KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING"

Transkript

1 ASTMA OCH ALLERGISJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN ASTA & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM ALLERGI OCH ANNAN ÖVERKÄNSLIGHET

2 KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM ALLERGI OCH ANNAN ÖVERKÄNSLIGHET Pip i bröstet Nässelutslag Slembildning Rinnande ögon Torr hud Klåda: hud-ögon-näsa Mag-tarmbesvär: magont-diarré-förstoppning Väsande andningsljud Svullnad Nästäppa Hosta Snuva Andnöd Symtom vid allergisjukdomar yttrar sig på många olika sätt, drabbar alla åldrar, varierar över tid och i svårighetsgrad.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FÖRORD 4 BAKGRUND 5 MODELL FÖR UTBILDNING, NIVÅ OCH KOMPETENS 5 LEG. SJUKSKÖTERSKA 120 POÄNG 5 Innehåll i grundutbildning 5 Kompetens 6 NIVÅ 1 LEG. SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING 6 Förkunskaper 6 Innehåll i utbildning 6 Kompetens 7 NIVÅ 2 LEG. SJUKSKÖTERSKA MED AVANCERAD SPECIALISERING 7 Förkunskaper 7 Innehåll i utbildning 7 Kompetens 8 STYRDOKUMENT 8 REFERENSER Produktionsfakta Grafisk form: Satsa Samhällsinformation Tryck: Bromma tryck

4 FÖRORD Astma och allergisjuksköterskeföreningen (ASTA) bildades 1985 och har idag cirka 700 medlemmar som är verksamma inom bland annat barn- och vuxensjukvård samt primärvård. Dessa sjuksköterskor har omfattande kunskaper främst förvärvade genom långvarig yrkeserfarenhet. ASTA arbetar för sjuksköterskors kompetensutveckling, utbildning och forskning inom allergi och annan överkänslighet. Detta arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt byggt på vetenskap och beprövad erfarenhet samt i enlighet med gällande författningar. ASTA har funnit det angeläget att utarbeta ett dokument i vilket vi klargör ASTAs uppfattning om vilken utbildnings- och kompetensnivå sjuksköterskor inom området allergi och annan överkänslighet bör ha i framtiden. ASTAs styrelse tillsatte därför år 2002 en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett sådant dokument. Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF). Den nu utformade kompetensbeskrivningen utgör en vägledning och rekommendation till högskolor/utbildningssamordnare vid planering av utbildningar både vad det gäller innehåll och struktur samt till arbetsgivare vid anställning av sjuksköterskor för vård av patienter med allergi och annan överkänslighetssjukdom. Arbetsgruppen har bestått av Ann-Charlotte Egmar, Stockholm, Birgitta Jagorstrand, Hässleholm, Inger Kull, Stockholm, Birgitta Lagercrantz, Växjö, Kerstin Sundell, Stockholm och Mainor Åmark, Göteborg. Gertrud Östlinder, Svensk sjuksköterskeförenings kansli, har varit adjungerad och rådgivare. 3

5 BAKGRUND Under de senaste decennierna har antalet personer med allergi och överkänslighet ökat så kraftigt att det ses som ett folkhälsoproblem. 1 Störst har ökningen varit bland barn och ungdomar. Idag har minst vart tredje barn från fyra års ålder någon eller några av sjukdomarna astma, rhinoconjunktivit, eksem samt födoämnesallergi. Då allergisjukdomar ofta kvarstår under en längre tidsperiod, ibland livslångt, kommer sannolikt de höga siffrorna hos dagens unga att gälla också för äldre framöver. De flesta får relativt lindriga symtom medan andra får besvär som kräver sjukvårdsinsatser, långvarig medicinering och sjukskrivning. Genom förbättrad behandling har dödligheten i astma sjunkit. Orsaksmekanismerna bakom allergisjukdomar är ännu ofullständigt klarlagda och kunskapsunderlaget för förebyggande åtgärder bristfälligt, även om livsstilsfaktorer och miljöpåverkan torde vara av betydelse. 2 I samhället krävs strategier för att bromsa denna sjukdomsutveckling och lindra de drabbades besvär. För personer med allergi och överkänslighetssjukdomar är det sekundärpreventiva arbetet med syfte att lindra symptom av stor vikt, medan andra insatser handlar om att förändra den befintliga miljön, så kallad miljöanpassning. 3,4 För korrekta insatser både inom- och utomhus är kunskaper om sambandet mellan miljö och hälsa viktigt. För det förebyggande arbetet krävs ökad samverkan mellan vården, samhället och övriga aktörer för folkhälsoarbetet. 5 När allergi och överkänslighetssjukdomar blir allt vanligare ställs nya krav på hälso- och sjukvården som ska ge vård till den ökande andelen patienter med besvär. En förutsättning för effektivt resursutnyttjande är utvecklingen av vårdkedjor med strukturerad arbetsfördelning och rutiner för information och undervisning till patienter och anhöriga. I primärvården finns basen för patientens vård och framförallt vid de särskilt inrättade astma- och allergimottagningarna. Det övergripande målet för behandling och vård av överkänslighetssjukdomar är att varje individ så långt det är möjligt ska kunna leva det liv han eller hon vill och om möjligt vara symtomfri. Kompetenta sjuksköterskor med relevant utbildning krävs för att tillgodose att patienter får god och säker vård samt för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården. Syftet med detta dokument är att: Personer med allergi och annan överkänslighet ska erhålla god och säker vård. Vägleda vid planering av verksamhet och vid anställningar av sjuksköterskor som arbetar inom området allergi och annan överkänslighet. Utgöra ett underlag och stöd vid planering av högskoleutbildningar för sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå. 4

6 MODELL FÖR UTBILDNING, NIVÅ OCH KOMPETENS Dokumentet beskriver förslag till specialisering och avancerad specialisering inom ämnesområdet. Fortbildningen kan ske etappvis och målet är masterexamen. Modell för utbildningsnivå, innehåll och uppnådd kompetens för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom allergi och annan överkänslighet. UTBILDNING NIVÅ KOMPETENS Masterexamen, (10 p) Legitimerad sjuksköterska med masterexamen Totalt 170 poäng i allergi och överkänslighetssjukdomar Avancerad nivå, poäng (10 p +10 p) NIVÅ 2 Legitimerad sjuksköterska med avancerad specialisering Totalt 160 poäng i allergi och överkänslighetssjukdomar Avancerad nivå, 1 20 poäng (10 p +10 p) NIVÅ 1 Legitimerad sjuksköterska med specialisering Totalt 140 poäng i allergi och överkänslighetssjukdomar LEG. SJUKSKÖTERSKA 120 POÄNG INNEHÅLL I GRUNDUTBILDNING Grundläggande kunskaper i omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet. Grundläggande kunskaper om symtom och behandling vid allergi och överkänslighetssjukdomar. Grundläggande kunskaper om biverkningsuppföljning av läkemedel vid astma och annan överkänslighet. KOMPETENS Legitimerad sjuksköterska som genomgått grundutbildning ska ha kompetens att bedriva god vård av patienter med allergi och andra överkänslighetssjukdomar. Kunna informera patienter om läkemedelseffekter och läkemedelsadministrering inom området. Grundläggande kunskaper om de vanligaste differentialdiagnoserna vid allergisjukdomar. 5

7 NIVÅ 1 LEG. SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING 20 POÄNG INOM ALLERGI OCH ANNAN ÖVERKÄNSLIGHET FÖRKUNSKAPER Sjuksköterskeexamen och svensk legitimation. Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning eller sjuksköterskeutbildning enligt äldre studiegångar samt vetenskaplig metod 20 poäng och vid resp universitet/ högskola gällande tillämpning för validering av tidigare studier och erfarenhet. INNEHÅLL I UTBILDNING Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och basgruppsarbete. KOMPETENS Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom allergi och annan överkänslighet har efter genomgången fortbildning kompetens för att: Arbeta vid astma- och allergimottagningar inom primärvård eller på specialistmottagning, till exempel allergi-, barn-, hud-, lung-, och öronmottagning. Sätta upp mål för behandlingen tillsammans med läkare, patient, närstående och i förekommande fall andra yrkeskategorier. Ansvara för patientens omvårdnad i anslutning till undersökning och behandling och följa upp behandlingsresultat. Teori Fysiologi och patofysiologi Immunologi Epidemiologi, diagnostik, behandling och prevention (grundnivå) Specifik omvårdnad inkl. vårdplanering, vårddokumentation och kvalitetsutveckling av vården vid allergi och annan överkänslighet (grundnivå) Totalt minst 20 poäng 5 poäng 10 poäng 5 poäng Självständigt utföra och/eller medverka vid undersökningar och behandlingar, till exempel lungfunktionsundersökningar, pricktest, provokationer och specifik immunoterapi. Informera och motivera patienten samt närstående om tillvägagångssätt vid undersökning och behandling. Stärka patientens egenvårdsinsatser. Ha kunskap om differentialdiagnoser. Kontinuerligt kvalitetssäkra och dokumentera effekter av omvårdnad och behandling. Ansvara för evidensbaserad omvårdnad av patienter med allergi och annan överkänslighet. Utbilda patienter och närstående enskilt eller i grupp samt medverka vid utbildning av studenter och annan berörd vårdpersonal. Medverka i forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete. 6

8 NIVÅ 2 LEG. SJUKSKÖTERSKA MED AVANCERAD SPECIALISERING POÄNG INOM ALLERGI OCH ANNAN ÖVERKÄNSLIGHET FÖRKUNSKAPER Sjuksköterskeexamen, 120 poäng enligt 1993 års studieordning eller sjuksköterskeutbildning enligt äldre studiegångar samt vetenskaplig metod 20 poäng och vid respektive universitet/ högskola gällande tillämpning för validering av tidigare studier och erfarenhet. Minst två års yrkeserfarenhet samt godkänd kurs, 20 poäng, med specialisering inom allergi och annan överkänslighet. INNEHÅLL I UTBILDNING Utbildningen kan utformas som en teoridel där föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och basgruppsarbete ingår. Teoridelen kompletteras med praktisk verksamhetsförlagd utbildning. KOMPETENS Legitimerad sjuksköterska med avancerad specialisering inom allergi och annan överkänslighet har efter genomgången fortbildning kompetens för att: Arbeta med central placering vid specialistklinik vid regionsjukhus, kliniska utvecklingscentra i primärvården eller motsvarande och arbeta på samhällsnivå, lokalt och regionalt med tvärprofessionell samverkan. Bedriva och dokumentera kvalitetsarbete systematiskt och fortlöpande. Verka för att vården av dessa patienter bedrivs i form av team och vårdkedjor. Teori Epidemiologi, diagnostik, behandling och prevention (avancerad nivå) Patient- och anhörigundervisning vid vård vid allergi och annan överkänslighet Omvårdnad inkl vårdplanering, vårddokumentation och kvalitetsutveckling av vården vid allergi och annan överkänslighet (avancerad nivå) Yrkes- och miljömedicin Folkhälsa Tillämpning Verksamhetsförlagd utbildning vid tvärprofessionell verksamhet såsom Arbetsoch miljömedicin/samhällsmedicinsk/ Folkhälsoenhet/Kliniskt utvecklingscentra eller motsvarande Totalt minst 20 poäng 5 poäng 2,5 poäng 5 poäng 5 poäng 2,5 poäng Utveckla det allergiförebyggande arbetet (primärt och sekundärt) inom hälso- och sjukvården. Initiera och medverka i utvecklings- och/eller forskningsarbete. Medverka till att undervisning, fortbildning och handledning av personal och studenter bedrivs regelbundet i samarbete med regionens universitet/högskolor. Verka för att kunskaper om allergi och annan överkänslighet ökar i samhället. 7

9 STYRDOKUMENT REFERENSER Behandling av astma och KOL. En systematisk kunskapssammanställning. Stockholm: SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. 2000, Rapport nr 151. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA) NIH Publication No Issued January 1995 (updated 2002) Management Segment (Chapter 7): Updated 2003 from the 2002 document. Högskoleverkets examensförordning för sjuksköterskor SFS 2001:23. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. (Översättning: Tamarind) Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen Worldwide variation in prevalence of symtoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Lancet 1998;351 (9111): Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn och ungdomsallergologi. Stencil 17, november Hur kan vi minska allergi och astmabesvär för barn och unga? Kunskapsunderlag till Barnallergiåret Astma och Allergiförbundet. 4. Holmner E & Sundberg R. (2000) Omvårdnad vid astma. Studentlitteratur. Lund. 5. Handlingsprogram för allergi och annan överkänslighet. Stockholms läns landsting Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i smärtvård. Riksföreningen mot Smärta och Svensk sjuksköterskeförening, Nationell handlingsplan mot allergi och annan överkänslighet, Rapport till Statens folkhälsoinstitut. Astma och allergiförbundets förslag, Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad. Riksföreningen för yrkesmässig handledning i omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförening, Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen

10 KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM ALLERGI OCH ANNAN ÖVERKÄNSLIGHET Astma och allergisjuksköterskeföreningen ASTA e-post: Svensk sjuksköterskeförening SSF Baldersgatan Stockholm Tfn: Fax: e-post:

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD SVENSK FÖRENING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I DIABETESVÅRD SFSD & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD KOMPETENSBESKRIVNING

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN, INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD INNEHÅLL 3 Förord 4 Arbetsprocess 5 Arbetsgrupp,

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Rapporten är framtagen

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård Innehåll Förord

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer