128001

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art.

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2012-06-27 Ersätter datum: ---------- SNABBRENT YTDESINFEKTION. SNABBRENT YTDESINFEKTION Art. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. 1.3 - Närmare upplysningar

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Medicinsk bensin

SÄKERHETSDATABLAD Medicinsk bensin Medicinsk bensin Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Medicinsk bensin AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.05.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Medicinsk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Utfärdat:020118 Produktnamn: Micro P 801. Säkerhetsdatablad

Utfärdat:020118 Produktnamn: Micro P 801. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Utfärdad:020118 omarbetad: 080403 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON MICRO P 801 KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A

Läs mer