Kartan i datorn berättar historien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartan i datorn berättar historien"

Transkript

1 bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner sidor in i Lantmäteriets databas, en revolution i tillgänglighet. foto lantmäteriet 28

2 de senaste årens utveckling inom skanningteknik och datakommunikation har gjort det möjligt att digitalisera stora arkiv och göra dem tillgängliga via Internet. Lantmäteriet är tidigt ute i det avseendet. Sedan ett par år tillbaka pågår digitalisering av både de lantmäteriarkiv som finns i länen och det centrala arkivet Gävle. Den digitala versionen av arkiven lagras i en arkivdatabas som getts namnet Arken. Digitaliseringen gör det möjligt att bedriva släktforskning och seriös historisk forskning från arbetsrummet och från hemmet. Lantmäteriarkiven är speciella på det sättet att de har sin tonvikt på den lokala historien. De redovisar byarnas och bygdernas historia och berör därför väldigt många människors personliga historia och rötter. historisk bakgrund. Lantmäteriet har en lång historia, som alstrat omfattande arkiv. De största är Lantmäterimyndigheternas arkiv, som tillsammans innehåller över 2,4 miljoner akter och vars totala sidantal inklusive kartorna överstiger 50 miljoner. De finns i Lantmäteriets länskontor, som normalt är belägna i residensstäderna. Där ligger originalhandlingar från slutet av 1600-talet och fram till i dag. I förrättningsakter med tillhörande kartor dokumenteras, dels hur Sverige nu är indelat i fastigheter, dels hur denna indelning vuxit fram. Lantmäterimyndigheternas arkiv innehåller alltså både handlingar med rättsverkan för dagens fastighetsägare och historisk och kulturell dokumentation om landets odling, bebyggelse och utveckling. Vid Lantmäteriverket i Gävle förvaras sedan 1974 bland annat arkiven efter Lantmäteristyrelsen (lms) och Rikets Allmänna Kartverk (rak). lms-arkivet innehåller cirka akter. Antalet dokumentsidor inklusive kartorna är drygt 1,5 miljoner. I Gävle finns också ett viktigt flygbildsarkiv. Det innehåller 1,5 miljoner flygbilder över Sverige från talet till idag, och dokumenterar utförligt de stora förändringar, som skett i landet under en mansålder. lantmäteriets tillkomst. I Lantmäteristyrelsens arkiv förvaras i original resultatet av den första organiserat storskaliga kartläggningen av Sverige, igångsatt av Gustav II Adolf. På hans uppdrag av startades 1628 en systematisk uppmätning och kartering av Sveriges byar. Arbetet pågick under hela 1600-talet och en bit in på 1700-talet, och brukar räknas som starten för det svenska Lantmäteriet. Resultatet av denna första geometriska kartläggning, de s.k. geometriska jordeböckerna, blev en nationell kartskatt, som till att börja med förvarades i det kungliga slottet i Stockholm. När Lantmäteriets hus vid Kungsträdgården i Stockholm var fär- 29

3 digt i slutet av 1600-talet flyttades kartorna dit och undkom därigenom slottsbranden Lantmäteristyrelsens arkiv följde Lantmäteriet till Gävle vid utlokaliseringen under 1970-talet. I lms- arkivet ligger också renovationer, det vill säga kopior, av de viktigaste lantmäteriförrättningarna i landet. Således finns i arkivet renovationer av de flesta storskiften, laga skiften och andra större förrättningar. Originalen finns i Lantmäterimyndigheternas arkiv i länen. Ytterligare en kopia utöver den som sändes till»kungen«gjordes. Den gick till sakägaren eller byn. Många sådana kartor är förstörda men många ligger också kvar i byakistor runt om i Sverige. rak-arkivet innehåller kartor från den allmänna kartläggningen som bedrivits sedan 1800-talet. Mest kända är häradskartorna, generalstabskartorna och de moderna ekonomiska- och topografiska kartorna. arkiven slits. Lantmäteriarkiven är mycket använda. Det gäller i synnerhet Lantmäterimyndigheternas arkiv. Ur dessa plockas årligen fram mer än akter. Det innebär att cirka 40 akter dagligen tas ut ur varje länsarkiv. En stor del av användningen kan hänföras till Lantmäteriets egen verksamhet, exempelvis när förrättningsåtgärder förbereds. lms-arkivet i Gävle används betydligt mindre, och praktiskt taget inte alls av Lantmäteriets egen personal. Användningen är huvudsakligen för historisk och kulturell forskning. Slitaget på handlingarna är mycket stort. Detta gäller i synnerhet arkiven i länen. Användarna både inom och utom Lantmäteriet har vant sig vid att få hantera akterna själva. Vi närmar oss snart en punkt då kraftiga restriktioner måste införas för hanteringen av originalmaterialet, annars kommer handlingarna att nötas sönder. Redan idag finns stora skador. Akterna vid lms-arkivet i Gävle är generellt sett i bättre skick än länsmaterialet, men skulle, om den manuella användningen ökar på det sätt som de förtjänar, snabbt komma i farozonen. digitalisering. Lantmäteriet har nu valt att digitalisera arkiven. Skälen är i huvudsak två, att öka tillgängligheten och att minska slitaget. Efter flera försöksobjekt har teknik och metoder utvecklats som ger bra resultat. Första tanken att skanna den mikrofilm som finns för stora delar av arkiven har övergetts. Lantmäteriet har beslutat att alla dokument skall skannas från original, vilket ger bästa kvaliteten. Alla kartor med färgade ytor färgskannas. Så görs också med en del äldre handskrivna texter som får bättre läsbarhet i färg. De datafiler som uppkommer lagras i originalversion på band och hanteras i en bandrobot. Bandlagret kommer att in- 30

4 Geometrisk karta från Skattehemman i Torshälla socken. foto lantmäteriet nehålla ofattbara datamängder, sannolikt omkring 130 tb (terabyte). För snabb access till Internet lagras filerna dessutom i komprimerad version på hårddisk. Komprimeringen, som sker i programvaran DjVu, är mycket effektiv och har varit nyckeln till projektets framgång. En av svårigheterna har nämligen varit att över nätet kunna sända de stora datafiler som framförallt färgkartorna alstrar. Den komprimeringsteknik som DjVu erbjuder har löst detta problem. Hårddisklagret väntas uppgå till omkring fyra tb. Erfarenheterna av digitaliseringen är så här långt mycket goda. Läsbarheten på datorskärmen av kartor och handlingar är bra, och söktiderna i datorn är mycket korta. Hittills har tre hela länsarkiv digitaliserats. Under detta år digitaliseras ytterligare tre. I lms- och rak-arkiven som förvaras i Gävle är vissa serier klara, medan andra, exempelvis storskifteskartorna, just håller på att skannas. Vid slutet av 2003 kommer procent av lantmäteriarkiven att vara digitala. Hela jobbet att digitalisera och datalagra lantmäteriarkiven beräknas ta ytterligare fyra till fem år. 31

5 ökad tillgänglighet. Lantmäteriarkivens värde som historisk urkund kan inte överskattas. Särskilt intressant är att arkiven innehåller storskaliga redovisningar by för by eller hemman för hemman av hur marken användes, hur den var indelad i fastigheter, hur bebyggelsen var placerad osv. Lantmäterihandlingarna berättar alltså i detalj var förfäderna bodde och vilken jord de brukade. Av protokollsanteckningar kan ofta utläsas intressanta detaljer om hur livet tedde sig för den enskilde under olika epoker av vår historia. Lantmäteriarkiven har givetvis funnits åtkomliga i analog form för de intresserade. För att ta del av dem har dock krävts en resa till arkivet och en betydande kunskap om hur man letar sig fram i arkivhandlingarna. I praktiken har arkiven varit svåråtkomliga för den enskilde, och användningen för lokal historisk forskning har varit ganska liten. Digitaliseringen innebär en revolution i fråga om tillgänglighet. Innehållet i arkivsystemet presenteras på nätet i fullständig version för professionella användare, som tecknar avtal om användning. Det betyder att systemet kommer finnas tillgängligt hos mängder med företag, institutioner och myndigheter över hela landet. Dessutom kommer det att finnas en publik version på Internet där envar gratis kan titta på en stor mängd äldre kartor och handlingar från alla delar av landet. Via en beställningsfunktion på nätet går det att beställa hem sådant som är särskilt intressant. Redan nu märks tydliga effekter på tillgängligheten. Tjänsten Historiska Kartor på Lantmäteriets hemsida på nätet får mellan och besök i månaden trots att bara en bråkdel av handlingarna än så länge finns digitalt tillgängliga. Det skall jämföras med att Lantmäteriets centrala arkiv i Gävle, som får anses välbesökt, har cirka 2000 besökare per år. Möjligheten att ta del av gamla kartor och handlingar via Internet leder till att ett stort antal medborgare får mycket bättre kunskap än idag om den lokala historien, och helt andra möjligheter än tidigare att sätta sig in hur tidigare generationer levde. Kartan i datorn berättar historien. Bengt-Olof Käck har lett projektet för digitalisering av Lantmäteriets arkiv. Den publika versionen finns på Internet, <www.lantmateriet.se>. Klicka på Historiska kartor. 32

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Digital rektifiering på Macintosh

Digital rektifiering på Macintosh SLUTREDOVISNING LÄNSMUSEET GÄVLEBORG DNR 119/322 Digital rektifiering på Macintosh PM om lokal rektifiering Landskapsprojektet 1999 Stefan Nilsson INLEDNING Under våren 1998 har länsinventerarna Stefan

Läs mer

"SE LANDSKAPET" Ingemar Bengtsson & Stefan Ene Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet. Artikel publicerad i BILDTEKNIK 1995:1

SE LANDSKAPET Ingemar Bengtsson & Stefan Ene Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet. Artikel publicerad i BILDTEKNIK 1995:1 INLEDNING "SE LANDSKAPET" Ingemar Bengtsson & Stefan Ene Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet Artikel publicerad i BILDTEKNIK 1995:1 Historiskt kartmaterial utnyttjas bl.a. inom planeringen

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Sammanställning av minnesanteckningar från mötena i de lokala lärande nätverken inom området E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare

Sammanställning av minnesanteckningar från mötena i de lokala lärande nätverken inom området E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare Sammanställning av minnesanteckningar från mötena i de lokala lärande nätverken inom området E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare Uppgiften för mötena var att diskutera tema A. Som diskussionsmaterial

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning

Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning Institutionen för beteendevetenskap Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning Annelie Jonsson Datapedagogiskt program 2002 Examensarbete 15 p, C-uppsats Handledare: Per Gyberg Sammanfattning

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Nordiska arkivdagarna 2003

Nordiska arkivdagarna 2003 1 Nordiska arkivdagarna 2003 Strategi Riksarkivets och landsarkivens digitaliseringsverksamhet har i stort följt en strategi i tre steg, där det första steget fokuserade på att skapa databaser med uppgifter

Läs mer

statens historiska museer

statens historiska museer statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Underlag för nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET Statens kulturråd 2013 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission Sammandrag av Investment Memorandum Nyemission maj 2007 Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer