SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: (8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: (8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN PRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING: Ytbehandling av trä 1.3. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD LG Collection AB Box Nässjö TELEFON TELEFAX E-POST WEBBADRESS TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Giftinformationscentralen: FARLIGA EGENSKAPER 2.1. KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN Produkten är inte klassificerad som farlig enligt gällande föreskrifter om kemiska produkter MÄRKNINGSUPPGIFTER Inga särskilda krav på märkning enligt gällande regelverk ANDRA FAROR Vätskan kan orsaka irritationseffekter vid kontakt med ögon eller slemhinnor. Inandning av ångor kan irritera andningsorganen och göra att man blir dåsig och omtöcknad.

2 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 2(8) 3.2. BLANDNINGAR ÄMNE CAS-NR EG-NR HALT KLASS/R-FRASER Propylenglykol % Ej klassificerad (2-metoximetyletoxi)propanol % Ej klassificerad 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Flytta den skadade till frisk luft. Vid andningssvårigheter, sök genast läkare. HUDKONTAKT Tvätta snarats huden med tvål och vatten, eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel. Kontakta läkare om irritation kvarstår.. KONTAKT MED ÖGON Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj med stora mängder vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår. FÖRTÄRING Skölj munnen med vatten och ge rikligt med vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare om mer än en obetydlig mängd svalts eller om besvär uppstår DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Inandning av dimma höga halter ångor kan orsaka irritation i andningsorganen. Långvarig kontakt med ögon eller hud kan ge rodnad, sveda och andra irritationseffekter ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Symptomatisk behandling.

3 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 3(8) 5.1. SLÄCKMEDEL Använd koldioxid, pulver, vatten i spridd stråle eller skum SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Vid brand kan produkten ge upphov till tjock, kompakt rök, som kan vara hälsoskadlig att inandas RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Undvik att inandas rökgaser. Använd andningsapparat vid kraftig rökutveckling. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Förhindra att släckvatten rinner ner i avlopp eller vattendrag 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning vid omhändertagande av spill. Se avsnitten 7 och MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Förhindra att produkten kommer ned i avloppsbrunnar och vattendrag METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING Spill vallas in och absorberas på icke-brännbart material som t ex sand, jord, vermikulit eller kiselgur och samlas upp i lämplig behållare för destruktion. Se anvisningar i avsnitt 13. Rengör den förorenade ytan med rengöringsmedel och vatten. Undvik att använda lösningsmedel. 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1. FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta händerna noggrant efter att produkten hanterats, samt före måltid, dryck eller rökning. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare.

4 4(8) 7.2. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvaras i originalförpackningen, eller annan behållare av samma material. Lagras torrt i väl ventilerat utrymme. Observera instruktionerna på etiketten. Förvaringstemperatur se produkttekniska databladet. Förvaras avskilt från värme- och antändningskällor. Rökning förbjuden i lagerlokaler. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras upprätt för att förhindra läckage SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Ej relevant 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 8.1. KONTROLLPARAMETRAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (2-metoximetyletoxi)propanol (dipropylenglykolmonoetyleter) NGV: 50 ppm (300 mg/m³) KTV: 75 ppm (450 mg/m³) Ämnet kan lätt upptas genom huden 8.2. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER: Se till att luftväxlingen vid arbetsplatsen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. ANDNINGSSKYDD Behövs normalt inte. Vid arbete i slutna utrymmen eller om ventilationen är otillräcklig ska lämpligt andningsskydd användas. Hel- eller halvmask med kombinationsfilter (gasfilter A/brun och partikelfilter P2) eller andningsapparat. HANDSKYDD Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad kontakt med produkten. Barriärkrämer kan användas för att skydda huden. Krämer skall dock inte appliceras på huden ifall exponering redan skett. ÖGON-/ANSIKTSSKYDD Skyddsglasögon bör användas vid risk för stänk. SKYDDSKLÄDER Använd lämpliga skyddskläder utifrån vad arbetssituationen kräver.

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 5(8) 9.1. INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER UTSEENDE: LUKT: LUKTTRÖSKEL: PH-VÄRDE: SMÄLTPUNKT/FRYSPUNKT: KOKPUNKTSINTERVALL: FLAMPUNKT: 102 C AVDUNSTNINGSHASTIGHET: BRANDFARLIGHET (FAST FORM, GAS): ÖVRE/UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS: ÅNGTRYCK: ÅNGDENSITET: DENSITET: LÖSLIGHET: Svart vätska Ej brandfarligt > 1 (luft=1) 1,022 g/cm FÖRDELNINGSKOEFFICIENT N-OKTANOL/VATTEN: SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR: SÖNDERFALLSTEMPERATUR: 9.2. ANNAN INFORMATION Uppgifter saknas. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET REAKTIVITET Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden KEMISK STABILITET Produkten är stabil under normala betingelser RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER Inga farliga reaktioner kända.

6 10.4. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS 6(8) Höga temperaturer, värme- och antändningskällor OFÖRENLIGA MATERIAL Undvik kontakt med oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma reaktioner FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Vid brand bildas bl a koldioxid och kolmonoxid. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA INANDNING Inandning av sprutdimma eller höga halter ångor kan orsaka irritation i andningsorganen och lätt huvudvärk. HUDKONTAKT Långvarig eller upprepad hudkontakt kan medföra avfettning och uttorkning av huden med risk för kontakteksem. KONTAKT MED ÖGON Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående ögonskada. FÖRTÄRING Förtäring kan orsaka irritation i mun och svalg samt dåsighet, illamående och kräkningar. 12. EKOLOGISK INFORMATION TOXICITET PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET Lösningsmedlen är biologiskt lättnedbrytbara BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA Förväntas inte bioackumuleras.

7 12.4. RÖRLIGHETEN I JORD 7(8) Produkten innehåller vattenlösliga ämnen och förväntas därför vara rörlig i mark och vatten RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN Ej relevant ANDRA SKADLIGA EFFEKTER Uppgifter saknas. 13. AVFALLSHANTERING AVFALLSBEHANDLINGSMETODER PRODUKTAVFALL FÖRPACKNINGSAVFALL Förhindra utsläpp i avlopp. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC kod * (Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen). Rekommenderad destruktionsmetod är förbränning i anläggning med rökgasrening. Förpackningar som innehåller produktrester skall behandlas som farligt avfall. Helt tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning. Fat som skall lämnas till materialåtervinning måste tömmas omsorgsfullt. Tömning skall ske vid en temperatur >15 C. Fatet töms genom att vändas upp och ned, något lutande (ca 10 grader) med öppningen i lägsta position. Låt de sista produktresterna rinna ur tills fatet är droppfritt. Högviskösa produkter kan fodra urskrapning. Vid urskrapning skall hänsyn tas till övrig information i detta säkerhetsdatablad. Sprundfat, som innehåller brandfarlig produkt, får på grund av explosionsrisken ej skäras upp om fatet ej först ventileras omsorgsfullt. 14. TRANSPORTINFORMATION UN-NUMMER: Ej tillämpligt OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING Ej tillämpligt FAROKLASS FÖR TRANSPORT Ej tillämpligt FÖRPACKNINGSGRUPP Ej tillämpligt MILJÖFAROR Ej tillämpligt SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Ej tillämpligt BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN: Ej tillämpligt

8 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 8(8) FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Ej tillämpligt 16. ANNAN INFORMATION ALLMÄNT Säkerhetsdatabladet är avsett att användas som vägledning för säker hantering med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Uppgifterna i säkerhetsdatabladet utgör ingen specifikation och skall inte betraktas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten ERSÄTTER SÄKERHETSDATABLAD AV DEN: ÄNDRINGAR: Nytt telefonnummer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer