VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120"

Transkript

1 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: OMARBETAD: ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box Alvesta OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 LEVERANTÖR: BOLL & NORDEKE AB Stenkolsgatan 3, GÖTEBORG , KONTAKTPERSON: Ulf Gustensson, SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämnen CAS Nr Halt % Klass; R-fraser* Metylisobutylketon F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 R66 2-metoxietanol R10 Repr2; R60-61 Xn; R20/21/22 Etanol F; R11 2-propanol F; R11, Xi; R36 R67 2-(2-metoxietoxi)etanol Repr3; R63 Pigment <25 1,2) * Klassificering och R-fraser för hälsofarlighet som de angivits i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12; 2001:3) och för brandfarlighet enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:3 och 1995:5). 1) 2) Finns upptaget på Kemikalieinspektionens Begränsningslista. Finns upptaget på Kemikalieinspektionens PRIO-lista (ersätter OBS-listan). 3. FARLIGA EGENSKAPER Hälsorisker Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. Kan ge fosterskador Även farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Miljörisker - Brandrisker Brandfarligt. Innehåller lösningsmedel som är mycket brandfarliga. Produktens utformning minskar risken för brand.

2 VARUINFORMATION ZIG-OPAQUE (bläck) Sid 2(5) Fysikaliska/kemiska risker Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt naturgummi och vissa syntetmaterial. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning Frisk luft. Eventuellt andningshjälp. Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Ögonkontakt Skölj med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Förtäring Om mer än obetydlig mängd svalts till sjukhus. Försök framkalla kräkning om det är långt till sjukhus (mer än 30 minuters väg) och om den skadade är vid fullt medvetande ge i så fall vatten eller mjölk före kräkningen. Information till läkare Viktigast vid förgiftning är effektiv acidoskorrektion. Kontakta Giftinformationscentralen tel ÅTGÄRDER VID BRAND Kan släckas med koldioxid, pulver eller alkoholbeständigt skum. Anpassa släckmedel efter omgivande material. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Förhindra utsläpp i avlopp. Mindre spill torkas upp, större spill vallas in med något absorberande material tex. sand, jord eller liknande. Samlas ihop och behandlas som farligt avfall (EWC kod ). 7. HANTERING OCH LAGRING Undvik inandning av och direktkontakt med produkten. Hanteras och förvaras åtskilt från antändningskällor. Ej rökning, eld eller gnistor. Förvara produkten väl tillsluten i originalförpackning.

3 VARUINFORMATION ZIG-OPAQUE (bläck) Sid 3(5) 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDS- ÅTGÄRDER Sörj för god ventilation. Tekniska skyddsåtgärder Använd om möjligt slutna system. I annat fall bör mekanisk ventilation och punktutsug användas. Personlig skyddsutrustning Vid långvarig eller ofta upprepad exponering kan ett andningsskydd behövas, tex. halv- eller helmask med gafilter A (brun). Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Hygieniska gränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS 2000:3) 2-metoxietanol 0,1 ppm (NGV) Metylisobutylketon 100 mg/m 3 (NGV) Etanol 1000 mg/m 3 (NGV) 2-propanol 350 mg/m 3 (NGV) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Varubeskrivning: Penna innehållande röd vätska med lösningsmedelslukt. Densitet: 0,96 g/cm 3 Löslighet i vatten: Delvis 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilt vid normal hantering. Kan bilda explosiva peroxider i kontakt med luft under inverkan av ljus. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning Inandning av ånga kan ge sveda i näsa och svalg, huvudvärk, trötthet, illamående, yrsel och vid höga halter njurskada, buksmärtor, kräkningar och eventuellt medvetslöshet. Långvarig och upprepad exponering kan orsaka trötthet, huvudvärk, illamående och aptitlöshet samt blodskada, anemi. Risk även för reproduktionsstörningar, bla fosterskador och testikelskador. Hudkontakt Avfettar huden vilket kan ge irritation, hudsprickor och vid långvarig exponering kontakt eksem. Omfattande och långvarig hudkontakt kan även orsaka samma symptom som vid inandning.

4 VARUINFORMATION ZIG-OPAQUE (bläck) Sid 4(5) Ögonkontakt Stänk i ögonen orsakar stark sveda, ånga verkar irriterande. Förtäring Förtäring orsakar samma symptom som vid inandning. Toxikologiska data 2-metoxietanol: Metylisobutylketon: 2-propanol: LD 50 oralt råtta: 2460 mg/kg, LD 50 dermalt kanin: 2000 mg/kg, LC LO inhalation råtta: 2000 ppm/4h. LD 50 oralt råtta: 2080 mg/kg, LC 50 inhalation råtta: 2000 ppm/4h. LD 50 oralt råtta: ca 5000 mg/kg, LC 50 inhalation råtta: ppm/8h, LD LO subkutant kanin: 6000 mg/kg. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Ingående ämnen är bedömda som ej miljöfarliga ämnen av Kemikontoret. 13. AVFALLSHANTERING Behandlas som farligt avfall, EWC-kod , enl. Förordningen om farligt avfall (SFS 2001:1063). 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten omfattas ej av reglerna för transport av farligt gods. 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Farosymboler Dödskalle (T) R/S-fraser och övrig märkningsinformation R 60-61, 20/21/22, 66 KAN GE NEDSATT FORTPLANTNINGSFÖRMÅGA KAN GE FOSTERSKADOR FARLIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR S 36/37, 38, 45, 53 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig information. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Undvik exponering Begär specialinstruktioner före användning.

5 VARUINFORMATION ZIG-OPAQUE (bläck) Sid 5(5) 16. ÖVRIG INFORMATION Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser: Lewis, R.J. (1992) Sax s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th ed., Van Nostrand Reinhold, New York. Kemikalieinspektionens ämneslista i Kemikalieinspektionens Föreskrifter om Klassificering och Märkning av Kemiska Produkter (KIFS 1999:3). Skyddsblad och miljöskyddsblad för kemiska produkter; Sveriges Kemiska Industrikontor, Stockholm. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 2000:3 Information från tillverkaren.

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar.

POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: POTMIX ASPHALT CLEANER Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. Tillverkare och leverantör: Potmix Products AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktkod: 77008 Användningsområde: Rostlösare och smörjspray Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 Nödtelefonnummer:

Läs mer

SE-221 00 Lund. Tel: +46 46 36 65 00. Nödnummer: 020 99 60 00

SE-221 00 Lund. Tel: +46 46 36 65 00. Nödnummer: 020 99 60 00 Säkerhetsdatablad Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1995-104-014-SWE-02 2003-02-17 2006-12-14 01 Anette Nordgren 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn:

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer