BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN"

Transkript

1 Kfge Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands kommun skall bestämmelserna i denna byggnadsordning tillämpas, om inte något annat bestäms i en antagen general- eller detaljplan. Dessutom gäller naturligtvis också bestämmelserna i; - Plan och bygglagen (ÅFS 102/08) i fortsättningen PBL - Plan och byggförordningen (ÅFS 107/08), i fortsättningen PBF - Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 107/08) Stadganden och bestämmelser som påverkar byggnadsverksamhet finns också i annan lagstiftning. Denna byggnadsordnings syfte är att åstadkomma ett planmässigt byggande och en hållbar utveckling utifrån de lokala förhållandena i kommunen. Byggnadsordningen strävar också till att skydda natur och kulturvärden samt att markanvändningen skall ske så att en god livsmiljö skapas och upprätthålls med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet Som kommunens byggnadstillsynsmyndighet fungerar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland under vilken byggnadsinspektören lyder. Byggnadsnämndens beslutsrätt kan med stöd av PBL 14 4 mom i instruktion eller med kommunfullmäktiges beslut i tillstånds- och övervakningsärenden, som annars enligt PBL och PBF ankommer på byggnadsnämnden, delegeras till byggnadsinspektören. 2 BYGGLOVSBESTÄMMELSER 2.1 Befrielse från tillståndsplikt Utan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden får uppföras följande byggnader och konstruktioner: På detaljplaneområde om i planen inte annat bestämts (PBL 68 ): - friliggande komplementbyggnader med en sammanlagd våningsyta på högst 10 m2 och med en taknockshöjd på högst 3,0 meter,

2 2 - skärmtak med en största area av 12 m2, - mur eller plank på högst 1,8 m för att ordna skyddad uteplats på tomt, Utanför detaljplaneområde (PBL 68 ): - friliggande carport på högst 30 m2, - friliggande komplementbyggnader med en sammanlagd våningsyta på högst 15 m2 och med en taknockshöjd på högst 3,0 meter, - skärmtak med en största area av 15 m2, - glasa in en uteplats under skärmtak, En komplementbyggnad är en ekonomibyggnad i en våning som används som förråd eller övernattningsstuga. Byggnaden i fråga skall vara placerad minst 30 meter från strandlinjen samt minst 5 meter från rålinjen, om inte grannen gett skriftligt samtycke till placering närmare rålinjen än 5 meter. 2.2 Bygglovs- eller anmälningsplikt för ekonomi- och förrådsbyggnader (PBL 68 ) Istället för bygglov skall anmälningsförfarande tillämpas utanför ett detaljplaneområde för följande byggnader: - sjöbod, lusthus eller dylik byggnad om max 15 m 2 närmare strand än 30 meter För ladugård eller annat djurstall, sädestork, kiosk eller annan försäljningsbyggnad för livsmedel samt för bastubyggnad skall alltid ansökas om bygglov. Bygglovsplikten undantar inte behovet av eventuella andra lov och tillstånd som kan behövas för byggnaden eller verksamheten i den. 2.3 Föreskrifter om förfarandet Till en anmälan skall fogas; - en utredning om besittningsrätten till byggnadsplatsen/fastigheten. - situationsplan som visar byggnadens eller konstruktionens storlek och placering - en planritning - fasadritning från minst två håll Om byggnadsinspektören anser att projektets karaktär är sådant att grannarnas rättsskydd eller det allmänna intresset det fordrar, (konstruktionssäkerhet, brandskydd, betydlig miljöpåverkan, hälsoskydd eller andra allmänna säkerhetsintressen), skall byggnadsinspektören begära att bygglovsansökan inlämnas istället för anmälan. Kommunens byggnadstillsyn skall inom 14 dagar från mottagande av en bygganmälan meddela anmälaren ifall åtgärden enligt PBL eller andra skäl inte får påbörjas innan den erhållit bygglov.

3 3 3 PLACERING AV BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SAMT MILJÖANPASSNING 3.1 Avståndsbestämmelser Avstånd till grannes mark eller byggnad På ett detaljplaneområde skall en byggnads avstånd vara minst fyra (4) meter från tomtgränsen om inte annat anges i planen Avstånd till väg Utanför ett detaljplaneområde skall byggnad placeras på minst 5 meters avstånd från tomtgränsen eller minst 10 meter från grannes byggnad. En byggnad som är mer än 10 meter hög skall dock placeras minst lika långt från grannes byggnad som byggnaden är hög (PBF 18 ). Med grannes skriftliga samtycke kan byggnad placeras närmare tomtgränsen. Båthus får dock också utan samtycke placeras närmare grannes byggnad inom ett båthamnsområde om detta följer det lokala traditionella byggsättet. Brandfarliga byggnader, såsom exempelvis rökbastu, värmecentral eller liknande, får inte placeras närmare än femton (15) meter från mark som någon annan äger eller besitter, inte heller närmare än tjugo (20) meter från en byggnad som står på mark som någon annan äger eller innehar, ifall grannen inte gett sitt samtycke till en närmare placering (PBF 18 ). Inom tätbebyggda områden och traditionella byaområden skall i byggnadslovsbehandlingen vikt läggas vid anpassning av nybyggnader till det rådande byggsättet och bostadshusens traditionella placeringsmönster. En gödselstad skall placeras tillräckligt långt, dock minst femtio (50) meter från grannfastighets gräns, så att grannfastigheten inte förorsakas olägenhet. Med grannes samtycke kan dylik konstruktion placeras närmare gränsen (PBL 1 och 89, Hälsovårdslagen, Vattenlagen). Byggnad får ej placeras närmare en landsvägs mittlinje än tjugo (20) meter, om inte landskapets trafikavdelning medgett placering närmare. Motsvarande mått vid bygdeväg är tolv (12) meter. En byggnad får inte placeras närmare än 20 m från en allmän landsväg eller 12 m från en bygdeväg räknat från körbanans mittlinje eller på vägens frisiktsområde (Landskapslag om allmänna vägar ÅFS 23/1957). Byggnad får ej placeras närmare en kommunalvägs mittlinje än tolv (12) meter, om inte kommunens vägnämnd medgett placering närmare. Ej heller får byggnad placeras närmare än 12 m från en kommunalväg räknat från körbanans mittlinje om kommunens vägnämnd inte medgett undantag för en placering närmare vägområdet (Landskapslag om kommunalvägar, ÅFS 16/1964).

4 4 Byggnad får ej placeras närmare en enskild väg än tio (10) meter från körbanans mittlinje räknat, om ej närområdets befintliga bebyggelsemönster och struktur motiverar en närmare placering. Om landskapets vägnämnd på basen av landskapslag om enskilda vägar (ÅFS 59/ , 1 mom) har fattat beslut om att en byggnads avstånd från enskild väg skall vara minst 12 meter från körbanans mittlinje, skall vägnämndens medgivande fås för en placering närmare vägen än ovan nämnda 12 meter. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte byggande på ett detaljplaneområde. Buller och dylika frågor behandlas i punkt Höjd över medelvattenstånd (PBF 21 ) Bostadshus och andra byggnader avsedda för boende (även fritidsboende) samt ladugård, häststall eller andra djurstall får inte placeras lägre än 2 meter över medelvattenståndet om inte särskilda åtgärder vidtas för att hindra vatten att tränga in i byggnaden eller dess tekniska anordningar. Minimihöjden +2,00 avser golvets höjd ovan medelvattennivån om det är frågan om byggande vid havsstrand. Minimihöjden vid insjöar och dylika platser avgörs från fall till fall. En bastubyggnad om max 15 m 2, samt andra ekonomibyggnader utan värmeisolering får dock placeras på en lägre nivå än 2 meter över medelvattennivån (PBF 23 2 mom) dock så att deras golvnivå är minst 1,5 meter över havets medelvattenstånd, förutsatt att byggnadens konstruktioner är sådana att bestående skada ej förorsakas av tillfällig översvämning. Höjdbegränsningarna gäller inte båthus och dylika byggnader. Minimihöjden +1,50 avser golvets höjd ovan medelvattennivån om det är frågan om byggande vid havsstrand. Minimihöjden vid insjöar och dylika platser avgörs från fall till fall. 3.2 Anpassning av byggnader till den bebyggda miljön och landskapet (PBF 21 ) Byggnaderna skall placeras på tomterna så att landskapets naturenlighet och landskapsbilden bevaras så bra som möjligt. På åkermark, som har betydelse för landskapet, skall byggandet i mån av möjlighet placeras i anslutning till befintliga gårdsområden och skogsdungar. Vid byggande och placering av byggnader och konstruktioner skall även skyddade naturtyper och fornlämningar aktas och bevaras. Därtill i mån av möjlighet speciella naturobjekt såsom flyttblock, vackra träd, naturängar osv. sparas.

5 5 De huvudsakliga gårdsarrangemangen såsom vägar och dylikt skall framgå av situationsplanen. 3.3 Miljövård och tillsyn över miljön Med stöd av PBL 89 och 91 stadgas: En byggnad och dess omgivning skall hållas i sådant skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter eller avsevärt förfular omgivningen. Tomten och byggnaderna skall användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i ett sådant skick som deras användningsändamål och den omgivande markanvändningen förutsätter. Planteringarna får inte begränsa sikten så att trafiksäkerheten riskeras. Följande regler gäller för detaljplanerade områden; Uteförråd, sopgårdar samt sopinsamlings- och komposteringskärl som väsentligt påverkar miljön skall avskärmas med planteringar eller en inhägnad. Tillfälliga skydds- och båtuppställningskonstruktioner eller liknande får inte till storlek eller utseende vara oskäligt störande för grannarna eller annars förfula miljön. Byggnadsnämnden eller av denna utsedda syneförrättare eller tjänsteman övervakar tomternas, byggplatsernas och byggnadernas ordning och skick och kan vid behov förrätta syner. 3.4 Inhägning (PBL 67 och 68 ) Inhägnad i tomtgränsen med en höjd på högst 1,5 m får uppföras såvida byggnadsnämnden av särskilda skäl inte förbjuder det. Om inhägnad högre än 1,5 m placeras närmare tomtgränsen än 5 m skall grannen höras innan bygglov beviljas. Byggnadsnämnden kan då förhållandena det påkallar, ålägga ägare eller innehavare av tomt att inhägna denna, varvid myndigheten fastställer höjd, art och läge för den inhägnad som skall uppföras. Inhägnaden kan utgöras av staket, mur, häck eller liknande. Inhägnad skall utföras stadigt och så att den passar in i omgivningen. Inhägnad skall uppföras, placeras och underhållas så, att den därigenom inte åsamkar fara för trafiken genom att sikten begränsas. Inhägnad mot väg eller annat allmänt område skall i sin helhet uppföras på tomtens sida om gränsen och underhållas av tomtägaren eller -innehavaren. Om detaljplanen kräver att staket eller dylikt skall byggas i rålinjen mellan två tomter är vardera tomtens eller byggplatsens ägare skyldig att med hälften var delta i kostnaderna för byggandet och underhållet av ett staket eller dylikt, om det inte föreligger särskilda skäl för att fördela skyldigheten på annat sätt. Om

6 6 grannarna inte kan överenskomma om saken avgörs fördelningsgrunderna av byggnadsnämnden. 3.5 Gårdsområden/gårdsplaner Dränering av byggplats En byggplats skall täckdikas tillräckligt djupt. Dagvatten skall avledas så att det inte vållar olägenhet utanför fastighetens gränser. Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till avloppssystemet. Om vattenflödet på tomten förändras skall dag- och dräneringsvattnet avledas så att förändringarna inte medför olägenhet för användningen av tomten eller de intilliggande områdena. En plan för avledning av yt- och dräneringsvatten skall vid behov fogas till ansökan om bygglov. Dag- och dräneringsvatten skall avledas till regnvattensystemet. Om detta inte är möjligt skall vattnet ledas från byggnader till befintliga diken eller den omgivande terrängen. Om detta stadgas närmare i Vattenlagen för Åland (ÅFS 61/96) Byggnads och gårdsplans höjdläge En byggnads höjdläge skall anpassas till omgivningens höjdlägen samt till gatans höjd och till kommunalteknikens höjdlägen. När en byggnads grundläggningsdjup och lägsta golvnivå bestäms skall avloppsnätets uppdämningshöjd, grund- och svämvattennivån samt möjligheterna att dränera grunden iakttas. Sockelhöjden skall i medeltal vara minst 0,4 m från omgivande markyta om inte annat anges i detaljplan eller risk för fuktskador annars kan undvikas. Gårdsplanens höjdläge skall anpassas till omgivningens höjdlägen. I samband med en nybyggnad och tillbyggnad skall gårdsplanen planeras och anläggas så att dagvattenflödet över tomt- och byggplatsens gränser till grannen inte därigenom ökar. I samband med bygglovet skall vid behov tomtens höjder och grundundersökningar samt en plan för gårdens anläggande presenteras. Gårdsplanens höjdläge skall bibehållas huvudsakligen i enlighet med de ritningar som fastställts i samband med bygglovet och får inte väsentligt ändras utan byggnadsnämndens tillstånd. Byggnadsnämnden eller byggnadsinspektören kan kräva av sökanden att tomtens och den planerade byggnadens hörnpunkter och höjdlägen utmärks i terrängen innan bygglovet beviljas.

7 Trafikregleringar (PBL 89 ) Till tomt eller byggnadsplats skall finnas en körbar infart från gata eller allmän väg, som fyller kraven på brandväg och är placerad så, att den inte föranleder olägenhet för trafiken på gata eller allmän väg. Rekommenderas att räddningsvägen till tomt samt trafiklederna för utrycknings- och servicefordon hålls i framkomligt skick året runt. På småhusområden där brandsläckningsoch räddningsuppdrag kan utföras från gata kan kraven på infart och räddningsväg på tomt lindras. Brand- och räddningsverk skall ha fri passage med lyftanordning till alla bostäder i byggnader med tre eller flera våningar. Sådana räddningsvägar skall markeras och hållas farbara under alla tider på dygnet året runt. Infart till gårdsplan skall ha en bredd på minst 3 meter samt en fri höjd på minst 2,7 meter. På småhusområden, där tillgängligheten annars kan lösas gäller inte ovannämnda krav. En tomt som är avsedd för bostadsbyggnader får inte användas till långvarig parkering eller förvaring av buss, kombinationsfordon eller flere än två lastbilar. Byggnadsnämnden kan bevilja tillstånd till dylik parkering efter att grannarna har blivit hörda. 3.6 Reklamanordning, skylt, mast, markis på byggnad 3.7 Adressangivelse Vid montering av försäljnings-, reklam- eller annan liknande anordning såsom skylt, skyltskåp samt belysningsanordning och mast skall beaktas följande: 1) att anordningen fästs stadigt, 2) att anordning inte medför olägenhet för fotgängare, trafiken samt gatuunderhållet och inte heller är märkbart störande samt 3) att anordningens form, färg och konstruktion lämpar sig och passar in i omgivningen samt ansluter sig till närliggande verksamhet. Om placering av från byggnad fristående reklamskylt utanför detaljplanerat område stadgas i Landskapslag om naturskydd 25 (ÅFS82/1998). Ägaren eller innehavaren av en bebyggd tomt/fastighet är skyldig att sätta upp ett adressnummer enligt det av kommunen fastställda numreringssystemet. Adressnumret skall vara tydligt och synas från gata och trafikleder. På hörnhus skall adressnumret sättas upp mot vardera gatan. Om samma fastighet har flera bostadshus mot samma gata, skall adressnumret sättas upp på varje hus.

8 8 Om en byggnad inte ligger invid en gata eller någon annan trafikled eller i omedelbar närhet av sådan, skall byggnadens adressnummerskylt eller motsvarande information sättas upp i början av den körväg som leder till byggnaden/fastigheten. Om det finns flere trapphus i en byggnad, skall de markeras med bokstäver. Varje lägenhet i byggnaden skall ges ett löpande nummer med början från den nedersta våningen i A-trappan. Lägenheterna i ett radhus kan markeras även med bokstäver. Källarutrymmen eller förrådsutrymmen skall förses med samma nummer som den motsvarande lägenheten. I den nedersta våningen i ett trapphus skall det på en synlig och vid behov upplyst plats, finnas en skylt med efternamn eller firmanamn på lägenheternas eller utrymmenas innehavare. I ett hus med flera lägenheter skall det på en synlig plats finnas en skylt som visar fastighetsskötarens eller disponentens lägenhet eller kontaktuppgifter. 3.8 Särskilda bestämmelser om byggnadsrätt på detaljplaneområden Förutom de friliggande komplementbyggnader och skärmtak varom stadgas i PBL 68 1 mom får mindre ouppvärmda inglasade utrymmen såsom verandor, balkonger och terrasser i anslutning till byggnad byggas utöver tomtens tillåtna våningsyta. Inglasade uppvärmda utrymmen får inte byggas utöver tomtens tillåtna våningsyta. Källarutrymmen får byggas, förutom inom byggnadsområdet, även under gårdsplanens naturliga markhöjd, där byggandet inte är förbjudet i detaljplanen. Om inte annat anges i detaljplan får carport och skärmtak byggas utanför angivet byggnadsområde på tomt. Konstruktionen får inte placeras närmare grannes gräns än fyra (4) meter utan grannes samtycke. Över den i detaljplanen föreskrivna byggnads- och takhöjden får enkla torn, gavlar, fönster, ventilations- och skorstenspipor, skyddsräcken samt andra liknande byggnadsdelar uppföras om de passar in i den bebyggda miljön och dess placering inte i betydande mån inverkar på omgivande bosättning. PBF BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE 4.1 Tomt Kravet på minimistorlek (2000 m 2 ) på byggnadsplats utanför detaljplanerat område definieras i PBL 64 om inte något annat följer av en antagen generalplan. Är det en tomt som gränsar till strand, skall tomtens bredd vid strandlinjen vara minst 40 meter.

9 9 Byggnadsnämnden kan av synnerliga skäl bevilja avvikelse från kravet på minimistorlek vid nybyggnad, dock inte under 1200 m 2, om tomten kan anslutas till allmänt vatten- och avloppsledningsnät, eller att avloppsvattnet kan renas helt eller delvis utanför den egna tomten. Om tomten är styckad före kan byggnadsnämnden bevilja avvikelse från kravet på 40 meter strandlinje vid nybyggnad, dock inte under 30 meter. Detta motiveras med att fastighetsägare annars straffas oskäligt med en retroaktiv byggnadsinskränkning. Byggnadsnämnden kan bevilja bygglov för bostads- eller fritidshus på strandtomt oberoende av kravet på minimistorlek (2000 m 2 ) enligt PBL 64, om byggnadsplatsen redan är bebyggd med ett bostads- eller fritidshus och lovet gäller ersättande av befintligt bostads- eller fritidshus. Detsamma gäller tillbyggnad av bostads- eller fritidshus. Holmar som saknar mark lämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda. Kala obebyggda holmar och skär kan bebyggas om holmens terräng särskilt väl lämpar sig för bebyggelse. Vid dessa fall skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastubyggnaders (max 15 m 2 ), båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämn-den av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. Strandlinjens minsta längd om 40 meter samt minsta avstånd mellan byggnad och strandlinje om 30 meter motsvaras av bestämmelserna i PBL 1. Begränsningarna behövs också för att man skall uppnå en bra livsmiljö samt en hållbar bebyggd miljö. Motiveringar till speciella bestämmelser. (Områdena anvisade på kartbilaga 1) För att en miljömässigt hållbar utveckling samt tillgodose en rättvis behandling av de olika markägarna har följande bestämmelser införts för Järsö-Nåtö området (huvudöarna). 1) Den generella grundbyggnadsrätten beräknas för varje fastighet enligt kvoten ett bostads- eller fritidshus per m 2 mark enligt fastighetens storlek den Man tar också i beaktande fastighetsutvecklingen och utnyttjade grundbyggnadsrätter fram till dags dato. Begränsningarna är de samma som i tidigare byggnadsordning. På det sättet uppnås kontinuitet och likabehandling. En generalplan för området i fråga är under beredning (år 2013).

10 10 Bilagor; - Karta med områdets gränser 4.2 Tomtens byggnadsrätt Tomtens sammanlagda byggnadsrätt utanför detaljplaneområde är enligt PBF 20, högst 15 % av tomtens areal. På en tomt utanför ett detaljplaneområde får byggas ett bostads- eller ett fritidshus med två lägenheter med högst två våningar jämte ekonomibyggnader inom ramen för tomtens totala byggrätt. På holmar utan bilväg är av brandsäkerhetsskäl endast en våning tillåten. Om bostadshuset består av endast en lägenhet får på tomten byggas en sidobostad med en våningsyta om högst 80 m 2 eller en gäststuga om högst 40 m 2 som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system t ex vattenledning, avloppsvattenbehandling, och liknande system. Om fritidshuset består av endast en lägenhet får på tomten byggas en gäststuga om högst 40 m 2 som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system t ex vattenledning, avloppsvattenbehandling, och liknande system. Sidobostaden och huvudbyggnaden bildar en tomthelhet som inte genom lantmäteriförrättning får avskiljas till separata fastigheter. På samma registerfastighet kan finnas flera byggnadstomter. Antalet byggnadstomter på fastigheten kan framgå av gällande generalplan eller av kommunen separat fastställda beräkningsgrunder för fastighetsvis byggnadsrätt utanför antagna planeområden. Stadgandena ovan överensstämmer med bestämmelserna i PBL 1 och 65 samt PBF 21. På tomten får därtill uppföras behövliga ekonomibyggnader inom ramen för tomtens totala byggrätt. Ovan nämnda byggnaders avstånd till strandlinjen skall vara minst 30 meter. Båthus om max 110 m 2 i ett plan och sjöbodar utanför hamn-, bryggområden och sjövisten får byggas på strandlinjen i det fall att de byggs i traditionell stil 1)* samt passar in i omgivningen eller den från tidigare befintliga bebyggelsen. Om båthuset byggs i flere delar där byggnadsdelarna t.ex. förskjutits i förhållande till varandra kan båthusets totala våningsyta överstiga 110 m 2. Varje del

11 11 får dock vara max 110 m 2 stor. Båthusets maximala storlek i detta fall får inte överstiga 220 m 2. Om båthus placeras inom ett befintligt bebyggt båthamnsområde i vilket tomten eller fastigheten har andel eller annan rätt, inräknas båthusets byggrätt inte i tomtens totala byggrätt. Begränsningarna ovan överensstämmer med med stadgandena i PBL 65 samt PBF 21. 1) Med traditionell stil avses i detta sammanhang följande; - Taklutning mellan 1:1,6 och 1:2,5 - Takmaterial med matt kulör - Fasadmaterial i trä - Fasadfärg i matt kulör Strandägares rätt; Ägare eller innehavare av strand som inte är ägare av eller delägare i vattenområdet får för sitt enskilda behov utsätta angöringspåle för båt eller anlägga brygga samt båthus, tvätthus, bastubyggnad eller annan sådan byggnad, om det kan ske utan att vålla ägaren av vattenområdet skada eller avsevärt men (Vattenlagen för Åland 8 ) 5 PLACERING AV VINDKRAFTVERK Utöver vad som i PBL 67 stadgas om bygglov för vindkraftverk skall följande bestämmelser följas: För beviljandet av bygglov för vindkraftverk krävs skriftligt samtycke från ägare av grannfastighet i följande fall: 1) Om ljudtrycket från vindkraftsanläggningen beräknas överstiga 40 db(a) LAeq invid bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark, 2) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 600 meter, 3) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 8 gånger vindkraftverkets vingdiameter, 4) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till en annan uppvärmd byggnad än ovannämnda, som befinner sig på grannes mark är mindre än 200 meter, 5) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till grannfastighet är mindre än 100 meter. Bullernivån (A) LAeq definieras som avvägd dygnsmedelljudnivå Begränsningarna ovan överensstämmer med bestämmelserna i PBL 1 och 64.

12 12 Om vindkraftsanläggningen har reserverats i en tillräckligt omfattande antagen general- eller detaljplan och reserveringen baserar sig på tillräckliga miljökonsekvensbedömningar, kan bygglov för vindkraftsanläggningen beviljas på basen av PBL 67 oberoende av det ovan bestämda. Enligt PBL 67 punkt 7 krävs bygglov för vindkraftverk som är avsett att betjäna flere än tre hushåll. (Normalförbrukningen hos ett hushåll är ca 10 MWh/år). Enligt landskapslag om miljöskydd (ÅFS 124/2008) skall för vindkraftverk för produktion och distribution av mera el än 5 megawatt ansökas om miljötillstånd och kraftverk för produktion av minst 500 kilowatt skall miljögranskas. 6 VATTENFÖRSÖRJNING 6.1 Tillgång till hushållsvatten Tomt för bostadshus skall om möjligt anslutas till allmän vattenledning. Om anslutning till vattenledningsnät inte är möjligt skall byggherren utreda om det på tomten finns tillgång till vatten som uppfyller uppställda kvalitetskrav på hushållsvatten. Vid ansökan om bygglov skall vid behov bifogas en utredning över vattenanskaffningen. En borrbrunn som borras djupare än 60 m förutsätter miljögranskning enligt landskapsförordning om miljöskydd (ÅFS 130/2008). 6.2 Avledning och behandling av avloppsvatten Bostads- och fritidsbyggnad skall om möjligt anslutas till allmänt avlopp om detta är möjligt. Byggnadstillsynsmyndigheten kan ålägga byggherre eller tomtägare att ansluta och bekosta avlopp samt en eventuellt behövlig pump och pumpbrunn från byggnaden till ett allmänt avlopp om förbindelsepunkten finns inom ett avstånd på 100 meter. Se närmare i Landskapslag om allmänna avloppsverk (ÅFS 29/79) eller landskapsförordning om miljöskydd (ÅFS 130/08) Om en tomt inte kan anslutas till allmän avloppsledning skall en plan utarbetad av en sakkunnig inom branschen, som utvisar hur avloppsvattnet omhändertas och renas, bifogas bygglovsansökan. Om ett reningsverk, som uppfyller de i miljöskyddsförordningen uppställda kraven på reningsnivå, inte byggs skall byggnadens toalettvatten uppsamlas i en sluten tank. Tvätt- och diskvatten kan efter slamavskiljning behandlas i en markfilterbädd och ledas ut i dike på egen tomt eller infiltreras i marken om markförhållandena och närliggande bebyggelse och vattenbrunnar detta medger. På holmar utan fast vägförbindelse och dit skärgårdsfärjorna ej kan transportera en avloppstankbil är installering av vattentoalett i bostad eller fritids-

13 13 bostad inte tillåtet ifall inte det byggs ett kemiskt-biologiskt reningsverk, som uppfyller de i miljöskyddsförordningen uppställda kraven på reningsnivå. 6.3 Värmesystem samt olje- och andra kemikaliecisterner Om en bergvärmebrunn anläggs eller sjöslingor utläggs i vattendrag för värmepump skall ansökan om miljögranskning göras 4 veckor innan byggandet påbörjas enligt landskapslag om miljöskydd (ÅFS 130/2008).Värmebrunn får ej heller placeras närmare än 20 m från befintlig värmebrunn. Tillstånd för uppbevaring av brännbara vätskor samt flytande kemikalier handhas av räddningsmyndigheterna samt hälsomyndigheten (ÅMHM). Detsamma gäller löpande tillsyn. Bygglov krävs för att; 1) Uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs (PBL 66 ) Bygglov krävs för fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter (PBL 67 ) 7 BYGGANDE PÅ OMRÅDEN MED SÄRSKILDA MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGBEGRÄNSNINGAR 7.1 Förorenade markområden Om marken på tomten eller det närliggande området är förorenad eller befaras vara förorenad skall marken undersökas och vid behov saneras före byggandet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) skall underrättas om det förorenade området och om planerade eller utförda saneringsåtgärder. Till bygglovsansökan skall bifogas en utredning av utförda markundersökningar och en eventuell marksaneringsplan. 7.2 Bullerområden och inverkan på byggprojekt De olägenheter som buller medför (t ex vid livligt trafikerade vägar) skall minimeras genom placeringen av byggnaden och vistelseområden samt genom bullerdämpande konstruktionslösningar. Vid byggande på områden där det förekommer trafikbuller eller annat speciellt buller som överstiger 40 db(a) LAeq skall byggnadens konstruktionslösningar vara sådana att riktvärdena inomhus inte överstiger 35 db(a) LAeq dagtid och 30 db(a) LAeq nattetid. Genom placering av byggnader, plank och vistelseområden på tomten skall man sträva till att riktvärdena för buller utomhus på gårdens vistelseområden inte överstiger 40 db(a) LAeq. Bullernivån (A) LAeq definieras som avvägd medelljudnivå Med dagtid menas kl 07 22

14 14 Med nattetid menas kl BESTÄMMELSER SOM GÄLLER BYGGNADSARBETEN 8.1 Byggarbetsplatsens arrangemang En byggarbetsplats skall vid behov avstängas från omgivningen på ett tryggt och ändamålsenligt sätt genom inhägnad eller liknande. Byggarbetsplatsens omgivning skall hållas i snyggt skick och gatu/vägområdet framför skall hållas i användbart skick för trafiken och särskilt för fotgängarna. Byggmaterial skall skyddas väl från regn, snö och fukt. I samband med grävnings- och sprängningsarbeten skall nödvändiga åtgärder vidtas för att områdets grundvattennivå inte sjunker eller att närliggande byggnader eller andra konstruktioner tar skada. 8.2 Utnyttjande av gatuområde eller annat allmänt område vid byggprojekt Om det är nödvändigt att använda en del av ett gatu- eller vägområde eller annat allmänt område för byggarbetsplatsen, skall tillstånd sökas av gatu- eller vägförvaltningen. Byggnadsinspektören skall också meddelas härom. För rätten att använda gatu- eller annat allmänt område tillfälligt för byggarbeten kan tas en avgift som bestäms i en fastställd taxa. Om grävning eller sprängning måste utföras på ett gatuområde eller annat allmänt område skall byggherren anhålla om grävningstillstånd. Grävningstillståndet beviljas av kommunens tekniska förvaltning, som också bestämmer villkoren för hur åtgärden skall utföras och områdets återställning. Innan grävning påbörjas skall läget för alla befintliga ledningar och kablar inom åtgärdsområdet utredas. 8.3 Rivning av byggnad eller del av byggnad Om villkoren för och förfarandet vid rivning samt om rivningsanmälan stadgas i PBL 69 och 71. Byggnadsnämnden kan i samband med behandlingen av en rivningsanmälan för en byggnad eller för en del av byggnad, kräva att sökanden inlämnar en sakkunnigutredning över byggnadens historiska eller arkitektoniska värde samt en tillräcklig utredning om byggnadens skick. Byggnadsnämnden kan även av särskilda skäl förutsätta att en rivningsplan presenteras innan rivningsarbetet inleds, i vilken bl a. återvinningen av användbara byggnadsdelar och avfallshanteringen presenteras.

15 15 9 AVVIKELSE FRÅN FÖRESKRIFTERNA SAMT IKRAFTTRÄDANDE 9.1 Avvikelse från föreskrifterna 9.2 Ikraftträdande Byggnads- och miljönämnden kan av särskilda skäl bevilja mindre avvikelse från föreskrifterna i denna byggnadsordning, om detta inte medför att syftet med bestämmelserna åsidosätts. Avvikelser från denna byggnadsordning skall motiveras. Befintliga bostads- och fritidshus placerade närmare strandlinjen än 30 meter kan byggas till eller ersättas med annan byggnad om inte avståndet till strandlinjen minskar i och med åtgärden i fråga. Bestämmelserna i punkt skall uppfyllas. Särskild vikt bör dock fästas vid byggnadens utseende (se även punkt 4.1). Denna byggnadsordning är godkänd av kommunfullmäktige i Lemlands kommun den Med denna byggnadsordning upphävs den av kommunfullmäktige godkända och den av landskapsstyrelsen fastställda byggnadsordningen med senare gjorda ändringar.

FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING Godkänd av kommunfullmäktige den 12 december 2013 55. Sida 2 av 16 Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 3 1.1 Tillämpningsområde 3 1.2 Syfte 3 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING 1 BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING Godkänd av kommunfullmäktige 24.06.2015 23. Godkänd av kommunstyrelsen (för framläggning) 16.04.2015 38. Godkänd av kommunstyrelsen 15.06.2015 66. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Byggnadsordning Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Gällande från 01.10.2014 Innehållsförteckning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Byggnadsanvisningar...

Läs mer

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun Godkänd av kommunfullmäktige 25.2.2010. 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Borgå stad BYGGNADSORDNING

Borgå stad BYGGNADSORDNING Borgå stad BYGGNADSORDNING Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 BYGGNADSORDNING FÖR BORGÅ STAD Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 Träder i kraft 01.02.2013 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll 1(13) BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN Innehåll Inledning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER Tillämpningsområde Byggnadstillsynsmyndighet Mål Bygganvisningar 2. TILLSTÅNDSSYSTEM Bygglov Tillståndsplikt

Läs mer

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR 1. Allmänt Den nya markanvändnings- och bygglagen utökar kommunernas möjligheter att självständigt sköta planering och beslutsfattande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Nr 269/2005 Kommunal författningssamling för Staden Jakobstad ================================================= Godkänd av stadsfullmäktige 16.9.1997 Godkänd av stadsfullmäktige 25.10.2005 116 Staden Jakobstads

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

NYKARLEBY BYGGNADSORDNING

NYKARLEBY BYGGNADSORDNING NYKARLE GGNADSORDNING 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och myndigheter... 2 1.1. Tillämpningsområde... 2 1.2. Byggnadstillsynsmyndighet... 2 2. Tillståndssystem... 2 2.1. Tillstånds eller anmälningsplikt

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD

BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD 1 KAP. Allmänt 1 Byggnadsordningens syfte Utöver markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen och övriga bestämmelser om markanvändning och

Läs mer

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende

Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende 273 Byggande, elsäkerhet, expropriation, hyra och arrende 1 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Lagens syfte Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 107 Nr 107 PLAN- OCH BYGGFÖRORDNING för landskapet Åland Utfärdad i Mariehamn den 18 september 2008 Med stöd av plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland föreskrivs

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Väståboland. Byggnadsordning

Väståboland. Byggnadsordning Godkänd av stadsfullmäktige 16.11.2009 2(33) INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SÄRSKILDA OMRÅDEN OCH SÄRDRAG... 4 BYGGNADSORDNINGENS SYFTE OCH FUNKTION... 4 I KAPITEL... 5 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 2. BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

BYGGANVISNINGAR. Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Syftet med bygganvisningarna

BYGGANVISNINGAR. Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Syftet med bygganvisningarna BYGGANVISNINGAR Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Syftet med bygganvisningarna Bygganvisningarna kompletterar detaljplanebestämmelserna och beteckningarna. Anvisningarna är bindande för

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena

BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena 2010-03-01 1 Detta dokument är tänkt att vara en hjälp och ett förtydligande i samband med rivning och byggnation.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Pia Olsson-Ljungberg 0413-62784 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Ärendebeskrivning Skansporten AB ansöker

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

10.3 NATURA 2000-OMRÅDEN...19 10.4 OMRÅDEN SKYDDADE MED STÖD AV NATURVÅRDSLAGEN...19 10.5 KRAFTLEDNINGSOMRÅDEN...19 11. KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER

10.3 NATURA 2000-OMRÅDEN...19 10.4 OMRÅDEN SKYDDADE MED STÖD AV NATURVÅRDSLAGEN...19 10.5 KRAFTLEDNINGSOMRÅDEN...19 11. KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 7.10.2 2 Innehållsförteckning sida INLEDNING...4 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...6 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...6 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...6 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...6 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

ÅBO STADS BYGGNADSORDNING

ÅBO STADS BYGGNADSORDNING ÅBO STADS BYGGNADSORDNING översättning 1 ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 2 Byggnadstillsynsmyndighet 2 ALLMÄNT OM BYGGANDE 3 Tillståndsplikt för åtgärder 4 Miljöanpassat byggande 5 Överskridning av tomtgränser

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Söderby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Söderby LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 6/2012 Sammanträdestid Tisdagen den, kl.19.00 20.20 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Söderby Sundbom Korpi Yvonne,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer