Innehållsförteckning Datum för rapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Datum för rapportering"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

2

3 Årsredovisning 2007 ICM Logistik AB (publ), org.nr Innehållsförteckning sid 2007 i korthet...2 Ekonomisk utveckling Verksamheten...4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...5 Förvaltningsberättelse...6 ICM Kungsholms skiljer sig från mängden...10 Styrelse och revisorer...12 Ledande befattningshavare...14 Resultaträkningar...15 Balansräkningar...16 Förändringar i eget kapital...18 Kassaflödesanalyser...18 Tilläggsupplysningar och noter...19 Styrelsens underskrift...30 Revisionsberättelse...31 Adresser...32 Datum för rapportering Årsstämma Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - september Bokslutskommuniké

4 2007 i korthet Året som helhet innehöll många intressanta händelser och affärer. Vid årets början inträdde nya investorer i bolaget vilka vid den ordinarie årsstämman i maj valdes in i bolagets styrelse tillsammans med ytterligare två nya externa ledamöter. Under året avgick ledamoten PG Eriksson efter 17 år i styrelsen på egen begäran. Styrelsen har därmed förnyats kraftigt under året. Den för året mest uppmärksammade affären skedde i mitten av december då inrikes flyttverksamheten i Kungsholms express och spedition ab förvärvades. Kungsholms, som varit verksamma sedan 1896 är landets i särklass mest kända varumärke på flyttområdet. Sedan förvärvet uppträder bolaget under det gemensamma varumärket ICM Kungsholms och har för avsikt att ändra bolagets firma till samma namn. Under december mottog bolaget också certifieringsbevis för genomförd kvalitetssäkring av bolagets hela verksamhet samt trafiksäkerhetsarbete enligt ISO 9001 och förnyad miljöcertifiering enligt ISO Vidare har certifiering i FAIM samt Tullverkets Servicetrappa vid årets revisioner bekräftats och behållits. Förstärkta säljinsatser, bl.a. genom att starta nationell flyttverksamhet också i Göteborgsområdet, ökat fokus på kärnverksamheten och en god konjunktur har medverkat till att öka den totala omsättningen med ca 6 % för bolaget. Starkast har ökningen varit i flyttsegmentet, d v s kärnverksamheten, där omsättningsökningarna från 2005 med nära 23 % och från 2006 med 28 % fortsatt, om än i lugnare takt, med 10 %. Trots kraftigt ökade driftskostnader bl.a. för drivmedel och trängselskatter i Stockholm har den ökade omsättningen vunnits med förbättrade marginaler jämfört med föregående år. Den påtagliga konjunkturuppgången har lett till att pressen på marknadspriserna minskat något men konkurrensen med pris före service och kvalitet är fortfarande mycket hård i branschen. Vårt arbete med kvalitet och ansvarstagande gör det bekvämt för kunden att anlita ICM Kungsholms. Bolagets effektivitet och miljömedvetande är jämte bolagets geografiska och produktmässiga bredd andra faktorer som uppskattas av kunderna. Alla dessa faktorer sammantagna har hjälpt oss att trots priskonkurrensen hålla en rimlig prisnivå. Under året påbörjades uppförandet av en ny magasinsbyggnad på granntomten vid bolagets huvudkontor i Spånga. Byggnaden innehåller även kontorsutrymme och möjliggör att all personal i Stockholm kan samlas i ett och samma område. Inflyttning i den nya fastigheten beräknas ske under sommaren

5 Ekonomisk utveckling Nedan redogörs för den ekonomiska utvecklingen under åren Sifferuppgifterna för år 2003 avser den dåvarande koncernen. Utöver förvärv och nyetableringar har bolaget redovisat tillväxt under perioden. Målsättningen har varit att i genomsnitt ha en tillväxt om 10 procent per år. Tillväxtmålet har sedan hösten 2004 underordnats kravet på lönsamhet. ICM Logistik AB ICM Logistik AB ICM Logistik AB ICM Logistik AB Koncern Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Kassa och bank (tkr) Justerat eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) Antal aktier i genomsnitt (tusental) Resultat per aktie (kr) 2,58 2,53 2,05 0,36-2,26 Utdelning per aktie (kr) 1,0*) 0,85 0,80 0,50 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) 13,2 9,82 8,15 5,94 6,15 Tillväxt (%) 5,5 14,0-9,3-0,22-5,1 Rörelsemarginal (%) 6,3 5,4 5,3 1,2-2,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 23,2 28,4 29,1 6,0-37,7 Kassalikviditet (%) 129,9 140,8 124,3 92,3 75 Soliditet (%) 48,8 39,7 35,7 25,6 18,7 Investeringar (tkr) Genomsnittligt antal anställda I ovanstående tabell redovisas finansiell leasing enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 för år Nyckeltalen för avvecklad verksamhet redovisas i not 3. Nyckeltalsdefinitioner redovisas nedan. *) Föreslagen men ej beslutad. Nyckeltalsdefinitioner Tillväxt: Ökning av rörelsens intäkter dividerad med föregående års rörelseintäkter. Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med rörelsens intäkter. Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet: Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Investeringar: Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive finansiella leasinginventarier år Genomsnittligt antal anställda: Betalda närvarotimmar under året dividerade med företagets normala årsarbetstid. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (inklusive varulager, exklusive outnyttjad checkkredit) dividerade med kortfristiga skulder. 3

6 Verksamheten Rörelsens verksamhet är uppdelad i tre segment: Segment Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods utgörs i huvudsak av ett antal avtal om distributionsuppdrag i Stockholmsregionen och Skåne. Till detta segment hör konceptet IT-logistik som omfattar tjänster som t ex lagerhållning, konfigurering, ompackning, transport och installation av kontorsmaskiner som datorer, skrivare och kopiatorer. ICM Kungsholms tar ett helhetsansvar som logistikpartner från producent till installation på plats hos användaren inkluderande mellanlagring när så krävs. Avtal om distribution och montering av nya möbler ingår också i detta segment. ICM Kungsholms ska vara och uppfattas som den ledande, kompletta flyttpartnern i Norden. Affärsidén för ICM Kungsholms är att med stort ansvar och egna resurser erbjuda ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Våra huvudsakliga kunder är företag, myndigheter och organisationer. Vi flyttar hela verksamheter, enskilda arbetsplatser, bohag med hem och familj samt erbjuder magasinering och viktiga kringtjänster. Ett övergripande mål är att vara ett av landets mest lönsamma flyttföretag med en genomsnittlig rörelsemarginal på minst 7 procent. Verksamheten bedrivs från driftställen i Göteborg, Jönköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro. En viktig del i strategin för ICM Kungsholms är att uppdragen i hög utsträckning, cirka 70 %, utförs med egen personal och egna fordonsresurser. ICM Kungsholms får därmed bättre kontroll över produktionskedjan och kan säkerställa en jämn och hög kvalitet av uppdragens utförande. Bolaget hade under 2007 genomsnittligt 147 anställda medarbetare och ca 48 fordonsekipage. För att behålla en kostnadseffektiv och flexibel produktion av tjänsterna är andelen inköpt produktion ca 30 % vilket medverkar till att hålla bolagets fasta kostnader under kontroll. Genom förvärvet av Kungsholms verksamhet kommer andelen inköpta flyttjänster sannolikt att öka något och andelen egen produktion att minska. Segment Flyttjänster kan avse såväl nationella som internationella flyttar. Nationella flyttar är vanligen engångsuppdrag, när företag eller myndigheter flyttar sin verksamhet. Det kan röra sig om kontor, arkiv, laboratorier, lager eller industrier. ICM Kungsholms har även flera uppdrag som innebär fullt ansvar för företagsinterna omflyttningar sedan många kunder valt att överlåta denna funktion för att sänka kostnaden och öka kvaliteten. Internationella flyttuppdrag avser främst internationella flyttar då utlandsstationerad personal tillsammans med sina familjer flyttar mellan olika länder. ICM Kungsholms har avtal med flera myndigheter och företag som bedriver internationell verksamhet och är sedan flera år delägare i det världsomspännande nätverket Unigroup Worldwide UTS. Under 2007 välkomnades ICM Kungsholms som ny medlem i Omni, en av de främsta organisationerna för internationella flyttföretag som håller en erkänt hög kvalitet i sina tjänster. Medlemskap i nätverk som UniGroup UTS, FIDI och Omni innebär att ICM kan åta sig flyttar världen över. Den internationella verksamheten är kvalitetscertifierad enligt FAIM (FIDI Accredited International Mover). Segment Övrigt består av områdena Kulturtransporter samt Magasinering och Lagring. Kulturtransporter innebär att ICM hanterar teaterdekor, ljud- och ljusanläggningar, musikinstrument, konst och museiföremål. Kunder är t ex teatrar, symfoniorkestrar och turnéproducenter. De varumärken som bolaget tidigare uppträtt under; Göteborgs Stadsbud, Stadsbudens Åkeri & Express, Skandinavisk Frakt, Stadsbuden 2 i Lund, Närkes Express samt Inter-Continental Mover är samtliga registrerade som bifirma till ICM Logistik AB (publ). Förvärvet av Kungsholms innehöll förutom varumärket Kungsholms även varumärket Freys Express och båda är nu registrerade som bifirma till ICM Logistik AB (publ). 4

7 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering Aktiekapital ICM Logistik AB grundades 1985 under namnet Skandinavisk Flyttfrakt AB. Under 2001 genomfördes en split som ökade antalet aktier från st till st. Vidare ändrades bolagets status från privat till publikt. Därefter nyemitterades st aktier till teckningskursen åtta kronor per aktie. En riktad emission om aktier gjordes till ägaren i Östra Aros Åkeri AB i samband med förvärvet av dess rörelse i oktober Den 31 december 2006 hade bolaget ett aktiekapital om kronor fördelat på st aktier. Den 2/ genomfördes en riktad emission om aktier till två investorer vilket ökade bolagets aktiekapital med kronor. Totalt antal aktier per 31 december 2007 är Ägarförhållanden Den 31 december 2007 hade ICM 275 aktieägare. Ägarna består nästan uteslutande av privata placerare samt anställda i bolaget. De fyra största ägarnas sammanlagda innehav motsvarade 43,2 procent av rösterna. Två enskilda aktieägare överskred 10 % av röstetalet, nämligen Paul Rönnberg med 12,39 procent respektive Johan Blomqvist med 12,39 procent. Aktieinnehavet hos styrelseledamöter och företagsledning framgår på sidan Marknadsnotering Den 10 oktober 2001 marknadsnoterades ICM-aktien vid Aktie- Torget som då var en auktoriserad marknadsplats godkänd av Finansinspektionen. Alla företag hos AktieTorget är VPC-anslutna. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och är en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt en ny EU-norm. Reglerna innebär bl. a. att företagen på Aktietorgets lista inte längre behöver följa IFRS (International Financial Reporting Standards). ICM Kungsholms har dock även i fortsättningen för avsikt att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR 32:06 Redovisning för juridiska personer. Information om vad övergången till MTF i övrigt innebar finns att läsa på hemsidan hos AktieTorget. Under 2007 har handeln med bolagets aktie varit tämligen livlig. Omsättningen i aktien var kronor under året och högsta kurs var 33,00 kronor den 10 december 2007 och lägsta kurs 16,80 kronor den 11 januari Sista betalkurs 2007 var 30,50 kronor jämfört med 17,00 kronor ICM-aktiens slutkurser (SEK) under Källa: AktieTorget. 34:00 32:00 30:00 28:00 26:00 24:00 22:00 20:00 18:00 16:

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ICM Logistik AB (publ), org.nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredo visning för räkenskapsåret De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen den 26 mars magasins byggnad för att tillföra bolaget ytterligare magasineringsyta. Uppförandet av en ny byggnad, som även innehåller utökat kontorsutrymme, påbörjades under hösten och den nya anläggningen beräknas stå inflyttningsklar under juni månad Information om verksamheten ICM Kungsholms är landets marknadsledande flyttbolag som med stort ansvarstagande och egna resurser erbjuder ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster med stor geografisk täckning. Våra huvudsakliga kunder är företag, myndigheter och organisationer. Vi flyttar hela verksamheter, enskilda arbetsplatser, bohag med hem och familj samt erbjuder magasinering och viktiga kringtjänster. Hos oss arbetar 147 duktiga medarbetare och vi har 48 välskötta fordon till kundernas tjänst. Vi finns i Göteborg, Jönköping, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Året som helhet innehöll många intressanta händelser och affärer. Den för året mest uppmärksammade affären skedde under fjärde kvartalet då bolaget förvärvade inrikes flyttverksamheten i Kungsholms express & spedition ab, ett av landets mest välkända flyttföretag. Mot bakgrund av förvärvet har styrelsen beslutat att förelägga den kommande årsstämman att byta firma till ICM Kungsholms. Efterfrågan på bolagets tjänster var under större delen av året bra och vi har fortsatt lyckats växa i våra kärnverksamheter med ca 10 %. Dock har genomförandet av den tidigare beslutade minskningen inom segmentet Transporttjänster bidragit till att den totala omsättningsökningen stannade vid ca 6 %. Merparten av viktiga kundavtal som var uppe till förnyad upphandling under året har kunnat behållas. Dock förlorades ett statligt IT-avtal med goda marginaler innebärande en omsättningsförlust på ca 15 mkr under Denna förlorade omsättning beräknas bli kompenserad bl.a. med ca 40 mkr i omsättning från förvärvet av Kungsholms. Vid årsskiftet 2006/2007 förvärvades tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga i syfte att uppföra en ny Under mars 2007 genomförde styrelsen en riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Styrelsens avsikt var dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Investorerna har även köpt aktier i bolaget på marknaden och kontrollerar tillsammans ca 25 % av bolagets aktiestock och båda valdes in i bolagets styrelse vid den ordinarie årsstämman i maj Under året har bolagets serviceutbud i Göteborg kompletterats med nationella flyttaktiviteter vilka nu marknadsförs och produceras lokalt med bolagets resurser. Vid årsstämman beslutade aktieägarna att inrätta en valberedning inför kommande val av styrelse. Valberedningen består av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning finns publicerad på bolagets hemsida. Samtliga revisioner avseende vårt kvalitets- och miljöarbete har inneburit att vi behåller de certifieringar bolaget har enligt ISO 9001, ISO och FAIM (FIDI Accredited International Mover) samt Tullverkets Servicetrappa. Försäljning och resultat Under 2007 uppgick rörelsens intäkter till ( ) tkr. Rörelsens kostnader uppgick till ( ) tkr. Rörelseresultatet uppgick till (9 861) tkr och rörelsemarginalen till 6,3 (5,4) procent. Resultatet från finansiella poster, som till största delen utgjordes av ränteintäkter på innestående likvida medel, uppgick till 107 (-211) tkr. Årets resultat 2007 uppgick till (6 512) tkr och resultatet per aktie till 2,58 (2,53) kr. 6

9 Förvaltningsberättelse, forts. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Det totala kassaflödet under 2007 uppgick till (8 905) tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten vilket uppgick till (12 299) tkr är framför allt hänförligt till det positiva rörelseresultatet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till (-156) tkr vilket kan härledas till investeringar i byggnaden på Furudal 4 (den förvärvade grannfastigheten i Spånga) samt investeringen i rörelseförvärv. Nyemissionen, återbetalning av skulder samt utdelning till aktieägare medförde att kassaflödet från finansieringsverksamheten blev (-3 238) tkr. Likvida medel per uppgick till tkr jämfört med tkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till (7 000) tkr. Den totala checkkrediten var (7 000) tkr. Under 2007 genomfördes investeringar i immateriella tillgångar (0) tkr, i byggnader (0) tkr och i fordon och annan produktionsutrustning (843) tkr. Balansomslutningen per 31 december 2007 uppgick till (63 686) tkr. Justerat eget kapital uppgick till (25 302) tkr vilket innebär en soliditet på 48,8 (39,7) procent. Justerat eget kapital per aktie uppgick till 13,2 (9,82) kr. Marknaden Vår bedömning är att den svenska flyttmarknaden netto omsätter cirka tre miljarder kr per år. I landet finns knappt 300 registrerade flyttföretag men eftersom många arbetar som underleverantörer till de stora förmedlarna finns en betydande dubbelräkning av omsättningen för flyttbranschen. ICM Kungsholms kunder utgörs oftast av företag, myndigheter och organisationer. Eftersom ICM Kungsholms är verksamt på olika delmarknader varierar konkurrenssituationen. På den svenska flyttmarknaden är bolaget troligen störst mätt i omsättning. Andra större aktörer på marknaden agerar vanligen som flyttförmedlare. Det som skiljer ICM Kungsholms från dessa förmedlingsföretag är att vi i huvudsak utför sålda tjänster med egen personal och egna fordon. På så sätt har vi bättre kontroll över utförandet vilket leder till högre kvalitet för kunden. För många kunder är också säkerhetsaspekten viktig varför egen personal många gånger är en konkurrensfördel. Inom segmentet transporttjänster finns ett stort antal konkurrenter av varierande storlek, allt från enmansföretagare till större åkerier. En stor del av transporttjänsterna är knutna till godsflödena hos någon av de större aktörerna DHL, Schenker och DSV. Miljö och kvalitet Sedan januari 2004 är bolagets Miljöledningssystem certifierat enligt ISO och miljöarbetet och uppnådda mål redovisas på hemsidan. Samtliga tjänstebilar skall enligt gällande fordonspolicy vara miljöfordon och köras på däck utan högaromatiska oljor, liksom företagets lastfordon. Vintertid körs fordonen på dubbfria vinterdäck. Samtliga nya fordon som tas i bruk fr.o.m årsmodell 2006 utrustas med alkolås och förarna utbildas bl.a. i körteknik för att minska miljöbelastningen av vårt arbete. Packningsmaterialet som används är återvinningsbart och kartongerna tillverkas av returfibrer. ICM Kungsholms innehar kvalitetscertifikatet FAIM (FIDI Accredited International Mover) och verksamheten och trafik säkerhetsarbetet är kvalitetscertifierat enligt ISO Typ av flyttjänster Krävande NFB Transport Systems Alfa Moving Rex AB Flyttgruppen ICM Kungsholms Enkla Internetportaler Tjänsteförmedlande Ca. 300 mindre flyttfirmor Tjänsteproducerande Roll Personal En viktig del av verksamhetsledningen är att säkerställa medarbetarnas kompetensnivå. Utbildningsbehovet inventeras och utvärderas löpande. Syftet är att höja kunskapsnivån och förbereda personalen för andra arbetsuppgifter, t.ex. utökat ansvar och att möta marknadens krav på kompetens. Personliga utvecklingssamtal genomförs årligen. Arbetet att minska sjukfrånvaron 7

10 Förvaltningsberättelse, forts. har resulterat i att trenden med ökande sjukfrånvaro som bröts under 2006 har fortsatt utvecklats i rätt riktning. Personalen har dygnet runt tillgång till kvalificerad sjukvårdsupplysning och en samtalsgrupp som hjälper personal som hamnat i en nödlägessituation såsom olycka, överfall eller annan typ av tillbud. Ett program för att utbilda nästa generation av ledare inom bolaget har påbörjats. Genom förvärvet av Kungsholms har personalstyrkan utökats med ett 10-tal personer som nu integreras i bolaget efterhand. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de risker som anges i not 37 finns risken att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd, vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarade under 2007 för drygt 28 % av omsättningen. Dessa fyra är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden och sanno likheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. Som tidigare meddelats kommer en av de fyra, svarande mot ca 11 % av omsättningen, till följd en ny upphandling att lämna sitt kundförhållande med bolaget under De fyra därefter största kunderna beräknas tillsammans svara för knappt 20 % av omsättningen. För att bedriva verksamheten behöver bolaget inneha tillstånd för godstrafik med bil såväl inom som utanför landets gränser. Tillstånd för lagring av oförtullat gods samt tillstånd för transport av fasta avfall är exempel på andra tillstånd som bolaget behöver och innehar. ICM Kungsholms har också tillstånd för biluthyrning samt ett C-TPAT-avtal med kollegor, och indirekt med myndigheter, i USA för att snabbt kunna genomföra flyttar till den marknaden också efter den 11 september Skulle bolaget förlora flera av dessa tillstånd påverkas förutsättningarna att bedriva verksamheten i samma form som hittills och intäktsbortfall kan troligen bli följden. Storleken av detta bortfall är svår att bedöma men i inget fall äventyras hela bolagets fortsatta drift. Viktiga händelser efter årets utgång I januari 2008 meddelades att bolaget varit framgångsrikt i upphandlingen av statens flyttbehov. Tillskottet i omsättning för ICM Kungsholms del beräknas uppgå till ca 20 mkr per år under tre år. Upphandlingsbeslutet överklagades av den befintlige leverantör som förlorar uppdragen och Länsrätten i Stockholm har dömt att upphandlingen skall göras om vilket senare fastställts av Kammarrätten. Hur och när upphandlingen skall göras om är oklart men ICM Kungsholms är leverantör under de innevarande avtalen. Utsikter 2008 Fr o m 2008 har nya finansiella mål ställts upp för bolaget innebärande att tillväxten årligen skall vara 20 % och rörelsemarginalen genomsnittligt 7 % över en konjunkturcykel. Styrelsen avser även att, över tiden, försöka hålla det egna kapitalet på nivån 15 % av omsättningen. Med förvärvet av Kungsholms, förstärkta marknadsföringsresurser och goda möjligheter att återigen vinna det statliga flyttavtalet ser vi positivt på utsikterna för 2008 och ICM Kungsholms. Vi arbetar för att nå en tillväxt helåret 2008 i storleksordningen % över 2007, vilket skulle innebära en omsättning runt mkr. Även med detta ambitiösa tillväxtmål kommer vi att ha fortsatt fokus på bolagets resultat. Ytterligare förvärv, som kan bidra med synergi- och skaleffekter, är fortsatt aktuellt som komplement till den organiska tillväxten. Diskussioner förs löpande då intressanta objekt bjuds ut till försäljning. Förvärvsobjekt skall vara geografiskt och/eller produktmässigt kompletterande men samtidigt kulturellt överlappande. ICM Kungsholms rykte som seriös och högkvalitativ leverantör på marknaden kommer inte att äventyras. Styrelsens arbetsformer Styrelsen har sedan ordinarie årsstämma haft 10 protokollförda möten. En strategisk översyn har genomförts under verksamhetsåret och vidare har styrelsen avhandlat frågor som rör affärsplan, budget, investeringar och företagsförvärv. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Utdelningspolicy Bolaget angav i samband med noteringen vid AktieTorget 2001 att ambitionen skall vara att till aktieägarna dela ut en tredjedel av resultatet efter skatt. Hänsyn skall även tas till rörelseresultatet, bolagets finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsens bemyndigande att ge ut aktier Årsstämman 2007 gav styrelsen bemyndigande att, i syfte att möjliggöra ägarspridning och/eller förvärv av andra verksamheter, fatta beslut om nyemission av upp till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning skulle kunna ske såväl kontant som genom apport eller kvittning. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Inledning Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningar. Styrelsens förslag är i enlighet med nu gällande ersättningsprinciper och beaktar redan ingångna avtal mellan ICM och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang de personer som tillsammans utgör bolagets ledningsgrupp. Riktlinjer Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation och möjliggöra att bolaget kan rekrytera, motivera och behålla rätt personer. Lön skall beakta den enskildes ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Ersättningen skall 8

11 bestå av grundlön, rörlig lön, tjänstepension och övriga förmåner. Några incitamentsprogram finns för närvarande inte. Eventuell rörlig lön skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga delen skall utgå som procent av den fasta lönen och ha ett tak. Pension Pensionsavtal för ledande befattningshavare som är pensionsberättigade verkställande direktören undantagen skall ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering för ledande befattningshavare sker vid 65 års ålder. Avsättningar till pension skall baseras endast på fast lön. Beträffande verkställande direktören skall årliga pensionspremiebetalningar kunna ske med belopp upp till 35 procent av dennes grundlön. Övriga förmåner Övriga förmåner, såsom tjänstebil, ersättning för frisk- och hälsovård eller sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och stämma överens med vad som är marknadsmässigt. Uppsägning Enligt innevarande avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare kan anställning upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av tre till tolv månader. Övrigt Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det. Förslaget överensstämmer med vad som tillämpats under Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel d.v.s. Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kr disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägare Överföres till överkursfond Balanseras i ny räkning kr Styrelsens motivering till utdelningsförslaget lämnas på årsstämman. 9

12 ICM Kungsholms skiljer sig från mängden Ansvar och Seriositet Kan ett företag vinna större marknadsandel genom att vara ansvarsfullt och agera på ett seriöst sätt? ICM Kungsholms är helt övertygat om att man måste ha ett grundmurat förtroende för att lyckas i ett längre och större perspektiv. Våra kunder anförtror oss stora värden och de måste kunna lita på oss. Underleverantörer kommer att vara beroende av att vi sköter våra betalningar på ett korrekt sätt. Vår personal och deras familjer vill att vi är en seriös arbetsgivare, samhället förväntar sig att vi följer regler och lagar. Miljön är allas ansvar och vi tar vårt ansvar. Med ett målinriktat miljöarbete och konkreta åtgärder ska vår verksamhet ha så liten negativ inverkan som möjligt. Säger inte alla företag att de tar ansvar och är seriösa? Det räcker inte med att bara prata om seriositet. Det är något som man måste bevisa med handling. Genom att betala moms och skatter, inte anlita svart arbetskraft, ha kollektiv avtal för anställd personal, ställa krav på underleverantörer, betala sina leverantörer, jobba aktivt med internutbildningar och certifieringar gällande miljö och kvalitet, mm. Och framför allt sköta sina uppdrag och vårda sina kunder. ICM Kungsholms har som mål att uppfattas som flyttbranschens mest seriösa och ansvarsfulla företag. Och vi ska kunna bevisa det också. Så gör vi idag Vi visar vårt ansvar genom att: Vi har alkolås i våra bilar. Vi ger underleverantörer skäliga villkor. Vi är kreditvärdiga (trippel-a). Vi betalar personalen avtalsenliga löner. Vi tar initiativ mot svart arbetskraft i branschen. Vi engagerar oss i olika branschorgan och t.o.m. utbildar konkurrenter. Vi arbetar för minsta möjliga miljöbelastning och klimatpåverkan. Miljöcertifiering enligt ISO Vi ser till att göra saker på rätt sätt. Kvalitetscertifiering enligt ISO Vi utbildar kontinuerligt vår personal. Vi satsar på teknologi i våra processer. Vi producerar i huvudsak med egna resurser i syfte att ha kontroll över processerna. ICM Kungsholms har verkat på marknaden länge (sedan 1896) och har avsikten att fortsätta länge till. 10

13 Tryggt och Bekvämt för kunden Det ska inte bara vara tryggt att anlita ICM Kungsholms det ska också var bekvämt för kunden. ICM Kungsholms har en mycket lång och gedigen erfarenhet av att planera och genomföra flyttuppdrag. Vi har också byggt upp marknadens troligen bästa resurser för detta. Vi flyttar tusentals familjer med deras tillhörigheter varje år. Inom landet, utomlands och runt hela världen- Vi flyttar mängder med hela verksamheter varje år. Stora och ännu större. Vi har tusentals kubikmeter för magasinering. Och vi bygger till hela tiden. Ett flyttuppdrag är alltid en komplicerad process med många detaljer som ska klaffa. ICM Kungsholms sköter detaljerna och gör kundens roll i processen enkel och bekväm. Kunden ska kunna slappna av och tryggt känna att uppdraget är i goda händer. Att kunden känner sig trygg och bekväm i kontakten med oss är ett nyckelvärde i vår verksamhet. Störst geografisk täckning Det är bekvämt att nå ICM Kungsholms. Vi är marknadsledande och har kapacitet överallt. ICM Kungsholms har ett antal driftställen på olika orter runt landet och dessa ökas och utvecklas stadigt. Vi har unik global täckning via våra internationella nätverk UTS, OMNI, FIDI m.fl. Med ett komplett sortiment av flyttjänster ICM Kungsholms har ett komplett sortiment av flyttjänster och det gör oss unika på marknaden. Som komplett flyttpartner är vi både transportföretag och företagsserviceföretag. Våra kärnprodukter är: flytt av hela verksamheter flytt av bohag/hem och familjer flytt av enskilda arbetsplatser magasinering plus de tilläggstjänster som bildar ett helhetsåtagande. ICM Kungsholms ska kännas tryggt och bekvämt för kunden. Foto: Mike Watson Images Limited 11

14 Styrelse och revisorer Styrelse Johan Blomqvist. (1) Född Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st*. Executive MBA. Thomas Hanbo. (2) Född Verkställande direktör i ICM Logistik AB. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st**. Fil. kand. Styrelseledamot i UTS Holding B.V. Styrelseledamot i FIDI Worldwide Moving. John Pettersson. (3) Född Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st. Åkeriägare. * Aktierna ägs delvis via en pensionsförsäkring. ** Aktierna ägs delvis genom bolag

15 Paul Rönnberg. (4) Född Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st**. Executive MBA. Styrelseordförande i Unlimited Travel Group samt Bilcentralen i Stockholm AB. Styrelseledamot i Fleet 101 AB. Anna Serner. (5) Född Styrelseledamot sedan Aktieinnehav 250 st**. Jur.kand. Styrelseordförande i Svenska Klagomål AB. Styrelseledamot i Folkoperan AB, Berghs School of Communikation AB samt One Media AB. Kerstin Sjöstrand. (6) Född Styrelseledamot sedan Aktieinnehav 0 st. Civilekonom. Revisorer Grant Thornton Sweden AB. Huvudansvarig: Lena de Rosche. Född Auktoriserad revisor Foto: Thomas Carlgren 13

16 Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare Thomas Hanbo. (1) Född Verkställande direktör. Fil.kand. Anställd Aktieinnehav st*. Hans Nilsson. (3) Född Platschef Lund. Anställd Aktieinnehav st. Mikael Signer. (5) Född Vice VD, Marknadschef. Anställd Aktieinnehav 500 st. Christina Örtenholm. (2) Född Platschef Uppsala. Anställd Aktieinnehav 0 st. * Aktierna ägs delvis genom bolag. Marita Skogqvist. (4) Född Ekonomichef. Civilekonom. Anställd Aktieinnehav 0 st. Sten Jogbäck. (6) Född Platschef Örebro. Anställd Aktieinnehav st

17 Resultaträkningar tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2, 5, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 6, 8, Personalkostnader 10, 11, 12, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14, 15, 16, 17, 18, 19, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) 2,58 2,53 Genomsnittligt antal aktier (tusental)

18 Balansräkningar tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 4, Tomträtt Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader 17, Inventarier 4, Fordon 4, Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 27, Andra långfristiga fordringar 28, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6, 28, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Balansräkningar fortsättning tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 28, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 6, Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder 28, Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Fordon med äganderättsförbehåll avseende avbetalningskontrakt

20 Förändringar i eget kapital och Kassaflödesanalyser FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Balanserad Aktie- Uppskriv- Reserv- Överkurs- vinst inkl. Summa tkr kapital ningsfond fond fond årets resultat eget kapital Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Återvunnen moms avseende nyemission Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december År 2006 har justering skett av fritt eget kapital med 482 tkr avseende uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader gällande byggnaden. På balansdagen består aktiekapitalet av st aktier, med en röst vardera. KASSAFLÖDESANALYSER (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster *) Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 14, 15, 16, 17, 18, 19, Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 19, Övrigt 63 Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Leverantörsskulder Övriga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar 4, 14, Pågående nyanläggningar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4, 19, Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19, Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början **) Likvida medel vid årets slut *) I resultat efter finansiella poster ingår erhållna räntor med 267 (114) tkr och betalda räntor med 169 (328) tkr. **) I likvida medel ingår kassa och bank. 18

21 Tilläggsupplysningar och noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation nr 32, Redovisning för juridiska personer. Koncernredovisning upprättas ej, eftersom dotterföretaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och är en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt en ny EU-norm. Reglerna innebär bl. a. att företagen på Aktietorgets lista inte längre behöver följa IFRS (International Financial Reporting Standards). ICM Kungsholms har dock även i fortsättningen för avsikt att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR 32:06 Redovisning för juridiska personer. De undantag som tillämpas är: IFRS 3: Rörelseförvärv: Bolaget tillämpar planenlig avskrivning på förvärvad goodwill i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen. IFRS 5: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter: Information om avvecklade verksamheter lämnas i noter. IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IAS 17: Leasingavtal: Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. IAS 19: Ersättningar till anställda: Bolagets pensionsplaner redovisas enligt reglerna för avgiftsbestämda pensionsplaner. Övergången till tillämpningen av RR 32 och därmed IFRS/IAS medförde inte någon effekt på bolagets eget kapital. Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft under 2007 och som påverkat lämnade upplysningar Förändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ICM upplyser från och med 2007 om företagets mål och metoder för förvaltning av kapital, se not 23 och not 37. Tillämpning av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Upplysningarna är obligatoriska för finansiella rapporter som avges fr o m 1 januari Denna nya standard ersätter upplysningskraven i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar. Samtliga upplysningar avseende finansiella instrument inklusive jämförelsesiffror har uppdaterats för att återspegla kraven i IFRS 7. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. De balansposter vars värdering väsentligen påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är goodwill och varumärke. Kommentarer kring dessa poster lämnas i not 14 och not 16. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av tjänst redovisas i den period som tjänsten är utförd. Rapportering av segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden, och geografiska områden den sekundära. Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster. Segment Övrigt utgörs huvudsakligen av Kulturtransporter och Magasinering. Bolaget har två geografiska områden, Sverige och Övriga världen. Redovisning av leasingavtal All leasing redovisas som operationell leasing. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider från nyanskaffningsåret: Anläggningstillgång Antal år Varumärke 10 Tomträtt 58 Goodwill 5 Lätta lastbilar distribution i Stockholm 5 (ner till 15 % av uppskattat restvärde) Övriga fordon 7 (ner till 25 % av uppskattat restvärde) Datorer 3 Övriga inventarier 5 Byggnader 100 Markanläggning 20 Varumärket Kungsholms kommer att skrivas av på tio år eftersom det är den tidsperiod som varumärket bedöms komma att generera intäkter. En uppskrivning av byggnaden gjordes 2003 med tkr. 19

22 Noter Alla belopp anges i tkr. Se vidare not 17. Från och med 2008 kommer byggnaden att skrivas av på 33 år för att bättre spegla den bedömda nyttjandeperioden. För personbilar och fordon äldre än 3, 5 respektive 7 år görs en individuell bedömning av restvärdet. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på eventuella skattemässiga underskott, dels på uppskrivning av byggnad. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas under andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader och redovisas under avsättningar i balansräkningen. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. i följande kategorier: Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Bolagets innehav av onoterade aktier tillhör denna kategori. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och leverantörsskulder tillhör denna kategori. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de förväntas inflyta. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och övriga skulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 20

23 Noter Alla belopp anges i tkr. Not 2 Rapportering av segment 2007 Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och Fordringar 9 Ränteintäkter 267 Räntekostnader -169 Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och Fordringar 3 Ränteintäkter 114 Räntekostnader -328 Bokslutsdispositioner -498 Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar För beskrivning av segment se sid 4. Bolagets intäkter härrör till ca 90 (90) procent från försäljning i Sverige. Bolagets tillgångar är till 100 procent lokaliserade i Sverige och bolagets investeringar har till 100 procent skett i Sverige. 21

24 Noter Alla belopp anges i tkr. Not 3 Avvecklad verksamhet Under december 2004 träffades en uppgörelse med Ågesta Transport AB i Stockholm, att till dem överlåta den s k terminalkörningen för DHL i Västberga. Nedan visas uppdelningen mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avyttrats, i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter med de undantag som anges i RR 32:06 p 8-9. Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per avsåg tkr av tillgångarna och tkr av skulderna avvecklad verksamhet. Avvecklad verksamhet påverkade under 2004 bolagets kassaflöde med tkr. Av det negativa kassaflödet avsåg -852 tkr den löpande verksamheten, -382 tkr investeringsverksamheten och -562 tkr finansieringsverksamheten. Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) -852 Tillväxt (%) -22,3 Rörelsemarginal (%) -3,4-9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) -414, ,1 Kassalikviditet (%) 87,6 65,6 Soliditet (%) -6,8 2,03 Investeringar (tkr) 636 Genomsnittligt antal anställda 49 Den avvecklade verksamheten innehades endast under kort tid varför endast nyckeltal för år 2003 och 2004 är relevanta. Nyckeltalsdefinitioner redovisas på sidan 3. Not 4 Förvärv Den 12 december förvärvade bolaget 100 % av den nationella flyttverksamheten i Kungsholms express & spedition ab för tkr. Köpeskillingen erlades kontant. Den förvärvade rörelsen innehöll inrikes flyttverksamhet. Rörelsen införlivades snabbt i ICMs ordinarie verksamhet och någon separat redovisning av den förvärvade rörelsen har inte bedömts vara meningsfull. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på bolagets tillgångar och skulder. Den förvärvade verksamhetens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: tkr Materiella tillgångar 358 Varumärke Köpeskilling Förvärvet förväntas ge mycket positiva effekter för såväl ICMs som Kungsholms kunder då ICM nu förstärker sin geografiska närvaro ute i landet. Särskilt i Västsverige får ICM ett ökat tillskott av resurser och stärker positionen som det mest kompletta flyttföretaget i landet, såväl produktmässigt som geografiskt. Denna affär medför troligen att bolaget under 2008 tar steget till att bli det största flyttföretaget i Sverige. Utvecklingen är uppmuntrande både för ICM och för kunder som värdesätter seriösa och långsiktiga affärer. Not 5 Koncernmellanhavanden Av bolagets totala försäljning utgjorde försäljning till koncernföretag 0 (0) %. Inköp från koncernföretag uppgår till 0 (0) %. Not 6 Närståendetransaktioner Följande närståenderelationer finns: John Pettersson Express som drivs av John Pettersson, styrelseledamot och PC IT-Logistik i Stockholm AB som ägs av Per-Gunnar Eriksson, styrelseledamot en del av Med övriga närstående bolag har inga väsentliga transaktioner ägt rum, det finns inte heller några väsentliga fordringar eller skulder på dessa. Kundfordringar PC IT Logistik AB 1 64 Leverantörsskulder John Pettersson Express PC IT-Logistik AB Sålda tjänster till John Pettersson Express 3 PC IT-Logistik AB Inköpta tjänster från John Pettersson Express PC IT-Logistik AB ICM Kungsholms tillämpar transportöravtal med kontrakterade underleverantörer. Villkoren är standardiserade och desamma för samtliga. Ovan nämnda bolag har likadant avtal som övriga. 22

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009

Delårsrapport januari - mars 2009 Delårsrapport januari - mars 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer