Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar"

Transkript

1 Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Endast av Distriktet sanktionerade A-tävlingar och klubbtävlingar, vilka står med i innevarande säsongs tävlingskalender, får genomföras. A-tävlingar kan endast arrangeras för av förbundet uttagna åkare. För varje A-tävling har ett stort överintag gjorts. Dock får ingen arrangör ta in reserv på de första återbuden utan deltagarantal måste ned till ma 58 åkare med 2 program och 21 miniorer. (2 miniorer motsvarar 1 åkare med 2 program). Arrangören för A- tävling som vid tiden för sista anmälningsdagen har ett underskott på deltagare (58 med 2 program, 21 med 1 program) kan bjuda in föreningar som redan har deltagare på A-tävlingen att även delta med B-åkare i en klubbtävling. Hur många klasser klubbtävlingen kan innehålla beror på hur stort underskottet är. Arrangerande förening tar utifrån eget behov beslut om vilken/vilka som ska ingå i klubbtävlingen. Klubbtävlingar kan arrangeras för samtliga A- och B-klasser. Dock ska prioritering av klasser och åkare ske enligt distriktets regler och rekommendationer. Observera att dessa prioriteringar måste stå i inbjudan. Skiljedomaren bör ha läst arrangörsanvisningarna för respektive tävling. Dokumenten finns på förbundets hemsida. Skiljedomaren ansvarar för att senaste versionen av ClubCompFS programmet används. Teknisk kontrollant (TC) ansvarar för att hjälpprogrammet CC-Elements används. A-tävlingar genomförs med utrustning med video replay för tekniska panelen och med laptops till domarpanelen (som dock inte har video replay). Domarlag bestående av en skiljedomare som lägst ska vara Nationell tävlingsdomare (NT) samt minst 3 poängdomare varav minst 2 lägst ska inneha nationell tävlingsdomarlicens (NT) och ma 2 domare med regional tävlingsdomarlicens (RT). Klubbdomare får ej döma A-tävlingar. Skiljedomare kan tillfrågas om hon/han vill vara dömande skiljedomare, varpå domarpanelen då består av 4 poängdomare varav en är skiljedomare. Eempel på lägst möjlig domarpanel: 1 skd (NT, dömande), 1 NT poängdomare samt 2 RT poängdomare eller 1 skd (NT, ej dömande), 2 NT poängdomare samt 1 RT. Observera att kravet för sammansättningen av domarpanelen för att fritest 5 och 6 ska kunna genomföras är att majoriteten av poängdomarna ska ha lägst NT-licens och övriga domare lägst RTlicens. Teknisk panel bestående av teknisk kontrollant (lägst NT-TC), teknisk specialist (lägst NT-TS) och videooperatören (lägst NM-DVO). Fjärde personen i tekniska panelen är inmataren som tillika kan vara teknisk support och som ska ha god kunskap om ClubCompFS programmet. Inmataren rekryteras ur personalstaben, är ingen teknisk funktionär och omfattas således inte av 305. Personen bör dock uppmanas av TC att uppträda med diskretion och att inte diskutera någon del av panelens konversation med utomstående. Inmatare ska meddela TC om han/hon har barn som tävlar under tiden hon/hon utför uppdraget. Tekniska panelen har skärmar/laptops och video replay (visas av videooperatören). Domarpanelen har laptops, men ingen video replay. Videofilmare krävs och ingår i personalstaben. Tidtagare. Tidtagaren kan ta plats bakom skiljedomare och därmed ange för skiljedomare när halvtiden är (säkerhetsnotering) utöver totala programtiden. Videooperatören läser upp elementen som kontrolleras av TC. Intercomsystem för tekniska panelen rekommenderas. Tekniska kommittén 1(8)

2 Vid klubbtävlingar används samma utrustning som vid A-tävlingar, dock skiljer sig panelernas sammansättning. Domarlag bestående av minst 3 poängdomare, varav en (1) får fungera som skiljedomare. Skiljedomaren ska vara lägst en Regional tävlingskiljedomare (RTS), bland övriga poängdomare kan det högst vara 2 domare med klubbdomarlicens (KT). Eempel på lägst möjlig domarpanel: 1 Regional tävlingsskiljedomare (RTS, dömande skiljedomare), och 2 klubbdomare (KT). Tekniska panelen kan bestå av: Alt. 1: En teknisk kontrollant med lägst nationell-tc (NT-TC) och en teknisk specialist med lägst nationell tävlings-ts licens (NT-TS). Alt. 2: Två tekniska kontrollanter med lägst nationell -TC licens (NT-TC). Alt. 3: Två tekniska specialister, varav minst en med nationell mästerskapslicens (NM-TS). I tekniska panelen tar dessutom en inmatare och en filmklippare plats. De två sist nämnda personerna rekryteras ur personalstaben. De är inga tekniska funktionärer och omfattas således inte av 305. Personerna bör dock uppmanas av TC att uppträda med diskretion och att inte diskutera någon del av panelens konversation med utomstående. Personerna ska meddela TC om han/hon har barn som tävlar under tiden han/hon utför uppdraget. Efter bedömningen hjälps de 2 nationella TC alt TS och TC åt med kontroll av elementen. En videofilmare som ingår i arrangörsstaben. En tidtagare som ingår i arrangörsstaben. Intercomsystem för tekniska panelen rekommenderas. Startordningen A-tävlingar: Fastställande av startordning kan ske tidigast kl dagen innan första tävlingsdagen i samband med ett informationsmöte och förrättas av skiljedomare eller teknisk kontrollant. Startordningen genereras av slumpgeneratorn inbyggd i ClubCompFS programmet. För de klasser som tävlar med 2 program blir startordningen för friåkningen omvänd resultatordning från kortprogrammet. Denna funktion är inbyggd i ClubCompFS programmet. Träning efter fastställande av startordning för startande åkare får endast ske på officiella träningar anvisade av tävlingsarrangören. Se Generella tävlingsregler 208. Klubbtävlingar: Fastställande av startordning kan ske tidigast kl dagen innan första tävlingsdagen med hjälp av slumpgeneratorn inbyggd i ClubCompFS programmet. För de klasser som tävlar med 2 program blir startordningen för friåkningen omvänd resultatordning från kort programmet. Också denna funktion är inbyggd i ClubCompFS programmet. Fastställande av startordningen är ALLTID skiljedomarens ansvar men kan delegeras av skiljedomaren till lämplig person. Träning under tävlingsdag får endast ske på officiella träningar anvisade av tävlingsarrangören. Se Generella tävlingsregler 208. Skiljedomarens roll i tävlingsförfarandet Utöver de sedvanliga skiljedomaruppgifterna, ska skiljedomaren: Vid klubbtävlingar och vid behov, stra efter anmälningstidens utgång genomföra reducering av antalet deltagare i enlighet med prioritetsregel som arrangörens distrikt har bestämt (arrangerande förening undantas, dock aldrig ett distrikt, även om distriktet står som arrangör. Gäller ej vid DM). Prioriteringen ska vara angiven i inbjudan. I god tid innan tävlingen startar genomföra lottning av domare och meddela arrangören. Informera tidtagaren om gällande tider (tid för start, total programtid samt markering för halvtid). Tekniska kommittén 2(8)

3 Göra en notering för half-time. Vid avvikelser mata in avdrag för Time violation. Tillsammans med domarpanelen rösta för eventuellt avdrag för Costume / prop violations. Endast när majoriteten av domarpanelen tillsammans med skiljedomaren har röstat för ett avdrag kommer detta avdrag att vara med i beräkningarna. Detta avdrag görs ma 1 gång/program. Ansvara för avdraget Part of the costume/decoration falls on the ice. I programmet heter det avdraget Costume Failure. Detta avdrag görs ma 1 gång/program. Ansvara för eventuella avdrag för Interruption in performing the program (avdrag för avbrott i programmet). Detta avdrag görs för varje avbrott som görs i programmet. Se antal poäng i tabellen nedan. Ansvara för avdrag vid avbrott som tillåter upp till 3 minuters paus i programmet, där åkaren fortsätter vid stället i programmet där avbrottet skedde. Se antal poäng i tabellen nedan. Ansvara för avdrag för sen start av programmet. Tillsammans med domarpanelen rösta för eventuellt avdrag för koreografiska restriktioner gällande danslyft i paråkning. Endast när majoriteten av domarpanelen tillsammans med skiljedomaren har röstat för ett avdrag kommer detta avdrag att vara med i beräkningarna. Detta avdrag görs ma 1 gång/program. Ansvara för att godkänna och signera samtliga del- och slutresultat, det vill säga resultatet för kortprogram, friåkning och slutresultat. Observera att avdraget för Costume violation (olämplig klädsel) är ett majoritetsavdrag, däremot Costume Failure är ett avdrag för skiljedomaren. Tekniska kontrollantens (TC) roll i tävlingsförfarandet Uppgifter för TC utöver identifiering och verifiering av element och level; Protokollföra utförda element, levels, ev bonus och fall. (Observera begränsningen av ma level för miniorer och ungdomar B). Kontrollera att rätt avdrag görs för fall i olika tävlingskategorier. Half-time markering görs på följande sätt: videooperatören (VO) uppmanas att starta inspelningen eakt vid första rörelse av åkaren. På VO skärm och således också på etra skärmen för TC och TS kommer inmatade element att visas tillsammans med tidsuppgifter. TC kan då tydligt se på skärmen vilket element som var det första som utfördes efter halv tid och inmataren anger därefter detta i programmet. Detta kan kontrolleras med skiljedomarens anteckningar för half-time vid behov. Den tekniska kontrollanten ansvarar för att godkänna och signera samtliga del- och slutresultat. Tecken för underrotated (<) och för downgrade (<<) visas för domarna. För hopp startade från fel skär finns e och! tecknet som visas för domarna. Tecknen V och V1 visas inte för domarna. Tecknet +REP för repetition av trippel- eller kvadrupelhopp utan kombination eller sekvens visas för domarna. Alla av inmatarens inmatade element, levels och avdrag, inmatning av half time samt av skiljedomaren inmatade avdrag, kontrolleras innan åkarens resultat beräknas och skickas till speakern. Vid A-tävling läser VO elementen för TC. Vid klubbtävling hjälps TC/TS åt. Ingen icke-licensierad person ur personalstaben ska påtvingas detta uppdrag. Tekniska kommittén 3(8)

4 Se även Rule 353 i Tekniska regler Typ av fel Vem Avdrag som ska protokollföras Engelska Svenska ansvarar Time violation Tidsavdrag 1 poäng per påbörjade eller avsaknad av 5 sek Costume / prop violation Avdrag för klädsel och/eller rekvisita + domarna röstar 1 poäng per program vid majoritet Parts on the ice Delar av åkarens klädsel eller dekoration faller på isen under åket 1 poäng per program Illegal element Ej tillåtna element/rörelser TC 2 poäng per element/rörelse Falls Fall TC 1 poäng per fall (0,5 poäng per fall gäller för Junior B, Ungdom A, Ungdom B, Minior A och B) Interruption in performing the program Avbrott i programmet (protokollförs under time violation) sek 1 poäng sek 2 poäng sek 3 poäng Interruption in performing the program Avbrott i programmet Gäller Junior B, Ungdom A, Ungdom B, Minor A och B (protokollförs under time violation) sek 0,5 poäng sek 1 poäng sek 1,5 poäng Interruption with 3 minutes resume from the point of interruption Avbrott med 3 minuters paus där åkaren återupptar programmet vid punkten för avbrottet 5 poäng per program (2,5 poäng per program gäller för Junior B, Ungdom A, Ungdom B, Minor A och B) Late start - for taking the starting position sec later than allowed Sen start, att inta startposition sek senare än tillåtet (efter 30 sek från annonsering av namn) 1 poäng Choreography restrictions Koreografiska restriktioner gällande danslyft för paråkning + domarna röstar 1 poäng per program vid majoritet Tekniska kommittén 4(8)

5 Utskrifter Svenska åkare som deltar i tävlingar i Sverige, har rätt att ALLTID få veta av vilka personer de har blivit bedömda. Därför ska man alltid anslå och lämna ut ett papper med namnen på de tekniska funktionärerna och deras ansvarsområden och domarna skall anges i ordning från 1 till 5 beroende på hur många domare det är. Efter avslutad tävling ska fullständigt tävlingsresultat inklusive namnen på de tekniska funktionärerna publiceras på arrangörens hemsida. Resultaten ska vara tillgängliga under resten av säsongen. Programmet CC_HP finns för att skapa html-fil med länkar till resultatfiler. Tävlingsresultat läggs då ut på en gemensam hemsida: På ligger en lathund över vilka utskrifter som behövs till olika tillfällen. Lathunden ska följas till punkt och pricka! Vad kollar clubcomp programmet? Praktisk information till teknisk panel och skiljedomare Öppna clubcomp programmet. Gå in i prepare mode och sedan Set up/open DB. Där ser du alla faktorer samt vad clubcomp kollar. Är det lite kryptiskt? Titta i instruktionerna för Clubcomp som finns på förbundets hemsida, sidan 36, där finns förklaringen. Sammanfattning vad clubcomp kollar och inte kollar (i ordning som det finns i sista kolumnen i open DB) Ungdom och miniorer: trehoppskombination (meddelande kommer upp om den finns) Samtliga: antalet hoppelement (5, 6, 7 eller 8) Samtliga: antalet hoppkombinationer eller sekvenser (2 eller 3) Samtliga: antalet spins (2 eller 3) Ungdom och miniorer: antal enkelhopp av samma typ (2) Samtliga: antal dubbelhopp av samma typ (2) Clubcomp kollar INTE t.e. Om ael finns med bland hoppelementen Level på elementen Typ av hopp eller spins Antalet trippelhopp Fall: Beroende på klass är avdraget 0,5p eller 1p per fall. Man matar in antalet fall. Avbrott: Beroende på klass av enheten för avdrag 0,5p eller 1p. Man matar in antalet enheter. T.e. en ungdomsåkare har ett avbrott på 22 sek och ska då ha 2 enheter i avdrag (vilket ger 1p i avdrag). Avbrott med tillåtelse att fortsätta: Man matar in 5 enheter. Det blir minus 2,5p för junior B, ungdomar och miniorer och minus 5p för seniorer och junior A. Tekniska kommittén 5(8)

6 Lathund för Teknisk kontrollant (TC) A-tävlingar/klubbtävlingar Kontrollera Göra Ta med Kommentarer Inför tävlingen Möte med TS för uppdelning av arbetet i tekniska panelen Samordning med inmataren, videooperatören/klipparen och kameraman Under tävlingen Identifiera, verifiera och protokollföra element, levels och bonus Protokollföra avdrag Fall, illegal element Kontroll av inmatning av element, level, bonus och avdrag Nyheter i Rule 353 Efter tävlingen Möte med tekniska panelen Viktigt med återkoppling till TS och VO Round table discussion med domarpanelen Eventuellt tränarmöte om det efterfrågas TC rapport Ska skickas in senaste 3 veckor efter avslutad tävling till: Tekniska kommittén 6(8)

7 Lathund för skiljedomare A-tävlingar/klubbtävlingar Kontrollera Göra Ta med Kommentarer Innan tävlingen - hemma Inbjudan mall för inbjudan ska användas Finns på förbundets hemsida Deltagarförteckning Ev reducering av antalet deltagare Kan delegeras till arr men är skd:s ansvar Tidsschema Lottning av domarordningen Meddela arr i god tid, får publiceras enligt 204 Tävlingsregler Tidtagarur Visselpipa Innan tävlingen - på plats All service för tekniska funktionärerna Sittplatser för tekniska funktionärerna Testkort (endast klubbtävling) Tidtagarur 3 st () Ett till tidtagaren, ett till speakern, ett till skd Fastställande startordning Tidigast kl. 17:00 dagen före tävlingen startar Uppdaterat tidsschema Be om reseräkningsformulär till alla Beräkning av arvoden för TF Inför tävlingen Alla papper Instruera speakern Start uppv sista åkare på isen, 1 min kvar Instruera musikspelaren "Stoppa aldrig musiken utan signal från mig" Instruera tidtagare Tid innan start, half-time, programtid Inledande domarmöte Se guidelines för stöd och hjälp! Tekniska kommittén 7(8)

8 Påminna om mobiltel + ej tillåtna papper Under tävlingen Starta klockan för 30 sek efter annonsering Besluta om ev avdrag för sen start Starta klockan för 30 sek för ev musikfel Tillåta ev omstart vid musikfel Klocka ev avbrott Besluta om ev tidsavdrag för avbrott (mer än 10 sek) och avdrag för paus 3 min Notera ev avdrag Time violation, parts on ice, costume/prop etc Efter tävlingen - på plats Skriva under resultatet Skriv under och godkänn alla delar av tävlingen (kortprogram, friåkning och slutresultat) Offentliggöra funktionärernas namn Ska finnas med på resultatlistor Domarmöte Round Table Discussion Se guidelines för stöd och hjälp! Efter tävlingen - hemma Skiljedomarrapport Obligatoriskt och en skyldighet enl rule 420! Ska skickas in senaste 3 veckor efter avslutad tävling till: Tekniska kommittén 8(8)

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

AIBA:s tekniska regler

AIBA:s tekniska regler AIBA:s tekniska regler 1 Innehållsförteckning REGLERNAS OMFATTNING/BEGRÄNSNING... 3 DEFINITIONER... 3 REGEL 1. Medlemskap... 5 REGEL 2. Boxarens kvalificering för tävling ur medicinsk synvinkel... 6 REGEL

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Bra att veta för tävlingsarrangörer

Bra att veta för tävlingsarrangörer Bra att veta för tävlingsarrangörer Detta behövs för att arrangera en tävling; Klubb ansluten till Svenska Ridsportsförbundet tillgång till tävlingsbanor och tävlingsmaterial ansökan om tävling i rätt

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer