BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN"

Transkript

1 Kfge Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands kommun skall bestämmelserna i denna byggnadsordning tillämpas, om inte något annat bestäms i en antagen general- eller detaljplan. Dessutom gäller naturligtvis också bestämmelserna i; - Plan och bygglagen (ÅFS 102/08) i fortsättningen PBL - Plan och byggförordningen (ÅFS 107/08), i fortsättningen PBF - Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 107/08) Stadganden och bestämmelser som påverkar byggnadsverksamhet finns också i annan lagstiftning. Denna byggnadsordnings syfte är att åstadkomma ett planmässigt byggande och en hållbar utveckling utifrån de lokala förhållandena i kommunen. Byggnadsordningen strävar också till att skydda natur och kulturvärden samt att markanvändningen skall ske så att en god livsmiljö skapas och upprätthålls med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet Som kommunens byggnadstillsynsmyndighet fungerar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland under vilken byggnadsinspektören lyder. Byggnadsnämndens beslutsrätt kan med stöd av PBL 14 4 mom i instruktion eller med kommunfullmäktiges beslut i tillstånds- och övervakningsärenden, som annars enligt PBL och PBF ankommer på byggnadsnämnden, delegeras till byggnadsinspektören. 2 BYGGLOVSBESTÄMMELSER 2.1 Befrielse från tillståndsplikt Utan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden får uppföras följande byggnader och konstruktioner: På detaljplaneområde om i planen inte annat bestämts (PBL 68 ): - friliggande komplementbyggnader med en sammanlagd våningsyta på högst 10 m2 och med en taknockshöjd på högst 3,0 meter,

2 2 - skärmtak med en största area av 12 m2, - mur eller plank på högst 1,8 m för att ordna skyddad uteplats på tomt, Utanför detaljplaneområde (PBL 68 ): - friliggande carport på högst 30 m2, - friliggande komplementbyggnader med en sammanlagd våningsyta på högst 15 m2 och med en taknockshöjd på högst 3,0 meter, - skärmtak med en största area av 15 m2, - glasa in en uteplats under skärmtak, En komplementbyggnad är en ekonomibyggnad i en våning som används som förråd eller övernattningsstuga. Byggnaden i fråga skall vara placerad minst 30 meter från strandlinjen samt minst 5 meter från rålinjen, om inte grannen gett skriftligt samtycke till placering närmare rålinjen än 5 meter. 2.2 Bygglovs- eller anmälningsplikt för ekonomi- och förrådsbyggnader (PBL 68 ) Istället för bygglov skall anmälningsförfarande tillämpas utanför ett detaljplaneområde för följande byggnader: - sjöbod, lusthus eller dylik byggnad om max 15 m 2 närmare strand än 30 meter För ladugård eller annat djurstall, sädestork, kiosk eller annan försäljningsbyggnad för livsmedel samt för bastubyggnad skall alltid ansökas om bygglov. Bygglovsplikten undantar inte behovet av eventuella andra lov och tillstånd som kan behövas för byggnaden eller verksamheten i den. 2.3 Föreskrifter om förfarandet Till en anmälan skall fogas; - en utredning om besittningsrätten till byggnadsplatsen/fastigheten. - situationsplan som visar byggnadens eller konstruktionens storlek och placering - en planritning - fasadritning från minst två håll Om byggnadsinspektören anser att projektets karaktär är sådant att grannarnas rättsskydd eller det allmänna intresset det fordrar, (konstruktionssäkerhet, brandskydd, betydlig miljöpåverkan, hälsoskydd eller andra allmänna säkerhetsintressen), skall byggnadsinspektören begära att bygglovsansökan inlämnas istället för anmälan. Kommunens byggnadstillsyn skall inom 14 dagar från mottagande av en bygganmälan meddela anmälaren ifall åtgärden enligt PBL eller andra skäl inte får påbörjas innan den erhållit bygglov.

3 3 3 PLACERING AV BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SAMT MILJÖANPASSNING 3.1 Avståndsbestämmelser Avstånd till grannes mark eller byggnad På ett detaljplaneområde skall en byggnads avstånd vara minst fyra (4) meter från tomtgränsen om inte annat anges i planen Avstånd till väg Utanför ett detaljplaneområde skall byggnad placeras på minst 5 meters avstånd från tomtgränsen eller minst 10 meter från grannes byggnad. En byggnad som är mer än 10 meter hög skall dock placeras minst lika långt från grannes byggnad som byggnaden är hög (PBF 18 ). Med grannes skriftliga samtycke kan byggnad placeras närmare tomtgränsen. Båthus får dock också utan samtycke placeras närmare grannes byggnad inom ett båthamnsområde om detta följer det lokala traditionella byggsättet. Brandfarliga byggnader, såsom exempelvis rökbastu, värmecentral eller liknande, får inte placeras närmare än femton (15) meter från mark som någon annan äger eller besitter, inte heller närmare än tjugo (20) meter från en byggnad som står på mark som någon annan äger eller innehar, ifall grannen inte gett sitt samtycke till en närmare placering (PBF 18 ). Inom tätbebyggda områden och traditionella byaområden skall i byggnadslovsbehandlingen vikt läggas vid anpassning av nybyggnader till det rådande byggsättet och bostadshusens traditionella placeringsmönster. En gödselstad skall placeras tillräckligt långt, dock minst femtio (50) meter från grannfastighets gräns, så att grannfastigheten inte förorsakas olägenhet. Med grannes samtycke kan dylik konstruktion placeras närmare gränsen (PBL 1 och 89, Hälsovårdslagen, Vattenlagen). Byggnad får ej placeras närmare en landsvägs mittlinje än tjugo (20) meter, om inte landskapets trafikavdelning medgett placering närmare. Motsvarande mått vid bygdeväg är tolv (12) meter. En byggnad får inte placeras närmare än 20 m från en allmän landsväg eller 12 m från en bygdeväg räknat från körbanans mittlinje eller på vägens frisiktsområde (Landskapslag om allmänna vägar ÅFS 23/1957). Byggnad får ej placeras närmare en kommunalvägs mittlinje än tolv (12) meter, om inte kommunens vägnämnd medgett placering närmare. Ej heller får byggnad placeras närmare än 12 m från en kommunalväg räknat från körbanans mittlinje om kommunens vägnämnd inte medgett undantag för en placering närmare vägområdet (Landskapslag om kommunalvägar, ÅFS 16/1964).

4 4 Byggnad får ej placeras närmare en enskild väg än tio (10) meter från körbanans mittlinje räknat, om ej närområdets befintliga bebyggelsemönster och struktur motiverar en närmare placering. Om landskapets vägnämnd på basen av landskapslag om enskilda vägar (ÅFS 59/ , 1 mom) har fattat beslut om att en byggnads avstånd från enskild väg skall vara minst 12 meter från körbanans mittlinje, skall vägnämndens medgivande fås för en placering närmare vägen än ovan nämnda 12 meter. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte byggande på ett detaljplaneområde. Buller och dylika frågor behandlas i punkt Höjd över medelvattenstånd (PBF 21 ) Bostadshus och andra byggnader avsedda för boende (även fritidsboende) samt ladugård, häststall eller andra djurstall får inte placeras lägre än 2 meter över medelvattenståndet om inte särskilda åtgärder vidtas för att hindra vatten att tränga in i byggnaden eller dess tekniska anordningar. Minimihöjden +2,00 avser golvets höjd ovan medelvattennivån om det är frågan om byggande vid havsstrand. Minimihöjden vid insjöar och dylika platser avgörs från fall till fall. En bastubyggnad om max 15 m 2, samt andra ekonomibyggnader utan värmeisolering får dock placeras på en lägre nivå än 2 meter över medelvattennivån (PBF 23 2 mom) dock så att deras golvnivå är minst 1,5 meter över havets medelvattenstånd, förutsatt att byggnadens konstruktioner är sådana att bestående skada ej förorsakas av tillfällig översvämning. Höjdbegränsningarna gäller inte båthus och dylika byggnader. Minimihöjden +1,50 avser golvets höjd ovan medelvattennivån om det är frågan om byggande vid havsstrand. Minimihöjden vid insjöar och dylika platser avgörs från fall till fall. 3.2 Anpassning av byggnader till den bebyggda miljön och landskapet (PBF 21 ) Byggnaderna skall placeras på tomterna så att landskapets naturenlighet och landskapsbilden bevaras så bra som möjligt. På åkermark, som har betydelse för landskapet, skall byggandet i mån av möjlighet placeras i anslutning till befintliga gårdsområden och skogsdungar. Vid byggande och placering av byggnader och konstruktioner skall även skyddade naturtyper och fornlämningar aktas och bevaras. Därtill i mån av möjlighet speciella naturobjekt såsom flyttblock, vackra träd, naturängar osv. sparas.

5 5 De huvudsakliga gårdsarrangemangen såsom vägar och dylikt skall framgå av situationsplanen. 3.3 Miljövård och tillsyn över miljön Med stöd av PBL 89 och 91 stadgas: En byggnad och dess omgivning skall hållas i sådant skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter eller avsevärt förfular omgivningen. Tomten och byggnaderna skall användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i ett sådant skick som deras användningsändamål och den omgivande markanvändningen förutsätter. Planteringarna får inte begränsa sikten så att trafiksäkerheten riskeras. Följande regler gäller för detaljplanerade områden; Uteförråd, sopgårdar samt sopinsamlings- och komposteringskärl som väsentligt påverkar miljön skall avskärmas med planteringar eller en inhägnad. Tillfälliga skydds- och båtuppställningskonstruktioner eller liknande får inte till storlek eller utseende vara oskäligt störande för grannarna eller annars förfula miljön. Byggnadsnämnden eller av denna utsedda syneförrättare eller tjänsteman övervakar tomternas, byggplatsernas och byggnadernas ordning och skick och kan vid behov förrätta syner. 3.4 Inhägning (PBL 67 och 68 ) Inhägnad i tomtgränsen med en höjd på högst 1,5 m får uppföras såvida byggnadsnämnden av särskilda skäl inte förbjuder det. Om inhägnad högre än 1,5 m placeras närmare tomtgränsen än 5 m skall grannen höras innan bygglov beviljas. Byggnadsnämnden kan då förhållandena det påkallar, ålägga ägare eller innehavare av tomt att inhägna denna, varvid myndigheten fastställer höjd, art och läge för den inhägnad som skall uppföras. Inhägnaden kan utgöras av staket, mur, häck eller liknande. Inhägnad skall utföras stadigt och så att den passar in i omgivningen. Inhägnad skall uppföras, placeras och underhållas så, att den därigenom inte åsamkar fara för trafiken genom att sikten begränsas. Inhägnad mot väg eller annat allmänt område skall i sin helhet uppföras på tomtens sida om gränsen och underhållas av tomtägaren eller -innehavaren. Om detaljplanen kräver att staket eller dylikt skall byggas i rålinjen mellan två tomter är vardera tomtens eller byggplatsens ägare skyldig att med hälften var delta i kostnaderna för byggandet och underhållet av ett staket eller dylikt, om det inte föreligger särskilda skäl för att fördela skyldigheten på annat sätt. Om

6 6 grannarna inte kan överenskomma om saken avgörs fördelningsgrunderna av byggnadsnämnden. 3.5 Gårdsområden/gårdsplaner Dränering av byggplats En byggplats skall täckdikas tillräckligt djupt. Dagvatten skall avledas så att det inte vållar olägenhet utanför fastighetens gränser. Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till avloppssystemet. Om vattenflödet på tomten förändras skall dag- och dräneringsvattnet avledas så att förändringarna inte medför olägenhet för användningen av tomten eller de intilliggande områdena. En plan för avledning av yt- och dräneringsvatten skall vid behov fogas till ansökan om bygglov. Dag- och dräneringsvatten skall avledas till regnvattensystemet. Om detta inte är möjligt skall vattnet ledas från byggnader till befintliga diken eller den omgivande terrängen. Om detta stadgas närmare i Vattenlagen för Åland (ÅFS 61/96) Byggnads och gårdsplans höjdläge En byggnads höjdläge skall anpassas till omgivningens höjdlägen samt till gatans höjd och till kommunalteknikens höjdlägen. När en byggnads grundläggningsdjup och lägsta golvnivå bestäms skall avloppsnätets uppdämningshöjd, grund- och svämvattennivån samt möjligheterna att dränera grunden iakttas. Sockelhöjden skall i medeltal vara minst 0,4 m från omgivande markyta om inte annat anges i detaljplan eller risk för fuktskador annars kan undvikas. Gårdsplanens höjdläge skall anpassas till omgivningens höjdlägen. I samband med en nybyggnad och tillbyggnad skall gårdsplanen planeras och anläggas så att dagvattenflödet över tomt- och byggplatsens gränser till grannen inte därigenom ökar. I samband med bygglovet skall vid behov tomtens höjder och grundundersökningar samt en plan för gårdens anläggande presenteras. Gårdsplanens höjdläge skall bibehållas huvudsakligen i enlighet med de ritningar som fastställts i samband med bygglovet och får inte väsentligt ändras utan byggnadsnämndens tillstånd. Byggnadsnämnden eller byggnadsinspektören kan kräva av sökanden att tomtens och den planerade byggnadens hörnpunkter och höjdlägen utmärks i terrängen innan bygglovet beviljas.

7 Trafikregleringar (PBL 89 ) Till tomt eller byggnadsplats skall finnas en körbar infart från gata eller allmän väg, som fyller kraven på brandväg och är placerad så, att den inte föranleder olägenhet för trafiken på gata eller allmän väg. Rekommenderas att räddningsvägen till tomt samt trafiklederna för utrycknings- och servicefordon hålls i framkomligt skick året runt. På småhusområden där brandsläckningsoch räddningsuppdrag kan utföras från gata kan kraven på infart och räddningsväg på tomt lindras. Brand- och räddningsverk skall ha fri passage med lyftanordning till alla bostäder i byggnader med tre eller flera våningar. Sådana räddningsvägar skall markeras och hållas farbara under alla tider på dygnet året runt. Infart till gårdsplan skall ha en bredd på minst 3 meter samt en fri höjd på minst 2,7 meter. På småhusområden, där tillgängligheten annars kan lösas gäller inte ovannämnda krav. En tomt som är avsedd för bostadsbyggnader får inte användas till långvarig parkering eller förvaring av buss, kombinationsfordon eller flere än två lastbilar. Byggnadsnämnden kan bevilja tillstånd till dylik parkering efter att grannarna har blivit hörda. 3.6 Reklamanordning, skylt, mast, markis på byggnad 3.7 Adressangivelse Vid montering av försäljnings-, reklam- eller annan liknande anordning såsom skylt, skyltskåp samt belysningsanordning och mast skall beaktas följande: 1) att anordningen fästs stadigt, 2) att anordning inte medför olägenhet för fotgängare, trafiken samt gatuunderhållet och inte heller är märkbart störande samt 3) att anordningens form, färg och konstruktion lämpar sig och passar in i omgivningen samt ansluter sig till närliggande verksamhet. Om placering av från byggnad fristående reklamskylt utanför detaljplanerat område stadgas i Landskapslag om naturskydd 25 (ÅFS82/1998). Ägaren eller innehavaren av en bebyggd tomt/fastighet är skyldig att sätta upp ett adressnummer enligt det av kommunen fastställda numreringssystemet. Adressnumret skall vara tydligt och synas från gata och trafikleder. På hörnhus skall adressnumret sättas upp mot vardera gatan. Om samma fastighet har flera bostadshus mot samma gata, skall adressnumret sättas upp på varje hus.

8 8 Om en byggnad inte ligger invid en gata eller någon annan trafikled eller i omedelbar närhet av sådan, skall byggnadens adressnummerskylt eller motsvarande information sättas upp i början av den körväg som leder till byggnaden/fastigheten. Om det finns flere trapphus i en byggnad, skall de markeras med bokstäver. Varje lägenhet i byggnaden skall ges ett löpande nummer med början från den nedersta våningen i A-trappan. Lägenheterna i ett radhus kan markeras även med bokstäver. Källarutrymmen eller förrådsutrymmen skall förses med samma nummer som den motsvarande lägenheten. I den nedersta våningen i ett trapphus skall det på en synlig och vid behov upplyst plats, finnas en skylt med efternamn eller firmanamn på lägenheternas eller utrymmenas innehavare. I ett hus med flera lägenheter skall det på en synlig plats finnas en skylt som visar fastighetsskötarens eller disponentens lägenhet eller kontaktuppgifter. 3.8 Särskilda bestämmelser om byggnadsrätt på detaljplaneområden Förutom de friliggande komplementbyggnader och skärmtak varom stadgas i PBL 68 1 mom får mindre ouppvärmda inglasade utrymmen såsom verandor, balkonger och terrasser i anslutning till byggnad byggas utöver tomtens tillåtna våningsyta. Inglasade uppvärmda utrymmen får inte byggas utöver tomtens tillåtna våningsyta. Källarutrymmen får byggas, förutom inom byggnadsområdet, även under gårdsplanens naturliga markhöjd, där byggandet inte är förbjudet i detaljplanen. Om inte annat anges i detaljplan får carport och skärmtak byggas utanför angivet byggnadsområde på tomt. Konstruktionen får inte placeras närmare grannes gräns än fyra (4) meter utan grannes samtycke. Över den i detaljplanen föreskrivna byggnads- och takhöjden får enkla torn, gavlar, fönster, ventilations- och skorstenspipor, skyddsräcken samt andra liknande byggnadsdelar uppföras om de passar in i den bebyggda miljön och dess placering inte i betydande mån inverkar på omgivande bosättning. PBF BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE 4.1 Tomt Kravet på minimistorlek (2000 m 2 ) på byggnadsplats utanför detaljplanerat område definieras i PBL 64 om inte något annat följer av en antagen generalplan. Är det en tomt som gränsar till strand, skall tomtens bredd vid strandlinjen vara minst 40 meter.

9 9 Byggnadsnämnden kan av synnerliga skäl bevilja avvikelse från kravet på minimistorlek vid nybyggnad, dock inte under 1200 m 2, om tomten kan anslutas till allmänt vatten- och avloppsledningsnät, eller att avloppsvattnet kan renas helt eller delvis utanför den egna tomten. Om tomten är styckad före kan byggnadsnämnden bevilja avvikelse från kravet på 40 meter strandlinje vid nybyggnad, dock inte under 30 meter. Detta motiveras med att fastighetsägare annars straffas oskäligt med en retroaktiv byggnadsinskränkning. Byggnadsnämnden kan bevilja bygglov för bostads- eller fritidshus på strandtomt oberoende av kravet på minimistorlek (2000 m 2 ) enligt PBL 64, om byggnadsplatsen redan är bebyggd med ett bostads- eller fritidshus och lovet gäller ersättande av befintligt bostads- eller fritidshus. Detsamma gäller tillbyggnad av bostads- eller fritidshus. Holmar som saknar mark lämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda. Kala obebyggda holmar och skär kan bebyggas om holmens terräng särskilt väl lämpar sig för bebyggelse. Vid dessa fall skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastubyggnaders (max 15 m 2 ), båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämn-den av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. Strandlinjens minsta längd om 40 meter samt minsta avstånd mellan byggnad och strandlinje om 30 meter motsvaras av bestämmelserna i PBL 1. Begränsningarna behövs också för att man skall uppnå en bra livsmiljö samt en hållbar bebyggd miljö. Motiveringar till speciella bestämmelser. (Områdena anvisade på kartbilaga 1) För att en miljömässigt hållbar utveckling samt tillgodose en rättvis behandling av de olika markägarna har följande bestämmelser införts för Järsö-Nåtö området (huvudöarna). 1) Den generella grundbyggnadsrätten beräknas för varje fastighet enligt kvoten ett bostads- eller fritidshus per m 2 mark enligt fastighetens storlek den Man tar också i beaktande fastighetsutvecklingen och utnyttjade grundbyggnadsrätter fram till dags dato. Begränsningarna är de samma som i tidigare byggnadsordning. På det sättet uppnås kontinuitet och likabehandling. En generalplan för området i fråga är under beredning (år 2013).

10 10 Bilagor; - Karta med områdets gränser 4.2 Tomtens byggnadsrätt Tomtens sammanlagda byggnadsrätt utanför detaljplaneområde är enligt PBF 20, högst 15 % av tomtens areal. På en tomt utanför ett detaljplaneområde får byggas ett bostads- eller ett fritidshus med två lägenheter med högst två våningar jämte ekonomibyggnader inom ramen för tomtens totala byggrätt. På holmar utan bilväg är av brandsäkerhetsskäl endast en våning tillåten. Om bostadshuset består av endast en lägenhet får på tomten byggas en sidobostad med en våningsyta om högst 80 m 2 eller en gäststuga om högst 40 m 2 som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system t ex vattenledning, avloppsvattenbehandling, och liknande system. Om fritidshuset består av endast en lägenhet får på tomten byggas en gäststuga om högst 40 m 2 som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system t ex vattenledning, avloppsvattenbehandling, och liknande system. Sidobostaden och huvudbyggnaden bildar en tomthelhet som inte genom lantmäteriförrättning får avskiljas till separata fastigheter. På samma registerfastighet kan finnas flera byggnadstomter. Antalet byggnadstomter på fastigheten kan framgå av gällande generalplan eller av kommunen separat fastställda beräkningsgrunder för fastighetsvis byggnadsrätt utanför antagna planeområden. Stadgandena ovan överensstämmer med bestämmelserna i PBL 1 och 65 samt PBF 21. På tomten får därtill uppföras behövliga ekonomibyggnader inom ramen för tomtens totala byggrätt. Ovan nämnda byggnaders avstånd till strandlinjen skall vara minst 30 meter. Båthus om max 110 m 2 i ett plan och sjöbodar utanför hamn-, bryggområden och sjövisten får byggas på strandlinjen i det fall att de byggs i traditionell stil 1)* samt passar in i omgivningen eller den från tidigare befintliga bebyggelsen. Om båthuset byggs i flere delar där byggnadsdelarna t.ex. förskjutits i förhållande till varandra kan båthusets totala våningsyta överstiga 110 m 2. Varje del

11 11 får dock vara max 110 m 2 stor. Båthusets maximala storlek i detta fall får inte överstiga 220 m 2. Om båthus placeras inom ett befintligt bebyggt båthamnsområde i vilket tomten eller fastigheten har andel eller annan rätt, inräknas båthusets byggrätt inte i tomtens totala byggrätt. Begränsningarna ovan överensstämmer med med stadgandena i PBL 65 samt PBF 21. 1) Med traditionell stil avses i detta sammanhang följande; - Taklutning mellan 1:1,6 och 1:2,5 - Takmaterial med matt kulör - Fasadmaterial i trä - Fasadfärg i matt kulör Strandägares rätt; Ägare eller innehavare av strand som inte är ägare av eller delägare i vattenområdet får för sitt enskilda behov utsätta angöringspåle för båt eller anlägga brygga samt båthus, tvätthus, bastubyggnad eller annan sådan byggnad, om det kan ske utan att vålla ägaren av vattenområdet skada eller avsevärt men (Vattenlagen för Åland 8 ) 5 PLACERING AV VINDKRAFTVERK Utöver vad som i PBL 67 stadgas om bygglov för vindkraftverk skall följande bestämmelser följas: För beviljandet av bygglov för vindkraftverk krävs skriftligt samtycke från ägare av grannfastighet i följande fall: 1) Om ljudtrycket från vindkraftsanläggningen beräknas överstiga 40 db(a) LAeq invid bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark, 2) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 600 meter, 3) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 8 gånger vindkraftverkets vingdiameter, 4) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till en annan uppvärmd byggnad än ovannämnda, som befinner sig på grannes mark är mindre än 200 meter, 5) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till grannfastighet är mindre än 100 meter. Bullernivån (A) LAeq definieras som avvägd dygnsmedelljudnivå Begränsningarna ovan överensstämmer med bestämmelserna i PBL 1 och 64.

12 12 Om vindkraftsanläggningen har reserverats i en tillräckligt omfattande antagen general- eller detaljplan och reserveringen baserar sig på tillräckliga miljökonsekvensbedömningar, kan bygglov för vindkraftsanläggningen beviljas på basen av PBL 67 oberoende av det ovan bestämda. Enligt PBL 67 punkt 7 krävs bygglov för vindkraftverk som är avsett att betjäna flere än tre hushåll. (Normalförbrukningen hos ett hushåll är ca 10 MWh/år). Enligt landskapslag om miljöskydd (ÅFS 124/2008) skall för vindkraftverk för produktion och distribution av mera el än 5 megawatt ansökas om miljötillstånd och kraftverk för produktion av minst 500 kilowatt skall miljögranskas. 6 VATTENFÖRSÖRJNING 6.1 Tillgång till hushållsvatten Tomt för bostadshus skall om möjligt anslutas till allmän vattenledning. Om anslutning till vattenledningsnät inte är möjligt skall byggherren utreda om det på tomten finns tillgång till vatten som uppfyller uppställda kvalitetskrav på hushållsvatten. Vid ansökan om bygglov skall vid behov bifogas en utredning över vattenanskaffningen. En borrbrunn som borras djupare än 60 m förutsätter miljögranskning enligt landskapsförordning om miljöskydd (ÅFS 130/2008). 6.2 Avledning och behandling av avloppsvatten Bostads- och fritidsbyggnad skall om möjligt anslutas till allmänt avlopp om detta är möjligt. Byggnadstillsynsmyndigheten kan ålägga byggherre eller tomtägare att ansluta och bekosta avlopp samt en eventuellt behövlig pump och pumpbrunn från byggnaden till ett allmänt avlopp om förbindelsepunkten finns inom ett avstånd på 100 meter. Se närmare i Landskapslag om allmänna avloppsverk (ÅFS 29/79) eller landskapsförordning om miljöskydd (ÅFS 130/08) Om en tomt inte kan anslutas till allmän avloppsledning skall en plan utarbetad av en sakkunnig inom branschen, som utvisar hur avloppsvattnet omhändertas och renas, bifogas bygglovsansökan. Om ett reningsverk, som uppfyller de i miljöskyddsförordningen uppställda kraven på reningsnivå, inte byggs skall byggnadens toalettvatten uppsamlas i en sluten tank. Tvätt- och diskvatten kan efter slamavskiljning behandlas i en markfilterbädd och ledas ut i dike på egen tomt eller infiltreras i marken om markförhållandena och närliggande bebyggelse och vattenbrunnar detta medger. På holmar utan fast vägförbindelse och dit skärgårdsfärjorna ej kan transportera en avloppstankbil är installering av vattentoalett i bostad eller fritids-

13 13 bostad inte tillåtet ifall inte det byggs ett kemiskt-biologiskt reningsverk, som uppfyller de i miljöskyddsförordningen uppställda kraven på reningsnivå. 6.3 Värmesystem samt olje- och andra kemikaliecisterner Om en bergvärmebrunn anläggs eller sjöslingor utläggs i vattendrag för värmepump skall ansökan om miljögranskning göras 4 veckor innan byggandet påbörjas enligt landskapslag om miljöskydd (ÅFS 130/2008).Värmebrunn får ej heller placeras närmare än 20 m från befintlig värmebrunn. Tillstånd för uppbevaring av brännbara vätskor samt flytande kemikalier handhas av räddningsmyndigheterna samt hälsomyndigheten (ÅMHM). Detsamma gäller löpande tillsyn. Bygglov krävs för att; 1) Uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs (PBL 66 ) Bygglov krävs för fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter (PBL 67 ) 7 BYGGANDE PÅ OMRÅDEN MED SÄRSKILDA MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGBEGRÄNSNINGAR 7.1 Förorenade markområden Om marken på tomten eller det närliggande området är förorenad eller befaras vara förorenad skall marken undersökas och vid behov saneras före byggandet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) skall underrättas om det förorenade området och om planerade eller utförda saneringsåtgärder. Till bygglovsansökan skall bifogas en utredning av utförda markundersökningar och en eventuell marksaneringsplan. 7.2 Bullerområden och inverkan på byggprojekt De olägenheter som buller medför (t ex vid livligt trafikerade vägar) skall minimeras genom placeringen av byggnaden och vistelseområden samt genom bullerdämpande konstruktionslösningar. Vid byggande på områden där det förekommer trafikbuller eller annat speciellt buller som överstiger 40 db(a) LAeq skall byggnadens konstruktionslösningar vara sådana att riktvärdena inomhus inte överstiger 35 db(a) LAeq dagtid och 30 db(a) LAeq nattetid. Genom placering av byggnader, plank och vistelseområden på tomten skall man sträva till att riktvärdena för buller utomhus på gårdens vistelseområden inte överstiger 40 db(a) LAeq. Bullernivån (A) LAeq definieras som avvägd medelljudnivå Med dagtid menas kl 07 22

14 14 Med nattetid menas kl BESTÄMMELSER SOM GÄLLER BYGGNADSARBETEN 8.1 Byggarbetsplatsens arrangemang En byggarbetsplats skall vid behov avstängas från omgivningen på ett tryggt och ändamålsenligt sätt genom inhägnad eller liknande. Byggarbetsplatsens omgivning skall hållas i snyggt skick och gatu/vägområdet framför skall hållas i användbart skick för trafiken och särskilt för fotgängarna. Byggmaterial skall skyddas väl från regn, snö och fukt. I samband med grävnings- och sprängningsarbeten skall nödvändiga åtgärder vidtas för att områdets grundvattennivå inte sjunker eller att närliggande byggnader eller andra konstruktioner tar skada. 8.2 Utnyttjande av gatuområde eller annat allmänt område vid byggprojekt Om det är nödvändigt att använda en del av ett gatu- eller vägområde eller annat allmänt område för byggarbetsplatsen, skall tillstånd sökas av gatu- eller vägförvaltningen. Byggnadsinspektören skall också meddelas härom. För rätten att använda gatu- eller annat allmänt område tillfälligt för byggarbeten kan tas en avgift som bestäms i en fastställd taxa. Om grävning eller sprängning måste utföras på ett gatuområde eller annat allmänt område skall byggherren anhålla om grävningstillstånd. Grävningstillståndet beviljas av kommunens tekniska förvaltning, som också bestämmer villkoren för hur åtgärden skall utföras och områdets återställning. Innan grävning påbörjas skall läget för alla befintliga ledningar och kablar inom åtgärdsområdet utredas. 8.3 Rivning av byggnad eller del av byggnad Om villkoren för och förfarandet vid rivning samt om rivningsanmälan stadgas i PBL 69 och 71. Byggnadsnämnden kan i samband med behandlingen av en rivningsanmälan för en byggnad eller för en del av byggnad, kräva att sökanden inlämnar en sakkunnigutredning över byggnadens historiska eller arkitektoniska värde samt en tillräcklig utredning om byggnadens skick. Byggnadsnämnden kan även av särskilda skäl förutsätta att en rivningsplan presenteras innan rivningsarbetet inleds, i vilken bl a. återvinningen av användbara byggnadsdelar och avfallshanteringen presenteras.

15 15 9 AVVIKELSE FRÅN FÖRESKRIFTERNA SAMT IKRAFTTRÄDANDE 9.1 Avvikelse från föreskrifterna 9.2 Ikraftträdande Byggnads- och miljönämnden kan av särskilda skäl bevilja mindre avvikelse från föreskrifterna i denna byggnadsordning, om detta inte medför att syftet med bestämmelserna åsidosätts. Avvikelser från denna byggnadsordning skall motiveras. Befintliga bostads- och fritidshus placerade närmare strandlinjen än 30 meter kan byggas till eller ersättas med annan byggnad om inte avståndet till strandlinjen minskar i och med åtgärden i fråga. Bestämmelserna i punkt skall uppfyllas. Särskild vikt bör dock fästas vid byggnadens utseende (se även punkt 4.1). Denna byggnadsordning är godkänd av kommunfullmäktige i Lemlands kommun den Med denna byggnadsordning upphävs den av kommunfullmäktige godkända och den av landskapsstyrelsen fastställda byggnadsordningen med senare gjorda ändringar.

FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING FÖGLÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING Godkänd av kommunfullmäktige den 12 december 2013 55. Sida 2 av 16 Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 3 1.1 Tillämpningsområde 3 1.2 Syfte 3 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING 1 BRÄNDÖ KOMMUNS BYGGNADSORDNING Godkänd av kommunfullmäktige 24.06.2015 23. Godkänd av kommunstyrelsen (för framläggning) 16.04.2015 38. Godkänd av kommunstyrelsen 15.06.2015 66. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR HAMMARLANDS KOMMUN

BYGGNADSORDNING FÖR HAMMARLANDS KOMMUN Protokollsbilaga 3, Kfge, 16.06.2016, 47 BYGGNADSORDNING FÖR HAMMARLANDS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige den 16.6.2016 47 Innehållsförteckning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 1 1.1Tillämpningsområde...

Läs mer

Kumlinge kommun. Byggnadsordning BYGGNADSORDNING

Kumlinge kommun. Byggnadsordning BYGGNADSORDNING BYGGNADSORDNING Godkänd av fullmäktige 16.2.2016 Trädde i kraft enligt styrelsens beslut den 12.4.2016 (med undantag för bestämmelser om båthus i 4.2.1 som ej ska tillåtas i avvaktan på förvaltningsdomstolens

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Byggnadsordning Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Gällande från 01.10.2014 Innehållsförteckning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Byggnadsanvisningar...

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige xx.xx.2011 Träder i kraft xx.xx.2011 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Utöver MBL och MBF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING BYGGNADSORDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 10.12.2008. ALLMÄNT 1 Allmänt SKYLDIGHET ATT ANSÖKA OM BYGGLOV, GÄRDSTILLSTÅND ELLER GÖRA ANMÄLAN

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun Godkänd av kommunfullmäktige 25.2.2010. 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll 1 (15) BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD Innehåll INLEDNING...2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...2 Tillämpningsområde...2 Byggnadstillsynsmyndighet...2 Mål...3 Bygganvisningar...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...3

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Kvarter 14, 15, en del av kvarter 16 och en del av kvarter 17 i stadsdel 251 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN B Y G G N A D S O R D N I N G F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING 1 SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING KAPITEL I: ALLMÄNT 1 Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 2 Målsättning 3 Ändamål 4 Anvisningar för byggnadssätt KAPITEL II: UPPFÖRANDE AV BYGGNAD 5 Byggnaders anpassning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ AVGIFTER FÖR TILLSYN AV BYGGNADSARBETE I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2016 Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 22.10.2015 77 1 Allmänt Byggherren eller den som utför åtgärden är skyldig att till kommunen

Läs mer

Innehåll UTKAST 6.8.2012 1(14)

Innehåll UTKAST 6.8.2012 1(14) 1(14) Innehåll INLEDNING 2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 2 Tillämpningsområde 3 Byggnadstillsynsmyndighet 3 Mål 3 Bygganvisningar 3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM 3 Bygglov 3 Tillståndsplikt för ekonomibyggnader

Läs mer

Borgå stad BYGGNADSORDNING

Borgå stad BYGGNADSORDNING Borgå stad BYGGNADSORDNING Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 BYGGNADSORDNING FÖR BORGÅ STAD Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN Anvisningar om byggsätt OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN KVARTEREN 11 16 i stadsdel 111 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT... 2 3. KVARTEREN... 4 1. SYFTE Syftet

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll 1(13) BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN Innehåll Inledning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER Tillämpningsområde Byggnadstillsynsmyndighet Mål Bygganvisningar 2. TILLSTÅNDSSYSTEM Bygglov Tillståndsplikt

Läs mer

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR 1. Allmänt Den nya markanvändnings- och bygglagen utökar kommunernas möjligheter att självständigt sköta planering och beslutsfattande

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 Träder i kraft 01.02.2013 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

Korsholms kommuns byggnadsordning

Korsholms kommuns byggnadsordning 1 2 Korsholms kommuns byggnadsordning INNEHÅLL sida 1: ALLMÄNT 3 1.1 Uppgift 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet 3 2: TILLSTÅNDSSYSTEM 3 2.1 Tillstånds- eller anmälningsplikt för ekonomibyggnader

Läs mer

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring.

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring. Bil. 1 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN MED TILLHÖRANDE

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Nr 269/2005 Kommunal författningssamling för Staden Jakobstad ================================================= Godkänd av stadsfullmäktige 16.9.1997 Godkänd av stadsfullmäktige 25.10.2005 116 Staden Jakobstads

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 102 Nr 102 PLAN- OCH BYGGLAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President 1) den 1 februari 2008 Utfärdad i Mariehamn den 28 augusti 2008 I enlighet med

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Bilaga 1 Tillhör karta 09-0029 2010-03-19 del av antagandehandling 2017-03-15 del av utställningshandling, ej reviderad. Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken 2014-09-07 Innehåll NNN3 Marklov 2014-09-07 23:26 2 (5) Marklov Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING ANVISNING Den här anvisningen gäller ansökan om bygglov på områden i behov av planering. OMRÅDEN BEHOV AV PLANERING Med ett område i behov av planering avses ett område där

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov

ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov Anvisningar för ansökan om undantag och ansökan om avgörande av planeringsbehov Läs noggrant igenom följande anvisningar innan Ni börjar fylla i ansökan. Samtliga bilagor ska bifogas i exakt så många exemplar

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD...

BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... (Etusivu) 2 (27) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 4 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX I XX.... 4 TILLÄMPAS FRÅN 1.X.2015... 4 KAPITEL I ALLMÄNT... 4 1 Byggnadsordningens syfte... 4 2 Byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNA- DER 2.2 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER

2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNA- DER 2.2 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Kristinestads stad iakttas

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Behandlat av Myndighetsnämnden den 8 april 2014 Bygglovspliktigt

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Miljöavdelningens taxor och avgifter Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Byggherre eller den som vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter som behövs för genomförande

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Klemetsby, Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Klemetsby, Lumparland LEMLANDS OCH LUMPARLANDS Byggnads- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.05.2013 Nummer 5/2013 Sammanträdestid Tisdagen den, kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-11-04 Stockholm Mål nr P 3301-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-23 i mål nr P 564-15, se

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer