Avropsavtal. GSM-R Terminalfilter. Mellan Köparen och Säljaren är följande avtal upprättat BORLÄNGE postnr ORT. Org.nr: Lev.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsavtal. GSM-R Terminalfilter. Mellan Köparen och Säljaren är följande avtal upprättat. 781 89 BORLÄNGE postnr ORT. Org.nr: 202100-6297. Lev."

Transkript

1 Handling 1 GSM-R Terminalfilter Mellan Köparen och Säljaren är följande avtal upprättat. Köpare Trafikverket Inköp och Logistik Säljare Ange säljarens namn Ange säljarens adress BORLÄNGE postnr ORT Org.nr: Org.nr: Lev.nr: Tfn: Fax: Tfn: Fax: TRV 2014/71742 Sida 1 (9)

2 Innehåll 1 OMFATTNING Säljarens åtagande Avtalshandlingar Övriga förutsättningar TIDER Avtalstid Garantitid ORGANISATION Köparen Säljaren LEVERANS Handelsterm Leveranstider Avrop ANSVAR Vite Försäkringar Produktsäkerhet EKONOMI Ersättning Betalning BESIKTNING Slutbesiktning HÄVANDE Överlåtelse av avtal TVIST 7 10 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Överlämnande av handlingar Särskilda kontraktsvillkor Förhållningssätt i etiska frågor Överträdelse av antidiskrimineringslagstiftning Minimilön för personal Övriga särskilda bestämmelser... 8 TRV 2014/71742 Sida 2 (9)

3 1 OMFATTNING 1.1 Säljarens åtagande Säljaren åtar sig att för Köparens räkning leverera beställda varor enligt i avtalsdokumenten angivna förutsättningar, krav och villkor. et omfattar successiva avrop under period som anges i 2 i detta avtal. Svenska språket är avtalsspråk medan kommunikation även kan ske på engelska. Alla avtalshandlingar som upprättas skall vara avfattade på svenska. Avtal på svenska gäller före eventuell kopia på annat språk. 1.2 Avtalshandlingar Handling på papper gäller före digital handling. Innehåller avtalsdokumenten bestämmelser som strider mot varandra, skall dokumenten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, gälla i nedan angivna ordningsföljd. 1 Detta jämte följande bilagor: /Bilaga xxx/ 1.1 Protokoll /Avtalssgenomgång/Anbudsgenomgång/, datera/t/d/ 2 Administrativa Föreskrifter, AK, daterade 3 Specifikationer 3.1 Anbudsformulär 3.2 GSM-R Terminal filter Technical Specification, daterad 4 Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07 5 Anbudshandlingar 5.1 Anbudskomplettering/ar/, daterad/e/ 5.2 Anbud, daterat I övrigt ingår och gäller de handlingar som omnämns i respektive avtalsdokument utan att vara därtill fogade. 1.3 Övriga förutsättningar Under avtalsperioden kan ytterligare varor tillkomma. Köparen har under avtalsperioden rätt att i mindre omfattning köpa och testa varor från annan leverantör. TRV 2014/71742 Sida 3 (9)

4 2 TIDER 2.1 Avtalstid 2.3 Garantitid Avtalets giltighetstid är från avtalstecknande med en löptid om tre (3) år med en för Köparen ensidig rätt till förlängning enligt oförändrade villkor av en period om ytterligare ett (1) + ett (1) år. Leveranser av varor skall börja ske senast 10 veckor efter första beställning. Vid förlängning av avtalet skall Köparen senast tre (3) månader före avtalets utgång skriftligen meddela detta Garantitid för varan Garantitid 3 år i övrigt villkor enligt ABM 07 punkt ORGANISATION 3.1 Köparen Namn Telefon e-post Kommersiellt: Joachim Hall Avtalsansvarig: Kerstin Cedlöf Leveranser: Bernt Andersson Kvalitet: Bo Bergström Miljö: Jessica Simón Kristiansen Teknik: Bo Bergström Säljaren Namn Telefon e-post Kommersiellt:??? Ordermottagning:??? Kvalitet:??? Miljö:??? TRV 2014/71742 Sida 4 (9)

5 Teknik:??? 4 LEVERANS 4.1 Handelsterm Gällande handelsterm är DDP (Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle), enligt Incoterms Leveranstider 4.4 Avrop Leveranstid max 8 veckor. Avrop mot avtal kan göras av Trafikverket Materialservice, Nässjö, samt av hos Transportsstyrelsen registrerade järnvägsföretag enligt följande adress, samt fordonsinnehavare som trafikerar svenska järnvägsnätet enligt ERA s VKM lista, https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/fordonsregister1/innehavarbeteckning/ (Se ERA s VKM lista). 5 ANSVAR Avrop av varor kan göras under hela avtalets giltighetstid och leverans efter avtalets slutdatum kan ske, med de leveranstider som gäller för avtalet. Beställning görs skriftligt. Beställning via EDI eller e-postbeställning gäller som skriftlig utan ytterligare bekräftelse. Varje order/position skall bekräftas skriftligt och bekräftelsen skall vara avroparen tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter orderns mottagande. Ordererkänt datum ÅÅMMDD skall bekräftas. Ordererkännanden till Trafikverket Materialservice skickas till och e-postmeddelandet märks med motsvarande beställningsnummer från Materialservice. 5.1 Vite 5.11 Vite vid försening Vite enligt ABM 07 punkt Försäkringar Säljaren skall ha en giltig ansvarsförsäkring enligt ABM 07 punkt 26. TRV 2014/71742 Sida 5 (9)

6 5.4 Produktsäkerhet 6 EKONOMI Gällande villkor enligt ABM 07 punkt Ersättning 6.12 Valutaklausul Varornas priser anges i dokument 3.1 Anbudsformulär. Tullar, importavgifter och varuskatter är inräknade i priserna. Samtliga priser är angivna i valutan EUR och är exklusive mervärdesskatt. Emballage ingår i angivna priser. Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan valutor medges inte Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 6.2 Betalning 6.23 Fakturering Priset skall under avtalsperioden vara fast och utan beroende av index. Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto enligt ABM 07. Betalning erläggs inte förrän handlingar enligt 10.1 har överlämnats. Säljarens fakturor skall skickas i pdf-format till Endast en faktura skall skickas per e-postmeddelande. Inköpsordernummer skall alltid anges som referens på faktura. Fakturaadressen till Materialservice är: Trafikverket Materialservice Box Nässjö Säljaren har ej rätt till faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande Dröjsmålsränta Enligt räntelagen (1975:635). 7 BESIKTNING 7.2 Slutbesiktning Enligt teknisk specifikation punkt 2.1. TRV 2014/71742 Sida 6 (9)

7 8 HÄVANDE Med tillägg till ABM 07 gäller att Köparen äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Säljaren under avtalstiden häftar i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende betalning upprepas. På samma sätt gäller om förekommande av Säljaren anlitade underleverantörer inte heller fullgör sina skyldigheter och Säljaren inte har hävt avtalet med sådan underleverantör. 8.1 Överlåtelse av avtal 9 TVIST Avtalet eller del därav får inte överlåtas utan andra partens medgivande. Med ändring av ABM 07 punkt 34 skall tvist avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt om inte annat överenskoms mellan parterna. 10 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 10.1 Överlämnande av handlingar Säljaren skall senast 6 veckor efter avtalstecknandet eller innan leveranserna påbörjas till Köparen överlämna: - uppgift om hur varorna klarar BASTA- respektive BETA-kriterierna, se AKC.264 i handling 2, Administrativa Föreskrifter - säkerhetsdatablad för eventuella märkningspliktiga kemiska produkter som levereras eller kemiska produkter som ingår i varan, se AKC.264 i handling 2, Administrativa Föreskrifter. - bevis om tecknade försäkringar 10.2 Särskilda kontraktsvillkor - certifikat för uppfyllnad av standarder i enlighet med tekniska beskrivningen, Handling 3.2, GSM-R Terminal filter Technical Specification. Säljaren skall vara godkänd i Köparens prekvalificeringssystem TransQ under hela avtalstiden. Detta kommer att kontrolleras regelbundet av Köparen Förhållningssätt i etiska frågor Säljaren ska iaktta Köparens förhållningssätt i etiska frågor, enligt nedan, då arbete utförs på Trafikverkets uppdrag. Köparens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel. Uppdragsgivaren är ytterst det svenska folket, och alla som har kontakt med Köparen har höga förväntningar på att Köparen ska utföra sitt uppdrag på ett objektivt och neutralt sätt. Köparen arbetar därför systematiskt med att befästa en organisationsmiljö som allmänheten, ägare och samarbetsparters kan känna förtroende för. Medarbetare i Trafikverket ska följa Köparens uppförandekod och förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet. Trafikverkets uppförandekod finns på följande webbsida: TRV 2014/71742 Sida 7 (9)

8 Man får aldrig ta hänsyn till ovidkommande önskemål och det får heller aldrig ens misstänkas att så sker. Mot denna bakgrund och med beaktande av reglerna om mutor uppmanas alla som gör arbeten för Trafikverkets räkning att iaktta detta förhållningssätt och också följa de principer som ligger till grund för Trafikverkets uppförandekod Överträdelse av antidiskrimineringslagstiftning Säljaren förbinder sig att, vid produktion av varorna/tjänsterna i Sverige, följa diskrimineringslagen (2008:567). Säljaren ska, på Köparens begäran, inkomma med följande uppgifter och handlingar: a. Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 Diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsätter färre än 25 arbetstagare ska istället inkomma med uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b. Dokumenterat arbete av målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning enligt 3 kap. 3 Diskrimineringslagen. c. Sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförande av detta kontrakt, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt gällande lag. Om Säljaren inte inom skälig tid lämnar information i enlighet med kraven avseende antidiskriminering i punkterna a, b och c ovan eller om Leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt ovan, ska Säljaren betala vite till Köparen om SEK per vecka för varje vecka som påbörjas från det att sju dagar förflutit sedan Säljaren mottog Köparens underrättelse angående detta avtalsbrott till dess rättelse påvisats för Köparen. Om Säljaren eller anställd som Säljaren svarar för, vid utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen ska Säljaren betala vite till Trafikverket för varje överträdelse med SEK Minimilön för personal De arbetstagare som är engagerade i produktion och leverans av varorna/tjänsterna, ska minst erhålla minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att Säljaren inte heller får anlita underleverantör som ger sina arbetstagare sämre villkor för lön m.m. än det sagda Övriga särskilda bestämmelser Av detta avtal är två (2) likalydande exemplar upprättade och utväxlade och får inte av någondera parten utan andra partens godkännande överlåtas på annan. Ändringar av detta avtal skall föregås av förhandlingar. Ändringar skall för att äga giltighet ske genom en av båda parter undertecknad skriftlig överenskommelse. Bindande avtal föreligger inte förrän båda parter har undertecknat avtalet. Om Säljaren under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avropsavtalet omfattar skall skriftlig erinran ske av Köparen. Om Säljaren efter 1 st skriftligt påpekande fortfarande inte TRV 2014/71742 Sida 8 (9)

9 uppfyller sina åtaganden kan uppsägning ske med 3 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden fortsätter avtalets villkor och priser att gälla. Ort och datum Trafikverket Inköp och Logistik Ort och datum Säljare Namnförtydl. ansvarig chef enl. attestordn. Ange befattning Ange säljarens huvudansvarige Ange befattning Ange namn på ansvarig upphandlare Ange befattning Ange namn Ange befattning TRV 2014/71742 Sida 9 (9)

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Referensnr: Upph. ref.nr: 96-115-2014:002

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer