ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 138 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp, kl.18:30-20:20 Beslutande Sandberg, Ronny (s), ordförande Malm, Arne (c) Bresman, Lennart (m) Vernersson-Persson, Christina (s) Cronbring, Ulf (s) Zäther, Sven-Arne (m) Lindberg, Peter (sd) Ersättare Håkansson, Susanne (s) Olsson, Bo Göran (c) Wahlström, Håkan (s) Pålsson, Gulli (s) Övriga närvarande Anita Månsson, förvaltningschef Sara Özen, nämndsekreterare Lena Rönning, stadsarkitekt Anders Aronsson, miljöinspektör Inge Westerberg, byggnadsinspektör Lotta Wallin, miljöinspektör Justering Kommunhuset, Åstorp, kl. 15:00 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... /Sara Özen/ Ordförande... /Ronny Sandberg/ Justerare... /Christina Vernersson-Persson/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljönämndens arkiv.. Sara Özen

2 139 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 89 B-MnAu 58 Delårsbokslut Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämndens intäkter är högre än budgeterat. Personalkostnaderna blir högre jämfört med budgeten för 2007 vilket beror på den höga personalomsättningen. Övriga kostnader, rekryterings- och annonskostnader är också högre än budgeterat p.g.a. nyanställningar samt utbildning och nya kontorsmöbler för de nyanställda. Beslut Delårsbokslut godkänns.

3 140 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 90 B-MnAu 58 Budget 2008 Ärendebeskrivning Förslag till budgetfördelning 2008 och plan 2009 och 2010 är framtaget. För Bygg- och miljönämnden finns framtaget två besparingsförslag för budgetneddragning 2008 på 1 % respektive 2 % samt ett förslag om önskad verksamhetsförändring utöver ram. Ekonomen Owe Wybrands redovisar för budgetrapporten. Efter diskussion begär arbetsutskottet att budgetframställningen ska kompletteras och korrigeras ytterligare. Under inriktningar 2008 skall det tilläggas behovet av att omarbeta taxorna. Förslag till beslut Arbetsutskottet överlämnar budgetrapporten till nämnden. Ordförande Ronny Sandberg föreslår att handläggningstiden ändras från fyra veckor till två veckor angivet under inriktningar 2008 samt under effektmål Ändringen innebär att okomplicerade ansökningar om bygglov skall handläggas inom två veckor istället för fyra veckor. Beslut Budgetrapporten godkänns med justeringen att i rapporten under inriktningar 2008 och effektmål 2008 ändra handläggningstiden från fyra veckor till två veckor. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

4 141 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens arbetsutskott B-Mn 91 B-MnAu 59 Dnr Bn 81 BnAu 35 Detaljplan för kvarteret Astern i Åstorp Beslut om godkännande Ärendebeskrivning AB Kvidingebyggen har kommit in med en ansökan om förhandsbesked om upprättande av tre byggnader: Mot Storgatan i IV plan, mot Skolgatan i III plan samt mot Trädgårdsgatan, mellan de två hus en mindre byggnad i II plan. Huset mot Storgatan är planerat för äldreboende, byggnaden mot Trädgårdsgatan för administration och samvaro och huset mot Skolgatan blir ett vanligt hyreshus. Enligt detaljplanen från är hörnet Trädgårdsgatan-Skolgatan reserverad för garagebyggnad med högst 2,8 meter i höjd. Förhandsbeskedet skulle innebära en avvikelse från detaljplan att tillåta ett hyreshus i III plan i stället för garage. BnAu beslutar att begära tydligare ritningar: situationsplan i förhållande till detaljplan och tilltänkta fasader med materialbeskrivning. _ Ärendet återremitterades till BnAu för förberedelse. Stadsarkitekten föreslår BnAu att ge positivt förhandsbesked till byggnaden mot Storgatan/Trädgårdsgatan i IV plan, (hus A) och en mindre byggnad i II plan (hus B) mot Trädgårdsgatan samt medge avvikelse från gällande detaljplan. BnAu föreslår byggnadsnämnden att ge positivt förhandsbesked till byggnaden mot Storgatan/Trädgårdsgatan i IV plan, (hus A) och en mindre byggnad i II plan (hus B) mot Trädgårdsgatan samt medge avvikelse från gällande detaljplan, samt att ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny detaljplan på hela kvarteret. Kommunfullmäktige har beslutat att vård- och äldreboendet ska byggas ut i den centrala delen av Åstorp. Lämplig placering har hittats på kv. Astern som gränsas av Trädgårdsgatan, Storgatan, Esplanaden samt Skolgatan. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Byggnadsnämnden

5 142 Byggnadsnämndens arbetsutskott B-Mn 91 B-MnAu 59 Dnr Bn 81 (forts.) BnAu 35 För att möjliggöra etableringar på ovannämnda fastigheter krävs detaljplaneändring. Stadsarkitekten har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för hela kvarteret. _ Planarbetet pågår. Stadsarkitekten har upprättat ett skissförslag till detaljplan. Beskrivning över detaljplanen framgår av bilaga 1. Stadsarkitekten föreslår Byggnadsnämnden att besluta uppdra åt stadsarkitekten att kalla till samråd med berörda sakägare och kringboende samt länsstyrelsen i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt stadsarkitekten att kalla till samråd med berörda sakägare och kringboende samt länsstyrelsen i ärendet. Med ändring av att det är tillåtet att bygga i III plan mot Trädgårdsgatan i stället för II plan som det man har föreslagit. _ Detaljplanen syftar till att tillgodose ett behov av bostäder för äldre med centralt läge i Åstorps tätort. Nybyggnationen som omfattar fastigheterna Astern 5, 7, 13-17, blir dels i form av ett traditionellt flerbostadshus med runt tio lägenheter, dels i form av ett så kallat vårdboende med ett 40-tal vårdplatser. Byggnaderna begränsas till tre respektive fyra våningar. Planförslaget innebär också att en del av Trädgårdsgatan som ryms inom planområdet görs om till enkelriktad gårdsgata och att huvudbyggnaden på Astern 2 ges verksamhetsbestämmelser för at bevara det kulturhistoriska värdet. Planen har hanterats med enkelt planförfarande och varit ute på samråd under tiden Inga synpunkter har inkommit. Förslag till beslut Bygg- miljönämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till detaljplan och lämnar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens arbetsutskott

6 143 B-Mn 91 (forts.) B-MnAu 59 (forts.) Dnr Bn 81 BnAu 35 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till detaljplan och lämnar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslut Nämnden godkänner föreliggande förslag till detaljplan med tillägget att i detaljplanen ange beteckningen: V1, garage ska anordnas i källarplan V2, garage kan anordnas i källarplan samt överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

7 144 B-Mn 92 Förlängning av koncession för 2x50 kv kraftledningar inom Åstorps kommun, avgrening österut på ledningen mellan Mörarp Ängelholm Öster Ärendebeskrivning Åstorps kommun ligger i en expansiv del av Skåne med närhet till viktig infrastruktur. Åstorp ligger intill järnvägen Helsingborg-Hässleholm samt Söderåsbanan. I kommunens översiktsplan framgår att området söder om Åstorp är ett av kommunens viktigaste utbyggnadsområden för industrier. Södra industriområdet kan enbart utvidgas söderut då Åstorps samhälle begränsar området i norr. Österut begränsas området av kommungränsen och västerut av E4:an. Närheten och tillgängligheten till E4:an innebär att framförallt logistikföretag med behov av stora fastigheter är intresserade av att etablera sig inom området. Att tillåta en kraftledning inom detta område begränsar möjligheten att planera och utnyttja området effektivt och rationellt. Beslut Bygg- och miljönämnden motsätter sig en förlängning av koncessionen för 2x50 kv kraftledning vid avgreningen söder om Åstorp österut över södra industrimarken. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

8 145 B-Mn 93 Förlängning av koncession av 20 kv kraftledning inom Åstorps kommun, koncession 6710 Ärendebeskrivning Åstorps kommun ligger i en expansiv del av Skåne med närhet till viktig infrastruktur. Samhället Kvidinge ligger intill järnvägen Helsingborg- Hässleholm. I kommunens översiktsplan framgår det att området norr om Kvidinge är ett av kommunens viktigaste utbyggnadsområden för bostäder. Utbyggnaden norr om samhället är den enda riktning som samhället kan växa på. Söder om samhället avgränsas framtida utbyggande av väg 21 och Kvidingesvattenskyddsområde. Med en utbyggnad norr om samhället kommer järnvägen och framtida pågatågstation att hamna centralt i samhället, vilket främjar spårbunden kollektivtrafik. Att ha en synlig kraftledning inom ett bostadsområde är inte önskvärt samt kommer att skapa stor oro bland de boende i området. Beslut Bygg- och miljönämnden motsätter sig en förlängning av koncessionen för luftburen 20 kv kraftledning inom gränsen för Kvidingeområdets koncession. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 94

9 146 B-MnAu 65 Broby 46:5, Förslag till beslut enligt miljöbalken Ärendebeskrivning Jan Mortensen, fastighetsägare för Broby 46:5, anlitade Svensk Jordförbättring AB för att anlägga en vall mellan E4 och fastighetens bostadshus för att minska bullernivån på fastigheten. En anmälan enligt avfallsförordningen gjordes av Svensk Jordförbättring AB I anmälan redovisades att jordförbättringsmaterialet på Broby 46:5 ska bestå av framställda återvinningsprodukter där 1/3 ska vara avvattnat stabiliserat rötslam från kommunala reningsverk, 1/3 ska vara natriumsulfat samt 1/3 ska vara matjord. Efter att Bygg- och miljönämndens arbetsutskott begärde in uppgifter på vallens innehåll redovisade Jan Mortensen i skrivelse från att: vallens stomme består av jord och lermassor som grävts och schaktats ur naturlig mark vid diverse byggarbetsplatser i Åstorp med omnejd, ovanpå vallens stomme har sedan ett lager av jordförbättringsmaterial lagts. Svensk Jordförbättring AB lämnade in en anmälan för genomförande av en allmän forskningsstudie omfattande läckage av växtnäringsämnen när slam används som konstruktionsmaterial vid byggnation av bullervall inom fastigheten Broby 46:5. Syftet med kontrollprogrammet är enligt Svensk Jordförbättring AB att studera en eventuell effekt som byggnationen kan ha på ytvatten och grundvatten, dels under etableringsskedet samt långtidseffekter under efterföljande år. Vallen planerades att uppföras under perioden januari till mars Vallen besås efter färdigställandet med gräs. Bygg- och miljökontoret har inte fått kännedom om att kontrollprogrammet har påbörjats då det ännu inte finns gräs på vallen. I skrivelse från Svensk Jordförbättring AB skriver man att den grässådd som utfördes under våren 2006 misslyckades eftersom gräsfröerna inte grodde i önskad omfattning. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 94 (forts.) B-MnAu 65 (forts.)

10 147 Detta beror enligt Svensk Jordförbättring AB sannolikt på gräsfröets känslighet för salt som kommer från natriumsulfat som ingick i blandningen. I redogörelse daterad meddelar Svensk Jordförbättring AB att mängden schaktmassor till bullervallen i Broby 46:5 innehåller 9500 ton jord och schaktmassor, 2700 ton natriumsulfat, 2000 ton rötslam, 650 ton krossgrus samt tre ton gräsfröcellulosa. I redogörelse daterad gällande vallens innehåll skriver Svensk Jordförbättring AB att bullervallen i Broby 46:5 är av samma material som i anmälan från , fast utan inblandning av natriumsulfat. Vid besök på fastigheten konstaterades att vallen innehåller natriumsulfat. Se bilaga 1 Utan anmälan har Bygg- och miljökontoret konstaterat efter inspektioner att ytterligare material tillkommit till fastigheten Broby 46:5. Förväntade effekter då natriumsulfat läcker ut till omgivningen är framförallt att salthalten kommer att öka. En ökad salthalt förändrar förutsättningarna för allmänkemiska processer i vattnet och i fasgränsen vatten/sediment. En ökad salthalt förändrar också förutsättningarna för utbytesprocesser i fasgränser mellan biologisk vävnad och vatten. När lakvattnet från natriumsulfat infiltrerar marken innebär det att grundvattnet förorenas i ett successivt allt större område. Sulfatjonerna kommer att ge grundvattnet ett högre saltinnehåll. Genom infiltration av lakvatten innehållande natriumsulfat motverkas miljömålet grundvatten av god kvalitet. Om föroreningen dessutom är omfattande och bedöms som allvarlig kan saneringsåtgärder för det förorenade området krävas. Ansvarig för efterbehandling av sådana anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet har den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet. En markundersökning ger information om vilken grad av miljörisk det finns på fastigheten Broby 46:5. Syftet med en markunderökning på fastigheten är att få fram ett underlag för beslut om åtgärd. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 94 (forts.) B-MnAu 65 (forts.)

11 148 Detta kan göras genom att kartlägga markförhållanden och grundvattentransport samt möjliga recipienter så att spridningen av föroreningen av natrium och sulfat kan beräknas och kontrolleras genom provtagning. Under juli månad 2007 har nederbörden varit över det normala. Marken har under perioder varit mättad med vatten vilket bidragit till att lakvatten från fastigheten runnit till dagvattenledningen tillhörande E4 vilken mynnar i Vegeå. På grund av det stora läckaget av bland annat natrium och sulfat från vallen är det extra väsentligt att åtgärder utförs omgående. Förslag till beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Byggoch miljönämnden: att besluta med stöd av miljöbalken (1998:808), 26 kap. 9, 14,19, 22, 26 att förelägga Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg vid ett vite om kronor att snarast, dock senast två månader från delgivning av detta beslut, på fastigheten Broby 46:5 i Åstorps kommun : att redovisa tillförda massor slam, natriumsulfat mm samt hur/var utläggning har skett på fastigheten, att redogöra för markförhållanden, samt grundvattentransporten inom området, att redogöra för ytvattenavrinningen inom området och möjliga recipienter för ytvatten som kan innehålla lakvatten från bullervallen, att redogöra beräknad urlakningshastighet av natrium och sulfat från bullervallen, att redogöra för den beräknade spridningen av natrium och sulfat från bullervallen i mark, grundvatten samt ytvatten samt bedöm miljörisken i det enskilda fallet, att analysera halten natrium, sulfat, konduktivitet och ph i grundvattnet. Undersökningen ska ske genom att fem grundvattenrör skall sättas på den norr Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 94 (forts.) B-MnAu 65 (forts.) gående sidan av vallen som vätter mot E4:an.Grundvattenrören skall sättas

12 149 på ett avstånd av 10 till 20 meter från vallen. Ett referensrör skall sättas uppströms området, att föreslå lämpliga åtgärder för att skydda omgivningen från förorening från bullervallen, att redogöra för möjligheten att samla in och omhänderta lakvattnet från bullervallen, att redogöra för möjligheter att minska lakvattenbildningen genom övertäckning, att redovisa kostnaden för borttransport av respektive övertäckning av bullervallen. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av i Åstorps kommun Taxa för miljönämndens verksamhet att Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg ska debiteras en avgift av 554 kronor per nedlagd timme i ärendet. Bilaga 1, foton över natriumsulfat på Broby 46:5 Bilaga 2, karta över fastigheten Broby 46:5 Förslag till beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut enligt förslag. _ Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av miljöbalken (1998:808), 26 kap. 9, 14,19, 22, 26 att förelägga Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg vid ett vite om kronor att snarast, dock senast två månader från delgivning av detta beslut, på fastigheten Broby 46:5 i Åstorps kommun: att redovisa tillförda massor slam, natriumsulfat mm samt hur/var utläggning har skett på fastigheten, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 94 (forts.) B-MnAu 65

13 150 att redogöra för markförhållanden, samt grundvattentransporten inom området, att redogöra för ytvattenavrinningen inom området och möjliga recipienter för ytvatten som kan innehålla lakvatten från bullervallen, att redogöra beräknad urlakningshastighet av natrium och sulfat från bullervallen, att redogöra för den beräknade spridningen av natrium och sulfat från bullervallen i mark, grundvatten samt ytvatten samt bedöm miljörisken i det enskilda fallet, att analysera halten natrium, sulfat, konduktivitet och ph i grundvattnet. Undersökningen ska ske genom att fem grundvattenrör skall sättas på den norrgående sidan av vallen som vätter mot E4:an. Grundvattenrören skall sättas på ett avstånd av 10 till 20 meter från vallen. Ett referensrör skall sättas uppströms området, att föreslå lämpliga åtgärder för att skydda omgivningen från förorening från bullervallen, att redogöra för möjligheten att samla in och omhänderta lakvattnet från bullervallen, att redogöra för möjligheter att minska lakvattenbildningen genom övertäckning, att redovisa kostnaden för borttransport av respektive övertäckning av bullervallen. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av i Åstorps kommun Taxa för miljönämndens verksamhet att Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg ska debiteras en avgift av 554 kronor per nedlagd timme i ärendet. Bilaga 1, foton över natriumsulfat på Broby 46:5 Bilaga 2, karta över fastigheten Broby 46:5 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 B-Mn 65 B-Mn 51 B-MnAu 12 Dnr

14 151 Åstorp 113:154, Norra Vallgatan i Åstorp Upplag av natriumsulfat Ärendebeskrivning Det har kommit till bygg- och miljönämndens kännedom att Svensk Jordförbättring AB mellanlagrar återvinningsprodukter som är tänkta att användas som jordförbättringsmaterial innehållande basistiska massor med höga sulfathalter på fastigheten Åstorp 113:154. I ett beslut från miljönämnden gällande en anmälan enlig avfallsförordningen (2001: ) ansöker Svensk Jordförbättring AB om att upplägga ett jordförbättringsmedel på fastigheterna Åstorp:112:43, Åstorp 112:44, Hyllinge 36:79 samt Broby 46:5. I ett tillägg ansöker Svensk Jordförbättring AB om att även tillverka jordförbättringsmedlet på fastigheten Åstorp 113:54. Det har framkommit att tidigare beslut tagna av Åstorps kommun, länsstyrelsen samt miljödomstolen nämnt fel fastighet (Åstorp 113:54) i samtliga beslut. Besluten är idag ogiltiga. Faktum kvarstår, att länsstyrelsen samt miljödomstolen fastslog att massorna skulle avyttras med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Under beslutsprocessen i inspekterade länsstyrelsen massorna från verksamheten på Åstorp 113:154. Svensk Jordförbättring AB har inte vidtagit nödvändiga åtgärder då: verksamheten inte har följt de förpliktelser som finns i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 1998:808 kap 2. Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler (1 998:808 2 kap. 2-6 ) har en verksamhetsutövare förpliktelse att iaktta att hänsynsreglerna följs. Enligt miljöbalken, 1 988:808 9 kap 6 punkt 3, är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan släppa ut eller lägga upp fasta avfall eller andra fasta ämnen om detta kan leda till att mark, vattenområden eller grundvattnen kan förorenas. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr

15 152 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998: kap. 9, 14 samt 26 (ett beslut ska gälla även om det överklagas) att förelägga Svensk Jordförbättring AB, , Halalid 24, , Helsingborg vid ett vite om kronor om: att med stöd av avfallsförordningen (2 001: ) inkomma med ett transportdokument innehållande: uppgift om användare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd samt underskrift av avsändaren samt av mottagaren vid mottagandet av de massor som finns på Åstorp 113:154. att med stöd av miljöbalken (1 998:808 2 kap. 2-6 samt 1 988:808 9 kap. 6 punkt 3) ta bort avfall och annat material som kan leda till olägenhet för människors hälsa och miljön på Åstorp 113:154. Åtgärder ska utföras snarast, dock senast på Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 7, i Åstorps kommun Taxa för miljönämndens verksamhet att Svensk Jordförbättring AB, , Halalid 24, , Helsingborg ska debiteras en avgift 1662 kronor. Länsstyrelsen har beslutat inhibition i ärendet vilket innebär att Bygg- och miljönämnden inte kan vidta några åtgärder och därför måste invänta beslut från länsstyrelsen. Beslut Ärendet bordläggs i avvaktan på länsstyrelsens beslut. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr

16 153 I tilläggsanmälan daterad , ansökte Svensk Jordförbättring AB om att få använda fastigheten Åstorp 113:54 (verksamheten bedrivs på fastigheten Åstorp 113:154) till blandnings- och tillverkningsplats för avfallsprodukterna natriumsulfat och rötslam samt åkerjord som ingår i jordförbättringsmaterialet. Jordförbättringsmaterialet består av 33% natriumsulfat, 34% åkerjord, 33% rötslam. Av tilläggsanmälan framgår det att Svensk Jordförbättring AB planerar att arrendera marken under 3-4 månader för sin verksamhet/för blandnings- och tillverkningsplats. Miljönämnden beslutade den att tillstyrka tilläggsanmälan mot bakgrund till att på fastigheten har funnits en deponi för avfall och området bedöms lämpligt för verksamheten med hänsyn till att marken utgörs av tät lera. Miljönämnden förelade Svensk Jordförbättring AB, i beslut av Miljönämnden (Mn) 29 dnr att senast inom 1 månad från delgivning av beslutet ha forslat bort upplaget av natriumsulfat från fastigheten Åstorp 113:54. Beslutet överklagades av Svensk Jordförbättring AB den 9 juli Miljönämnden beslutade att översända ärendet till länsstyrelsen för prövning gör Svensk Jordförbättring AB tillägg till överklagan av miljönämndens beslut i Mn 29 dnr Miljönämnden översänder tillägget till länsstyrelsen Länsstyrelsen avslår överklagan från Svensk Jordförbättring AB i beslut daterad dnr Länsstyrelsen vidhåller miljönämndens beslut att upplaget av natriumsulfat skall forslas bort senast två månader från länsstyrelsens beslut. Svensk Jordförbättring AB överklagar länsstyrelsens beslut dnr till Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Miljödomstolen avslår överklagandet i mål nr M och vidhåller att upplaget av natriumsulfat skall tas bort två månader efter dagen för dom den Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 (forts.) B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr

17 154 Bygg- och miljönämnden beslutar i B-Mn , att vitesförelägga Svensk Jordförbättring AB med ett belopp på kronor att senast bortforsla upplaget enligt beslut i Mn 29. Bygg- och miljönämndens upphäver tidigare beslut fattat av miljönämnden daterad till Svensk Jordförbättring AB om tillstånd att tillverka jordförbättringsmedel på fastigheten Åstorp 113:54 samt upphäva beslutet B-Mn 9 dnr daterad av bygg- och miljönämnden om tillstånd att tillverka jordförbättringsmedel på fastigheten Åstorp 113:54. Bygg- och miljönämnden beslutar den att vitesförelägga Svensk Jordförbättring AB, vid ett vite på kronor om att inkomma med transportdokument enligt avfallsförordningen (2001:1063) samt att forsla bort avfall och annat material som kan leda till olägenhet för människors hälsa och miljö på fastigheten Åstorp 113:154. Svensk Jordförbättring AB överklagar bygg- och miljönämndens beslut daterat till länsstyrelsen. I delbeslut daterat inhiberar länsstyrelsen det överklagade beslutet daterat beslutar länsstyrelsen att undanröja det överklagade föreläggandet daterad Bygg- och miljökontoret genomförde en uppmätning av upplaget på fastigheten Åstorp 113:154. Vid uppmätningen av upplaget beräknas den sammanlagda lagrade volymen uppgå till 8064 m 3. En kubikmeter jord, stenmaterial och natriumsulfat antas väga ca 1,7 ton (stenmaterial med 0-25 kornstorlek har densiteten 1,70 ton/m 3 ). Beräknad mängd på fastigheten Åstorp 113:154 uppgår därmed till ton. Svensk Jordförbättring AB gjorde den en anmälan enligt 38 avfallsförordningen, om att på fastigheten 113:54 (verksamheten bedrivs på fastigheten Åstorp 113:154) kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr

18 155 På fastigheten har grindar satts upp vid fastighetsgränsen, dräneringsdike runt fastigheten har anlagts. Därmed anser Bygg- och miljönämnden att platsen kan betraktas som en anläggning. I tilläggsanmälan framgår det att fastigheten 113:54 (verksamheten bedrivs på fastigheten Åstorp 113:154) kommer att arrenderas i 3-4 månader, vidare upplyser Svensk Jordförbättring AB i överklagande daterad att bolaget har under år 2006 till ett förmånligt pris köpt in ett större parti natriumsulfat varför det förelegat ett behov att lagra en del av detta för framtida bruk. Med hänvisning till ovanstående uppgifter och information från Svensk Jordförbättring AB gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att verksamheten på fastigheten 113:154 skall klassas som B-verksamhet enligt SNI-kod Enligt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen när verksamheten klassas som B-verksamhet. Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att upphäva i ärendet tidigare fattad beslut av arbetsutskottet den 11 maj 2007 med 31 att översända ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning. Svensk Jordförbättring AB har inkommit med anmälan om att använda fastigheten Åstorp 113:154 som blandningsplats för material till bullervallar. Ett av materialen som används till bullervallarna är natriumsulfat. I anmälan framkom det att anmälan endast avsåg en tillfällig lagring av natriumsulfat. Natriumsulfat lagras i stor mängd på fastigheten och tillstånd saknas för upplag på platsen. I samband med nederbörd har natriumsulfat läckt ut på angränsande fastighet och orsakat stora skador på gräsytor. Natriumsulfat har även läckt ut till Humlebäcken som är belägen 100 meter från fastigheten. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 B-MnAu 66 (forts.) B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr Förslag till beslut

19 156 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslås besluta med stöd av miljöbalken, 2 kap. 3 och 4 och 26 kap. 9, 14 samt 26 att förelägga Svensk Jordförbättring AB, Org. nr , vid ett vite om kronor om, att senast inom 1 månad från delgivning av beslutet ha forslat bort upplaget av natriumsulfat från fastigheten Åstorp 113:154. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av i Åstorps kommun Taxa för miljönämndens verksamhet att Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg ska debiteras en avgift av 554 kronor per nedlagd timme i ärendet. Bygg- och miljönämnden konstaterar att permanent upplag av natriumsulfat på platsen är olämplig. Den prövning som har skett omfattar endast en tillfällig blandningsplats. Förslag till beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut. Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken, 2 kap. 3 och 4 och 26 kap. 9, 14 samt 26 att förelägga Svensk Jordförbättring AB, Org. nr , vid ett vite om kronor om, att senast inom 1 månad från delgivning av beslutet ha forslat bort upplaget av natriumsulfat från fastigheten Åstorp 113:154. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av i Åstorps kommun Taxa för miljönämndens verksamhet att Svensk Jordförbättring AB, , Box 1410, , Helsingborg ska debiteras en avgift av 554 kronor per nedlagd timme i ärendet. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 95 (forts) B-MnAu 66 B-Mn 65 B-Mn 51 (forts) B-MnAu 12 (forts) Dnr

20 157 Bygg- och miljönämnden konstaterar att permanent upplag av natriumsulfat på platsen är olämplig. Den prövning som har skett omfattar endast en tillfällig blandningsplats. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 96 B-MnAu 64 Kvidinge 200:8, bygglov för tillbyggnad av gatuköksvagn Ärendebeskrivning

21 158 Ansökan om bygglov för ett tak över framsidan och en barriär/staket framför med sittplatser. Miljöinspektören Magnus Åsberg har inspekterat gatuköksvagnen och skrivit ett protokoll för åtgärdande inklusive att brukaren kommer in med ett åtgärdsprogram i skriftlig form. Kontrollbesök skall göras av miljöinspektören för uppföljning, den 27 september Förslag till beslut Godkänna bygglovet med förbehåll att brukaren kommer in med det handlingsprogram som miljöavdelningen begärt in. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna bygglov med förbehållet av att det begärda handlingsprogrammet inkommer samt att ärendet kompletteras med ritningar på plank och barriär/staket. Yrkanden Christina Vernersson-Persson (s) yrkar på återremis för att invänta handlingsprogrammet och rapport från kontrollbesöket den 27 september Lennart Bresman (m) och Arne Malm (c) yrkar till förmån för Christina Vernersson-Perssons yrkande. Ordförande Ronny Sandberg (s) och Ulf Cronbring (s) yrkar på bifall till förmån för tjänstemännens beslutsförslag dvs. godkänna bygglovet. Propositionsordning Ordförande Ronny Sandberg ställer proposition på ställda yrkanden och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar bifall för Christina Vernersson- Perssons yrkande om återremiss. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 96 (forts.) B-MnAu 64 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar till förmån för Christina Vernersson- Perssons förslag att återremittera ärendet för att invänta handlingsprogram

22 159 samt rapport från kontrollbesöket den 27 september Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 97 B-MnAu 54 Knutstorp 1:13, Noréns Åkeri AB Ansökan om förhandsbesked för åkeriverksamhet

23 160 Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för etablering av lastbilsåkeri på Knutstorp 1:13 har inkommit till bygg- och miljökontoret den 27 juni Fastigheten har tidigare använts som en mekanisk verkstad. Beslut Arbetsutskottet beslutar att utskick för yttrande skickas till berörda grannar. _ Samtliga berörda grannar har inkommit med grannyttranden utan erinran. Förslag till beslut Byggnadskontoret föreslår nämnden besluta att ge positivt förhandsbesked. Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för åkeriverksamheten för Noréns Åkeri AB. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 98 Delgivningar Intyg kvalitetsansvarig Leif Winterhof ersätter Inge Westerberg som kvalitetsansvarig.

24 161 Laga kraft för kv. Orren samt del av kv. Gjestvang, detaljplan. Laga kraft Talltitan 8, detaljplan Information om att länsstyrelsen ska besöka kontoret v 37 Lantmäterimyndigheten i Skåne län, underrättelse om avslutad förrättning Fastighetsreglering berörande Rosen 3 och 5 Lantmäterimyndigheten i Skåne län, underrättelse om avslutad förrättning Fastighetsreglering berörande Hyllinge 4:64 och 4:86 Lantmäterimyndigheten i Skåne län, underrättelse om avslutad förrättning Sammanläggning av Hyllinge 1:2, 1:3, 1:4, 31:1 och 34:1 Lantmäterimyndigheten i Skåne län, underrättelse om begärd förättning Avstyckning från Sönnarslöv 6:1 Samtliga handlingar finns på bygg- och miljökontoret Beslut Bygg- och miljönämnden har tagit del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 99 Delegationsbeslut Följande anmäldes, sedan föregående sammanträde på grund av vederbörligt uppdrag, meddelade bygglov, bygganmälningar och tillstånd till brandfarlig vara på nämndens vägnar. BYGGLOV/BYGGANMÄLAN, BRANDFARLIG VARA DATUM

25 162 Dag och Tove Berggren, Helsingborg Nybyggnation av bostadshus Kärreberga 12:123, Kärreberga Norra Mile Stajcic Kontor. lager och lagerförsäljning Broby 3:7, Brohagavägen 67 Fredrik Klitte Lundgren & Isabelle Bengtsson Kavacs Nybyggnation av enbostadshus Åstorp 113:236, Stenåldersvägen 28, Åstorp Karl-Axel &Gun-Britt Gullstrand Nybyggnation av enbostadshus Kalven 11, Skanneliden 32, Åstorp Heidi och Sören Jensen Nybyggnation av enbostadshus Åstorp 113:195, Stenåldersvägen 6, Åstorp Esbjörnsson & Olssons Försäljnings AB Nybyggnation av enbostadshus Åstorp 113:188, Medeltidsvägen, Åstorp Björnekulla Fastighets AB Tillf. bygglov för 2 st skolmoduler Illern 12, Trädgårdsgatan Åstorp Målarkalk AB Marklov för kalkgravar Hyllinge 36:296, Brogårdavägen 11, Hyllinge

26 163 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 99 (forts.) Klas Nilsson Byggnation av uterum Bruket 6, Bruksgatan 11, Åstorp Lennart Törnqvist Nybyggnation av carport Björnekulla 182:1, Tranarpsvägen 14, Åstorp NVSH Energi AB Nybyggnation av elstation Broby 55:1, Hagalund Sören Jevtic & Diana Radjokovic Eldstad och rökkanal Hyllinge 36:321, Topasvägen 55, Hyllinge James Lakatos Enbostadshus med garage Hyllinge 4:41, Ejdergatan 3, Hyllinge Harri och Annika Rosenqvist Enbostadshus med garage, rökkanal och eldstad Åstorp 113:224, Stenåldersvägen 23, Åstorp Sune Jönsson Rivningslov, byggnation av nytt garage Linden 5, Industrigatan 12, Åstorp Peter Liljedahl Nybyggnation av redskapsbod Kalven 4, Skanneliden 16, Åstorp Kent Svensson Utvändig ändring Kvidinge 17:110, Söderåsvägen 24, Kvidinge Marie-Louise Engström Utvändig ändring Nyponet 14, Bjärehögsgatan 36, Åstorp

27 164 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 99 (forts.) Vilmos Csuran Nybyggnation av garage Sparven 12, Thulegatan 4, Åstorp Simon Stan Tillbyggnad av enbostadshus Hyllinge 36:285, Topasvägen 71, Hyllinge Lennart Pehrsson Byggnation av trästaket Skogslund 13, Skogslundsvägen 12, Åstorp Safet Muric Utvändig ändring Näckrosen 16, Trädgårdsgatan 53, Åstorp Lennart Pehrsson Mur längs allmän väg Skogslund 13, Skogslundsvägen 12, Åstorp Andreas Nilsson Utvändig ändring Kvidinge 193:8, Västra Storgatan 25, Kvidinge Kasper och Maria Hillsanger Enbostadshus med garage, rökkanal och eldstad Talltitan 24, Härjedalsgatan, Åstorp Katja Isaksson och Erik Blom Nybyggnation av uterum Tornfalken 6, Lapplandsgatan 8, Åstorp Roger Lundborg Nybyggnation av uterum Talltitan 44, Gotlandsgatan 6, Åstorp Patrik Olsson & Kristina Pålsson Utvändig ändring Tidlösan 3,Ölandsgatan 23, Åstorp

28 165 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 98 (forts.) Jonas Larsson & Anette Andersson Utvändig ändring Kronan 7, Värmlandsgatan 13, Åstorp Per Ander Göransson Utvändig ändring Maglaby 19:2, Mårtenstorp 3496, Kvidinge Martin Hermansson & Sofie Vibeke Enbostadshus med garage Åstorp 113:230, Stenåldersvägen 26, Åstorp Bahrija Svensson Fasad ändring Hyllinge 36:7, Ripgatan 47, Hyllinge Blagojce Mitrevski Fasad ändring Leguanen 1, Gamla vägen 1, Åstorp Mathilda och Pontus Pettersson Borttagning av gammal häck, byggnation av staket Lönnen 8, Hyllingegatan 16, Åstorp Andreas Borgström Rivningslov Hyllinge 4:48, Åkaregatan 2 B, Hyllinge Roland Jansson Byggnation av trädgårdsmur Skiffern 10, Björnåsvägen 17, Åstorp Johanna Persson Utvändig ändring Kvidinge 17:102, Söderåsvägen 17, Kvidinge Annika Strand Tillbyggnad, tak över befintlig terrass Hyllinge 3:28, Allégatan 2, Hyllinge

29 166 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 99 (forts.) Jörgen Jönsson Byggnation av uterum och carport Skogslund 8, Oxelvägen 1, Åstorp Bodel Hansson Byggnation av uterum Broby 56:4, Krangatan 112, Åstorp Björnekulla Fastighets AB Överbyggnad av uteplats och skärmtak Kvidinge 192:18, Tvärgatan 1, Kvidinge Bo och Marianne Davidsson Enbostadshus med garage Åstorp 113:238, Stenåldersvägen 41, Åstorp NordicAlfa AB, Malmö Biltvättsanläggning Del av Åstorp 112:51, Annedalsgatan, Åstorp Tyronne Engström Nybyggnation av förråd Åstorp 113:158, Flintstensvägen 3, Åstorp Bengt Johansson Enbostadshus med garage Talltitan 22, Härjedalsgatan, Åstorp Helena Nilsson Nybyggnation av garage Kvidinge, 190:15, Västra Storgatan 20, Kvidinge Göran Svensson Installation av rökkanal Kvidinge 186:13, Bleckslagaregatan 2 B, Kvidinge Christer Dahlberg Nybyggnation av förråd och carport Kvidinge 205:1, Södra Kyrkogatan 13, Kvidinge

30 167 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 99 (forts.) Rickard Lundh & Susanna Hilmer Byggnation av stödmur Trädkryparen 1, Tingdalsvägen 13, Åstorp Patrik Fisch Byggnation av uterum Tornsvalan 11, Tingdalsvägen 25, Åstorp Fredrik Kropp Byggnation av carport och förråd Pilen 1, Planteringsgatan 2, Åstorp Magnus Paulsson Tillbyggnad och utvändig ändring Hyllinge 4:96, Åkaregatan 19, Hyllinge Åstorps Bioenergi Nybyggnation av panncentral Del av Åstorp 112:51, Magasingatan, Åstorp Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen om delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna.

31 168 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 100 Delegationsbeslut Rapport över godkända kvalitetsansvariga för byggnadsarbeten. BYGGHERRE FASTIGHET KVALITETSANSVARIG Esbjörnsson & Olsson Försäljnings AB Åstorp 113:188 Andreas Bengtsson Björnekulla Fastighets AB Illern 12 Bengt Svensson Målarkalk AB Hyllinge 36:296 Ulf Nymberg Klas Nilsson Bruket 6 Klas Nilsson Lennart Törnqvist Björnekulla 182:1 Inge Westerberg NVSH Energi AB Broby 55:1 Stig Stjernholm Sören Jevtic & Diana Radojkovic Hyllinge 36:321 Sören Jevtic Sune Jönsson Linden 5 Sune Jönsson Peter Liljedahl Kalven 4 Peter Liljedahl Kent Svensson Kvidinge 17:110 Kent Svensson Marie-Louise Engström Nyponet 14 Marie-Louise Engström Vilmos Csuran Sparven 12 Inge Westerberg Simon Stan Hyllinge 36:285 Inge Westerberg Lennart Pehrsson Skogslund 13 Lennart Pehrsson Safet Muric Näckrosen 16 Safet muric Lennart Pehrsson Skogslund 13 Inge Westerberg Andreas Nilsson Kvidinge 193:8 Andreas Nilsson Katja Isaksson & Erik Blom Tornfalken 6 Erik Blom Roger Lundborg Talltitan 44 Roger Lundborg Patrik Ohlsson & Kristina Pålsson Tidlösan 3 Patrik Ohlsson Jonas Larsson & Anette Andersson Kronan 7 Anette Andersson Per Anders Göransson Maglaby 19:2 Per Anders Göransson Bahrija Svensson Hyllinge 36:7 Roger Svensson Blagojce Mitrevski Leguanen 1 Blagojce Mitrevski Mathilda och Pontus Pettersson Lönnen 8 Pontus Pettersson Andreas Borgström Hyllinge 4:48 Andreas Borgström Roland Jansson Skiffern 10 Roland Jansson Johanna Persson Kvidinge 17:102 Johanna Persson Annika Strand Hyllinge 3:28 Inge Westerberg Jörgen Jönsson Skogslund 8 Jörgen Jönsson

32 169 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 100 (forts.) Bodel Hansson Broby 56:4 Bodel Hansson Björnekulla Fastighets AB Kvidinge 192:18 Bengt Svensson Tyronne Engström Åstorp 113:158 Tyronne Engström Helena Nilsson Kvidinge 190:15 Helena Nilsson Göran Svensson Kvidinge 186:13 Göran Svensson Christer Dahlberg Kvidinge 205:1 Daniel Göransson Rickard Lundh & Susanna Hilmer Trädkryparen 1 Rickard Lundh Patrik Fisch Tornsvalan 11 Patrik Fisch Fredrik Kropp Pilen 1 Fredrik kropp Magnus Paulsson Hyllinge 4:96 Magnus Paulsson Åstorps Bioenergi Del av Åstorp 112:51 Arne Malm Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen om rapport över godkända kvalitetsansvariga för byggnadsarbeten och lägger dessa till handlingarna.

33 170 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 101 Delegationsbeslut Rapport över byggsamråd FASTIGHET BYGGHERRE ART Del av Åstorp 112:51 Åstorps Bioenergi Panncentral Åstorp 112:87 Björnekulla Fastighets AB Ishall Talltitan 36 Stellan Olsson, Annika Johansson Enbostadshus med garage Åstorp 113:176 Hans-Ingvar Ohlsson Enbostadshus med garage Kornet 5 Abid Hasanovic Enbostadshus med garage Kvidinge 214:7 och 7:118 Mattias Jönsson Om och tillbyggnad av vattenverk Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen om rapport över byggsamråd och lägger dessa till handlingarna.

34 171 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 102 Statistik bygglov byggsamråd, besiktningar, Åstorps kommun Januari Feb Mars April Juni-Juli Typ av objekt Maj Bygglov Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/yta Nybyggnad småhus + 4/759 4/699 3/643 8/1309 garage Nybyggnad småhus 1/151 5/566 Ombyggnad småhus 1/26 2/60 3/47 4/126 4/558 Handelslokal Industri 1/208 1/240 2/ /825 Småindustri Garage, carport, förråd 2/84 2/285 5/162 2/137 9/311 Uterum 1/60 6/130 10/227 3/65 5/126 Eldstad Rivning 1/500 3/225 1/320 ½ P-plats 1 Skärmtak Övrigt Byggsamråd Samrådsmöte Besiktningar Skyddsrumsbesiktningar Augusti Sept Oktob Nov Dec Totalt Bygglov Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/yta Ant/ Nybyggnad småhus + garage Nybyggnad småhus Ombyggnad småhus Handelslokal Industri Småindustri Garage, carport, förråd Uterum Eldstad Rivning P-plats Skärmtak Övrigt Byggsamråd Samrådsmöte Besiktningar Skyddsrumsbesiktningar

35 172 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 102 (forts.) Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen över statistiken och lägger dessa till handlingarna. _

36 173 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 103 DELEGATIONSBESLUT MILJÖ, juni-juli D nr. Sökande Ärende Beslut Delegat 687/07 Kvidinge 201:12 Installation av värmepump Ingen erinran AA 141/06 Nyvång 1:212 Fastställande av ny årlig Ingen erinran MÅ avgift för offentlig kontroll av livsmedel 141/06 Nyvång 1:212 Godkännande av mobil Ingen erinran MÅ livsmedelsanläggning 269/07 Hyllinge 3:4 Registrering av livsmedelsanläggning Ingen erinran MÅ 252/07 ABF Nordvästskåne Registrering av livsmedelsanläggning Ingen erinran MÅ 639/07 Hyllinge 1:8 Godkännande av livsmedelsanläggning Ingen erinran MÅ (Avser American Bistro) 528/07 Lejonet 8 Godkännande av livsmedelsanläggning Ingen erinran MÅ 462/05 Kvidinge 206:2 Fastställande av ny årlig Ingen erinran MÅ avgift för offentlig kontroll av livsmedel 557/07 Räfsan 3 Fastställande av ny årlig Ingen erinran MÅ avgift för offentlig kontroll av livsmedel 560/07 Hyllinge 5:43 Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel Ingen erinran MÅ 326/06 Hyllinge 1:8 (Avser Familia) Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel 472/05 Almen 4 Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel 286/06 Illern 12 Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran MÅ MÅ MÅ

37 174 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 103 (forts) 246/06 Blåbäret 8 Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel 212/06 Hyllinge 4:14 Fastställande av ny årlig avgift för offentlig 558/07 Hyllinge 1:8 (Avser City Gross) kontroll av livsmedel Fastställande av ny årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran MÅ MÅ MÅ 454/07 Enhörningen 2 Fastställande av ny årlig Ingen erinran MÅ avgift för offentlig kontroll av livsmedel 0278/07 Maglaby 1:9 Offentlig kontroll Ingen erinran EJ 0330/07 Neken 2 Förlängt hämtnings Tillstånd EJ intervall 0137/07 Kvidinge 10:1 Befrielse sophämtning Tillstånd nekas EJ 0482/07 Kärreberga 1:36 Förlängt hämntningsintervall Tillstånd EJ 0124/07 Kärreberga 33:3 Befrielse sophämtning Tillstånd nekas EJ 0539/07 Kärregerga 34:4 Tillstånd för yrkesmässig Tillstånd EJ spridning av be- kämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt 0483/07 Nyvång 1:196 Befrielse sophämtning Tillstånd nekas EJ 0155/07 Sönnarslöv 1:12 Befrielse sophämtning Tillstånd nekas EJ 0487/07 Sönnarslöv 26:1 Befrielse sophämtning Tillstånd nekas EJ 0215/07 Hyllinge 32:1 Förlängt hämtnings Tillstånd EJ intervall 0585/07 Kvidinge 8:20 Ansökan om förlängt Tillstånd EJ hämtnings intervall 0689/07 Sönnarslöv 18:1 Ansökan om förlängt Tillstånd EJ hämtnings intervall 0700/07 Kvidinge 8:20 Installation av värmepump Ingen erinran AA 0699/07 Nyvång 1:304 Installation av värmepump Ingen erinran AA

38 175 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 103 (forts) 0698/07 Nyvång 1:249 Installation av värmepump Ingen erinran AA 0650/07 Kärreberga A 10 Uppehåll i sophämtning Tillstånd EJ 0641/07 Rörspjäll :1:19 Förlängt hämtnings Tillstånd EJ intervall 0662/07 Kvidinge 185:15, Kvidinge Gemensam avfallsbe- Tillstånd EJ 186:13 hållare 0339/07 Åstorp 5:24 Beslut om förlängt Tillstånd EJ hämtningsintervall 0701/07 Broby 1:4 Installation av värmepump Tillstånd AA 0697/07 Kalven 6 Installation av värmepump Tillstånd AA Hyllinge 36:73 Överklagan av beslut GS/EJ /07 Trädkryparen 1 Installation av värmepump Tillstånd AA 0787/07 Åstorp 113:105 Gemensam avfallsbehållare Tillstånd EJ 0793/07 Holgers väg 14 Uppehåll i avfallshämtning Tillstånd EJ 0762/ Hyllinge 41:1 Beslut förlängt hämtningsintervall Tillstånd EJ 0758/07 Kvidinge 177:14 Beslut om gemensam Tillstånd EJ avfallsbehållare 0765/07 Västra Broby 4:33 Beslut om gemensam Tillstånd EJ avfallsbehållare 0754/07 Lerkrukan 1 Beslut om gemensam Tillstånd EJ avfallsbehållare 0797/07 Kärreberga 33:3 Uppehåll avfallshämtning Tillstånd EJ 0742/07 Poppeln 26 Gemensam avfallsbehållare Tillstånd EJ 0743/07 Nyvång 1:238 Gemensam avfallsbehållare Tillstånd EJ 0772/07 Hyddan 5 Beslut förlängt hämtningsintervall Tillstånd EJ 0769/07 Kärreberga 1:18 Beslut förlängt hämtningsintervall Tillstånd EJ

39 176 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 103 (forts) 0796/07 Broby 48:3 Beslut förlängt hämtningsintervall 0786/07 Kvidinge 215:10 Dispensansökan om cisternkontroll Tillstånd Beviljat förlängt tillståndet 9 månad Tillstånd 0774/07 Kroglyckan 1 Beslut om mellanlagring av avfall EJ 0768/07 Porfyren 7 Installation av värmepump Tillstånd AA 0828/07 Åstorp 113:39 Installation av värmepump Tillstånd AA 0780/07 Kärreberga 12:73 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Kärreberga 12:87 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Körslätt 4:1 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Körslätt 4:1 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Kärreberga 12:28 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Körslätt 4:1 J61 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA /07 Kärreberga 8:2 A7 Uppehåll i latrinhämtning Beviljat till AA Hyllinge 7:8 Gemensam behållare Tillstånd EJ Vallaröd Förlängt hämtningsintervall Tillstånd EJ Hyddan 6 Förlängt hämtningsintervall Tillstånd EJ EJ AA Gjestvang 18 Gemensam avfallsbehållare Månstorpsvägen 6 Uppehåll i avfallshämtning 0870/07 Åstorp 113:159 Hästhållning inom detaljplanelagt område Tillstånd Tillstånd Tillstånd EJ Ej LW

40 177 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 103 (forts) 0864/07 Kvidinge 199:5 Uppehåll i avfallshämtning Tillstånd AA 0875/07 Kärreberga 12:86 Uppehåll i avfallshämtning Tillstånd AA 0889/07 Hyllinge 36:90 16 Katt Tillstånd LW _ Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen om delegationsbeslut för miljö- och hälsokontoret och lägger dessa till handlingarna. _

41 178 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott B-Mn 104 Anmälan B-MnAu beslut 60 Uppställning av container på Sönnarslöv 9:7 61 Vallbo 10, Gleco AB, ansökan om bygglov, marklov och tillbyggnad för verkstad och kontor samt lov för utvändig ändring av fastigheten. 62 Triangeln 3 bygglov för carport 63 Åstorp 113:132, Åstorps Ryttarförening 67 Delgivningar Beslut Bygg- och miljönämnden noterar informationen om B-MnAu beslut och lägger dessa till handlingarna. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden 2008-10-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-11-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 08,00-12,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ersättare för Andreas

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer