SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: Omarbetad: Ersätter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11, Skurup, Tel.nr , Fax nr Kontaktperson: Lars Uhrbom E-post: 2. Farliga egenskaper Hälsofarliga egenskaper: FARLIGT; KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD. IRRITERAR HUDEN. Brand-/explosionsrisker: MYCKET BRANDFARLIGT Miljöfarliga egenskaper: GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. 3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar Ämnen som ger varan dess farlighet CAS-nr/EG-nr Halt % Farokod 1 R-fraser 2 Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (C7-området) / F,Xn,N R /53 Destillat (petroleum), vätebehandlat / Xn R65,66 tung Polydimethylsiloxane Parfym(IFRA) < 0,5 Naftan innehåller n-hexan med max 0,4%, bensenhalt < 0,1 %. 1 och 2) se punkt Första hjälpen Förtäring: Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla EJ kräkning. Till sjukhus. Inandning: Frisk luft och vila. Vid behov ge andningshjälp. Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Spola ögat i mjuk vattenstråle i minst 5 min. Håll ögonlocken brett isär under spolingen. Kontakta läkare för efterkontroll. Medicinsk information: Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

2 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 2(5) Allmän information: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn. Nedstänkta kläder utgör brandrisk!

3 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 3(5) 5. Brandskyddsåtgärder Släckmedel: Släck med pulver, skum, koldioxid eller vatten i spridd stråle. Använd EJ sluten vattenstråle. Ytterligare information: MYCKET BRANDFARLIGT. Kyl utsatta behållare med vatten och avlägsna om möjligt från brandplatsen. Ångorna kan redan vid temperaturer betydligt under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken och kan antändas på långt avstånd från källan 6. Åtgärder mot oavsiktliga utsläpp OBS! Risk för antändning och explosion. Förhindra utsläpp i avlopp. Sug helst upp med inert absorptionsmedel (sand, kiselgur, universalbindemedel etc). Om brännbart material, t.ex. trasor, används måste dessa omedelbart tas om hand. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag. Produkten är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 7. Hantering och lagring Hantering: God luftväxling - mekanisk ventilation kan behövas. Möjlighet till ögonspolning bör finnas. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning. Undvik fritt fallande stråle. Använd explosionsskyddad utrustning. Ångorna är tyngre än luft. Lagring: Lagras svalt och väl tillslutet. 8. Begränsning av exponering / personligt skydd Begränsning av exponeringen: Beakta gällande hygieniska gränsvärden för heptaner, dekaner och högre alifatiska kolväten. Undvik inandning av ångor/dimma och kontakt med hud. Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd skyddshandskar av t ex nitrilgummi eller PVA vid risk för direktkontakt. Andningsskydd med gasfilter A kan behövas. Hygieniska gränsvärden: Nivågränsvärde Takgränsvärde Korttidsvärde ppm mg/m 3 Ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Heptaner Dekaner och andra högre alifatiska kolväten Oljedimma Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: lättflyktig vätska Färg: färglös Lukt: svag doft Densitet (kg/m 3, 20 C): ca 740 Flampunkt ( C): ca -4 C Tändtemperatur ( C): >150 Explosionsområde: 0,8-8,0 vol% Relativ gasdensitet (luft=1): >1 Löslighet i vatten (g/l, 20 C): olöslig Löslighet i org. lösn. medel (g/l, 20 C): löslig

4 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 4(5) 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Stabil under normala förhållanden. 11. Toxikologisk information Ögonkontakt: Stänk i ögon ger stark sveda och kan verka irriterande. Hudkontakt: Hudkontakt ger irritation och verkar avfettande, vilket kan ge hudsprickor och rodnad och vid långvarig kontakt orsaka eksem (icke-allergiskt). Inandning: Inandning kan ge yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående. Vid höga halter risk för försämrad reaktionsförmåga, omtöckning, medvetslöshet. Förtäring: Förtäring kan ge kräkningar och i övrigt samma besvär som vid inandning. Aspirationsrisk vid nedsväljning/kräkning - kan orsaka kemisk lunginflammation om vätskan dras ned i lungorna. Detta gäller redan vid små mängder och kan tillkomma efter några timmar upp till ett dygn efter förtäring eller kräkning. 12. Ekotoxikologisk information Produkten är klassificerad som giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Klassificeringen är gjord med avseende på de ingående ämnena som var för sig har följande ekotoxikologisk påverkan: Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (C7-området) Giftigt för vattenlevande organismer (LC 50 fisk 1-10 mg/l). Ej biologiskt lättnedbrytbar. Bioackumuleras i vattenmiljön. P.g.a. den snabba avdunstningen utgör produkten inte någon signifikant fara för vattenmiljön. I luften sker en snabb fotokemisk oxidation. Nafta (petroleum), vätebehandlad tung Akut toxicitet (LC 50 > 100 mg/l). Inte bedömd som miljöfarlig. Kan bioackumuleras log Kow: 3->6. Förväntas att vara lätt biologisk nedbrytbar. BOD <60% efter 28 dagar. Silikonolja Ej skadlig för vattenorganismer. Bioackumulering förväntas ej. 13. Avfallshantering Produkten: Denna produkt skall tas om hand som farligt avfall. Typ av farligt avfall anges med sexsiffrig avfallskod. Förteckning över avfallskoder finns i bilaga 2 till Avfallsförordningen (2001:1063) och koderna för farligt avfall är markerade med en asterisk (*). Rådfråga lokala myndigheter för information om avfallshantering.

5 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 5(5) 14. Transportinformation ADR/RID: UN-nr: 1206 Benämning: Heptaner Klass: 3 Förpackningsgrupp: II Faronummer: 33 Etikett: nr 3 IMDG-koden: UN-No: 1206 Proper shipping name: Heptanes Class: 3 Packing group: II EmS No: F-E, S-D Marine Pollutant: Nej Etikett: nr Gällande föreskrifter Klassificering/märkning Hälsofarlig kemisk produkt: Ja Farobeteckning: Hälsoskadlig Miljöfarlig kemisk produkt: Ja Farobeteckning: Miljöfarlig Brandfarlig kemisk produkt: Ja Farobeteckning: Mycket brandfarlig Brandklass: 1 MÄRKNING Innehåll/ämnen som bidrar till märkningen NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (C7-området), DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT Farosymbol: Riskfraser: Skyddsfraser: ANDREASKORS BRANDFLAMMA MILJÖFARLIGHETS SYMBOL R11 MYCKET BRANDFARLIGT. R65 FARLIGT; KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. R67 ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD. R38 IRRITERAR HUDEN. R51/53 GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. S61 Undvik utsläpp till miljön, Läs särskilda instruktioner / varuinformationsblad. S2 Förvaras oåtkomligt för barn 1 S62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakt genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 1 1 Gäller endast vid märkning av konsumentprodukter ANDRA BESTÄMMELSER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17

6 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 6(5) Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2 ändrad genom 2000:5 om hantering av brandfarliga vätskor samt 1997:3 om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 16. Annan information Angivna farokoder och R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse: Xn = Hälsoskadlig N = Miljöfarlig F = Brandfarlig R11 Mycket brandfarligt R38 Irriterar huden R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Omarbetad Inga ändringar har gjorts. Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 15. Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 2,3,12,15 och 16. Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 1,12 och 16. Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 3,12 och 16. Omarbetad Ändringar har gjorts under avsnitt 3. Kemikalieinspektionens a-nummer: Kombi-Kemi är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst, tel

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (12) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 09744, 09944 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad. ProductHSE@nynas.com. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Säkerhetsdatablad. ProductHSE@nynas.com. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. Nyflow 20 Säkerhetsdatablad 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Nyflow 20 Kemiskt produktnamn: Produkttyp och användningsområde: Företag: Bitumenlösning Bindemedel NYNAS AB PO

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer