DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE"

Transkript

1 DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

2 Innehåll 1. INSTALLATION Elanslutning Anslutning av kontrollpanel Anslutning till spiskåpa Anslutning av extern styrfunktion Användarguide Styrsystem Kontrollpanelens indikeringar Inställning av fläkthastighet Inställning av temperatur Vinter / Sommar - läge OVR funktion Aktivering av OVR funktion Konfigurering av styrfunktioner Felsökning...9 Flödesschema Elschema

3 Installation 1. INSTALLATION Installationen får endast utföras av behörig tekniker. Kravspecifikationerna i denna manual måste följas vid installationen. Styrkablar och strömkablar bör hållas separerade med ett avstånd av minst 20 cm Elanslutning Aggregatet får endast anslutas till godkänt jordat uttag (230V/50Hz) som överensstämmer med specifikationerna (se elschema). Kabeltyp för inkoppling visas i elschemat. Aggregatet ska anslutas till stationär matningsspänning med 10 A kraftig kabel utrustad med jordfelsbrytare (max 30mA). Före anslutning till matningsspänning, kontrollera att jordning är gjord enligt gällande säkerhetsföreskrifter Anslutning av kontrollpanel 1. Manöverpanelen monteras i lokalen under följande villkor: temperaturskillnad i omgivningen 0 0 C C; gränser för relativ fuktighet 20%... 80%; försäkran om skydd mot vattendropp (IP X2). 2. Monteringshöjden får inte vara mindre än 0,6 m från golvet. 3. Manöverpanelen skruvas upp på vägg genom de avsedda hål som finns på dess baksida (se Bild 1.2). 4. Manöverpanelen fästes i två hål på monteringsytan. Bild 1.2 Kontrollpanelens anslutning Kabellängden mellan manöverpanelen och aggregatet bör inte överstiga 20 m. Kabeltyp specificeras i aggregatets elschema. 3

4 Installation 1.3. Anslutning till spiskåpa KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE kan anslutas till spiskåpa (i flödesschemat betecknad som KH). Efter att kabeln dragits igenom gummigenomföringen (i aggregatets botten) ansluts den till kontakt J11 på styrboxen (se Bild 1.3). Anslutningarna görs enligt märkningarna som visas i elschemat (se elschema). Vid frånkoppling, dra inte i sladdar och kablar! Före åtgärder inuti aggregatet, stäng av aggregatet och säkerställ att matningsspänningen är frånslagen. Bild 1.3 Anslutning till spiskåpa 1.4. Extern styrfunktion Anslutning av en extern styrfunktion (omkopplare, sensor, timer, knapp, etc.) kan kopplas in i alla ventilationssystem med en C4 -kontroll. En kabel för detta löper ut till apparatens utsida (se Bild 1.4). En mer detaljerad beskrivning av anslutningsalternativ ges i Sektion 2.6. Bild 1.4 Anslutning av extern styrfunktion 4

5 Användarguide 2. Användarguide 2.1. Styrsystem Kontrollpanelen (se Bild 2.1) monteras på valfri användarvänlig plats. Ljusdioderna i panelen visar aggregatets driftlägen. Med hjälp av reglagen ställs fläkthastighet och sommar/vinterdrift in. Bild 2.1 C4 Kontrollpanelens utseende Driftindikering roterande värmeväxlare / larmindikator 2. Driftindikering elbatteri / larmindikator 3. Sommar / Vinter - inställning 4. Fläkthastighet 2.2. Kontrollpanelens indikeringar Symbol Indikeringstyp Beskrivning + Lyser Blinkar Lyser Blinkar 3 gånger per sekund Blinkar 8 gånger per sekund Blinkar växelvis varje sekund Värmeväxlare aktiv Larm Värmeväxlare Elbatteri i drift Larm Elbatteri Temperaturgivarfel Dags för underhåll av utrustningen Detaljbeskrivning av larm och metoder för att avlägsna dem finns i del

6 Användarguide 2.3. Inställning av fläkthastighet Aggregatet har tre hastigheter, som ställs in med hjälp av reglaget (4) på panelen: minimum normal maximum Fläktarnas hastighet kan justeras för både tilluft ^^T och frånluft^t i enlighet med ventilationssystemets krav. I aggregat med AC-motorer sker detta i tre steg, med EC-motorer, gradvis från 20 till 100%. Justeringen sker med hjälp av potentiometrar som finns på styrboxen i aggregatet (Bild 2.3). Bild 2.3 Potentiometrar för val av fläkthastighet I nedan angivna tabell anges, beroende på fläkttyp i aggregatet, möjlig justering av potentiometrar: Inställning AC fläkt EC fläkt Markering Spänning, V Inställning, % h III 170 max. 100 Fabriksinställning II i I 120 min Inställning av temperatur Önskad tilluftstemperatur ställs in genom att vrida på potentiometern som finns på styrboxen inuti aggregatet: Bild 2.4 Temperaturpotentiometer 6

7 Användarguide 2.5. Vinter / Sommar - läge Val av driftläge sker med reglage på kontrollpanelen (3): Sommar : elbatteriet urkopplat; Vinter : elbatteriet inkopplat. Notera: Om utomhustemperaturen är nära inställd tilluftstemperatur ( C), kan, Sommar - läge väljas för att spara energi OVR funktion En OVR-funktion (från eng. override - avbryt) kan användas för att externt styra aggregatet via extern givare etc. När denna funktion är aktiverad, kommer det normala flödet att avbrytas och istället kommer aggregatet att forcera. Användning av OVR-funktionen: Upprätthållande av CO-nivå i ett rum. Efter anslutning av en CO2-givare (med relä) kommer aggregatet att gå upp i forceringsflöde så länge CO2 halten överstiger inställt värde för att därefter återgå till normal flöde. Om en luftfuktighetsgivare (RH) ansluts kommer den inställda fuktighetsnivån att upprätthållas genom automatisk växling mellan forceringsflöde och normalflöde. Behovsstyrning med rörelsedetektor. Kan till exempel användas för fikarum, där aggregatet skall forcera när folk finns i rummet, men gå ned i normalläge då ingen finns där. Inkoppling av extern spiskåpa kan göras genom inkoppling av bypass anslutningen i aggregatet. Aggregatets frånluftfläkt agerar då som spisfläkt. Vid aktivering från spiskåpan kommer både till- och frånluftfläkten att forcera. Undertryckskompensering. Om separat spisfläkt används kan undertrycket som då uppstår kompenseras genom att endast aggregatets tilluftsfläkt forcerar. Detta sker genom att använda sig av den externa styrfunktionen (se 1.4). Notera: För att denna funktion ska fungera måste omkopplare Nr. 4 i styrboxen vara inställd i positionen On (se Bild 2.8) Aktivering av OVR funktion OVR funktionen kan aktiveras på två olika sätt: 1. Genom anslutning av extern styrfunktion (Se kapitel 1.4). Genom att kortsluta FC-kontakten, aktiveras OVR funktionen enligt kapitel 2.6. När kortslutningen bryter återgår aggregatet till normalläge. 2. Med kontollpanelen. OVR funktionen kan också styras via kontrollpanelen. (se sid 8). Aggregatet kommer att forcera under vald tid för att därefter återgå till normalläge. 7

8 Användarguide Aktivering av OVR funktion via koontrollpanelen: Flytta skjutreglaget för fläkthastigheten (4) till max läget, se Bild 2.1. (Grundinställningen måste varit läge 1 eller läge 2). Vippa sommar/vinter brytaren fram och tillbaka (vinter/sommar/vinter) inom 5 sekunder så många gånger som önskas för den tid man vill välja: 1 gång 2 gånger 3 gånger Timer 30 min. Timer 60 min. Timer 90 min. Efter att timertiden valts, ställer man skjutreglaget i det flödesläge man vill att aggregatet skall ha när den återgår till normalläge. Exempel. Forceringsläge valt med timertid 1 timme. Därefter återgår aggregatet till lägsta hastighet. 2 gånger OBS! För att återgå till normalläge innan timertiden gått ut används endast steg 1 och Konfigurering av styrfunktioner Omkopplare på styrboxen (Bild 2.8) kan användas för att välja värmeväxlartyp, eftervärmare och fläkttyp samt OVR-läge. Inställningarna tillämpas först efter att aggregatet har gjorts spänningslöst och startats upp igen. Omkopplare Nr. På Av 1 Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare 2 Vattenbatteri Elbatteri 3 EC-motor AC-motor 4 OVR-läge endast tilluftfläkt forcerar Standard OVR-läge 8

9 Användarguide Bild 2.8 Omkopplare styrfunktioner 2.9. Felsökning Om aggregatet inte fungerar: Kontrollera att aggregatet är anslutet till nätspänningen. Kontrollera alla säkringar. Vid behov, ersätt säkringar som är trasiga med nya säkringar som har samma värde (säkringsstorlekar anges i huvudkretsdiagrammet). Om luftflödet har minskat: Kontrollera den inställda nivån för ventilatorintensitet (se kapitel 2.3). Kontrollera statusen för luftfilter. Ersätt filtren, om det krävs. Kontrollera inställningarna av till och frånluftsdon. Kontrollera att intagsgallren inte är tilltäppta. Se till att kanalsystemet inte är skadat och att det inte finns främmande föremål inuti. Om tilluften är för kall: Kontrollera temperaturinställningarna (se kapitel 2.4). Kontrollera att vinterläget är inställt på kontrollpanelen. Kontrollera om fellarm visas på kontrollpanelen (se Tablå 2.9). Kontrollera F2-säkringen på styrboxen (se Bild 2.3). När apparaten är i drift, kommer Iysdioderna på kontrollpanelen att lysa då elbatteriet eller värmeväxlaren är aktiv, detta är helt normalt. Blinkar de däremot med fast intervall tyder det på att det är ett fel. I så fall måste man använda vägledningen för att fastställa och avlägsna felet (tablå 2.9). Aggregatet måste vara är avstängt och frånkopplat från nätspänningen innan något arbete utförs. Underhåll av aggregat: Om kontrollpanelen indikerar att aggregatservice skall utföras, se kapitel 2.2, gör enligt följande: Bryt strömmen till aggregatet, gör en allmän aggregatöversyn, kontrollera filtrens status, rotorns drivrem, värmeväxlaren, el-batteriet samt fläktarnas kondition. Mer detaljerad beskrivning om åtgärder som utförs anges i instruktionerna om montering och service av apparaten. 9

10 Användarguide 2.9 Tabell Felindikationer på kontrollkonsolen, möjliga orsaker och felsökning Felindikation Blinkar 3 gånger per sekund Aggregattyp Förklaring Felorsak Åtgärd Aggregat med roterande värmeväxlare Aggregat med korsströmsväxlare Om signal från rotorvakt ej sker vid inställt Vinterläge, stannar apparaten. Om aggregatet är ställt i Sommarläge stannar den inte. Frysskydd för växlare utlöst, aggregat stannar. Remmen har gått av, motorn som driver rotorn eller rotorvakten har gått sönder. Temperaturen i värmeväxlaren har sjunkit under den tillåtna gränsen. Kontrollera motor och rotorvakt samt kablage. Kontrollera bypasspjällets funktion. Det rekommenderas att ventilationsnivån minskas. Blinkar 3 gånger per sekund Blinkar 8 gånger per sekund Aggregat med elbatteri Apparat med vattenbatteri Oberoende av aggregatttyp Aggregat med elbatteri är utrustat med två överhettningsskydd : 90 C- skyddet återställs automatiskt och 120 C-skyddet, återställs manuellt. Aggregat med vattenbatteri stannar när temperaturen sjunker under den tillåtna normen på +9 C. Temperaturerna för inmatningsluften är över normgränserna vid utblåset: +5 C C, apparatens drift stannar med 10 minuters dröjsmål. Temperaturerna vid utblåset är över de maximalt tillåtna gränserna: -30 C C, apparaten stannar genast. Om apparaten startar efter aktivering av överhettnings-skyddet kan detta bero på att larm utlösts av för lågt luftflöde. Om aggregatet ej startar då det automatiska överhettningsskyddet återställts. Kan även det manuella överhettnings-skyddet ha löst ut. Ingående vattentemperatur får låg. Om aggregat startar efter återställning av larm har larmet utlösts av otillåten ute/tilluftstemperatur. Om aggregat startar efter återställning av larm har larmet utlösts av otillåten ute/tilluftstemperatur. När elbatteriet kallnat återställs 90 skyddet automatiskt. Det rekommenderas att öka ventilationsnivån. Felorsaken för överhettning bör kontrolleras. Därefter återställs det manuella överhettningsskyddet genom att trycka in RESET knappen. Kontrollera cirkulationspump, vattentemperatur in, samt vattenventil. Kontrollera temperaturinställningen samt Sommar/Vinter inställningarna. Kontrollera värmeväxlarens och värmebatteriets funktion. Kontrollera givarens kablage eller byt givare. + Blinkar 1 gånger per sekund Oberoende av aggregat Servicemeddelande att det är dags att utföra eventuellt filterbyte samt kontroll av aggregatet. --- Aggregatet stängs av och spänningen bryts. Byte av filter samt kontroll av rotor, drivrem, värmeväxlarens och elbatteriets funktion. Detaljerad information, se manual för aggregatet. 10

11 Flödesschema DOMEKT REGO Flödesschema DOMEKT RECU Flödesschema AB Styrbox PF Luftfilter B1 Tilluftsgivare PR Korsströms VVX D1 Rotorvakt RT Roterande VVX FC Extern styrfunktion T1 Frysskyddsgivare VVX FG1 By-pass spjäll V1 Tilluftsfläkt HE1 Elbatteri V2 Frånluftsfläkt KH* Anslutning till spiskåpa VP Manöverpanel M1 Motor roterande VVX * Används endast till REGO 200VE 11

12 Elschema DOMEKT REGO 200VE/400VE/250PE/400PE Elschema Färgmarkeringar: R - röd Y - gul G - grön W - vit B - blå N - brun K - svart G/Y - grön/gul B1 Temperaturgivare tilluft TK1 Överhettningsskydd 90 o C D1 Rotorvakt TK2 Överhettningsskydd 120 o C med manuell återställning EK1 Elbatteri 1kW TR1 Transformator 1A F1 Säkring T 4A V1 Tilluftsfläkt F2 Säkring F 6,3A V2 Frånluftsfläkt FC Extern styrfunktion VB Styrbox KH* Spiskåpa (* anslutning endast för REGO 200VE ) VP1 Kontrollpanel M1 Motor roterande VVX VP2 Manöverpanel med touchknappar RT Roterande värmeväxlare 12

13 Elschema DOMEKT REGO 200VE/400VE/250PE/400PE-EC/600HE-EC Elschema Färgmarkeringar: R - röd Y - gul G - grön W - vit B - blå N - brun K - svart G/Y - grön/gul B1 Temperaturgivare tilluft RT Roterande värmeväxlare D1 Rotorvakt TK1 Överhettningsskydd 90 o C EK1 Elbatteri 1kW TK2 Överhettningsskydd 120 o C med manuell återställning F1 Säkring T 4A V1 Tilluftsfläkt F2 Säkring F 6,3A V2 Frånluftsfläkt FC Extern styrfunktion VB Styrbox KH* Spiskåpa (* anslutning endast för REGO 200VE ) VP1 Kontrollpanel M1 Motor roterande VVX VP2 Manöverpanel med touchknappar 13

14 Elschema DOMEKT RECU 350VE/500PE Elschema Färgmarkeringar: R - röd Y - gul G - grön W - vit B - blå N - brun K - svart G/Y - grön/gul B1 Temperaturgivare tilluft TK2 Överhettningsskydd 120 o C med manuell återställning T1 Termostat 0 o C TR1 Transformator 1A EK1 Elbatteri 1kW V1 Tilluftsfläkt F1 Säkring T 4A V2 Frånluftsfläkt F2 Säkring F 6,3A VB Styrbox FC Extern styrfunktion VP1 Kontrollpanel FG1 By-pass spjäll VP2 Manöverpanel med touchknappar TK1 Överhettningsskydd 90 o C 14

15 Elschema DOMEKT RECU 300VE/450VE/500PE-EC Elschema Färgmarkeringar: R - röd Y - gul G - grön W - vit B - blå N - brun K - svart G/Y - grön/gul B1 Temperaturgivare tilluft TK1 Överhettningsskydd 90 o C T1 Termostat 0 o C TK2 Överhettningsskydd 120 o C med manuell återställning EK1 Elbatteri 1kW V1 Tilluftsfläk F1 Säkring T 4A V2 Frånluftsfläkt F2 Säkring F 6,3A VB Styrbox FC Extern styrfunktion VP1 Kontrollpanel FG1 By-pass spjäll VP2 Manöverpanel med touchknappar 15

16 Luftmiljö AB Sockerbruksgatan Lidköping Tel: Fax: UAB AMALVA Ozo str. 10, LT Vilnius, LITHUANIA

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer