SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: Omarbetad: Ersätter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, Oxie, Tel , Tillverkare: Kombi Kemi AB, Masking.11, Skurup, Tel.nr Fax nr Kontaktperson: Lars Uhrbom E-post: 2. Farliga egenskaper Hälsofarliga egenskaper: Produkten irriterar ögonen. Den kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor samt kan ångor göra att man blir dåsig och omtöcknad. Brand-/explosionsrisker: Produkten är mycket brandfarlig. Miljöfarliga egenskaper: - 3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar Ämnen som ger varan dess farlighet CAS-nr/EINECS nr Halt % Symbol 1 R-fraser 2 Isopropanol / Xi, F R Nafta (petroleum), vätebehandlad tung / Xn R och 2) se punkt Första hjälpen Förtäring: Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Allmän information: Drick mjölk eller vatten och framkalla EJ kräkning. Sök läkare. Frisk luft och vila. Vid behov ge andningshjälp. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj med mycket vatten tills irritationen släpper. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

2 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 2(5) 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel: Alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid eller vattendimma. Förbränningsprodukter: Koldioxid och kolmonoxid Ytterligare information: Kyl behållare som står i närheten av brand med vatten. Undvik dock att spruta vatten direkt i lagertankar, fara för överkokning. 6. Åtgärder mot oavsiktliga utsläpp Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder: Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Observera risken för antändning och explosion. SMÅ SPILL: Tag upp med absorberande material och lämna till destruktion. STORA SPILL: Valla in med jord, sand etc och pumpa/ös upp med explosionssäker pump. Lämna till destruktion. Vid spill till vatten/avlopp kontakta vattenverk respektive reningsverk. 7. Hantering och lagring Hantering: Lagring: God allmän ventilation. Försiktighet med rökning, eld, gnistor. Möjlighet till ögonspolning. Lagras svalt och vältillslutet. Vidtag åtgärder för att förhindra läckage till avlopp, vattendrag etc. 8. Begränsning av exponering / personligt skydd Begränsning av exponeringen: Personliga skyddsåtgärder: Beakta gällande hygieniska gränsvärden för isopropanol samt för naftan. Undvik hudkontakt. Undvik inandning av ånga/dimma. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk eller direktkontakt. Hygieniska gränsvärden: Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Isopropanol Nafta (petroleum), vätebehandlad tung Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: Vätska Färg: Färglös Lukt: Alkohol Flampunkt ( C): Ca 12

3 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 3(5) 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Material och kemiska produkter som bör undvikas: Farliga omvandlingsprodukter: Stabil produkt Kan reagera kraftigt med oxiderande ämnen. Inga kända 11. Toxikologisk information Ögonkontakt: Hudkontakt: Inandning: Förtäring: Stänk i ögonen kan ge stark sveda och verkar irriterande. Även ångor i höga koncentrationer kan irritera ögonen. Produkten verkar avfettande, vilket kan ge hudsprickor och rodnad och vid långvarig kontakt orsaka icke allergiskt eksem. Inandning kan ge illamående, yrsel, huvudvärk. Ångor verkar irriterande på luftvägarna. Vid halter över hygieniska gränsvärden kan ångorna vara bedövande och kan ha effekter på det centrala nervsystemet. Inandning av små mängder vätska, sk aspiration, vid förtäring eller kräkning, kan medföra kemisk lunginflammation eller vatten i lungorna. 12. Ekologisk information Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. Beredningen har bedömts enligt KIFS 2002:3 och är inte klassificerad som miljöfarlig. Detta utesluter inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön. Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. Produkten förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar. 13. Avfallshantering Produkten: Denna produkt skall tas om hand som farligt avfall. Typ av farligt avfall anges med sexsiffrig avfallskod. Förteckning över avfallskoder finns i bilaga 2 till Avfallsförordningen (2001:1063) och koderna för farligt avfall är markerade med en asterisk (*). Rådfråga lokala myndigheter för information om avfallshantering.

4 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 4(5) 14. Transportinformation ADR/RID: UN-nr: UN 1993 Benämning: Brandfarlig vätska, n.o.s. (isopropanol, nafta) Klass: 3 Förpackningsgrupp: II IMDG-koden: UN-No: UN 1993 Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s. (isopropanol, naphta) Class: 3 Subsidiary risk: - Packaging group: II EmS No: F-E, S-E Marine Pollutant: - DGR: UN-No: UN 1993 Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s. (isopropanol, naphta) Class: 3 Subsidiary risk: - Packing group: II 15. Gällande föreskrifter Klassificering/märkning Farobeteckning: Farosymbol: Riskfraser: Skyddsfraser: Andra bestämmelser: Hälsoskadlig, Mycket brandfarlig Andreaskors, Flamma R 11 Mycket brandfarligt R 36 Irriterar ögonen R 65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad S 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2000:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, se SÄIFS 1997:3 och SÄIFS 2000:2.

5 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 5(5) 16. Annan information Angivna symboler och R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse: F = Mycket brandfarligt Xn = Hälsoskadlig Xi = Irriterande R 10 Brandfarligt R 11 Mycket brandfarligt R 36 Irriterar ögonen R 65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Ändringar har gjorts under avsnitt 2,3 och 16.

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG skapat den: 04.96 ändrad: 26.04.2011 Utgivet av: QEM Sidan 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KAESER kylolja för skruvkompressorer Sigma Fluid FG-460 (FGL), Leverantör

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer