Regler mot mutor och jäv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler mot mutor och jäv"

Transkript

1 1(11) KS 2012/0133 mot mutor och jäv 1

2 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun Inledning Tillämpningsområde Vad är korruption? Kommunens regler för representation Mutor Vad säger lagen? Syftet med kommunens regler Riskgrupper Personlig vänskap Hur ska vi göra? Hur tackar man nej? Jäv Vad säger lagen? Vad är syftet med jävsreglerna? När är man jävig? Följden av jäv Hur ska du agera om du är jävig? Whistleblowersystem Vad är en whistleblower? Danderyds whistleblowersystem Hur anmäler du oegentligheter? Läsa mer - värdefulla länkar

3 3(11) 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun 1.1 Inledning Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för vår kommun fordrar att vi inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En förtroendevald eller anställd inom kommunen får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare medborgarna att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. 1.2 Tillämpningsområde Dessa regler gäller för förtroendevalda och anställda i Danderyds kommun. 1.3 Vad är korruption? Korruption kan definieras som att någon utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning 1. En form av korruption som kan förekomma är mutbrott, det vill säga givande och tagande av muta eller annan otillbörlig belöning (i fortsättningen benämnd mutbrott). Också jäv faller normalt under begreppet korruption. Till jäv räknas även begrepp som vänskapskorruption, svågerpolitik och nepotism, det vill säga handlingar i syfte att gynna vänner eller släktingar. 1.2 Kommunens regler för representation Förutom dessa regler om mutor och jäv finns även regler för kommunens representation. I princip kan man säga att skillnaden mellan de två regelsystemen är att reglerna om representation hanterar frågor där kommunen bjuder en utomstående eller en av kommunens anställda medan dessa regler hanterar frågan när kommunen eller en av kommunens anställda tar emot representation, belöningar, gåvor eller liknande förmåner. 1 Transparency International (TI) definierar korruption som abuse of entrusted power for personal gain. Detta är Transparency International Sveriges (TIS) översättning av TI:s definition. 3

4 4(11) 2. Mutor 2.1 Vad säger lagen? Mutbrottslagstiftningen har reformerats. Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna i 10 kap. brottsbalken (BrB). Tagande av muta (kallades tidigare mutbrott) begås när en förtroendevald eller anställd för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att en person begär en muta eller låter sig bli utlovad en muta är också ett brott. Med uttrycket låter sig bli utlovad avses att mottagaren uttryckligen accepterar ett löfte om muta. Även underlåtenhet från mottagarens sida att avböja löftet kan utgöra ett fullbordat brott, i de fall löftet uppfattas som allvarligt menat. Givande av muta (kallades tidigare bestickning) är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till förtroendevald eller anställd. Att acceptera en begäran från en förtroendevald eller anställd om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. Handel med inflytande är ett nytt brott. Det innebär att det numera även är förbjudet att någon - i annat fall än som avses med bestämmelserna om tagande av muta och givande av muta - tar emot, godtar ett löfte om eller begär respektive lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att påverka en tredje persons beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. I detta fall finns minst tre aktörer, den som ger en muta, den som tar emot den för att påverka en annan person att fatta ett visst beslut eller åtgärd och den som blir påverkad. Kriminaliseringen avser indirekt korruption, dvs. förmånen behöver inte lämnas till eller mottas av den som fattar beslutet, utan till en tredje person som ska utöva inflytande på beslutsfattaren. Med kriminaliseringen ska man alltså kunna angripa dels att personer som står makten nära profiterar på sin situation, dels att utomstående exploaterar dessa personers verkliga eller förmodade inflytandekapital. Straffskalan för de tre brotten sträcker sig från böter upp till fängelse i sex år beroende av hur grovt brottet är Vad innebär lagreglerna? En förmån har i allmänhet ekonomiskt värde, t.ex. penninggåvor, rabatter, krediter. Även förmåner av icke-materiell art t.ex. ordensutmärkelser eller förordande till en tjänst kan utgöra förmåner i lagens mening, i vart fall så länge förmånen kan anses otillbörlig, Varje förmån som mottas för tjänsteutövning är givetvis inte brottslig, men det kan sägas att det alltid är otillbörligt att ta emot något som är ägnat att framkalla en tacksamhetsskuld eller gör att mottagaren blir ekonomiskt beroende. Den brottsliga handlingen (tagande och givande av muta samt handel med inflytande) kan inträda tidigare än vad många tror och någon förmån behöver faktiskt aldrig överlämnas för att en handling ska utgöra ett brott. För att belöningen, förmånen eller gåvan ska anses som en muta krävs att den är otillbörlig. Någon definition om vad som menas med otillbörligt finns inte i lagtexten utan bestäms efter en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Generellt sett är det allvarligare att försöka påverka en person som arbetar i den offentliga sektorn. Det hjälper inte att mottagaren kan påvisa att han inte låtit 4

5 5(11) sig påverkas av förmånen. För att bedöma om en mottagen gåva eller förmån är otillbörlig bör man dels beakta vem som får gåvan/förmånen, dels värdet. Samma sak gäller för givande av muta, men där inträder straffbarhet redan när erbjudandet lämnas det krävs alltså inte att någon tar emot erbjudandet, exempelvis en gåva, för att den som gett gåvan har begått en brottslig handling Vem omfattas av lagreglerna? Lagreglerna omfattar alla anställd och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. na omfattar även förtroendevalda. 2.2 Syftet med kommunens regler Agera lagligt Syftet är att etablera en etisk standard i vår kommun som ställer högre krav på oss än vad mutlagstiftningen gör. Brottsbalkens bestämmelser om mutbrott är allmänt hållna och svårtolkade trots den reformering som skett. Avsikten med dessa regler är att fylla ut lagregleringen och förtydliga vad som gäller inom vår kommun. Agera förtroendefullt Även om ett visst agerande inte är direkt olagligt kan det vara förtroendeskadligt. Kraven på att en offentlig verksamhet (kommunal eller statlig) bedrivs rättsenligt är höga, inte minst för att det är viktigt att medborgarnas förtroende för myndigheters opartiskhet är orubbat. För Danderyd kommuns förtroendevalda och anställda ska det vara en självklarhet att följa gällande regler och undvika att handla felaktigt när man erbjuds en förmån som kan vara otillbörlig. Förtroendevalda och anställda i den offentliga sektorn är särskilt integritetskänsliga, och det finns därför särskild anledning att uppmärksamma dessa frågor för en offentlig arbetsplats. Om kommunens medborgare och andra aktörer, såsom leverantörer, vårdbolag m.m., förlorar förtroendet för vår opartiskhet blir det mycket svårt att bygga upp det förtroendet igen. Agera lojalt mot arbetsgivare och kollegor Det finns ytterligare en aspekt att ta med i bedömningen när det gäller att ta emot olika typer av förmåner. En anställd förfogar inte själv över sin arbetstid att t.ex. på betald arbetstid låta sig bjudas med på olika evenemang såsom golftävlingar eller julluncher är inte tillåtet. Dessutom kan det skapa missämja mellan kollegor om vissa anställda pga. sina arbetsuppgifter erhåller den typen av förmåner. 2.3 Riskgrupper De här reglerna gäller för alla förtroendevalda, anställda och uppdragstagare i Danderyds kommun men följande grupper är exempel på grupper som kan vara särskilt utsatta för mutor eller annan otillbörlig påverkan. Personal som arbetar med upphandling Inköpare som avropar på ramavtal Beställare av varor och tjänster Personal som beställer resor och arrangerar konferenser Chefer som har mandat att anlita konsulter 5

6 6(11) Vårdpersonal Personal som arbetar med tillståndsgivning, inspektion eller annan form av myndighetsutövning 2.4 Personlig vänskap na blir särskilt viktiga att komma ihåg ifall man lär känna en affärsbekant, brukare eller annan i tjänsten så väl att det kan bli fråga om vänskap. Kraven är alltid detsamma, nämligen att uppträda sakligt och opartiskt. När det gäller beslutssituationer bör också jävsfrågor uppmärksammas, se kapitel Hur ska vi göra? Huvudregel Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är naturligtvis att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. I vår kommun är regeln således att vi aldrig personligen ska ta emot någon form av belöning för vår tjänsteutövning från leverantör eller annan annat än i enlighet med dessa regler. Vi får inte heller erbjuda någon en gåva eller förmån som är otillbörlig. Att göra detta kan betraktas som givande av muta, se kap 2.1. Vid representation ska kommunens riktlinjer för representation följas. I de följande punkterna ges exempel på situationer där frågor om mutor kan aktualiseras och vad som då kan vara tillåtet. Observera att detta endast är en exemplifiering på situationer där korruptionsbrott kan bli aktuella och inte någon uttömmande lista Måltider och julluncher Som förtroendevald eller anställd ska man alltid tacka nej till att bjudas på måltider av utomstående om inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget och är av enklare slag, typ bricklunch, samt inte förekommer allt för frekvent. Ett sådant samband kan finnas om den anställde har till uppgift att skapa eller behålla affärskontakter; om t ex en byggherre eller entreprenör vill visa ett i sammanhanget relevant projekt och bjuda på en enklare måltid är detta normalt tillåtet. Försiktighet ska dock iakttas om en och samma person eller grupp av personer ofta bjuder på lunch. Tänk dock på att det i dessa fall trots allt är enklare att betala sin lunch själv för att undgå misstanke om mutbrott. Dyrare luncher, så kallade affärsluncher, är inte tillåtet. Julluncher ska man alltid tacka nej till. Enklare förtäring, t.ex. smörgås eller kaffebröd, får tas emot. Rättsfall: Två tullassistenter lät sig bjudas på mat och öl av stewarden på en färja. De fick även handla obeskattade varor. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för bestickning Kundträffar Om ett utomstående företag som kommunen handlar med bjuder på en kundträff är det normalt tillåtet att delta om syftet med träffen är att utbyta information. Om det vid träffen bjuds på enklare förtäring innebär det inte att kundträffen därmed blir en muta. Det är dock viktigt att huvudsyftet är att ge information, inte vara en nöjestillställning. Om kundträffen avslutas med middag eller underhållning kan man 6

7 7(11) delta om man tackar nej till middagen eller underhållningen, om kundträffen i övrigt bedöms som viktig. Beslut om vem som får delta i en kundträff tas alltid av närmast högre chef Studieresor, kurser och seminarier Resor som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen har generellt sett ansetts vara straffria att delta i. Enligt vad som framgår av förarbetena till mutlagstiftningen anses det dock som otillbörligt om en anställd i offentlig sektor bjuds på en studieresa som omfattar mer än en dag. För att vara tillbörlig måste en resa/kurs/seminarium vara seriöst upplagd och ovidkommande nöjesarrangemang får i princip inte förekomma. Inbjudan ska vara riktad till arbetsgivaren och denne har att välja ut de personer som deltar. Om du som anställd får ett sådant erbjudande ska du således överlämna inbjudan till avdelnings- eller förvaltningschef för skriftlig bedömning. Rättsfall: Ett byggföretag hade som tradition att regelbundet bjuda kommunaltjänstemän på båtresa till Helsingfors för att förkorta beslutsvägarna. Resorna var huvudsakligen nöjesresor även om vissa studiemoment förekom. Representanter för byggföretaget dömdes för bestickning och kommunaltjänstemännen dömdes för mutbrott. Rättsfall: Innehavaren av en byggnadsfirma betalade för två Ålandsresor, tio luncher och tre kafébesök för en bostadsanpassningsbidragshandläggare vid kommunen. Byggnadsfirman betalade även för färjebiljetter, mat och dryck för en biträdande chef vid upphandlingsenheten inom samma kommun. Byggnadsfirmans innehavare dömdes för bestickning och handläggaren och den biträdande chefen för mutbrott Gåvor I princip ska gåvor aldrig tas emot från utomstående. Det är alltid förbjudet att ta emot kontanter. Särskild restriktivitet gäller för de personer som tillhör en av riskgrupperna i punkt 2.3. Enklare gåvor i samband med helgdagar som jul eller påsk kan accepteras om gåvan kan fördelas till alla anställda på en enhet, avdelning eller förvaltningen, t.ex. att jul- eller påskgodis ställs ut i fikarummet. Gåvor som av hävd brukar ges till lärare och annan personal på förskolor och skolor vid terminsslut är dock tillåtna så länge det gäller gåvor av enklare slag. Som ett riktmärke gäller att tillåtna gåvor inte får vara värda mer än 1 % av prisbasbeloppet 2. Observera att beloppsgränsen inte är absolut så till vida att en gåva kan vara att anse som otillbörlig även om värdet av gåvan är ringa. Kommunen har riktlinjer för när kommunen ger gåvor till sina anställda och förtroendevalda, se Riktlinjer för uppvaktning vid jämna födelsedagar, långvarig anställning m.m.. Rättsfall: En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska konjak i 50- årspresent av ett företag som tillverkade kemiska bekämpningsmedel. Gåvan ansågs otillbörlig och tjänstemannen dömdes för mutbrott. Rättsfall: Ett kommunalråd uppvaktades på sin sextioårsdag med ett presentkort på 1000 kr för ett i kommunen verksamt privat byggföretag. Kommunalrådet dömdes för mutbrott och direktören för byggföretaget dömdes för bestickning Tjänster En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från en leverantör eller annan utomstående, t ex reparation av bil eller hus. Detta är aldrig tillåtet. 2 Prisbasbeloppet för 2013 är kr. 7

8 8(11) Rättsfall: En byggnadsinspektör dömdes för mutbrott efter att ha fått arbeten utförda gratis på sin privata fastighet av ett byggföretag som var engagerat i kommunala projekt där inspektören var kontrollant Förmån och gåva i testamente Anställda inom vårdområdet kan bli särskilt utsatta för att vårdtagaren vill ge belöning för ett gott utfört arbete. På detta område gäller nolltolerans. För att upprätthålla kravet på lika vård och lika bemötande inom omsorgen, måste personalen omedelbart säga ifrån vid sådana tillfällen. Det är inte heller godtagbart att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Om en vårdare får veta att en vårdtagare tänker testamentera egendom till honom eller henne så ska vårdaren omedelbart klargöra för testatorn (vårdtagaren) att han eller hon inte får ta emot förordnandet. Den anställde bör avhålla sig från varje handlande som av testatorn kan uppfattas som ett samtycke till förordnandet. Ett tips är att den anställde berättar för sin närmsta chef att hon eller han tackat nej till ett förordnande och ber chefen dokumentera detta. Rättsfall: En hemsamarit tjänstgjorde hos ett äldre par och fick veta att hon satts in som testamentstagare till halva kvarlåtenskapen. Eftersom hon var medveten om att hon fanns med i testamentet och bl.a. var närvarade när testamentet skrevs på dömdes hemsamariten för mutbrott och hennes del i testamentet förverkades. Rättsfall: En kvinna som arbetade inom hemtjänsten fick reda på att ett äldre par som hon arbetade hos skulle sälja sin bil. Kvinnans dotter fick köpa bilen för kronor, trots att den värderats betydligt högre. Hovrätten fällde vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp Rabatter och lån Det är inte tillåtet att ta emot rabatter, följderbjudanden eller lån som inte riktar sig till samtliga anställda i kommunen. Rabatter inom ramen för en personalförening kan dock inte betraktas som otillbörliga, så länge alla anställda i kommunen har möjlighet att delta i föreningen. Rättsfall: Ett företag erbjöd anställd som beställde varor för mer än ett visst belopp för sin arbetsgivares räkning en freestyle som var värd 298 kr. Företagets representanter dömdes för bestickning Övriga erbjudanden, events, bonuspoäng m.m. Det kan förekomma att förtroendevalda eller anställda i kommunen får erbjudanden i tjänsten om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika events på fritiden. Det kan vara fråga om att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller aktiviteter som t.ex. golftävlingar och biobesök. Det är inte tillåtet att acceptera sådana erbjudanden. Eventuella biljetter som skickats med erbjudandet ska återsändas till avsändaren. Olika slags bonuserbjudanden såsom flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande tillfaller arbetsgivaren och ska endast användas i tjänsten. Rättsfall: Två kommuner diskuterade och utredde frågan om att upphandla vård och omsorg i konkurrens. En förtroendevald från vardera kommunen blev bjuden av ett anbudsgivande företag på en konferensresa med biljetter till ishockey-vm i Helsingfors. Chefen för det anbudsgivande företaget dömdes för bestickning och förtroendevaldna dömdes för mutbrott. 2.6 Hur tackar man nej? En vanlig fråga som uppkommer när en anställd erbjuds något av t.ex. en leverantör är hur man tackar nej. Det kan ofta upplevas som olustigt eller att man är oartig 8

9 9(11) om man tackar nej till en förmån. Enklast är att vänligt men bestämt tacka nej med hänvisning till dessa regler. Tack, men kommunen har regler som förbjuder mig att ta emot gåvor 3 Jäv 3.1 Vad säger lagen? Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommunstyrelsen och övriga nämnder finns i 6 kap kommunallagen. na talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. na gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan även den som bereder ett ärende, dvs. handläggaren. Ledamöter i kommunfullmäktige har en egen jävsregel i 5 kap 20 kommunallagen. Av hänsyn till det kommunala självstyret har jävsbestämmelsen för denna grupp av förtroendevalda getts en begränsad räckvidd och motsvarar i princip förvaltningslagens sakägar- och intressejäv samt släktskapsjäv. Bestämmelsen innebär att en ledamot i kommunfullmäktige inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. 3.2 Vad är syftet med jävsreglerna? Jävsreglerna tar i första hand sikte på hur en myndighets beslutsprocess kan uppfattas utifrån och inte på den förtroendevaldas eller anställdas oförvitlighet eller hederlighet. Det är således inte något försvar att t.ex. en jävig anställd deltar i ärendet på den grunden att hon eller han anses oförvitlig eller har arbetsgivarens fulla förtroende. 3.3 När är man jävig? Klara fall av jäv är om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående. Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet, ekonomiskt beroende av en part eller intressent, engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. 3.4 Följden av jäv Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Den 9

10 10(11) som är jävig får inte heller närvara vid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller beslutas. 3 Följden av att en jävig person deltagit i handläggningen eller beslutet i ett ärende kan bli att hela ärendet måste tas om. Är en person jävig i en upphandlingssituation kan det innebära att upphandlingen måste göras om. Är kontrakt redan skrivet kan det leda till att upphandlingen anses vara en otillåten direktupphandling vilket i sin förlängning skulle kunna leda till att kommunen döms att betala en s.k. upphandlingsskadeavgift på lägst kr och högst kr. 3.5 Hur ska du agera om du är jävig? Du är skyldig att omedelbart anmäla till närmast högre chef om du anser att du är jävig i ett ärende. Chefen ska omedelbart lämna över ärendet till någon annan tjänsteman som inte är jävig. Chefen ska göra en tjänsteanteckning i ärendet om varför ärendet lämnas över till annan tjänsteman. Är du förtroendevald ska du snarast möjligt anmäla till nämndens ordförande om du anser dig jävig i ett ärende. I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte känns bra och som därför kan ifrågasättas. Tänk på att myndighetens och ytterst samhällets anseende och förtroende kan skadas vid jäv. Detta gäller även i de fall där en intressekonflikt i lagens mening inte är jäv, men då det utåt sett kan misstänkas att något annat än objektiva och sakliga skäl ligger bakom ett beslut. I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. 4 Whistleblowersystem 4.1 Vad är en whistleblower? Whistleblowers är ett engelskt begrepp som avser personer som slår larm om oegentligheter eller brottslighet, oftast hos sin arbetsgivare eller hos en myndighet. 4.2 Danderyds whistleblowersystem Till Danderyds whistleblowersystem kan förtroendevalda och anställda vända sig om de har misstankar om allvarliga oegentligheter eller brottslighet till exempel mutbrott, jäv i upphandlingssituationer, tjänstefel, brott mot tystnadsplikten eller ekonomisk brottslighet. Syftet med systemet är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till kommunens kännedom om inte kommunikationen via linjevägen fungerar. 4.3 Hur anmäler du oegentligheter? Utgångspunkten är att varje medarbetare i första hand ska kunna ta upp eventuella misstankar om oegentligheter med sin chef. Om du som anställd t.ex. blir utsatt för 3 En jävig ledamot i kommunfullmäktige behöver dock inte lämna sessionssalen då ärendet som ledamoten är jävig i behandlas eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga. 10

11 11(11) försök till påverkan i ditt arbete som innebär ett brott mot lag eller interna kommunala regler ska du i första hand prata med din chef. Den chef som tar emot anmälan ska göra en skriftlig bedömning av anmälan och föreslå åtgärder. Bedöms en erbjuden förmån som brottslig ska chefen kontakta polisen efter samråd med kommunjuristen. Om en anställd av olika skäl inte vill kontakta sin chef med sina misstankar om allvarliga oegentligheter eller brottslighet kan han eller hon använda sig av kommunens whistleblowersystem. Detsamma gäller för kommunens förtroendevalda. Det innebär att man, anonymt om man vill, kan anmäla sina misstankar till kommunens jurist. Kommunjuristen diarieför anmälningen samt utreder och bedömer anmälan. Kommunjuristen föredrar anmälan för kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande med förslag till åtgärd. Tänk på att vara någorlunda konkret i din anmälan annars finns det en risk att anmälan inte kan utredas och åtgärdas. OBS: att whistleblowersystemet är till för förtroendevalda och anställda i Danderyds kommun. Om någon annan vill anmäla oegentligheter så har de möjlighet att göra det via synpunkter på kommunens hemsida. 5 Läsa mer - värdefulla länkar Kammarkollegiets skrift Att förebygga korruption i offentlig upphandling, Sveriges kommuner och landsting (SKL) skrift Om mutor och jäv Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner, reviderad Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden), 1 september 2012, Institutet mot mutor TCO. Rätten att slå larm. En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers. Transparency International Sverige. 11