Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1"

Transkript

1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

2 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm när uppmätt värde går över eller under de programmerbara värdena på HIGH LIMIT och LOW LIMIT. Larmsignalerna ges på inbyggda reläer som kan kopplas till alla centralapparater för inbrottslarm, processkontrollsystem eller liknande utrustningar. All programmering av enheterna görs med hjälp av tangenterna på fronten av enheten och LCDdisplayen. Med ikoner ges en enkel och överskådlig bild av vad som programmeras. LCD-displayen hjälper vid programmering och visar uppmätta värden vid normal drift av systemet. EA200 och EA400 kan mäta miljöpåverkan på flera kanaler med hjälp av olika sensorer. EA200 har en kanal som med hjälp av en inbyggd temperatursensor mäter temperatur och en ytterligare kanal för anslutning av extern sensor som kan mäta temperatur, luftfuktighet eller vattennärvaro. EA400 har fyra fria kanaler för anslutning av sensorer på samma sätt som EA200 har på kanal 2. Med de till systemet tillhörande externa mätsensorerna kan följande övervakas: Temperatur från -50 o C till 150 o C Luftfuktighet från 5% till 95% RH Närvaro av vatten EA200 / EA400 monteras enkelt på vägg. EA200 Som tidigare beskrivits är EA200 en tvåkanalsenhet med kanalfördelning enligt följande: Kanal 1 - är alltid programmerad som en temperaturkanal som mäter via en inbyggd sensor. Kanal 2 - är utrustad med en sensoringång för att ansluta en extern sensor som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattenlarmsensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. EA400 EA400 är som tidigare beskrivits en enhet med fyra helt fria kanaler den har alltså ingen inbyggd sensor som EA200 har. Kanal 1 till 4 - till varje ingång kan en extern sensor anslutas som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattensensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande.

3 Display och ikoner Bilden nedan visar displayen med alla de olika tecken och ikoner som kan visas där. Nr Ikon Funktionsbeskrivning 1 Datumläge. 2 Tidsinställningsläge. 3 Tid / Datum / År. Vid programmering används detta läge för att visa år och klocka. 4 Temperatur / Luftfuktighet. Visar aktuellt temp/luftfuktighetsvärde. 5 Visar luftfuktighet. Visar att aktuell kanal mäter luftfuktighet. 6 Visar temperatur. Visar att aktuell kanal mäter temperatur. 7 Kanalvisare. 8 Gränsvärdesvisare. Visar högsta och lägsta gränsvärdet. Vid temperaturmätning är maxvärdet 299 grader och minvärdet -58 grader, o C / o F. Vid luftfuktighet är maxvärdet 100% RH och minvärdet 0% RH enheter. 9 Låst och öppet. Visar status för enheten, vid låst kan ingen programmering göras utan enheten visar endast mätstatus. 10 Larm. Vid blink, är en kanal i larmläge. Vid fast sken, är en kanal i larmläge, men programmerad tisfördröjning är inte slut än. När tiden gått ut kommer symbolen att börja blinka. 11 Fördröjningstid. Vid programmering indikerar denna ikon att det går att lägga in en fördröjningstid. 12 Reläfunktion. När pilen visar på ENERGIZED är reläfunktionen = NO När pilen visar på DE-ENERGIZED är reläfunktionen = NC 13 Vattenlarm. Visar att vattenlarmsensor är ansluten till aktuell kanal. 14 Temperatursensortyp Visar vilken sensortyp som används. RED väljs när sensortyp Röd (hög-temp) används. BLUE väljs när sensortyp Blå (låg-temp) används. 15 Offset-justering. Visar att det går att programmera ett Offset-värde ±9 enheter.

4 Tangenter Tangenterna har följande funktioner: Nr Tangent Beskrivning 16 ALARM SILENCE Tvåfunktionstangent: Vid larm: Ett tryck på tangenten stänger av AUX-utgången (summalarm) i 10 minuter. Tryck på tangenten samtidigt som ENTER-tangenten och enheten låses upp / låses. 17 TIME/DATE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde att ställa tiden, nästa tryck stänger möjligheten igen. 18 ZONE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde till programmering av vald kanal. I driftläge ger ett tryck möjlighet att välja kanal som skall visas. Nästa tryck ger autovisningsläge igen. 19 OFFSET Ett tryck visar valt OFFSET-värde. 20 INCREASE DECREASE Öka och minska tangenter. Bläddra mellan valbara funktioner vid programmering. Öka eller minska värdet på vald parameter. Växla mellan kanaler i programmeringsläge. En kanal vald på detta sätt visar sitt värde i 10 sekunder. Genom att hålla en tanget nedtryckt fås bläddring genom alla numeriska värden som kan väljas för aktuell funktion. 21 ENTER Vid tryck sparas valt värde eller funktion. Vid tryck på ENTER hoppar 22 ALARM HISTORY programmeringen till nästa programsteg. Vid tryck visas larmhistoriken. Vid flera larm sker bläddring mellan larmen med INCREASE och DECREASE genom hela larmloggen.

5 Installation Matningsspänning Enheten drivs med stabiliserad 11 till 14 VDC. Monteringsplats Enheten skall monteras på en för användaren lämplig plats. Kablaget får inte överskrida 300 meter mellan EA200/400 och dess sensorer. Installera enheten i en miljö som håller en luftfuktighet mellan 5 till 95% RH, ej kondenserande. Arbetstemperaturen skall ligga mellan 0 o C och 50 o C. Enheten får inte monteras i frysar eller kylar. EA200/400 är endast för inomhusbruk och icke korrosiv miljö. Montera enheten väl skyddad mot RF-störningar, det gäller både centralenheten och sensorkablaget. Anslutningar Alla anslutningar har jackbara skruvplintar för att underlätta installationen. Plint PWR IN PWR OUT SENSOR IN 1 Beskrivning Matningsspänning VDC. OBS! Polariteten. Anslutningsplint för externa sensorer som behöver spänningsmatas t.ex. EA-HA- III. Anslut under inga omständigheter annan utrustning än sådan som beskrivs i denna manual. EA200: Ingång för kanal 2, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 1, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 2-4, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. Växlande relä för summalarm. Aktiveras vid larm på alla kanaler. SENSOR IN 2-4 AUX OUT OUTPUT 1 EA200: Växlande reläutgång för inbyggd sensor, kanal 1 EA400: Växlande reläutgång för kanal 1. OUTPUT 2 EA200: Växlande reläutgång för extern sensor, kanal 2. EA400: Växlande reläutgång för kanal 2. OUTPUT 3-4 EA400: Växlande reläutgång för kanal 3-4. Anslutning av externa sensorer Anslut alla externa sensorer enligt dess kopplingsschema. Observera polariteten i de fall det är aktuellt. När det gäller temperatursensorerna är dessa ej polaritetskänsliga. Tänk på att kanal 1 aktiverar utgång 1 vid larm, och så vidare. Vissa sensorer behöver matningsspänning och den kan tas från plinten märkt PWR OUT, observera polariteten.

6 Utgångar EA200/EA400 har en utgång per kanal. Utgången är ett växlande relä som kan programmeras att vara antingen NC eller NO. Anslut larmslingan till önskad kanalutgång. Som en extra utgång finns AUX OUT. Det är en summalarmsutgång som kan användas för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. Samtliga utgångar kan belastas med max 1 A vid 30 VDC. Programmering Vid uppstart är EA200/400 redo för att programmeras enligt följande ordning: Låst/Öppen Datum och tid Kanalfunktioner OBS! Utom där det anges så är EA200 och EA400 lika i programmeringen. OBS! När displayen blinkar väntar den på att valda data skall verifieras och sparas med ENTER. Uppstart och öppnande för programmering Anslut matningsspänningen, alla segment i displayen lyser till kort. Låst symbolen lyser. Tryck på både ALARM SILENCE och ENTER samtidigt och släpp. Nu visas Öppen-symbolen. Tid och datum 1. Tryck på TIME/DATE-knappen. Tidsdisplayen visas: 2. Ange aktuell timme genom att använda INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid rätt timme. 3. Gör på samma sätt med de andra data som efterfrågas i denna meny.

7 Programmering av kanaler Programmera varje kanal enligt följande: 1. Tryck på ZONE-knappen. Displayen visar kanalen: 2. Ange vilken kanal som skall programmeras genom att stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna, tryck ENTER vid rätt kanal. 3. Ange rätt data enligt bilden nedan, stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. OBS! OBS! OBS! Sensortyp Röd, Blå eller Intern refererar till kanalprogrammeringen som krävs för alla olika typer av sensorer. Röd inställning används för termistor temperatursensor EA-WHT. Blå inställning används för termistor temperatursensor EA-WLT. Intern används för äldre temperaturgivare som redan är installerade. Vid nyinstallation skall Röd eller Blå sensorer användas. I EA200 används intern på kanal 1. Om en kanal inte används måste den programmeras med NO. Om en oansluten kanalingång inte programmeras bort kan det ge störningar och leda till obefogade larm. Alla sensorval, utom oansluten, kräver att en sensor är ansluten vid programmeringstillfället. 4. Beroende på vald kanalfunktion fortsätt enligt följande: Om temperaturmätning eller luftfuktighetsmätning är valt som funktion, gå till steg 5. Om vattenlarmsfunktion är valt, gå till steg När displayen visar som nedan avbildats, skall övre gränsvärdet anges med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 6. Ange sedan lägstavärdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 7. När fördröjningstidsikonen visas ( ) kan om så önskas en tidsfördröjning i minuter programmeras. Tidsfördröjningen kan användas för att klara exempelvis

8 avfrostningssekvenser i frysar eller liknande. Ställ tiden med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. Om det inte skall vara någon tidsfördröjning sätt värdet till 0 och tryck ENTER för att gå vidare. 8. I nästa programsteg dyker ikonen upp. Nu skall det väljas om reläutgången skall vara ENERGIZE (NO) eller DE-ENERGIZED (NC). Välj funktion med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när pilen står över önskad funktion. 9. Nu är kanalprogrammeringen färdig. Displayen visar nu de valda värdena tillsammans med aktuellt mätvärde. 10. Upprepa programstegen 1 till 9 för alla kanaler. Kompensation Om det är nödvändigt finns möjligheten att för temperatur och luftfuktighetsmätningar ställa in en kompensering för befintlig utrustnings mätvärden och EA200/400 enheten. Om befintlig utrustning visar ett annat värde än EA-enheten kan mätvärdet kompenseras genom att göra på följande sätt: OBS! Låt enheten vara i drift i minst 15 minuter innan en kompensation görs. Detta för att alla värden skall stabiliseras ordentligt. 1. Tryck på OFFSET-knappen. -ikonen visas. 2. Den blinkande siffran indikerar den kanal som skall kompenseras. För att byta kanal ta hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när rätt kanal visas. 3. Den blinkande siffran indikerar nu kompensationsvärdet. Ändra värdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna (± 9 skalenheter) och tryck ENTER. Det mätta värdet plus kompensationen visas nu i displayen. Till exempel om en extern termometer visar att uppmätt värde är 35 o C och ett kompensationsvärde är satt till 4 o C visar displayen nu 31 o C. Ändring av programmeringen En kanal kan när som helst programmeras om. Tryck på ZONE-knappen och programmera om värdena enligt manualen. Lås programmeringsläget För att låsa programmeringsläget tryck på ALARM SILENCE och ENTER-knapparna samtidigt och släpp. Nu skall - ikonen lysa. För att låsa upp gör samma sak som ovan beskrivits. Använda EA200/400 för att kontinuerligt övervaka miljön När enheten driftsätts kommer den direkt att börja visa de olika mätvärden som tas emot på dess kanaler. Enheten bläddrar automatiskt mellan kanalerna och visar varje kanal i ungefär 5 sekunder innan den bläddrar vidare. För att direkt välja en specifik kanal kan manuell bläddring ske med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna. Normal (Inget larm) läge Ett exempel på en display i normalt driftläge som visar temperatur: Generellt visar alla normalläges displayen följande: Uppmätt värde på visad kanal. Inga blinkande data. Ingen (larm) ikon.

9 Larmläge Ett exempel på en display i larmläge. I exemplet är uppmätt värde 100 o F över det högsta gränsvärdet 88 och därför är ett larm aktiverat. Ett larmläge för en kanal ser ut på följande sätt: Blinkande mätvärde för aktuell kanal. En (larm) ikon som blinkar under larmet och är fast under eventuell fördröjningstid. När tidsfördröjningen löper ut kommer ikonen börja blinka för att indikera att ett larmrelä är aktiverat. För att tysta AUX OUT-utgången i 10 minuter, tryck på ALARM SILENCE. OBS! Även om ett larm är tystat kommer displayen visa larmindikering som vanligt ända till larmet är åtgärdat. OBS! Om ett larm inte ordentligt åtgärdat och upprepade larm vill undvikas måste kanalen programmeras om till oanvänd ( ). Se programmeringen. Larmhistorik Larmhistoriken lagrar de senaste 8 händelserna och de kan ses på följande sätt: 1. Tryck på ALARM HISTORY knappen. Displayen visar det senaste larmet genom att bläddra mellan: Tiden för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. Datum för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. 2. Tryck på DECREASE-knappen för att se föregående larm. Det larmet presenteras på samma sätt som tidigare. 3. Tryck på ALARM HISTORY för att återgå till normalläget på displayen. 4. Radera larmhistoriken genom att trycka på och hålla ALARM HISTORY nedtryck tills displayen visar (Clear) och sedan släppa knappen. Felsökning Drift eller programmeringsfel visas med blinkande data på displayen. Ofta leder en felprogrammering till ett larm. Tabellen visar och beskriver vanliga fel och dess lösningar. Displayen visar Orsak Lösning Blinkande kanal siffra och blinkande temperaturdata på -50 o C. Öppen anslutning mellan sensorn och enhetens SENSOR IN plint. Skalad kabelände inte ordentligt ansluten i plint. Felaktig sensor. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Kontrollera att plinten sitter på plats ordentligt. Byt ut sensorn. Blinkande kanalsiffra och blinkande temperaturdata på 150 o C Konstant felindikerad temperatur. Displayen visar ERR Kortsluten anslutning mellan sensor och enhetens SENSOR IN plint. Felaktig sensor. Fel sensortyp programmerad. EA200/400 har ett internt kalibreringsfel. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Testa kanalen med en annan sensor. Byt sensorn vid behov. Kontrollera att programmeringen stämmer överrens med sensortypen. Kontakta leverantören.

10 Tillbehör I tabellen nedan under Sensortypsinställning är den korrekta inställningen som skall anges vid kanalprogrammeringen angiven. Sensor Beskrivning Programmeras som sensortyp Temperatursensorer Vattentät termistor låg-temp sensor (blå) Art.nr EA-WLT Vattentät termistor hög-temp sensor (röd) Art.nr EA-WHT Andra sensorer Luftfuktighetssensor HA-III Art.nr EA-HA-III Övervakad vattensensor Art.nr EA-WS -50 o C till 70 o C Noggrannhet ± 1 o C 0 o C till 150 o C Noggrannhet ± 1 o C 5% till 95% RH luftfuktighetssensor. Detekterar vatten BLUE RED Luftfuktighetsmätning Vattendetektering Tekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Reläutgångar Relädata Miljödata Dimensioner Vikt EA200 / EA till 14 VDC stabiliserad 3 st / 5 st SPDT 1 A vid 30 VDC 5 till 95% RH, ej kondenserad, 0 o C till 50 o C Inomhus 122 x 152 x 31 mm 0.25 / 0.27 kg EA-HA-III Luftfuktighetssensor EA-HA-III är en sensor för att mäta luftfuktighet och är tänkt att anslutas till EA-200 eller EA-400 enheterna. Enheten mäter den omgivande luftfuktigheten med hjälp av ett elektroniskt element. Luftfuktighet är en komplex enhet att mäta, den kan skilja sig väldigt mycket från ett rum till ett annat och även i samma rum kan det vara stora skillnader. Från tester gjorda under utvecklingen av EA-HA-III har det visat sig att enkla luftfuktighetsmätare kan skilja sig upp till 30-40% i noggranhet från denna enhet. Det enda sättet att få ett riktigt värde är att använda en psychrometer och jämföra värdena med EA-HA-III. Enhetens nogrannhet står i Tekniska data. Vid programmering av enheten skall det första värdet som läses av anses vara ett basvärde. Låt enheten vara aktiv och i drift minst 30 minuter, för att enheten skall stabilisera sig ordentligt, innan ett basvärde läses av. Om basvärdet anses acceptabelt kan hög- och lågnivå värden programmeras i EA-200/400-enheten. Försök att sätta dessa värden till ett ganska snävt mätområde för att få en snabb och säker kontroll av luftfuktigheten. Värdena kan justeras efter hand som övervakningen fortskrider. Tänk på att ingångarna på EA-200/400-enheten är väldigt snabba och reagerar direkt på en signal från EA-HA-III enheten. Ett snabb förändring av luftfuktigheten till exempel när en dörr öppnas kan räcka för att trigga ett larm. Därför rekomenderar vi att en tidsfördröjning programmeras i EA-200/400- enheten för att det inte skall bli obefogade larm. Installation EA-HA-III skall monteras på en slät yta typ en vägg. Sensorn skall installeras nära ett eventuellt termostat eller annan styrutrustning för miljökontroll i rummet. Denna montageplats skall vara fri från drag, värmekällor och direkt solljus. Sensorn bör monteras på en innervägg. Dessutom rekomenderas det att sesnorn monteras på en höjd mellan cm från golvet.

11 För att kunna montera sensorn måste du först ta bort fronten. Håll sensorn med Winland logon läsbar mot dig. Ta en skruvmejsel och tryck in den i spåret på sidan av sensorn till dess fronten släpper. Var försiktig så att du inte knäcker fronten. När fronten är borta blir skruvhålen synliga, fäst sensorn på väggen med de medföljande skruvarna. Anslut sensorn enligt följande: Power Input GND SINK Source Power input = 12 VDC positiv. GND = 12 VDC negativ. Sink = Ansluts inte. Source = Anslut till negativ ingång på EA-200/400 sensoringången. Stoppa inte in överflödigt kablage under sensorn. Sensorn som sitter i nedre vänstra hörnet måste ha ostört luftflöde för att fungera ordentligt. Sätt tillbaka fronten på sensorn. Tekniska data Mätomåde 5% - 95% RH Noggrannhet ± 5% ( 10% - 90% 25 o C ) RH responstid TC< 12 min Sensortyp Kapacitiv / IC Matningsspänning 12 VDC Strömförbrukning 10 ma

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Bruksanvisning Pyrometer ST620B KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8-658 50 04 Fax

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer