Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 SKL:s skrift "Om mutor och jäv" ska gälla som utgångspunkt i arbetet att motverka mottagande och givande av mutor i Falkenbergs kommun. 2 Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag ska inom sina verksamhetsområden lyfta fram och informera personal och förtroendevalda om regler och förhållningssätt utifrån denna skrift. 3 Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att samordna detta arbete. 4 Anteckna att en exempelsamling, som löpande ska kunna revideras vid behov, beträffande agerande i olika situationer har tagits fram. 5 Med detta anses motionen behandlad. Beslutsunderlag Motion, inkommen , från Irhan Kasic (S) om framtagande av en antikorruptionspoiicy. SKL's skrift Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (reviderad ). Exempelsamling för agerande i olika situationer som berör representation och gåvor Sammanfattning av ärendet I motionen hänvisas till att ett antal kommuner tagit fram egna antikorruptionspolicyer för att minska risken för korruption inom sina organisationer. Motionären föreslår att Falkenbergs kommun tar fram en policy som reglerar grundläggande förhållningssätt för kommunens förtroendevalda och tjänstemän gentemot externa parter. Ekonomi Det framlagda förslaget påverkar i sig inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG Forts. 53 Övervägande Kanslienheten konstaterar, liksom motionären, att vissa kommuner har tagit fram dokument av det slag som föreslås. De kan ha olika benämningar som, exempelvis "Riktlinjer för representation och gåvor". Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat skriften "Om mutor och jäv" (senast reviderad ), som är en generell vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner. Den yttersta utgångspunkten för vad som gäller på detta område är reglerna i Brottsbalken om tagande och givande av muta. I Falkenbergs kommun finns redan ett antal fastställda dokument som berör detta område. Exempel på detta är internkontrollreglementet och reglerna för hantering av mobiltelefoner, bensinkort, representation och företagskort. Det kan i sammanhanget också nämnas att en "föregångare" till SKL-skriften är utlagd på kommunens intranät som en vägledning om hur man undviker mutor och jäv. Kanslienheten delar uppfattningen att ytterligare riktlinjer och information kan behövas. Ett sätt att göra detta kan vara att lyfta fram och informera om den nämnda SKL-skriften "Om mutor och jäv" och markera att den ska utgöra en allmän utgångspunkt för antikorruptionsarbetet i Falkenbergs kommun. Dessutom gäller naturligtvis andra befintliga och eventuellt nytillkommande dokument på området. 1 olika sammanhang har också framförts synpunkten att det bör finnas exempel med anvisningar och råd för konkreta situationer. I ett särskilt dokument har antal sådana exempel beskrivits med utgångspunkt från de regler på detta område som gäller i Halmstad kommun. Enligt kanslienhetens mening bör denna inte fastställas med ett politiskt beslut, eftersom den bör vara en exempelsamling där tillägg och ändringar vid behov ska kunna göras löpande utifrån de lagar och regler som allmänt gäller. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG Forts. 53 Yrkande Irhan Kasic (S), Per Sjövall (V), Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD Sveriges * Kommuner ' och Landsting

5 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner, landsting och regioner arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för kommuner, landsting och regioner fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare - medborgarna - att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. Men vad är "korrupt beteende"? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Denna vägledning vill vara ett stöd för det. Vi hoppas också att den ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats. Denna vägledning är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting Uppdateringen är föranledd av de lagändringar som trädde i kraft 1 juli Denna uppdaterade vägledning gäller enbart för kommuner, landsting och regioner. En kod för näringslivet och därmed också kommunala- och landstingskommunala bolag förvaltas av Institutet Mot Mutor (IMM), där SKL är en av huvudmännen. Sveriges Kommuner och Landsting Om mutor och jäv 2

6 Bakgrund och syfte I kommuner, landsting och regioner arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma här har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss. Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Ett syfte med denna vägledning är att visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten. Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv. Ett tredje syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du och dina kollegor gör klart för er hur lagarna och myndighetens regler ska tillämpas i olika mut- och jävssituationer som skulie kunna uppkomma på arbetsplatsen. KORRUPTION korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor. Nationalencyklopedin, Vägledningen vänder sig till dig som är offentligt anställd, dvs. till dig som arbetar i kommun, landsting eller region och till dig som är förtroendevald inom samma verksamhet. Verksamhet i kommuner, landsting och regioner spänner över skiftande områden och de anställda är verksamma under varierande förhållanden. Därför blir vägledningen med nödvändighet allmänt hållen. Om mutor och jäv 3

7 Tagande av muta och givande av muta m.m. Vad säger lagen? Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmånvid röstning finns i 17 kap. BrB. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5 a BrB). Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b BrB). Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder någon enotillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling(10 kap. 5 d BrB). Tillbörligt och otillbörligt Gränsen mellan en "tillbörlig" och en "otillbörlig" förmån är flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan konstatera att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. Synnerligt strängt ser man på integritetskänsliga situationer såsom myndighetsutövning och offentlig upphandling. Några exempel på rättsfall finns sist i skriften. En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Om mutor och jäv 4

8 Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen. Att fundera över Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är: Är detta en förmån och varför erbjuds den mig? o Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen? Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda förmåner som exempelvis inköp till "självkostnadspris". Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är naturligtvis att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att avböja en gåva eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att ta emot den. Men om den över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara helt klart att den inte kan uppfattas som muta. Ibland kan även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penninggåvor kan aldrig tas emot även om det skulle röra sig om små belopp. Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan dock naturligtvis inte bli tillbörlig genom att en chef godkänner den. Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de lagar, policies och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis den. Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar att acceptera men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas emot. Du bör då snarast lämna gåvan till behörig chef för beslut om hur myndigheten ska ta hand om den. Om mutor och jäv 5

9 Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörliga bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete. Vi har anledning att förvänta oss att även andra på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdraget och mot uppdrags-givaren - ytterst medborgarna - innebär att vi inte heller stillatigande ska acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet. Därför bör du agera om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning. Du kan exempelvis informera lämplig överordnad. Vidare finns alltid möjligheten att vända sig till myndighetens ledning, internrevisionen eller till polis och åklagare. Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och anmälningsskyldighet Arbetstagare inom det offentliga kan utnyttja den grundlagsfästa yttrandefriheten och delta i den offentliga debatten. Till yttrandefriheten är knuten meddelarfriheten som främst innebär att offentligt anställda kan lämna uppgifter till massmedia utan risk för repressalier. Arbetstagare i kommunal- och landstingskommunal verksamhet har i vissa fall även en skyldighet att anmäla missförhållanden. Bland annat i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen finns exempel på sådan anmälningsskyldighet. Om mutor och jäv 6

10 Jäv och andra intressekonflikter Vad säger lagen? Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner finns i 6 kap kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan gäller även den som bereder ett ärende. När är man jävig? Klara fall av jäv är om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående. Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet, ekonomiskt beroende av en part eller intressent, engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte "känns bra" och som därför kan ifrågasättas. 1 denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som tjänsteman eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens mening. I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet "för säkerhets skull". Om mutor och jäv 7

11 Verkan av jäv Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Den som är jävig får inte heller närvaravid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller beslutas. Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant meddela detta, normalt till din chef. Är du tveksam om jäv föreligger bör du ta upp frågan till diskussion. Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är jävigkan du orsaka försening av det eftersom ett beslut i ärendet kan överklagas på grund av jävet. Ansvaret för att lagarna följs Det ingår i kommunens, landstingets eller regionens ansvar for sin verksamhet att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten. I frågor som rör mutor och jäv har många organisationer kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet. Det är angeläget att man skapar förutsättningar för återkommande arbetsplatsdiskussioner om hur regler och riktlinjer ska tillämpas. Det är ditt ansvar att sätta dig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat att i diskussion med dina chefer och kollegor aktivt medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på din arbetsplats uppfyller högt ställda etiska krav. Om mutor och jäv 8

12 Några rättsfall En kvinna som arbetade inom hemtjänsten fick reda på att ett äldre par som hon arbetade hos skulle sälja sin bil. Kvinnans dotter fick köpa bilen för kronor, trots att den värderats betydligt högre. Hovrätten falide vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp. Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B , dom En före detta kommuntjänsteman dömdes för bland annat grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman sedan han instruerat en byggare att fakturera kommunen för kostnader för sitt privata bygge. Byggaren, som varit upphandlad av kommunen, fick även själv stå för kostnader för bygget. Norrköpings tingsrätt, mål nr B , dom Den tekniske chefen vid det kommunala bostadsbolaget dömdes av tingsrätten för grovt mutbrott till sex månaders fängelse efter att ha tagit emot 23,8 ton tegel - värt kronor - av ett byggbolag. Teglet användes till bygget av mannens privata villa. Mannen betalade endast för frakten och syftet var att bolaget skulle gynnas i kommande upphandlingar. Att mannen hade haft en särskild ställning och ett övergripande ansvar för upphandlingar gör att brottet kvalificeras som grovt. Hovrätten ansåg vid en helhetsbedömning att det varit fråga om en otillbörlig belöning som haft samband med tjänsteutövning. Vid bedömning av om brottet var att betrakta som grovt ansåg hovrätten att den aktuella förmånen varken kunde sägas vara obetydlig eller betydande. Hovrätten ansåg inte att chefen allvarligt hade missbrukat sin förtroendeställning, inte heller att avsikten med gåvan var att rubba den fria konkurrensen. Hovrätten ansåg varken att det var självklart att verksamhet som bedrivs i ett koinmunalägt aktiebolag ska betraktas som väsentligt offentlig verksamhet och därmed utgöra ett centralt skyddsområde för samhället, eller att chefen haft en tjänst av beskaffenhet som kräver särskilt integritetsskydd som medför att varje otillbörlig belöning är att bedöma som grov oavsett omständigheterna i övrigt. Preskriptionstiden för mutbrott av normalgraden är fem år. Eftersom gärningen ägde rum under våren 2003 och åtalet väcktes först den 18 januari 2011 var brottet preskriberat och hovrätten lämnade åtalet utan bifall. Göteborgs tingsrätt, mål nr B , dom , samt Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B Om mutor och jäv 9

13 En kvinna arbetade inom hemtjänsten i en kommun och mannen var en av hennes 50 brukare. Kvinnan fick kronor utbetalat till sig vid ett antal olika tillfällen. När uppgiften nådde arbetsledningen skiljdes kvinnan från tjänsten och hon åtalades för mutbrott. Kvinnan hann betala tillbaka kronor innan mannen avled, men hon förklarade också att hon var införstådd med att hon var skyldig dödsboet de resterande kronorna. Även om det endast var ett lån var lånet mycket förmånligt och även om sköterskan och brukaren också utvecklat en privat vänskapsrelation, var det genom hennes anställning inom hemtjänsten som de två fick kontakt med varandra. Tingsrätten dömde kvinnan till mutbrott. För straffansvar är det inte nödvändigt att konstatera att en förmån faktiskt haft betydelse för en funktionärs handlande. I förarbetena har uttalats, att varje transaktion som objektivt sett är ägnad att påverka funktionärens tjänsteutövning är att betrakta som otillbörlig. Avsikten är att ge ett långtgående skydd för vad man kallat tjänstens integritet. Värmlands tingsrätt, mål nr B , dom Innehavaren av en byggnadsfirma betalade för två Ålandsresor, tio luncher och tre kafébesök till ett sammanlagt belopp om kr för en bostadsanpassningsbidragshandläggare vid kommunen. Byggnadsfirman betalade även för färjebiljetter, mat och dryck till ett sammanlagt belopp om kr för en biträdande chef vid upphandlingsenheten inom samma kommun. Tingsrätten bedömde förmånerna som otillbörliga, då det varit fråga om nöjesresor samt att handläggaren och biträdande chefen i egenskap av kommunala tjänstemän måste iaktta en mycket stor restriktivitet med att motta förmåner av denna art från en av kommunens större uppdragstagare. Byggnadsfirmans innehavare dömdes för bestickning till dagsböter, handläggaren till villkorlig dom och dagsböter och den biträdande chefen till dagsböter. Norrköping tingsrätt, mål nr B , samt Göta Hovrätt, mål nr B Ett kommunägt utbildningsbolag bjöd in till och arrangerade älgjakt för arbetstagare inom företag, landstings- och kommunal verksamhet, länsarbetsnämnd, skatteförvaltning m.m. Kostnaden för älgjakten, vilka inkluderade kostnader för jaktupplåtelse, fallavgift för älgar samt enklare kost och logi, betalades av utbildningsbolaget. Sammanlagt 11 personer i utbildningsbolaget åtalades för bestickning alternativt medhjälp till bestickning. Åtal för bestickning ogillades av tingsrätten men bifölls av hovrätten. Lycksele tingsrätt, mål nr B /2001 samt RH 2003:56 (ej prövningstillstånd) Om mutor och jäv 10

14 Två kommuner diskuterade och utredde frågan om att upphandla vård och omsorg i konkurrens. En politiker från vardera kommunen blev bjuden av ett anbudsgivande foretag på en konferensresa med biljetter till ishockey-vm i Helsingfors. Chefen för det anbudsgivande företaget dömdes för bestickning och politikerna dömdes för mutbrott. Östersunds tingsrätt, mål nr B /2001 (ej prövningstillstånd) Institutet mot Mutor har en rättsfallsbank där domar från år 2000 och senare refereras, Om mutor och jäv 11

15 Om mutor och jäv Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall. Denna vägledning är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting Uppdateringen är föranledd av de lagändringar som trädde i kraft 1 juli Denna uppdaterade vägledning gäller enbart för kommuner, landsting och regioner. Upplysningar om innehållet Ann Sofi Agnevik, Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 Beställningsnummer: 5275 Text: Ann Sofi Agnevik Ladda ner på Beställningsnummer Sveriges A Kommuner och Landsting Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

16 Representation och gåvor Riktlinjer i olika situationer - exempel Måltider Vi ska inte låta oss bjudas på måltider av en arrangör, leverantör eller entreprenör om inte måltiden har ett naturligt samband med arbetet och är av typen normal affärslunch eller middag. Även i så fall får måltiderna inte förekomma ofta och/eller regelbundet under längre period. Det är även tillåtet med enkel förtäring av typ "kaffe med tilltugg" när det har samband med arbetet. Visning av projekt Om en entreprenör (motsvarande) vill visa ett relevant projekt och i samband med det bjuda på enklare måltid är detta normalt tillåtet. Även här gäller att det dock inte får förekomma ofta eller regelbundet under längre period. Om det är aktuellt med resa och/eller logi för att delta i visningen så ska det i så fall bekostas av kommunen, förutsatt att ansvarig chef har godkänt deltagande. Kundträffar Om ett företag som kommunen handlar med bjuder på en kundträff är det normalt tillåtet att delta om syfte är att få/utbyta information. Om det vid en sådan träff förekommer viss underhållning och enklare förtäring är detta normalt tillåtet. Det är dock viktigt att huvudsyftet är information och inte nöje. Träffen får heller inte vara "lyxbetonad". Om det är nödvändigt med resa och/eller logi, ska det bekostas av kommunen och på vanligt sätt godkännas av ansvarig chef. Studieresor, konferenser Studieresor och konferenser som affärskontakter vill bjuda på tackar vi nej till. Om studieresan/konferensen är viktig för arbetet står kommunen för kostnaderna för konferensen och ev resa och logi. Om arrangören vid något tillfälle bjuder på enklare förtäring under konferensen är det dock normalt inte att betrakta som muta. Deltagandet i konferensen/studieresan ska på normalt sätt godkännas av ansvarig chef. Gåvor Vi ska inte ta emot gåvor av arrangörer, leverantörer eller entreprenörer. Gåvor kan vara av olika slag, inte bara presenter. Även biljetter till olika evenemang kan betraktas som gåva. En gåva kan dock accepteras om den är av ringa värde, inte förekommer regelbundet, och om den lämnas i ett sammanhang där deltagandet är relevant utifrån den roll som den berörde har i detta sammanhang. Om man sysslar med myndighetsutövning, upphandling/inköp eller arbetar inom omsorgsområdet är det särskilt viktigt att var försiktig rned att ta emot gåvor. Penninggåvor eller motsvarande får aldrig tas emot. Gåvor där sedvanliga umgängesformer förutsätter att gåvan tas emot, även om den egentligen är för dyrbar, ska överlämnas till kommunen.

17 Rabatter, lån Rabatter eller förmånliga lån som inte erbjuds generellt till alla anställda och kan betraktas som normal marknadsföring får inte tas emot. Erbjudanden om förmåner på fritiden Ett erbjudande från en affärskontakt om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden ska vi tacka nej till. Det kan t ex gälla resor, lån av fritidsbostad eller deltagande i ett evenemang som annars skulle varit kopplat till en kostnad. Det spelar ingen roll att det avser aktivitet på semester/fritid. Eventuella vänskapsband spelar heller ingen roll - man ska alltid uppträdasakligt och opartiskt. Man behöver inte heller ha blivit påverkad av förmånen - det räcker att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli påverkad. Vid utlandsresor De lagar och regler som annars gäller ska normalt tillämpas även vid utlandsresor. Om lokala regler och lagstiftning är strängare gäller naturligtvis dessa regler. Vid tveksamhet Vid tveksamhet - diskutera med ansvarig chef. Observera dock att en otillbörlig gåva eller förmån i sig inte blir tillbörlig genom att en chef godkänner den. Ett sätt att undvika gränsdragningsproblem är alltid att tacka nej.

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor RIKTLINJER Riktlinjer mot mutor POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern.

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. REVISIONSRAPPORT 2011-11-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 11REK20 Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. Kommunrevisionen

Läs mer

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2006-10-18. SAMMANFATTNING Många medarbetare

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III Supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Svensk straffrätt III Detta supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten gäller dels den reform av mutbrotten som genomfördes år

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

God domarsed. Grundsatser och frågor

God domarsed. Grundsatser och frågor God domarsed Grundsatser och frågor Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Grundsatser och frågor 4 1 Inledning 1.1 Utgångspunkter Domstolarnas uppgift är ytterst att upprätthålla rättsordningen.

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Rapport 2013:15. Den anmälda korruptionen i Sverige. Struktur, riskfaktorer och motåtgärder

Rapport 2013:15. Den anmälda korruptionen i Sverige. Struktur, riskfaktorer och motåtgärder Rapport 2013:15 1 2 Den anmälda korruptionen i Sverige Struktur, riskfaktorer och motåtgärder Den anmälda korruptionen i Sverige Struktur, riskfaktorer och motåtgärder Rapport 2013:15 Brå centrum för

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

! " # $ % &" " & ' (

!  # $ % &  & ' ( ! "# $ % &" "& ' ( SAMMANFATTNING Landstingets revisorer i Dalarna har uppdragit åt BDO Consulting Group att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i landstingets arbete med att förebygga och förhindra

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt.

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt. Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, SBU, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen,

Läs mer

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas 1. (5) 2008-06-17 Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket,

Läs mer