Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1"

Transkript

1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

2 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm när uppmätt värde går över eller under de programmerbara värdena på HIGH LIMIT och LOW LIMIT. Larmsignalerna ges på inbyggda reläer som kan kopplas till alla centralapparater för inbrottslarm, processkontrollsystem eller liknande utrustningar. All programmering av enheterna görs med hjälp av tangenterna på fronten av enheten och LCDdisplayen. Med ikoner ges en enkel och överskådlig bild av vad som programmeras. LCD-displayen hjälper vid programmering och visar uppmätta värden vid normal drift av systemet. EA200 och EA400 kan mäta miljöpåverkan på flera kanaler med hjälp av olika sensorer. EA200 har en kanal som med hjälp av en inbyggd temperatursensor mäter temperatur och en ytterligare kanal för anslutning av extern sensor som kan mäta temperatur, luftfuktighet eller vattennärvaro. EA400 har fyra fria kanaler för anslutning av sensorer på samma sätt som EA200 har på kanal 2. Med de till systemet tillhörande externa mätsensorerna kan följande övervakas: Temperatur från -50 o C till 150 o C Luftfuktighet från 5% till 95% RH Närvaro av vatten EA200 / EA400 monteras enkelt på vägg. EA200 Som tidigare beskrivits är EA200 en tvåkanalsenhet med kanalfördelning enligt följande: Kanal 1 - är alltid programmerad som en temperaturkanal som mäter via en inbyggd sensor. Kanal 2 - är utrustad med en sensoringång för att ansluta en extern sensor som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattenlarmsensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. EA400 EA400 är som tidigare beskrivits en enhet med fyra helt fria kanaler den har alltså ingen inbyggd sensor som EA200 har. Kanal 1 till 4 - till varje ingång kan en extern sensor anslutas som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattensensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande.

3 Display och ikoner Bilden nedan visar displayen med alla de olika tecken och ikoner som kan visas där. Nr Ikon Funktionsbeskrivning 1 Datumläge. 2 Tidsinställningsläge. 3 Tid / Datum / År. Vid programmering används detta läge för att visa år och klocka. 4 Temperatur / Luftfuktighet. Visar aktuellt temp/luftfuktighetsvärde. 5 Visar luftfuktighet. Visar att aktuell kanal mäter luftfuktighet. 6 Visar temperatur. Visar att aktuell kanal mäter temperatur. 7 Kanalvisare. 8 Gränsvärdesvisare. Visar högsta och lägsta gränsvärdet. Vid temperaturmätning är maxvärdet 299 grader och minvärdet -58 grader, o C / o F. Vid luftfuktighet är maxvärdet 100% RH och minvärdet 0% RH enheter. 9 Låst och öppet. Visar status för enheten, vid låst kan ingen programmering göras utan enheten visar endast mätstatus. 10 Larm. Vid blink, är en kanal i larmläge. Vid fast sken, är en kanal i larmläge, men programmerad tisfördröjning är inte slut än. När tiden gått ut kommer symbolen att börja blinka. 11 Fördröjningstid. Vid programmering indikerar denna ikon att det går att lägga in en fördröjningstid. 12 Reläfunktion. När pilen visar på ENERGIZED är reläfunktionen = NO När pilen visar på DE-ENERGIZED är reläfunktionen = NC 13 Vattenlarm. Visar att vattenlarmsensor är ansluten till aktuell kanal. 14 Temperatursensortyp Visar vilken sensortyp som används. RED väljs när sensortyp Röd (hög-temp) används. BLUE väljs när sensortyp Blå (låg-temp) används. 15 Offset-justering. Visar att det går att programmera ett Offset-värde ±9 enheter.

4 Tangenter Tangenterna har följande funktioner: Nr Tangent Beskrivning 16 ALARM SILENCE Tvåfunktionstangent: Vid larm: Ett tryck på tangenten stänger av AUX-utgången (summalarm) i 10 minuter. Tryck på tangenten samtidigt som ENTER-tangenten och enheten låses upp / låses. 17 TIME/DATE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde att ställa tiden, nästa tryck stänger möjligheten igen. 18 ZONE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde till programmering av vald kanal. I driftläge ger ett tryck möjlighet att välja kanal som skall visas. Nästa tryck ger autovisningsläge igen. 19 OFFSET Ett tryck visar valt OFFSET-värde. 20 INCREASE DECREASE Öka och minska tangenter. Bläddra mellan valbara funktioner vid programmering. Öka eller minska värdet på vald parameter. Växla mellan kanaler i programmeringsläge. En kanal vald på detta sätt visar sitt värde i 10 sekunder. Genom att hålla en tanget nedtryckt fås bläddring genom alla numeriska värden som kan väljas för aktuell funktion. 21 ENTER Vid tryck sparas valt värde eller funktion. Vid tryck på ENTER hoppar 22 ALARM HISTORY programmeringen till nästa programsteg. Vid tryck visas larmhistoriken. Vid flera larm sker bläddring mellan larmen med INCREASE och DECREASE genom hela larmloggen.

5 Installation Matningsspänning Enheten drivs med stabiliserad 11 till 14 VDC. Monteringsplats Enheten skall monteras på en för användaren lämplig plats. Kablaget får inte överskrida 300 meter mellan EA200/400 och dess sensorer. Installera enheten i en miljö som håller en luftfuktighet mellan 5 till 95% RH, ej kondenserande. Arbetstemperaturen skall ligga mellan 0 o C och 50 o C. Enheten får inte monteras i frysar eller kylar. EA200/400 är endast för inomhusbruk och icke korrosiv miljö. Montera enheten väl skyddad mot RF-störningar, det gäller både centralenheten och sensorkablaget. Anslutningar Alla anslutningar har jackbara skruvplintar för att underlätta installationen. Plint PWR IN PWR OUT SENSOR IN 1 Beskrivning Matningsspänning VDC. OBS! Polariteten. Anslutningsplint för externa sensorer som behöver spänningsmatas t.ex. EA-HA- III. Anslut under inga omständigheter annan utrustning än sådan som beskrivs i denna manual. EA200: Ingång för kanal 2, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 1, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 2-4, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. Växlande relä för summalarm. Aktiveras vid larm på alla kanaler. SENSOR IN 2-4 AUX OUT OUTPUT 1 EA200: Växlande reläutgång för inbyggd sensor, kanal 1 EA400: Växlande reläutgång för kanal 1. OUTPUT 2 EA200: Växlande reläutgång för extern sensor, kanal 2. EA400: Växlande reläutgång för kanal 2. OUTPUT 3-4 EA400: Växlande reläutgång för kanal 3-4. Anslutning av externa sensorer Anslut alla externa sensorer enligt dess kopplingsschema. Observera polariteten i de fall det är aktuellt. När det gäller temperatursensorerna är dessa ej polaritetskänsliga. Tänk på att kanal 1 aktiverar utgång 1 vid larm, och så vidare. Vissa sensorer behöver matningsspänning och den kan tas från plinten märkt PWR OUT, observera polariteten.

6 Utgångar EA200/EA400 har en utgång per kanal. Utgången är ett växlande relä som kan programmeras att vara antingen NC eller NO. Anslut larmslingan till önskad kanalutgång. Som en extra utgång finns AUX OUT. Det är en summalarmsutgång som kan användas för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. Samtliga utgångar kan belastas med max 1 A vid 30 VDC. Programmering Vid uppstart är EA200/400 redo för att programmeras enligt följande ordning: Låst/Öppen Datum och tid Kanalfunktioner OBS! Utom där det anges så är EA200 och EA400 lika i programmeringen. OBS! När displayen blinkar väntar den på att valda data skall verifieras och sparas med ENTER. Uppstart och öppnande för programmering Anslut matningsspänningen, alla segment i displayen lyser till kort. Låst symbolen lyser. Tryck på både ALARM SILENCE och ENTER samtidigt och släpp. Nu visas Öppen-symbolen. Tid och datum 1. Tryck på TIME/DATE-knappen. Tidsdisplayen visas: 2. Ange aktuell timme genom att använda INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid rätt timme. 3. Gör på samma sätt med de andra data som efterfrågas i denna meny.

7 Programmering av kanaler Programmera varje kanal enligt följande: 1. Tryck på ZONE-knappen. Displayen visar kanalen: 2. Ange vilken kanal som skall programmeras genom att stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna, tryck ENTER vid rätt kanal. 3. Ange rätt data enligt bilden nedan, stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. OBS! OBS! OBS! Sensortyp Röd, Blå eller Intern refererar till kanalprogrammeringen som krävs för alla olika typer av sensorer. Röd inställning används för termistor temperatursensor EA-WHT. Blå inställning används för termistor temperatursensor EA-WLT. Intern används för äldre temperaturgivare som redan är installerade. Vid nyinstallation skall Röd eller Blå sensorer användas. I EA200 används intern på kanal 1. Om en kanal inte används måste den programmeras med NO. Om en oansluten kanalingång inte programmeras bort kan det ge störningar och leda till obefogade larm. Alla sensorval, utom oansluten, kräver att en sensor är ansluten vid programmeringstillfället. 4. Beroende på vald kanalfunktion fortsätt enligt följande: Om temperaturmätning eller luftfuktighetsmätning är valt som funktion, gå till steg 5. Om vattenlarmsfunktion är valt, gå till steg När displayen visar som nedan avbildats, skall övre gränsvärdet anges med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 6. Ange sedan lägstavärdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 7. När fördröjningstidsikonen visas ( ) kan om så önskas en tidsfördröjning i minuter programmeras. Tidsfördröjningen kan användas för att klara exempelvis

8 avfrostningssekvenser i frysar eller liknande. Ställ tiden med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. Om det inte skall vara någon tidsfördröjning sätt värdet till 0 och tryck ENTER för att gå vidare. 8. I nästa programsteg dyker ikonen upp. Nu skall det väljas om reläutgången skall vara ENERGIZE (NO) eller DE-ENERGIZED (NC). Välj funktion med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när pilen står över önskad funktion. 9. Nu är kanalprogrammeringen färdig. Displayen visar nu de valda värdena tillsammans med aktuellt mätvärde. 10. Upprepa programstegen 1 till 9 för alla kanaler. Kompensation Om det är nödvändigt finns möjligheten att för temperatur och luftfuktighetsmätningar ställa in en kompensering för befintlig utrustnings mätvärden och EA200/400 enheten. Om befintlig utrustning visar ett annat värde än EA-enheten kan mätvärdet kompenseras genom att göra på följande sätt: OBS! Låt enheten vara i drift i minst 15 minuter innan en kompensation görs. Detta för att alla värden skall stabiliseras ordentligt. 1. Tryck på OFFSET-knappen. -ikonen visas. 2. Den blinkande siffran indikerar den kanal som skall kompenseras. För att byta kanal ta hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när rätt kanal visas. 3. Den blinkande siffran indikerar nu kompensationsvärdet. Ändra värdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna (± 9 skalenheter) och tryck ENTER. Det mätta värdet plus kompensationen visas nu i displayen. Till exempel om en extern termometer visar att uppmätt värde är 35 o C och ett kompensationsvärde är satt till 4 o C visar displayen nu 31 o C. Ändring av programmeringen En kanal kan när som helst programmeras om. Tryck på ZONE-knappen och programmera om värdena enligt manualen. Lås programmeringsläget För att låsa programmeringsläget tryck på ALARM SILENCE och ENTER-knapparna samtidigt och släpp. Nu skall - ikonen lysa. För att låsa upp gör samma sak som ovan beskrivits. Använda EA200/400 för att kontinuerligt övervaka miljön När enheten driftsätts kommer den direkt att börja visa de olika mätvärden som tas emot på dess kanaler. Enheten bläddrar automatiskt mellan kanalerna och visar varje kanal i ungefär 5 sekunder innan den bläddrar vidare. För att direkt välja en specifik kanal kan manuell bläddring ske med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna. Normal (Inget larm) läge Ett exempel på en display i normalt driftläge som visar temperatur: Generellt visar alla normalläges displayen följande: Uppmätt värde på visad kanal. Inga blinkande data. Ingen (larm) ikon.

9 Larmläge Ett exempel på en display i larmläge. I exemplet är uppmätt värde 100 o F över det högsta gränsvärdet 88 och därför är ett larm aktiverat. Ett larmläge för en kanal ser ut på följande sätt: Blinkande mätvärde för aktuell kanal. En (larm) ikon som blinkar under larmet och är fast under eventuell fördröjningstid. När tidsfördröjningen löper ut kommer ikonen börja blinka för att indikera att ett larmrelä är aktiverat. För att tysta AUX OUT-utgången i 10 minuter, tryck på ALARM SILENCE. OBS! Även om ett larm är tystat kommer displayen visa larmindikering som vanligt ända till larmet är åtgärdat. OBS! Om ett larm inte ordentligt åtgärdat och upprepade larm vill undvikas måste kanalen programmeras om till oanvänd ( ). Se programmeringen. Larmhistorik Larmhistoriken lagrar de senaste 8 händelserna och de kan ses på följande sätt: 1. Tryck på ALARM HISTORY knappen. Displayen visar det senaste larmet genom att bläddra mellan: Tiden för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. Datum för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. 2. Tryck på DECREASE-knappen för att se föregående larm. Det larmet presenteras på samma sätt som tidigare. 3. Tryck på ALARM HISTORY för att återgå till normalläget på displayen. 4. Radera larmhistoriken genom att trycka på och hålla ALARM HISTORY nedtryck tills displayen visar (Clear) och sedan släppa knappen. Felsökning Drift eller programmeringsfel visas med blinkande data på displayen. Ofta leder en felprogrammering till ett larm. Tabellen visar och beskriver vanliga fel och dess lösningar. Displayen visar Orsak Lösning Blinkande kanal siffra och blinkande temperaturdata på -50 o C. Öppen anslutning mellan sensorn och enhetens SENSOR IN plint. Skalad kabelände inte ordentligt ansluten i plint. Felaktig sensor. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Kontrollera att plinten sitter på plats ordentligt. Byt ut sensorn. Blinkande kanalsiffra och blinkande temperaturdata på 150 o C Konstant felindikerad temperatur. Displayen visar ERR Kortsluten anslutning mellan sensor och enhetens SENSOR IN plint. Felaktig sensor. Fel sensortyp programmerad. EA200/400 har ett internt kalibreringsfel. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Testa kanalen med en annan sensor. Byt sensorn vid behov. Kontrollera att programmeringen stämmer överrens med sensortypen. Kontakta leverantören.

10 Tillbehör I tabellen nedan under Sensortypsinställning är den korrekta inställningen som skall anges vid kanalprogrammeringen angiven. Sensor Beskrivning Programmeras som sensortyp Temperatursensorer Vattentät termistor låg-temp sensor (blå) Art.nr EA-WLT Vattentät termistor hög-temp sensor (röd) Art.nr EA-WHT Andra sensorer Luftfuktighetssensor HA-III Art.nr EA-HA-III Övervakad vattensensor Art.nr EA-WS -50 o C till 70 o C Noggrannhet ± 1 o C 0 o C till 150 o C Noggrannhet ± 1 o C 5% till 95% RH luftfuktighetssensor. Detekterar vatten BLUE RED Luftfuktighetsmätning Vattendetektering Tekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Reläutgångar Relädata Miljödata Dimensioner Vikt EA200 / EA till 14 VDC stabiliserad 3 st / 5 st SPDT 1 A vid 30 VDC 5 till 95% RH, ej kondenserad, 0 o C till 50 o C Inomhus 122 x 152 x 31 mm 0.25 / 0.27 kg EA-HA-III Luftfuktighetssensor EA-HA-III är en sensor för att mäta luftfuktighet och är tänkt att anslutas till EA-200 eller EA-400 enheterna. Enheten mäter den omgivande luftfuktigheten med hjälp av ett elektroniskt element. Luftfuktighet är en komplex enhet att mäta, den kan skilja sig väldigt mycket från ett rum till ett annat och även i samma rum kan det vara stora skillnader. Från tester gjorda under utvecklingen av EA-HA-III har det visat sig att enkla luftfuktighetsmätare kan skilja sig upp till 30-40% i noggranhet från denna enhet. Det enda sättet att få ett riktigt värde är att använda en psychrometer och jämföra värdena med EA-HA-III. Enhetens nogrannhet står i Tekniska data. Vid programmering av enheten skall det första värdet som läses av anses vara ett basvärde. Låt enheten vara aktiv och i drift minst 30 minuter, för att enheten skall stabilisera sig ordentligt, innan ett basvärde läses av. Om basvärdet anses acceptabelt kan hög- och lågnivå värden programmeras i EA-200/400-enheten. Försök att sätta dessa värden till ett ganska snävt mätområde för att få en snabb och säker kontroll av luftfuktigheten. Värdena kan justeras efter hand som övervakningen fortskrider. Tänk på att ingångarna på EA-200/400-enheten är väldigt snabba och reagerar direkt på en signal från EA-HA-III enheten. Ett snabb förändring av luftfuktigheten till exempel när en dörr öppnas kan räcka för att trigga ett larm. Därför rekomenderar vi att en tidsfördröjning programmeras i EA-200/400- enheten för att det inte skall bli obefogade larm. Installation EA-HA-III skall monteras på en slät yta typ en vägg. Sensorn skall installeras nära ett eventuellt termostat eller annan styrutrustning för miljökontroll i rummet. Denna montageplats skall vara fri från drag, värmekällor och direkt solljus. Sensorn bör monteras på en innervägg. Dessutom rekomenderas det att sesnorn monteras på en höjd mellan cm från golvet.

11 För att kunna montera sensorn måste du först ta bort fronten. Håll sensorn med Winland logon läsbar mot dig. Ta en skruvmejsel och tryck in den i spåret på sidan av sensorn till dess fronten släpper. Var försiktig så att du inte knäcker fronten. När fronten är borta blir skruvhålen synliga, fäst sensorn på väggen med de medföljande skruvarna. Anslut sensorn enligt följande: Power Input GND SINK Source Power input = 12 VDC positiv. GND = 12 VDC negativ. Sink = Ansluts inte. Source = Anslut till negativ ingång på EA-200/400 sensoringången. Stoppa inte in överflödigt kablage under sensorn. Sensorn som sitter i nedre vänstra hörnet måste ha ostört luftflöde för att fungera ordentligt. Sätt tillbaka fronten på sensorn. Tekniska data Mätomåde 5% - 95% RH Noggrannhet ± 5% ( 10% - 90% 25 o C ) RH responstid TC< 12 min Sensortyp Kapacitiv / IC Matningsspänning 12 VDC Strömförbrukning 10 ma

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2.

FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2. 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2.3 Knappsatsen 3 3 Anslutningar 6 3.1 Dataport 6 3.2 Larmkontakt 6 3.3 Sensor 2- och sensor 3-kontakter

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer